Goudsche Courant, zondag 29 december 1878

f om het verikeUö ik JM bet bogouuimde natig I gebruik van den sterken drank algemeen te doen I inzien De voor enkele jaren opgerichte MultapaI tij s boud vervolgde de voorzitter jstrijJt é ttgea deo Stéiken draak inaar alleen tegen het j raisbiitlk want het gebruik kenrt zij niet af ve ootlooft zij althans an hare leden even ala de miitiglKbdsgeua tscW FP j g d l ons land beatoudtn en het onhoiwt re han standpunt inziende te uiet gingen of zich bij de afschaffings vereeniging aaiialoten Ik hijop dat den spRkv van heden vawl de eer mag te Vwrtvallt 1 in eene ferg idciiag van dien bond Hls sjlreker i p j te treden en dlit hij dan fezelfde schet mag voo dragen die wij heden het voorrecht hadden te hooren Toen op de vraag of ieoiaiid der aanwezigen iets naar aanleiding ra m gesproftnkked op te merke i niemand het woord vroeg verleende ie voorzitter het woord aan den penningmeester der Afdeeling de Heer F N Maas Jr die ongevetr het volgende zeide In ien ik na hét géhoorde van heden avond Jaaraau mijn voorgenomen bijdrage toevoegde zOtt ik gelyken op een kladichilder die eene keurige schilderij van een onzer grootste meester wilde verbeteren kWil echter gaarne zeggen wat mijne keuze zou z jn geweest ge kunt het vinden in len Almanak ona Vere n1giug over 1879 uitgegeven bi II W Mooij te Amsterdam en J Andnesseii te s Huge en a 10 cents bij lederen boekhandelaar verkrijgbaar Als ge die koupt i wat ik u zeer aanbeveel en ge leest daarin het stukje getiteld nSehrijf op UK eigen rfwrr dan leest ge wat ik u te leggen4iad Hy besloot meteene iherinaering aan de jaren waarin de onderscheidei e sprekers op de vetgadering Bteeds belaiig8teUeud e toehoorder hadden gevonden en wees met een sterk sprekend voorbcWd op de noodzakelijkheid om niet all ei toehoorder te i ijn maar ook door den pterken drank vaarwel te zeggen en t gebruik te beélrydeil 1 te toonen dat nien niet te vergeefs gehoord had Met aanbeveling y tn de Stoffelijke belangen der Vereeniging en uitreikiii van ecnl e harer geschriften werd de vergadering door den voorzitter gesloten Staten Generaal Eerste Kawb zutiug van 24 December 1878 Zonder discussie werden met algemeene temmen aapgenomen de hoofdstukken I VII A en de Middelen der aatabtgfooting foor t$79 en voorts de wetsontwerpen tot bekrachtiging toot provinciale belastingen lu ïriislnud eo Limburg tot w zigiug der begroaliugvan het donitiufonda van 1877 en tot wi igiag daft Indi l begr li g ran it jaar De Kamer ia gescheiden tot Donderdag 9 Januari 1879 des avonds ten 8 ure In d zitting van de t vleéde SsqlaiFvan 4 December U verldtBrèe da Mjai eT rilè Binneulandache Zaken Wanneet men zegt er moet gelegenheid zijn om drankhuizen en dergelijke inrichtingen naar bepaalde gedeelten van de gemeente te verwijzen dan zeg ik het i reeds mogelijk naar de ka staande w t Die verklaring zon tnisacbien onopgemerkt voorbij aqi gegaan jndien er in de avondzitting van 20 December nog niet eens de aandacht op gevestigd nrare èn totfa is g au het gtoolst héU Herhaaldelijk toch hebben onder vroegere ministerie gemeentebesturen beproefd op die tvijze llhaiia eeuigermate aan de toeneming van het aantal drankhuizen paal en perk te stellen maar steeds werd hun tegengeworpen artikel 2 van de patent wet I ia mtt dergclqke verordeninRaai ni rbü drankhuizen naar bepaalde gedeelten van de gemeenten wocdau verwezen oilveleenigbiiar ea bet gevolg wa dat I Terordeningen van die strekking door den Koaiag werden ïernietigd Thans zal da m r Tl ukn want de Minister heeft met zoüvele woorden de bevoegdheid der gemeehtebe tBrtn in deze erkend Eu dat vnn die bevoegdheid aen inim gebruik zal worden gemaakt mag zeker met grond worden verwacht Nug onlangs hebben de burgcmeesifrs van N Hol and zich met 4en dret tpt de llegeeriog gewend met verzoek het aantal drankhuizen te beperken wel een bent g il t men meer en meer overtuigd wordt vau de noodzskelykbeid om de handen aan den ploeg te slaan Dat ook de Minister van Finanoiéii in die richting wil wetbaam zijn bl kt dutdetgk Hit dekorte rede wa rtede hij hy de behandeling derwet op de MWdelei tien heer Borgcsius heeftgeantwoord Niet ilken tooh heef dë Mini t r verklaard dat hij bij de herzieniag der patentwet irhooging van de patenten voor dmnkverkooper op dan trostgrond zal tellen maar teveq heeft bgmeegedeeld dat bq in afwaohtttig van de algemeene herziening der ptitentwet reeds i a afzonderlijkontwerp tot verhoogiug van de draukpatenten gereed beeft doen noki De indii aiu j vau datontwerp oiet welks min of meer wgd strekkingde Min nog geen bepaidde toezegging kon doen wacht uog slecli op den uitslag v lu eeii aanhangig onderzoek aangaande den invloed op het kiesrechten op de cWhdesiine tfpptryen Dat 6 derzoek ianog niet geheel afgeloopert nniar zoo verklaarde I de Min mgö aanvankelijke indmk is dat hetresultaat ons niet zal behoeven terug te houdenvan den maatregel 4 ac den geaohtan afgevaardieileeu mi gewtntcht Het Nederlandache werkliedenverbond hield gedurende de Kersdngen eéno algemeene Vergiideriiigto Amsterdam Bij de beraadslaging overd wij iging der statuten werd eene belangrijke gcdaAtewisseling gehoudeu bij het vtflgend artikel Hal Algemeen N derbmdsch Warkliedenvorboud erkent lUt bijzonder eigendomneobt ec tevens hit rroht tM den Staat om de uitoefening vin dat recht door belastingen en audere Wettelijke maatregelen te wijzigen Verscheidene sprekers eiscbten afschaffing van het I bijzonder eigcndomareoht Zij verlangden dat het zou komen tot gemcenachapsrecht en dat ee stand van zaken ophoude waariu de een zooveel en de ander zoo weinig heeft Andere sprekers waren gematigder doch trilden evenmin zoo in het algemeen bijzondere cigendomarechten erkend zien Erkent de rechter het eigendomsrecht I dat op onrechtmatige wijze is verkregen P waarom zal I de werkman dit dsn doen Hoe indien het eigen domsrecbt wordt verkregen door het waard f Hoe indien Nederland wordt geannexeerd P Zal men dan de aldus verkregen eigeudomerechten moeten eerbiedigen P Weer anderen ischten voorshands slechts verdeeling van het grondbezit aaugezien de eigendom zich thans te veel in één hand bevindt waardoor do grond in verband tot elk individueele behoefte niet genoeg opbrengt Doch er waren et ook de Voorzitter en Do Bot die zich voor het ijzonder eigendomsrecht verklaarden sprekende het vatlzelf dat niemand Onrcchtmatigeiu eigendom eerbiedigt Evenals de werkman de ƒ 3 of do ƒ 10 die hij op zak heift wenscht te behouden Het al den In JlinnaH 50 jaar giloden zijn dat de sluiswacbtcr ï Sauerbeck die betrekking aanvaardi e Tot 1862 als paohlir van de sluis werkzaam werd hij toen als stedelijk ambtenaar aangesteld Gedurende die lange reek van jaren had er nimmer eeiiig onheil met de sluis plaats en muntte de Heer Baucrbeek uit door ijver en trouwe pUehlsvervulUng tot volle tevredenheid van zijne superieuren Bij de Weren van Goor ZonCn is dezer dagen 1 van de pers gekomen het Adfmioei voor deze gemeente jaar rang 1879 Ieder die de vorige jaargangen heeft gebruikt Zal crkelineu d t door genoemde heeren in waaiheid in ene bestaande behoefte wordt voorzien door doze itg ve Het ware te wenschen dat het debiet zóó toenam dat voor t vervolg ieder jaar ons on nieuw adresboek kon worden aangeboden want het ongerief door een verouderd boek v n dergelijken aard veroorzaakt kan zeer groot ayn De nieuwe jaargang btvat wederom meer dan de vorige Zoo zijn nu aangewczea de kiezera voor de verschillende vertegenwoordigende lichamen en werd het tarilf van het zegtl opgenomen Dat in eene dergelijke uitgayB vtigiwingen enfouten Vóórkomen sprSekt van zelf in welk boek I vindt men ze niet maar ntet altp vindt menhet aangenaam daarop te worden gewezen Daaromvinde het te meer waardeering dat de heeren n Goor op de laatste bladz van hun nuttig eu handig adresboek het volgend BericXt hebben geplaatst De uitgevers verzoeken beleefd van iedere misstelling in kennis gesteld te worden alsmede van elke gewenschte bijvoeging of verandering Wordt aan dit verzoek gevolg gegeven dan wint het adresboek bij iedere veisohijning aan nauwkeurigheid d i aan bruikbaarheid I Men deelt ods mede dat ten onrechte in ons vorig Nr werd gemeld dat de vrouw en hst kind die uit t water gered zgn in hst Qasthui werden opgenomen Men verzoekt ons te berichten dat morgen dr van Gorkom predikant der Remonsirantache gemeente t Amsterdam de predikbeurt te Haastrecht zal ver vullen I Het armbestuur van Woerden heeft een prectiach middel in toepassing gebracht om t bedelen td voorkomen Er is nl een vrijwillige inschrijving geopend uit de opbrengst waarvan in de behoeften der armen wo rdt Voorzien Naar men verneemt bestaat het voornemen concessie aan te vragen voor een tramway van Boskoop door Alphen en de lage zijde van Aarlanderveen naar Oudshoorn Heerenweg Aalsmeer en Uithoorn gïtr t Vn é iogligrinenheid met het gehoorde 1 Wy tiju in staat gesteld van de prijsuitdeeliug die bg het SW ls Jtfl wjf t w d volgcnde jjgg ff tf doen Ie iSv G HSlis frijien JEun Niel Sohuuren A N M J Si hou pnl U £C Aagje kr it Cornelia Bolding AAa t d Sloot K M y Zatphen Oer Joh ramPilflbn Jan Priiiee Ammoeiigiiu M S v Eijk Sientje Bolding Klaiina Sparannij Geertrnida Krau t ld Maria Nieltj Sohuoren Willem v d feloo W t Ogwr G A Dortlaiid O C K m 2e Zangklas e Prijitn A t an Vt niiageri C E ö Groenendnal F Sohrcuder L Jonker Aanmoediging A Hubert M Lafeber M Steijl J de Leeuw J A P Kiekrt ing t Lafeber W BfeAsriig S d JoüLe Ammotdiging Gaaien A Sauerbi r A Kroia S v d Slléijn N ïoWkcr J Kortenoeyer Jüoib Bijleveld A J Kxaijenburg èVZXtrts KLièak fi pen M A dfe Ëï r J C Borst A M C van Deutekom F Privé A E iTemminW v d Kleift SMa van GAaén J Bieienaar J P JCprlenoever J M J ortier L BiéieAahr Aanmoedif iai i A Sltijl G A T d Kindt G H Ji Kabel J KUin Lauise Medembliic 6e Za gklasse Frijzeit J A B Spaanderman M Schuliug U Cretkl J M Laderus A H G Gabrij G A H Onbnj Aanmoeiliginif M C Bonneür P W Bouwer JP Herman Fj Schenk PiiKo KÉA39B Prijeen H Hemaing M A de Ruijler J SÈhone eld y d Cloet J H B Spaanderman A H Gabrij M y Ameroni G i M JCabel Wilhelmina Smus Johanna HeffBan M i tÜDog nboom J Hadgeuboom G M ataubau W Hemeiugi C v d Garde J Korteuoevtr J A P Kiebert E L J Bieztuaar J A P Q Klem K U Schollen A E ïemmuiok J B Biezeuaar Aanmoediging Wijuanda Knaap C P Goedeuaageu Viool Klasse friJien O J A Kabel J F t d Linden J H B Spaanderman G A U Gabrg E C Eeuht J Kortenoever B P Schol éD F Steijl Tk Collecten op het RaAdhttto lnij bet voltrekken Tan huwelijken gehomlen hebben inr lUt opgebracht i de Bom tan ƒ 801 73 £ n niet tairgk maar naar a gemecue ae idacbt ts Dordeeleu zeer belangstellend gehoor was Maandiig Jl des avowh ten 8 lire in dezaa tot Heil des Volks bijeen om de lezing yan den heer J Kille i van Vörayenhage bij te wonen die als preker optrad in de aangekondigde vergadering der Afdeeling Gonda van de Nederliiadsche Vereeniging tot afschaffing van Sterken Drank De gunstige indruk door den spreker bij tgn ort g bmoik i jaren geleden kier achtergelaten werd loo mogelijk nog verhoogd door het Anderwerp na behandeld het malig dHnifli s gpisksr began met de iqijnefking dat velen in onzen tijd hoog opgeven vaii liuune zucht om den Sterken Drank slechts matig te geb uiken maar van afschaffing niets willen hooreu en hen die daarvan vooröanders zgn dweepers noïThen De itulkcn vergeten ïeide spr dat matig een zeer rekbaar woord is alleen beteekenis verkrijgt als me eei ander woord er naast plaatst zoo als dik en dun kort en lang gtoot en klein enz eii dat deielfde hoeveelheid geestrijk vocht die den Sénen I drinker den naam van matig kan doen behonden den ander viermaal drunken kan maken Tea bewijze dat ook het zoogenaamd matig gebruik van telken drank nadeelig werkt en behoort te worden afgeschaft leverde spreker eene schets uil het volksteven uitmuntend door waarheid en eenvoud waarin de levensloop van een klein burgergezin en den omgang met hunne vgoede vrienden gedurende een 1 tijdvak van ruim 2 1 jaren werden beschreven Eene echilderg tonder sterke kleuren eene schets zonder vechtpartijen doodslag krankzinnigheid en dergelijke gevolgen der dronkenschap een tooneellje van huiselijkheid en betamelijke pret waar alles vrij fatsoenlek toegaat waar ook in het gebruik van sterken drank althans naar het oordeel der beschreven personen matigheid heerschte maar waaruit zonneklaar bleek dat helaas I die zoogenaamde BKdigheid het gezin bijna onmerkbaar en zeer langzaam deed achteruitgaan eenige ongevallen en tegen 1 spoeden dubbel zwaar deed drukken h t godsdienstig gevoel deed verstompen en vooral hoogst verderfelijk werkte op de opvoeding der kinderen Terecht noemde de voorzitter ds 3 W Haverkamp Begemann die den spreker na het einde zeiler rede en het daarop gevolgd applaus den dank der vergadering bracht deze schets n uit duizenden Hij bracht hulde aan de fijne opmerkingsgave van den spreker en hoopte dat het gesprokene zoa bijdragen I Joor zich zelf of zijftgezin joftoofc moet het Ijjjzon der eigendomsrecIjeivBinndfy f niM worden v ort De spreker Tan ae uitetste linkerzijde v d Meyden afgevaardigde van de Amsterdamachc smeMnyereenigiag Vollifirfliitgeo ifkQorendeix t de sooiaal 3lnW r tii b vefeaiiging hal e w l iSt Klheid te Verklaren dat hg niet op staanden voet tot vérdeeling jrilde overgaan Hij waa verstandig ganoeg in te Zfen ide hg dat liem dit door Se jnaataebappij met f eweld ZOU worden belet Maar in geen geval wilde ij in deze vergadering het bijzonder eigendomarecht erkend zien Hg stelde voor dat het alleen dan zal trorden erkaud auneiBr btt ia verkregen door eigen brbeid gesteund door gemeeuschappelgken eigendom en slechts te wijzigen door eene progressie e staatsbelaatiog Dit vBoratel werd met 23 tegen 4 verworpen klemmen Alsnu kwam aan de orde een tweed voorstel ten doel hebbende om tegemoet te komen aan hei die bezwaar badden tegen onrechtmatig bezit in den zin izooala dat hierboven is omschreven geweld diefstal lenz Het voorstel bepaalde dienstolgena dat het bijzonder eige 9i4om cht iWofdtj erkend mits oulaproten uit plichtnliittgen eh tectftmtttigen arbeid Ditvoorstel werd angg nomen met 22 tegen 4 st Dfor dctWelkliedett nin ie r B Eras Zonen te Tillmrg weid ïoor ecu tiental jaren een tiekenfondt op ericht dat th ua in zulk een gunatigen toeaUiid vtrke t dat 4an elk deelnemer eene uitkeernig zal gc hi deu itear venredighdd van zijnen inleg Dezer dngen heeft de wereUberotaidoAfr erfeiïigcr SHiiley an Eotterdaia icubetoek gébracfct Hij was legaat der Dirt ctic vai de nfoaajcif Uandelavereemgmg welke Zalerd ig o a te zijner e re in bve lo p ei ecu dcjwhJtH jr Nabij Venlo zijn door de rijks ambtenaren twee Pruissische vrouwen uit het naburige Le ili aangehouden die eene Soeveelbeid Ipirilns ouJer h irekleedereu vwborgcti hadden en deze traditteu binnente amokktüen De went in hetjongste nummer van Fanch is voortretrap Men zi Vjdet K rstmiH éekende in het duister met eene lantaren in de Eandt In t zwart verschiet waarheen hij door de sneeuw jijn schreden wendt ittMt gesebreven oorlog bAPktoé kwgning nood gWaar zoek ge naar vaderf Vlauigl hom Finch jlk zoek antwoordt de o fle j aar tre ep aarde en in de mcnschen een welfc h ga l Te Londen erden Maandng veneheidCDimonKn en knapen voor den magistraat bettokksn eu gotMftqpel eene boete van 10 hillingtn wegens bat Ualuu t u gigbanen op de openbare straat Men weet daarginds nevens vrgkeid aok iinlc te handhaven Eena kraditige uit forssh mmnen saamgestelde politie kent er haren plisht Da Londeusehe diender draait uiet om de Ucv u vtade wille aan onbeboorlijkhedeu zijnen rug toe Woensdag namiddag heeft te Dordrecht een treffead ongeluk plaats gehad De te DubbeidaAi woonachtige landbouwer 8 reed met narreslede eu paard langs den Siigel 4ir de richting owir den Noordendgk In die slede waren vier dochters van 8 gezeten en achterop ter zijde had een 19 jarige jongeling T J J E naamd plaat genomen Op de hoogte van a Singel Uisschen de Vrieseweg en den Sint Jorisweg werd de slede van achteren aangereden door eene tweede narre lcd waarvan het paard zonder bestuurder in woesten vaart aan het hollen wae Door deu schok werden 8 en genoemde jongeling van de narreslede geworpen en geraakte de Uatatc onder d tweede narreslede ten gevolge waarvan hg nog een eitut weegs moet zijn medegeslerpt eu zoo ernstig aan het hoofd verwond geraakt dat hij bewusteloos op den weg bleef liggen Het bleek bij geneeskundig onderzoek al spowlig dat de jongeling was overleden Drie der dochters vnn den landbouwer S was het onmiddeiyk na de aaiir diag gelukt uit d napeslede te geraken S echter die nog zoolang mogelgk zijn paard bij de leidsels bad ingehouden was het niet mogebjk geweest dit langer vol te houden zoadat hg genoodzaakt was de leidsels los te laten waarop ook zijn paard aan het hollen geraakte terwgl nog steeds céne zgn r dochters in de narrealede gezeten was In de nabijheid der Kallingelaan is dit paard met de slede in de sloot geraakt en het meisje door hulp van anderen uit het water gered Uit een ingesteld onderzoek is gebleken dat het paard der tweede slede bestuurd wordende door den aan het s Oravendeel ohe veer woonachtigen d V aan den Paralelweg nabij het station van het gefluit eener paasecrende locomtief geschrikt ia en dientengevolge op hol i gegaan zoodat d V van de aledc gevallen en lichtelgk aan het hoofd verwond ia geriuikt Berichten uit de Tranavaal ran 19 Nov gewagen van 4 n lany gywentchten regM die in verachillende deelen dea Itod o a ook til I etoria en omstreken gevallen is Daiir gelijk in gansch Kafferland heeft men gedurende maanden van de felle hitte en droogte zfraar geloden er hia l tqt llfl wi jlJ gnideu warmte in ie schaduw Alle Kaffers dft óvet de dCaapsehe grenzen kwamen klaagden nis uit één mond over den hongersnood die in hun laad geleden werd Den 6n November heeft te TJmtata een vreeselijke storm gewoed ook Voorafgegaan door zware hitte De storm ging gepa met CM geweldigen regen doch de grond was door de droogte zoo hard geworden dat de regen er van upsprongj waardoor e n dikke mist w rd vetspieid Ia da bergstrekeo woedde de storm met blikaem eu bageli ala bet felste verscheidene iuboorlingeu werden gedood ook veel vee ng verloren bb NoDtboven van Q or v n Slraatto Fbat Srott Crioee Beny m ds V onitter lot de luMii iniD jciu overgaande viodt de heer Knneabarg b iwaar ia do eremiging tan de betrekking ven eerelen Stede Doctor en IieeUnee8t r de l er van Iterson in egenorugestclden zui daarna wordt tot de benoemiug orergeKaau en tot eersten StadaGeueesbeer benoemd de heer A fiomeijn oNt 13 stclliaato 1 tem op Dr A LniUe en 1 blanco billet Verder wordeb bendeind tot corator der latgnacbe acbool de i f Ui i U M Ulterip tot lid der comminie over bet miadelbaar onder Ti de heer Mr P P P Kiet tot lil der pi icboolcommiuie d keer A BiAolinK tM lid dar coauutHie over de muziekschool de beer D Hoogenbooen tot lid der npenbare gezondhüidacomiaiisie de bee J A Agk tot lid der commissie over het moseam vso oudheden de Heer l r ran Jterson töt lid vin het hnrfr lljlr ar bfliiT de heer F JtoU tot regent der gas hnizen de beer J F eonirack tot regtirt van bet weéshnie de beer tit Hoogenduk tnt l gent aa het bestddeU gahlua dg h A O vap Deth tot regentess e Tan de gasthoiaên mevr Boest sa tiiai Tg llaii dér Meer van KofiTeler tot regentesse van bat weeabnia mevr K bel Biezenaar en tot regentesse van fiet bestedelingshtlia Iftovr Kromhout Jonker 9ïa DSebti iUg öte aan de genomen besluiten oitvoarillg te geven zooder resumptie eindigt de vergadering tó ARK f ÓERICÖT E GOll Ia 27 December I§78 Door de stremming der Vaart as de omzet iha geen beteekeni De veenturkl me geringen aanvoer le handel ïlus mag re fijrkens en biggen mede vlog verkoolt Aangevoerd lOparlijen kaas prijzen 20 a K Bdter ƒ 1 20 aV l CORRESPON¥ E ïtï Htt artikel orer t JiC rkgUaru ia voor dit Nr Ie Itat t BDpen doek Z T iH ktt VolgattdcjJin WCrdM geplUMt Van alle ziekten die dagelgks de sterllg vermeerderen is de longtering zeker de meest algemeene de meeat wanho wnde voor de huiageziiinen l De ondervinding heeft eerst te Brussel en later bijna overal geleerd dat de teer die een barlaachttg product is van de dennen een zeer merkwaardige eu gelukkigen invloed heeft op da gieken e aan teriog of bronchitis Igileu OBUBDpl ÜcD schrijnr on dw l RiD Burgerlijke tan d Us beste wijze Wn de teer t gebruiken iff jf den von van kapsnle De Se lkafnle rmi GuyM ziju een ilcr meest poMilaire gena sBiiddcleii vo r bovcngefeoemde ziektèn GenooalijË neeult iBeli bvdl kap aules telkens voor dat men gaat eten De weldadige invloed doet zich spoedig bemerken Om zeker te zijn dat men de echte kapsules heeft moet mcn ap de driekleurige handteekeniug van den heer ütafoi op het etiqaette letten In d neeate ppthektn zijn de kupsules te verkrijgen GËBOREV 34 Dec Loulie Maria ouders A Baveiliamp en W Wqns j el Maziba Mana onder i Eo iBléiett K vau leeuwen 25 Martiona endera M Gibbon en U 1 vatt t Joh iiba ÉtJa an deiaAf Mol eit i 2 rg 27 DaiiiBb W J BegeW aria i Vwk 0VBRI4 i E N 2t Dec T K frsneH 10 m C Mowl 10 m J ttiet eU 4 j J W van Oothaarfen 1 jfS m A Herache 2 m 25 L H C ttderSakdett 11 m J Nnvetatqn 11 m N Dvtk 1 j 1 ai 26 J H de Pfer 4 j 10 ra J M tiak 3j 2 ra t I van iüeakalao I i M i i B § 8 rf K A l d Man 1 1 nf W aa n Pm t K J Kaeie j 5 m J C H eijen1 oi wed J Bunaebotna 8 i C do Kvegt üj saaki S i Maaatant 8 at C H 4ir Vegt Ij C i lakerveld 2j Sm J i H Knater f 2 j 3 m W Koaiflian 1 j 1 1 ra fl tan der Kley J S Gibbon Ij Sm P de Vrede hvr VloErgaddrin vaa den a ue tsraikti VRIJDAG 27 December MartiOttS eadera M Gibboa en I Tegenwoordig de bb van Bergen IJzHodoorn oorz Remij ittce K t iijteo KrapMiburfi oolbuvfit m r 0ii4 j c Siiél van Stmteii Fost Uroat ktrfsei eli hlrftrr De iiotulm der vorige vergadering worden gelczta eu ztarmteevd De Vc onilter deilt mede dst door bh Gedepotc erde Staten xiju goedgt kcurd de raadsbiBluUen tot afstand van grond aan de directie der Leidsche btaofflbootmaatadffiTpiJ de Vulbariiug tot ahtand van gerioleerden grund eito de Doelesteeg en tot wrjziging der bt grooting dienat Wi9 MoUficaJie De Vporzitter deelt roede den uitslag op 24 dezer gedane aaubestediug ra vca unng MB fanujM ea vuichery eo gras 8 ol fiia ie De heer forta a Droogleever komt lef vergade injr WoSt1lS fviD Vao ift7 Bmii u ISterdam lugekonjen ia eene misaive van Regcnt üi n htt Beata deliiigabnit wicadande eene wijziging in de begrooting voor 187S B en W behben biertegeo geen bezttiiur en stelUa voor dit ib te willigen t r visie eeue miMive van 4I Ds J K ScbeUema dank zeggende voor de vciTaeoda faii Mi id4IIeo en ambiedvnde ter completeer ing Iwt derde deel s de Lmge van Wijngaerde geadueiKBis eo ftescbr ving éir Mad vii£i er Goude om ioW rebief te iror dfir giqiUntst é V llSiitt r stelt voui delt Kbrij r émk te betmgeo en lut boek t het ar cliuf op iL iietniu wordt gotdgikfurd w t ut missive van tlta bew H J SléenbWfito keouis gmetido dat de tipenbare l Mesdag 80 Dv rnber a s lu de zadl Kaaatniin jul gegevtu worden daarbij de Itdea van deu raad tot bijwofting oitwo gcod Nuuficatie Ondertrouwd DIRK vjuf BURG Van otterd n EN GRIETJE JONKHEID Gouda 27 D 6 1S78 een voorstel vaa B en W om dt tweede Burgerschool ouf joni tis met rte kleine veraadering tte doen boudeo iq bet febuuw der Borgeravoudscbool ter itaie Am de wd Ui Voorstel tot uitbreiding v i bet penoneel der Openbare Ga oadbeidscooinriiaie du vrord algemeeo goedgekeurd iutaiiu rd woveW kout twiha Verzoek aa m o v aia oiu vuc uci iia i a v markt te hursn op vooratei an B en W is zulks weder voor drie jartn toegestaan Voorstel tot hehrzitlirag van lirt baslolt betnOeiide bet getal Lt ere Schftleo ent de heer Kut wU de acbolcn eene bcpaatile D Bm of letter geven na eenige ditcuBsie wordthiertoe besloten een voorstel van den heer Kr4ncn urg nhy de opening der nieuwe school bet onderw ft in hot Eagtilsch en Hoogduitsch op de aohool van den heer Uuber te do4n verballen lokt ecoige discussie uit onder dezu discussie koi t de beer an Ittrson ter verg deriQg daarna in stemniing gvbracbt Voorstel tot regeling der schoolgeldeu op de lagere Scböïin bet voorstel v den heer Kist tot verhoogiug dff tcbeolgeldeu met oeil atnendoment ad lei lve otA bg g z tin Yiasroit 2 8 of meer kinderen de acbolen bezoeken e veraiïnderd geld te doen betalen Ipkt vele discossren Ui kt wordt afzondblijk in stemming gebracht als de Tui cbÉnscbool op 10 centen per week de eerste Burgerjcbo l voor joDgena ƒ 1 60 per maand voor 2 kinderen 1 3 o r 8 kindereu uit hetïuUde gezin ƒ 1 de tweede Burgerschool voor jongens ƒ 50 per jaar wordt mede aangenomen du eerste MeMjmchool fX t per maand voor g kindurco 145 en voor 8 kmderen ait hetzelfde gezin f 1 de tweeje iJurgerschool voor meisjes ƒ 40 per jaar wordt mede aanfitiuüniLii daarna wordt het geheele artikel m Btemmiö gebracht en aangcuoracu met ti tttgen 6 stemmen die djer Adres dn l Mulder e a bvtrekkelijk deu eg langs dq Xaraeuiclksloot bet rapfiort vab B en W luidt om na dtq wiuler tol de bersttll aBjjOïer te gaan l afnacl g dat bh Gc piU iMrde tateu bipi eeue Vs iuit BlteP nemen nadat in dttcwif lu iimover tiju gi ♦ Onderta ouwd GAREL JOHAN PIITER SPRÜUT IN iwiLHELMINA JOHANNA RBÜHL Gouda 27 Deo 1878 i Gettouwd M TAN AALST Sb EN KLARA KLEPMAN Amsterdam 27 Dec 1878 VüOrstel IMd B