Goudsche Courant, zondag 29 december 1878

G YABï DER LAAR Jr verbulsd van af de TIËNDEWËG naar de DUBBELE BUURT Niet sondet weemoedige aandoening over de voor mg zoo onvergetelgke omstandigheid dient deze m ne geëerde beganstigers zoo binnen als boiten Qouda kennis te geven dat ik verhnisd ben naar de Ddbbelb Buvbt B 3 boren M MOL Schoorsteenveger en Paraphiie maker alhier Het voornemen hebbende mgne sedert Jaren gnnstig bekende Behangers affaire met aanverwante JalonziSnmakerg met verdubbelden gver zooreel mogelgk persoonlgk voort te zetten stel ik mg disponibel de door mgne geëerde clientelle nit Parij of elders ontbodene stoffen als Xapgtgoederen Bipsen Dama Neteldoeken etc etc met dezelfde bereidwilligheid all waien dezelven door mg geleverd voor H H Ed te verwerken Mg op nienw in lIEds geS e protectie aanbevelende Heb ik de eer met de meeste achting te zgn ÜEd Dienaar G vAir DEB LAAR Ja Oouda Deoembellr 1878 Dubbele Bnnrt B S i illll zonirx c329 x EiaEi MiBEim i878 mstmem BÜITDNL Twee onderwerpen trekken rapcai de Ml BUmarck s bélaétiu plah eu Qafflbetlo a an t rè è Het etnte beeft graole onibviedtiriieid i g awekt Tot onze groote droefhrid overleed heden om geliefd jongste Zoontje LEONABDUS pBNOmoUS CAROLUS in den aanvaUigen leeft vaa é6a jaar J J VAK SIK SANDEN B VAK DU SAKDEN VAN DU Qtmt Goutla 25 December 187S Op 27 December overleed tot onze innige èMart ten hoiu van onze laster te Wijki ons ienig geiie lind MARU CATHARINA in den aanvaUigen ieeftgd van roim 3 jaar m A DERSJANT J E DEBSJANT IlAMTyBHDORrFU deit t dUke AaDkondlgiDgT j laieven van meerderjarigverklaring ver Wad tloor den Hoogen Baad der Nederlanden den 5den DECEMBER 1878 goedgekenid bg Soninklgk Besluit van den 14deO December 1878 No 42 zgn aan MARÈIOJJE DBJTONO gedomicilieerd te Lange Ruig Weide ge fven al 4 regten bg de Wet aan Meerderjarigen toegekend behoodens de bepaling ran ri 478 van het Bargerlgk Wetboek L C J PRANQOIS PJrocunar bg den Hoogen Raad GB7RAA6D voor een LEYENSYERZEEE iHNO MAATSCBAPPIJ soliede Personen om ALS A6BNT OF BODE werkzaam te zgn voor Oouda en omstreken Brieven franco ond r No 190 aan het Bnreaa an dit Bad Een Dagmeisje gevraafdt ne t buiten den middagkosl Adns Aan hetBoreaq dezw Conrant onder No 189 üp doi Niettwjaarsdagzalin iet IJzeren Bargeveer van Gouda Amsterdam en terug NIET Invaren worden lile Bodihand laren is verkrggbaar V B Dl Gemeente Gouda Jaai ang 1879 Frgs bg intaekening tot 2 Janoari 0 75 Buiten inteekening 1 25 GYMNASTIEK OPENBARE LES op MAANDAG den 30n DECEMBER 1878 in de Zaal Kunsthih Sociëteit Ons Gsnokoxm des avonds te 7 ure Voor de nog ovei ignde plaatsen zullen MAANDAG 90 DECEMBER Kaar es rerkrggbaar zgn aan het Gymnaatiek lokaal Openbare Verko opingp op 30 DECEMBER 1878 s voormiddogs Elf ire in het Logement 1 s Paattw aui de Markt te Gouda ten overstaan van Notaris MONTIJN van Een WOONHUIS met EBF enz in de Doelensteeg te Gouda wgk L n 193 kad Sectie C n 1254 groot 1 Are 49 Cent Te bezichtigen drie werkdagen vóór den verkoop en dade k te aanvaarden na betaling der Kooppenniogan op 1 MAART 1879 Breeder hg Nlletteni Theatre Tlvoli xsp ALQEMBBN Tsrlangen ZONDAG 29 DECEMBER 1878 onder Directie van den heer NIED WENHUIS JMLOCK Dejoodsclie koopman in Venetië DE immim m de bloedvlee Geschiedkundig Toóneelspel in 5 Bedrgren de hoofdrol zal vervold rrorden door den heer NIEUWENHDIS en worden gevolgd door een kluchtig TOO VEBBALLËT met pantomime 1 Janaari Buitengewone Voorstellingzie verdek aanplakbilletten Entree Ie Bang 40 f 2e Bang 25 Ct Aanvang 7 ÏhS CHOCOLAAD uit de Fabriek l AIGLE bg RAAIJMAAKER8 DE DIRECTIE Zeker is t d t men van alle HaarverAniddelen het zoo gunstig bekende Eau Chromatiqne de voorkeur geeit omdat er geen schadelgk bestanddeel in voorkomt Met dit vocht woidt het witte haar blond bruin oi zwart Bood haar wordt bruin of zwart naar gelang men verkiest en zoo NATOUBLIJK dat een ander het niet BEMEBKT Het git ote debiet ge durende 10 jaren aan mgn verfmiddel te beurt gevallen mükt verdere aanbeveling overbodig 2 de flacon OVEETOLLIG HAAR f vn mes is schadelgk voor hare schoonheid Men kan zich door mgn oaschadelgk middel eigenhandig voor altgd bevrgden van dien wezenlgken last ƒ d flacon daarmede heeft men voldoende Franco aanvraag gemakshalve blauwe postzconls of postwissei alsook op rembours bg THBOPHILE Baarkundige Frederihplein Begte N 32 Aw terdam GoDDA Druk vak A Bsikkman mmm VAN MAXTELS EN Costumes i dootm Spotprijzen o SAMSOME Urbanus PiUen bereid Tolgens het aloade en echte Recept waarop men in het biisoader ttentmaakt Zgn kttr nuttig in ongesleUbeiiw dn MAAO en wsrksa keiloaa p de SPMSVSKTEBtOe Z lya litmantend tefta de GAL SCHERPTE ia h t BLOED en UITSLAG der UUI tii lijo ZACHT LAXKBBND eu SLUMAPÜRUVÜNI Verzegelde iooim na 87Vt ot dubbel dooien lyn verkrügbsar bg d hb i AUlttutriam J de Boer Jmleriam H Clébsn b C drag heilige weg D 181 Boiioop A van t ttoudt tkl l H W de Krugff OMuiai Ij 8eiieii op de Hoogatriat BttuintU K Ooeieding H i i lt V 0 Soibiü Bailenber ItfJen J T Terborgb Haulem hoeii Baklureiew G H Poet OadmUer Fr Vi e OuitltooT H van den Boom Botterdam v d Toora fc Beker Wette Wagnutraat Sciooitimit A Wolff btreckt Aliens fc Kroon op bet Sieeaw ovcr dn Doakeratr nO 873 Woerden 1 V Sweerouia ZevenFuiiem A Prini Boitgrateit B Verdoot Het depot deier echte Urbaons Pillen ainde zoovele jaren met raem bskend en in algemeen e bruik ia door one te Oouda alleen en uft Bluitend gephatet bü den heer L 8CHENK p de Hoogetraitt WAARSCHUWING Men wordt instsntelgk veraoobt wel alteat Ie willen tgn dat door ons bg hieaund andere de UrbannaPnieo bereid vo eni bet oade en eebte Recept in DépSt zgo verkrggbaar getteld ik de Herboeen opgegeven Steden en Plaateen don Ig de hkr èovengenoemde Dépéthouderi In elk dooaje ia eea biljet roorzien met de eigenhandige naamteekeninl van de verraardigers Wed Keumzn b Zoom Apotheken welke Handteekening lioh ook berindl op bet Zegellak waarfliede de Doosjes verzegeld zljo Wg vertoeken de gebrulkera inetantelyk daar wel op te letten en raden hun aan wel toe te SieU bg wieu men de Dooajea Pillen haalt ie doen tiwiatep opd i u vaii eu VUl uUérew dft Xt ifia en iigire wSUTe naar doth i o n grootè aebter UrlscIie beweging 1£ t S fd en ï o ï ad ngtcóadeu me aotandam fc sa dri t iMBlfend iitt atmi hecÉieoiag itt feohtea voai invoer r A 4 plu Mmm jet A op het ir nafc ke j UutUipa f K p ie v 4 JakpiMte dM Rl ttet u gaea toeval ceèt aji dat oiiderè groove Staten voond de rnèeM ouTwiKeldr op tattdeb en laatfanUboncttinHlM gfW d bopue aitganni rooroamelïËnétdli te dBÜwÜ do ir Ut K7raèU en iudirn e belaattiig Hf directe bdostiog is uit den Urd der ïUK drMek der dad eeriige taÓtédi ain lyelbeji in ktt 0l ite gedeelte dei ISflt ie éiitt ok 4il m VoHcJiHiobaadkwndig odgMtfit jnet gereidrtvaardtgd e ünt jTcgeowoor ig t bbpn mafk kan rekenen en dl oqr de dirwte belattingea oag meer in hun beelïan warden cetroffen dan iu eietiaè uit de loagóle bcliisUnguoeaen Om nu it Ji aanen aargen dat die ktusen JHJ eeiie UlaatiogiMfvoming worden gebaat moet eu herziening aa lust ttdef v r en p jMeede ti ool froidsn aangelegd Als oudlÜM fWl 4e RglokaDtelier 1 moeten aanbodivl M l iSM bet tbvoerrcoht op eukele bgt n daiüo g a sAlta e tlikrieu t verbeogen mug l von i9 te eereu tot h t beKiits l vau tolpliootij erd op ntïe goederen hctw U in Pruisische wet sedert 1818 als regel bii later in het Uritif Ton bet S sl ï bOod tot 1885 was gevolgd Waiï JÜa algcmeeoe 4 flialMiog loudca alk en kunjieu worilcu a lgezo id d de groiidstolftn die voor ëd iJiiluBtric onirfisi na ZijS eli in Duilsicliland ia t geheel niet uls biji kiitoeii of naur onisllindlgheiltndU vri lke r leali iu oiivi ilocnde hoeseelïciU of hoedanigheid kuuiteo wdrilcu oorlgebracht itl c feoedcren nfet si öiiial nis uitzondering jF vite W g ld ii behoort icu iuvoerreobt naar de waiinle te worden gtlejcd en wol op den grondaUg vau verschillend perccUlsV ilrog uaarinate ran de bejhofbio int i Ulsnil8 betproductie Het hiernaar berukand bedrog ou geiük In liet beataiiiide tarief moeten worden gth vfu naar gewiohle eeubtdm voor zoover iiict uit dcu aard der goederen eme htffiiig per stuk bijv b j vee of reolilsliecks nnar de waarde gclgk bg spootrijtaigen ijietni rivierschepen luter aanbeveling r rdi ut Volgens een hierbij govo gnc globale berekening 89U het invoeftccht op gt niiddeld 5 jwraiit der waarde gfaohat wug dieu weg eeue jaarUjkschc rerrafcrdcnng van onbrcijgst worden verkregen ten bedrage vou 7t mttiocii mark nagenoeg igiidet Vermeerdering der kosten van inuiiig Ia derhalve het plan uit een fiuaneieel oogpunt aan te bevelen ook voor Je illgcinccne Wetvnart acht do rijkskauselier het voordeelig Het thans zoo Iczeii we bestaande tarief bevat nevens de zuiver fiscale een reeks van beschermende rechten voor zekere takken van ngvc heid Eciie afscholfiiig of veilnging dezer rechten kan vooral in den tegenwoördigen toestand dtr iu luatric niet raadsaatti worden geacht Integendeel i iu het belang Hu sommige takken die tegenwoordig bet meest hebben te lijden zal nnar geliing der resultaten der nog aanhangige entjufiles de wederinvoering van ecu hoog of rcoe verboogiag vau het tegenwoordige reoht noodig 3Ün Beso iueude reo t n i ocr enkele takken van n verheid wprken ls privilegie i n wejikeu bg de vertege woordjgeis j onbesohprmdc tgikkon outevredcnheid l it fot Ml niet tcii deel vallen aan I I I e£B latief helwclk aa alle iulaudache producten ilf duckulia udaatia mtrkt de voorkeur boven de buit idjud Ua aMdrborgl Zolk een stolsel kan in geen enkel upiieht dmkkend heeten daar toch zijne werklagj 9 iykmatijer uv r alle produeeerende kringen derivatie fofdt venilelil üuu het getal is bij een iJUcUi vau Utaeherneiide fookteii leo U hoeve SU eqhts fnktje iadwtrfiu De mbiaiirbcid der folkiiig die ui voortbrengt maar aUeen eruikt wordt sehgidmar benadeeU iLaot een qrsteera belwelk de gefaineulgke uatiou le productie Iwgnnstigt dofeb tuaDeJ mesl üm dafr door lell een tjistaem de gijZaSKulfke lé Ier iulaiidsehe pr du tif Kemeerdert e d4nrdaai d mtkowdtm t wordt verhoogd d u sal dtt t slotte ok oor d niet producecrende betulkiag ten witte tlreU en Het volkonien insteniniiog nemen wg leu aiuizieu v n dit pfan het eindoordeel over vap Uel Vtderland Bismarck laat het uiet Oao sopïiismea ontbrektb zgn plan smal a te maken Ze stuk voor tak te weerleggen Is overSodig AU hg zelf met de ervaring te rade gaat kan bet hem niet oubekead cgn met wat onberekenbare uadaelea een atelsel gepaard gaat dat de valken nett B ordon vanp elast ngambtenaren omsluit en allen handfl oontrol ert n belast De ioweuiüge gi e led d van Duitschland in den tgd toeu hel adg in tal van kleipe staatjes was veideeid gfeeft er een trearig voorbeeU van te zien Kan het resultaat eea aa sr ign als jnen thans lossehen de veraokillende oatWn een zelfde stelsel traoht ia bet leVea te roepw als beelaehte in Dttitsehlaad eer bet tolverbojid eengezonder toestaud sobiepf Toeh soekt hg tuk een stand van zaken te scheppen wo bj in den regel de producent bevoordeeld wordt ten koste vsn den consomoat waarbij de proibietia ia t aiganseon wordt belemmerd de eerste levenriiciKMfteB worden belast en de handel wordt tegengewerkt ie eoiuHaiaahs loeatauA 4ra k4tvolk sd niet vertetMd raonr Uendiger nffdon ian bans Vak wikkelijker dan dit apemorandum is Gambetta s rede Ongeveer 30O0 personen haddeu zioh 11 Ibndiig feiaftd ia bot Tkéaln dmCMemi i Em te Parijs om den heer Spüller te hooren spreken over de geaebiedeuis van het logor ondorwg in Frankrijk sedert 1782 De opbrengst der conférence strekte ten voordede van de openbare kostelooze door leeken bestuurde scholen van het 3e arrondissement van Parga waarvoor de heer Spüller zittiog beeft iu de kamer Na afloop der redevoering van desen a j efaardigde nam Gambetta ket woord yoor zoover aldus sprak hg hét verleden roemrgk was InaM men zich dat vooral herinneren als heiltame les om te volharden in ket streven naar het goede het rechtvaardige Na onze rampen gevoelden olleA dat znlk een streven noodig was men begreep dat men ziek tot het jongere geslacht moest wendea en dat de kazernes alleen werkelgk een stapelplnots van kracht zonden zijn wanneer zg de elite der natie ontving nadat zij een lang verUgf had gebonden in de scholen Dit mijne hecren leze geneimediijfvcer vau gekwetste vaderlandsliefde was het waardoor de Liefde voor het volksonderwijs boo ontzaglijk iu bet land is toegenomen Vroeger eisohte meu ouderwga alleen ils een recht eu eec schuld vau de maiiteohappij aan het individu en men had gelijk maar dut rteht beeft door du omstandigheden een nieuwe l raelit gekregen eu men eischt thans in naam vau de vaderlandsliefde betaling vpu deze nationale aohuld Die schuld is meu bezig af te doen Overal heeft de democratie mannen gekozen vau wie men zeggen kan dat Onderwijs huu alles beheerscheude passie is Ik twijfel dan ook niet o we tullen ten slotte het intelleetueele en moreele gereedschap krggen Wij zgn thniis bijeen op het einde van eeu jaar dat gevolgd zal worden dooi het verdivgneu zoo niet viui de partgen dau toch van de macht der parlüen die de mededingers zijn van de democratie en de republiek Ik begroet het komende jaar als een vnn oonstiluoueele harmonie wettigheid en loyanteit vereenigd in de openbare machten Ik begroet mgne heereu het waarachtig behoud dat voor het algemeen belang arbeidt onder de bescherming der wet dat geeu andere meerderheid erkent don dat vau deugd talent eu bewezen dienst geen andere lasten dan die waarin de gekozenen van het volk vrgelgk toestemmen geen andere vrghcid dan die allen ten goede komt dat bersensohlmmea eu B q aif i WffiW i it i I f i II m i i i i i i mm ntopieên loot vaMu ea van de Bepoblii k zegt k e est Ie droiti lieu iiwe la droit amis tout 1 droit Welaan wanneer wij elkander weer ontinoeleu in bet volgend jaar dan ik ben er zeker vait zalleu we ia de geiegeabaiil sgu to constateereu dat de aua happelgke vr d bevestigd is dat al i e periodtek teragkee iide toarspeHingen eu profetieën die aankoad itigea van rampen die ous zullen treffen slechts schrikbeiMen eji spaki U s f n 4at al die kieainauoeuvres tot het verleden moeten worden geiend Andenwwl tulku we eoustateereu wat we zeven jaren lofig getiui hebl en d t telkens wanueer Vranki geroaflpteegd werd het nooit 19 afgeweken vau d gHinigs i B difl hetviq gek i èa b door zijn riimpcn voorgeliehl Wat wil het Uud dat nea b t éi ioateit Het j1 alleen b t recht tieh zelf te regeeren Leve Frankijkl Ook Diaadag lu M Gambetta eeae rede op het feestmaal der abmiai iiag i w s i Wg stippen daaruit sleelwts het dhli tMl kaiiiai rTn n da k a ilkeb ijn lijue hoorders deelen z gne overtuiging omtr it de repi blikeinsalie gezuidh id an dat land R wekte Ve n op om bedaard vol vertrouwen ea vnsdkaaa propaganda maken voor de Kequbliek Hg aehtte hen uitnemend daarvoor ge AitX iPlM 4 P t jong n i5 tegeJgkCTMd iMIa mm BS en ttoddjli ij wiatan dan ook wel meende hij hoe nauw ecu slechte pOHtièk en éte ougehikkigè toestand van den haudel sameuhaugeo Hea vreesde hea daU oidc omdat tij twee groote denkbeelden hebbeu die l en leiden eeu zeer duidelüke en zeer redelijke politieke gedachte en een p wmaoke gedochte dl dagifoa g gevolg is I gninui vervolgens dfil raad oVeral te prediken dat de welvaart van hM land afhaukelgk bhjft vau twee voorwaarden het Bewaren van Jeu regeeringsvorm die natoorlgk en noodzakelgk tot bbei komt op 4m bodem der denKwratie eu hat vereaoigd blgven vou al diegaBe die talk een iegeeri lgnr nn wilieu Br viel aog veel t strijden want wei was het tijdperk der gevarcBj voorbq maar het tifdperk der woeilijkhedeB zon iMgiagen Met een beroep op aller sameawerking om en eebt Fnuisebe democratie te neaden ea met een Vive la Bépnbliqne Fran aise eindigde hg zgn rede Volgens door de Timet ontvangen bericht zon de oorlog met Afghanistan zoo goed als geëindigd zijn men maakt dit althans op uit de komst vau Jakub Khan den bekendea t ma des Emira te Jellalabad I i P OLITIEI Gevonden eu aan het Bureau vaa Pulilie gedepoiiccrd Een Bloedkoralen Ketting met gouden Slootje Burgorlljko stand BurgcrlyVc Stand vau ouderstaande gemeenten van 19 tot 26 Dec 1878 iT NGlouderak r EUOIlKN VAo ouden J Mimt eo T llaaauatcia OU KI EDËN J Kool 03 jaar GLHÜ Tl C Buijers cd M Rual st üiNDEKlUOllWU J Nobel a C da Jaag Stolwijk GEBOREN Wijna ouders A Oeelea aa N van Dam Haa reoht GEllOftEN Jan ooders J de Kramer en M van LeenHeo Mtiria ouders i Groen en J van Dam OVKKLEUEVi A i BietteM 4 m G J van Vun n t echtgenoot aa 6 M VerkUu 7 J F de Laage 8 m Beeuwijk GEHOREN Pieter Willem ouders G Boon en G W Bouraau Cornelia oaders K de knikker en A Grootendorst Ëhzabeth ouders H van der Laan en L Koster Johannes ouders P Boere en N Verheek Evert oude a M OoBterwgk en J Jongeneel Cecilia ooders A vau Leeow en eo W Koalper OVËllLEDEN C Groenendijk 23 j Waddinjcveen GEBOREN Maria fleerlniida ooders H Ithoven en J Okkerae Gerarda Theodora Hendnka ouders tl Hoogendoom en A ten Brammeier Curnelis Jacobus TLeodorus ooders H P B van Beanel en C Frijlllig MwllJ ouders A de Hoog eo L A Veriqden OVERLEDEN T 0 van Klaveren haisvr van C van Ones 84 j L Holder S3b A Hoogeadoora 17 m H W Snel 2 tt 4