Goudsche Courant, zondag 29 december 1878

ADVERTENTIËN DAMES I De ondergeteekende brengt hiermede ter ÜEd kennis dat ti zich alhier beeft gevestigd als MODE COSTUÏÏM en LINI ENNAAISTEB Voor net werk en spoedige Bflevering wordt ingestaan hopende op DEd begunstiging teeken ik U£d dieasW Dienaresse C C M BREUER I geb Kats Gouda Kamemelksloot R 209 Benige JONGELIEDEN wanschea onderw g 8 te ontrangen ia het DOBBEL 4 ItaUaanscb BoeklioadeB Brieren onder No 191 aan tien Uitgtrer dezer Conrant GEVBAAGO BEN Flinke Werkster Tan de P G Brieven anco onder Let P of in persoon bj dan Bo haadelaar MAASKANT J a SIBBES heeit de eer te berichten dat volgens gewoonte met den OUDBJAABSAVOND en gednrande den geheelen Winter hg hem Versche WafeliB zjjn te bekomen Bestellingen worden spoedig ingewacht aan hais op de Gouwe QM LAIIOOSB Dese versterkende KINAWIIN wordt bernd uit de zeer geneeskrachtige roode J a v a ki n a tloor de Firma Wed EVKEÏS en JONCKEKS te Nijmegen De Gewone per Flacon a 1 25 De IJaerhondon B i 1 40 Het depot voor Oouda is gevmtigd b j den Heer H G HOEFHAMIÏR Turfmarkt Ueden had ik het genoegen van den WelEdelen Zeer Geleerden Heer Doctor Waf het volgende schrgven te ontvangen ÏK Deijt den 1 Mei 1878 Zeer Keaclite lieer HKEETVËLI Ter gelegenheid van mijn twee eaïjeventigste Geboorteverjaardt e st voel ik mjiaedreven tot het volbrengen van een Erfcen i Beidspligt te Uwen opzigte door nomelgk ffj l l brengen oon de onwaardeerbare dienst mg bewezen door de Toortreflijke Watten Abshnubbina in Uwe Fabriek vervaardigd en die zondereenigen twgfel op den naam van GEZONUUEIU8WATTMN alle aanspraak maken mogen Ik ten minste heb er den heilrijken invloed onbetwistbaar van onderbonden in de afgeloopen winter ter genezing eener pgnlgke en verontTQstende beenwonde die mg maar al te lang vreeslgk kwelde en nn eindelgk gebukt heeft voor de heelende kracht Uwer aanhondend toegepaste Watten Was geteekend Dr WAP Ik wenschte op dit bericht de aandacht vant het pnbliek te vestigen tevens verzoekende wel te letten op de echte soort alle ondsrteekend door A BBBETVBLT Ai Verkrggbaar i 30 cents per pakje in da bekende D ta bg C B Verkil Oianriter A Bol Berkd J van Dorp Zoeteraeer A KsQliog Alphen J 8 S CsëbUttnu Btiegm K OoiKrliig BiwtiMht ld C WüMbh ntab T A G u Datk GooaiL Mej ae Wed fioeau Gsudl r W du DU ScbMuhoni A Prioi 2evwkltieii li Gowlkade Boakoop O Hoogeiidnk Cepille S jU det Kiiit Bhintil V WiUniBH WMMea De ondergeteekende heeft de eer te berichten dat hS OONDKEtDAG 2 JANUARI a s GotiSA met zgne Artikelen zal bezoeken en alsdan te spreken of te ontbieden ztd zgn bg Mejofvrouw de Wed A HAItDUZEB Sooioteit Vredebest op de Maskt W HU M A Ei a Haoi Orncnw Het DEPOT der THEËEN oit het Higaz van JAN van REES ft ZOON te ZaoÜeiB gevestigd voor Gouda hg de Wed P J BERKHOUT LANGE TIENDEWBG D 44 alwaar OBAns prgseoanuiten ign te bekomen Deze Thestn oifannnteode door tracht geur en waterhoudendkeid worden afgeleverd in pakjes van 5 2 1 ea y ons verzegeld en voorzien van $ lempel prijt en ommtr Versch voorhanden KATTENTONGEN APPBLBOLLBN BOTEULETTBBS KONINGINNE BROOD HBERBBANKET PRINOESSE BROOD TlJRgCH GEBAK enz enz bg W N RAATJMA AKERS Banketbakker Haven NB DINSDAG Oudejaarsavond Appelbollen Saasijzenbroofyes en verI schiJlend ander Gebak DIEi STBOI E Mejnfvronw DE KEIZER Zengstraat G 41 vraagt tegen 1 Februari eeo DIENSTBODE P G Op grond van de feil lijt verkrcj en geueeskundige uUkumsteii knu dn aanscbafBn van het Xeillustreerdc werk l r AIBÏ i NATUttRCEKEENWUKGN prijs f 1 aan alle zieken teu driugensie uorden aanbevolen Be daarin afjtulrukte talrgke dankbetuigingen leveren het bewgi voor de uitnemendheid van dit werk Te verkrijjfen l y iille Bockhandeiaren ofreohtótreekj I bij BICUTEK S ItoekhMidel te mterdam legen toezending van het bedrag l lttreksel op verlangen grali en franco NATIONALE BELOONING Van rr 16 600 Grott SOUDEN MEDAILLE DB ECHTg £ 55 5 FABRRIEKSMEHK GEDEPONEERD Tl MRijt aa Rua drouot in in allb ooaoi apoTHlKiN Te Gouda bU Zeldenrijk drogist Spi ü rter nd versterkend en hoorleverdrijvend een zout mot yzer vereenzelvigd en met de Kina vermengd vormt het zekerst en krachtigst geneesmiddel tegen Bloedsgebrek Bloedarmoede gebrek aan krachten aandoeningen der maag lang zame hertlellingen gevolgen ran het kraambed enz SEBBOEDESS mm Machinefiibriek en IJzergieteriJ te BORNE Overijssel LEYEBEN SToouMAcnnrES STOOMKETELS en LOCOMOBILBN van alle afmetingen en van de beste constructie Zgn geheel bekend met de inrichting vui BOTEB MACHINES EN VERVAARDIGEN VOORTS Drijfwerken Gietwerken en alles wat lot hun VAE behoort mmmmm in het pand ZBEüWSCHE WAPEN z z Haringvliet No 16 18 van Rusfiisch Vlasy deels gezond deels beschadigd liggende aldaar op MAANDAG 30 DECEMBER 1878 des namiddags 2 nnr a s Zaterdag 8 1 en 2 4 nnr en op den dag der Veiling te bezichtigen J UHIT tmA Photographisoh Atelier DAGELIJKS GEOPEND Op ÜONDEHDAG CD ZONDAG 7 PoitrcUen a ff KAARD MGBIENEÏ Men vraagt 1 of 2 GEBRUIKTE doch in goeden staat zijnde Kaard Machienen voor Stobmbeweging tot het fabriceren van WATTEN Opgaaf van prgs en waar te bezichtigeïi worden ingewacht onder letters W B aan het Algemeen AdvertentieBnrean van NIJGH VAN DITMAR Rotterdam Genezing van HEESCHHËID door middel van den zoo gnnstig bekenden BUKLANOSCIIEIV DBIJIVE BORST UOJKIO van W H ZICKENHEIMER te Mainz Nijmegen 20 Mei 1876 WelBdele Heer Ik moet U bg dezen mgnen hartelgken dank betnigeu voor uw uitstekend geneesmiddel Slechts eene flesch Borst Honig gebruikte ik en bea daardoor van eene langdurige heeschheid genezen Met dankbaarb id verblgf ik UBd Dienaar J HENDRIKS RIJNLANDSCHE DRUIVEN B0R8T H0NIG alleen echt verkrggbaar In flacons it fl 2 in flacons a fl 1 en in flacons ii 65 cent voorzien van capsulen met nevenstaand Pabriekstempel te T Gouda bg P H A Wolff Botkoop bg J van Bergen Waddtmmeen bö C van Eenwen Baattrecht b J D den Harixjg Oudewater bg F Jonker Idenburg QOVDA ÜSDK VAN A BbINKHAN