Goudsche Courant, zondag 29 december 1878

4 Woensdag 1 Januari 1879 U 3l 2838 ÏOUDSCHE COURINT Nieaws en AdverteDÜeblad voor Gonda m Omstreken ADVERTENTIËN worden geplaatst Tan 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plantsmimte Afzonderlijke Nonuners VIJF CENTEN Da nitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de oitgare in den avond yan DINSDAG DONDERDAG en ZATEBDAG De prys per drienutonden ia f 1 2 5 franco per post 2 De inzending van advertentiën kan geschieden tot éék uur des namiddags van den dag der uitgave t m 1879 Heeft het jaar 1878 velen teleurgesteld zgn vele wenschen op den eersten dag van dat jaar niet vervuld ook thans zullen velerlei wenschen euit worden die nimmer zullen vervuld worden Toch is een welgemeende wensch dikwgls een ateon in de moeielgklieden en bezwaren des levens ea altjjd een bewijs van belangstelling des te meer te waardeeren wanneer de omstandigheden zorgeiyk zijn En niemand zal durven beweeren dat de tegenwoordige toestand bevredigend is Handel ngverheid en landbouw verkeeren bg voortduring in kwflnenden toestand Als de handel de bartader is van de welvaart des lands dan kan men met recht zeggen dat die bartader traag klopt Ook de landbouw gaat toigzaam ijiaar zeker een crisis tegemoet D r aanvoeren uit den vreemde nemen bjj voortduring toe en wü zijn daarvoor dankbaar in het belang der volksvoeding maar de daardoor veroorzaakte daling in de prjjzen moet op de waarde der landergen gaan drukken en daardoor een anderen toestand in het leven roepen die in alles merkbaar zal zgn En de nnverheidï Nog ziJn wjj bewaard voor de schokken die het buitenland in beroering brengen wel zgn vele takken van njjverheid in kwynenden toestand maar wij tellen gelukkig nog niet de broodeïoozen bjj duizenden en tienduizenden zooals in Engeland wij behoeven nog geen wetten om de ontevredenheid te bedwiagen en verzet tegen te gaan zooals in Duitschland toch mogen wfl ook den tegenwoordigen toestand niet te licht inzien want de gevolgen der bnitenlondsche toestanden kunnen hier niet uitblijven Een wensch dus dat onze takken van weiTaart in 1879 mogen voorzien in aller behoeften dat zij bewaard mogen blflven voor ongevallen en rampen en op het einde des jaars moge blijken dat de gekoesterde vrees overbodig Mogen wiJ op staatsgebied een wensch koestaren het zou die zijn dat dit jaar aangenamer herin i neringen zal achterlaten dan het voorgaande Zagen wgin het laatst vau 1877 de tegenwoordige regeering de teugels van het bewind aanvaarden in het vaste vertrouwen dat spoedig zou blijken aan welke krachtige en bekwame handen de zorg voor s lands welzjjn was toevertrouwd wjj kunnen niet ontkennen dat ook in dit opzicht het jaar 1878 voor ons een jaar van teleurstelling geweest is Wel is de wet tot regeling van het lager onderwijs aangenomen maar wat beteekent het of die wet in het Staatsblad is opgenomen als de uitToering voor onbepaalden tjjd verdaagd is De regeling der defensie is niets gevorderd ons belastingstelsel niet herzien de toestand der koloniën niet gewijzigd Wel kan men niet alles tegeiyk hebben maar het onderscheid tusschen allet en zetr weinig is toch te groot In het belang des lands wenschen wj dat dit jaar vruchtbaarder zal zjjn tfo wetgevend gebied dat door een herziening vai ons belastingstelsel het evenwicht tusschen uitgaven en inkomsten zal hersteld worden zonder iiet volk te veel door nienwe belastingen te drukken of zonder te veel te steunen op Indische baten waarop toch in de eerste jaren niet m te rekenen valt wil men eenigszins in de ehoeften van Indie zelve voorzien Een gevrichtig werk de lierziening van ons strafwetboek wacht de vert enwoordiging Zal zg het tot stand brengen eti ons zoo verlossen van het erfgoed dat ons nog door Napoleon is nagelaten Eu regeering en vertegenwoordiging mogen ons niet te leur stellen Inaar krachtig door goede wetten en verstand e maatregelen de algemeene welvaart bevorderen en aan de te e de maken uer aarde wordt n Malaise in den listrie malaise in alles meerdere opgewektheid genwoordige malaise Malaise Van all dit woord ons handel malaise in Wanneer zal zg voqt plaats maken wanneer zal men in plaats van te klagen de handep uit de mouw steken om aan de tegenwoordige malaise een einde temaken door het wiemen der oorzaken De krachten der natio worden verslonden door den gewapeaden vrede waartoe geheel Europa veroordeeld is schatten worden uitgegeven kapitalen worden verspild aan uitgaven die voor niemand eenig nut hebben Hebben wij een wensch voor Europa het is deze dat de tjjd moge aanbreken dat wg van de meeste dier uitgaven verlost worden die getuigen tegen het vrede op aarde Die het zwaard opneemt zal door het zwaard vergaan en door geweld is nog nooit iets goeds tot stand gebracht De wereldgeschiedenis heeft het reeds herhaaldelijk geleerd maar die lessen sehgnen helaas voor de machthebbers vruchteloos gegeven te zijn het geweld toch voert nog altgd heerschappg en dwangwetten stelt men hooger dan ontwikkeling en beschaving Is de tijd nog niet daar om met de traditiën te breken kan het geweld nog niet gemist worden om het gezag te handhaven men verhaaste het oogenblik om met het verledene voor geed te kunnen breken door de bevordering van goed onderwijs niet door woorden maar door daden Hoe weinig geld wordt aan onderwijs besteed in vergelijking van hetgeen de legers en de gevangenissen kosten Wanneer zal men algemeen leeren begrijpen dat goed onderwijs veel meer de krachten eeuer natie versterkt en veel grootere voordeelen aanbrengt dan de middelen die tot nu gebezigd zijn om de macht van een volk te verheffep Hopen wfl dat ttejj jaar 1879 ons iets nader brenge tot den i eu toestand dien wg Europa toewenschen Een nieuwe jaarkring is begonnen Moge het de stad onzer inwoning wel gaan moge haar welvaart toenemen en de vrees door velen gekoesterd dat de scheepvaart een anderen weg zal gewezen worden ijdel blijken Haar regenten zij wgsheid haar burgerijinspanning van alle krachten zoowel op stoffelijk als geeatelgk gebied toegewenscht om alle bezwaren het hoofd te bieden Dan zal het ouk in 1879 onze gemeentewelgaan en wij zullen bij het einde des jaarsmet voldoening op ons werken en streven kannen terugzien L BÜITENLAKTD BnlUiulanilscli Overziclit Het buitenlaDdscti nieuws is schaars en de bnitenlandscbe dagbladen bevatten weinig der mededeeling waard Zoolang men aangaande de plannen van den Duitschen rijkskanselier ribg nieftaecr iftet dan toi dasver bekend werd kan men niet veel anders doen dan 200 goed mogelijk den indruk nagaan dien M ia Duitschland hebben gemaakt Oppervjakkig beschouwd zou men mecnen dat ze onder de liberaUu algemeen afkeuring moeten hebben ge ondeu en daarentegen bijval bg de conservatieven Dit ia echter geenszins het geval Onderscheidene liberale dagbladen laten zich zeer gunstig over deze denkbeelden uit de tegenstanders vindt men meer onder de clcricale bladen Als een bewys hoc zeer de denkbeelden van den Uijkskauselier met betrekking tot het wyzigen van het tarief in den betrekkelijk korten tijd van drie jaren zijn veninderd is een zinsnede door vele dagbladea aangehaald uit eetf rede in December J87B doorhem ill den Hijksdag gehouden Het is een opmerkelijk citaat zoo drukt de Berlijnschc berichtgever der Jlamiurger BorsmHatte zich uit want er blijkt uit dat de heer von Bismarck destijds een geheel tegeo overgcstelde meeniiig was toegedaan als thans het geval 18 Iii usschiu behoort Uier niet onvermeld te worden gi laten dat zdfs in de kringen der voorstanders van den vrijen hnudel gedurende de jongst verloopeu j iren de overtuiging meer en meer heeft veld gewonnen dat er dringende noodzakelykheid bestaat om sommige artikelen in het tarief vermeld hooger d iii vroeger te belasten De handelspolitiek namelijk door onze naburen gevolgd heeft ons tot die noodzakelijkheid gebracht Heeft zich dergtlijke wijziging geopenbaard in de ziensuijzc der voorstanders van den vrgen handel dan mag zulks ons niet zeer verrassen indien ook bij hem dergelijke wijziging nn deukbeedm wordt waar euomen Het laat zich dan ook zeer gemakkelijk bivroeden dat de rijkskausriier in bedoeld tydsverlüop tot de overluigiiig is gekomen dat het tarief een verandering moet ondergaan Is in Frankrijk voor meisjes het middelbaar onderwijs nog weinig ontwikkeld de republiek die zooveel voor de volksopiriding duet zal ook op dit gebied niet achterwege bigveu Bijna te gelijkcr tyd zijn er defer d igcu twee plannen uit den boezem der Kamer van afgevaardigden voortgekomen die in Iftee wetsontwerpen zijn neergelegd liet eerste dat van den heer Sée eischt dat in enkele groole stedeu middelbare scholen voor meisjes door den Staat worden opgericht terwijl aan de departementen en gemeenten de vrijheid zou worden gelaten om iusgeiijks dergelijke scholen te stichten Het tweede dat