Goudsche Courant, woensdag 1 januari 1879

Van ege den jHofmaarschalk ten paleize te Arolsen is afgekondigd ihet programma voor het ceremonieel en dejfeestelijkliedettlbjiigelegeiiheid van Ifet hun lijk van Zy 1 i den iJKonitH met prinses Emma i was zal dè huwelgk pleciËg den avond van Dinsdag 7 jlan rde echter reeêf daads te u d ieuner t n HAi c ihetmslk jolgi door I lü Ji jOptooht m éne screnadj viteiten iva worden gesli Tan deu heer Paul Bert sluit tich ineei aati de beslaande toestanden ann Peze afgevaardigde stelt Toor ia minstens éea stad per departement cursussen te doen handen door de leeraars aan de middelbare Bchool voor jongens naartoe ijj voor een kleine toelage wel genegen luUen worden bevonden Aan die cursnssen louden dau verder kostscholen verbonden kunnen worden door vrouwen gedirigeerd waarvoor de Staat beunen zou toestaan Se voorsicllei hoopt verder op deu financicelen sicnn der gemeenten Hg wil dan het onderwijs zoo inrichte dit de leerlingen op twaalfjarigen leeftijd worden toegelaten en dan een carsus van vijf jaar voor zioh hebben verdeeld ia twee series van drie en twee jiisr Be eerste dl ie jaar znllen een afjserond geheel vormen xoèdat de leeiliugen op vyftienjarigen leeft jd de schooi kunnen verlaten terwijl zg T die twee jaar langer blijven grondiger en omvangrijker onderwijs ontvangen Uit Konstantinopel wordt gemeld dat tie Sultan op de gelukwcnschen van Khereddin pacha en an J dere ambtenaren bij het Turksche uituwjaar ge aatwoord heeft dat hij rekinde op de medewerking Tan allen tot getrouwe uitvoering der hervormingen Bij een Kt izerlijk besluit is v oor de onderhaudeJiugen ovcj htt ilifinUiif verdrag met Busland een tweede gcvulin kchti dc benoemd Kusland verlangt niet de onmiddellijke regeling van de betaling der Qorlogssehatting h t verklaart zich tevreden met de belofte eener latere regeling De Grieksche Begteriiig heeft aan de Mogendheden bare ingenomenheid betuigd met het door Turkije genomen initiatief met betrekking tot de benoeming van commissarissen Niettegenstaande het besluit der l orte om het district Janiua te Ix hoadeil w uscht Griekenland ten einde de toekomstige vriendsehapsbetrekkingen te ver ekeren rechtstreeks zioi met Turkije te verstaan BINNENLAN K UI A 31 December 1878 Naax wg vernemea is tbaas e datum bepaald van den avond waarop de leerlingen der Tooueelsehool alhier dramatische voordrachten zullen houden en daarmede proeven tallen afleggen van hunne vorderingen in de tooueelspeelkunst Dinsdag H Janunri c k zal die soiree plaats hebben waartoe de leden van het Tooneelverbond zullen Korden uitgsnoodigd Door de Hulpbank alhier zijn in 1878 62 voorschotten verleend tot een gezamenlijk bedrag van ƒ 10420 In de Spaarbank ie in 1S78 ingelegd ƒ 85042 27 door haar werd terugbetaald ƒ 71429 66 Er werden 27 S nieuwe boekjes genomen Zooals men zieh zal herinneren heeft de Minister Tan waterstaat onlangs bepaald dat het aan de brievenbestellers voortaan zou verboden zijn nieuwjaar te wenschen Uit de inlichtingen door den Minister in de Tweede Kamer gegeven ia gebleken dat bet bedoelde besluit genomen is wegens de zeer vele klachten over den last die de ingezetenen van verscheidene plaatsen cndervonden hebben door het vragen vau nieuwjaarsiooien en over de daardoor ontstane vertraging ia het bezorgen ran brieven enz gedurende de eerste week van bel jaar De Minister voegde er echter bij dat het verbod cm fooien te vragen en daarop te wachten zich niet uitstrekt tot het aannemen van die fooien welke TrgwiUig door de ingezetenen worden gegeven Voorts blgkt nog uit de vi klaring des ministers dat er van schadeloostelling uit de achaikist voor het gemis der fooien geen sprake kan zijn De slotsom is dns dat bet van het publiek zal afhangen of deze ambtenaren die zulke ijverige diensten bewgzen voortaan het kleine geldelgk voordeel zullen moeien missen dat hun bg hunne karige bezoldiging zoo goed Ie stade komt Wij vertrouwen dat de Goudsohe ingezetenen eenparig ook zonder door de brievenbestellers nieuwjaar gewenscht te worden hun een nienwjaarsgift zullen Ier hand stellen Het zesjarig onderhoud van 6 watermolens te BergAmbocht is na pnblieke aanbesteding aangenomendoor den timmerman W F van der Wal aldaar voor ƒ 1276 s jaars Het zesjarig onderhoud vanbruggen en zglen werd aangenomen door den timmerman S van den Oever aldaar mede voor 1276 s jaara Bg de te Utrecht gehouden verpachting der restautatién in de stations van den Ntderlandschen Bhijn poorweg te s Gravenhage en Gouda is ingeschreven voor den Haag door C Gestel te s Hage ƒ 4600 door H A ïe Mijtlaar te s Hagc ƒ 1215 voor Gouda door J W Kroot Biizcrink te Utrecht ƒ 2Q00 en A van Noardt te Ond Beierland ƒ 2050 voor Gouda en den Haag te zameu door J M van Kuiken te Gchida ƒ 6400 Door den Minister Van oorlog is eene zeer belangrijke wijziging gebracht in de wijze waarop voortaan de korpsen van het leger van kleeding en uilmsting zullen worden voorzien Alle korpsen namelgk worden e r tdaags ontheven van hunne magazgnen dic voortaan in ieder garnizoen zullen bestuurd wordeu door magazijnmce 9ters De benoeming der magazgnmeesters heeft reeds plaats gehad Het beheer der magazijnen te Gouda is ppgedragen aan de luit dei adin Dorre dei adin i den Hofmai n gnta iHincAlna fakke ficht b zali wirdeii liei l ltig ïl Geip reeds bekeiheid plaats hebbenDe feestelijkhedeilvoren geopend metdea wonds wordtafloopi waarvan erword gehouden eigevenj waarbg de en vuurwerk zullcL Dinsdag middag fbrdteen familli dcjel ne gellen waarna ten 6 i re de inscBjTijvil g vanl uwelijk in het k egMn vdn den Burgerlijken 8 il plaats hebb ti vit geschiedt in In paleis alwi jgen dien tijd de Vorstelijke persoilen in de lloi Mti eo de hof toet met de vertegenwoordigers i reertide Hoven l in de Witte zaal zuUe ijn bij i gekomen Zoodra in een der inndere zalen de voltrekking vac het burgerlijk huwelijk is afgdoopen wordt dit door den Hofmaarschalk den Vorst van WaldeckPyrmont aangekondigd en begeeft zich het hooge Brnidspaar gevolgd door de familie de vertegenwoordigers van builenlandsche vorsten en den hofstoet naar de slotkapel alwaar inmiddels de overige genoodigdeu in gala kleeding reeds op aanwijzing van een Kamerheer de voor hen bestemde plaatsen zullen hebben ingenomen Bg den optocht naar do kopel worden de klokken geluid Zoodra de stoet het portaal der kapel is genaderd wordt door het koor het gezang aangeheven terwijl het Bruidspaar door de predikanten naar het altaar wordt gd id Nadat de vorstelijke personen aldaar in een halven kring en de overige aanwezigen zich in de voorgeschreven volgorde hebben geschaard wordt overgaan tot de kerkelijke inzegening die verricht zal worden door den hofprediker Scipio Bij en na het verwisselen der ringen door het Bruidspaar wordt de plechtige handeling djor 101 kanonschoten deu volke verkondigd Onmiddelijk na de kerkelgke inzegening begeven zich HH MM de Koning en Koningin gevolgd door de vorstelijke personen naar de Boode zaal en ontvangen aldaar de felicitation der familie Nadat HH MM vervolgens aldaar op den troon hebben plaats genomen wordt het Cour geopend De perr sonen die daaraan deelnemen hebben zich inmiddels uit de kapel naar de Witte zaal begeven vanwaar zij alsnu in volgorde de Eoode zaal binnenkomen om HH MM te complimenteeren Dit ceremonieel wordt gevolgd door een diner in de zoogenaamde Steenen zaal waarheen de gezamenlijke vorstelijke personen worden voorafgegaan door de hoogste dignitarissen ten Hove Woensdag wordt io de laatstgenoemde zaal des middags receptie en de avond concert gehouden Het familiediner heeft dien dag plaats in de Porcelijneu zaal hel souper in de bovensalons Donderdag weder familie déjeuner in de Poroeleinen zaal ten 5 s ure gatudiner in de Steenen zaal waarna ten 8 ure in de bovensalons een soiree wordt gegeven met eene uitvoering bestaande in tableaux vivanU enz Hiermede zullen de feestelijkheden zijn afgeloopen daar HH MM den volgenden dag na een dejeuner in de Steenen zaal naar Nederland vertrekken Het Vaderland verneemt dat het wetsvoorstel tot hefSng eener belasting op goederen in de doode hand van den Itaad van State bij het Dept van financiën is terug ontvingen Bij de behandeling van hoofdstuk V der Staatsbegrooling is opnieuw de vraag ter sprake gebracht of ren gemeentebestuur het recht heeft om aan de belastingschuldigen de inzage te weigeren van de kohieren van den hoofdelijken omslag Gelijk bekend is is door den Amsterdamschen gemeenteraad de vraag bevestigend beantwoord maar verschillende ingezetenen hebben zich daarop tot den Mia v binnenl zaken gewend om vernietiging te verkrijgen van het desbetrelFende raadsbesluit Zgn wg goed ingelicht dan heeft thans de Minister O en der adressen ecu bctlissing genomen in deu fflilt van den Amsterdamschen gemeenteraad M rf Aan di polid d te Utrecht is htt gelukt eergisteren avond dö haiÉnte leggen op eene gevaarlijke bende vatache mnntOM Verscheidene personen zijn gearresteerd De Iprmen en vele valsche muntstukken zijn mede in jffnden der politie gevallen Bij kon hl is bepaald Wi lo Bij dea telegraphic ki aangesteld n bg den po i merair brieve bg den telej telegrafist kli 2o De aani op dezelfde beftaliugen a in het algendat geene vrini lit van 24 Decen ber 1878 no 1 ntoordienst der posterijen en der II ook vrouwen en meisjes Waorden lijk inst als directrice commies snnuilaardster adsiate iit en klerk a fdienst als dire 3 rice onderdirectrns adaiitent eu leerling f iédt rden eu diensten perking ere bezol bcnoemd 1 v Ifet an n van vrfauwn en meisj onder g 9ijke voorj or de beambten der beizijp vastgesteld met di Jijkp beamtyten op eene hoj diging dan j WüO jaars gullen Worjl en idat haan luluil ibeneden j het een fli aantal anqcyw cambt ii van gelijk blijven I I j iferi eemt i i de Neijj tó de llegeeriiiig gejcomelf bmtrenfide foorwaaMcn tHia ppij gi kan verkrijgcii tm aaikcg e dipj JMllieijrall het weglij ijc lu dclljl raeeute Moorq snt ïot iorll buiding dor KiiUerdamsche en Haagse ie i njnc h elt tems aji i lué hedren H J AugustQnJwi i Bos t Paetclf aiW d schatting der ben4qd i ceeleu igedWgl Noarl bet B n ïtBcliippij Conmissaris n vaiJ den Stadsschouwburg te terdam hebben aan B en W ongunstig ge Am sterdad hebben aan B en W ongunstig geprae adviseerd op het adres van Het Nedertandtch Tao teel om opnieuw met de exploitatie van den Stadssikhouwburg te worden belast en gunstig op dnt vani de heeren Albregt van Ollefen Moor en Veltman Vanwege het Nederlandsch Onderwgiersgenootschap is aan den Minister van Binnenlandsohe Zaken een adres gericht waarbij verzocht wordt dat bij handhaving van de art 4 6 en 6 van het ontwerp tot aauvnlling der wet van 2 Mei 1863 een wijziging van art 65 der wet van 17 Aug 1878 worde geprovoceerd waarbij lid a worde vervangen door deze woorden a het bezit der acte vermeld in art 66 onder a of subsidiair Zoodanige maatregelen genomen worden dat art 6 van het aanvuUingsontwerp en art 65 der wet van 17 Aug 1878 met elkander in overeenstemmiug worden gebracht Volgens eene mededeeling van hef Fransohe tydsobrift V JSctricit wordt tegenwoordig in Australia een eigenaardig middel aangewend om de telegraafdraden tegen de wilden te beschermen Door middel van een op bijzondere wijze ingericht toestel gevoelt ieder die ze aanmakt dadelijk een eleotrieken schok Wie eens een zoodnuigen schok gevoeld heeft ziet van alle verdere pogingen af en men is er zelfs in geslaagd deu wilden van deu telegraafdnuid op die wijze te doen gelooven dat eene bovennatuurlijke macht door die schokken roekeloozen zoekt te waarschuwen Van wel onderrichte zijde verneemt het DU eenige bijzonderheden omtrent den inhoud der voordracht van wet op de kapitalen in portefeuille die eerlang aan de Staten Generaal zal worden voorgelegd Met den In Maart van elk jaar zal men een opgave moeten doeu vau deze bezittingen hetzg door een opgave van het kapitaal in een geldsom uitgedrukt hetzij i ccn gespecificeerde vermelding van de effecten actiën oblgatien enz zelven in welk laatste geval de ontvanger de kapitaalberekening opmaakt Hiervan zal aanmnkelijk één percent per mille worden geheven maar dewijl het bedrag dezer belasting al een tluitpoil van de begrooting van middelen kan worden beschouwd is de percentage telken jare voor verhooging vatbaar Vrijgesteld zullen alleen zijn de kapitalen van ƒ 100 en daar beneden Men doet zijn aangifte onder aanbod van ee eeii telkens zullen eenige personen uit hen die aangifte hebben gedaan worden aangewezen om den eed af te leggen Verzuimde aangiften worden gestraft met ofklimmende geldboeten en eindelijk met geeangenii Uit het openbaar jaarverslag der inrichting voor spraakgebrekkigen en achterlijke kinderen te Amsterdam N Z Voorburgwal over 1877 78 blijkt dat deze inrichting dank zij de uitmnntende leiding ran deu Directeur deu heer F I ntes Kingm voortgaat nuttig en weldadig werkzaam te zijn £ r waren dit jaar 65 leerlingen aldus verdeeld 31 Btamelaars 20 achterlijken 2 met gekloofd gehemelte 4 de L missende 2 de K missende 3 de £ missende 3 alle letters missende 60 van het mannelijke geslacht 16 van het vrouwelijk geslacht 6 meerderjarigen 69 minderjarigen 33 internen 32 externen allen uit Amsterdam 1 uit Ncd OostIndié Verschillende attesten aan t verslag door de leerlingen zelven gedrukt toegevoegd bewgzen dat ook in t afgeloopen jaar menig stamelaar menig spraakgebrekkig en achterlijk kind genezen werd j Blijkens het pa verschenen JaarbCièkje der Chr Ger Kerk in Nederland voor 1879 bedraagt het aantal Chr Ger gemeenten in ons land 36 $ aariran 273 door eigen predikanten bediend i fden en 92 onbezet zijn i De trekking van de groote loterij der Parijsche tepi toonstelling welke 15 Januari begint lal twintig dagen ducen y 1 Den 12den zil de tentoonstelling tfxt de voorwerpen die frooo deK iDtorij werden aangekocht geopebd worden en tot den 248ten zal zij open blijven tl Er zij 15ït groote prijzisn die eeni waarde hebben van djrfc millioen De trekking van deze prijfeli zal vijf lagen duren van 15 tot 20 Jauuiri De volgende Wgen llen ge oruikt worden voor het trekken de 72 000 kleinere prijceil en den laatsten dag zi geloot worden om bet goudin terties vau 20 000 fr en een rioiére van diamanten van 50 000 fr De priijzen zullen tien dagen na f de trekking worden uitgereikt Het aantal koetsiers dat te Londen dagelijk Ier beeohikkiug is van bet rijdend publiek bedraagt niet minder dan 13900 Evenals onder die van andere wereldsteden treft men ook onder de koetsiers van liOuden allerlei soort van lieden aan nakomelingen van oude geslachten mislukte letterkundigen verloopen studenten enz Ongeveer 48 millioen gulden werden door de rijtuigrerhunrdera ontvangen Wat is er aangenamer voor hen die door hun beroep verplicht zijn veel te spreken zooals advooaten onderwijzers redenaars predikanten dan helpy terkoudheid of een overblgfsel ran bronchitii Mengebruikt hievoor in overdaad doch tonder grooteirilkomst een menigte p tes siropen drankjes enz welke meestal de ziekte vreedzaam haar weg laat guaa De iter alleen kan hierin eene spoedige ver Miiehting geven men kan zeggen oogenblikkelijk als cij bij eene genoegzame boeveelheid wordt toegediend Om deze uitkomst te verkrijgen behoeft men bij eiken maaltg d slechts vier i ie leercapnlee van GuYOT te gebruiken De flacon van ƒ 1 25 bevat 60 capsules zoodat deze behandeling slechts op eenige eenten daags komt te staan en men kan verzekerd zijn dat van tien personen die het beproefd hebben negen zich aan deze geneeswijze houden De leercapiule van Guyot hebben door hun succes dat van dag tot dag toeneemt onnoemclgk veel namaakscls uitgelokt De Heer Gdyot kau alleen deze flacons waarborgen waarop zich zijne handteckening in drie kleuren gedrukt bevindt I N G E Z O ND E n7 Mijnhetr de Stdacteur Naar aanleiding van een paar woorden over het werk van Charles W Wood in Uwe Courant van 22 Deo verzoek ik U het volgende Ie plaatsen Men ziet het vaak dat de vluchtige indruk vnn het oogenblik meer dan een doordacht redcneeren den vreemdeling een beslissend oordeel dort uitspreken wanneer hij onze toestanden onze geschiedenis of üuze kunst bespreekt Zoo derd een passage in het werk van den heer Wood mij onwillekeurig op de gednolite komen of die heer wel renige kennis van schilderkunst en vooral van glas schilderkunst heeft daar hij de Goudsohe kerkglazen verre beneden die van Amsterdam stelt het is wel waar ieder herft recht over kunst te oordeelcn maar ieder is daartoe nog niet gerechtigd De Amsterdamsche glazen zg n verdienstelijk geschilderd daar is niets op af te dingen en voordat ik de Goudsohe glazen kende waren het voor mg de idealen van glas schilderkunst maar boe streelend of het ook is dat mijn geboortestad op grootere kunstschatten kan bogen dan de stad mgner inwoning wat glasschilderkunst betreft moet zij verre onderdoen voor de verzameling vou de gebroeders Crabeth De Amsterdamsche glazen door den heer Wood bedoeld bevinden zich in de Oude of St Nikolaos Kerk een in het Voclboogschutterskoor en twee in het Litvevrouwekoor Die van het Voetboogschut terskoor is in twee afdeelingen w uirvao het bovenste voorstelt Maria boodschap en het onderste het bezoek van Elisabeth aan de Heilige Maagd onderaan de Apostelen Petrus en Paulus en onder meer andere figuren den schenker van dit glas de Amsterdamsche burgemeester Jan Claasz Hoppe Het eerste in het Lievevrouwckoor bevat in het bovendeel de juichende Engelen over Christus geboorte terwijl in het benedenste deel de aanbidding van hel kind Jezus door de Herders en de Wgzen ia voorgesteld dit glas is een geschenk van het geslacht der Brundten Het tweede meer oostwaarts gelegen stelt voor de stervende Maria met een wasksars iu de handen door een stoet trcmig n omringd en door de Engelen opgewacht Volgeus hel memoriaal van Kerkmeesters bl 77 79 werd dit in 1665 door Digman geschilderd en later in bet begin der I8de eeuw in België gerestaureerd De Amsterdamsche glazen zijn nel waardig gezien te worden en zijn beter geschilderd dan die van van Zgl en andere maar zij missen dien kleurengloed die oorspronkelijke opvatting en meesterlijke uitvoering waardoor do beide üoudsche bloeders uitmunten Om de unstwaarde iu de meesterwerken van Crabeth betïr te waardeeren moeten wij iu de eerste plaats in aanmerking nemen den tijd waarin zij leefden en in de tweede plaats de gebrekkige hulpmiddelen en bovenal de geringe aeheiknndige kennis die beu ten dienste stonden Zij leefden in een tijd dat de kerkelijke kunst door iumpnging van vreemde elementen verbasterd veel van haar echt kerkelijk en symboliek karakter had verloren en ttonden als het ware op de grens die de oude en nieuwe kunst van elkander scheidde Zoo kan men hen beschouwen gedeeltelijk als de translatesrs dtr oude en gedeeltelijk als de scheppers en voorgangers der nieuwe kunst want het uu eens kerkelijk dan weder profane karakter in hunne werken waarin het streven van het realisme dier tijden zich zoo duidelijk openbaart doet beo als een type dier overgangs periode in de kunst kennen En toch in wterwil dat zij in hunne kunst geheel afweken van de kerk ornameuliek waarin de glasdecoratie vóór hun tijd als symboliek tapijtwerk verscheen en zij hn nne stukken meer als op zichzelf staande lafreelen behandelden alsof het olieverfstukken waren brachten zg toch daarin znlk een hoog ernstig karakter dat als men de kirkvoogdcn en vorsten de schenkers der glazen aanschouwt men onwillekeurig uitroept Welk eene uitdrukking van innige godsvrucht op dat gelaat iu die kandcn in die geheele houding en tegelgk welk eene schitterende uitvoering tot in de geringste details want hoe meesterlijk is niet het goudlakensche kleed uit glas 15 geschilderd en hoe schoon zijn niet de parels op dezen mijter Hierin bestaat nu het meesterschap dat de gebr Crabeth over alle andere glaatohilders voeren want behalve eene goede ordonnantie rn eene kloeke teek ning spreekt er zulk ten schitterend koliriet uil hunne glazen In de lichtpartijen is hun werk altijd helder en toch zoo schoon genuanceerd in de schaduwpartijen evenzoo soms zeer krachtig als in het beeld van de vrouwe van Boetzelaar maar immer kleurrijk maar wat de kroon spant dat is het meesterlijk aanwenden vau die vele overgangs tinten waardoor de figuren zoo harmonisch verbonden worden Het relicif der figuren komt even sterk uit maar e uige tinten hooger gestemd dau io de prachtigste olieverfschilderstukken van Rembrandt en als men dau een nagaat dat al dat effect en die harmonie van kleuren verkregen zgn door berckeuing en niet zooals bg hel olieverfschilderen dooreen onmiddelijk uitstorten van het kunstgevoel dat zij bij elk stukje glas dat zij behandelden in hunne fantasie steeds de overige decleii daarbij moesten voorstellen even alsof het raam in zijn geheel oor hen stond en dat iu ivcerwil van zoo goed als geen scheikundige kennis V in slechte oveus en gereedschappen die stukjrs glas daarin staan zóó harmonisch verbonden alsof het raam daar op die plaats zoo in eens was afgeschilderd dan dwingt het onze bewondering af voor die beide geniale broeders wier wedergade noch bij hunne voorgangers noch bij hunne tijdgenootec te vinden is J J BERTELMAN Gevonden en aan het Bureau van Politie gedeponeerd Een ZAK ROQ grvoud op de Rotterdamschendijk Burgerlijke Stand GEBOREN 27 Dec crardai ouders C ds Jonn en K G Preuger 26 CuriieliB ouders J van der Klis en M van PulTeieD Jolianna Anthonetta onder P de Itaadt en i A Crnmerfl 29 Antje ouüers W van der Maas en P van der Kraats Cornells ouders C Borst en M J NieuMeuliugzen Adriaans ouders i W de Brugn en M H Hond 80 Martina Sara ouders P Dubbel en A J van der Hey Johiinues ouders C Kabouw en J Srhtjpbouw pr OVEBIEUtN 27 Dec P J an der Klcij huisvr van J van Gent 75 j 28 G YSrdoow 84 j 11 ni M Bool 62 j U a L Sleenwiokel 1 j S m N I iteodaal 2 j 29 M Spce 1 j 11 m M S Steenwinkel wed P Gibbon 69 11 m J Zandgli 2 J 8 Di C Steenbergen 1 j 1 m N van Veen huisvr van W Hnnik 78 A Kok 1 j 7 m H van Zntpfaen wed T Belonje 74 j W van idea Berg wed P Bluken 7S J N van Vliet 9 m A Piinaenberg 3 j 8 m C van Vonren 79 j 80 C C Bal uw 1 J 5 m A S M Soliolten 4 w ADVERTENTIÊN Met genoegen herdenken w heden dat onze Vader de Heer T SAÜERBEEE gedurende 50 jaar de betrekking van Slnismeester heeft vermld Zijne dankbare Kindbeeu Behowd en Kleinkindeubn Gouda 1 Jan 1879 Bevallen van een Dochter J A DE RAADT CaAMKB Gouda 28 Dec 1878 Bevallen van een Zoon F BNSERINCK ZosNB Haneweert 28 Dec 1878 Heden overleed onze geliefde Moeder en Behuwdmoeder HENDKINA van ZÜTPHBN weduwe van TEÜNIS BELONJE in den ouderdom van ruim 74 jaren IJlt aller naam L BELONJE Gouda 29 December 1878 Heden overleed ten mijnen huize mgue hartelijk geliefde Nicht Mejufvrouw B G HOELE Wed P J M FAACHEIJ OikJilUB UlütTON Huize Lusthof Kralingen 29 December 1878 Eenige kenniêgeving Gevoelig voor de veelvuldige bewgzen van belangstelling ons betoond in het bgzonder d or onze waarde stadgenooten zoowel bg onze 25 JARIGE ECHTVEREENIGING als by de conformatie van onzen jongsten Zoon betuigen wg onzen harteirjken dank Alsmede onze heilwensch bg het intreden van het nieuwe jaar aan alle Vrienden en Bekenden J A TBIJBITS Jz A J TBIJBIT8 N LBXtwsN Gouda 31 December 1878 De ondergeteekeude betnigt hiermede zgnen weigemeenden dank voor het vertrouwen hem gedurende een tijdvak van ruim 21 Jaren als Schipper van hier op Bodegraven geschonken en neemt de vrijheid zgn opvolger G C vAlt LEEUWEN in ieders gunst aan te bevelen Men gelieve den naam van G C va Leeuwen niet te verwarren met dien van M va LEEUWEN welke laatste mede het voornemen heeft opgevat van hier op Bodegraven ta gaan varen De ligplaats blijft voorloopig ZEUGSTBAAT G SMIT Gouda 31 December 1878 Bij de intreding van het Nieuwe Jaar wenscht ondergeteekeude zijnen geëerden Begunstigers en Stadgenooten veel zegen Hun dankende voor de genoten gunst in het verschenen jaar zich op nieuw minzaam aanbevelende N M ENGELBREGT Haagsche Brooden Besiïhuitbakker