Goudsche Courant, vrijdag 3 januari 1879

VrUdag 3 Januari 1879 N 2239 IXieuwjaarsgproete Het Com ment van den dag J SWITZEE Az Lange JTiendeweg GOUDSCHE pOURAWT eo Adverlenlieblad voor Gouda en Omstreken VAN r S A M s o M Het compliment van den dag aan Vrienden Begunstigers en Bekenden loo binnen als buiten deze stad H W M STEEVENS Gouda 1 January 1879 Banketbakker Mgne geachte Clientèle Familie en verdereBetrekkingen zün de beste heilwenschen toegebracht door M PEETBRSj Jz Tabakshandel Wydstraat Bi den aanvang ran het Nieuwejaar wenscht de ondergeteekende zjjuen geëeaden Begunstigers en Stadgenooten veel heil en zegen toe H TAMSE Schilder Bü den aanvang dezes jaars brengt de ondergeteekende züne heilwenschen aan allezgne Vrienden en Begunstigers B J WESSEL8 Gouwe Nieuwe Haveen Zegen en welvare toegewenscht aan ingne Begunstigers Vrienden en Bekenden bü den aanvang des jaara 1879 J F HERMAN en ZOON Lajgc Tiendeweg De ondergeteekende bedankt door deze züngeachte Begunstigers voor het vertrouwen inhet afgeloopen jaar in hem gesteld en is zoovrü na hun in het nieuw ingetreden jaar allemogeiyke voorspoed te hebben gewenscht zich by voortduring minzaam aan te bevelen 1 üw Dw Dienaar H C VAK STAVEREN Handelaar in alle soorten Gedisteleerd Wü Likeuren Tabak en Sigaren Lange Tiendeweg D 28 By den aanvang dezes jaars brengt de ondergeteekende züne heilwenschen aan alle züne Vrienden en Begunstigers zoowel binnen als buiten deze stad Gonda I J BONNE ÜR 1 Jan 1879 Hoogstraat A 116 Het Conipliniont van den dag aan alle mgne Vrienden en Begunstigers M VERMAAT Ji De inzending van advertentién kan geschieden tot ëén uur des namiddags van den dag der uitgave brief van 2 1 Dpc ged gteeken erklnart de Paus dat het teoU zyn treveq i ftm de goede betret Bü de intrediog van het Nieuwe Jaar brengtde ondergeteekende haren hartelgken wenschaan hare geachte Cliënten en hoopt steeds diezelfde gunst te mogen blüven genieten öonrfo l Jan 1879 Wm A van GENT Zeugstraat Ververij en Schilderij Bü den aanvang van het jaar bied ik münen Stadgenooten ea Bewoners der omstreken de heilwenschen van den dag aan J H SMIT Gouda 1 Jan 1879 Godsdienstonderwüzer De ondergeteekende brengt tg deze den Heilwensch van den dag aan zgne geachte Begunstigers zoo binnen als buiten deze stad en beveelt zich by voortduring beleefd aan A BRINKMAN Gouda 1 Januari 1879 F DIAMANT en UÜIöGENOOTEN wenschen aan hun geachte Begunstigers den Heilwensch van den dag Aan onze geachte Cliënten FamiUe en Vrienden wordt bü deze de heilgroele van den dag gebracht A E SEIBERT en Echtgenoote Gouda 1 Jan 1879 Firma L J Flouijn By den aanvang van het jaar brengt de ondergeteekende zfluen heilwensch aan Begunstigers Vrienden en Bekenden f 3 GOEDEWAAQEN VIB HOLLANDSCH KoPTUHaiS VOORHANDEN bij VV N llaaijmaakers Sausüzenbroodjes Appelbollen Eattentongen Koninginne Brood Heere banket Tnrksch Gebak enz enz TERSTOND of met 1 FEBRUARI a s te Huur een BOVENWONING met veel gemakken Huurprgs 130 s jaars Op de Karnemelksloot te bevragen bg P van MENSCH Het compliment van den dag aan alle myne Vrienden en Begunstigers H VAN WIJNGAARDEN Mejufviouw IJPELAAR Westhaven verlangt tegen 1 FEBRUARI De ondergeteekende brengt bg deze den Heilwensch van den dag aan allen zoo wel binnen Is buiten deze stad Dankzeggende voor de vele blgken van belangstelling in zgne zaak ondervonden beveelt hg Eich by voortduring aaft A KOK Firma A KOK Comp Boeken Kantoorhandel alhier Heil en zegen toegewenscht aan alle mgne Begunstigers Vrienden en Bekenden J T MARKENSÏEIJN Korte Tiendeweg Coiffeur EEN FLINKE DIENSTBODE een net WOONHUIS voorzien van vierofvüf Kamers Opgaaf van huurprgs met franco Brieven onder Letter M aan het advertentiebureau van A KOK Comp Boek en Kantoorhandel alhier rr D Bü den aanvang dezes jaars brengt de ondergeteekende zgne heilwenschen aan alle züne Vrienden en Begunstigers N Dl GROOT Kleiweg Oouda Oostlmven B 14 Portraits Portraits Cartes Portraits Albums Dessins Spécialité d Agrandissements et de Portraits emaillés DAMES De ondergeteekende brengt hiermede terüEd kennis dat zy zich alhier heeft gevestigd als MODE COSTUUM en LINNENNAAISTER Voor net werk en spoed ge aflevering wordtingestaan hopende op üEd begunstiging teekeu ik LËd dienstw Dienaresse C C M BREUER geb Kats G fuda Eamemelksloot R 269 vV vv Bg alle Boekhandelaren is verkrggbaar Gemeente Gouda Jaargang 1879 Pry bü inteekenmg tot 2 Januari 0 75 Buiten inteekening f 1 25 G B VAN GOOR ZONEN Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen DE mim MM of de beschrgviug der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der C8rtonteekeningen enz waarbg is toegevotsgd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabetb OOOB CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kansten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prijs 0 Centen Tegen JICHT EK Hhumatiek terkrggbaar te Gouda Wed Bosman Alphen L Vahossiao Zn IB0MNS30ZEEP25CTJ p y Boskoop 3 Goddkadb P LOOMAN Harmeien W G KoavKEs Hazerawoude 3 Gaarkeuken Montfoort 3 A Jacobi Noorden D W Bom Oudewater 3 Liefland Schoonhoven Wei WoLrp Z Waarder Boüthoobn Woerden Gebr Pfbnnino Zegwaard A Hekkek GoDDA Dbuk van A Beinkman De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stadgeschiedt de nitgave in den avond vanDINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maandm ia 1 75 franco per post 2 BUITENLAND Bultenlandsch Overzicht ïn Engeland wordt op het oogrnblik niel zoo algemeen beaproken als de protectioniatiscbe brief van prina ven BUmarek aau ilen Bondsraad n algemceo ia tevens nldnnr de veroordecliug vsn zijn voontellen welke trouwens in de eerste plaats Brttsche haudd en nijvrrlieid zullen btuadeclen l e Berlynsche correaponclent van de Daily NfKi waar chowt fde yierfabrikantrn in Engeland om bedacht te iga op eeu nieuw verlies dat door een zeer verzwaard inkomend recht op iéa invoer in Duilschland te grmoet kan gezien worden De correspondent beschryft de opwinding in DuisiHiland over deze voorstellea als letterlyk b het nnr toenemend iedereen kiest partij en de discnssie in den Rqkadag zal zeer hevig j n De ondersteuners van de niruwe tariefstaalkunde jijn echter zóó bedrijvig en tooiieo zulk eeo gaeaikr ach ea wil dat beliuu tcbbenden wel zullen doen er op te rekenen ml nieuwe iukomende rechten op buitenlandsche artikelen zullen geheven worden Uit Muuchen worden eenige byzondcrhedeo medegedeeld betreifende de socialistische agitatie sedert He uitvaardiging van de wet van 21 October jl Sedert deze wet van kracht is verklaard en aan het voormalige gezwets der leiden van de sooialialische party in hunne dag en weekbladen een einde ia gemaakt mag men aannemen dat hun invloed op ile liclitgeloovigeu onder de volksmcnigte zoo ongeveer heeft opgehouden te bestnnn Annvankelgk was men bHucht dut in de plaats der openijgke agitatie de grheime opruiing der gemoederen zou treden maar voor d ze beduchtheid heeft zoo nle de ondervinding thans bewijst inderdaad geen grond bestaan Dat I de toestand zoo gunstig is moet voor een groot gedeelte worden toegesohreveu aau de Beitrsche wet op het recht van vergadering en verecniging daardoor werden krnclitigcr middelen tot wering van gevaarlijk geachte bgecnkomsten enz in de handen der auto riteiten gesteld dan in andere staten van Duilschlaud het geval is Van heimelijke opruiing en woelingen verneemt men dan ook niets In twee sleden des lands hnn de socialistische party werkelijk vasten voet verkregen namelijk te keurenburg en te Purth Dit was voorpainelgk in Inatstgemelde stad derwgze het geval want de leden van den Gemeenteraad behoorden voor een aanmerkelijk gedeelte tot de socialistische parly Bij de jongste verkiezingen van leden van den raad hebben de liberale parlgen de handen ineen geslagen en bij die gelegenheid een zware nederlaag aau de socialisten toegebracht wier candidalen allen in de minderheid zijn gebleven Hetgeen de nieuwe wet heeft tot stand doen brengen is het fnuikAi van de openlijke agitatie Met vaste hand is de nieuwt wet ten uitvoer gele fd maar tevens mag gezegd dat de autoriteiten raet die taak belast zich op loyale wijze daarvan hebben gekweten Een door laaiid bewijs van de juistheid dcKr bewering ligt als het ware voor de hand by de commissie van appèl ia zake de toepassing der nieuwe wet is uit Beieren geen enkele klacht wegens overtreding dier wet ingekomen De Ostermtore romano bevat een brief van den Paus nau den aarlsbieachup van Keulen In dien kingen tnsschen de vorsten dejrolken èi de kerk te onderhouden Hg voegt er b bovenal zijne aandacht te hebben gevestigd op de edele Duitsche n tie opdat de godsdienstige twistél eenmaal bijgelegd zijnde Duitschland weder de iordeelen mocht deelachtig worden van een duurzan m vrede zonder datde rechten der kerk worden g ikrenkt Ood alleenweet of het aangevangen wert met een gelukkigenuitslag zul bekroond worden ta elk geval zal deFatts zyue moeilyke zending met denzelfden ijverblyven vervullen j De Paus zegt verder dat e maatschappelijke staatkundige en godsdienstige Ie overal zoozeer bedreigd wordt dat de kerk aan e maalsohappy werkdadige middelen ter genezing oMSt aanbieden Geeue hinderpalen zatleQ hem terug raden om op dexen weg voort te gaan zelfs niet ten opzichte van de Duitsohe natie want hy in vrede kunnen leven zoolani de priesters wordeoj vervolgd gekerkerd en het laifl uitgezet vröe BitmtBuiag vm bua De Paus doet eert beroep op de Duilwhe bis schoppen ten einde de geloovigen steeds gfhoorzami Ie doen zijn aan de leer der kerk Op deze wyze aldus gaat hij voort dank zij hunne houding en volkomen onderwerping aan de wetten welke met het geloof en de plichten van het katholicisme niet in stryd zyn tullen zij zich de weldaden van den vrede waardig be ooBiii en die gernimen tyd genieten Ten slatt legt de Paus dal gebeden ten lleinel moeien opgMunden wordcu op lnt de edele en machtige Keizer vafl Duitschland en de personen die hem omringen welwillender gestemd worden BINNENLAND GOUDA 2 Januari 1879 By kon besluit is aan dr C A Tebbenhoff op zyn verzoek eervol ontslag verleend als leeruar aan de Ilgks hoogere burgerschool te iouda Met leednezen vernemen nij dat ouze hooggeachte prins Fredcrik ernstig lydt aan katarrh ilc aaiidueiiiiig Iiitussdien was gistertnavoud in zijn toestand eeuige beterschap te bespeuren Wy hopen van h irte dat de gryze Orurijevorst de ziekte spoedig te boven zy Jmêtcrd Cour In OES vorig nr slaat abusievelijk dat liet beheer der magazijnen alhier is opgedragen aan dun luit der adm Dorre Dit beheer is op edragen aan dcu adminislraleur der iuiirmerie Dorre Voor het Nationaal Geschenk aan II M de Koningin bij Iloogstderzelver komst in het Vaderl inil aan te bieden is ingtzamcld Ie Oouderak ƒ 51 G5 en te Berkenwoudc ƒ 13 15 By kon besluit van den 21aleii December jl no 9 is goedgekeurd het besluit der Staten van de provincie ZuidHolland tot wijziging ran het reglement op dé wegen en voetpaden in dit gewest In het jaar 1878 zyn Ie Ammerstol aan den nftïlag geweest 8090 zomer of winterziilmen de langste prys ƒ 0 55 pii Ualf kilo werd besteed in ADVERTENTIÉN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzónderlgke Nommers VIJF CENTEN Maart j de hoogste ƒ 3 80 per half kilo in Nov j de zwaarste zalm woog 53 halve kilo s Nog werden afgeslagen 647 Si Jaoobszalmen 8319 elften en 5 steuren In de eergisteren gehouden vergadering van den geneeskundigen raad van Zuid Holland werd vooral gehandeld over de toepassing der wet op de besmettelijke ziekten Waren de gevoelens uileenloopend over het nut van ontsmetting evenzeer dacht men verschillend over de bekende ziektebordjes Sommigen wenschten eeu bepaalden termijn van aanplakking a r tu het belang van neringdoenden d narmede fel n s de hand wordt gelicht Het besluit van de yKpecteurs om mazelen alleen dan epidemisch erklaren als zij kwaadaardig zijn vond krach beslrijding als niet overeenkomstig de wet en yaarlijk Het Aar3rijki ïtndig Gcnooitckap zal Zaterdag 11 ezer zijn 243le algemeene vergadering honden in het gebouw voor kunsten en wetenschappen te s Graven Op de agenda tomen ter behandeling voor de vUUtVl J gpuile punten ïi Midedielingea van het Bestuur Iets over het vermenigvuldigen van kaarten door den heer W F Versteeg Beisindrukken ter Z en O kust van Borneo of een toeht naar de Sara pil en Mendawa rivier in het ja ir 1861 door den heer J H De Fremery Over ethnologische verzamelingen door prof P J Veth Uit Amsterdam wordt van 31 December gemeld Als een nieuw bewijs hoe slecht men tegenwoordig bouwt dient dat heden middag een in aanbouw zynd huis op bet Funen alhier ia omgewaaid ofschoon men niet zeggen kan dat de wind zoo bijzonder slerk was Zoover bekend zijn geene persoonlijke cngolukken te bitreuren Als men nagaat hoe sommige perccelen er als t ware worden neergegooid moet nien zich ver ouderen dat dergtlyke ongevallen niet meermalen plaats hebben Voor eeiiige dagen deetl een bakker te trecht bij de politie nan zifte dat in zijn winkel een valache L gulden iu betaling was gegeven Het geldstuk dat de bceldlenia van Koi ing Willem III eii het jaartal 1865 droeg was krurig afgewerkt maar bevatte blijkbii ir geene of althans zeer geringe zilverbestaiiddeeleo Kti weinig later kwam eeii andere winkelier ini dedeelen d it ook hij een onechten galden had outvnngt n diu u vorm geheel niet den eersten ovifpoiikwum Het vermoeden lag dus voor de hand dat beiddi v m een zt lfden persoon afkomstig vjn De verdenking win de ambtenaren die met het ondtrzoek naar deze zaak btl ist uuren viel reeds spoedig op zekeren P een berucht persoon Voor eenigen tijd was P te Utrecht teruggekeerd en werd door de politie nauwkeurig in het oog gehouden Het waa haar dan ook niet ontgaan d it P zeer vritndschappelijk omging met zekeren S mede iemand van slechte reputatie wiens woning in de nabijheid van die van P geleden was Het signalement van dt eu 3 kwam oïfreeu met de be ehnjving die de bovengenoemde wmUlier gcgevi u had van den persoon v tn wien hg di n Vctlschen gulden hud ontvangen In dtze omstandigheid vond men eeue voldoende bevestiging der vrniMiking die op P eu S ruattf om eenti huiszoeking bg hen te doen Ouder leiding f