Goudsche Courant, vrijdag 3 januari 1879

a T n J D jj wl hoofdtiM ctear Ooclst en den inspecteur Boomberhca bespiedden eenigc agenten de woningen ran beide rerdachten en Maandagarond omstreeks half acht toen men de zekerheid had rerkregen dat P en S ioh samen in de woning ran lantstgeuoemile beronden drongen de belde iuspecteors diens huis binnen Bij het eerste roorloopig ondetzoek werden eenige oompromiteerende roorwerpeu o a een nijl een bruineerbout een fzeren gietlepel een melikfoes en een plankje met soldeersel in beslag genomen en dientengevolge P en S benerena de Trouw van laatstgenoemde die rerdaoht wordt ran medeplichtigheid in het nitgeren der ralsohe geld tukken gevankelijk naar het hoofdbureau van politie orergebraoht Een nader onderzoek bracht een overtuigend bewijs van de schuld der verdachten aan iet licht in het priraat werd ui een zakje gevonden öiet een twintigtal guldeni roorts drie kwartjes en en onafgewerkte halve gulden gebroken rorraen in ps ran een galden en een kirartje en eenige stukjes compositie Men heeft das allen Jtrond om aan te nemen dat de politie in deze belangrijke zaak de rechte dadersop het spoor is en zeker verdient zij grooten lofToor den tact en de voorlvarendheid die zij hierinheeft vertooud Biykcns het an wege het depart ran binnenlandsche zaken door den heer G 1 M Jongkindt Coninck opgemaakt verslag over den landbouw van Nederland in 1878 is de rermeerdering van bouwen grasland in onderscheidene provinciën roornl die aan zee gelegen zijn of waarvan een meer of jninder groot gedeelte uit wateroppervlakte bestaat en welke vermeerdering jaarlijks valt op te merken Toor een groot gedeelte aan dcooggeinaakt land te dankeu Woeste grond besloeg in 1833 910 225 hekt in 1876 780 999 bouwland in 1833 783 144 in 1876 840 941 hekt grasland in 1833 1 061 812 in 1876 1 112 683 hekt Ook boschlnnd ia toegenomen daar dat in 1833 169 086 hekt besloeg in 1876 198 788 In het verslag wordt o a gewezen op den zeer grooten inrloed dien de land en waterwegen op de welvaart van eeiie landstreek hebbeu van reel belang is dan ook voor den landbouw de toestand Tan en het aantal der bevaarbare rivieren kanalen en kunstwegeu Uit de lijst van stoomw rktuigen voor droogmaliiig van polders blijkt dat hun aantal sedert 1873 iu geheel Nederland tot 204 geklommen is die met bijna 10 000 paardekrachten het water in de verschillende polders op een behoorlijk peil trachten te houden en dit in den regel ook doen ecnc groote verbetering sedert 1861 toen nog slechts 28 stoomgemalen met nog 3000 paardekraohteu in Nederland aanwezig waren De gfiamenlijke waarde ran den oogst der granen t handelsgewassen beliep in 1876 ruim 130 millioen gulden gemiddeld ran 1807 65 114 millioen gemiddeld ran 1866 70 144Vs millioen gulden Tot algemeen leedwezen werd eergisteren de tijding bekend dat ZExc de minister ran oorlog 3 K H De Koo ran Alderwerelt lid der Tweede Kamer MaAodagarond balfaoht is orerieden Hoe lang ook tegemoet gezien toch is dit sterfgeral nog min of meer onrfrwaoht Het lichaam bezweek eindelijk onder zooveel aanhoudeuil en langdurig lijdeu Ware zgn geestkracht niet zoo groot geweest De Roo ware ons reeds veel eer ontvallen Jan Karel Hendrik de Koo ran Alderwerelt werd geboren te Harderwijk den 6n Aug 1832 Hij werd cadet 2 Sept 1847 korporaal 4 Sept 1860 sergeanti 18 Febr daarannrolgende Tot Je luitn bü het 7c reg inf werd hij benoemd 8 Juli 1851 en gedetacheerd bij het Dep ran oorlog 16 Juli 1855 Den 23 Sept 1855 werd h j bevorderd tot Ie luit en 22 Febr 1853 geplaatst bij het reg grenadiers en jagers kapteiu 3 kl bij het 8e reg inf werd hij 21 Mei 1864 eu nonactief wegens zijn verkiezing tot lid der Tweede Kamer sinds 19 Nor 1866 werd hij ia activiteit hersteld 8 Jan 1868 om te worden leapt 2e kl den daaraanrolgenden dag Opnieuw nonactief 28 Febr 1868 werd hij majoor a lu nile ran het 4e reg 3 Sept 1874 om vyf weken later andermaal nonactief te worden H j werd op Terzoek naar aanleiding zgner benoeming tot minister ran oorlog den 2n Nor ran het rorige jaar eerrol ontsl gen Ordeteckenen verwierf hij zich niet alleen het ouderscheidiugsteeken wegens langduiigen dienst als officier Bij den intocht ran HH MM te Amsterdam znllen de weinige dragers ran t zilreren kruis aldaar woonachtig in reinigen gezeten deel uitmaken ran den stoet Aan den fakkeloptocht rallen 64 rereenigingen deelnemen alle takken ran fabriek en handwerks qrerh iJ znllen rertegeuwoordigd zijn Voor al die rereenigingek Ü 8Mr deh aiehitMt P J H Cuypers zinnebeeldige roorstellingen ontworpen fraai geschilderd op groote schaal uitgeroerd en ran binnen schitterend rerlioht Het laatste nummer ran het prograihma der simenstelling ran den optocht is een genealogische groep als zinr k huldebl k aan het Vorstelijk Huis Het Amsterdam sche studentenkorps nfeemt aan de manifestatie deel de leden zullen elk een fakkel dragende aan het hoofd van den optocht gaan Voor den Iloogen Baad werd Maandag behandeld het beroep in cassatie door A W G te Amsterdam ingesteld legen een arrest ran het gerechtshof aldaar waarbij hij met berestiging ran een ronnis der Amsterdamsche rechtbank tot twee maanden eenzame opsluiting reroordeeld was wegens heling De feiten die tot strafgeding aanleiding garen waren deze De eerste der beide medebesehuldigden r den requirnnt had een bankbiljet ran ƒ 1000 gekolen en dit aan den tweeien gegeven die wist dat het gestolen was om te wisselen Die tweede nu tiad het aan den requirant gegeren om te wisselen De requirant deed dit en ontring daarroor ƒ 60 belooning Intusschen had hij steeds roor den rechter rolgehouden dat hem gezegd was dat het te wisselen bankbiljet gerenden was Hechtbank en Hof zagen in de handeling ran A W G roornl daar hij ƒ 50 belooning aannam het met weten helen Tegen het arrest in deze werd namens den requirant door advocaat mr Ph A Haas van Amsterdam als eenig cassatie middel voorgedragen Schending ran art 62 Code Péual iu verband met de artt 206 en 211 welb van strafvordering Ter toelichting daarvan trachtte pleiter aan te toouen lo dat de feilen gelijk zij bewezen waren ten onrechte gequatilicccrd waren als daar te stellen het delict van heling hetwelk door het enkel wisselen en teruggeven niet werd gepleegd terwijl de wetenschap run de misdadige herkomst niet rolgde uit des requiranta bekemlhcid met de omstandigheid dat het bankbiljet gevonden was Vinden was toch geen delict 2o dat den requirant was ten laste gelegd ƒ 50 te De conclusie ran den Adv Gen Poljs en de uitspraak rermclden wij later Iu de gemeenten Katwijk is dezer dagen een departement geslicht der Maatschappij tot Nut ran t algemeen Het ledental moet reeds tot 25 geklommen zijn Uit Den Haag wordt aan de Bredaic ie Courant het volgende geschreven Alg aen wordt hier rerzekerd dat de onlangs in de SkU acourant aangekondigde groote garnizaeusveranderiil r geen uitvoering zal erlangen Men schijnt den aanstaanden Minister vau Oorlog niet voor een dergelyk belangrijk en in zgiie gevolgen roor het leger zoo rerderfelijkyaj oeeom It te willen stellen Daarbij ii nu reeds gebleken dat het niet mogelyk is te Naarden in plaats ran één compagnie der klasse ran discipline die naar Vt singen zou moeten rertrekkeu drie oompagniéu infanterie te huisresten zonder de manschappen daarran iu de ongezondst mogelijke lokalen te logeren Dan schijnt hei te zamen in bezetting liggen aan het niteinile ran het land ran twee batterijen veldnrtillerie behoorende tot twee verschillende divisiëu ook minder doelmatig Ook zou men tot het inzicht gekomen ijjo dat het tegen alle beginselen strijdt een depot Wi dat van het 6de regiment infanterie in een op n stad en in hetzelfde garnizoen te plaatsen met reldbataljous terwijl een d r reldbataljons dat rolgeiis zijueu werkkring behoort bij de drie andere naar eene resting rerlegd wordt waar het depot nit den aard zijner bestemming zou mogen verblijven Men wil dat de inspecteurs der wapens zich verzetten tegen eene disloceering ran het leger die op den duur toch onhoudbaar is aangezien z j tegen alle mogelijke gezonde beginselen ran legerrerdeeling strijdt Eindelijk zouden de onkosten ran de rerplaatsing der 69 oompagnien 9 staven en ééa hoofdadministratie die daartoe aangewezen zgn reel hooger beloopen dan het bedrag dat op de begroeting roor garnizoensreranderingeii is uitgetrokken In het algemeen openbaart zich in het leger eene rerontwaardiging die opmerkelgk is over deze geheel willekeurige ongehoord uitgebreide omwisseling ran onderdeden waarvan in de gegeren omstandigheden niemand de rerantwoordelgkheid draagt Te Zwolle heeft Zondagavond terwijl de timmerman J Schippers en zijn rrouw aldaltr ran huis waren twee knapen ran 14 eu 16 jaar zich door een raampje dat zq hadden opengebroken den toegang tot de woning weten te rerschaffen en uit een kast 4 50 ontrreemd De laatste is door het raampje geklommen terwijl zijn makker op post bleef staan Na het geld zamen te hebben gedeeld hebbeu zij er onderscheiden snoeperijen en sigaren roor gekocht en hetgeen zij orerhiclden hl in hun bed óf onder hun goed geborgen waar het echter bij onderzoek der policie die de daders al spoedig op het spoor was gevonden werd Een oud Indisohmnn schrijft aan de Arnh Courant Men leest dezer dagen in de Locomotief de narolgende adrertentieT dSalUiga Geopend op Maandag 4 Norember 1878 Hotel Toontje Poland uitmuntend gelegen nabij het kampement met zeer ruime kamers roorzien ran ijzeren bedden en keurig eu compleet ameublement met een biljai uitsluitend bestemd roor de logo s en hun gasten enz enz wordt in de gunst ran het reizend publiek aauberolen Vriendelijk rerzoek kennisgave van roorgeuoinen komst Weduwe Poland Het blijkt hieruit dat de nagelaten weduwe van den luiteuautkoloucl Poland een der beroemdste mannen uit de krijgageschiedcnis ran NederlaudschIiidié den held iu den Padrieoorlog verplicht is op haar ouden dag een logement op te richten biljardhoudater te worden en zich openlijk aan te bevelen iu de gunst van het reizend publiek met God beter t I den populaireu naam van wglcn huren echtgenoot tot uithangbord Dat is shocking zou de Engelschman zeggen De heer van Rees die eene leveiissohets van Poland uitgaf kan alzoo nog een merkwaardig maar pqnlijk stemmend hoofdstuk bij zijn werk voegen Waarschyulijk is deze weduwe Poland dezelfde die in dat boek roorkonit als eenmaal op het slagveld het leren gered te hebben ran haren man Het is bekend dat bij deu dood van Poland troll alle betoogen zyn nagelaten weduwe eu kinderen van pensioen lyn versloken gebleven omdat aan zekere forraaliteiteu bij het huwelgk met zijne voormalige trouwe huishoudster niet voldaan was Het leger in ludie heeft toen een vrij belangrijke som bij elkaar gecollecteerd om voortdurend in de behoeften der nagebiten betrekkingen te voorzien De rraag rijst nn hcctt dat zelfde leger thans f handeu teruggetrokken eu kan het met behoud ran zijn prestige aanzien dat de naam viin een zijner beroemdste krjjgsoveratèli wordt gebezigd als lokaas om het logement door zijn weduwe opgericht aan te beveltn in de gunst van het reizend publiek Voor het Panorama gebouw dat in de gedempte Plantage Prinsengracht te Amsterdam zal worden op getrokken heeft de architect Üosschalk plaiineu gemaakt die thans definitief zijn vastgesteld Het cirkelvormige gebouw waarin het panorama doek wordt opgehangen heeft een diameter run ongeveer 40 meter by eene hoogte van 15 meter het te beschilderen doek heeft eene oppervlakte vun 1800 vick meter eeu ruimte waarop alle huizen Van h t Wesleinde rinet een gedeelte der tuinen gemakkelijk plaats riuden en in het midden ran deze cirkelvormige ruimte bevindt zich eene verhoüging van 11 meter diameter bij ongeveer 41 2 meter hoogte roor de beschouwing door de bezoekers Door een eigenaardige inrichting ran een scherm wordt het licht dat door een glazen duk op het doek valt zou overgebracht dat daarmede het voor t effect wenschelijk licht wordt verkregen dat o a in het panorama te Purijs een zoo verrassenden aanblik oplevert Voordat het publiek op de verhooging wordt toegelaten moet het een langen donkereu gang doorloopeu tot voor een schilderij een dioramu van waar het dan na een trap te zijn opgegaan plotseling roor het fel rerliehte panoramadoek staat Voor het cirkelrormige gebouw rerrijst een groote sierlijk kunstzaal waarin wellicht de Vereeniging roor moderne kwist gelegenheid zal kunnen rinden hare kostbare collectie tentoon te stellen Een oprit met terras roert door een open bogengalerg naar den ingang ran het gebouw waarboven het koepcidak met de Arasterdamselie keizerskroon gedekt zich hoog verheft Verder is gezorgd voor opzichterswoning gelegenheid tot het houden van bnffet enz terwyl iu het ruime sousterrain des noods gelegenheid zon zijn roor iets in den geest ran den Berliner RatAakeiler maar dan natuurlijk in miniatuur Binnenkort zal de aanbesteding ran het gebouw geschieden Het doek zal een feit uit de radeilaudsche ge schiedenis roorstellen en door eeu Nederlandschen schilder worden vervaardigd Wegens het groot gevaar wooraan bij het uit Aea Tm brand op een boerderij de koeien blootstaan om lerend verbrand te worden dewijl de touwen waaraan zij op de stallen tusjchen schuttingen rastgebonden staan niet spoedig genoeg kunnen losgemaakt worden is een hulpmiddel daartegen zeker ran groot belang Dit is dezer dagen medegedeeld door den heer I Blaauw Az te Rijp iu NoordHolland hierin bestaande Uit den zijmuur loope een ijzeren stang door allestallen rdór den kop langs de runderen die daaraanmet een ring of touw rastgebonden worden Zoodraer brand ontstaat trekt men buiten s huis dien stang uit den muur waardoor alle koeien in eens lol eu vrij komen te staan eu vei derd kunnen worden doorden uitgang m Een oommisiie ran deskundigen is te Pest rergaderd geweest om het testament van Luther te onderzoeken Dat stuk behoort aan de Evangelische Kerk ran Hongarge Na elk woord ran den tekst lorgruldig rergelcken te iebben met het schrift en de oorspronkelijke brieren ran den beroeibden herrormer hebbeu de deskundigen het roor echt verklaard Het Testamentum Lutheri behoorde eerst aan den geleerden theoloog Benedictus Carpzorius tOe daarna werd net gekocht door den rijkeu Hongaarschen verzamelaar Jaukorios Het trok toen de aatidacht ran aarlshertogin Maria DoraJhea die het roor een belangrijke som kocht en aan de Ëngelsche Kerk van Hongarije schonk welke het eerbiedig heeft bewaard Doch de eigenaars hadden het nooit durven onder aau het critisoh onderzoek ran beroegde werpen personen Thans zal het in het Nationa4l Moseum yin Pest worden bewaard Naar aanleiding ran de meermalen gerezen klacht dat de rentabiliteit ran het persouen rerkeer op de ipoorwegen betrekkelijk gering is levert de Zeitung det Ver Deuttcher Eitenb eenige iuteresaante be ohouwingen waaraan de hoofdgedachte ten grondslag ligt dat geeu remedie dwazer en ondoeltreffender zou wezen dau eene vcrbouging van het personentarief Vooral moet men zegt ze de t ra welke roor plaatsbiljetlen en bagage aan de loketten outrangeu wordt niet tot maatstaf nemen ropr de inkomsten uit het personen verroer de doorloopende de retouren de zoogenaamde AiiK rewe biljetten werpen ook belangrijke inkomsten af Doch bovetidien en deze opmerking ii zeer interessant rerschafl het personenverkeer ook indireote roordeelen aan de spoorwegen hoerde reizen worden er niet ondernomen waaruit de spoorweg later roordeel trekt Duor bet steeds toenemend personenrerkeer wordeu sommige steden dorpen badplaatsen enz steeds drukker bezocht het gevolg daarvan is dat zij in bloei toenemen dat daardoor de behoeften en de vraag naar levensmiddelen bonwmaterialeu wctldeartikeltn enz renneerdefen en dat noodzakeIgkerwijze ook een deel ran deu aanroer aan de spoorwegen ten goede komt Hel personenrerkeer is dau ook ontegenzeggelijk een middel om het doel rermeerdering ran goederenrerkeer te bereiken De uiterste roorziohtigheid is derhalre bij het nemen van maatregelen betreffende het personenverkeer oondzukdijk omdat zij indirect op het goederenrerkeer terugwerken Verhooging der personen taricren zoo direct als indirect zou hoogst bedeukelyk zijn en eerder zou rerlaging der tariereii roor lange trajecten tot verbetering der opbrengst uit bet personenverkeer kunnen leiden Indien het beginsel van relatieve rerlaging der tariereu iu rerhoudiiig tot den af te leggen weg roor goederen naar ia omdat de exploitaliekoiten naar gelang der rerdere afstanden naar rerhoudiug geringer worden dan moet dit ook met het personenrerkeer hel gernl zijn De tegenwoordige g ondilag der tarieren namelijk zekere eenbeidssom per klasse en per kilometer zou b r root de eerste 50 kilometer behouden kunnen blgren doch dan zouden de tarieren roor iedere rerdere 60 kilometer zoolang b r met 10 pet kunnen verminderen totdat voor de 1ste en de klasse i fg en voor de 3de en 4de klasse 1 pfg per persoon en per kilometer betaald wordt Natuurlijk zon dit beginsel ook voor het doorlobpend verkeer over verschillende lijnen zooveel mogelijk in toepassing gebracht moeten worden Houdt men in t oog dat id Dttitsohland gemiddeld slechts 24pot der zitpla itsen in de spoorwegtreinen bezet zijn dan moet men wél tot de conclusie komen dat t don toch nog roordediger moet zijn passagiers goedkoop te rerroereu dau de waggons bijna ledig te laten loopen Hue weinig lange trigecten er gemaakt worden blijkt uil de statistiek orer het Duitsche spoorwegrerkeer over 1876 volgens welke Ik reiziger gemid4pld slechts 32 66 kilometer aflegde Distantietarieven roor personen zouden zonder twijfel het verkeer orer lange trajecten doen toenemen en een meerder gebruik der waggons berorderen dicntengerolge de inkomsten doen stagen zonder de uitgaren in gelijke mate te rerhoogen In eeu der goederenraagazïjnen ie Lyon ran den spoorweg Parijs Lyon Midddlandsche zee is Vrgdag jl brand ontstaan die in korten tijd een groote schade heeft aangericht Men schat die op twee millioen francs Voor het grootste deel bestond het rerbrande uit ameublement roor de spoorwegstations bekleedsels roor de spoorwegrijtuigen en ander materieel alles bestemd voor de lijn N conNice die in tiploitntie zon komen De rlammen geroed door de opeenhooping dier goederen en door het runr ratten ran 500 KG petroleum die den rorigen dag waren onlrangen grepen in een ommezien om zich heen De brand had hy dog plaats anders zou de schade nog red grooter geweest zijn Uit een onlangs opgeraaakten inventaris was gebleken dal de waarde van het aldaar aanwezige inateriêel zeren millioen bedroeg Binnen een hatf uur stond het geheele gebouw in vlam 20 hand en 11 stoombrandspnilen waren werkzaam Onlangs werd schertsenderwijs de onderstelling gewaagd of Ëdisons nieuwe licht ook reeds eeu eeuwenoude Cbineesche uilvinding zou blgkeo te zijn En zie nn heeft een geleerde zoon van het Hemelsehe rijk in de te Peking rerschijneude Slaaticouranl uit echte bescheiden aangetoond dat de lelephaon reeds in t jaar 962 door een burger ran Peking is uitgerondeu Nu moge de Chiueesche geschiedvorscher in l midden talen rolgeni welke joaruliing hij rekent in ieder geral is zijn lauUgeuoot deu Amerikaan toch eenige eeuwen roor geweest Men zou er zoodoende een eer in gaan stellen Chinees te zijn De Jni Cl noemt de tegenwoordige beweging tot het maken rau anti dronkeinanswetten een sterkiprekend roorbeeld ran de tegenwoordige zucht om door inmenging en tusschenkomst van den Staat den mensch ingetogen zedig en christelijk te maken De A C wenseht dal men alsvorens zich op dien geraarlijken weg te begeven zich eerst afrrage wat volgens staatsen strafrechtelijk beginsel hel karakter ran een misdrijf is Men kan ze tot twee groote kalcgorien terugbrengen misdrijf is wat zonder bepaalde individuen te schaden de openbare orde ventoort of de openbare zeddijkheitl kwest en eveuzoo is het misdrijf wanneer door de wederreehttlijko handi liïgeii van een of meer iudividuen anderen aan lyf of goed benadeeld wordeu £ en dronkaani nn kan een rustverstoorder zijn hij kan de openbare zedelijkheid schenden hg kan eigendom en personen aanranden In al die gevallen is hy zeker strafb iar maar op wdken grond is hij daarenboven strafbaar speciaal als dronkaard f Omdat de dronkaard een onmatige en onmatigheid onzedelijkheid is Maar zoover nllen zelfs de grerigste M0 xeddijkheid predikera wel niet willen gaan dat dl iemand wegens onzedelijkheid strafbaar achten omdafr hg esn portie meer eet of eenige glazen meer drinkt dan goed voor hem is Zij beperken dan ook hou ledelijkbeidsdwang tot de openbare dronkenschap Waarom echter is de dronkaard op straal strafbaar ook al verstoort hij openbare orde niet al schendt hij de openbare zedelijkheid niet al randt hij niemands lijf of goed aan f Asnuemende dat de opeubare dronkenichap onzedelijkheid is is dan nog de strafbaarheid bewelen Ook dit acht de Arak Cl een geraarlijke leer Men kau wel stellen dat op enkele uitionderingen na aan elk misdrijf iets onzedelijks ten grondslag ligt maar dit is het niet wat de wet etrafl Om een misdrijf en strafbaar Ie worden moet de onzedelijkheic aktief bedrijrend geworden lijn Zij moet naar buiten gewerkt hebben door haar moet iels of iemand beschadigd benadeeld gekwest of geschonden zijn en Ie droukensekap op zich iel e loet dit niet Zoo zij iemand schaadt of benadeelt dan is het den bedrijver d n drankaard zelf Men heeft hier te doeu mel eene individuede zedelijke zwakheid en dnarte S en ihondt het recht en de beroegdheid an den strafetgever en de strafrechter op Hiertegen kan alleen de leddijke verbetering door zedelijke middelen balen Dit is niet een toepassing van de uoodlotlige leer ran het laiuei faire maar de handharing ran hetgeen het eigenaardigst mensehelijk in den mensch is ran het recht om te handelen als eeu lelfrtandig zelfdenkend wezen dat zich rerantwoordelijk roeit roor het gevolg zijner daden Het zedelijk Jcwaad het meest en het best maar zoolang niemand eu niets buiten het inilividu er door geschaad wordt hebben wetgever en rechter er niet mede te maken Erica het jaarboekje der Maatschappij van Weldadigheid verschijnt voor 1879 in even netten vorm als rorige jaren en met hetzelfde doel om finaiitieelen steun te kunnen schenken aan het onderwijs in de koloniën der Maatschappij In 1818 is deze Maatschappij gesticht zij vierde dus in Augustus 1878 haar zestigste jaarfeest lift nut door haar in dat tydaverloop gesticht en verricht wordt door Nederland erkend maar wordt het gtnoeg gewaar deerd Wij wekken onze lezers op zich bet jaarboekje voor een luttele bijdrage aan te schaffen cd met welwillende aandacht den zeer belangrijken inhoud na te gaan Hel is die aandacht en meer waard wie dit erkent zal het jaar 1879 dan ook niet laten voorbij gaan zonder een der nuttigste instellingen ran om land met woord en daad te steunen Mijnheer Jaren lang neem ik telkens als ik rerkouden ben dagelijks 4 of 5 nwer heilzame teercapsules van Guyot iu steeds ben ik in 3 of 4 dagen ran mgn rerkoudheid berrijd Vergun mij nu daaromtrent een bijzouderheid te rermdden Den laatsten keer dat ik uw middel gebruikte leed ik sedert 2 maanden reeds aan een noeidijk te genezen beenwond Na uwe capsules 3 dagen gebruikt te hebben was ik zeer rerbaasa zich een kont om de wond te zien zetten Dit tesnltaat aan uw middel toeschrijvende ben ik roo tgegaau met het gebruik ran teer Na verloop ran 10 dagen was ik radicaal genezen Ik heb uwe capsules aan verscheiden personen aanbevolen die tot hunae verwondering recw dezelfde Uitwerking hebben ondervonden als ik Na rerloop ran 4 of 5 dagen rormt zich een korst on de wond en in den regel rotgt de genezing na 10 of 14 dagen J ClaIk 5 reu Ponsoy BmsseL De teercapsules ran Guyot zijn rerkrijgbaar in de meeste apotheken Laatste Berichten Londen l Jan Aan de Daili New werd uit FcshawuT gemeld dat eeu troep bergbewoners eene door de Engdscbe rerlalene stelling in den Khyber pas bezette de telegraaf draden afsneed en de rerbinding met AliMusjid rerbrak Eene afdeeling nit Jamroed herstelde de verbi iding De hertog van Edinburgh is tot admiraal benoemd EonStantillOpel 31 Dec Admiraal Hornby ber chtle sir A H Layard dat de riool Ie Artiki groote moeiciykheden ten aanzien ran hare approriandeering en ran de postrerbinding onderrood en daarom Donderdag arond weder bij Israid ten anker zal nan Hst gerucht dat Layard de rloot ontboden zou hebbeo is volkomen valsch De Porte heeft de Mogendheden als gouverneur van den Libanon voorgesteld Nasri Bey secretaris ran legatie te Parijs Frankrijk keurde deze keuze goed De Porte is rast besloten het tractaal ran Berlijn ten uitvoer te leggen Zij zond Kiani Packa oud ftmbassadeur te St Petersbuig als buitengewoon commissaris naar Podgorica om deze plaats aan de Montenegrijnen over te geren Ali Pacha president van den sta it9raad voegde zg als adjunt aan Karatheodori Pacha toe om de onderhandelingen orer een overeenkomst met Rusland te voeren St Petersburg 1 Jan in I88O zal te Moskou eene groote nationale tentoonstelling worden gehouden waaraan waarschijnlijk gK ate feestelijkheden verbonden zuUen zgn daar zij samenvalt met de 25 jarige regeering ran den Czaar PÖLÏTim Gerenden en aan bet Bureau van Politie gedeponeerd F n Gouden OORBEU ETJE AR KT B EBICHTEN Gouda 2 Januari 1879 Bij kleinen omzet was de stemming flanw Poldertarwe puike 9 a ƒ 9 60 Mindere ƒ 8 26 k 8 75 Rogge puike ƒ 6 76 a ƒ 7 20 Mindere ƒ 8 a 6 60 Voer ƒ 4 40 i f 4 60 Gerat puike ƒ 7 a ƒ 7 60 Mindere ƒ 6 a ƒ 6 76 Haver zware ƒ 4 a ƒ 4 50 Ligte ƒ 3 26 a ƒ 3 75 De veemarkt met weinig aanroer en rlnj en handel vette varkens van 22 ü 26 cents per lulf kOa magere varkens en biggen rlag rerkooht Boter ƒ 1 25 a 1 40 Burgerlijke Stand Gtouda OEBOBËN 80 Dec Htadrik ouden C iLagUiart ep M HoiUhoï Htnriatts M ri CornclU oodirs J G A lagoüluijff n H C Kramer OVERLEDEN 81 Ore W vin Bsmmil 86 j J j fW Wi idem 8 w C VT BosKhere 4 j Burgerlijke Stand van onderstaande gemeenten ran 26 Dec 1878 tol 2 Jan 1879 Moordreoht GEBOREN Jan onder C ïdo Vliet en K Vonk Man ouders J Borre en A de Vos A rt ooderi W KiiiterirU en M Tybant Jncob ouders VV BroekhnyKn en M J vna der Kuij OVKRI EÜEN A Kamp S m I Tli Kors 1 ra