Goudsche Courant, zondag 5 januari 1879

t m Zondag 5 Januari 1879 N 2240 GOUDSCHE COURANT Nieuws CD Adverlenlieblad voor Gouda en Omslrelien SOGIÉTË GBARBONMËRE de u MEnSI A C COSI M rkl A i02 C Wwctelrdè Mnlgh id$4lm of Hrlqu ts jBRANDipTOy met panl mdende v m Ijoofdzakelgk vervaardigd ten i ehoeva Ivan alle ishaarden Kagchel ipal rifères alM k speciaal voor flroeikasten i e uiverd Pro uc noch tew harsij pek of aarde bevattende Zjj bramen langerde i gewone beste l o eii geven me r hitlje en branden zonder den minsten ona ngenamen k in de vertrekken vq spreiden evelei zich door jOinigheid aan daar zxt langzaamHgeheel verbranden i I aanhnisbezorging gesel liedt zonder eenige vuilni of stof te veroorzaken tot djn prgs van 85 cent per 50 kilo Mlcomptant vrfl aan huis NB Gelietve deze niet met de Bruinkool of Salon Jfriquettes te verwarren OEHUWD W Tom S j en A Tom n UVkwttrk S5 ji K F Mnser v d Alkcmide 21 en t Vu 81 j Gouderak GIBOKENi Ju bimoD ouders J van der Lek eo A Kok I Stolwijk OKBOHENi Dirk ouden 1 istopfcleuliiirt en J NoOBeo 0VJ5RLLDEN A Koolmik 70 ji UNdERIROUWD J Aoker en MT GraieUnd A de I Broyn en E Jolüt i Haastrecra i OVEBIEDEN K H Üoalrnm f i eeuwijli QEBOBENj Betj pudirs E Jiiijgeneel en M na den Berg CornelU jllillhcn ouders jj Boere en B Boere fv KLEDENi M Middelkoop I Waddinxveen OEbOREN CorJelis onder N Slrmer en J Nederhof Mina ouders G Kantp en G Sohoeniaker Jan Willem tudera J au den JJei en A Veriseil lAje ondera Q Both ei lB Goedhardt f Cornelia ouders N l Wilutbut en i a OVEli EUEN J Troost j r G de lAg 8 f C P J tólaan 4 m K Stolker S j J Hlheokaqip 3 w OJ oIrTHOUWD J lan W Eenihui eo en Aivan tor kUh J os bigèo VERTE ptfTlËI € L Bevallen van feen Dc hter 7 Bevallep vai feen DcJehter I MeVroow NG N qiJFP kA BE Oouda 30 Dee WS l Heden oVerleéd ten geliefde Nicht iejafylAu iartell HDELL r Wed P J M FAÜCHBIJ J l Cak ieb Bf btom Hni Lusthof Kralingen 29 December 187Ö f I Eenige kennisgeving Heden overleed tot onze diepe droefheid 3n den ouderdom van bjjna 87 jaren onze geU e Behuwden Grootvader de heer W VAJt8ËMMEL rustend Gemeente Bouwmeester alhier D MOREE I J W MOREE ÖotmA 31 Dec 1878 Heilwensch aan möne Begunstigers Vrienden en Bekenden Gouda As GRENDEL 1 Januari 1879 Metselaar Bfl de intreding van het Nieuwe Jaar brengt de ondergeteekende haren faartelyken wensch Mtt hare geachte Cliënten en hoopt steeds diecelfde gunst te mogen blijven genieten Wed P ƒ MELKERT Gouda 1 Jan 1879 Wfl wenschen alle heil aan onze Vrienden n Begunstigers W P C VAN ESSEN Co Gouda 1 Ja n 1879 Het compliment van den dag aan alle mgneVrienden en Begunstigers O BORGERDING De ondergeteekende betuigt aan allen die hem tg den aanvang van bet jaar blijken van belangstelling hebben gegeven daardoor zijnen harteJgken dank en wenscht zynen Stadgenooten Gods beste zegeningen toe VAN BERGEN IJZENDOORN jQouDA 2 Januari 1879 De ondergeteekende betuigt z nen dank voor4e ontvangen blgken van vriendschappelijketwlangstelling bg de plaats gehad hebbendejaarsverwisseling en wenscht wederkeerig aanidlen veelzgdigen zegen en voorspoed toe REMLT De ondergeteekende zegt bg deze onder we derkeerigen heilwensch dank aan degenen die hem gisteren van hunne attentie blgk gaven MONTÜN Gouda 2 Januari 1879 Voor de vele blflke van belangstelling bij de verwisseling des jaars ondervonden betuigt de ondergeteekende zijn beleefden dank G PRINZE De Heer en Mevro w VORSTMAN betuigen mits dezen hnnfien da nk aan allen die bewezen hebben gegeven van hunne deelneming bij den aanvang des jaars en wenschen hun en hunnen Stadgenooten zegen en voorspoed 5 Aan allen die mij bij het verwisselen des jaars blgken van belangsteUing gjiven betaig ik met deze mijne Wederkeerige heilwenschen K JONKER Gouda 2 Jan 1879 i mmm Iebeboeb Machinefabriek oil MzergictcrlJ te BORNE Overijssel LBVEUEN STOOMMACHIIES STOOMKETELS en LOCüMOBILEN van alle afmetingen en van de beste constructie Zijn geheel bekeofd met de inrichting van J BOTEE MACHINES EN VERVAARDIGEN VOORTS Drijfwerken Giet werken en alles wat tot hun VAK behoort m BE HANS TE EOOF CHOCOLAAD uit de Fabriek l AIGLE bg RAAIJMAAKERS een HUIS bestaande in eene BENEDENWONING geschikt voor alle affaires alsmede BOVENWONING met vrijen opgang Ie bevragen onder No 192 aan het Bureau dezer Courant k ok s m s MBZIER UITGAVE bevattende circa 700 diverse Nummers is voorhanden in den BINNEN en BUITENLANDSCHEN BOEKHANDEL van A BBIMMAN Lange Tiendeweg IQ ccn drukkczaak ie Aoisterdam wordt terstond of met 1 Februari a s GEVRAAGD EENE ZINDELUKE DIEiXSTBODE goed kunnende Koken en Huiswerk verrichten Leon f 100 Brieven franco onder lettjer F aat den Uitgever dezes 299e Lóte de trekki ig der ïjerste i Klasse begint MAANDAG 0 JA f UARI LX Luo w mmmi Dubbele Buurt B 9 OpnümlDg van de nog overgebleven WOLLEN GOEDEEEN tegen VËBL verminderde PBIJZëN a s Ma andag LAP PE DAG Slijm Cl Slaappillen De e PILLEN ilie sind vti 3 jaren met het beate gerolg tenin d Slijm n alt maagverSterkend KPbnnkt worden dour hnre erdiiig de spijsvertering zeer bevorderen bg under aed tegen de gal Cu zeer ZaCht laXOrOnd zyn 7un tegen 32 cent hel duo je luit berigl vau het gebruik veikrygbanr by Ue nacolgenda Heeren te Amsterdam M Clébau b 0 0raog Heilige weg I 321 BleiBivgk 8 r d Kraotii Uummel rZalt J v d Vegte Delft E WiUohat Delhhaven J B Westerlioff l e en er Gebroed f 1111 11 Dordrecht H J Gilt y Gouda L Schenk op de Hoogitraat s Qravenhage 3 Virser Zoon in de Spuistraat Guniinheni B J B ünsch lirma I P Lasonder Hnnstreoht K Oosterling Leijden J T Terbu t li Haarlemmerstraat Lekkerkerk A don Oudsten Linsohotcn B Kraithof Rotterdam t Santen KollT korte Hoofdsterg Stolwgk Wed A Zgdcrlnan Schiedam Wed A H Kombonts ïiel A J Faassen Utrecht 4 ltena Kroon Steenweg orer de Don kerstr 872 Zevenhui eii A Prins De SLUM en MAAGPILLEN bereid Volgens het echte recept zgn door mg te Gouda alleen en uitslttitend erkrggbonr gesteld bg den heer L SCUUNK op de Hoogstra t LET WEL Om elk doosje der echte en sints onheugelijke jaren gebrnikle SLIJM en MAAGPILLEN is een biljet rootzien met de bandteekening vnn J J SCHBEUDEK apotheker welke bandteekening zich ook berindt op het zegellak waarmede het iloosje verzegeld i Men geliete daar e attent op te zgn en zich te wachten voor betgebinik van een nnmaaksel dat men tracht in omloop t brengen Gouda Dkvk van A Bbiskhan iö BUITENLAND Buitenlandse Overzicht TH Farijsche correapAdent van de Time geeft bg het einde van het afgeloopen jaar eenige beschonwinrtfn over Frankrqka toestand Sedert den val vanletKeiiergk schnjft hg is geen jaar zoo gelukkig geèiudigd alsjl878 en geen jaar is onder zoogun tige voorteekeneu begonnen als 1879 De voorspelling van Thiers is bewaarheid geworden de overwinning is aan de vehlandigstc partij ten deel gevalles Ëeue kalmte zooals Frankrijk in het afgeloopeu jaar beeft genoten heeft de tegenwoordige generatie er bijna uièt gekend De reactiouatreo zelren erkennen dat de Bepnbliek voortaan alleen ieta te duchten kan nebbeu van bare eigen misslagen l e linkerzijde bcgrgpt en begrijpt eiken dag uog meer dat zij op haar verxiverd atandpnut zich alleen kan handhaven door een ieder zoowel buiten als in Frankrijk gerust te stellen en aU het waar it gelijk is beweerd dat de touvercineu op het vasteland van Europa meer te vrcezea hebben van de aauraking eener rustige dan eener woelige Republiek dan lijdt het geen tw jfil dat zg de gevolgen dier aanraking het best kunnen te keer gaan door aan hunne onderdanen de meest raoge jke vryheid te vedeenen coonls het geval is iu Engeland Als de openbare machten in Frankrijk met elkander iu ovcreensteinniiug zuUeu gekomen zgn en als zg de hoop harer vrienden bevredigen don zal de Bepobliek steviger zgn gevestigd dan eenige regeering sedert eenc eeuw in Frankrgk gevestigd is geweest Mietoa spreekt de correspondent over de positie van elk der Ministers die van den Minister van Oorlog uitgezonderd Zij allen hebben getoond hunne t iak Ie bcgrüpes De Miniatei vau justitie ia mitiohie tol dusver wat te huiverig geweest veraudering te brengen iu do ambtenaren van gu departement van nelke sommigen zich openlgk schrap gezet hebben tegen de ilepubliek De tegenètaiidera der Bepubliek zg o nn tot zulk een uiterste gebracht dat zg op zgne tegenwoordigheid in het Kabinet rekenen ter bemoeiIgking der regeeriug Maar die berekening is niet waar men begrgpt het dudelgk als men overweegt dat Dufaure thans een der grootste ateuiisels van de Bepubliek is dat hg het wantrouwen in den lande tegen haar bestaan wegneemt en eeu hoop angitvalligen wint voor de staatkunde waarmede hg vereenzelvigd is Dufaure is niet alleen eene geruststelhug voor het laud maar ook voor Mac Mahon en de vgandeu der Bepubliek welen zeer goed dat zoolong Dufaure Miuisler bigft Moo Mahon zgn oor zal sluiten voor hunnen raad Dufaure zelf weet dit ook en daarom zal h zich niet blootstellen aan eene ucderli ag IU het Parlement daarom zal hij de Bepubliek beschermen tegen de vijaiiddgke gezindheid van sommige magistraatspersonen Met het oog op de voorstellen van Bismarck zullen al de handelsverdragen worden opgezegd om voorloopig nog een jaar van kracht te zijn Het traotaat met België heeft de rg geopend De politieke toestand in Oostenrijk blijft zonderling van de werkzaamheden van Fotocki om ecu nientv Ministerie samen te stelUn hoort men niets meer men spreekt van een reconstructie van het tegenwoordige coiistitutiuneele Kabinet zonder Auersperg en daarbij ook van een verzoening tusscheu de Cireohen en de Duitsohera Op die wijze kau 1879 ons nog vreemde dingen brengen Het aantal faillissementen in Engeland Schotland en Ierland bedroeg in 1878 16059 tegen 11022 in 1877 daarvan waren 2643 in finaniieelc oiideniemingen fabrieken cu den groothandel 12416 in den kleinhandel die ogfers bedroegen in 1877 respectievelijk 2172 en 88B0 Van de 2648 faillissementen der eerste categorie komen 666 voor rekening van Londen Het bericht uit Madrid wordt tegengesproken dat een bende van 400 gewapende mannen zich in Catalouié vertoond heeft De provincie is rustig Nog altijd worden ten gunste van Moncasi stappen gedaan by den Koning en de Ministers Een bericht uit Kaboel verzekert dat Yakoob Khnn lieh bereid verklaarde de soldij tan de troepen te betalen anneer hg op dezen rekéoen kon aangezien velen deserteerden Hij eischte otdi dat de officierenen soldaten hem bij den Kht Bi trouw zwoeren Aangezien de zaak raoeielgkhede opleverde werd de soldij i Ingehouden f Bij Kuki Kbel hadden Bcheijiutselingen plaats tusachcQ de Engelschen en de ftidee aan beide kanten met geringe verliezen m lan 1 879 BINNENLA15 GOUDA 4 Januari De bijdrage jiit deze gemeente aan liet Natonaal Haldeblgk aan II M onze a jft Koningin bedrajigt eene som van 222 65 Bg beschikking van den Minimier van waterstaat handel en ugverheid is o a b eald dat de commies der posterijen L C von Eernbach ten postkantore t j Gouda zijn fuijctie za uitoefenen Aangenaam was ons de tijdio i dat de leerlinge der Tooueelschool ook hier ter stAle zullen optreden tot het houden van dramatische Voordrachten Daardoor toch worden de vrienicn van het tooueel iu Gouda iu de gelegenheid geaUld kennis te maken met de vruchten van bet ouderirÖ genoemde school en met drn graad van oi vikkeling waartoe de leerlingen reeds zijn gekomen Zooals nien weet worden alleen diegenen aia leefliogen toegeUten die een guustigen aanleg voor kf tooneel heloten en als men tioh dan herinnert Jtf de hoog gevierde mevr Kleine hanne eerste tchl lco leidt op het moeielgk pad der kunst dan kM het niet anders of met belangstelling zal de aM lid warden tegemoet gezien waarop de meest praderde leerlingen l i ad i i K it iaat praevea wtOSk nSieggm ra Irair talmt Het bleek ons meermalen dat er vele onjuiste gedachtün omtrent de Tooneelschool heeracheu eu o a vtrkeereu velen in de meeniug dat alleen zeer jeugdige penoneu die school bezoeken Die meening ia onjuist De meer gevorderde leerlingen zijn zg die op het punt staan leden te worden van de bestaande Tooneelgezelschappen en daar zij voor dit doel werden opgeleid is het niet onu ituurlgk dat die gezelschappen hunne komst met vreugde tegemoet zien Dit blijkt o a uit de vreet die te Rotterdam bestond dat men hen aan het Amstenlarosche gexelsohap zou trachten te verbinden waarum zelfs in de Rotterdamsche Afdeeliog van het Tooneelverbond de volgende motie werd aangenomen De afdeeltng verhingt dat leerlingen der Tooneelschool als zg Jen cursus hebbeo afgeloopeu ook aan den llotlerdamschen Schouwburg worden verbonden Aau de leden der commissie van toezicht op de Tooneelschool uit Rotterdam worden de belangen van den Rotterdamsohen Schouwburg met nadruk ainbevolen Ree ls nu wordt alzoo de medewerking van deze personen big kbiuir op prgs gesteld en dat hunne dra matische opvoeringen deu toeschonwer vohloening en genot versohafTen is in November gebleken bij de opening van het nieuwe gebouw der Tooneelschool toen er met veel lof over gesproken werd door alle aanwezigen Voor verdere Bijzonderheden verwij en ij naar achterstaande advertentie tcrwgl wg jn een volgend nr het programma hopen mede te doelen Wij hopen levens dat de afdeeliiig Gouda van het Tooneelverbond bij l ze gelegenheid weder eenige leden rijker mag norden en wekken daartoe ieder op die belang stelt in den bloei van het Nederlandsch Tooneel In sommige laden werden gcrnchteu vermeld dieer loopcu o er bezwaren van alleilei aard waaropde uitvueriiig zou stuiten van de tegen Mei a s bevolen garaizoensveraiideriiigen Wij kunnen opgoedo gronden die geruchten logenstraffen Zooals to verwachten was zgn voor de uitvoering van den bevolen maatregel in tijds de noodige voonsieniiigen getroifen Door het Bestuur der Vereeniying tot hulpbetoon aan ettbjh en dljlige armoede zijn nog voor de aan staande verloting ontvangen van mej S H Brinkman uit Arnhem directrice def bewaarschool aldaar vierkeurig gevlochten flesschenbakje bewerkt door kinderen van genoemde school Dit geschenk is in dank ontvangen en de houders van loten znllen zeker gaarne dezen net bewerkte en practischen prijs op hun lot zien vallen In de Geneest Courant van 29 December jl wordt gesproken over de webschelijkheid om eene enquête in te stellen betreffende de verspreiding der geneeskundigen hier te lande of wel betreffende het gebrek aan geneeskundigen dat op sommige plaatsen zon bestaan Wij meenen te weten dat zoodanige enquête op grondige wijze reeds heeft plaats gehad vanwege het geneeskundig staatstoezicht en dat de uitkomsten daarvan eerlang wel publiek znllen worden NM Ct Zonder eenige uiterlijke praal werd gisteren het stoffelijk overschot van den heer de Bob van Alderwerelt grafwaarls geleid De eenvoudige lijkstoet voorafgegaan door de boden van het dep van oorlog bestond slechts uit den lijkwagen benevens 3 volgkoetsen waarin de beide zonen en de zwager des overledenen zooracde de minister van marine de secreta risgeneraal van het dep van oorlog en de adjudant van wijlen den heer de Boo waren gezeten Op Eik en Duinen had zich een breede schare vereenigd die den stoet afwachtte Velen volgden de li baar naar het geopende graf Toen zij zich daaromheen ge schaard hidden vatte de heer Kappeyne van de Coppello het woord op en herdacht in treffende taal den afgestorven ambtgenoot en vriend De beer Heldewier bracht daarna een woord van dank uit voor de hulde zijn overleden zwager bewezen Te Hiddelstnm is de goud en zilversmid Schoonhoven de dope geworden eener opliehtery Voor Gouda die zich den titel van jonkheer gaf een bestelling van zilveren lepel suikerstrooier etc met virzoek de leekening er bg te willen zenden De betiding zou volgen Het zilver werd afgezonden en vier dagen later volgt er een nienwe bestelling nu van horlo es zoowel gouden als zilveren Aan S werd overgelaten hoe hij het geld wenschte te ontvangen tegen rembours of per postwissel Deze kreeg echter argwaan deed onderzoek naar den jonkheer en kwam toen tot de zekerheid dat er geen edelman rau den opgegeven naam bestond Op verschillende punten van den Dam te Amsterdam zijn de tocbereidselen gemaakt voor de electrische verlichting met Jablockuff kaarsen gedurende de feesten te geven tijdens het verblijf van Z M den Koning en de aanstaande Koningin in de hoofdstad De feestelijke intocht van Z M den Koning te Amsterdam z il niet het minst de belangalelling van vreemdelingen wekken Naar men verneemt ijareeds nu alle kamera in de groote en kleine hotelsbesproken o a in het Jmstel Hotel zijn vijfmaalzooveel aanvragen als er plaatsen zijn gedaan Inde voorname hotels als Brack Doele Het Rondeel is even als in hel Co e Neu geen plaatsje meer teveroveren Zelfs het Belgisch gezantschap dat in het Mslel Hold kamers wilde betrekken moest ongetroost heengaan Velen zullen hun toevlucht tothet rabij gelrgen ILiarlem nemen Tot zeer hooge prijzen ni n apreekt van 400 guliten worden kamers van waar nicu den intocht zien kan voor dien dag verhunrd Er is ernstig sprake ora te Velzen een rijks norraaalschüol op te ricliten tot opleiding van onderwgzers en onderwijzeressen Reeds een groot aantal jongelieden heeft te kennen gegeven van die gelegenheid gebruik te willen maken Het N o d D kin thans met zekerheid mededteleii Jat hel Dai il van Zuid Holt verkeerd nas ingelicht omtrent de voorgenomen belasting van de kapitalen in portefeuille Het ontwerp spreekt naarmen het blad van goederhnnd mededeelt van éia per mille van de reël e waarde Aan de N Gr C wordt verzekerd dat het bij de zoogenaamde vrge Evangelische gemeente te V