Goudsche Courant, zondag 5 januari 1879

en hare geldelijke prctenstca als Indiërs te gaan denken Daarin ligt de scherpe tegenstelling die tegenwooordig tusschen de Indische en de Nederlandschedenkbeelden bestaat Laatste Berichten Weenen 3 Jan Aan de Politische Corresponded wordt van den Isten uit Scutari in Albanië gemeld dat de inwoners vau Podgorica den Sultan seinden dat zij vast besloten zgn zich aan de hun district betreffende bepaliugen van het tractaat van Berlijn niet te onderwerpen De woningeu der inwoners van keur Ieder flacon van tnxe francs vijftig centifties Spnz die naar Danilovgrad gingen om hunne onder Hasle w Wh pwit t o overweging uitmaakt of men uiet terug zal keercn tot de oud teatameutische tabbatsfieriug op Zaterdag De Vercenigde Slatea yau Noord Amerika zullen 100 de crisis in Eugehmd niet spoedig eene andere weudiug neemt een schade vnu ongeveer 4B millioen dollars Igden daar twee ayaer hoofduitvoerartikels katoen en graan in prijs gedaald lijn Men mag aannemen dat deze som eer te laag dan te hoog ia geschat Uit Geestenmüde wordt medegedeeld dat de Hollandsohe Tissohersvloot van 17 vaartuigen die sedert October jl voor firma s te Geestemunde hoofdzakelijk bij Wangeroog sohelvisch en kakeljauw visohte thans naar kaar vaderland en wel het eiland Urk is teruggekeerd De vangst vau die 17 schepen werd door 6 jagers Finkenwarder evers naar Geestemunde overgebracht De schepen maakten in geheel 46 reizen met een vangst van circa 120 000 schclvia chen eu 6000 kabeljauwen Door het Hoofdbestuur der Hollandaehe Maattetappij van Landboim zal voortaan een maandblad worden uilgegtvtn dat aan alle leden der Maat chappg ijrkth i worden gezonden Men wecscht dsarm d volgende onderwerpen te zien behandeld I Het landbouwbedrijf Bevattende den grond zgne bewerking verbetering bemesting Het zaaien planten en onderhouden Het oogsten het bewaten van den oogst De weilanden Den wisselbouw enz II Den tuinbouw In alle zijne onderdeden warmoezèrjj vruchtboomen Fijne vruchten en kastplanten De producten van den Landbouw Alles watde grond oplevert üe graansoorten peulvruchten wortelgewassen voedergewassen ook van de weilanden oliezaden vezelgewassen enz De Huisdieren Het paard het rund hetechaap het varkeu hunne rassen uiterlijkenvorm voeding stalling enz Het pluimgedierte V De Nijveilieid toegepast op den Lindbouw De znivelbcreiding ciiz De bewerking van de producten voor zoover als dit bij eene Landbouwexploitatie in aaumerking kan komen van de wol het vlas den hennep de beetwortelen aardappelen oliën enz Het bewaren van het vleesch De bgenteelt De kunstmatige broeierij Behandeling en beschrijving vau alle werktuigen bij den landbouw in gebruik VI De wetenschap toegepast op den Landj ouw Hoe de grond is gevormd Aardkunde De invloed van de lucht het licht de warmte de vocht de electriciteit Natuuriunde Kennis van het leven der planten Plantkunde Anatomie der dieren Dierkunde Ontleding van den grond enz Scheikunde Dat is in grove trekken het programma dat het Hoofdbestuur zich gesteld heeft bij het oprichten van dit blad Maar hoeveel vraagt het Bestuur kan hier niet worden bggevoegd dat betrekking heeft op het bovenstaande en voor den Landbouwer van groot belang is O a De gezondheidsleer Wanneer wij den Landbouwer leeren hoe hij gezond en krachtig vee kan houden is het dan niet van nog grooter belang voor hem te weten hoe hij de gezondheid in zijn gezin kan bevorderen en bewaren Folderzaken In een land als het on dat zooals de vreemdeling zegt aan de zee is ontwockerd en dat voor een groot deel bestaat uit polders en waterschappen zal ieder met belangstelling de middelen feniemen die kunnen strekken tot beteugeling Tan onzen grootsteu vgand het water Het lo nr bevat o a van de hand van den heer J van der Breggen Azn een uitvoerig opstel getiteld Een Praatje hoofdzakelijk over kaat maken Er is een oud Engelsch spreekwoord a green Tule makes a fat churchgard een groene Kerstmis maakt het kerkhof vel waarmee men zeggen wil dat zacht winterweer ongezond een Kersttijd met ijs en sneeuw daarentegen aan den levensduur bevorderlijk is Hoe onjuist nu echter dit ook buiten Engeland vrij algemeen gekoesterde veroordeel is blgkt sprekende uit de sterfte lgsten De witte Kersttqd van 1878 deed de sterfte in de twintig grootste steden van Engeland juist i pet rgzen boven die van 1876 en 1877 toeu Kerstmis groen was Met andere woorden 20 ia personen in die twintig steden zonden thans nog tot de levenden behooren indien het weder verleden week even laoht ware geweest als op t eind van December in de beide voorgaande jaren Er zijn weinig dwalingen zóó hardnekkig als deze dat de winter om gezond te zijn groote koude en de zomer groote warmte brengen moet Het tegendeel is waat zoowel groote hitte als groote koude veroorzaakt buitengewone sterfte d eerste onder de jonge kindereh ie andere onder de ouden van dagen Hoe minder het klimaat in de verschillende seizoenen afwgkt vap de gemiddelde temperatuur des te beter voor de massa Koning Humbert van Italië is evenals wijlen zijn vader een geweldig jager Onlangs keerde hij na twee dagen gejaagd te hebben in bet Quiriüaal terug met een buit vau niet minder dau 69 beeren behalve nog eene daaraan geèveiiredigde hoeveelheid klein wild Gedurende de jacht had hij drie houden verloren die door de woedende beeren waren verscheurd geworden Het grschotene is door Z M aan de Ministers aan den President van den Senaat en aan die vau de Kamer van afgevaardigden ten geschenke gegeven In het Theatre dn Chalelet te Parijs geeft sedert eenigen tijd de bekende dicrentemmer Karoli voorstellingen Laatstleden Zaterdagavond had zich wederom een talrijk publiek vereenigd om eene dier voorstellingen bij te wonen De slangen zouden voor de oogen der toeschouwers gevoed worden toen eensklaps twee van de kleinere slangen die de heer Karoli in de handen nam zich om zijne armen kronkelde cii hem verwoudden Oogenblikkelijk stroomde tot groote outstelteuis yau de aanwezigen het bloed in vrij hevige mate De dierentcnimer behield echter zijne tegenwoordigheid van geest pakte beide slangen in den hals stevig beet en sloot ze in en doos De wonde zorgvuldig met ammoniak behandeld zijnde is het bijna zeker dat het voorval verder geeue treurige gevolgen zal na zich sleepen Te Weenen neemt het aantal huwelijken dat jaarlijks gesloten wordt op schrikbarende wijze af In het jaar 1877 werden slechts B049 paren ingeschre en een cijfer dat zeker buiteugewoou laag moet genoemd worden wanneer men bedenkt d it zelfs nog in 1870 dit cijfer 3586 bedroeg Drukt men aldus leert de statistiek het aantal huwelijken te Weenen in een jaar gesloten door het cijfe 725 uit dau moet dat voor Miinchen op 206 en dal van Parijs op 906 gesteld worden terwijl voor Berlijn het cijfer 1093 zou moeten wordeu aangenomen Uit een statistiek gevoegd bg een opstel ovqr de schoolspanrbaiikeu van rar A Kerdijk in de Vragen des Iijds blgkt dat op 1 Juli 1878 in ons land 113 dergelijke spaarbanken bestonden Waarvan 3 in Noord lirabimt en c enzoo iveiuig in Gelderland 4 7 in Zuid Holland 7 in den Haag 19 in Itotterflara 26 in Noord Holland 9 in Amsterddni 4 op Texel 5 in Zeeland 22 in Utrecht 9 in Utrecht 5 in Friesland en 2 in Overijsel In Groningen Drente en Limburg schijnen er dus geen te bestasn Te Peize is dezer dagen na eene preventieve gevangenschap van omstreeks zes weken ih zijn gezin teruggekeerd Hendrik Bakker die beschuldigd was in den afgeloopen zomer zijne woning te hebben in brand gestoken ten gevolge waarfan die geheel afbrandde en latei nadat die woning weer was opgetimmerd nogmaals brnud te hebben geslicht Hoewel de man volleilig zijne schuld bekend heeft eu die bekentenis later ook niet hééft herroepen schijnt zijue bekentenis geheel op zicbzelve te hebben gestaan en daar geen der getuigen iets te zijnen laste verklaarde waardoor zgue schuld nader kon worden bevestigd Allhans het openb min schijnt geeue feiten te hebben kunnen constateeren waardoor het wettig bewijs te leveren was waarom hg dau ook moest worden ontslagen Een Duitschei Karl Steinbach genaamd en in Lima woonachtig heeft een belangrijke ontdekking gedaan Na jaren lange studiën en proefnemingen is t hem namelijk geiukt een chemisch product te vervaardigen waardoor een beeld zichzelf op het glas afdrukt en als een photographie in den handel kan worden gebracht Met dit product wordt het glas aan de eene zijde bestreken terwijl de keerzijde geolied wojdt Het aldus bereide glas wordt den persoon voorgehouden die zich wil laten photograleereu eu als door tooverslag verdwijnt de olie en komt de beeldtenis wn den persoon in natuurlijke kleuren en bezield oogen op de oppervlakte te voorschijn Het glas wordt vervolgens in een bad gedompeld en een half uur aan de zonnehitte blootgesteld waarna de behandeling gereed is Ben kapitalist in Peru heeft deze uitvinding voor spiegelphotographie voor 400 000 dollars gekocht en zal nu in Noord en Zuid Amerika op groote schaal inrichtingen tot stand brengen De prijs dezer soort photographieën varieert van 4 tot 40 dollars naar gelang der grootte Een zeker koopman Grün uit Berlgn wien t in zijne n oonplaats niet te best ging toog naar Parijs waar ondernemende collega s zich dadel k zijner aantrokken om van zgne hoedanigheid als uitgewekene voor zichzelf en voor hem partij ta trekken Zij richtten namelijk een groeten uitverkoop op waarvan Grün de chef was Boven het lokaal was met reusachtige letters geschilderd Uitverkoop door een armen uitgeweken Duitscher om de socialistenwet üe z ink gaat prachtig want geheel Parijs koopt daar om den armen uitgewekene te zien De koopwaren worden natuurlijk steeds aangevuld cq dit zal zoolang duren t t de nieuwsgierigheid der Parijzeuaars bevredigd tt Het gaat mgnheer Grüu zoo goed als t hem ooit gegaan is hg vreest alleen voor concurrentie daar ook andere kooplieden naar uitgewekenen omzien om hunne zaken uit te breiden Donderdag stond voor het gerechtshof te sOra venhage terecht zekere A ü F E 8 een Kus die laatstelijk te Hamburg woonde na uit de Bus sischeu krijgsdienst te zgn gedeserteerd In het laatst van 1878 kwam hg te Rotterdam waar hg in geldelgke verlegenheid zgnde eene vaUche quitantie vervaardigde van den volgenden inhoud Ontvangen vau A D Sohonjan Berena en Cie Hamburg de somma van 300 thaler voor Auguati S den naam vau den beschuldigde Kolterdam den 27n October 1878 zegge 300 thr en get Bottcrdamsohe hypotheekbank directeurs B Mees en B vau Kossem Op dit stuk trachtte hg hoewel te vergeefs zich door twee personen ruim ƒ 18 te doen afgeven De beech bekende dit feit gepleegd te hebben hetwelk bovendien door tal van getuigen bewezen was De adv gen mr Gregory deelde het hof mede dat deze beschuldigde een gevaarlijk misdadiger was wieus uillevering door de Pruisische regeering gevraagd was Op dien grond zou het O M geeue tuchthuisstraf maar alleen drie jaren cotrectioucele gevangenisstraf requireeren De verdediger mr D van Einden was van oordeel dat in deze gcene vnlschheid gepleegd was omdat de mogelijkheid vau beiiadeeling met het oog op den inhoud der quitantie niet voldoende vaststoud Subsidiair vuerde pleiter eenige verzachtende omstaudighedeu icu behoeve van zijn cliënt aan Het hof deed dadelijk uitspraak eu veroordeelde den besoh lot zes maanden eenzame Opsluiliug en twee boeten van 60 Van allen ziekten die dagelgks de sterdgst ver meerderen is de longtering zeker de meest wanhopende voor de huisgezinnen Tot heden heeft de wetenschap nog geen zeker middel tot herstel kunnen vinden en moest zg haar taak beperken om liet lijden der teringzieken te verlichten en t leven met de grootste zorg eenigen tijd te verlengen t Is een ieder bekend dat man den boratlijders aanraadt een warmer klimaat opte zoeken om er den winter door te brengen zoo mogelijk in de nabijheid van dcnncbosscheu waarvan de uitwaseming een weldadigen iuvloed op de longen uitoefent Ongelukkig kunnen vele zii kan zich uiet verplaatsen en t is voornamelijk tot dezulkea dat wg oua woorden richten De ondervinding heeft eerst te Bruslel en laterbgna overal geleerd dat de teer die een hartsachtigproduct is vau de dennen een zeer merkwaardigeneu gelukkigen invloed heeft op de zieken die aan itering of bronchitis lijden Dit is reeds genoeg ofi de aandacht der zieken op dit geneesmiddel te vel tfgen I Men moet er dus vooral op letten dat men in het begin der ziekte dit geneesmiddel aanwendt l e geringste verkoudheid kan ia ene bronchitii ontaarden t Is derhalve nntuuc k dat men om het meeste voordeel van dit geneesmiddel te hebben zich er van bediene zoodra man aanvangt te hoesten Deze aanbeveling is daarom zoo nuttig omdat vele borstlgders geheel onbewust zijn van hunne krankheid en slechts mecnen dat ze een zware verkoudheid of lichte brouehitia hebben als de beginselen der tering reeds werkelgk aanwezig zijn De teer wordt gebruikt in den vorm van teerwnter Vroeger deed men wat teer in eene karaf eu vulde die met water die men tweemaal per dag schudde gedurende een week voordal men het gebruikte Men verkreeg dan ecu wéinig werkende oplossing waarvan de uitwerksels zeer verschillend waren en van een zeer scherpen en onaangenamen smaak Tegenwoordig vindt men bg de beste apothekers onder den naam van Goudron de Ovyot een zeer geconcentreede teerlikeur die u in staat steld een onmiddelijk op een gegeven oogenblik en zeer helder en aroraatiek teertrater te bereiden van niet anaangenaamen smaak Men doet een of twee theelepeltjes van genoemde teerlikcur in een glas water en men verkrijgt terstond een teerwnter meer of minder met de aromateike bestanddeelen der teer bezwangerd en van zoo geringen prijs dat een flacon vun twee francs voldoende is om tien a twaalf liters teerwater Ic bereiden Om deze bereiding juist te bewerkstelligen heeft men alechls de wijze van bercideiding in te zien die bg elke flacon gevoegd is Hetismetmet de gensemde teerlikeur PoBiffOM de Gugot dat men met den besten uitslag proeven genomen heeft in zeven hospitalen en gasthuizen te Parijs alsook te Weenen en Lissabon De heer Gugot heeft levens kleine kapsules ter groote van een gewone pil vervaardigd die ouder een enveloppe van galantine zuivere Noordweegsche teer bevinden Deze vorm is bizonder aan te bevelen voor hen die een afkeer van teerwnter hebben of veel op reis moeten zijn Twee of drie teerkapsulea genomen op t oogenblik dat men gaat eleu vervangen gemakkelijk de tecrli bevat zestig kapsulei Dit is voldoende om te bewijzen hoc goedkoop het gebruik is der kapsules van Ooudron de Gugot Vgf tot zeven eu een halve cenu daags Wanneer eene verkoudheid verouderd is of wauneer meu het effect wil bespoedigen kan men de teerkapsules gelijktijdig gebruiken met de teerlikeur die meu dan bij t eten en t naar bed gaan inneemt Deze dubbele aanwending ontstaat van het gebruik ven afkooksels p tes en siropen en dikwijls reeds gevoelt men na t eerste gebruik de gezegende werking De teerkapenles van Guyot zijn verkrijgbaar in de meeste apotheken Koloniën OOST INDIÉ Batavia 29 November Aan het Mail overzicht vau het Alg Dofkl van N I ontleent men het volgende Op Atchin is zware banjir geweest booger nog dan die welke in 1674 de in den kruton gi parkeerde troepen teisterde Katta Radja zelf is door de bedijkiiig van den daardoor heen loopendeu rivierarm beter beveiligd dan toenil aals Van de nieuwe posten langs de Atchin rivier heeft men sommige wegens bet water moeten ontruimen De toegebrachte schade moet zeer belangrijk zgn Op Sumatra s Westkust ia eindelgk het belangrijk besluit genomen tot bestraffing van hen die den verplichten koffieaanplant vcrwaarloozen Daarmee is nan de machteloosheid der controlenn nog juist intijds een einde gemaakt Volgens sommige bestand in deaf koiidiging bij de onderwerping der Padangsohe Bovenlanden wel degelijk reeds eon bepaling krachtens welke nalatigheid in den koffie aanplant gestraft kon worden De nieuwe rechterlijke collegi s daar ter kuste waren het met die opvatting echter niet eens en vernietigden geregeld de politie uitspraken van het Bisluur Op Sumatra s Westkust heette het steeds bestond wel verplichte koffielevering maar geen regeling der verpliohling tot aanplant De koflie cultuur heette er vrij eu hetzon onataatkundig zijn ercultuurdwang te willen invoeren Om die reilen wekt de considerans van het nieuwe besluit thans een glimlach Hij luidt dat de Gouv Gen wenachl de in het gouv Sumatra s Westkust bestaande verplichte kofliecultnttr nader te bevestigen Het besluit verdient ongetwijfeld goedkeuring al heeft het gebrek van bgna te laat te zgn gekomen Op Batavia hoort men na het adres aan de Kegeering waarbg handhaving gevraai d werd der vreemde Oosterlingen iu het door hen van inlaudsch erf aohls rfcht op de sawahs der particuliere landerijen van een plan spreken om al de particuliere landerijen bewesten de Tjiraanok te onteigenen en zich zoo van de moeilijke quacstie eener oplossing der door het onzinnig reglement van 1836 ontstane verhoudingen af te maken Met verbazing ziet men hier in de schriftelgke gedacktenwisseli ng derTweede Kamer over de toekomstbijdrage uit Indië met geen woord de berekeningen van den heer De Waal te dien opzichte vermeld Hier waar men van deze met belangsteiling kennis genomen heeft heeft het cgfer van zes millioen voor do bgdrage een even irritcerendeii iudrnk gemaakt als de vroeger door den heer Mees uitgetrokken bijdrage van 10 millioen Éen opmerking te dier zake die men in Nederland moge overwegen zoolang het moederland alles deed om de positie der Europeanen ambtenaren en particulieren in Indië vnn dien aard te maken dat de regel is na een verblijf van circa 15 jaren welgesteld terug te kunnen keeren in het vaderland bleef de Nederlandsche bevolking hier Nederlanders slechts tijdelgk hier gevestigd Maar legt het moederland er zich op toe om onze positie hier terug te brengen tot die beperkte mate vau welgesteldheid die men ook in Europa vindt dan raaaltt het zelf ons tot een blgvende hier gevestigde Indische Maatschappij die de vrghcid neemt om over Nederland werping aan de Montenegrijnen aan te bieden zijn vernield Uit Konstautinopcl verneemt hetzelfde blad dat Frankrijk Engeland DuitschUnd en OostenrijkIlongarije hunne toestemming gaven tot de benoeming van Rustem Pacha tot gouverneur van Oost Rumelië doch dat Rusland tot dusver h daaromtrent nog niet verklaard heeft Parijs 3 Jan De Agenee Bfvas ontving uitTunis het btricht dat aldaar geen uUimotum van de Fransche regeering ontvangen was naar aanleiding van het geschil tusschen de Sancy en hetTuneesisch gonvernement Echter verwacht men datde Fransche Regeering satisfactie eischen zal euhet ontzag der ambtenaren welke iu de zaak betrokken Èijn en ootf volharden zal in haar eiscb dat een onderzoek zal wordeu ingesteld Gevondenen aan het Bureau van Politie gedeponeerd Een meisjes BONTJE Burgerlijke Stand GEBOREN 31 Dec J n mirrytrt run Mnllen ea J Spcclit 1 Jao jBcobnl J Dciecus Gi rardus oudere J JiuUD en H T Vook i im ouden l A de Peer eo W Korrti OVBRI EDËN I Ju H BeDnia 1 j S m M E Bellaart 4 j 11 ra 2 fao Hljsl h r nn M de Vrind S8 J i Vermeulen wed I Wo l 82 j 3 P Spruijt Ij 8m J T de Bnuchere Ij 7 4 L J Siiiima Sm ADVERTENTIES Heden beviel van en Meisje M BREEBAART VAN der Klein Gouda 3 Januari 1879 ♦ Voor de vele blijken van belangstelling ondervonden gedurende de ernstige ziekte mijner vrouw betuig ondergeteekende zjjnenhar telüken dank i J J GROOTENDOIiST Gouda 4 Januari 1879 Ueilwensch aan mflne Begunstigers Vrienden en Bekeqden Gouda As GRENDEL 1 Januari 1879 Metselaar Met wederkeerige Heilwenschen dankt de ondergeteekende allen die hem bij gelegenheid van bet Nieuwe jaar eeoig bewijs van belangstelling hebben gegeven D C SAMSOM Gouda i Janaarg 1879 Met aanbieding van wederkeerigen heilweusch betuig ik door deze mijnen dank aan hen die mij van hunne vrieqdEcb p den len Januari blijken gaven L BÜRQERSDIJK Gemeente Bouwmeester Gouda den 3n Januari 1879 Zij die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zjjn aan de nalatenschap van den heer WILLEM vak BEMMEL gewoond hebbende te Gouda en aldaar overleden worden verzocht daarvan vóór den 20n JANUARIJ 1879 opgave of betaling te doen ten Kantore van den Notaris W J FÜRTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda Ncdcriandsch Tooneelvérbond Afdeeling GOUDA j met DAMES op Dinsdag 14 Januari 1879 id het Lokaal NUT ex VERMAAK V xm xü ke eot xïi ktm van de meest gevorderde Leerlingen der TOO lEELSCHOOL met medewerking van eenige leden der Ver eeniging Het NEDERLANDSCH TOONEEL Leden der afdeeling hebben tot deze Vergadering VRIJEN TOEGANG met ééne Dames terwijl zij die nog als lid willen toetreden worden verzocht zich aan het Bestuur op t geven vóór Dinsdag 7 Januari e k Het programma zal de volgende week den leden worden toegezonden J De Secretaris der Afdeeling Mr W 3 FORTÜIJN DROOGLEEVERJb Ondergeteekende heeft de eer Ouders e a Voogden te berichten dat zg met 1 Februari aanstaande plan heeft EE SCHOOL TE OPEXEM in NUTTIGE en FRAAIJE HANDWERKEN Com M G Grootendorst Adres Waaistraat A 5Ö ÜIT IE EAl TB mS een goed beklant VEER met SCHUIT encompleten INVENTARIS te bevragen metfranco brieven onder No 193 aan het Bureau dezer Conran t GEVRAAGD om met Februari of vroeger in betrekking te treden een ZINDELIJKE DIENSTBODE tegen goed loon Adres met franco brieven onder No 194 of in persoon bij den Boekhandelaar A BRINKMAN Uitgever dezer Courant DIT DE HAND TE KOOP een blok Nieuw Gebouwde S TJ I Z E IsT Adres met franco brieven onder No 195 aan het Bnreau dezer Courant NED RHIJNSPOORWËG Herverpachting der RESTAURATIE met WONING te Gouda De voorwaarden hggen ter lezing op de Hoofd Stations en zgn aldaar verkrijgbaar a 50 cents De tegenwoordige pachtsom edraagt ƒ 4050 Nadere inlichtingen verstrekt de Ingenieur der Maatschappij Inschrjjvingsbilletten franco aan de Directie te utrecht in te zenden uiterljjk HJANUARIJa s I WIP W Rl euniatiekofaan VerVV Aüi lto i llie J l j j lioope het werkje I JICHT EN RHEUMATIEK Du voortreffelijke boek dat uitmuniende zpfr j bcproelile en gemakkelijk te hcvulgen raadgevingen tot zelfbeliandeling en gencziii v in bovcngenocniüe kw den bevat is by alle lïoikhandeliivcu te verkrij en of rfclilslrceki te ontbicdai aan Kil iiter S JSoekliandel te Hollerdam tigeii torzendiug vnii 30 iits