Goudsche Courant, zondag 5 januari 1879

Woegsdag S Jannrl N Ö241 1879 Verzekering s Maatschappij Eendracht Bindt Firma WULF Az gevestigd te s GRAVENHAGE Heerenstraat No 15 Deze MAATSCHAPPIJ die zich belast met het stellen van MAfflfflii i iiraiimiffi bij de NATIONALE MILITIE bericht aan OUDERS VOOGDEN dat de deelneming voor de ligting 1879 is opengesteld De Directie geeft belanghebbenden den ZEKERSTEN WAARBORG boven Commissionairs of alléén werkende personen door dat de betaling geheel naar verkiezing kan worden geregeld en desverkiezende hoegenaamd geene betaling gevorderd wordt dan NA VUF JAREN als gebleken is dat aan alle verplichtingen tot vr raaking van opvolgende Broeder en Broeders zal zjjn voldaan Deze erkende soliditeit en groote vertrouwen in dit vak MEER DAN 40 JAREN met steeds toenemende begunstiging ondervonden maakt verdere aanbeveling overbodig Ig T Inlichtingen en Reglementen GRATIS De Hoofd Directeur En kan m n deelnemen J WULF te Gouda bij den Heer G OVEREUNDER Jr op de Markt No 1 48 GOUDSCHE COURANT en Advertentieblad vior Gouda en Omstreken De inEending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave Feestgebouw Rotterdam DiiecÜe N J W SLDIJTER GROOT CIRQUE PIEEEE COETY MAAi iDAG 6 lanuarl ter gelegenheid der EXTRA TREIN Groole Gala Voorstelling Tot Slot ASSCHEFOESTEB of het glazen MUILTJE Groot tooversprookje pantomime gearrangeerd door den Directeur COKTY Uitgevoerd door kinderen van 5 toto jaren Allen in Rocco Costuum met brillante Blectrische Verlichting Groot rllssemcnt Dans Diveri door het geheele Corps de Ballet bestaande uit meer dan 20 Dames in geheel nieuwe hoogst élégante Fantaisie Costumes Aanvang 7 uur einde ongeveer lO j uur Vertrek der trein van ROTFERDAM 11 uur D ALTHOFF P COETY Directeur Gez MOSSOU Oosthaven B 37 naast de Reüni Ie Garen Baud en Modeartibcicn waarin èq lich minzaam aanbevelen DIFFERENTE SOORTEN uit het MAGAZIJN van de alom gunstig bskende Firma J J Sterck di Zn te Amsterdam zjjn voortdurend te bekomen bij den ondergete kende welke zich tevens blijft aanbevelen tot het leveren van VUIIEK EAU DE WOGNE ENZ J C G DÏÏTILH Lange Tiendeweg Gouda Openbare Verkoopinjy TAN eenen Inboedel wawonderGOUDENenZILVEREN WERKEN Op DINSDAG 14 JANUARIJ 1879 des voormiddags ten 9 ure ten sterf huize vun den WelEerwaarden Heer J BROEDELET aan den Fluweelen Singel te Gouda Daags te voren van 9 tot 12 en vflu 2 tot 4 ure te zien Nadere inUchtingen z n te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTÜIJN DBOOGLEEVER te Gouda J EIUEBERT iAaKT MA Photograpbisch Atelier DAGELIJKS GEOPEND Op DONDEaOAG en ZONDAG 7 Porti etlen a l In de Sociëteit ONS GENOEGEN wordt EEN SCHOONUAAESTES voor 3 of 4 dagen gevraagd Tevens een die licht huiswerk kan verrichten In een drukkezaak te Amsterdam wordt terstond of met 1 Februari a s GEVRAAGD EENB ZINDELIJKE DIEiVSTBODE goed jknnnende Koken en Huiswerk verrichten Loon ƒ 100 Brieven franco onder letter F aan den Uitgever dezes Door den Boekhandelaar A BR1NKJ AN alhier is uitgegeven en alom te bekomen DE mmm blasen of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der CBrtonteekeningen enz waarbij is toegevoegd een aifzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOOB CHEISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prijs 80 Centen GOEDE WIJN BEHOEFT GEEN KRANS Lofspraak of aanbeveling zoude geheel overbodig zijn voor de reeds ang gerenommeerde Abshaubbins or Antl Humatische WATTEN Dezelve worden steeds met het meeste succes aangewend tegen alle Rhumatische aandoeningen Verkrijgbaar a 30 ets per pakje bg C B Verheul Oadewater A Boa Berkel J VHD Dorp Zoetermecr A KautiDg Alpheu J B £ C Schlattman Bodegraf K Ooslerlmii Haaelrecht Wed O Wilhelrnae Woerden T A G van Delb Good Mej de Wed Husmna Goudu V W den Uil Scboonhuteu A Fniii Zeveohuizeo M Goudkade Boakoop O HoogcDdljk Cupelle S van der Kraata Uleiangk Men zij gewaarschuwd tegen namaaksels en lette vooral op de onderteekening van elk pakje A BREETVELT Az Openbare Verkooping TB GOUDA op MAANDAG 20 JANUARU 1879 des voormiddags ten elf ure in het Zuid Hollakuschk KorpiJHUis in de Wjjdstraat van Een WINKELHUI8 en BBf met twee Schuurtjes en een stuk Oroitd in de Keizerstraat te Gouda wyk K No 180 met een uitgang op den Raam Zynde in het huis een Winkel vier Kamers eene Keuken met Pomp Kelder Bergplaatsen Zolder en t geen verder tot een gemakkelijk Woonhois behoort En een H VIS met een vrgen opgang hebbend Bovenhuis JË It F twee Schuurtjes en Tuin aan den Bleekerssingel te Gouda wijk R No 110 en 110a met een uitgang op den Singel en in de Boelekade Zynde in het perceel 5 Kamers 2 Keukens een Zolder en hetgeen verder tot een goed ingericht Huis met Bovenhuis behoort Verdere inlichtingen zjjn te bekomen ten Kantore van deu Notaris W J FORÏUIJN DROOGLEEVEB te Gouda DaUIVEi BORSTno l G uit Mainz gerenommeerd en aangenaam hnismiddel bij Hoest lleeschheid Verslijming Borst en Keelpya Bloedhoest Hoest by Kmdei en duizendvoudig sedert jaren als zoodanig erkend De DBUIVENBORSTHONIG van W H Zickenheimer te Mainz bekomtmyneVrouw als middel tegen hoesten zeer goed Landrath von Rieben op Galenbeck by Friedl Mecklenb Strelitz Alleen echt verkrygbaai in fleschen van twee Gulden een Gulden en 65 Cent voorzien van neverstasnd fabriekstempel te T Gouda h F H A Wolff Boskoop bij J van Bergen Waddmxveen bjj C van Eeuwen Haastrecht bjj J D den Hartog Oudewaiei bif F Jonker Idenburg 299e Loterij de trekking der Eerste Klasse begint MAANDAG 20 JANUARI 1879 GoDDA Drvk van A BaiNKlUN De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VEUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De pr s per drie maanden ia 1 75 franco per post 2 I= A TE3 TE3Sr BURGKMEESÏER en WETHOUDERS in temeente Oouda brengen ter Iceuuia tuu alle FATËNTFLIGTIGE injt zi tt aen wier namen voorkomen op de tttppietoire rejfulers voor het dicnsljmr 1878 79 dat de VATËM BtAUEN in i ereedheid en op de Secretarie decer üemeeute verkrggbaar zijn wanneer zij zicb daartoe penoonlyk aanmelden van den 13u Juriunrq a t tot en met den vyf en twintigilen daaraBHTolgeade da voonniddaga van 10 tot de oamiddaga 1 ure de Zondag uitgezonderd zullinüe oTereenkomsUg Z M bealnit van 17 October 1820 de binnen dien tqd door de belanghebbenden niet afhaalde FATËNTEN door den Deurwaarder der Directe bclaatiugen aan bunne bniieu tegeu betaling van litn caUa worden uitgereikt tarwijl de nalatigen vervallen in eene boete van vijfiitit guide büuldieu ly aaofsevraagd wordende bun PATENT of een a teiri t van hetzelve niet kunnen vertoooen Ottutla den 7 o January 1870 Burgemeester en Wethoudetv voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretarii BROUWER BUITENLAND lluUeiilaudsch Uverziclit Zondag i een merkwaardige dag voor Frankryk gewecal lu plants van 20 a 29 stemmen meeruerheid in den Senaat zullen de republiekcinen een everwicht hebben van circa 60 stemmen De uitslag van al de verkiezingen i geheel bekend De nieuwe Senaat zal beslaan uit 119 conservatieven en 176 republikeinen van dezen tyu 64 thans gekozen De dagbladen den uitslag der verkiezingen besprekende stellen in het licht dat voor de Republiek het kenmerkende feit ia de vernietiging van het Baiiapartiame Het Journal dei Debate zegt dut de dag van gisteren een schitterende bevestiging is vun de woorden van Thiers dat de toekomal zal bebooren aan de verstandigaten de XlXe Siècle zegt dat de republikeinen het bewys leverden Jut zij de eenige oonservatieve party zyn de verkiezingen van 6 Jan waren het antwoord van de verontwaardigde vaderlaiidaliefde De Follaire de Eiintment de liarstUlaut en Ie Lanterne zeggen dat het oogenblik voor hervormingen is aangebroken De Soleil en de Figaro hopen dat de nieuwe meerderheid in dm senaat conservatief zal zyn De Conititutionel ztgt dat de dag vun 6 Jan een nederlaag is voor de radimdeu Merkwaardig is de afloop vooral wanneer men zich herinnert dal de omalachtige wyzp van verkiezing van den Senaat indertijd is uitgedacht om een couservulief lichnnm te vcrkrygeu dat kon dienen als remloestcl van de Kamer die door algemeen etemreoht verkozen wel te liberaal zou zijn Jammer dut de dag van heden niet kon worden beleefd door den man die den uilslag heeft voorapeld op de bekende voorwaarden en die zooveel tot de overwinning van de Ri publiek heeft bijgedrugeu door Adolphe Thiers De Duitache tarief commissfc hield Vrijdag te i Berlijn haar eerste vergaderlig die groalendeela gewgd was aan het vervullen van verschillende formaliteiten de beraadslagïigen zullen geheim blyven Men neemt aan dat jkét werk van de commissie van langen duur zal dn en JÊkX rapport in de eerstvolgende zitting van Jltn Rijksdag nog geen dienst zal kunnen doen De Duilsche Vereeniging tot bevordering van denvryen handel heeft door tusi enkomst van haarvoorzitter den heer Barabergs lid van den Rgksdag een memorie doen indienen by den Bondsraad In bedoeld document rden de verschillendepunten vervat in het voorsleMd 12 Nor jl doorden Ryksisauselier uau den 9aud9raad gericht en strekkende tot het benoeme eeuer commissie tot hetziening van het tarief aan e uauwgeret uuJerzoek onderworpen Tevens worden tt die memorie de beginselen iu het breede ontwikkeld welke naar de oiertuigingder Vereeniging in zake vau tariefqnaeatiou als de eenig ware en ji te mogen beschouwd wonteA 4k Wijders wordt in bedoelde memorie malegcdeeld dat het centrale comité der Vereenigiug weldra een critische toelichting op de memorie dd 16 Deo jl tot den Bondsraad zal richten In korte woorden wordt nu reeds door de centrale oommissie de zienswijze van de Vereeniging ten aanzien van dat stuk aldus samciigeval De grondslagen waarop in het vervolgde handelspolitiek van Duilschlttud zal berusten wier ontwikkeling Duitsclilaud zullen voeren tot den toestand van hetgeen men noemt een gesloten handelsstaal zijn lynrecht in atryd met de beginselen vóór een 701al jaren aangenomen als het programma van Pruisen dut nu gedurende ruim 60 jaren de grondslag ia geweest der Duilsche handelsataatkunde Aan den Ttmp wordt uil Rome netelegrafcerd dat het Kabinet te Berlija het Vaticaan verzocht heeft eene pressie op het oeutmm in de Vertegenwoordiging uit te oefenen opdat het eene zwenking make in de richting der regeering De Paus heeft hierop geantwoord dat hij onmogelijk in de z iken eener staatkundige partij zich mengen kan maar hij ZbU door tuascheukoinst van het Kpiacnpaal iu Duitachland de inzichten der regeeriug trachten te bevorderen ten einde alzoo te eer tot een modut vitndi te geraken op de grondslagen die het Vaticaan vroeger heelt kenbaar gemaakt De brief nu van Leo XllI aan den aartsbisschop van Keulen is met dat doel geschreven De correspondent van deu Temp die verklaart het bovenstaande uit vertrouwbare bron geput te hebben zegt wyders dat de Duitache re feeriug de bevteegredenen billijkende waarop Leo XIII iu zijn iiulwoord zich beroepen heeft tevreden moet zijn over s Pausen brief aau den aartsbisachap zoodat de weg tot eene overeenstemming kan gebaand zijn De Pruiaiaohe iniuialtr vnn eeredienst Palk heeft voortdurend kleine conflicten met de richting van den keizer en prins Bismarck die beiden zeer orthodox gezind zijn wal vooral in dit jaar niet verminderd is Onlangs weder maakte de minister bezwaar om zijne nanmteekening te plaatsen onder de benoeming van twee zeer rechtzinnige protestantsche dominé s tot leden van den Oiertirchenrali Een dergelyk verschil vau gevoelen deed den heer Falk reeds in de vorige leii e zyn ontslag nemen dal hij op aanhouden Vuil den keizer weder introk Ook ditmaal ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS w orden berekend naar plaatsruimte Afeonderlgke NommerS VUF CENTEN heeft hij toegegeven wat den keizer aanleiding ga hem vóór Nieuwjaar eeu brief te sclirijven waarin hij Palk de vertekering gaf van V a voortdurend vertrouwen en vau zijne instemming met de wijze waarop deze de zaken van zijn kabinet beheerde Inderdaad moet men Falk ontzien hij is de vader van den KuUurkampf heeft dien opgekweekt en met vaste hand doch ook niet zonder gematigdlieid gevoerd zoodat hij geheel thuis kan zijn in dezen strijd en by nitstek geschikt is om door zijn geachten naam de allengs minder populair geworden zaak te schragen Moucasi de persoon die een aanslag op den Koning van Spanje heeft gepleegd heeft Zaterdag morgen te 8 u 55 m de doodstraf ondergaan Uy beklom het schavot zonder dat hij behoefde ondersteund te worden en luisterde met aandacht naar de gebeden van den geestelijke Er was een ontzaglijk groole menigte aanwezig De orde is uiet gestoord De verkiezingen voor het Deensche Polkething zijn als volgt afgeloopen De gematigde linkerzijde verloor 14 zetels waarvan er zeven door de reehfeWt s werden êwonncn De ndioAe Knkerzijde verloor 6 zetels welke door de rechterzijde werden bezet laatstgenoemde parlij verloor er slechts twee Het hoofd der radicalen de heer Tauber leed de nederLiag en graaf Itolstein Holateinborg voormalig voorzitter van deu Raad zegevierde over zya radicalen tegenstander De geheele uitslag der verkiezingen is 36 leden van de rechterzijde 33 radicalen 28 gematigde 2 lot geen bepaalde purlij behooreude 1 wiens staatkundige gevoelen onbekend zyn Twee verkiezingen zullen later gehouden worden BINNENLAND GOUDA 7 Januari 1879 Ter gelegenheid vau het huwelyk van Z M den Koning wappert heden van de openbare gebouwen idhier de nationale vlag Ook de huizen van eenige ingezetenen zyn met de Nederlandaohe driekleur versierd De kapt J F Roels van hel depot 4e reg infiinterie alhier is benoemd tot kapt Ie klasse Het programma van de dramatische opvoering pn der leerlingen van de Tooneelschool op Dinsdag 14 Jauu iri e k bevat de volgende nrs 1 Tuee H ceuKfje Blijspel Een brief mt Leger 3 Uet Uuitmoederlje Tooneelspel 4 Be nroiiKeRkaler Blijspel Loop der bevolking over 1878 te WaJdiniveen Geboren 194 overleden 129 levenloos aangegeven 14 gi huwd 32 paren In de gemeente vestigden zich 345 terwyl vertrokken 289 personen Zielental op 31 December 4229 De gehouden iuachryving voor het nationoal huldeblijk aan H M de Koningin bedroeg te Waddinxveen netto 58 50 De heer F Uittenbroek hoofdonderwijzer aau de cliristelyke school te Waddiuxveen heeft de benoeming ontvangen en aangenomen tot hoofdonderwijzer voor de twee school der Vereeniging voor