Goudsche Courant, woensdag 8 januari 1879

christiUjk piid rwqs ten behoeve van ou en min eriq s iil n te Leiden Gisterrnavond is er een hevige brand uitgebroken te BcBUinisen op ruim een uur afstands van Wadiliiixvecn De gtheelc boereuwomng is verbrand benevens paarden en koeien De reis van HH MM den Koning en de Koningin der Nederlanden van Arolsen naar het Loo op Vrijdag 10 Januari is thans difmitief bepaald De extralrein vertrekt uit Warburg ten 11 uurvoorm aankomst te Oldeiizaal 3 22 namiddag vertrek van daar 3 37 aankomst te Zutfen 4 36 vertrek van daar 6 1 aankomst op het Loo 8 27 Door de K K bisschoppen hier te lande gevestigd is het volgende adres aan Z M den Koning gericht ter gelegenheid van Hds huwelijk Aan Z M den Koning Sire I De aarlsbissehop en de bisschoppen der katholieke kerk in Nederland achten zich gelukkig aan Uwc Mnjestcit hunne eerbiedigste gelukwenachen te mogen aanbieden bij H ar luivvclgk met Hare Doorluchtige Hoogheid Mevruuw de Prinses Adelhcid Emma Wilhehiiina Tlitre ia van Waldtck Pjrrmont Zy wenschen hif rdoor getuigenis af te leggen van den eerbied de trouw de liefde tot het Vorstelijk stamhuis van Oraiije Nassau die hen hunne geestelijkheid en hun geloovigen steeds bezielt en zal blijven bezielen In die gevoelens roepen zij Gods vaderlyken zegen af over TJwe Majesteit en Hare Doorluchtige Biuid en bidden den Geyer aller gaven dat Hij dit huwelijk doe strekken tot het gelu van Uwe Majesteit tot den bloei van Haar Stamhuis lot heil van het Vaderland Gisteren Driekoningen dag is in de K K kerken van Nederland na de hoogmis het Te Deum gezongen wegene het huuelijk van Z M den Koning Gedurende het jaar 1878 zijn 2689 vreemdelingen die zonder geld of middel van bestaan waren over de Nederlandsehe grenzen gebracht De koopmaii die onlangs op de Gorinchemsche markt twee paarden van laudbouwers te Maurik zonder te betalen heeft medegenomen is veroordeeld tot een half jaar cellulaire gevaogeniastr if De Minister van binneulandaohe zakrti heeft ter kennis vjn de geraeentebesluren gebracht eene missive van de Ministers van koloniën en vnu oorlog van H December 1878 nopens de werving van Nederlanders voor het Oostindische leger Daaruit blijkt dat er ƒ 300 wordt uitbetaald indien meu zich voor zes en ƒ 200 indien men zich voor vier jaar verbindt Miliciens kunnen voor den tijd van twee jaar gedetacheerd worden voor Ned Indië Ook is er gelegenheid opengesteld voor jongelieden van 16 tot 18 jaar die voldoend lager onderwijs genoten om onder het genot eener gratificatie van ƒ 60 bij het bataljon mineurs en sappeurs te Utrecht te worden opgeleid voor het kader der Indische genietroepen Zij moeten zich voor tiei jatïn verbinden wuarvfnn drie jaar in opleiding bij het bataljon mineurs en sappenra Bij vertrek naar Ned Indië wordt hnn f 300 gratificatie uitgekeerd en hun dienstverbond verminderd met één jaar indien zg het tot korporaal hebben gebracht eu met twee jaar indien zij den graad van sergeant verwierven Bij den uadereuden winter en de niet zelden voorkomende klachten over gebrek aan arbeid voor den werkenden stand zal menig burgemeester aldus besluit de missive door de vorenstaande mededeelingen Jngelicht wellicht in t belang der werving kunnen handelen door zijne gemeentenaren roet raad ea daad te steunen Aan de plannen voor dè Tentoonstelling in den aanstaanden zomer te Arnhem te houden wordt met kracht gewerkt Met de omrastering der terreinen op het Willemspleiu de Gedempte Jansgracht en het Velperplein te znmen zes hectaren groot is reeds een aanvang gemaakt zoomede met het wegruimen der boomen pp het Willemsplein De aanbesteding der twee grootste gebouwen met een oppervlakte van 7000 vierkante meter zid dezer dagen plaats hebben gevolgd door die van de verschillende bijgebouwen feestlokalen overbrugging van straten enz Vooral de afdeeling machinerieën belooft belangrijk te zullen worden waarvoor een geheel afzonderlijk gebouw wordt opgericht reeds is besloten tot het plaatsen van een tweede groote stoommachine om le verschillende erkluiïen in beneging te brengen Ook deze stoommachines worden aan de Commissie als inzending verstrekt Uit paitionliere bron verneemt het Vaderlani uit Atjeh dd 19 Nov 1878 In de laatste lyekeu z ju tal van vroegere bewoners der IV VI enIX Moekims teruggekeerd met denwensch om voortaan vreedzaam onder ons bestuur te leven Longbattah Pager Ajcr en Bajor zulten eerlang bewoond worden Tot de onderwerping van het nog vijandig deel der XXII en XXVI Moekims zal zoodra de weersgesteldheid dit maar eenigszina veroorlooft uitgerukt worden Vooral in de laatste dagen heeft men op Atjeh weer veel van de banjirs te lijden gehad de aangebrachte schade zal zeker grooter zijn dan ooit te voren De Kraton stond geheel onder water en de gemeenschap met Oleh leh en met de linien meest meer dan eens gedeeltelijk met prauwen onderhoudeu worden De houding der troepen gedurende de overstrooming wordt door de autoriteiten zeer geroemd Als politiemaatregel is door den Gouverneur bepaald dat de invoer van opium als contrabande zal aangemerkt worden Deze maatregel werkt reeds uitstekend Do vyand heeft bijna volslagen gebrek aan opium en de rijstprijzen stijgen met den dag Ook deze oiustandighetlen zullen niet zonder invloed zijn op den nog te bieden wederstand Do Nedetlandsche Maatschappij t b van Nijverheid afdeeling Museum voor Kunstnijverheid opent heden te Haarlem de eerste school die den naam van teekenschüol voor Kunstnijverheid zil dragen en die ten doel lueft de beoefening van de tcekenkunst ter bevorderen in h nr toepassing op de nijverheid in haar gehcelcu omvaug Uit hi t leerplan blijkt dat het ondciwijs in vijf klassen zal zijn verdeeld waarvan de drie lerste klassen lijn en figuurteekenen gerneenscharpelijk en verplichtend zijn voor al do leerlingen daar in al gedeelte van den cursus de grondbegiusilen van de iiikciikunst orden oudenvezcii die als grondstudicn zoowel voor den kunstenaar ala voor den kuusliiijvtre onmisbaar zijn De vierde klasse is gesplitst in drie afdeeiingen De Ie afd ia bestemd voor vakken die met do schilderkunst in betrekking staan de 2e afd voor vakken die meer verwant zyn met de beeldliouwkuiist de 3e afd voor vakken die betrekking hcbbt n op de bouwkunst Eindelijk ia de vijfde klasse bislemd loor toegepast vakondci u ijs leekenen en ontwirpen vaii voorrterpeu behooreiide tot beoefeude vakken teekeneii smeden meubelinaken schilderen enz enz waartoe ook behoort vrije studie in het Museum voor Kunstnijverheid Het onderwijs wordt in de avonduren gegeven Leerlingen van de hosgslo klasse kunnen de school ook over dag bezoeken voor vrije oefening Op een der voornaamste baukierskautoren te AmatTdam is dezer dagen aan een bediende van eenandere baukinstelling eene som uitbetaald van 19 000 in bankbiljetten van ƒ 1000 terwijl liijslechts ƒ 9000 moest ontvangen De bediende beweert echter dat hem slecht 9 bankbiljetten zijntoegeteld Naar wij vernemen is de polilio met dezaait in keunis gesteld A C Op de binnenplaats van het postkantoor te Amsterdam ia gisteren een diefstal gepleegd die inderdaad brutaal mag genoemd worden omdat hij onder de oogen der jolitie die aldaar post houdt geschied is De hi er K v L die een j ikje met 80 rijksdaalders naast zich op den daar slaanden lessenaar had geplaatst en bezig was een adres te schrgven miste toen hij iets later opkeek zijn geld Alle nasporingen bij de aanwezigen bleven vruchteloos Men schrijft uit Amsterdam De toevloed van brieven eu pakketten op het postkantoor alhier moet vooral met dit nieuwjaar vcrb izend groot zijn geweest Een gevolg daarvan is dau ook dat verscheiden naamkaartjis eto eerst vier dagen later hunne besteraming hebben bereikt Het schgnt voor de postbeambten oudoeulijk te zgu geweest anders dan het allernoodzakelijkste tijdig te doen afloopen De afdeeling Amsterdam der Vereeniging voor fabriek en handwerksnyverheid behandelde Donderdag avond het rapport der Hgkcominiasie van onderzoek naar den toestand der Nederlandsche kunstnijverheid ingesteld naar aanleiding van de ten vorigen jarige in het Paleis voor Volhdijt te Amsterdam gehouden tentoonatelliog De heer T H De KruyfF mede rapporteur der voornoemde Hijkscommiasie leidde deze discussie in door een kort en zakelijk resumé voor te lezen van bedoeld rapport dat bij do meeste aanwezigen nog geheel onbekend was aangezien het nog niet algemeen verkrijgbaar was gesteld Zooals bekend is komt de Commiaaie in haar rapport mtt erkenning dat er nog wel wat goeda in onze kunstnvjverheld schuilt tot de conclusie dat het over het geheel met de hedendaagaohe kunstnijheid bedroevend gesteld i en beveelt zij voor de verheffing van onze nationale kuQst nijrecheid roor de artistieke opleiding van den toekomstigen verbruiker en den voortbrenger aan a herziening vau de regeling van bet teeken onderwijs en der daarmede gepaard gaande middelen tot ontwikkeling van kunstzin en kunstsmaak op de lagere school op de scholen van middelbaar onderwijs en op de gymnasia h stichting vau een kuuatnijverhcid musenm met daaraan verbonden centrale school werkplaatsen ca bibliotheek tevens kweekschool voor teekeuonderwij eu van industriecle vakscholen met daartoe behoorende kunstverzamelingen in de provinciën en c het instellen van eene pernaraente commissie die belast is met de zorg voor de afdoende regeling en instandhouding van een even degelijk ala grondig teekenonderwijs en voor de belangen der Nederlandsche kunstnijverheid in t algemeen De voorzitter de heer Van de Wall Bake vroeg of de Vergadering de juistheid van het oordeel der Commissie erkende of zij de middelen tot verbetering uitvoerbaar ea doeltreffend achtte en of zij van gevoelen waa dat deze afdeeling haar steun zoa mogen verleenen om door middelen voor zoover die in het vermogen der afdeeling liggen tot die verbetering bg te dragen De heer Caapers ofschoon hulde brengende aan de bemoeiingen der Commissie van rapporteurs kon zich met de conclusie van haar rapport dat er niets dan slecht was in onze hedendaagsohe kunst industrie niet vereeuigen ten minste zou hg dit niet volmondig in deze vergadering willen uitspreken waarop de heer De Kruijff antwoordde dat de Commissie tot die overtuiging gekomen was na eene vergelgking van onze hedendaagsche kunst industrie met het buitenland en ons verleden op dit gebied De heer Gaapera gaf daarna zijnen wensch ta kennen dat de denkbeelden der Commissie mochten verwezenlijkt worden opdat de eentonige vorm mocht vtrdwynen en de eenzijdige richting in ile kunat zoowel bij den werkman als den verbruiker mocht vervangen worden Daartoe meende hij moesten alle vereenigingen in Nederland raed werken Wat de aangegeveu middelen betreft de doeltreffendheid eu uitvoerbaarheid daarvan daarover naren de gevoelens verschillend De Voorzitter geloofde dat de commissie te veel opeens verlangde vooral van de regeling van het tcekenonderwgs op de verschillende scholen De heer de Kruijf meende dat de eisch van de Commissie om het teeken onderwijs op de lagere on middelba re scholen verplicht te stellen niet te hoog was evenmin de wensch om vermeerdering van lesuren als t mogelijk is Over bet algemeen echter werd meer degelijkheid van gehalte van het onderwijs gewenscht De heer mr W Heinekeu wilde dat de Uegeeriug zich met de zaak om ile hcdenduagsclie kunstinduairie weder op de been te helpen zou bemoeien eu dat adressen van adhaesie aan hot rapport van de Commissie aan de Itegcering moesten worden gericht om daarna op verineerdtriug van het vakoiiderwgs aan te dringen Ten slotte besprak de heer de Krogff de wenselielijkheid om het vak oaderwij niet meer naar Delft te brengen maar de polytechnische school naar de hoofdstad te verplaatsen Het resultaat der discussie was dat men de volgende motie van den Voorzitti r bij aeolaraalie goedkeurde De Amsterdamsche afdeeling van de Vereeniging voor fabriek en handwerksaijverheid is het over het algemeen een met de strekking van het rapport Er is hulp van de liegeeriiig noodig eu de kunstiuduatrie mag op die hulp aanspraalc maken omdat het een zuiver Ntderlandsch belang geldt Deze zaak kan geen uitstel Igden aangezien onze naburen steeds met rassche schreden op den goeden weg voortgaan Zonder in details over de middelen te treden meende de vergadering dat een centrale school voorloopig op bescheiden voet moet worden ingericht om bg vooruitgang te worden uitgebreid Deze conclusie zal als vraagpunt op de aanstaande algemeene vergadering te Tiel worden gesteld Donderdag ochtend toen bij de firma Bril ron Wahlberg te Amsterdam het bureau van plnatsbeeprckiijg voor het üllraan oonoert geopend werd bewoog zich een groote menigte in de Kalverstraat en het plaatsbureau werd als t ivare bestormd zoodat de politie op haar post was om de orde te handhaven Hoewel nu te voorzien wa dat velen zich zouden aanmelden was deze buitengewone aandrang tooh opmerkelijk doch spoedig werd de zaak opgehdderd Èèn grappenmaker had n l in zgn buurt verspreid dat dit concert een der gratia avonden was bij het huwelijk dea Konings voorgenomen Als een loopend vuur deed dit bericht do rondte en ieder die het vernam haastte zich er bg te zgn Een eigenaardige statistiek 1878 gaf ons 103 drooge en 263 natte dagen December gaf dagelgks regen of sneeuw April eii Juni IB natte en 15 drooge dagen Niet ééa maand waarin het getal drooge dat der natte dagen overtrof Er is sprake van een maatregel waardoor het drankverbruik wellicht althans eenigermate zal worden tegengegaan De bepalingen deri pateutwct op de tapperijen zouden namelijlc strenger dan tot dusver worden toegepast en daardoor verscheidene tappersde verdere uitoefening van hun bedrgf warden onmogelijk gemaakt HU De Bedactie van de Nienice Militaire Spectator heeft de pen neergelegd De uitgave vau dit Igd ohrift dat reeds zgn Iwee en dertigste jaargang heeft beleefd wordt voorloopig gestaakt Van algemeene bekendheid is het dat de generaal Knoop en wglen dr tieljps hunne meeuingen over aangelegenheden ons krggswezen betreffende bg voorkeur kenbaar maakten in dit militaire maaudschrifi dat onder de hoofdredactie van Stieltjes tut grooten bloei was geraakt In Amerika is eene ex keizerin overleden Te Portau Prinoe Haiti stierf dezer dage Justine l JSvèqne weduwe van Sonlouque De ex keizerin eene negerin was geboren in 1820 in htt dorp Aoabaie en werd dé vrouw van oulouque tueu deze als onderofficier bij het Uirïtiaansohe leger diende Men weet dat de Keizer toen bg in 1858 van den troon vervallen was verklaard verbannen werd en eerst in 1867 vergunning kreeg in Haïti terug Ie keereu tenzelfden jarc overleed hg te Petit Uoaves Mevrouw Soulouqne kwam te Porta au Priuce met hare eenige dochter Oliva gemalin van generaal Lubin De Courier det Stalt Unit zegt van de exkeizerin dnt zg eene beminnelijke en brave vrouw was eu altoos haren invloed op Keizer Soulouqne aanwendde om hem te bewegen zich edelmoedig tt toouen tegenover zijne politieke vganden Onze koningin in spe is ongetwgfeld voornemens IOC leest men iu de Haagsche Kout der Proo iSr Cl het nationale in eere te houden en alleen het ech Hollandschs lief te hebben dit blykt althans mt alles Toen zg vernam dut men Agar nit Parga zou ontbieden om gezamenlijk met juffvrunw de Groot s konings voormalige peusiouaire Le Patiant van Copp i te geven en dat men ook trachten wilde eeu of ander goed Duilsch stuk ter eere der jonge koningin te doen opvoeren toen heeft prinses Emma op eenvoudige wgze haar verlangen te kennen gegeven om toch voor alles Nederlandsche dramatische kunst te zien Ik kom niet naar Hulbwd zoo moet de a s koningin zich ongeveer uitgedrukt hebbeo om Duitsche of Pransche kunst op voorlreffelgke wijze vertolkt te aanschouwen en toe te juichen maar ik hoop in mgu nieuwe vaderland nationale dramatische kunst te zien Van daar dat het programma van beide gala voorstellingen geheel en al nationaal en Agar daarvan verdwenen is In het ie verslag van de geneeskundige inspekkurs van Nederland betreffende de stelsels von afvoer van vnil enz wordt na ontwikkeling van de motieven die tot hun besluit leidden de vraag of en zoo ju in hoever Niigeli s theorien op praktischhygieuisch terrein hare toepassing behooren te vindeu beantwoord in dien liu dat met betrekking tot de uoodzakelgkheid van het reiuhouden vau den bodem van de lucht eu van het water van de vroegere verslagen en adviezen niets wordt teruggeuomen Nügeli s hoofdstelling dat de infekliestoffeu splgtzwammen zgn heeft N niet bewezen evenmin als iemand vodr hem Wijders de stellingeu van N missen te zeer de krocht van het wetenschappelijk bewgs om reeds als theorien door de wetenschap geijkt de wereld in te gaan en te worden toegepast Ook de morphologiache en physiologische eenheid van alle splgtzwammen is geenszins door N bewezen Het tegendeel veeleer is het geval Het stuk zelf dient en verdient bestudeerd te worden door allen die bilaug st bn ia het zoo belangrgk vraagstuk Aan een brief van een officier van het Nederlandsche leger in Atjeh ontleent de Mitld Cl het volgende Dat Habib Abdul Boohman en nog een belangrglc hoofd zich onderworpen hebben zal u reeds bekend zgn evenals dat eerstgenoemde omdat hg zoolam tegen ons gevochten heeft eeu mnandelgksch traklcinent geniet van ƒ 2500 Habib is een klein man met zwarte levendige oogen een grijzen baard en omstreeks 15 jaren oud heeft een eerwaardig voorkomen en moet zeer bg de hand zijn hij is gekleed in priestergewaad met tulband sp eekt wat Eransch eu Engelsch en is dikwgis in Europa geweest Ofschoon deze beide heercn zich onderwierpen moet men niet gelooveu dat de oorlog uit ia De XXII moekims zgn in lang nog niet ten onder en blijven voor hel grootste deel zeer vyandig de XXVI moekims daar ia nog geen sprake an onderwerping wij liggen er voor doeh ze houden zich stil wat hun geraden ia anders kunnen ze eenige granaatkartetaen 12 c M naar het hoofd krijgen die zoo wat in honderd stukken springen plus de 200 looden en houten kogels Zeer belangrijk is het nieuw waaraan het bestuur z h echter weinig laat geleden liggen daar het tot heden geen notitie neemt van de door den dokter en mij ingezonden rapporten dat we namelijk op een afgelegen plekje waar eenige boomen staan bij de benting zijdespinnen hebben gevonden die witte hoogst zeldzaam eu gele zijde spinnen het boschje zat vol er van en er zou bij verstandige behandeling veel uitgetrokken kunnen worden door overbrenging enz Het net en de spin zien er uit als gewone groote apinnen het net is echter van zijde en levert in de zon een prachtig gezicht op We hebben ook klosjes zijde gevonden die langzaam en voorzichtig f te rollen waren Overblgfseleu van een huisje waren nog zichtbaar zoodat blgkbaar hier de zijdeteelt werd uitgeoefend t Is ten minste l ekend dat de Aijehers zgde maken en uitvoeren de Engelschen hebben er wel hun voordeel mee gedaan maar wij bekommeren ons niet om dat beetje zijde In een brief nit de Amstelstad in het yad maakt men de volgende ook door anderen reeds dikwgis herhaalde opmerking waarop nog wel eens weer de aand ncht mag geveatigd worden In dezen tijd is er geen gebrek aan aspiranten voor de diaponibele plattl en op kantoren omdat de jongelieden uit de burgerklasse het tegenwoordig beneden zich achten een handwerk te leeren en liever een magere droogsloppelaclitize kautoorklerk worden dan een flinie gezonde handwerksman Velen in wier handen hamer en beitel beter zouden passen nemen de pen op eu schrijven voor een microscopisch salaris totdat de dood hun oogen sluit want slechts enkelen is het beschoren zelf patroon te worden Is het daarom te verwnderen dat men ook overal vaak de klacht hoort niten dut bij de verschillende handwerken groot gebrek aan leerlingen is I Uit het jaarverslag der Nederlandsche Koorvereeniging bigkt dat vden in den lande zich bereid hebbeu verklaard het hoof lbestaar in zgne pogingen tot verheffing eu veredeling van den volkszang te steunen maar dat de deelneming ter bereiking van het goede doel toch greater moet worden Eerst dan zal het leveren van goede en zeer gordkuope muziek met Nederl Klut mogelijk worden wnnucer alle volkszanggezeischappen van etnige beleekenis zich bg de Vereeniging aansluiten Dun zal men ook niet meer hooren dat vele de Nederlandsche taal ongeschikt achten voor den zang en sommige directeuren stuiten op den onwil der zangers waar zg de moedertaal bij het lied willen bezigen dan zal ook de bgdrage zoo laag gesteld kunnen worden dat de bg eukelcn nog beslaande bezwaren geheel worden opgelost Hetgeeil van sommige zaugvereeuigingen wordt inee edecld wettigt de verwachting dat ons volk ook op dat gebied vooruit will By het nazien van de rekening des penningmeester iu de 30 Dec II gehouden vergadering merkte men op dat de iukonislen de uitgaven dit jaar zonder eenige toelage hadden gedekt maar dat dit vooral aan sommige ruime giften voor ééns was te wijten en dus de toestand niet geheel en al geruststellend ia Ër werd bepaald dat de partituren en de steramen elk per allevering 25 cent beschikbaar zullen zijn voor leden en begunstigers der koorvereeniging en óM wanneer dit op den duur noodig mocht bigkeu ook enkele stemmen afzouderlgk verkrijgbaar zulleu worden gesteld lil plaats van de heeren 3 De Lange en prof J P N Land die volgens rooster als hoofdbestuurders moesten aftreden werden gekozen de heeren Daniël de Lange en J B Smalt De heer J A Bohrirger helbenoemd als secretaria liet zich die keus welgevallen Het Januari nummer van het tgdachrgft de Gid fcevat een zeer opmerkelijk artikel van prof J T Buys waarin de geleerde sohrgver den indruk schetst dien de debatten bg de behandeling der staatsbegrooting dit jaar gevoerd op hem hebben gemaakt De pas aangenomen onderwgswet beheerschte die debatten voor em goed deel al kwam zij daarbg niet rechtstreeks ter sprake De verbittering van de minderheid over do geleden nederlaag het woelen van de nog onbevredigde hartstochten sprak duidelgk uit de woede waarmede zg de rapporteu gceselde welke de minister van binnenlandsche zaken kort te voren naar oanleiding van de kerkelgke adressen aan de Kroon had voorgelegd De schr wil die rapporten hier niet in bescherming nemen maar ook aan eene kritiek zou bg zich nitt gaarne wagen om ze billgk te beoordeelt n is nauwkeurige kennis noodig vin de bijzondeie omstandigheded waaronder de minister schreef en die kennis bezitten vermoedelijk maar weinigen Heeft de minister doelloo wrevel opgewekt dan is de toon ran zgne rapporten moeielgk te verdedigen maar kwam het juist aan op de argumenten welke hg bezigde om den Staat te bewaren voor den chaos die uit eene gunstige beslissing op de adressen ouvermgdelijk zou zgn Toortgevloffd dan is Nederland hem dank schuldig dat hij van die argumenten niet heeft afgezien Zulle een chaos niet te hebbeu voorzien of wat nog erger is ze moedwillig te hebben uitgelokt blgft de vry wat zwaardere schuld drukkende op hen die deze groete manifestatie hebben uitgedacht voorbereid en geleid Een van beiden toch of men gaf zich geen rekenschap van de mogelijke gevolgen zijner handelingen wist niet dat men met vuur spelende zich voortbewoog langs een weg welke onfeilbaar dood liep en wat moeten wg dan denken van zulke politieke hoofden blinde leidslieden van honderdduizenden Of men heeft alle gevolgen overwogen geweten dat bevrediging van de uitgesproken wenschen op normale wijze tot de onmogelijkheden behoorde geweten dat ontbinding van de Kamer hier nimmer uitkomst geven kon geweten dns ook dat men de rost en veiligheid van het land tot inzet maakte van zijn spel en noem dan zelf het woord waarmede gij die handeling wilt bestempeld hebben maar wqt bet iu elk geval den minister niet dat hij een hard woord koos want hoe zou hg een ander hebben kunneu kiezen Eéu doel is leker bereikt de kerkelijke partijen hebben nooit beter dan bij deze ge legenheid den omvang van hare physieke macht ia het licht gesteld maar laat ik er mogen bijvoegen ook nouit beter dan toen of hare diepe armoede aan staatkundige leiders of hare bij uitnemendheid gevoarlgke strekking Hoe fel de aanvallen der kerkelijke partijen ook waren toeh heeft het afwgzea daarvan deu minister weinig moeite gekost Vfaaneer de heer Kappeyne in de jongste begrootingsdebatteu eenige moeielgke oogenblikken heeft beleefd dan waren het oogenblikken hem door zijne vrienden bereid Niet dat by zich over die vrienden te beklagen had het tegendeel is waar nooit misschien is eeu minister in Nederland loo krachtig door de meerderheid gesteund als deze en ook nooit mimohien heeft een hunner zooveel op dien steun vertrouwd t Herfl zelfs deu sehyn alsof de minister nieuwsgierig heeft willen zoeken naar de grenzen van zijne macht De proeve viel gelukkig uit de heer Kappeyne bleef overal overwinnaar al ontbrak het sonii niet aan protesten en al kon hg een enkele maal by de Limburgsehe belasting quaestie alleen door de hulp zyner tegenstanders de overwinning koopen En deze triomfen waren waarlyk niet de vrucht van concessiën en groote beloften aan de vrienden gedaan In deu regel was de minister wel zoo welwillend jegens tyne tegenstanders ala jegens de vrienden die hem steunen moesten Waar deze dit of dat bijzoader belang kwamen aandringen wai het antwoord niet zelden hooghartig of scherp altijd Ciitegorisch en veelal geheel anders dan men mocht verinoedeu dat d en interpellaot aangenaam zou eyn Dit staat dan ook nu reeda vast dat zoolang Kappeyne zijne plaats aan de ministerieele tafel blijft innemen de regeeriug niet in handen van de Tweede Kamer zal overgaan EB V GOEDKOOP GENEESMIDDEL Iedereen weet hoe moeielgk gewoonlijk verkoudheden bronchitis en andere kwalen van dien aard te genezen zgn van wcge kunne hardnekkigheid en hoeveel aftreksels alroopen rn audere geneesmiddelen men moet gebruiken ora die ziekten kwijt te raken Daarenboven weet een ieder dat een verwaarloosde verkoudheid heel licht in eene bronchitis ontaardt ja zelfs soms iu longtering overgaan De talrijke ondervindingen bewyten dat de zuivere NOOaWEKGSCHÏI TEKK goed toebereid eeu bijna wonderdadige uitwerking heeft op de genezing van de geuoein le ziekten De Teer kan niet iu sabstantie gebruikt worden vanwege haar onaangenamen smaak en kleverige bcalauddeelen Ëeu pharmaceut te Parijs de heer Qiqrot is op het denkbeeld gekomen die teer te omgeven niet galatine ter grootte van een gewone piL Niets ia gepakkelyker om in te nemen De gaktine lost zich terstond op iu de maag eu de teer doet zyn werking Twee of drie teercapsules genomen by het eten brengen spoedig verlichting te weeg en zyn meestal voldoende om de hardnekkigste verkoudheid en bronchitis le genezen Men ziet zelfs dat het gebruik de reeds eenigzins gevorderde tering geneest In dat geval belel de teer de diacompoaitie van de tuberkela en met medewerking der natuur is de genezing dikwyls sneller dan men had durven hopen Men kan dit reeds zoo populaire geneesmiddel niet genoeg aanbei velen zoowel van wege zijue uitstekende uitwerking