Goudsche Courant, vrijdag 10 januari 1879

KEUKENMEID Bene DIENSTBODE die 27 jaar in ééne dienst werkzaam was en aan wie de beste attesten omtrent bekwaamheid trouw en eerl kheid ten dienste staan zoekt wegens sterfgeval tegen 1 Februari a s in een klein huishouden in of nabg Gouda eene betrekking als KEUKENMEID Zij is niet ongenegen tevens eenig ligt huiswerk te doen Brieven franco onder No 197 bg den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda VrUdag ia JtoMri 1879 N 2242 GOUDSCHE COURAMT eD Advertenliebliut voor Goada en Omstrekea Mejufvrouw van dek BURG WIJDSTRAAT verlangt met FEBRUARI EENE DIEIVSTBODE Mejuffrouw van WIJK Veerstal VRAAGT tegen 1 Februari EENE flinke Dienstbode tegen hoog loon Mejufvrouw GOEDEWAAGEN GOUWE vraagt tegen Februari of vroeger etne DAflMEiD or mm WORDT VERLANGD tegen primo Febraari EENE FLINKE BIEN3TBODS P G goed kunnende koken en voor huiswerk Men vervoege zich in persoon s morgens tnsschen 10 en 12 f s avonds na V ure Kattensingel Q 109 TWEE FATSOENLIJKE MEISJES bieden met t ebruari zich aan als fflll ÖF ii lil in een niet al te groot gezin P G van foede getuigen voorzien Adres met franco bneven onder No 198 Bureau dezer Couroi t Bij FATSOENLIJKE BURGERLIEDEN wenscht een Jongmensch KOST IFWOHIITG EN BEWASSCHING liefst zoo spoedii mogelijk Brieven met opgave van conditiën franco onder No 199 aan het Bureau dezer Conrttnt I een goed beklant VEER met SÖHÜIT en I completen INVENTARIS te beviag n met franco brieven onder No 193 aan l et Bureau dezer Courant UIT DE HAND TE POP een blok Nieuw Gebouwde h TJ I z E ar Met GROND voor en achter en woarVan de huurprijs is 11 40 per week Adres met franco brieven onder No 195 aan hpt JBureau dezer Courant n DU Dll iisra 1 Gouda Oosthaven B n beveelt zich beleefd aan tot het vervaaWij Zeer Fjjn UITGEVOERDE LEVENSGËOOTE i en van b om iqn gotdloopen pr js Elke flacon Tan tcerkapsnlt todi kost slechts twee fiankea en Tijftig ceutimta en bctat aslij kapsnles de geheele behaiideliug komt dus skohts op T f of ze eu en een halve ovui diuigs en outlieft Ton het gebruik Tan atkoukaels p tca eu airoopeu Om zeker te zgu dat lueu de imte kapsules heeft moet men op de driellcatige haudteekenÏBg van dek heer Guyot op het eti nette ktten Te veikrggen in de meesleapotheken I INGEZONDEN EEN BESCHEIDEN VRAAG A in het Gemeentebestuur of aan de Gezondheidscommissie of aan wie zulks aan mocht gaan Zon het niet goed ziju dut by de thims hecrichende ziekte gezorgd werd dat de bewoners ran de Saam beter water werd versohaft dan thans hetgeviJ is Zou dit niet uit deu singel kunnen ge baald worden M Burgerlijke Stand GEBOREN 3 Jan Aima ouders J lirecbmirt en M van der Kteia IklLnit Juhttiiiiit Marie ouders D J ven Nthmjs eu D Mtililei 4 Coniths ouders P Lieshout ea W vnu de ColeittI kHiel Jjcobus ouders P J Kevet en J C Prisis 5 OVKHI ISOEN 8 J n B de Mol 64 j 11 ni 4 3 de Mol 10 d A Rost ed A fan Gent 66 J 11 m J G Weihuat 8 m ï J l iletier 1 j 9 m G C Jansen 2 j 9 m C M Clemens 4 m C M Thoolene 2 J 9 m J Twi t 1 j 6 m 5 A van den Hoovel 2 j 8 m A an Steeois 68 j en 11 m U C Bonilberg 2 j 6 in ü van den Hoorn ed 11 va Rooselaar 77 S A KratacoUa 1 j 3 m J de Jong 2 j 2 m B Furier 1 j 4 in J VV Reekers 1 4 in P Bellaart 1 j 7 m 6 S de houing a j g m APVERTEBrriEïff ORGEL BESPELING te geven door B van der Kaa Oud Leerling van het Blinden lnstitunt te Amsterdam in het KERKGEBOUW der Evangelisch Luthersche Gemeente te JSouda op DONDERDAG 9 JANUARI 1879 Aanvang s avonds 7 uur Entree 50 Cts Tegen 1 Februari a s wordt GEVRAAGD BENE ZINDELIJKE DIEi STBODE als Meid aUeen bekwaam om eene burgerpot te kooken en möt het strijken der wasch zich te belasten van goede getuigen voorzien Adres onder No 196 aan het Bureau dezer Courant GEVRAAGD tegen Februari eene DIENSTBODE als Meid Alleen Adres onder No 200 bg den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier Eene FLINKE eu ZINDELIJKE wordt gevraagd tegen half Maart om gedurende 6 a 8 weken een huis schoon te houden Adres onder Ittter A aan het AdvertentieBureau van A KOK Comp Boek en Kantoorhandel alhier Correspo n den t IEMAND van algemeene ontwikkeling en handelskennis bekwaam CORRESPONDENT in de hoofdtalen ook Italiaanach Boekhouden enz zoekt voor enkele avonduren BEZIGHEDEN liefst Correspondentie tegen behoorlijke beloouing Franco brieven onder motto iDegelüh aan het AdvertentieBureau van A KOK Comp Boeken Kantoorhandel alhier Gez MOSSOU Oosthaven B 37 naast de Reünie in Garen Band en Modeartikelen waarin zfl zich minzaam aanbevelen Onder dankbetuiging voor het vertrouwen dat de oudergeteekende steeds van zgne geëerde Begunstigers mocht genieten bericht hg dat hg zgne Smids Afifaire heeft OVERGEDAAl aan J A de JONGH dien hij bg deze beleefdelgk als zgn opvolger aanbeveelt A W JANKNEGT Gouda 1 Januari 1879 Naar aanleiding vnn bovenstaande neem ik beleefd de vrgheid mg aan te bevelen dooreene prompte bediening hoop ik mg hetzelfde vertrouwen waardig te maketi dat mgn voorganger zoo ruimschoots heeft genoten J A DB JONGH Goxtda 1 Januari 1879 Gouda 6 Januari 1879 De ondergeteekende beeft de eer door deze aan zyjne geachte Stadgenooten bekend te maken dat hg zich alhier heeft gevestigd als Mr TIMMEBMAN Hg hoopt door eene prompte en soliede bediening zich de gunst en het vertrouwen van vele zgner geachte Stadgenooten waardig te maken Met achting Uw Dw Dienaar P ROND Pz Mb Timmerman Lange Groenendoal wgk I No 23 iFFERENTË SC C RTEN uit het MAGAZIJN bekende Firma J J Sterck Zn te Amsterdam zgn voortvarend te bekomen bg den ondergeteekende welke zich tevens blgft aanbevelen tot het leveren van WIJIIEII EiD DE COlOeaiE ENZ J C DUTILH Lange Tiendeweg Gouda aUlXA LAROCHE 1 van KBAEPELIEN en IIOLfl pothektrt U Zeiil De eenigre QUINA LAROCHE welke door de Red van de f eneesk Cour aan Illf Geneeskuudis en iii aanbevolen tegen algemeene iivakte gebrek aan eetlust slechte spgsverteriiig zeuuwziekte in het tgdperk der herstelling na zware ziekte of kraambed koorts en hare gevolgen IJzei houdende Quina Laroche tegen bleekzucht teringaohtigheid groote zwakte bloedarmoede etc Prijs ƒ 1 90 per flacon bg den Heer Apotheker Cf Thim ie Gouda 299e Loterij de trekking der Eerste Klasse begint MAANDAG 20 JANUARI 1879 GoVDA Dbïïk van A Bbihkhan BUITENLAND Bnilealuilscli Oventclil Het merkwHfdigate reraohqiMel bg de gehondeu SeiustsvcrkieitBgea ia Frankrijk is de afkeer dieu de kiezers etooad hebben voor de nitente partgeu rechter zoowel als linkeizgde Alle ouder de vlag der republiek gekozenen iju liukermiddenmaDuen de pang van Thiers en van het tegeavootdig Kabinet Zelft in het radicale MuseiUe ign geeu temmen aitgtbnoht op deu ooverzoenlgke of radicalen otndidaat De nieowe Seuaal schoon repaUikeinsch heeft geenszioi zgn eouserratief karakter verloren De ultramoDtauen die roelgwttea zgn bg uitnemendheid de legitimistec die de Fniusehe aatirevolutionaire partg oitmaken de bouapattiMco iuionderheid zgn Uen aan de dear geiet met verfoei verder de nut uiet te ventoren Vso de laat ten ia sleohu een enkel caudidaat gekozen tel deputemeuten welke men als zeken steanponteu van de keizerlqke dyiurtie beMhouwde reideu aao han vlag ontrouw De zoogenaamde contlitntioueelen de middeomanncn die met éia been in elk kamp atooden versmolten aU Bueen vo r de ton Dat de republikeinen in de nieuwe Kamerzitting ban eiacben hoogef zulien sttllen ligt in deu aard der laak intouderheid lal du blgkena een artikel in het orgaan vau Gambetta de Republifue Fraofaiw gelden een zuivering van de Toonutamitr vooral de hoogere admiuistntieve betrekkingen die meest alle nog in handen zgn vau de vgawku dci Eepubliek De herziening der grondwet kan dan teveoa op kalme en eerlgke wgie gcscbicdeu en dus is Franke rgk in beter toesUud gebracht ea heeft het beter vooruiitiohten voor de toekumst dat het genoot indt bet ooderdrukle nialwudelde volk het verschrikkelijk waubeatunr der Bourbons heeft gewroken op den ongelukkigeu Lodewgk XVI Er ia onder de tttuUr Tri4fnmmn een lang beriefat te lezen uit Calcutta met het etifaett rofioieel waarvan de korte zin ia dat de emir ontmoedigd door het succes der Kiigelscheu hulp ia fwi toeku bg Bnsland eu Yoko Khan heeft vrggelateu nadat drte de belofte had afgelegd om de bevelen sijaa aders te blgren gehoanumen Deu ISu Di oember waa Sjier AU uit Kabiirl vertrokken wanrscligiilgk om niet apoetlig terug te keeren daar hg zijn particulier fortuin van 70 Uk roepgen medeuam Dit sommelje ruim 8 000 OOU heeft hg uit den brand gered De hetr Forster die onder Gladstone lid van de Engtlichv Regeeriug was heeft Ie Bradfort voor zgne kiezers eene redevoering gehouden waarin hg de bulteulkidsche politiek van de liberalen verdedigde Wat he betreft eu in dit opzicht maakt hg inderdaad een gelukkige uitzondering op vele zgner medeleden in het Parlement hg bemoeit zich liever met de aangelegenheden van tgu eigen laud dan met die van Xurkge lutuaseben verUaank hij geen vertrouwen te stelten in hst behoud van den vrede dien hg cent na een oorlog laaschen Busland ea Bngrlaiid op duurzamer grondslagen inogelgk acht Hoewel een dergclgke handeling leer af keurenswaardig zou wrzen noht kg echter de verovering van Konstanliuopel door de Kussen geen gevaar voor ICugeland dat slechts len behoeve vau Ëoropcesohe belangen tot een oorlog zou moeleu besluiten De politiek van de icgeuivoordige Kigeiriiig is eide de heer Forster eeue puliiiek vuu verovering en is een voortdurende bedreiging van deu wereldvrede Hg is overtuigd dut ingeval van verkicziugen de kiezers het iiup ialisme van de Uegeeriiig zullen afkeuren Volgens een te Londen ontvangen telegram zou de nieuw beuoenide Turzsche gezant te l urys de vourranligo grootvizier Sufvet Piichu onn den Sultan hebben verzucht om Ie Konstantliiopel te mogen blijven Do Sultan heeft hem verlof gegeven zijn vertrek naar Pargs vourloopig uit te stellen Op grond hieivan acht meu b t niet oumogidijli dut t = een ander tot iiirtiiiliiiy hg de Franaohe Bepo bliek zal worden heaocm De Pruisische Iianddaf Wrdt heropend en men houdt het voor waa r s nhg l dat het Bismarqksche belastingplan daar op 4c Mn of andere wgze ter sprake zal werdn Rcfan t al behoort de zaak niet direct tot ds hevovg eid van dit lichaam Sommige DuUashe Maden aMBen dat wg van het begin af vermoed heblm dat het den Bgkakanselicr geen erut i M de slipte uitvoering van zgn voorstel om van d artikelen invoerrechten Ie heffen eu dot h $ ovi i flnsgd heeft om in de voornaarasie artikdea ia i I eiste plaats de tabak zgu zin Ie krggMk De toident van de tarieFcommissie Varnbfiter denkf er zeker anders over tig wil zelfs ittvoenMht A op koren en vee De man is vermogend laodeigalpar eu men moet hem uiet ten kwade duiden dj t ky in de eerste plaata bedacht is op zijn eigenhiilpBg De tarisfoommissie heeft iulusaeheii hnrs ztttiagln verdaagd na de werksaamhedeu verdeeld te kcbbin BINNENLAND QOUDA Janiari 1879 Woensdag 15 Januari c k heeft er eene vergaderiog van de Dtimiüif clMi ilaala waarin Dr C A Tebbüiboff zal spreken over de Poëzie haar wezen en hare wetten Wg vestigen de aandadtt iinzer lezers op achterstaande advertentie betndfeale de Buitengewone Vergadering der afdl OaaAe van het Nederlandaeh Tooueelverbood waarin d nyat J varderde leerlingen der Tooueetae ool zaU wmrldeu Daaruit blykt o a dat Vrijdag en Zatirdag van 10 4 are iniruductif lraaneH verkrijgbaar zijn bgden penninginerster der afdceliug den heer D I lins vaa ioor en tevens dal op den avond der uitvoering bcpooldelgk sni kaarten te verkrggeu tullen zgn Bg bet bezoek van H H Idajesteiten non den Stadsschouwburg te Amsterd im aal de leerling der Tooneelschool Corn Schallz een rol vervullen in hel stuk van deu keer Schimmel Oranje en NederUnd terwyi ia Den Haag bjj dezelfde gelegenheid in het stuk van den heer Gram lal optreden mej Tenia Poolman insrelgks leerlinge der Tooneelschool De Koningin heeft haar uitdrukkelijk verlangen te kennen gegeven dat beide keeren Nederlaudsche stukken zouden worden opgevoerd Bfj het kantoiigerreht te Gouda zijn in het jaar 1878 behandeld 520 strafzaken Op machtiging van den Uit de jaarijjka uitgegeven gerrehtelgke statistiek voor het koiiingr k iter Nederlanden blqkt dat in grftt der laatste 20 jaren een zoo groot aantal straf zaken bg het kantongerecht te Gouda is behandeld als iu het jaar 1878 In 1888 werden bg het kantongerecht te Goudabehandeld 203 suufzaker in 1859 119 in 18 10 176 ill Mfil 132 in 1862 196 iji 1863 95 in 18C4 134 iu 1866 196 in 1866 166 in 1867 136 in 1888 248 in 1869 184 in 1870 199 in 1871 261 in 1872 Ï18 in 1873 182 iu 1874 2S0 in 1876 324 in 1876 488 in 1877 308 Dinsdag jl trad als spreker in het hier gevestigde departement der MaalKkappg tot nnt tan t Aigtmeen op de heer N C Balsem nit Laiigfzwaag A a praatje op de Dracien eiiii wos de titel van zgn degelgke eu geestige voordracht die met groott belttugatvlliug door het uiet talrgke publiek werd aangehoord Heden is een soldaat van het 4de reg alhier ia garnizoen wegens wangedrag uit den dienst vcg Loop der bevolking over 1878 in de gemeebte Haaatreoht Op uit December 1877 was de bevolking 1534 zielen 767 Uannelijke en 757 Vrouwelgke Iu 1878 geboren 47 M 32 V komen inwonen 89 M 101 V overleden 26 M 18 V vertrokken naar elders 62 H 2 V loodat de bevolking op SI Dec 1878 bestOMi oitieOfidekn 796 M en 810 V Loop d r bevolking over 1878 in d Vlist op uit December 1877 was debevolkiag44A zielen 220 Haunelgke 222 Vrouwelijke In 1878 geboren 12 M 5 V komen wonen 15 M 23 V overleden 6 M 5 T vertrakksn niar eldcft 21 U 27 V loodat de bevolking op 31 DeceMbtt 1878 bestaat uU 4SS zielen StO IL tl8 T Loep dot bcvoikiBg over 1878 in de Gonderak Geboien 35 M 39 V Overleden SI K 29 V Uuwdiiken 9 Ingekomen 8S M C9 V vertrokken SO M 96 V Bevolking op 31 DceeriMr 187 bestaat uU 1696 zielen Loop der bevolking over 1878 van de gemeente Berkenwoude Qeborrn 13 H 10 V onileden 7 M 4 V Uuwelgkcn 4 lugekomen 27 U It T vertrokken 26 M 23 V bevidking op 11 December 1878 beslaat nit 19 zielen Dinsdagmorgen werden de hnwelgks fcentea ter eere van Z M den Koning te Arolsen geopend met een serenade door de militaire muziekkapel aan bet bruidspaar gebracht eta terwgl de beambte van de telegraaf Ier nauwernood in den druklei Méfiat door dea stroom der depêches van gelnkweuschingen verootaaakt konden voonien had des middags ten l i we ia de Pocsaieinen zaal een dr einer düêMr pUals eu wertl tegetgkertgd in de Steencn znal naanchalksufel gehendcn Overit4B stad keeksehte buitengewone levendigheid Ten 6 i uur des aWnda vereeuigden zich de tot de bijwaui der haweli ks plechtigheid genondigde dames en heeren in gaboostum de heeren met witte talons in de slotkapel die met levend groen en guirlandes smaakvol getooid en evenals de aaangremande met tUbu versierd corridors door welks de stoet passeer cou aehitterend verlicht waa Op het altaar verhief zich een uit roods en witte bloemen samengcsle d oiiuaglgk groot kruia terwgl kostbare roods tapyteu deu vloer bedekten Terwgl de eere damts plaats namen vereeuigden zich de vorstelg ke personen te 5 uur io hel roode Praumimmer De vertegenwoordigers der Jinitenlandsche Vorsten en de Hovelingen waren reeds te ê t o de Witte Z uü aanwezig Z K H Prins August van Wurtembnrg bracht de hartolgke gelukweuschen van den Duitsotïeu Kelser over Z D H de Vorst van Woideck Pyrmont haalde hierop Z M den Koning die in admiraals uniform gekleed was te 5 uur uit zgne vertrekken af eu geleidde hem naar de vertrekkru van H D H de Vorstin alwaar ten overstaan vau deu Undad reetenr vou Suminerfeld de inschrlj iug ia de gisten van deu burgerlgkeu stand plaats had Nadat dit geschied en hot burgerlgk kuwelgk voll rokken was begaf zich het hoogc paar door de s dous der bovrnélAge en de Witte Zaul naar de slotkapel gevolg door de vorstelijke familie het kot en de vontelgke gasten De veelkleurige prachtige eosinmrs leverden tÊi verblindend schouwspel op De bratd droeg een met zilver gestikt kleed van wil ailas en overeenkomstig Duitseh gebruik een nyrthenkrans alsmede een met myrtbeu bezetten sluier op het bekoorlgke hoofd zag men een ait diamanten bastaand diadeem van lilieéii dat naar oude gewoonte door elke Waldeoksche Prinses bg de voltrekking van honr hntvelgk gedragen wordt Alle klakken deden zich hooren en plechtig ktook het mutet vnu Spohr Heilig iel der Htrr en da Psalm van Hauptmann Domau Sotwmfte rtgem door een flink geoefend koor gezongen toen de stoel de kapel bhmcnkwamsa bet door ds geestelljkbeid