Goudsche Courant, vrijdag 10 januari 1879

ODtTingeo kooge paar tioh in statigen oplooht naar J ttmaüa iaali aiH jn hofprediker Soipio zegende het bunclijk op waardige plechtige wijze in en sp ak daarbij ue o t uurtoe tot m d genomen TW 131 eirïeide d Met hét maak Briidspaidi jn wij p i ran het bewusti n doi eo jrti ilit un èeO keerpunt ü op en lefAifl s eqftoofcdetM kolfet ra het bdSgsW anir al li V T Zü het ook dat heden talrijke en hartelijke gelukwenschen worJen geuit toch Ijigt de verruUingdaarran nial i dl JWHl TCndni Etakken qiensigb maar onze jhtlpl IjefeS ÉimAiftBrpiig utt tfejij H die hemef ra asne Keeft gekaakt Dat hebbeo ook de wederzijdsohe rooronders fi iet ffooge IjruidspaHr ondervonden AU ze in et Burgerlijk of KètkMijk leven om hoogê eq edele góéderen kampten en ib dén strijd de o erwiuDÏng behaalden dan was ateeda de godheid hun toenalaat eu iwhtan ij in Hem hunne kraoht Tnof tt 4 eiiig afingesioht wordt dit rarbond geslotsu Alles wat God Hun ohenkeu tal moet fi0 rt un door Hen beiden worden gedeeld en elk it hei4 a 1 slechts gelvkkig zoeken te jgn door l n ander golukkig t nwKeif Uaitr dit kun aM i dooQide liefde di oit G d it en in Christus haar beeld vindt die lankmoedig mt Udillyk die obbtatzoehtigiia oh niét laat verMttena die alles vijrdrsdgt gelooft hoopt duldt nimmer uitdooft en iu de kroon tan deu Christen i s hitterenftste edelsteen is Met zoodanige liefde jpil God dat eoktgenooten elkander beminnen en lU e liefde il Hij kweeken opdat het groote oord In vetvoUing kome dat de Koninklijke bruid 1 ij bare bevestiging zelve als spreuk koos God ia liefde en wie in de liefde lijft die b t ft in iBod en God in hem Mo e de Hemelsohe Vader Ons v rhooren wan einr ij daar straks het slotVert Van onzen Psolnl aanheffen De Heer aal U bewaren Tan alle kwaad Vva ziel tal Hg bewaren De Heer zal Ufen ligang en Üven ingaug bewaren i an iu aait t ititt der eeuwMieid Hierof voSde de pledhtige bn eiyksroltrekking Wrvgl 101 Iranonsdioten bulderden en i e tiet koraalgezaog Zoie itn Bern w rd de V érkelijke Ifohtigheid bctiotso Vervolgens begaren zich Z M deiKoAii g en H j de Koniugiu naar het Eoode frttimipimmeT ti vif r de bo9ge verwanten hunne gclukwenschen 4 o oden lutussch n begaven zi h alle overige aaq den fonr laensepd pt nonen naar de Witte Zaal alwMir f werden i fgeroepeu in de orde zooals ij het Doge paac ih den coifr van gelukwensohing pasaeeren gouden De Koning en de Koningin hadden vooraf reeds op een troon plaats genomen en de cour werd ii 0o gehouden dat eerst de vertegenwoordigers der J mleuland che Hoven de vreemde dames en die Mn ons land de heereo behoorende tot het gevolg oer vorstelgke personen vooraan de Nederlapdtche en daarna de geueraliteit de civiele en militaire Jbeambten voor het Kouinkl k paar eerbiedig eene JI U giog konden maken Hierop volgde in de Steenen Zaal die door jfaskaarwn verlicht nas h et gala diner Bij gelegenheid van het Diusda t gesloten huwelgk yaa Z M den Koning is aan iersohillende gevauge en vermindering van straf verleend r 1 I i 1 De koning heeft goedgevonden de ovatie te aanMardèn die het comité namens de Hangsohe burgerij aan Z M heeft aangeboden eu waartoe door H D den avond van den 7en Februari a s is bepaald Dit feest zal gegeven worden in het Gebouw yoor kunsten en wetenschappen te s Gravenhage Zoowel bet schilderkundig genootschap Fulchri Studio Ills dnderaeheideiie zangvereenigingen zullen daartoe oedemerken Mevr Olfermanns van Hove aal daaraan soliste en dr L £ Beynen als ieestredenaar deelnemen De brnidtgeschenken aan H M de koningin aangeboden bestaan o a in de portretten van den vOrst It de vorstin van Waldeck een volledig toiletstel van zilver verdere toilelzaken in rooskleurig atlas net witte kanten en borduurwerk door de princetsen ce hofdames en dames te Arolsea voor de bruid gewefkt een aigrette van brillanten door den groothertog van Saksen Weimar en pja gemalin zes groote eterren van brillanten door den prins van Wied en ndere vorstelgke personen geschonken een armband met brillanten vau prins en prinses Hendrik een a narel van Camphausen d t door het regement te Dosseldorf waarvan onze koning chef is werd aangeboden en vele ontelbare geschenken van anderen Aan onderscheidene kamers van koophandel en laibrieken ook aan die te Gouda is toegezonden een efxf m van het rapport jle bij Sr Ms besluit van 7 September 877 benoemde rijks oommissie Jot het instellen van j M Jj pek i ar den tjM ti d der Nederlandsehé kunstnijverheid uitgegeven door het departement van bïnueulanJsche zaken Z K tt Brins Hendrik is sinds S dagen lijdende aan de mazelen Volgens het jongste telegrafisch bwicivt heeft de zidcte een geregeld verloop De t ht was rustig ia de ioestaud bevredigend Het ïooruitzidit bestaat zegt de N B Ct dnt te Amsterdam eene Maatschappg zal worden qfif jcht tot t vervaardigen Dp groote schaal eu in gebruUc smelten van elefelriseh licht Het maatseha ï elijk kapitaal zal aanvankelijk bedragen ü j ton In het comité hebben zitting uit Amsterdam de heer n Hoenfft van Velzen en Schndd uit Utrecht mr F A Tan Halt De heer Maju ia als technicus aan de Maatschappg verbanden later zal hem een Pranioh of Ehgelsoh ingenlenr ter zijde staan Vermoedelijk zal èrik aandeel ƒ 100 bedragen De httiehotadster te Arnhem die een Duitsoben leeraar aan de JI Burgersoliool uitschold voor leelijke Mof is wegens deze wandaad veroordeeld tot SO cent boete Men meldt uit Grave Dr e bovenlaudsohe schepen liggende voor de sohipbrug bg Hedel zgu door den feilen stroom van de ankers geslagen Do helft der sehipbrug is meegevoerd Twee schepen ija gezonken Boven Alen hebhen er rerzwakkiiigeu van den biuuentalud plants Er is echter geen direct gevaar De dijken worden voorzien van rijsbossen Doet de statistiek voor den Min van BiqnenUndsche Zaken niets voor een man als den heer nir A Kerdgk doet zij veel Daary u ijetuigi weer het Januarinuraraer van de yragea des fijdt waarin een belangrijke sttidie voorkmnt over de schoolspaarbanken die bg ons al veel grooter qitbreiding gekregen hebben dan menigeen zou virmoeileii De heer Kerdljk heeft zich de moeite getroont zich om iiliiihtingeti te wenden tot alle onderwijzers ilie epii dergelijke inlichting aan hun school verbonden hebben eu het gevolg daarvan is dnl hg rie meest uitvoerige en nauwkeurige stalej omtrent de werking daurvnn kan geven £ r blgkt uit dat op 115 scholen spaarbanken iugebruik zijn en dat slerhis 9 uit gebrek aan goede resultaten zijn opgeheven De oudste iu ons land h de iu 1846 door den heer obaberg nan ijn scliool in Den Hang verbondene In de studie die de heer Kerdijk bij zgti statistieken levert komt hij na zorgvuldig wikken en wegen van al de ervoringen waarvan de onderwijzers hem scbreven tot het resultaat dnt de werking van de schoolspaarbaiikeu een zeer gunstige is M eii moet ïijn verwachtingen slechts niet te hoog spaRiicu en een open oog hebben voor de groote beteekenis die sp rzaamheid in t kleine en het aauleeren iler gewoonte om zich voor toekomatig vbordeel eeu klein dadflgk genoegen te ontzeggen vopr de ontwikkeling van Vt Eind heeft De moeite voor den ouderwijner kan zooals aai etoond wordt lot u minimum worden teruggebracht Voor eenige dagen hebben wij melding gemankt van de mededeeling van het hoofdbestuur van TettelKhade over de pogingen om de kantindastrie iu ons land inheemsch te maken De vereénigiug vond zooals men zich zal herinneren dezen zoo slecht beloonden arbeid i iet aanbevelingswaardig De Huiivroitm is het met dit laatste geheel eens maar betwijfeld of kapt maken wel een loo slecht beloonde arbeid is Iu de laatste jaren zegt zij heeft het fabriekQiatig vervaardigen van kant de kantwerkster van alle landen eene concurrentie aangedaan waartegen niet op te werken was Sedert echter de vraag naar echte dat is uit de hand vervaardigde kant weder grooter is geworden het ft meu in verschillende lauden dezen schoenen tak van vronwelgke nijverheid weder lien opleven Wij h jtben hierop reeds gewezen En wat DU be tieft het beweren dat met hetkaut maken looneifijg wordt verdient willen wijgevraagd hebben waarom dnn in het buitenland ditvak steeds meer beoefend wordt Is men dan dalrmet zooveel minder loon tevreden Of zou het misschien zjjn dat men er hier te lande nog niet reohtachter ia om de kanten te maken die duur gekocht worden rf Maandagavond kwamen twee jongelieden tussohen Andeghem en Dendermonde ieder van zijne aanstaande bruid naar hnis terug Daar de straatweg tengevolge van hoogen waterstand zeer modderig was besloten zij den spoorweg te gaan Na daarop een eind te zgn voortgestapt raakten zg tnstohen twee elkaar passeerende treinen met het gevolg dat zg letterlijk in stukken werden gescheurd Het hoofd en een voet van den een eu de armen ran den ander lagen ter zijde van den weg verspreid In Liverpool zijn dezer dagen drie agenten van politie gevangen genomen beschuldigd van medeplichtigheid aan diefstal in ket dok Beeds lang klaagde men orer diefstallen daar gepleegd zonder de daders te kunnen ontdifkkin Het is no gebleken A de bewakers be met de dieven eens waren Men vermoedt dat Set kantul mcideplichflgeu onder de politie nog grooter is en dat nog meer arrestaties onder dat corps zullen volgen £ e r der gevangen Jone genaamd vroeger till jr f de politiemacht verklaarde voor den rechter d v afspraak had gemaakt met zekeren Cronau om te middernacht een bezoek te brengen aan het dok waar deucmten Flood en Hou h op wacht waren Zg r l n dezen of er iett te doen was aarpp ïlood naar het chip de JiUiUpt ging en den aiibter aldaar aanwezig uitnoodigde aan wal te komen Toen gingen ile tvee genoemde peraonen a a bwird waar zij wvgnameil rat van knn gading ras De agenten verwijfseldeu nu van rol en hielden r or de di ren de wacht Dezen brachten het gettolene in een rijtnig en deeMen later broederlijk met ben de opjbr gjst Het vervoer langs den spoorweg Leiden Woerden heeft opgebracht vnnj 16 31 Ooiober ifeizigprs ƒ 3923 Dgoeduren 1931 in November reizigers f 4887 goederen 3805 iu December reizigers ƒ 5283 gocderen 2736 Iu het geheel 22664 De Minister vua Financien br ngt ter kennis dat het M ag van de behutbare opbrei gat der opgebouwde eig dommen foor 1879 zal belao if n ƒ 45 749 799 55 waarvan beUn pg 1 1 gelutven worden lot een bi d g v n ƒ 6 463 356 99 Voor de provincie uidHoUand zgu de ogfera respectjlevflgk ƒ 7 1 7 354 80 en ƒ 921 721 64 Aan de An Ct wordt getchi aVen nit rolgeite haar betrouwbare t i on Naar ij vernerticn zal de geueraal aiajoor J M van der Sfar chef van den generaTeu staf benoemd worden tot Minister van Oorlog In het tijdperk van 1 tot 28 December 1S78 eifn blijkens bij liet departement van binnenlandsche zaken ingekomen ambtsberichten door longziekte aangetast iu ZutdHolhind 15 runderen De overige proviiioiëu bleven van die ziekte bevr d In het vorige tijdperk vau vier weken waren 19 runderen door die ziekte aangetast CTcdurendc het AfgelOopen jaar 30 December 1877 tot 8 December 1878 werd longziekte waargenomen bg 701 rnnderen In het jaar 1877 958 runderen ia 1878 17 8 in 1875 2227 i 1874 2414 in 1873 247 in 1872 400é Iu 1 871 6078 Htt terreiu nabij het poleia het Loo begint een feestelijk ai iizleu te krijgeu Door de gemeente Apeldoorn is een groote Gothische eerepourt voor den ingang van het paleis opgericht die geheel geillumiaeerd zal warden verder wordt de basKCOur Van het palcis versierd met vlaggen van de Orauje Waldeoksohe en Nederlandsehé kleuren welke van hooge standaards iiUea wapperen het basseoour zal bij de aankama van HH MM geheel k giorue geïllumineerd worden waartoe het zich met zijn franlen aanleg bijzonder goed leent Tevens wordt door de directie vau deu Ooatenpoor op het perron van de particuliere lijn van Z M een klein fraai houten station op ericht in rustieken stijl dat zeer sierlijk belooft te warden In de Dinsdag gehouden zitting ran den hoogen raad werd behandeld het beroep door den commissionair in wijnen J D te Amsterdam ingesteld tegen een arrest van het hof aldaar waarbij hij tot zes weken eenzame Opsluiting en eenige geldboeten veroordeeld is wegens het desbewust gebruik maken ran nagemaakte ohampagneaerken Het waren die ran de firma de Vénoge eh Oo te Bpernay De requirant had 1 aan een Haagsoh koopman die door den agent der firma Vénoge was nitgezonden gezegd oarte d ur te kuineu lereren die wel niet van Vénoge afkonntig maar ran een merk dier firma voorzien was Na de levering werd tegen hem eene vervolging ingesteld Tegen het reroordeelend arrest werden namens den requirant door den ndrooaat mr Ph A Haos Azn twee cassatie middelen voorgedragen De oonclusie van adv i gen Folis is op 14 dezer Lodewgk XIV was gewoon te zeggen dat eiken keer dat hg iemand gelukkig maakte hij nog me r ontevredenen maakte Het hoofd van eiken Staat zou ditzelfde kunnen zeggen ten aanzien van ridderorden Beu inzender in de N R Ct ergert er zich ten minste aan dat de Nederlandsehé hoofdcommissie voor de Internationale tentoonstelling van Parij t ien voor zichzelf JiTAcIit beeft Lpgio en ran r te verwerven en niet in de eerste plaats gezorgdheeft voor hen wien ze bovenal toekwamen namelijk de ei poaanten Het ia ongehoord meent hg dat slechts éen iadastrièel een ridderorde kreeg terwijl 16 Jeden der heofdcQmmillBie ridder wer En M deze 16 laden keUieu teltn weinig of nfets voervoor de expositie gedaan Baron G daliah chef ran het voornaamste baukiersipistvaf tuav naam te l opeidiagen is in hechtenis genoinen onder verdenking van bedriegelijke handeUogen Shwl was hij tot aanzien eu fortuin geklommen Eerst eenvoudig zadelmaker werd bg achtereenvolgend leérkooper en baukier Eenige jaren geleden wa kiiju huis een der belangrijksten van KpordEaropa en stond het iu betnkkiug met alle deeleu der wereld In 1871 plaatste de firma Gedaliah alléén meer dan tweehonderd millioen in de Fransohe leeuiug Hij zelf werd baron en oansylgeneraol van Portugal Maar in 1872 ondernam hü hW ken ran spooivtgeit en te durin geatejcs aanzienlüke aominfo gingen verloren Door duw ramp reniw tijne ialnn in zoo jammerlijken toetltaud gebracbt dut bij verdween en naar Amerika Vertrok Na zijne tervgkomsf herstelde hij zooveel mcgelyk de z ken van zga hui maar door een ijher bedienJen bif de justitie aangegeven werd hg in hechtenis genameb ouder de beschuldiging vau ralschltaid ia aaobrifte en vau diefotal In de vorige week stond voor de rechtbank te Amatardam een landlooper terecht die een zeer ongewonen loon aaoaloeg Ofschoon Nederlander van gtbovrle drukte hij i h in eeu mengelmoes van Ne iJaudaoh eu i re tajen uit blijkbaar een gevolg ran zijn verlj irige omzwerving iu den vreetide IV Vlissingeu binnengekomen met een schip tot welks equipage lig had behoord as hij naar Amfijft gétwk fe eu had it i oafi4r t ziob oyder een vauehe n üaain als Deen bg eeu der pólitïebareani aangegeren ala XDndtf middelen van bestaan rondzwervende Voor dan rechter tbraeht ontkende hü rolatrekt iiiet onderkomen g f a4f d en een ralfoMn Mwn te ebben opgegeven Maar waarom Dies snlde bi die betren Hui legken End wanneir ze dies woe tei sulden se em not ongeliekcn Sfein oogkiaiWkkellk iT eld hi nuderkommeu om üver die gkrenzcn gestuird te werden daor zijn ressources am end waren Als Hollander soil hi dies Dot hebbt n erreioht Moar dies not airienlgk 8ien expericiia suite geweesi sein dat de poliaamen in Ollaod sleks egaards hebben voor Strangers en de Hollanders seer slekt en onversklllig manieer N eilander ordt getraitcerd als een animal een rreinde koed gerecipieerd Als faewais konden die herreu gluoben dat hiselbers warme cafie en brood had gekr eu en aich oai den kagchel mogt rechauferen iSi hi kefeliit had Olivet t Mb si had m br ii iautesprokeu an Iiehandeld Toen let heerschap later bemerkte dat men hem orer de Duitache gren en wilde zetten had kif daarin geen lust m r eisohte ver de Fraoaehe grenzen gebracht ie warden Daaraan werd geen gevolg gi geven en toen maakte hij zich als Hdllander bekend Voor de rechtbank waar hij dit rerhaal deed stelde hij den zelfden eiich want hü had geen lust om 200 uren Ie loopen ran de grenzen naar Hamburg waar hij een ander schip zou kunnen bekomen I e rechtbank kon moeielijk den eisch inwilligen en reroordeelda den eosmopoliet wegens landlooperij Pal Juêt In eene rergnderiog ran Beetrortel anikerfabri kauten gehouden te boaeudaal is besloten roor de Campagne 1879 te volharden bg een rroeger genomen besluit om voor de door hen te koopen beetwortelen niet meer te besteden dan ƒ 10 per 1000 Kilogr netto beetwortelen eu zullen toczieu dat de bepalingen ran de bestaande oontraetea behoorlijk zullen uagtkomeo orden Hoewel het bekend hj dnt drie fabrieken uit Zerenbei hoogere prijs Uesteden kunnen en zullen ly met het oog af de omatkudigheden geen hooger prijs dan ƒ 10 betalen j i Door Burg en Weth van a Grarenbage werden Maandag aanbesteed lo het onderhouden en gedeeltelijk vernieuwen ran de straat griut ichclpen puinwegen binnen die gemeente Miuste iiisdhrgver was de heer A Jongenburger te Waddinxveen voor ƒ 37 840 2o het rerbreeden der Lange Booten fienevens den aanleg van een riool door de Lange Poolen het Plein en de Korte Pooten Minste inschrijver was de heer L HolUuder te Capelle a d IJiol voor ƒ 8190 De Kroonprins Budolf van Oostenrijk die als ee n uitstekcud jager wiJd en zijd bekend is en reeds pwr i en op de jafsht geyitar liep het Jeren te rerr liezen vernnalt thans op boeiepde wijze ouder den titel Tunfuhti logt auf der Ümau in het Wiener TagUatl eenige zgner jachtaronduren De vorstelgke jager verhaalt o a hoe hij op een stoomboot met een groot gezelschap lang den Donau vaatt hoe het zonderling toegennte vaartuig op het dek wuaf van een groote onlleedlafel tal van wapenen gedoode dieren en een tweetal houden eeii chaos vormden door de bewoners van den oever wordt aangegaapt en beschrijft daarna hoe ze onder aanvoel ing van graaf Chotek zich aan land begeven en door de bergstreken heen trekken Weldra steeg een groote roofvogel omhoog Sutig doorkliefde de zwar te gedaante de ruimte Het was de lamniergier Nooit te voren had ik dezen vogel in natuurkracht gezien verhaalt de kroonprins Eenige oogenblikken kter zag ik er nog ecu en vervolgens weer een en wildra zag men in alle richtingen waar het ook zich wendde allerlei soorten van roofvogels in de lucht zweven Na eenige vergoefjche pogin n aldus deelt hij verder mede gelukte het iqij een lammergier te schieten Ik snelde trotsoh en vergenoegd op mijn buit toe Maar weldra was het met mijn enthousiasme gedaan Ecu ondragelijke stank was in de nabijheid van het duoile dier merkb iar zoodat ik eenige stappen terug ging Ik had vcrschïiden roaleu vun dieu stank hooreu spreken maar zóó erg had ik mg dien tuch niet voorgesteld Hue dikwijls had ik firehm de Kroonprins bedoelt hier d n hfreendcn ornitholoog niet uitgelachen Fauaeer hij mg met dure eedeii bezwoer dut hij niet om alle schatten der aarde ten twcedeu male een lammergier zuu wiUen proepareeren I Uit den bek vaU deu ouderhavigcu kwam een lucht die geschikt was om een eenigzins uuwachtig meusch iu wijm te doen vallen I Wie met hoercel i ken van Torken en pussen deze roofdieren hebben opgepeuzeld Want geen vo gel onderneemt zulke verre reizea ala de buqniergier Zoo gaat de Kroonprius eeuigen Igd iu b VKudigen onderhuudenden stijl voort Eenige dagen nadat het bovenstaande bad plaats gehad bevond hij zich lu eeu dicht bosschaailje toen plotseling eeu lammergier zich in zijiie uabgkeid vertoonde kennelijk gereed lot ontvaohen van den eeu ef anderen vgoud De vijand liet zich niet wachteu Er wordt thaus verhaald hoe een ste enarend op den lammeagier afkwam en hem trachte toe te takelen Weldra ging nn ook het geweer van den Kroonprins een woord meespreken en spoedig daqrna lag de lammergtcK dgod foor xijne voeten Het merkwaardigste was n K lezen wij verder dat de strgd tiusehen adelaar en tiunmergier op ilen rug vau hel ngQe van deu laataa dat aan hei broeden was gcstriden werd Ik had zelfs eeu betrekkelijk langen lijd in het boehje doorgebracht voor ik de aauwrzigkeid van de trouwe moeder bemerkt Ze was standvastig op de eieren blijven zitten 0it het medegedeelde zal voldoende bigken dat de prins een zeer onderhoudend verteller is Dii feit gevoegd bg de hooge geboorte van den schrijver maakt dan ook dat de opstellen niet weinig de aandacht trt kken De lehtgenoot n een BeriÜ9Wh generaat was ondejan afoad bttif de gebniftenjke totel klaar te maken toen zij den sohildwaoht roor de deur op en neer zag naudclen De dame dacht daarbij u het groote veraohil vau deu oudejaarsavond in de gezellige aangeuaan verwarmde huiskamer eu den oudejaarsavond van den armen solJnat die hem daar builen in de koude verre van zijn verwanten moest doorbrengen Gehoor gerende aun haar medelgdeud gemoed wil zij den schildwacht een flesch punch zenden maar juist toen zij den meid er mede wilde wegzenden komt de generaal binnen Op ziju vraag waar deze flesch voor dienen moet licht hem ague echtgenoot in Lachende antwoordt de generaal ik wed wrl dat hy het niet eeus zal aannemen En terstond de proef op de som nemende wordt het meisje met de feesl ave naar buiten gezonden De rchildwncht diep doordrougeg van de waarde zgner dienstorder wg st baar echter af mit ih volgende woordeu van het reglement van dienst SchiUlwacht op post mag niet rocken niet eten niet drinken niets aannemen niets niemendal en rustig wandelt hg door niettegenstaande de vertoogen van het meisje dat de Genera d haar zelve gezonden had Soltildwacht op post mag geen geschenken innemen zelfs niet van den Gener tal Het behoeft niet gezegd te worden dat de soldaat later voor de strenge opvatting van zgu plicht beloond werd Ieder weet dat er niet alleen groote maar ook kleine trekvogels zgn dat niet alleen de ooieraar maar ook o a het kwikstaarlje den winter in Egypte doorbrengen J a h hoe maken die kleinen de reis van minstens drie of rier dagen over de Middellandsohe Zee daar zij onmogelijk al dien Igd door kunnen vliegen Het antwoord zal menigeen bevreemden maar achgnt tooh een feit e ii a ldezangvogeltjes worden door de ooievaan over de ne gedrogcn PagU In de Pruisische hoofdstad hebben zich eenige doctoren specialiteiten voor maagziid ten vereeuigd met het doel om tofiatregelen t nemen ten einde alle stoffen die schadelijk iu de maag kiiniien werken zooveel mogelijk nit veedingstoffen verwijderd te honden Men heeft in de eerste plaats deu blik gericht op het water waarmede het brood gebakken wordt en dat dikwijls met rottende atoffen lieanuit is Enkele firma s hebben op ttïtnoodiging van het genootschap reeds goedk9Qpe dislilleer toestellen vervaardigd die gemakkelijk op haard of eren te bevestigen zgn en het water nagenoeg zuiver kunnen leveren Met belangstelling wordt de verdere werkzaamheid der Vereénigiug door de geleerde w r van Berlijn gevolgd Vele menschen beklagen zich dat ze des morgens bij t wakker worden eene groote belemmering gevoelen in de bronches een zeker gevoel van benauwdheid in het achterste gedeelte ran de keel reroorzaakt door min of meer dikke slijmdeeltjes Men wendt dan dikwijls heftige pogingen aan om ze kwijt te geraken waarvan hoesten en soms misselijkheid dan dikwgls het gevolg is terwijl men er menigmaal eerst na veel moeite en eenige uren van onpasselij kheid in slaagt om de stoQes te rerwijderen die de ademhaling belemmeren Allen die aan deze onaangename kwaal lijden bewgn men een waarachtigen dienst door hun t middel aan te wijzen om er van verlost e worden Dit middel is nu de teer waarvan het gebruik zoo heilzaam werkt op alle aandoeningen van de bronidies Hel is voldoende om bij eiken maaltijd twee it drie kapsules te nemen om spoedig een gevoel ran rerlichting te krijgen dat men dikwijla of vergeefs zocht in een menigte leer samengestelde en dure geneesmiddelen Tweemaal van de twaalf gevallen zal dat gevoel van onpasselijkheid des morgens geheel verdwijnen wanneer men geregeld gedurende eenigen tijd de teerkapsuks gebruikt Hel IS genoeg om te herinneren dat elke fljio n zestig teerkapsules bevat om de goedkoopte van dit geneesmiddel te bewijzen Deze behandeling kost den eriageu prijs van zea a acht nten daags Heeft dit geneesmiddel door zijn verbazeud succes en debiet talrijke namaaksels in het leven geroepen de heer Gujrot kan echter alleen instaan voor de goede werking der kapsules in die flaooii 9p wie ettiquette zijne handteekeaiiig indie klenreojtedrajrt is welke flacons in de meeste apotheken te verkrijg$u x$n STAAT TAN BRIEVEN geadresseerd aan opbekenden in de Ie helft der maand December jl uit Gouda verzonilen en aan het Poa ntaoraldaar terug te bekomen I Cohen eu H de Grnil Amsterdam Wed A de Vries Boznm J Kok Goudnaan P Sligter Gouderak I de Jong Koudekérk Mej J iBoot 2 stuks Leiden M Praastink Neede I Moolegraaf Weslveen Kiellewald Wieldwell V in het Hulpkantoor te Zevenhtii a i H H V d Starre Amsierdnm j Gouda den 7 Januari 1879 De Directeur v h Postkantoor Ie Gouda VAN KRUIJNE pOXilTIE Gevonden en aan het bureqn van politie gedeponeerd Een BLOEOKORALEN KETTINGJE met gouden slotje een bonte 1 A IESKRAA0 een MANS HEMD een gouden OORBELLETJF een bont KINDEKKRAAG en een gouilen OORBELLETJE Ook kunnen inlichtingen g en worden omtrent een PLANK aan de eeneu kattt geel geverfd Jtt ARKTB£BI CRI E N Gouda 9 Jauuari 1879 Duor de stremming der va rt was de oraiet van g n beteeteniè De veemarkt met weinig aanvoer eerste kwaliteil vlug inferieure soorten traag vette varkens van 22 a 26 cents per half kilo mogere varkens en Wggea ving verkocht Aangevoerd 26 partijen kaas prezen ran 23 i ƒ 27 Boler ƒ 1 20 a ƒ 1 40 Burgsrlijke StanclGpuijla GEUOREN 6 Jan Ktrel Fredenli i br K K m mtr en M Buee Pieltr Adolph guders P C A krgniHTgniJ de It 7 Estnirdi Htndritw ooiiw B Sikkiog 1 F lan Dsro Getrtruids andirs C rsa jkr Wal m