Goudsche Courant, zondag 12 januari 1879

Zondag 12 Jannarl 1879 N 2243 De ondergeteekeude neemt de vrgheid door deze zyne geachte Clientète te berichten dat hö zflu BROOD en BESCHDITBAKKBRU aan de TURFMARKT hoek Lange Dwarsstraat wijk ü n 114 alwaar hg zich op nieuw in de gnnst en recommandatie blflft aanbevelen Met achting U£d Dw Dienaar A G OOSTRUM Brood en Beichnitbakker BROODPRIJZEN WITTEBROOD ƒ 0 22 1 o ROGGEBROOD gewoon 0 12 jjjgj jw BRUIN 0 19 M isoet 0 20J Küo TARWE 0 15 I J BESCHUIT 25 stuks voor 0 25 en verder alles wat tot het rak behoort Slgters genieten Rabat GOUDSCHE COURAWT en Advertentieblad v or Gouda en Omstreken S Ooelaiul 8 Birtbulomfai ogilcra I tan der Hc tc1 u A M Blokland Maiia oudtrs A de Bru o S SekooiidciKovrd OVERLLUËM 6 Jm S A rraticolli 1 j 9 m J di Imt ii iia U t uinr 1 j 1 u J W Beckera I j 4 UI P Ntlluul I g 7 u 6 M C de Peer 3j G KiehBld Ij 9 01 7 D nn Kiju Ij 5 in H btok Ij B 8 N T Zevarkooin 1 j Il m A Uoral 87j i UoatelnaDi i j 6 m N Troinmel 3j J y HaUincr Ij 4 A Faliog ij il W Taa der Wulf 5 j 11 lu GEhlffD 8 Jan U J F Spruit en VV J Renbl Buigeri jke Staod ran oudentnaade gemeeateu vim 2 tot 9 Jao 1879 Hoordrecht eSBOKEN Antoni oudera C de Wilde en A Hnge Wuoa era J Vcrburg en t A Borkua W Botre 7 en A Ruitervtld 16 d ONSLBrBOUWO I Vonk 28 j r Ouderkerk a d IJaael co C de Groot SO j Oouderak GEBOREN Cornelia oudera A Huiaman en A lan Leeuwen GEHUWD f Nobel na L de Joug Stolwijk GBBOREV Jan oudera O f d Wal en J Molenaar Arie Cornelia K v d Oraaf en A tluiainan Aart oudera V Kramer en T t l eeuKen Hllllgje Murgje oadera C vau Mi ijcreu en N de Vriea ONütlllKOLrtD brand en T Dam Haastrecht OEiiOKEN Evirt ouders L W illigeuburg en O Verbeek Johanna Cornelia ouücra A Dollcnian en W Kalkhokcu Cornelia oudira J üakain en W Lekkerkirker Helena Arnold oudira J tan Zuglen en A van den Huutdijk AntODiua Gerardua oodira C Boere en C Rietveld OVERMDENi W de Graaf Sm P C Hooft 4 B O D£KTKOUWU s i au der Werf S7j en K Slu a 83j Heeuwijk GEBOltEN Joaonea oudeis C aan der Ziraan en K Lavgerak Uaniel ouders A J van Triet en B Bcekouwer OVERLmEN A Veruieulen S u C Sehlnkel 10 m Waddinxveen GEBOREN Helena k ilbcluiina oodera C Molenaar en M van den Arend Jan oudira J Plomp en B Bremmer Dirkje en Matthua o dera W van Alphen en J de Jong OVERLEDEN 1 W Hoog iLrag 8 m GEHUWD J van Weerdhuizen en A van der Kraan ADVE RTENTIfiltf ♦ Bevallen van een Zoon C STEEVEMS YAN deu Vaaut Gouda 8 Janu a ri 1879 Heden beviel voorspoedig van een ZoonANNA MARIA COERMAN geliefde Echtgenoote Tim W F H MAC LEAN Ooada 8 Januari 1879 Menige kennisgeving Heden overleed ons oudste dochtertje CATHARINA JACOBA in den ouderdom van rnim 6 jaren J DONGELMANS E DONGELMANSSantmann Gouda 8 Januari 1879 DAITEBETÏÏiaiirG De GEZAMENLIJKK WERKLIEDEM der STEARINE KAARSENFABRIEK GÜÜDA te Gouda brengen bannen bartelijken dank aan HH Directeuren voor de ruime belooning en buitengewone gift van Steenkojen met het nieuw begonuen jaar geschonken Hunne oprechte wensch is dat God die Heeren nog vele jaren moge sparen tot vooruitgang der Fabriek en tot nut van hen DANZBETUIGIlTe OndergeteekendeD betnigen door deze hunnen hartelijken dank aan de Heeren Directeuren van de KAARSENFABRIEK GOUDA te Gouda voor de bizondere gun t hun weder ten deel gevallen b j gelegenheid van het Nienwe jaar door weder een weekloon ten geschenke te ontvangen aangemoedigd door UE handelwijze hopen zij weder door Tljjt te toonen die gonst waardig te zgu Dat de Fabriek voortdurend onder HE bestuur in bloei moge toenemen is hunnen hartelgkun wensch Het Vronwelyk Personeel werkzaam op de Kaaksbkfabbikk GOUDA te Gouda Nederlandse Tüoneelverbond Afdeeling GOUDA ïlillii met DAMES op Dinsdag 14 Januari 1879 in het Lokaal NUT en VERMAAK van de meest gevorderde Leerlingen der TOOi EËLSCHOOL met medewerking van eenige leden der Vereeniging HbtNEDEBLANDSCH TOONEEL Zy die geen lid zgn van het Tooneelverbond kunnen voor deze Vergadering introductiekaarten verkrijgen a 75 Cents waartoe zjj zich kunnen aanmelden Vrijdag en Zaterdag o k van 10 4 ure ten kantore vau den heer D LULIÜS VAN GOök Penningmeester der Af Op den avond der uitvoering worden geen Kaarten verkr fgbaar gesteld Op den dag der uitvoering ign voor de houders van introductie kaarten van 10 2 ure plaatsen te bespreken tegen betaUng van 10 cents bjj den Kastelein der Sociëteit de Réunii De Secretaris der Afdeeling Mr W J FOBTÜUN DROOGLEEVER Ja KEUKENMEID Eene DIENSTBODE die 27 jaar in ééne dienst werkzaam was en aan wie de beste attesten omtrent bekwaamheid trouw en eerl kheid ten dienste staan zoekt wegens sterfgeval tegen 1 Februari a s in een klein huishouden in of nabij Gouda eene betrekking als KEUKENMEID Zy is niet ongenegen tevens eenig ligt huiswerk te doen Brieven franco onder No 197 hg den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Tegen 1 FEBRUARI of eerder een zeer net BOVENHüISJE op besten stand Te bevragen bjj den Uitgever dezer Courant onder N 203 Te MOOHD ECHT wordtom DADELIJK in dienst te treden een bekwame DIENSTBODE gevraagd Adres onder Nummer 202 aan het Bureau dezer courant GotUA Drvk van A Bbinkuan QEMIESS LEDESOSS Maciiiuefabriek en IJzergieteriJ te BORNE Oveinissel LEVEREN STOOMACnmES STOOMKETELS en LOCOMOBILEN ran sQe afmetingen en van de beate oonstmetie Zgn geheel bekend met de inrichting mi BOTEB IIACEINES EN VERVAARDIGEN VOORTS Drijfwerken Gietwerken en alles wat tot hon VAK behoort Gez MOSSOtJ Ooithavtn B 37 naatt de UtHnu in Garen Rand en Modeartikelen waarin zg zich minzaam aanbevelen GEVRAAGD in of nabg Gouda aan t water plegen te bevragen met franco brieven onderNo 201 by den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda 299e Loterij NATIONALE BELQONINS aii fr 16 600 r l SOUDEN MÊDAIUE de trekking der Eerste Klasse begint MAANDAG 20 JANUARI 1879 Venlerkend tpijêvertórentl koorlÊverdrijvtnd Wt wu ihouUeuit ehhnler bevat alle lu danljrheden der 3 vcrailiincade kiiusuorten verecnij ti liot is eer aanf enaim pil wordt ïcer door de geiieeshperen aanbcvulen tp Oil UhiMitqi hrek gebrek aan krachten ziekehjkeblf elthetd aandoeningen van de mtta g blo edarmoedegeDolijm uan het T dpnde honrtmn ton C2 5 42t V t £ giameheralelling enz iLp iZ i i CvVc FABR1 KK8MEHK SSUmt OEUEl OHmigD Tl naiji nua DMUor n in AkU tMOi amthikin Te Gouda bij Zeldenrijli drogist mi W UITGAVE bevattende circa 700 diverse Nummers i 9 voorhanden in den BINNEN en BÜITENLANDSCHEN BOEKHANDEL van BEINZMAIT Lange Tiende sveg BU deze Courant behoort een Byvoegrsel INRIGTINGEN WELKE ÖEVAAB SCHADE m HINDER KUNNEN VBBOOBZAKEN BCBOEUËËSTKR eo WETHOUDERS ran Ooada Gelet op art 8 der Wet van den 2n Jung 1876 SlmUilad n 96 Doen te weten Dat zij vergunning hebben verleend aan den Heer H J BEQEEtt en igne regtverkrijgenden tot het oprichten van EENE BROODBAKfCERIJ in het perceel gelegen in de Keizeretraat geteekend K n 163 kadaster ectie D a 268 Oovda den 7u Juunarq 1879 Burgemeester en Wethomler voornoerad VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER BUITENLAND Itulteniandscli Ovcrzictit Aan de Uiépendatie beige wordt nit Parg gemeld De ministerraad kwam op het Klya byeeo en nam een volledig programma aan dat aan de Kamer bg de hervatting harer zittingen zal worden ingediend Ouder de vaitgeatelde punten behoort dat het lager onderwgg verplicht zal zgn De ninncstic de herziening van het tarief van in en uitgaande reohten en de wet op de gendarmerie zgu in begiiiacl aangenomen De pUaneu vau de Duitache regeeriiig op nohiiaoh gebieil schljiiea eene gehrele omweDieling in de tarieven te zullen te eegbrengen De Duitsche regeering heeft de traotaten met België Zwitaerhiud en Italië opgezegd Ook de Frausche republiek wil tegen 1 Jan 1880 de banden vrg hebben om zoo noodig op tegeuweer bedacht te zijn Althana de tractaten met Engeland en andere regeeriogeu i jn tegen dat tgdstip opgezegd De Hijkadng zal rermoedelgk zoo vroeg doentgk worden bijrengeruepen volgens de ofiioiiuse dagbladen Een der vooriiaamsie rediuen welke de regeeriiig il iartuc nopen is bet handelsverdrag met OoatenrgkHoiigarge gcsloleu De rgksregeering is volgens gtmrlde orgnitiii overgegaan tut het uitvaardigen van het handelsverdrag dewgl Oostenrgk Hongarye op stellige wijze verkioarile gecu uitstel te kniineu tuotaaii in een verlenging van bet met uit December afloupiiide Irnolaat wilde de Oosleiirgksche regeering vohirikt niet treden zoorliit tr voor de rgksregeering niets overbleef dan dien cisoh in te willigen uithoofde bij een weigering de belangen des rgks zeer geschaad souden zgn geworden Ten einde hel gebrek in den vorm zoo spoedig raogelgk te herstellen tal de Rgkedag zoo spoedig doeulgk bijeengeroepen worden de regeeriiig zal dnu tcveus bg de overlegging van het handelstrataat indemniteit vragen voor het van kracht verklaien eciier wet zonder daartoe de toestemming vau de wetgevende ninoht te hebben verkregen De commissie bilast met de herziening van het tarief znl zich zooveel doenlijk bevlijtigcii om de haar opgtlegde laak binnen de kortst mogelgken tgd te voltooien Intusschen ia die arbeid van zóó breeden omvang dat het niet als denkbaar mag beschouwd worueii hem binnen den loop van een viertal weken te kunnen afdonn De Uamburger BirwnHalle waar ohuwt legen dergelijke opvatling der iiak De Duilsclie rgksknnsdier hteft weder eens het bewgs geleverd dat hij niet gemnkkclijk eenmaal opgevatte denkbetlden loslnnt Ilerhanldelgk he ft hg er zioh over uilgelaten dat het tooh eigenlijk niet aangaat volkomen straffeloosheid te waarborgen voor al wat in den Egksdag wordt gezegd en gediinn Het gevolg daarvan is hel ontwerp von wet dat nu bij den Rgksdag is ingediend en waarbg aan den Bgksdag zilven het recht wordt gegeven om in zekere gevallen zijn leden slrnfTcn op te leggen Het is niet duidelijk waarom dit ontwerp juist nu komt en wat men eigenlylc vreest Het sohgnt te passen in het stelsel dat oor de zoogenaamde socialistenwet werd anngenomni Wanneer de prediking dezer theorieën overal wordt tegengegaan dan kan men moeilgk toelaten dft ze in den Rgksdag zelven eene volkomen vrge tri1n i vinden eu vandaar door het stenographisoh verslw alom in den lande worden verspreid Maar deze uoodiakelgke gevolgtrekking uit het stelsel zou maar een bewijs te meer zgn hoe verkeerd iuderjaad het stelsel zelve is De Duitsche liberalen zief dan ook deze nieuwe poging met zeer weinig iugeiM enhrifi al geven zij gereeclelijk toe dat er wel iew in dien geest kan worden gedaan daar het Initache reglement van orde wat dit betreft veel tbrtkkiger is dan het Fransohe en Engelsohe H ontwerp strookt ook niet geheel met art 30 van e Grondwet volgens hetwelk geen lid van den Rgk ag buiten dit lichaam ter veraulwoordiog kan wurdei teroepen voor hetge n door hem in de vergadering r u als lid der vertegenwoordiging is gezegd Ël ele bepalingen van het ontwerp schijnen een ruimere strekking Ie hebben De Agence r uue geeft thaot toe dat de Emir van Afghanistan deukelgk op Rupsiech grondgebied is aangekomen Alleen meent h t blad dat hij niet door troepen vergezeld kap dp geweest Uit Calcutta wordt geroeid dat Tak Khnn den Emir zoo volgen daar hij geen kans ziBom te Kaboel zijn gezag te handhaven Hoe deKgelschen er in zullen slagen dezen verwarden boeJB te nxldcren ia niet dnidelijk Voorshands schgn pzg er in geslaagd te zgn weder eenige orde te haflRiaveo onder de bi rgstammen aan de gienzen W Van een goed onderrichu atde wonlt gemeld dat het Itniiaanschu kabiiiet Depi N na de beraadslaging over het wetsontwerp betreA e de nituwe spoorIguen na de goedkt iring dmtoatshrcriiBtinc lEB dt vermindering en latere opbefKug der geinaalbclusting aan het Parlement een wetsontwerp op de hervorming der kieswet zal aanbieden Het kiesrecht ssl daarbg aanmerkcigk worden uitgebreid De moeilijkheden die tnsschen Frankrijk en Tunis zgn gerezen schgiieii nog niet zoo spoedig als meu verwacht had uit den weg te zullen worden geruimd De Bej wil niet vuldoen aan de door Frankrgk gestelde eisohen Niet dat hij bepaald heeft geweigerd maar hg wil blijkbaar trachten de zaak op een aceoordje te gooien daar hij een hooggeplaatst ambtenaar van het departement van buitenlandsche zaken naar Pargs heeft gezonden teneinde te trachten eene schikking te treffen en een bewgs te geven van zijue verzoeningsgezihdheid lulnsachen wordt verzekerd dat reeds Fransche oorlogsschepen bevel hadden ontvangen naar Tuuis te stevenen eu vandaar wordt gemeld dat de Frausche Hegeering geen genoegen neemt met de zending van een apecialen zaakgelastigde naar Pargs maar eene nota aan den Bejr heeft doen overhandigen w iarin op dadelgke voldoening aan de gestelde eisohen wordt aangedrongen Een later bericht meldt dat de beg van Tunis alle voldoening gevoii zal duor de Frausche regeering gcelscht BINNENLAND GOUDA 11 Januari 1879 Bij het heerschen der mazelen epideraie te dezer slede mceiien wij nun uelanghebbeuden een dienst Ie doen door hen te wgzen op eeiie bepaling van art 14 der wet op de beamettelgke ziekten van 1872 Pas na verloop van 8 dagen nadat volgens schriftel ke verklaring van den geneeskundige de aangetasten hersttld zgn mogen hunne huisgenooteu worden toegelaten tot de door hen bezochte scholen Wij raden dus de ouders wier kinderen hersteld zgu de verklaring van den doctor aan het hoofd der school te vertoonen voordat zg deze aan het stadhuis bezorgen De hoofdoiiderwgzer moet van het herstel officieel kennis dragen om ua verloop van 8 dagen de kinderen dier gezinnen weder te kunnen toelaten De minister vau financiën heeft bij resolutie van 16 December jl bepaald dat het district van den scheepsmeter te s Gravenhage zal omvatten d controle s Gravenhage Ie en 2e afd Leiden Ie afd en Delft en dat van den scheepmeester te Gouda de controles Gouda en Leiden 2e afd De Rechtbank te Zwolle heeft de volgende slphabetisch gestelde voordracht opgemaakt voor de betrekking van kantonrechter te Kampen mr Ermerin gewezen kantonrechter te s Gravendeel mr Gratama kantonrechter te Terborgh en mr du Pni griffier bij het kantongerecht alhier In de Donderdag avond gehouden zitting der Eerste Kamer is besloten den brief van mevr de weduwe de Boo houdende kennisgeving van het overlijden van haren echtgenoot met een adre van rouwbeklag te beantwoorden en io de vorige zitting ingekomen wetsontwerpen naar de afdeelingen te verzenden die op nieuw werden samengesteld Een Donderdag bij het Departement vau koloniën ontvangen telegram van den Oouverneur Gene aal vau Nederlandsch Indië van 7 dezer bevat de mededeeliog dat in Atchin een beuting met acht stokken geschat is genomen en dat de aanhoudende regen en nienwe ban Ijers verdere operatiën tot dnsver hebben doen nitstcllen Tevens bericht dat telegram dat dg londheidsto tand gunstig is en dat de politieke toestand op de eatkust van AUshin beter wordt Volgens het U D is in een vergadering van de burgemeesters van Amsterdam Rotterdam en s Gravenhage besloten de levering van het nationaal hnldeblgk aan H M de Koningin op te dragen aan de firma W Joaefihas Jitta en Zonen en D n MeBd MeBd i w liw to A tCT d m HH HM de Koning tn de Koningin zgn gisteren in het Vaderland aangekomen Na des oebtens ten 11 ure Arolsen verlaten te hebben waren HH MM per specialen trein door Duilsohland naar het vaderland gereisd Mocht Oldenzaal op den 29n Aug jl het genoegen smaken HH KK HH Prins Hendrik en prinses Maria het eerst op Nederlandwh grondgebied te begroeten gisteren viel haar het voorrecht te beurt het Vorstelg k Echtpaar HH MM den Koning Willem III en Koningin Emma den eenten welkomstgroet te mogen toebrengen Het stationsgebouw was ondanks het barre winterseizoen dan ook zoowel in als uitwendig in feestdos gehuld met festoenen en vlaggen was het gebouw over zgu geheele lengte versierd terwgl dat gedeelte van hel perron waar HH MU zonden afstappen geheel met groen en bloemen als het ware overdekt en met een prachtig tapgt belegd was De wachtkamer Ie khisse die deels door de ExploitatieMaatschappg deels vanwege de Gemeente sierlijk met bloeiUfn gewassen en met Oranje Waldeoksche eu Nederlaiidsobe drapcrién en versieringen getooid was bood een allerprachtigst effect aan door de illumiiintie daar aangebracht terwgl de in het wit gekleedt eu met sjerpen in Oraig e en Waldeoksche kleuren getooide strooistertjes benevens de sehitterende uniformen der militaire en bnrgerlgke autoriteiten dit effict niet weinig verhoogden Tuen de eiprestrein waarmede de Koning en da Koningin verwacht werden ten 3 n 22 het station naderde werd door het daar opgesteld schuttergniuziekcorps een weUom8llie l gespeeld welks tonen te midden van het gejuich des volks dat niettegenstaande het wioterweder iu grooten getale nabg het station geschaard stond krachtig in het roud weerg ilmde Ter ontvangst van UK MM stonden op bet perron geschaard de heer Geertsema Commissaris des Kouings der Provincie At leden van Gedeputeerde Staten euz enz Na de eerste uitbarsting van de algemeene geestdrift en de aanbieding van een prachtigen bouqntt door de jongrjufvrouw Waller dochter des Burgemeesters der gemeente bracht de Commissaris de Konings het Hooge Echtpaar den welkomstgroet uit ua m van het Kederlaudsche volk toe