Goudsche Courant, zondag 12 januari 1879

Z M blijkbaar iisf getroffen betuigde ook nam Ba dte Kuiungin die Aior haar innemend voorkonleh eeb I1e yéo iudritic óp alle aauvrezigen maakte HDs elgemeendeu dank voor het gesprokene ter gl veleB xieh vereeuigden mer de woorden door dei Hofprediker te Arolsen den pae Gehawden toegeaproki n B het scheiden klonk even als b de aankomst uit volfe borat een driewerf herhaald boeraI leve de Koning leve de Koniugiu Be muziek deed bg het instappen in het apoorwegrijtuig de tonen van het Nederlaudsch Volkslied hooren en onder aanhoudend hoezee der ingetogen menigte venliveen de trein met deu dierbareu last nit het gezicht Ten 4 36 kwam de trein te Zutfeu aan het Kouiuküyk Echtpaar dat daar ongeveer een half uur zou vertoeven werd er opgewacht door den heer Commissaris de Kdniugs met de leden van Qed Staten enz enz Se dieustd Schutterij van Zutfen met het garnizoen wftren ook hier aan hot stationsgebouw opgesteld om alle militaire eer aan HH MM te bew zen De Commissaris des Kouins hield eeue toespraak waarin hij UH MM geluk wenschte op den Nederlandschen bodem en s Hemels zegea over Hunnen echt De Koning antwoordde en stelde Hds commissaris graaf van Lintburg Slirum voor aan de Koningin als een ouden vri nd dieu b j in 1861 bij den watersnood had leeren kennen De Koningin onderhield zich minzaam met verschillende autoriteiteu Zj was in reisoostuum gekleed Om 6 uur begaf het Uooge Echtpaar zich weder ia d n tt ein die weldra uit hel gezicht was Ten 6 uur 25 m bereikte men het Ijoo Onder de volksmenigte aldaar ontstond bij de aankomst groote geestdrift De officiëele receptie had plants in een afgesloten recht sierlijk gebouwtje het zoogenaamde station dal de Uollandsohe Spoorwegmaatschappij voor die gelegenheid op het perron tegenover den bassecour van het paleis heeft laten bouweu Dit aan alle kanten afgesloten gebouwtje bood nauwelgks ruimte aan voor de weinige autoriteiten De J rgemeester van Apeldoorn sprak HH MM toe terwyl de Koning ook hier zyn dank betuigde in hartelijke bewoordingen De afloop van m openb aanbesteding van het onderhand der kunstwerken molens sluizen enz in den polder Stolwqk io aldus Vaft de perc 1 en 3 3 4 S en 6 werden respect aannemers de heeren C W P Dessing te Gouda M van Dam te Stolwyfc K Zuidervliet te Stolwijk G Eomeijn te 8tolw jk J IJpelaaf te Gouda De gezamenlijke aanneemsom bedraagt ƒ 1719 In de vijfde vergadering der vereenigiog Door Inspanning Uitspanning te Stohvijk gehouden werd de spreekbeurt vervuld door den heer P Blok Jr Zyn onderwerp t Is al geen goud wat er blinkt werd met groote belangstelling aangehoord Ka de pauze werden door verschillende werkende leden vyftien bijdragen ten beste gegeven die het genot van den avond verhoogden De bevolking te Stolwgk bedroeg deu 31 December 1877 2061 adee Geboren werden in 1878 86 kinderen terwijl 51 aangiften plaats hadden van overladen Het aantal huwelijken in genoemd jaar gesloten bedraagt 24 Uit Waddinxveen schrijft men uns dd 10 Januari Woensdagavond genoten de leden van het Leesgezelschap het voorrecht den heer H C Helleman van den Kinderdijk in hun midden te zien optieden Was de verwachting die men koesterde van s sprekers talenten groot het succes door hem behaald beantwoordde daaraan in ruime mate De vergaderiug hing aan zgne lippen dit is zonder eeuige overdriving waar Hij schildert met het noord hg geeft dichterlijke gedachten kleur en vorm mimiek en gesticulatie het is alles even treffend even sober even waar Ëen daverend applaus viel den declamator na den Tweeden Dog uit Ten Kate s Schepping uiet ten deel Immers men verkeerde nog geruimen tijd te zeer onder den wegslepeuden indruk dier artistieke voordracht het zwyge u was hier welsprekender dan het luidruchtigst voelgetrappel Droeg hq iets voor in het humoristische genre dan werd zelfs de meest ernstige gedwongen ia een schaterlach zijnen talenten de welverdiende hulde te brengen Wie het genoegen nog niet smaakte den heerHelleman te hooren zal Wel doen indien de gelegenheid zich daartoe aanbiedt daarvan gebruik temaken Hg zal dan ervaren dat die heer den naamvan talentvol kunstenaar in alle opzichten waardig i Donderdag werd in de Tereeniging Winterlelingen te Berg ambaoht de spreekbeurt vervuld door den heer Q H Westbroek tos Schoonhoven die op eeue verdienstelgke wgze de novelle Broer Jaopik van J J Cremer voorilrofeg en ditarua als bijdrage Hondentrouw Van Tollens Ds A Eenier pred te Wilmes zal aldaar op Zondag 9 Febr zgue afscheidsrede e op Zondag 16 Febr daaraanvolgende te Berg ambacht zgne iutreérede houden Men verneemt dat op 24 Dec jl eene deputatievan de algemeene synodale commissie der Ned Herv Kerk aan Z M deu Koning uit naam vangenoemde Kerk bg monde van haren voorzitter ds G Molenkamp pred te Delft in eene gepaste toespraak hare gelukweuschen met H D voorgenomen huwelgk heeft aangeboden Deze deputatie is doorZ M uiterst minzaam ontvangen en mocht de herhaalde vezekcring vernemen dat dit bezoek hoog werd gewaardeerd C D De Adres Kalender voor 1879 uitgegeven door de heeren P C J Faddegon Co te Amsterdam verdient als proeve van den arbeid der uitgevers opmerking De kalender in chromodruk omgeven door een rand vau adressen van industrieeleu enz in lypographie is keurig bewerkt en goed uitgevoerd zoodat hij vooral iu stations en kofBehuizcn en kantoreu ecu sieraad knn genoemd worden Wensoheudc te voorkomen dat een graad worde verleeud aan miliciens die reobterljk veroordeeld zijn geweest negens diefsbil bedriegtlgke oplichting misbiuik van vertrouwen of een ander de goede trouw of eerlijkheid krenkend niisdrgf en die op dien grond onwaardig moeten worden geacht bij het leger met eenig gezag te wordeu bekleed heeft de lijdelgke Minister van Oorlog brpaold dat voortaan een milicien om tot korporaal of tot onderofficier te kunnen worden aangesteld moet overleggen i et bewijs van goed gedrag dat vereisclit wonit voor het aangaan van een verbiudteuis als vrijwilliger Men schrgft uit IMLft van 9 Jan Twee Amerikanen reis uaar Amsterdam waarschgulijk om bg den Hocht der vorslelgke familiehun slag te slaan h ben op hun doortocht alhier gisteren morgen op dopKoorubeurs getracht proeven van hun behendigheid te geven door geacht ingezetene eeu portefeuille c oulfutselen Gelukkig werd het door de omstanders dadelijk ontdekt De vreemdelingen zagen kans zieh te verwijderen doch het is de politie gelukt een hunner te arresteeren en ter beschikking van de justitie te stellen De Turgnsche correspondent der Naiioni schrijfthet volgende over onzen landgenoot Jacob MoleschottMoléschott kwam in 1861 te Turijn Minister de Sono lis die hem hod leeren woardeeren an de polytechnische school te Zurich had hem toen aan de hoogeschool te Turijn geroepen Zijne komst was het sein voor een machtigen vooruitgang van onze academie Hg gaf uitnemend onderwijs en eischie strenge slndies De studeuten sidderden voor zgne examens maar zg begrepen tegelgkertgd hoe nuttig die strenge examens waren eu bij zgn vertrek uoar Bome namen zij vol hartelijkheid maar tevens vol weemoed afscheid van den beminden hoogleeraar Het uiterlijk van dezen blonden Hollander herft in sommige opzichten veel van Cavour Moleschott schrgft en spreekt vele talen uitnemend het Ilaliuansch vooral schrijft hg als een geboren Italiaan hg heeft eene verbazende geleerdheid zonder ooit zwaar op de hand of onduidelijk te worden Hg is voorts in den dagelgkscben omgang de eenvoudigste man der wereld Al wat pretensie is is hem vreemd Voor kunst heeft hij een open oor en oog Zijne kamers zijn versic d met kunstiverken Hg heeft de ziel en den smoak van een kunstenaar Ook is hij een groot lief hebber van muziek eu woonde trouw de voortreffelgke muzikale uitvoeringen bg In zijn huis vond de hoogleeraar in de physiologic en de senator nog tyd om stukken van Beethoven te spelen en te hooren spelen door zgne kinderen De priesters noemden hem van den spreekstocl met allerlei liefelyke namen alsof hij een afstammeling ware van Lucifer den afvalligen engel maar ik zou wenscheu dat hel giloof geene andere apostelen had dan mannen als Jacob Moleschott Te Arnhem had Woensdag de aanbesteding plaats voor de lokalen ten behoeve der tentooiistelliiig Hoogste inschrijver was de heer van Berkum voor ƒ 109 979 laagste de heer Wgers voor 86500 In een Limburgsch dorp had de Burgemeester een verordening uitgevaardigd waarbg verboden werd s avonds na 10 uur bg het naar huis gaan uit de herberg straatrumoer te maken of te zingen Ondanks dit verbod had een grappenmaker na het verboden uur het dorp doen weergalmen van zgn gezang waarvan het refrein steeds lulde En ik ga uAg niet naar huis nog lang niet euz Na vruchte loos door den veldwachter vermaand te z n werdhg in hechtenis genomen Bij zgn verhoor verontschuldigde hg zich met de opmerking dat de verordening sprak van s avonds bg het naar huisgaan ec hg had blijkens zgn eigen woorden daartoe volstrekt geen plan De Burgemeester lachteom deze opvatting vau de verordening verontschuldigde zich dat deze door den Secretaris was opgemaakt beloofde haar te zullen wijzigen en liet deu zanger naar huis gaan Nieuwti De voorstanders van papieren spoorwegwielen met stalen banden beroepen zich op de meerdere veiligheid den goedkooperen prlljs en den langercn duur dezer wielen Zeker is t dat die wielen groote kans tot onderlinge gelijkvormigheid geven terwijl door hunne volmaakte cirkelvormigheid de trillingen op de assen worden vermeden en daardpor minder gevaar bestoat Wat betreft de prgzen van de papieren wielen deze staan tot die der ijzeren wielen als 14 tot 66 terwijl de tijd vau duur blg keh proeven op de lijnen van Pittsburg Fort Wayne eu PeitnsylvaAië genomen gemiddeld staat als 59 tot 20 In 1871 werkten er in ons land 28 stoomgemalzen die met 3000 paardekraclit het water in eenige polders op behoorlijk peil hielden thans bedraagt dit getaL294 met bgna 10 000 paardekraoht Door het hoofdoomité voor de Noordelgke IJszeevaart iu de vergaderiug van 21 December jl belast met de voorbereiding en uitvoering van den tweeden tocht naar het Noorden is aan de plaatselijke comités eene circulaire gericht waarin het mededeelt dat het na zich vergewist te hebben wederom op de gewaardeerde medewerking van den minister vun raa ine te mogen rek uen ondermaal de leiding op zich heeft genomen iu het vertrouwen dat voor de ijverige bemoeingeo der plaaUelijke comités de middelen spoedig verschaft zullen worjcn om de ITillem Harendêi tijdig gereed te kunnen maken tot vertrek in de maand Mei e k De strikt iioodige uitgaven voor deze tocht warden gcraainil up ƒ 20000 Tevens geeft het de plaatselijke comitiSs het denkbeeld in overweging in de vergadering van 21 Deo geopperd om eene vereeniging tot slond te brengeh Wciaraan de leden door jaarlijksche contributie of giften in eens jaarlijksche ondernemingen uanr de Noordelijke Ijszee zouden bevordoren Op die wijze zou wellicht laiigzomerhaud een kapitaal kunnen wordeu gevornut tot aanbouw of oaukuop von een stoomschip dat voor latere toohteu gevorderd zal worden Wanneer de benoodigde gelden spoedig inkomen waarop gewacht wordt om met het aanschaffen der uitrusting te beginnen dau trit het comité zich voor de Ifillein Barendiz weder voor 18 rna indeii uitgerust een dwarslooht naarde B reiidszee te doen ranken onder bevel van denielfdeu bevelhebber dea Isit ter zee Ie kl A de Bruyiic Het doel van dezen tocht zul weder zijn het doen van natunrwelenschappelgke waarnemingen in het hooge uoorden het vermeerderen van onze kennis van ijsloestandci in de Bnrendszee het verbeteren van de kustlijo op de kaart van Noba Zcmbla en zoo mogelijk het oprichting van gedenksteeneii op plaaMen waaraan voor Nederland nationale herinneringen verbonden zijn £ en enpoMtit is van oordeel dat bet der Nederlandsche houfdcoininissie bg de Pargsche tentoonstelling voornomelgk to doen is geweest om decoratien te verkrijgen en hg stemt in met de klacht v in een vroeger inztuder in de N R Cl waarin ook hij zijn oordeel ultspr ekt dat te weinig exposanteu te vele commissieleden werden gedecoreerd Dit is een onheuschj verwijt Of de commissie hare taak goed of ten halve vervuld heeft zg daargelaten maar dat zij hare hoofdroeping heeft gezien in het najagen van decoration daarvoor is meenen wij geen enkel bewijs Dat de leden der commissie gedecoreerd worsen en niet de exposanten sprak von ztlf voor hen wareo geen medailles te behalen noch de indirecte voordeden die met het ten toon stellen vau fabrikaten kunuen worden verkregen Arnh Cl Door hel stoomschip Cily of London werd te Harre geland do equipage van het op zee in zinkenden staat verlaten schip County of Pictou welk schip op do reis van Barrow naar Sandyhook deu 268ten Deo zwaar stormweder ondervond waarbij lo f eene stortzee twee man van hel stuurrad tot voor in het solifj werden weggeslagen zoodat een hunner ernstige verwonding bekwam en twee oudere mede zwaar letsel bekwamen woorvon een het linkerbeen brak terwijl de opperstuurman over boord spoelde en verdronk Alles was van het dek over boord geslagen en werd het schip door de zware stortzee zoo ontzet dat hel veel water begon te maken Do pompen werden door de ballost verstopt en begon het schip te zinken toen de stoomboot Citi of London in het geitcht kwam woan sobdseinen gèheschen wervlen Vraohteloos trachtte de stoomboat dicht genoeg bij bet schip te komen om de opvarenden te redden het woei eene orkaan de gezagvoerder besloot toen eene boot uit te zetten waarin zieh zes man begaven welke met de grootste moeite en gevaar de County of Pictou op zijde kwam en waarin men oon touw eerst de drie gewonden matrozen af liet zakken en no twee zeer gevaarvolle tochten werd de geheele equipage gered en op de Ctty of London oou boord genomen De geredden roemen zeer de onversehrokkenHeid en doodsverachting der bootsberaanning van de CUy of London Hoeveel geld er aan tabak wordt in de lucht geblazen kan eenigzins worden geraamd uoar het feit dot te Bremen in 18S7 voor 65 s miliioen gulden aan ruwe tabak is verhandeld Door de Stichtsche tramwegmaatschappij zijn thans de bepalingen vastgesteld waiuraau de machines of stoomrgtuigen moeten voldoen om deel te nemen aan het concoun Aanvragen om aan het concours te kunnen deelnemen moeten vojr 31 Januari a s ingekumeu zgn bij de directie die daartoe nitgenoodigü bereid zal zgn de noodige inlichtingen te geven betreffende de coustructie van deu weg en de rijtuigen enz De jury zal bestaan uit deskundigen uiet tot de maatschappij iu betrekking staande personen De directie zal op vaordrucbt vatf de jury kunnen uilreiken Ie prijs Een gouden medaille beuevens bestelling van lonumolieven of stoomrgtuigen 2e prijs Vijfhonderd gulden en een vergulde medaille 3e prijs Twee prg zen van 250 gulden en zilveren medmlle 4e prijs Vier prijzen van 125 gulden en bronzen medaillesr Ëen grondeigenaar in Saksen beveelt in een Duitsch blad aan eigenaars van paarden ten dringendste aon om alle gebroken gebitten uit de hoofdstellen der paarden te vcrwijdtrtn en niets dan rechte of zoogenaamde stangen te gebruiken Sedert eeu Uuge reeks van jaren had hg de ervaring opgedaan dat kraohlige eu nog jonge paarden niettegenstaande het beate voeder vermagerden zonder vooriif ziek geweest te zijo Bg een nauwkeurig anderzo k vond hg in de meeste gevallen dat de tong van zulke dieren meer of minder verwond was en wel alleen ten gevolge van het gebruik van een gebroken gebit Zooala men weet bestaat zulk een gebit uit twee deelen in hel midden oau elkuuder bg wijze van scharnier door twee oogen bevestigd Hit spreekt van zelf dat een paard met verwonde tong veel langzamer zgu voedsel kauwt en hieriu ligt het groote nadeel Men bemerkt het meestal eerst dan wanneer de tong reeds veel geleden heeft en in dit geval ondervindt het paard ook nadat de wonden geheeld zgn nog langen tgd daarna de kwude gevolgen Daar er helaas onder de boerenknechten slechts weinigen zijn die de teugels met genoegzame zorg bauterren is hel hier beschrevene kwaad veel meer algemeen dan men zou denken en wordeu er groote verliezen aan paarden door gebroken gt bitten veroorzaakt geleden In het Ifeekbhd ma kei Rtcht leest men het volgende Gewoonte geeft recht Ieder advocaat bij den Rajid van Vlaanderen die in het huwelijk trod ontving de gelukweuschen van den griffier eu de beambten ter griffie en hij tracteerde hen op gebak en op wijn Meester Codde weigerde zich aan dit gebruik Ie onderwerpen meenende dat hij kon volstaan met deu griffier eu diens klerken op hoffelgke wijze voor faun gelukwenschen dank te zeggen Hierover beklaagd en voor den raad geilagvaord hield hij Vol dat het gebak en de wijn altijd een luuiere vrijgevigheid waren geweest dal daarvoor noch gehoudenheid noch verplichting bestond en bijgevolg geen aanleiding lot klucht kon zgn De griffier riep zijuerzgils de aloudheid van t gebruik in en wees op het gevaar van nieuwigheden hij verklaarde dat het bedoelde gebruik was fttntiqmaiim et laudaiilü connetudo hebbeude volgens de leer der schrijvers de kracht van eeu rechtmatigen titel enz De raad von Vlaanderen stelde bij een plechtig arrest vnn 20 November 1858 den griffier iu t gelgk en veroordeelde den verweerder mr Codde irAen dheischers te leveren eeu tamelgoke pastge met eeu behuorlgkecanne nijiis daartoe dienende ende in de costen van den dilTorente ter touxalie Cannaerl Bgdragen tol de kennis van het oude strafrecht iu Vlaenderen 1835 bl 192 De directeur der Bgks laudbouwschool te Wogeuingen de heer C J M Jougkindt Gouinck komt in eeu korte broehure op legen de beschouwingen vnn deu heer K de Jong over het lundbounonderwijs Hij gaat daartoe vooral Over omdat de heer De Jong in z u brief aan den heer Van Öeïem verklaort geen woord terug to nemen von hetgeen hij in de Kamer heeft gezegd Dol komt deu heer Couinck onbegrijpelijk Voor Hg to h meende dat na de overtuigende betoogeu von de heeren Gralaina en Sickesz de heer De Jong wel terug zou zgu gekomen van ziju meening dat wetenschappelijk ouderwijs in de zuivelbereiding minder noodig is Immers waar andere volken op de wereldmarkt ons door de quautiteit overvleugelen zooals Amerika daar moeten wij zoools terecht nerd aougewezeu oppassen niet door kleinere natiën als Denemarken iu qualiteit te worden overtroffen Dan zegt de heer De Jong dat wol daaromtrent van teutoonstellingen is gezegd weinig afdoende is maar wat weet hij iu te breugeu tegen de cijfers der statistiek die aantoont d it de uitvoer vau Deuefflurken den onze verre overtreft Vervolgens overgaaude tot de opmerkingen van den heer De Jong dat hij de zonen der Uudbouwers het liefst naar een hoogere burgerschool en vau daar op het land zou sturen toout de heer Coninck aan dut de Uoorusche afgevaardigde dan blijkbaar de lundbouwschulen uiet kent die voor deu aanstaanden ljndm iu zgn wal de polytechnische school voor deu aaiistuaudeu ingenieur is Hg wijst daarbij aau op welke het onderwgs aan de toekomstige bestemming der leerlingen wordt dieustbaar gemaakt hoe de practische vorming uiet uit het oog wordt verloreu en hoe juist daarvoor demonstratief onderwgs uoodig is n eenige voorbeelden wordt daarbij aangetoond dal de verzekenng van deer De Joug dat hetgeen men hier tol stuud wil brengen nergens bestaat volkomen nujuist is Op de beschuldiging dot hij op laakbare wijze de Kamer zoekt te misleiden eu gaarne zich wil meester maken van de schatkist hoc de heer De Joug hem dau toch een respectabel man noemt begrijpt hg niet zal hg niet antwoorden orad it geen enkel bewijs daarvoor is geleverd Hij nooligt ten slotte deu Hoornschen afgevaardigde uit gevolg te geven a iu zgu vooruemen om de Wugeniugsche school te bezoeken en te zien hoe een diricteur zelf in jarenlange practg k gevormd hel theoretisch onderwgs tracht dieuslbaor Ie maken aan de zoo noodsakelijke outiiikkeling von deu landbouwer Voor wie hel geloovig wil aannemen komt het volgende zeker zeer gewenschte redmiddel uit Amerika uu ühica Wel echter ie op te merkea dal men iu de nieuwe wereld de kunst van opvijzelen reclameeren in de uiterste mate verstaat Hel geldt iiamelgk een nieuw onfeilbaar alleronfeilbaarat middel tegen de dronkenschap of liever tegeu de dronkaards of nog beter teu behoeve der dronkaards om hen totaal van die kwaal te genezen lichamelijk weer op de bteu te helpen en geestelgk voor goed te bekerren zouder vrees voor wederafval der dus geheiligden Of het middel buiten weten of wel met medewerking en tocstemraiiig der patiënten moet aangewend wdrden is er uiet bij geroeid Wellicht het laatste want het schgnt nog al een i paardenmiddel doch welk dronkaard zijn toestemming geeft eu zich volhardend er oon onderwerpt is reeds voor f P S bekecring De aanwending moge nieuw zgn en de eere daarvan aan een waren of gcfiugecrden doctor d ITuger toekomen het middil de grondstof is niet nieuw maar sedert de ontdekking van Amerika al b end nl de Cort Peruv Bub chiiichoua rubra roode kina bast eu wel walde Amerikaonschedroogistcn peuneschuchtbost noemen wijl ee genomen worJl van de dunne takjes Ëen pond van dezen bast wordt iii een goeden vijzel fgii gepulverisccrd eu don als tinctuur getrokken op eeu pint verdunde nioohul Is de bost uilgetrokken dan wordt de vloeistof afgegolen en vervolgens tot op de hrlft der quautitiit uitgedampt De dronkaard krijgt nu von dit kostbaar specifiek een theelepeltje elke drie uren en tusscheu de giften in wordt zgne tong uu en dou bevochtigd Du is de ratio medieandt gedureude den eersten en deu tweeden dag Den derden dag wordt de dosis gemeenlijk op le helft gereduceerd daarna op een kwart alzoo afdalende tot 15 10 eu 5 droppels Do behandeling duurt van 5 15 dogen in uiterst hardnekkige gevallin 30 dagen maar dooreen geiiomeu loopt het in zeven dagen af De doctor uitvinder deeft ol reeds acht 6n twintig honderd verworpen lappen door zgu middel tot fatsoenlijke niuatschuppelgk bruikbare stof oingetooverd zou men mogen zeggen want de gevallen grenzen oon het wouderbare £ r waren personen onder die jaren lang zuipers geheel versleten eu verflenst steeds als het ware in delirium tremaii verkeereiide en in 10 dagen maakte hij er rispcctable menschcn van teveas volkomen nfachaffers want men raag hun sterken dronk voorzetten Jin welken vorm hoe verleidelgk hetzij eenvoudig Schiedammer in Amerika Whisky of Brandy zoo vcjI als hier een grogjc of als advocaat t doet er niet toe de genezeneu hebben i een perfecleu ouoverkomelgken af keer ran alleviotif dat eenig gehalte van alcohol bevat De redactie van de Chicago Triinne die groot belang schijnt te stellen iu bet nieuwe middel als een weldaad voor de natie eu de menschfaeid geeft het volgend verslag van een der jongst vdorgetomeu treffende gevallen Een van de eerste burgers onzer goede stad Chicago voor weinige joreu werd helaas door omalaodighedeu hier niet te vermelden eeu volshgeu gemeene dronkaard j i zonk al dieper ea dieper iu b t slijk Zgne lieve vrouw moest kedl verlaten Op bet laatste oogenblik den dood nritij namen enkele hem overgebleven vrienden de toevlucht lol doctor d Ungers heilmiddel Het moet gezegd ze deden dit uiet iu vertrouwen er op maar omdat ze daehteu mm kann i probiren baat het niet het Schaadt ook niet de kerel is toch voor de haaiettt lutusscben ze dedeu het gedureiule vier dagen w zie 1 dadelijk kwam de eetlust terug binnen it vuIl had hij het gebruik zijner tong herkregen zijnet wangeu kregen de gezonde kleur eu binnen 14 dagen wa hij totaal genezen Hg heeft nu een hekel ou olie bedwelmend vocht Zijne vrouw is tot hem teruggekeerd Al zijne vrienden verheugen zich met hem Het zekerheid hebben wij vernomen dst aau verscheiden personen die aan verkoudheid bronchiM lis of longtering ledeu en in zekere opotheken teercipsules vroegen niet uil onze fobriek afkomslige capsules jn verkodit Wij meeuen den patiëntei daarom iu berinuering te moeten brengen dst alle teer op verre na niet op dezelfde wijze is samengesteld en de uitwerkiug er van dus ook uiet hetzelfde kan zijn Geen veroulwoordelijkhheid op ons willende laden welke niet op ons rust verklaren wij bij deze dat wij alleen kunnen instaan voor de kwaliteit eu bijgevolg U geneiskracbtige eigenschappen van de echte teercapsules van Guyot die op het etiquet van de Aesch von onze in 3 kleurou gedrukte handteekening voorzien iga Guyot apotheker te Parijs De teeroapsulea van Gnyol zgn rerkrggboar in d miesle Apotheken Laatste Berichtteo CalCUttai 10 Januari officieel Geruchten OBr treilt de dreigende houding der Mangals hebbea generaal Boberts doen besluiten iu de richting vtn Koernm terug te keeren eu zijne w d verstrooide tnwpen te couoeutrecren Cavagnori berichtte dot de Emir vudr zijne vlucht het opperhoofd Mir Hussain Khau deed om het Ieren brengen De oigsmeeiie stemming ia Afghanistan is sterk tegeu den Emir en legen Euskind Parijs 10 Jan De hoofdpunten iu net uitgewerkte programma von Oufaure zijn de volgende Meu heeft geen plan op het voorstellen van eeneamnestie doch beoogt breede maatregelen van clemeutie Meu houdt Vast aan het toevertroun en der groote kominaudeineuten aan geouraahi die der Be publiek zij i toegedaan Men ziet ftt vi n eiken alg meenen maatregel tegen de magistratuur doch erkeutdo noodzakelijkheid van wijzigingen in hel rechterlijk personeel eu wil alle bestaai de wetten tot bevestiging en verdediging van de rechten des Staatstegen de aanmatigingen Van het cleriatisme ten nit voer te leggen Fa rij8 lO Jan De Goraraissie van enqnétts naar de handelingen van hel Ministerie vau 16 Mei heeft gecoucludeerd lot het in staat van beschuldiging stellen der Ministers Burgerlijke Stand GEliORËM S Jao Mtarten Sgltrandl aadtr H W U Steevens en V van drr OVtULEDEN 9 Jon C Joe 1 j i A E VMS den Berg 2 J 9 m VI J BuLtld 4 j ro B IJasclslem 8 w P M van der End 3 j B J Jse S J a 10 10 W J G de Jong 1 J 9 ra C Weeldenburjf wed A T Faaloors 73 j R van der Draay i j A C Krguberg 2 j 6 m G H de Peer 1 J ïm I van L jod è m J Sefaotel Sm 11 Q Itunülji rg 4 in i ONütB rüOUVVD 10 Jan E van le Weijer 30 j n E J i n Sark 31 J t van Vehe 31 en M 0 Ktiijpera Ui J H fjoknidl 88 j enJ S Aberacli 36 j ABVERTENTIEN Ondertrouwd II JOHANNES HERMANDSSCHMIDf S EN Il JOHANNA ELISABETH ABBfiSCH i H Gouda 10 J8n 1878 ® f = fö