Goudsche Courant, zondag 12 januari 1879

Ondertrouwd J F VAN VELZEN EN M C CUIJPERS Gouda 10 Jan 1879 Voor het bijschrijxen in de inlegboekies der renten van 1878 zal MAANDAG A 20n JANUARI 1879 des avonds van 7 tot 10 tire ii het gewolfe lokaal zitting gehouden worden Namens Commissarissen der Spaarbank KIST Voorzitter RUIJTER Secretaris De ondergeteekende neemt de vrgheid door deze zgne geachte Clientèle te berichten dat hg zijn BROOD en BESCHUITBAKKERIJ VERPLAATST HEEFT aan de TUllFMAHRT hoek Lange Dwarsstraat wijk H n 114 alwaar hg zich op nieuw in de gunst en recommandatie blgft aanbevelen Met achting UEd Dw Dienaar A G OOSTRUM Brood en Beschnitbajfjair BROODPRIJZEN ZOl JDJiL G i2 J JLlsrö JiLSRX 1879 ROGGEBROOD gewoon zoet BESCHUIT 26 stuks voor gters genieten Rabat 0 181 het 1 0 20 Kilo 0 25 2I7I7EIIE mmi EN ANEEEE WIJNEN Alle soorten van B O R D E A U X en andere W IJ N E N bij M PEETERS Jz te Gouda Bizonder wordt aanbevolen de gereputeerde BORDEAUX WIJN van f 20 per Anker met accijns Steeds belegen voorradig Ook bij proefflossclioa kwart en half ankers Prijscouranten worden gratis en franko verzonden Alles vt ordt frank o nuis gelevei d ijrspoedig bevallen van een Zoon M TAN DEE LAAR Steavbb Gouda 11 Jannari 1879 ♦ Heden trof ons een gevoelige slag des levens daar het den Heer van leven en dood behaagde twee onzer kinderen BARTHA JOHANNA oud ruim 3 jaar enCORNELIS oud 15 maanden van ons weg te nemen Gouda G JÜE 9 Jan 1879 J O JÜE van des Ree Tot onze diepe droefheid overleed heden oDze geliefde Vader en Behuwdvader Ds J L F DB MEIJERE Evangeliesch Luthersch Predikant te Bodegraven in den ouderdom van ruim 74 jaren N J C JEEKEL J B JEEKEL DE Meuebe J L F DR MEIJERE Je g 8 Jan 1879 De Heer en Mevrouw SWAAN Basteet betuigen hunnen hartelijken dank voor de vele bewyzen van deelneming by het overljjden van hun Zoontje ondervonden Gouda 10 Jan 1870 De ondergeteekende betuigt hiermede gnen hartelijken dank aan allen die hem belangstelling toonden toen hy op den In dezer maand den dag herdacht waarop hij voor Vijftig Jaren op de Sluis werkzaam werd en bovendien bedankt hjj de Sluisknechts voor het aan hem geschonken CADEAU T SAÜERBEBK Gduda 10 Jannari 1879 Al wie iets te vorderen mocht hebben van of verschuldigd mocht zgn aan den boedel van Wfllen Mejuffrouw R G HOELB gewoond hebbende aan den Tiendeweg te Gouda en op 09 December jl overleden worden verzocht daarvan ten spoedigste opgaaf of betaling te doen ten kantore van de Notarissen NIERSTRASZ VOORHOEVE aan de Geldersche Kade te Rotterdam Kedcrlandsch Tooncelvcrbond Afdeelin GOUDA u lUllUl met DAMES op Dinsdag 14 Januari 1879 des Avonds ten half Acht ure Houders van INTRODUCTIE KAARTEN kunnen plaatsen bespreken Dinsdag van 10 2 y den Kastelein der Sociëteit de Réunie tegen betaling van 10 Cents voor elke plaats De Secretaris der Afdeeling Mr W J FORTUIJN DROOGLEEVER Je AAKBËSTËDli fi Taa Sulphas Chinine Levertraan Suiker Ruw Carbolxuur en IJzer CJilo rtde tot het zuiferen van drinkwater in 1879 benoodigd voor de Stads Apotheek te Gouda op VRIJDAG den 24 JANUARIJa a De Voorwaarden liggen ter inzage op de Gemeente Secretarie aldaar WITTEBROOD ƒ 0 22 i o BRUIN 0 19 W TARWE 0 15 I en verder alle wat tot het vak behoort S Ondergeteekende heeft de eer Ouders en Voogden te berichten dat zfl met 1 Februari aanstaande plan heeft EEN SCHOOR TE OPENEN in NUTTIGE en PBAAIB HANDWERKEN Corn M G Gkootendoust Adres Wanistraat A 50 SflMASTlIi De ondergeteekende heeft de eer kennis te geven dat de Privaat Lesseq weder zgn aangevangen Voor Jongens beneden de 10 jaren MAANDAG en DONDERDAG van 1 tot 2 uur in plaats van Woensdag en Zaterdag Voor Mejsjes DINGSDAG en VRIJDAG op hetzelfde uur Voor Jongens boven de 10 jaren bestaat gelegenheid op andere uren De contributie bedraagt per drie maanden voor één kind 2 Voor ieder kind meer uit hetïelfde gezin 1 H J STEENBERGEN Te MOORDRECHT wordt om DADELIJK in dienst te treden een bekwame UIENSTBODE gevraagd Adres onder Nummer 202 aan het Bureau dezer courant k ok si a s MUZIEK IJIKAYË bevattende circa 700 diverse Nummers is voorhanden in den BINNEN en BUITENLANDSCHEN BOEKHANDEL van A BBINEMAU Lange Tiendeweg BURGERMEISJE Tegen Februari verlangt men een Fatsoenlijk BURGERMEISJE P G tot adsistentie in het Hnishouden en in een Winkel Adres met ranco brieven onder etter A aan het AdvertentieBureau van A KOK Comp Boekeu Kanloorhaiidel te londa Openbare Vorkoopin f VAN EENEN I1 B0EDEL waaronderGOUDENenZILVEREN WERKEN Op DIVSDAG 14 JANUARIJ 1879 des voormiddagg ten 9 ure teif sterfhoize van den WelEerwaarden Heer J BROEDELET aan den Fluweelen Singel te Gouda Daags te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 4 ure te zien Nadere inhchtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda OFENINQ m SAAE in Gcdistellcerd Wijn en Likeuren KoflU en Tiicc Tabak Snuif en Sigaren op WOENSDAG 15 JANUARI De ondergeteekende belooft eene prompte en civiele bediening üvr Dienaar J H ROSBERGEN WESTHAVEN nevens Postkantoor üoüDA Dbitc van A Bkinkmam Advertentien WORDT GEVRAAGD zoo spoedig mogelgk EEN EEUmMEIE die een goede burgerpot kan kooken en eenig hoinrerk verrichten en een TWEEDE MEID onder de belasting Nadere inlichtingen te bekomen aan het Bttrean dezer Courant onder No 204 Gouda 6 Jannari 1879 De ondergeteekende heeft de eer door deze aan zgne geachte Stadgenooten bekend te maken dat hg zieh alfaier heeft gevestigd als U TIMMEEMM Hg hoopt door eene prompte en loliede bediening zich de gunst en het vertrouwen van vele zgnM geachte Stadgenooten waardig te aken Met acfatiDg üw Dw Dienaar P ROND Pz Mb Timmerman Lange Groenendaal wgk I No 23 299e Loterij Ier Eerste Klasse AG 20 JANUARI de trekking tbegint MAASh 1879 1 DIFFERENTE SOORTEN nit het MAGAZIJN van de alom gunstig bekende Firma i J Sterck Zn te Amsterdam zgn voortdurend te bekomen bg den ondergetöekende welke zich tevens blgft aanbevelen tot het leveren van fl EN BAD DE COLOGNE ENZ J a G DÏÏTILE Lange Tiendeweg Gouda Levensjyftvaarlüke Hoest van Kindereu KuclihoMt zoogenaamde Blauwe Hoest onmiddelglce afwending ran het gevaar en nelle ïekere hnip door den aedert vele jaren bg deie kinderziekten eenig goed berouden EBÜITEN EORSTHONIO Alleen eobt verkrijgbaar in flacon van fl 2 die van g e e 1 e flacon van fl 1 1 die van r o o ie en fliioons van 65 Cent die ran witte oapsulen voorzien zijn waarop nerenstaand fabriekmerk Te Gouda bg F H A Wolff Boskoop bg J van Bergen Waddmxveen bg C van Eenwen Baattrechl bg J D den Hartog Oudewater bg f Jonker Idenburg Tegen FEBRUARI of MEI a s worden aangeboden TWEE niilEIHSIES 9 een van 13 en een vanf bgna 16 jaren ond in een Fatsoenlgk Gezin Adres met franco brieven onder No 205 aan het Bureau dezer Courant Door toeval UIT DE HAND TE KOOP eeneBOUVVMANSVVOMXG met Wooniiuis Koestal Paardenstal en Wagenscliuor alsmede Si s bander best Wel en Hooiland daaraan verbonden staande en gelegen m den Zuidplaspolder van Scliieland Inlichtingen zgn te bekomen met franco brieven onder letters A C hg den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda De van ouds gerenommeerde THEËEN uit den Koninklgken Kederiandscheu Wurtembergschen THEEHANDEL van P VV TI101 SSEL0T Z00 Hofleveranciers van de Hoven van Nederland en Wnrtemberg te Rotterdam steeds verkrijgbaar t Gouda bg J J v D SAN DEN Boteriuarkt Het DEPOT der THEÉEN uit het Magazijn van JAN van REES ZOON te Zwolle is gevestigd voor Gouda bg de Wed P J BERKHOUT LANGE TIENDEWEG D 44 alwaar qbatis prijscouranten zgn te bekomen Deze T ieêen uitmuntende door Icraiht geUr en waterhoudendheid worden afgeleverd in pakjes van 5 2 1 en Vj ons verzegeld en voorzien van stempel prijs en nommer rjKsg Door de geheele wereld verzendt Kichter S Uoekhaildel te Rotteriam op franco aanvrage Gratis en franco een 120 bladzijden dik uittreksel uit het wereldberoemde werk Dr Airy s Natuui g eneeswijze Dit werkje met vele echte getuigschriften van gelukkig genezen lydera voorzien kan iederen zieke niet tolle overluigiug worden aanbevolen ABSHAUBBINS of Anti ühumatisciie Watten van A BREETVELT Az DELFT Verkrijgbaar k 30 Cent per pakje bij B Verheul Oudewater A Bo8 B rkel J tnn Dorp Zoetermeer A KniiliDg Alphen J B E C Sfblaitman BodegraT K Oosterlmfi Haastrecht Wed G Wilhelmus Woerden T A G van Deth Gouds Mej öc Wed Bosrasn Goiid F W den Uil Schoonbotreo A Fnns Zevcnhoizen M J Gondkade Boskoop O Hoogendijk Capelle S van der Kraat Hlejswijlc Te HUUR met 1 MAART of eerder EEN BOVENWONING voorzien van alle gemakken pomp enz te bevragen bij P VAN MENSCH Kmmennan op de Karnemelksloot Er bestaat gelegenheid voor een aankomend JONGMENSCH P G om in den Boekhandel te worden opgeleid Eenige bekendheid met de nieuwere talen benevens het schreven van een vlugge hand zal tot aanbeveling strekken Ook zoude men niet ongenegen z u bg voldoende geschiktheid eenig salaris toe te staan Franco brieven onder het motto cBoeehahdeu aan den Uitgever van dit Blad TCRKSCH GEBAK APPELBOLLEN Sansijzen Broodjes KATTENTONGEtf KONINGINNE BROÜD enz enz enz bö W N RAAIJMAAKERS Haven 17 ZOI DAG 12 JAVÜARl 1879 VOORSTELLING onder Directie vap U W NIEÜWENHÜIS AL7A IN NEDERLAND of de ONTHOOFDING VAN GRAAF DIEDEKIOH VAN HOORN Geschiedkundig Drama in Vijf Bedrgven Gevolgd door eene Kluchtige Raiiet Pantomime in één Bedrflf Entree naar gewoonte J H KIEBERT markt goüda Photographisch Atelier DAGELIJKS GEOPEND Op DONDERDAG en ZOXDAG 7 Portretten k fi I Depot van THEE tl VJt HET Magazijn tan M Mt ÏW Ravenswaay Zonen V IIj gorinchem fev Sfl THEEËN worden afgelet Ss verzegelde pakjes van vijf TB B f twee en een half en een Ned one met vermelding van Nommer en Prijs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende j BREEBAART LZ Botermarkt te Gouda GoDDA Drdk Van A Bbinkman