Goudsche Courant, woensdag 15 januari 1879

Biet ia den Torm e ner boodschap van deu president der republiek maar in eeu van hem uitgaande verklaring Volgeus verschillende bijzondere iuliohtiugen bestaat er roden om te verwaohtcn dat de regeering 1u dit stuk lul ijzen op het gewicht der laatste verkiezingen welke den republikeiusohen regeetingsTorm onbetwisbaar en voorgoed in Frankrijk hebbea gevestigd De regeering sohgnt besloten te hebben om krachtig te waken dat hel bestuur der fiepublitk in ui zijn aldeeliugon worde toevertrouwd nau vriendeu der Republiek die haar dienen met het doel om haar te bevestigen Door deze denkbeelden gedreven zal zij eeu wetsoulwerp indienen betreffende de sameiulelling en iuriobling van deu Saad van State en in denzelfdeu geest de wet op de groote leger commandemeuten toepasseu In hare verhouding tot de kerk lal zij 20uder zich lot godsdienstige verdrukking Ie laten medesleogen waaraan niemand 4cukt en waardoor aan de viijheid vau geweten zou te kort gedaan worden de rechten vau deu Staat ooals diey uit de wetten voortvloeien krachtig handhaveu en tegen alle inbreuken verdedigen Zij zal in één woord eeu zuiver verzoeueude staatkunde volgen Vervolgens wordt in deze mededetling gesproken van het gebruik mi4kta vau hei recht van gratie opbreede schaal CU vdii oir werpeu betreffende het onderwijs Wiel vUe repiibllkeiuen schijnen genoegen te nemen met het progr imma dat de regeeriug voornemens is te geven Een Reuter telegram althans rerzeKert dal de Uuion républicaine het program afkeurt zonder evenwel nog een bepaald besluit genomen Ie hebbeu Niets wordt beslist voordat het stuk bij de Kamers is ingekomen Algemeen wenscht men het kabinet Dufaure te behouden Uit de memorie van toelichting op hel nieuwe Duitsohe wetsontwerp op de disciplinaire straffen in deu Rijksdag blgkt duidelijker de bedoeling dan uit hel ontwerp Meu wil de vrijheid vau preken welke de socialistische leden in deu rijksddg genieleu aan bauden leggeu ten einde te beletten dat vau de tribune der kamer stelsels eu begiuselen worden verkondigd wier prediking door de sociulistcnwet overal elders is verbodeu De Duitsohe ma tsolmppij moet al zeer ziek zijn indien dergelijke wetteu uoodig zijn om de eenheid niet in gevaar te brengen of wel Bismarck en dit is dunkt ons het geval ziet de zaken bijzonder donker in De Duilsohe liberalen zijn verontwaardigd over dit voorstel Tegeu het geheele ontwerp zeggen ze hebben wij ilccbts ééne bedenking maar met deze valt of staat het dan ook Wanneer de slaat van zaken in DuiUohland en in den D ilsohen Rijksdag werkelijk zóó is dat zulk een ontnerp noodzakelijk moet worden geacht dan maar liever niet zulke halve maatregelen Dan is de natie eenvoudig niet rijp voor het parlementaire stelsel en moest men maar liever de geheele vertegenwoordiging afschaffen Eene dictatuur heeft ontegenzeggelijk uadeelen Maar ze heeft dit groote voordeel dat ze logisch en begrijpelijk is Eeu parlement echter zonder vrijheid vau spreken is een onding Green vertegenwoordiging 18 bijna nog beter dan eene waarin meu zijne woorden moet wikken eu wegen evenals thans de dagbladen moeten doen willeu ze zich geene vervolging op deu hals halen De groote vraag is im welk onthaal dit ontwerp in deu Ryksdag zal vinden Wij kuunen ons niet voorstellen dat dit gunstig wezen zal Niettegenstaande generaal Roberts met de colonne van het Koerumdal er iu geslaagd is den bergstammen een gevoelige les te geveu blijven Bngels he deskundigen van gevoelen dat hel eene groote fout is eene zoo kleine macht over een zoo uitgestrekt gebied te verdeden De inboorlingen zeggen zij hebbeu uu ondervonden dat zg in het open veld niet tegen ons ziju opgewassen Maar dit behoefden i waarlijk niet meer te leeren En wat zegt eeu verlies vau 500 ü 600 man voor eene macht als de huuue die 40 000 gewapendeu kan lellen Zij zullen lapoedig weder vau voren aan beginnen en generaal Boberts zal niet weiaig werk hebbeu do vele punten die hij bezette te verdedigen Concentratie werd op die gronden dringend noodzakelijk geacht en hel schgnl nu dat generaal Roberts dit telf begint in Ie zien Althans de telegrammen melden dat h j de troepen weder in hel Koerumdal zal JiÜeenlrekken ntusscben echter hebben de Ëiigelscheu door dele kleine expeditën niet veel gewonnen en ich eene schaar nieuwe vijanden op deu hals gehaald De Regeeriug vau Uongarge is voor hel óogenblik weder uil den fiuaucieelen nood gered door eeu ontraol met het Oostenr ksche Credit Mobilier waarbij aan genoemde Regeeriug voldoende financiêele bronnen worden verzekerd om het deficit van 1879 te dekkeu eu de schatkislbons der tweede serie in te lossen De noodige sommen zallen gedeeltelijk worden verkregeu door eene leeuing iu goud gedeeltelyk door hypotheek Het bedrag der laatstbedoelde leeuing lal later worden vastgesteld Donderdag was het de jaardag van het overljden van Koning Victor Emmanuel eu dat de Italianen dien beminden Vorst nog niet hadden vergeten bleek uit de menigte die naar het Pantheon atr omde om de tombe van deu Vorst met bloeiAe i en kransen te versieren Zeer de aandacht trekt eene encycliek dooi denPaus aan de bisschoppen gezonden waarin hij uitvoerig de betrekkingen vau de Kerk hel Pa isiiohapen de maatschappij onderling bespreekt Verd r zethij uiteen wat hij totnogtoe heeft gedaan welkepolitiek hij volgde en hoe hij verder de kt te handelen L BINNENLAND GOUDA U Januari 1879 I II I Prins Hendrik is overleden Als een donderslag trof dat onverwachte bericht ds Nederlnndaohe natie en dat vreeselijks tegenstelling op een tijdstip dat aller gedachten vervuld waren met de feestvreugd door de komst van hare geëerbiedigde Koniiigiu opgewekt Prins Hendrik is oveileden het zijn bijna de eeuige woordU die gisteren op straten eu pleinen gehoerd werden overal waar mensclien elkander obtmoetten eu geen enkele onder die allen was er die niet een waarachtig gevoeld woord van weemoed daarop liet volgen Wfiiit bij zulke treffende gelegenheden wordt hit telkens opnieuw bevestigd welk een diiverbreekbare band van innige sympalhle hel Nederlaiulsclie volk aan zijn Vorstelijk Stamhuis verbindt Wat Prins Hendrik voor de Nederlandsohe natie is geweest wat hij voor haar hieft gedaan kan eu behoeft niet in enkele weerden te worden gemeld ieder toch wi et wat alleen door ziju steun op iiiduslritqlen handelsgebicd kon worden lot stand pbncht Berst als het gemoed ecnigsiiiiis tot kalmte is gekomen z il men dczwairie der ramp in haar gtlieel kunnen overzien Onder diMi indruk van liet verlies sch dirl mast de jeugdige weduwe en de vorsttlgke familie de geheele naiie zich rondom jlo groeve van den Vorst wiens edele daden zij nimmer zal verfoeien wiens nagedaolqenis zij in ecr zal houden wiens baar ij met bluemeil siert en met hare tMnfcn besproeit Prins Hendrik rust in vrpile Prins Willem Pieiierik Hendrik oOu van Koning Willem II en vau Koningin Anna Paulowna Grootvorstin van Rusjand werd den 13den Juni 1820 te Soealdijk geboren eu al spoedig voor den zcedibast bestemd waarvoor hij groote liefde koesterde Bij de marine verwierf hij den rfing van luitenant admiraal opperbcvelhebbc der vloot terwijl de Koning hem dozer di en den rang van maarschalk schonk Den loden Mei 1863 huwde de Prins met Prinses Amalia Maria da Gloria IAugnsta geboren 20 Mei 1830 hertogin van SakseuWeiinar Eisenach die hem deu Isten Mei 1872 na een hoogst gelukkige Bchtvereenigiug ontviel en wier bemiunejijke eigenschappen haar een eereplaats hallden doen verwerven in het hart der natie Den Prins aan het huiselijk leven en geluk zoozeer gehecht trof dit verlies diep en eerst na jaren aan onvermoeide plichlsvervulling gewijd koos hij zich een tweede levensgezellin in de ïijarige Prinses Maria Lpuisa Frederika van Pruisen met wie hij den 24sten Augustus jl iu den echt werd verbonden Nog ligt ieder versch in het gehsigen met hoe warme ingenomenheid de natie deelnam in hel geluk van den geliefden Prins met hoeveel hartelijke sympathiei zijn jeugde gemalin door de Nederlandsche natie werd begroet Helaas slechts ruim vier maanden mocht dat geluk duren Ongeveer een dag of tien geleden werd de Prins die sedert B Februari 18B0 vertegenwoordiger van zijn Koninklijken broeder als Groothertog van Luxemburg was en zich thans aldaar op het kasteel Walferdingc bevond door mazelen aangetast diei aanvankelijk geen vrees voor zijn leven ileden koesteren De ziekte verliep regelmatig en gaf hoop op spoedig herstel Eene bdrperte echter maakte een einde aan het leven van den Prins die gisteren morgen te 4 ureu deu laatsten adem uitblies Z M de Koning heeft aan den opperceremoniemeester per telegram kennis gegeven dat hij bepaald heeft dat de plechtige aankomst van den Koning en de Koningin in Amsterdam en s Gravenhage wegens bel overlijden van Hd Broeder ten bepaalden dage niet zal plaats hebben en derhalve de feestelijkheden te dezer gelegenheid onbepaald zijn uitgesteld Uit Den Haag wordt gemeld Nanr men vau goederhuud verneemt zon Z M de Koning voornemens zijn naar Luxemburg te vertrekken Het Beatuur der afdeeling cGouda van het Ned Tooneelverbond verzoekt ons te melden dat de Buitrkgewone Vebgadeeiso van beden avond waarin de Leerlingen der Toonbelschool zonden optreden wegens het overlijden van Z K H Prins Hendrik niet mag doorgaan en derhalve IS VWGESTELD De houders van introductie kaarten behoaden het recht op hunne plaatsen voor de buitengewone vergadering die nu in de volgende maand zal plaats hebben Zg echter die mochten verlangen hunne in troductiekaarten in te wisselen tegen het daarvoor betaalde geld vilden daartoe gelegenheid Vrijdag 17 Januari é k van 10 tot 12 uur ten kantore van den heer ü Lulius van Goor penningmeester der Afdeeling Vrijdagraiddag is zekere L de Man wonende inde Korte Akkeren alhier in den Achterwillis doorhet ijs gezakl en verdronken Eerst Zaterdagmiddagis zijn lijk gevonden het ijs in de rondte was door zijne handen st uk geslagen De afdeelingen van de Eerste Kamer der SlatenGeucranl hebben Vrijdag en Zaterdag onderzocht de wetsontwerpen thans bij die Kamer aanhangig en wel in de eerste plaats die uitmakende de stnatsbegrootiug voor 1879 s Linds middelen hebbeu in het jaar 1873 opgebracht ƒ 95 909 767 67 ƒ 1 126 511 68 meer dan in het jaar 1877 De raming bedroeg ƒ 94 388 828 08 De opbrengst der verschillende middelen was in 1878 als volgt directe bilastingen ƒ 24 008 914 18 waarouder grondbelasting ƒ 10 573 208 57 personeel ƒ 9 405 275 21 pateuteu ƒ 4 038 101 97 j in en uitgaande rechten ƒ 4 583 312 53 nccgnsen ƒ 38 979 422 49 waaronder ijn ƒ 2 07 1 134 72 binnenl enbuileulandschgedistilleird 22 03i 358 62 zout ƒ 3 157 239 32 zeep ƒ 1 633 977 38 waarborg en belasting der gouden en zilveren werken ƒ 36B 288 61 indirecte belistingen ƒ 20 440 370 06 waaronder zegelrechten ƒ 2 109 761 76 registratierecht ƒ 10 67 5 447 25 hypothcckrcolit ƒ 1 047 816 64 recht vau successie en van overgang bij overlijden ƒ 6 607 344 40 domeinen ƒ l B74 774 01 i posterijen ƒ 3 621 004 17 rijkstelegrafen ƒ 821 485 50 staatsloterij ƒ 433 756 50 icten voor de jacht en vissohery ƒ 160 414 50 loodsgelden ƒ 920 966 10 Als bewijs voor de goede werking der spaarbank te Woerden moge dienen dat hel saldo iu kas op uit December II bedroeg eene som van ƒ 62 356 26 De Eerste Kamer heeft hare afdeelingsverslagen over de Staatsbegrootiug gereed De discussie daarover kan legen het einde dezer week worden verwacht Heden ten 3 uur zal de Kamer eeue zitting houden Zooals reeds kortelijk werd gemeld heeft Z M de Koning ter gelegenheid van HDs hnwelyk dezer dagen aan een 400 tal veroordeelde kwijtschelding of vermindering van straf verleend daaronder lie vinden zich ongeveer 800 militaire veroordeelden Volledige gratie hebben erlangd ruim veertig veroordeelden Sommigen zich thans in hechtenis bevindende in het huis van millitaire detentie te Leiden en in het huis van correctie Ie Hoorn hebben twee jaren afslag gekregen terwijl van het grootste aantal de straftijd is verftiinderd met ééa jaar of zes maanden l e overigen hebben geringer afslag erlangd Voortaan zullen gedetacheerde kapiteins die door ancienneteit eerlang in aanmerking kunnen komen om lot majoor te worden benoemd deu laatsten tijd onder het onmiddellijk toezicht van den regimentschef hun dienst verrichten opdat deze al veranlwoordelyk persoon op eigeu waarneming advies kunne uilbrengen Op 1 Januari 1879 bevonden zich aan boord van de H ttitenaer 200 van de Anna PmloKna 209 en bq de Eweeksohool te Leiden 36 jongens Deze laatsten zijn aldaar gedetacheerd en behooren in de rol van het wachlschap te Amsteidam Aan boord van dezen oorlogsbodem bevinden zich echter geen jongens die de klassen der opleidingsschepen reeds hebben doorloopen tenzij men hieronder wilde rekenen de stuurmuiis leerlingeu der 2e klasse die aan boord van het wachtschip eenen twee jarigen cursus volgen om tot sluurmaus leerling Ie klasse bevorderd te kannen worden en wier get op bovengeuoemden datum 23 bedroeg Van de ingelijfden voor de lichting van 1876 herkomstig uit Noord Holland kondea lezen en schrijven ruim 92i i pCt van die nil Zuid Holland bijna 90 s pCt van die uit Friesland ruim 89 pCt van die uit Groningen ruim 80 pCt van die uit Drente nagenoeg 37 4 P t die uit Gelderland ruim 87 pCt van die uit Utrecht bijna 87 pCt van die uit Overijsel bgna 84 pCt van die uit Limbnrg bijna 83 P t van die uit Zeelimd bijna bijna 82 pCt eu van die uit Noord Brabant nagenoeg 79 pCt De commissie van uilvoering uit de hoofdcommissie tot viering vnn den gedenkdag der Unie van Utrecht heeft ter algemceno kennis gebr icht dal door verschillende omstandigheden de feestelijke en plechtige heraenking der Unie van Utrecht vooreerst blijft uitgesteld De maatschappij tot opvoeding van weezen in het huisgezin heeft van een onbekende door tusschenkoinst der heeren van Leuvenigh Willink Oo ontvangen de belangrijke gift van tweeduizend gulden Op de vraag Hoe moet met hel oog op den hedcndaagschen strijd onder de stanthuishoudkundigeu over de omlerliiige verhouding van Staal en maatschappij worden geoordeeld volgens de beginselen der christelijke zedeleer heeft Teylers genootschap Un antwoord in het Hoogduitsch en op de vraag na ir de toepassing van de conjeciuranl critiek op den tekst van de schriflfli des Nieuwen Testaments vier antwoordèu in het Nederlundsch ontvangen De te Utrecht gevestigde Maatschappij tot exploitatie van veestallen heeft in hel afgeloopeu jaar weer met hel meeste succes gewerkt Hel blijkt meer eu meer dat de coulante wijze waarop de exploitatie plaats vindt zeer iu den geest der veehandeliiars vooral vau de buitenlaiidsche valt Niet alleen dal de stallen op marktdagen steeds vol paarden of rundvee zijn maar bovenal wordt gebruik gemaakt van de extra treinen die de Maatschappg van en nanr het buitenland oriraiiiseert en waarvan zij de regeling met de verschillend spoorwegmaatschappijen geheel op zich neemt De bekendheid der Maatschappij met de verschillende spoorwegtarieven zoowel als de vereeniging van vele kleine zendingen tol ééne of meer groote geeft aan de handelaren eeu enorm voordeel dal nog verhoogd wordt door de goede verzorginz die hel vee onderweg te beurt valt daar de exiratreineu op lange trajecten steeds ouder vertrouwd geleide syu B en W van Amsterdam hebbeu aan den gemeenteraad voorgesteld om de exploitatie van den Stadsschouwburg te gunnen aan de heeren Albregl van Ollefeii Moor en Velttnau De voordracht luidt aldus Wg hebben de eer aau uwe vergadering over te leggen drie adressen mei bijlagen bg ons ingekomen naar aanleiding van de oproeping van gegadigden tot het exploiteeren van den Stadsschouwburg voor bet tijdvak van 1 September 1879 tol uit Augustus 1882 Twee dier adressen ziju afkomstig van de vereeniging Htl NedtrlaiuUch Tooneel het derde is onderteekend door de heereu J H Albregl D H N vau Ollefen L J B Moor en L J Vellman tooueelspelers aan den Stadsschouwburg In het eerste harer adressen verzoekt de vereeniging Set Neckrlandêch Tooneel belast te worden met de exploitatie van den Schouwburg zonder dit er van haar pacht of huur worde gevorderd iu het tweede verklaart zg zich subsidiair genegen om als tegemoetkoming iu de kosten welke voor de stad uil het bespelen van den Schouwburg voortvloeien voor hare rekening te nemen de jaarwedden der beambten in art U der voorwaarden genoemd benevens de kosten van schoonmaken van den Schouwburg tot een bedrag vau ƒ 6000 De heereu Albregl 0 s bieden ecu pachtsom van ƒ 8000 aan De adressen zijn door ons gesteld iu handen der Stedelijke Commissie voor deu Schouwburg met verloek om ons haar advies te willen mededeelett Het breedvoerig advice der Commissie hetwelk wij U hierbij overleggen strekt om het bespelen van len Stadssehouwburg voor het aanstaand driejarig tijdvak te gunnen aan de heeren Albregl a Al wenscht onze vergadering iet alle beschojjwingen van do Commissie te onderschrijven mei de onolusie van haar advies meent zg zich te moeten irereenigen Zij mag toch niet verzwygeu dut naar kaar oordeel de vereeniging Bel NeJerlaiuUci Tooneel aan wie bij Raadsbesluit van 16 Febr 1876 het bespelen van den Stadsschouwburg van 1 Sept 1876 tot 31 Aug 1879 werd gegund de verwachtingen die zij had opgewekt heeft teleurgesteld en vele barer beloften onvervuld heeft gelaten Al erkennen B en W dat aan hel decoratief en de coslumeering door genoemde vereeniging meer zorg is gewijd dan door vroegere directiën zoowel de keus der stukken die zij opvoerde als de wijze waarop door het herhaalde reizen de arlisten werden afgemat en degelijke studie onmogelijk werd gemaakt gaf ook reden tot ernstige klachten Zoowel hieruit als uit het feit dat dezen winter geen operagezelschap in deu Stadsschouwburg optrad verkregen B en W de overtuiging dat de bestuurders vau Sel Nederlandéch Tooneel aan wier goeden wil zij niet twgfeleu de noodige geschiktheid missen om bij de exploitatie van den Stadschouwburg Ie voldoen aan de eischen welke in redelgkheid geaield mogen worden Deze overtuiging wordt nog versterkt nu hel blijkt dat eenige en daaronder voortreffelgke tobneelspeler zich van haar willeu afscheiden om een eigeu gezelschap op te richten en de vereeniging dus ook iu deze onmachtig blijkt om eeu der hoofdpunten van haar programma de samenvoeging van de beste verspreide krachten te verwezenlijken De opengevallen plaatsen mogen door enkele audere verdienstelijke arliaten zijn aangevuld het overblijvende personeel schijnt onzer vergadering niet sterk genoeg om daarmede twee schouwburgen Amsterdam en s Gravenhage behoorlijk te bespelen Wat de aanbieding van de heeren Albregl o 6 betreft onze virgadcring ontveinst zich niet dal ook daartegen bedenkingen kunnen rijzen Hel personeel toch door deze heeren bijeengebracht is vooral wat de vrouwenrollen betreft niet zoo goed als zij dit zoude wenscheu D iartegenover staat echter dat dit gezelschap alleen Amsterdam lot hoofdpunt zijner exploitatie wenscht te maken en slechts twee dagen ter week elilen zal optreden zoodal de arlisten geregeld vijf acblerceiivolgende dagen alhier kunnen studeeren en repeteereu Op grond van hel boveujstaaude hebben wg de eer U het volgende besluit ter goedkeuring aan te bieden Voor het driejarig tijdvak van l September 1879 1862 de exploitatie van den Stadsschouwburg te gunnen aan de heeren J H Albregt D H N van Ollefen L B J Moor en L J Veltman tegen betaling van een jaarlijksohe pachtsom van 8000 en dit besluit te onderwerpen aan de goedkeuring van Ged Stateu De Commissie van opprrtoezicht en b eer der Kweekschool voor Zeevaart te Leiden maakt bekend dal op Dinsdag 28 dezer s morgens 10 uur iu voornoemde inrichting eeue keuring zal plaats hebben van jongens die eene verbiuteuis iu s Rijk zeedienst euschen aau te gaan De N Zutf Cl keurt het voornemen der regeering af om eene belasting op hel kapitaal iu porlefeuiile in te voeren Dat outwerp zondigt in beginsel doordieu het éeu stap is in de richting der directe belastingen ter t ijl men versterking der middelen iu de eerste plaats moest trachten te verkrijgen door indireote lasten Het is buitendien in strijd met alle regelen van de economie welker allereerst geloofsartikel is zouder sparen geen kapitaalvorming Reeds de suece sie wel strekt om van lieverlede de kapitalen te moeien ten b ite van de staatskas tot zij daarin geheel verdwenen zullen ziju De couponbelasting zou eeu tweede schrede zijn op dieu weg naar bel socialistisch ideaal kapitaal in gemeeuschappclgk bezit En uu stevig doortastend want met één peimestreek verklaart het wetsoulwerp een vijftigste gedeelte van het nationaal vermogen voor zoover het niet iu vaste goederen of in deu handel gestukeu is verbeurd De cjupou belustiug lou vooral drukken op de kleinere renteniers zij zou dus eeue premie zijn tegen besparing en hel onmiddelgk gevolg van hare invoering zou zijn dat zij die sparen kunnen zooveel mogelijk hunne spaarpeuningen zullen gaan aanwenden voor lijfrenten waardoor de kapitaalvorming meer en meer zal vernietigd warden Eeu tweede bezwaar is dal de koeponbelistiug meerendeels eenvoudig eene verdubbeling is van beslaande eenzijdige losteu voor eene bepaalde categorie van burgers De personeele belasting is eene gebrekkige verteringsbelasliug waar die verlering uitbetaald wordt doel er nielloe bg den een is t handelswiusl bij den tweede traotement of weekloon bg deu derde rente Doch nu komt de coupouhelasting alleen die verteering nogmaals treffen welke uit renten wordt bestreden en laat het overige iutaot De N Z Cl acht dit in geenen deele billijk eu verdedigbaar Wil men geheel naar verhouding van hel inkomen heffen men hebbe den moed ruiterlijk de inkomstenbelasting voor Ie stellen Maar het is onwaardig en deloyaal die inkomstenbelasting zelf te veroordeelen en te aelijk taar in te voeren voor een gedeelte der bevoftiug Gdukkijj tchler ze is er nog niet zegt de M 2 Cl Hiiachien jn er onder de meerderheid oog mannen die de waarheid en het volksbelang stellen boven het parlijverbond De Jrnh Cl verdedigt tegenover de Tijd en andere bladen deu heei Henueqttiu die zich zelf aanbeval aan de kiezers van het district Leeuwarden als candidaat voor de Tweede Kamer Er is in die daad niets afkeureuswaards eu ket is wel zoo oprecht dat men openlijk verklaart als oandidaat te willen optreden dan een goed vriend iu den arm te nemen door dezen de caudidatuur te doen stellen en zich dan misschien nog te houden of men slech ti aarzelend haar aanvaardt Of de heer Hennequin de geschikte persoon is en of ook de meerderheid van dit gevoelen zal wezen laat de A Cl ter zijde maar iu het zelf stellen zijner caudidatuur ziet zij slechts eeu bewijs van groot zelfvertrouwen geen lakenawaardige handeling De Staatêconrant bevat het verslag der commissie vau 1 Augustus 1878 tot 1 Augustus 1879 belast met hel afnemen der geneeskundige en tandmeesteraexamiua Tot het afleggen van hel geneesk examen hebbeu zich aungegeveu zevenenzeventig candidaten van dezen is een overleden terwijl zich zes om verschilleue redenen vóór den aanvang van het examen hebben teruggetrokken Van hen ziju iu de Ie zitting zeveoenveertig geëxamineerd terwijl de drieentwintig overigen onmiddellijk na den aanvang van de 2e zitting iu de gelegenheid zullen worden gesteld hun examen af te leggen Tot het afleggen van het landmeester examen hadden zich aangemeld vijf candidaten van hen trok vóór den aanvang van hel ex imen zich een terug Voldoende bewijzen van bekw uimheid om tot arts te warden bevorderd zijn geleverd door 21 candidaten Aan 15 candidaten is het getuigschrift voor het eeiale gedeelte van het examen uitgereikt Vier candidaten hebben zich gedurende het examen teruggetrokken Van de vier adspirauttandmeesters is écu toegelaten i een trok zich onder hel examen terug Hel Berl Umitche Wocheneekr deelt een genezing mede bewerkstelligd door dr Kaatzer Een boeren knecht kwam bij hem en klaagde over pgii iu t linkeroor Bij onderzoek bleek dal het oor geheel vol was met levende dooreeakrielende wormpjes het kroost eener gewone bromvlieg welke waarschijnlijk terwijl de man sliep ia z n oor gekropen was en daar eieren gelegd had Hel aantal schatte men op 700 Noch met een tangetje noch door uitwassching of iodroppeling kouden de pijnveroorzakende gasten verwijderd worden De arme knecht leed schrikkelijk Toen kreeg dr K een kostelijke gedachte Hij boud den lijder een stuk Hollandsche kaas voor het oor en beval hem zoo te bed te gaan liggen Den volgendcu morgen kwam de patient met oogeo die blouken van vreugd den doctor vertellen dat de pijn was verkwenen Het oor was door de kaaalievende bewoners voor goed verkten Het blad waarin de mededeeling voorkomt maakt eiken twijfel aan de waarheid onmogelijk Voor het gerechtshof Ie s Graveuhage werd Zaterdag een niet onaardig lasterprooes behandeld Iu hooger beroep stond terecht zekere T S landbouwer en lid van den gemeeuteraad te Bmiuisae De zouen van dezen appellant schenen zich nogal dikwerf aan jachlovenredingen schuldig te maken en verkeerden tengevolge daarvan niet op een al te goeden voel met den rijksveldwschter van der L want deze had niet minder dau zevenmaal proeeaverbaal tegaii hen opgemaakt Evenmin als zgue zoons was de vader hierover bijzonder gesticht en dit gaf hij deu veldwachter herlia ddelijk te kennen Op den Sisten October jl stond hij met iemand bg de haven zijner gemeente te praten eu toen hy deu veldwachter in de nabijheid zag zon bij volgens dezen hem toegevoegd hebbeu de woorden Zuo ben je daar meineedige veldwaehler I Deze had zich hierop omgewend en gezegd Ja ik ben het maar tneineedig ben ik niet Waarop de appellant zeide Ik k iu hel je bewijzen dat je tegen mijn zoon Cornelia valsch getuigd hebt Te dier zake was proces verbaal opgemaakt en de Rechtbank te Zierikzee veroordeelde den ontevreden vader wegens laster tol tien dagen eenzame opsluiting Van dit vonnis kwam de veroordeelde iu hooger beroep Nadat de veldwachter opnieuw als getuige was gehoord werd de verdediging voorgedragen door mr Jao van Gigh Pleiter begon met aan het hof over te leggen twee vonnissen wa rbg beklaagden waren vrggesproken niettegenstaande dezelfde veldwachter van der L hunne schuld had volgehondeu Nu ZAg pleiter hierin wel geen reden waarom de gebezigde woorden straffeloos konden geuit worden maar wel een grond voor hel hof om te onderzoeken of I het bezigen der woorden wel overtuigend bewezen was De veldwachter keu zich nu even goed vergist hebben als vroeger en geen enkel e was er nevens hem fie appellant onlkends attti e