Goudsche Courant, vrijdag 17 januari 1879

1879 VrUdag 17 Jamnrl NogSés GOUDSCHE COURANT l eaws CD Adverlentieftlad voor Gonda eo ÖmslrekeD Van Rennes Pudding Poeders scheikundig onderzocht en goedgekeurd waarvan attesten ter inzage hggen Van Bennes Chocolade pudding Van Rennes Amandel pudding Van Rennes Vanille pudding Van Rennes Citroen pudding Van Rennes Frambozen pudding Ieder pakje bevat de noodige Suiker j pond De prijs van alle soorten is per pakje voor eene pudding voor é personen altijd goed uitvalt slechts 10 rent In nette verpakking voorzien van gebruiksaanwijzing verkrögbaar oUeenJ by Pe inaendlng van advertenti n kan geschieden tot des namlddagi Yua dan dag der oitgav die Ooslhaven B 19 Gouda A F VAN RENNES Mariaplaats Utrecht t i w a ii inm i ul i iw i Ie wodraói fflKi d Ie liéfiben ibo iby dit al deed dan was nog niet zeker elke woorden het wjuteiv en of die dus ui laater pplererden Op 4eaf gronden hoopte pleiter dat het hof zijn client hoQgsteua eeue tiaf wegeua beleedigiug zou opleggen De ad geu mr Gregory kon ziob met deze heachoawuigeuniet vereeiiigeu en concludeerde tot Tolkomen be c8ligiug vau het vonnis Nog dienzefdeu dag deed het hof uitspraak Hel ver Bietigde het vonuis waarvan was geappelleerd omdat daarb was lecht gedaan op onwettig bewys verklaarde den beklaagde schuldig aau het hem ten laste gelegde maar veroordeelde hem tot betaling eener geldboete vau ƒ 50 De kiesvereeuigiiig Leeuwarden hield Zaterdagavond eene vergadering tot het bespreken en voorloopig atemmtn van caudidateii voor het lidmaatschap der Tweede Kamer Vooraf werd door deu voorzitter den heer mr A Bloerabergen eeue sierlijke red gehouden ge i d nau de uagedachleuia vau deu heer de Koo vau Alderwerelt dic sinds 1866 op zoo waardige eu uitinuutcude wijze het kiesdistrict had vertegenwoordigd Bij acoUmatic werd besloten aan mevrouw de wtd de Roo vanwege de vereeniging een brief van luuivbeklag te doeu toekomen Na Hoogst bduiignekkeude disoussieu werd tot atemraiiig overgegaan ïussohea de vier ioorgedrageu caudidaten w uen de sveiumeu verdeeld als volgt majoor K Elaud van deu gcneralen staf te s Hage 8b mr A Kerdijk te Dèltt 15 mr H Levysohu Norman te s Hage 9 en mr Ph van Blom te Heerei veeu 8 Vele p rsoneii die hunne bezigheden buiteusbuis tebben kunnen zich niet genoeg verplegen wanneer zij verkonden zija oi a m brouchuis caiharrcn of andere aiiidoeuinge i van de bronches of longen l den Nieh IS vooi hen inderdaad beter en gemakkeIjgker dan t gebruik der teerkapsulei van Guyot die alle afkooksels siropen ptltes en borstdrankeu vervangen t Is voldoende om telkens wanneer men gaai eten twee of drie kapsules in t nemen Daat flke flacon zestig teei kapsules bevat kost dit wekdadig geneesmiddel slechts den geriiigen prijs vau ZI S a acht centen da igs terwijl het ontheft van hel gebruik van andere geiieesmuldelen Om zeker Ie zijn dat men de echte kupsules heeft moet men op de drieklefiiige handtetkcning van den heer Guyot op het enqueue letten In de meeste pothtken zgu de kapsules ie verkrijgen Burgerlijke Stand GEBOREN 11 Jan Maria ouders P Leeflaog J C Scboonderwoerd Jacob ouders A J van Dantïig eu J M Braudes Cliristlaan ilhelm ouders D C W vau dor Laar en M Strater Maclnet ouders M au der Drualj en A vau Oadshooru 12 Catbaiiua Magdalens ouders C floogeudouru eu G Uey Christina Wilhtlnjiua ouders G M Suuueu eu J Sauders Wiibclujiua ouders A de Joag en C van der üyl 13 Authouie l eodorua oudirs H J l olet eu N Plomp Autoule i ucas Aicolaas ouders J UouiDg rau BuivenbodeD en W vaa den Brink Chnstiur Johanna ouders D vau der Sloot eu J C W Ziukhaau Johanna ouders J Wiltcnburg en L de Gruyl Nicolau Joliaoucs ouders W Van LcLuuea en M A Homes OVfcHLEDEN 11 Jan M Moolenaar 3 j 2 m ï A Bredie 1 j 2 m G Nolle 2 j 9 m G de Zeeuw 2 j 2 m F C Pteters 1 j J m J Bortlaod bnisvr van J san balen 62 J G C Drabbi 1 j S 0 J E A ttolir 6 12 S de Jong 3j 4 ni J S Bgnhoüt 12 m J Hofman 8 ra M ü Punse lie 2 m P L vaa der Sauden 6 J 11 ra M A de joug 6 m G fiehouLen 2 j 6 ui r 13 E C van llftlcD 8 j 5 ra F Hufinsu è 2 ra M van Balen 1 J 1 ra U Keiudir 1 j 6 m A Kun l 3 j 11 m ADV£RT£NTIÊ r Heden overleed tot müne diepe droefhëd man geUefde Echtgenoot LBENDERT de MAN in deu onderdom van ruim 33 jaren mg nalatende drie kinderen te jong om hun verlies te beseffen O SNATEESE Wed L de Man GmdA 10 Januari 1879 Nog treurende over het verlies van ons g ieid jongste Zoontje LEONAKDUS werd beden ons oaderhart weder d ep getroffen door het overlijden van ona innig geliefd oudste Zoontje PETRUS LEONARDOS in den aan Talligen leeitgd van zeven jaar J J TAN DEE SANDEN H TAM DEE SANDEN TAN DïE Geest muia 12 J aari 1879 V De Heer ea Mevrouw SWAAN BasïEfiT betuigen hunaen hartelyken dank Toor de blgken van belangstelhng by den aanvang dezes jaars ontvangen Gouda 14 Januari 1879 PiiiMMm Gouda Oosthaveti B 14 Portraits Portraits Cartes Portraits Albums Dessins Spécialité d Agrandissemeuts et de Porlraits emaillés P SAVEliBlER 299 StaatsrLoterij de trekking der Eerste Klasse begint MAANDAG 20 JANUARI 1879 heb ik de Eer dit getuigschrift te plaatsen M Op uw verzoek deel ik n mijne bevinding mede aangaande uvV verfmiddel Van alle verfmiddelen dit moet ik bekennen heeft uw Eau Chromatiquo volkomen aan het doel beantwoord Wil u dit aan het grijzende publiek bekend maken ik heb er vrede mede Get Mevïouw M A SCHELÏEMA Gravenhage 24 Dec 1878 Het Eau Chromatiq ie verft het witte haar in Blond bruin of zwart ROO D haar Wordt bruin of zwart naar gelang men verkiest Franco aanvraag a ƒ 2 de flacon tegen postwissel postzegels als ook tegen Rembours bvj THEOPHILB Haarkundige Frederiksplein No 32 Amsterdam NB De bestellingsbrief wordt onvoorwaardelijk teruggezonden 743 attesten liggen by mij voor een ieder ter lezing Door den boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen BE mimi MM of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlijk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOOB CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten ena Kunstschildsr Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prijs 80 Centen Geen beter MIDDEL TEGEN HOEST OF Verkoudheid ALS DE EOBSTCABAMELS verkrggbaar by Van Rennes Ananas pudding Van Rennes Oranje pudding Van Rennes SafFraan pudding Van Rennes Madera pudding Van Rennes Koffie pudding RAAIJMAAKERS Haven Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte Recept waarop men in hot bijzonder attent maakt Zijn zeer nulti tn ongestpldheden der MAAO en werken heiiziam op de bl IJSVKlirEElNG Zg zyn uitmuntend legen de GAL SCHERPTE in het BLOEI en UITSLAG der UITII zg zgn Z CHÏ LAXEREND u 8LIJMAFDKUVEN1 Verzegelde doozen van S7Vj ent eu dubbelt doo7en zgn verkrggimnr bg de hli i AlUaèterdam J de Buer Amsterdam M 01 an k C drog heilige weg D 182 Boskoop J A van t Donkersir n 372 Woerden 3 F Swterman Zevenhuizen A Prins Bodegraven B Versloüt Het depot ieiet echtO Urbanus Pillen sinds zoovele jaren met roem bekend en in algemeen ge bruik 19 door ons te OOUda alleen en Uit sluitend geplaatst bg den heer L SCHENK op de Hoogstraat WAAESCHUWING Men wordt instantelgk verzocht Kei attent te willen zgn dat door ons bg niemand anders de UrbanusPillen bereid volgens het oude en echte Recept in Üépót zijn verkrggbaar gesteld i d Awrboven opgegeven Steden en Plaatsen dan hy de hurbovengenoemde Dt póthovders in elk doosje is een biljet voorzien met de eigenhandige naamteekening van de vervaardigers Wed Ki U EN Zoon Apothekers welke Handteekcniug zich ook bevindt op het Zegellak vaarniede de üoosjrs verzegeld zgn Wg verioekeu de gebruikers uistantelijk daar wel op te letten en rudeti hun nan WOl toe tO Zlon bg wien men de Doosjes Pillen haalt MIeen die Uoosjrs waarin een bijet met onze llnndieekenlng 18 zich aan te schaffen en zich te u achten voor het gebruik van de vele namaaksols OOünA DbUK van A BttlNKMi Da nitgare dezer Ck arant geschiedt ZONDAO WOBNBDAG en VRUDAG In de Stad gescliiedt de uitgave iu iieo avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG D prys per drie maanden ia L75 franco per post 2 BUITENLAND UiülMlagilscli Uverzicbt De SeiMilwerkiezii gen hebben ia Fr iiitrqk reedt vmobtfU edrigciu I b de repnlihkeiiwn bguuder impopulaire miuislrr v u oorlog Boni i jfgetredeo eu rerviipgeu door geuera il Uresirjr Dit KJiiM rs h bWii huiiue z iini en berrM In die dtr Afgiv t itdigiL U u dudilgk Ji li r Ur vy niel bijua l rmecue slCinmcn tot roor il er herkozen Vioepri idealeii tijn RihraoiK Briswi Jokt Feny eu Dnrfort de Civrjo Heden iil de Tr Komc vleit tnc i tieli d i d nicnwe encycliek vau deit l 4iis Iwt VatiewM Veel voordeel mI aanbrengen cii Leo XUI djarmec het middelpunt ml orden vwi de iMierualioiiiiH bc trgiliug r a de mtchidni Tn die venriuAtfB i iu it eente pU its overschultiu r in rigrii iu loed ant de positie die de Pi uselgko Ütoel vooniiimetijk ten gevolge viin i do tervloekiiigeu van Pius IX iaiwcoit tegenover de venchillende Segecriigen is nUt v iu dien ard dat nuu medewerking vju din tgde ui Torliiigrn Ook 4 onderhaodelingcn met SuitscliLind hebbeu tot hedeu tot aielt geUid n het eenige punt nonrover men tot een resultaat is gekomen is het keunisgeveii van kerkelijke bonoemiugt U aou het burgerlhk getag fa formaliteit die elders mit name in Oottenrgk tonder eenig bezwaar door de Boomscbe geettdgkheid ordi vervuld Langzamerhand begint men dan ook tot de overtuiging te komen dat h t ondertobeid tnstobeo Leo XIII en Plus IX meer in den vorm ligt dan in het weten wjt Piot IX gedaan ilde kcijgfu door vrrwenrehingen tnwht Leo XIII te bereiken door vrcdci uig n het doel is hetrilfde de hecrlehnppg V4n de Kerk over deu Slaat Ue Ooiteurgkers peinzen sleedt over do organisatie vau Bosnië eu Uenegowiiu uit hetgeen door de dagb adeu daarover wordt meegedeeld bigkt dai liet btzetlc of juitter uitgedrukt br geanueieerde uiA ti li iu onder het Rgksmiuislerte de zetel nu de Regeering voor de beide provincies tal zgu Semjewo Ovtr jiet gthetl luiden de bcriohten uit Bosiiié guutiigerï d bevolking sohil tich iu hacr kit eu begint het vatte bestuur vau de Oo cnrijlcrs dat gunstig bij dat van de Turken afiieekl op prgs te stillen I it heeft len gifvplgr dat het btzeltiiigrliger opnieuw it verminderd wal vooral lugetnam is omdat de di iiva r van proviand bij de ilechle middelen tan vervoer even moeilijk ia alt dBur In de biiinrii itndsobe crisis loh j i plultrliiig eene ndiiig te rgu geLomcu ii i ifAiiu ip ig weigert llltus oiiuifuw tfji sltlligsle ev vooritUirsch ip Ie tó iv iaiden rii bhjfl hij b j dii beslui ifn zullen de lotesl der tege nroordige inlnislers evfnaer fifïdfii In lik gev J zoii hu legeuwflordig Kabinet liiiinen rrer icii d ig oul la n zjj i 0 rr ili nniuMelliiig v in een liicnw miit s ciio vtrnetmi in n leolits onbrpaalde geruohleu AU voonitte wordl paif Coroniiii genoemd Het eheele oautal prrtonrn Iraohleui e Duitwe tocialitlenwrl i it hunne oonplanlsen verwgderd wlraagt 62 Daaronder ziju eenige weinige gevallen nu uitw king in dó Uatatti dogen begrqxio Al de consirvilieve bladen t ntUn bcscliou iijfii over hel Hctsontwcrp op i vij til in ilen Rijlsd ig doch geen hiiuiTr verrfeiligi ket onvoorw uird lij Zij hebben bed nkiiig t gen M tfépaltjg n arbg leden ouder leUie voo wi rdrl naar dr recbib il eii ktt iiirn verwezen onltoj en Mert men ttee li t irn pa ir dt r oonvrtdlirve bladen ofBcieusr mcdei t a ea oulva jreii legt men bnnne houdinz iu dle i ti i uil dal de Heyee in van bet ouhoudü re ilizer brpjiinp orrrluigd n en Uf deel tii k wrlsvoorttcl zou witleti 0 KilI r ii Hrt id dan ook oaartchgnlijl door den BolidsraRd geschrapt nrdeii Doch de rëdtn i u eer liggeu m een coirstitutioueel bezwaar dan in ee i tucht o den Kijkt lag t te grmoet Ir komen Bg het Pruisische Huis drT Afgevaardigden is door den beer H trcm i in v a de centniin partij een voorstel iivgediend slakke iilaém bet ctsontwer i op de tuch in dru Rgksr t td el goed Is keuren Er schijnt iiiderda id alle hoM t beltaao op ceu ywwsthle mtpi ut éK biihilrt iii taMkea m Und en Turkije Volgens en bericht nit Berlgn nithans lijn de ondeihandelitgCB die tnssehen de oeidc mogendheden worden gevoerd geheel ia overeenstemming met Engeland zoodat meu verwacht dat het definitieve vredestrnctaat geen strijd zal opleveren mit de bepalingen van hel verdrag van Berlij Eventuéele pogingen van Busknd om EngeUnd te bewegen tot inbreak np het traetaat van Berlijn met het oog op de vorming van ren groot Bulgnorseh ijk tonden too wordt venekerd dsn ook ongetwijfeld mislukken BINNENLAND GOUDA 16 Jauuari 187 Dondndig SS Januari e k tal de beer W H Stenfer Knew predikant Ie Nieuw Heivoet in eene vergadering der hier gevestigde afdeeling van het NtderlMiêck PnUtttmUnboki een vooidraoht iivuden Bg gelegenheid van dea Koppermaandag rdea ook dit jaar naar gewoonte door Amalerdjimtehe beeken tteendrnkkera tol van keurig nitgevoerda kalenden voor 1879 verspreid Die welke door de KminUyh Netkrlmdtlu Sioowulrukktry onder diirctie van den heer A ta Oflerttt aan baar clientèle werd aangeboden werd ook on lorgeiouden en gtarne miken ij doarvnn met ecu woord melding Dete kalendir is eea b wijs van den vooruitiiang op dit gebied en van de wijze waarop de Ijrpograuhie ea meer bijzonder de cbromo lypographie op de itelitn van gemeld stoomdnikkerg tegenwoordig wordt iu beoefening grbrioht Een eipmplasr van dezen kalender werd Iu het vorige jtar naar de wereldtrntoou telling te Pargt gezonden en werd daar bekroond wat ons volstrekt niet verwondert daar hij keurig it nitgevoerd en tmoakvol bewerkt Met het volite recht mag doe kalender on aanbeveling worden genoemd voor de Koulakl a Nedslaodeohe Stoomdrukkerg te Amtterdam Loop der bevoUjiig gedurende bet jaar 1878 te Mo rdf ollt Oebon n tl og ii vr Overleden t 31 m S8 vr Gehuwd 22 paren Bevolking op 81 Deo 1878 i II6S n ll a n te itmea 2285 inwoners AD V K R T E N T I fi N worden geplaalM van 1 5 regels k Sd Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTS LETTER worden berekend naar plaotsruiinte A onderipe Nommers VUF CENTEN Ia den H i f besleat bet voamemeB om uil de ba ger j en i die i van rouwbekbig te riditca nwwel a H K H Prille Hendrik Ut awt Z U dea K aii Du drreseu zullrn ter oiKicrteekcniiig liggea bq M De gemetuterjnd vau Amslerdkm heeft giateicd mei 14 legTD 10 tterameii op voonlrl vaa Balg in Welb de exploiiuie v nn den Slad 8 lis vlNUJC gegund iau de hreren Küutgt v tu Otlclca Hot e i Vtlinwu le i brtaii na eea jaari sda pcehlsum r ia 8000 Dinsdag naolii weid Ie AattMÉha een proef ge uoBKu met de eleelritdie TCitinlUMM m oen D m die gi leren dvond tea df bic beriiaalit mfd De proef gelukte vooral Kittocn volkomen Het b ilreklc pleiu k i i men van t begin tot htt eiadte ah bij zw ik loiilicht overzien Duizradea toesekouwen M Ml MeaiMaMhV4l iiM lai wviém Het Hiuitterie van oorlog iu oi imerking uemeada dat de indvrtgil vcrboo e iiaubnugpremie er niet toe geleid heetl het a ntal vrqwilligen bq bet De Minister vaa faianenlandsebe takeo keeP ilaïas aan dea waarnenieodiM voonitler der lykt aomai is van odriseun zgu voom iiien te kenaea gqgereo om aan den Koning de opheffing dtr CemmMis voer te dragen De Voonitter i teven nitgeooodigd da irvaii kennis te geven aaa de biaac oi brileabndtobe eorretpondentea De Minister van juaUtie vcatigt de aaadaeht vaa belHogbebbeodea op de bij de wet vaa 5 Jaai U78 SUuldM m 90 voorgeMsbrcvea vrraiea ii g alle op 1 laaDiiri 187 bettaaade bTpollKsaila inseh rijvingen De aanvraag tot vemieawiug maU geteliiadea deer den hjrpoliieeairen lehaldeiseher of dgor eea deide dameut bem De bevoegdheid tot vrrairawing staat gedareade twee jaren open eo alleen voor de in hel jaar 1871 oi ngevraagde vernieuwingen wordt htt door dea sehuldeitoher te betden salaris Van den bypotheekbew i irder met do helft verminderd Bg gebreke van tijdige veniienwing hoodt de bypotheiBaire iusohrgviug op van kradit te i a Staten Generaal Eiasn Kum Eitlingen van i eu 15 Januari I8Tt De titling van Dinsdag werd door den voordtter ge opead met eene toetpraak waarin bij hulde bnêht aan den overleden prins Hendrik door wien oürterven het vaderland eeu onhentelbaar verliet en d pfiales eeu troaw en deugdzaam echigeuoot heeft verloren Later tal voor de kamer d gdegeakud bctlaaa vaa hare gevoeleaa te doea Uükea De eiudveitkgea iga itgebraabt ovet veiieUlleadt wettontwerpen lo de titling van gisteren ign aangenomen de begrootingen voor Surinorw Curafao het domeinfond ultmtde ket oiitwcrp tot verkoop vaa veitiaggioud aan de gemeeate Groningen Tegen aM rgett ten 11 uar ii de ttoattbegrootir g aan de orde gestild I