Goudsche Courant, vrijdag 17 januari 1879

tentbelasting in verband tot eene algemeene inkomstenbelasting Andere leden bestreden e hWr eeb incometax en gaven do voorkenr aan dft lanien d r regeering tot invoering vau een kapitaalbelasling en verbetering detpatemwet Herzifuing 4er jvet van 7 Jun I8 ï Wreffeade den afslaud vtn bilt 4 B personeel werd door somWige leden foorgéitaan Eipdelgk verklaarde een groot aantal leden dat aan eeue rinsnede in een door de kamer nitgebracht verslag een geheel verkeerde uitlegging vTas gegeven Een protest van de meerderheid der kamer bij voorbaat uitgebfaoht tegen eene eTentuele v rh oging van Lpetocntège die onder den nmm van gr dbelasting op het belastbaar komen der ngebdlwde eigendommen wordt geheven lag niet fn de bedoeling Gisteren is de sohaatsententoonstelling te Zaandijk geopend Behalve de heer G J Leeuwenberg te Delft die de goudon medaille verkreeg zyu bekroond A Korver te Vinkeveen zilveren medaille K F Bakker te Antsterdam bronzau mfldiiille en en zilvtren dito voor de sierlijkste inzending Verder ziju nog een zestal getuigsohriften uitgereikt Op het verzoek n de Voi del oraiDi ic om den Bu Februari e k toegang te verkrygen tot de Nienwo I kerk te Amsterdam teneinde iugevdge de oridracbt van bet Taal en Letterkundig Congres te iLampen gehouden een krans neer te leggen op Vondel s graf hcefi de Commissie tot het bestuur o er de kerkgebonnetl gtfedorea fondsen en iukomsMa der Ned Uerv gemeente aldaar geantwoord dat zq geene termen heeft gevonden om ata het gedane verzoek te iwldoeui Dezer dagen heeft een persoon te Amsterdara die foilliet waa verklaard en bij wlen énbtenartn der justitie onderzoek kwamen doen naar vermoedelijke frauduleuse handelingen door bem gepleegd een groote hoeveelheid vitriool gedronkcu terwijl de justitie met het onderzoek te zijueo huize bezig was De ongelukkige stierf een dag later aan de gevolgen De Amiterdanueie Ct bevat het volgende Overglde besluiten zijn zeker altyd af te keuren maar de uitiug vau eene gedachte opgerezen ouder den eersten indruk van eeue treffende gebeurtenis kan hare waarde hebbeu Wg meenden daarom niet onvermeld te mogen laten wat wy Dinsdag hoorden toen overal de mare van Prins Hendriks dood was vernomen alle endere onderwerpen verdrong en over niets anders gesproken werd En nu moeten die fonteinen te Soestdijk nog opgericht I Wat een droevig contrast I I Maar waarom zou dat moctenP was het antwoord yWel het besluit is genomen ontwerpen zqn er alles is voorbereid en de uitvoering verzekerd Men kan al het gedane tdch niet ongedaan maken meende de eerste spreker De tweede echter gaf geen karap Wij zijn looh geen Chineezenl ziide hij nl noemt men ous wel eens zoo eu het tou toch ook wel niet voor de eerste naai wezen dat inert onder geheel veranderde omstandigheden op een genomen besluit terugkwam Ëeiis gezegd blijft niet altijd gezegd Zal men als de roowende Weduwe het lustoord eens weder bezoekt waar zij Zfilke gelukkige dagen doorbracht het hart hebben haar vroolijk springende fonteinen te laten aauschouwtu l men voor d it Paleis dat thans helaas I ook zoo goed als een sterfhuis is de hand aan den arbeid durven slaan om nu I nu ndg 1 een huldeblijk op te richten waarI van het aanschouwen de zielsbédrdefdé grltvcn moet bij eiken opslag van haar weenend oog Neen en nog eens neen I van die fonteinen moet nu niets meer komen Wat dan P £ r moet locb iets gedaan Worden zeide de ander Den prins en de prinses was een huldeblijk toegedacht De geheele natie heeft er toe meegewerkt Het gaat toch niet aan nn dat alle zoo maar als a R utenu te beschouwen Dat behoeft ook niet volstrekt nieti Maar men riohte in de plaats van die ongelukkige fonteinen waarover toch al zooveel eu Zooveel onaangenaams te doeti is geweeèt te Soestdijk een ander than eeu meer waar tham eén welspreüebder huldeblijk op en dat der Prinse niet smartelijk om te aanschouwen zal zijn maar dat tot haar harte en tot het nagrslaoht spreken z d van do vereering des Volks voor den dierbi ren doode Do bttste van den Prins moest in brons gegoten en op een passend voetstuk geplaatst warden Het monument ter eere en ter eeuwige gedachtenis van deu Edelen Zoon moest te Soestdijk tegenover bet gedenkteeken dat de deugden zijns Vaders verkondigt en de liefde des volks teveAs prijken Dit ii het eenige huldeblijk hahs nog gassend D lopternen waarlijk 1 zij ziju than hoe mooi of Itiet mooi in elk 1 geval niet voegzaam en ik acht bet een geluk bij een ongeluk dat dg bepaalde keus uog niet gedaan en de iii voering nog niet begonnen li Uit Luxembnrg meldt men De nrelagenbeici ü i l8tlPWi S l B verloren de ODJ g ki n V 3 Voonienigheid Onze XkOiiiDg groóllierlog verliest een beminden hartelijk toegeiiegeu broeder het huis van Oranje Nassan een lyutr beroelÜ lf elint Priuie arie dtV enering aa de X x iiba gSs tcA Wiiarwg heefl ceu echtgenoot verlof ii niMil ll tde d goedheid en den adel Tao lijft hurt tvenaarde Het land is ia rouw gedon plld Biit bowenrt iijn gritofdeA iriui het beweent het gebiokeu geluk vau een prinses die het leerde lief heübaji i hel beweent mu vernietigde Be prinsl é F inf4 I IItI Il ï xvjner grooftiWH Iftt VhkV Mi Mm M feeli een kind t jn vader lirf bctfi Geen schooner bliidi de in de geschiedenis v u het land dan het tijdvak van voorspoed hetwelk het doorleefde onder hét itadhoudersoh van o zen Ijetre rdei P fif iAli hi ft voor ons grleèfa I H It Itomtia ie tterten in ons midden ons land heeft zijn laats eu adem ïx ht opgerafagen Heelt het iroothertogdom den prins bemind Ne I ikdd h ad tuf niét wiiider Hef NeSrland en het Ctherlogdom bddeii btweenen prins Hetidrik denIe Oytitt t de la tst lOogeublikHen va Print Hendrik terneémt men dat Z K H laatstleden Zondag den Ministerpresident vou Blochauseu had ontboden om verslag i omtsailgell land htt MVijltSploohtig hcid te Arel en De Prinses en de geneesheer dr Psnok t jti toen tot s nachts ten I ure bij den Prins gebleven CB hebben bij bet heengaan de bewaking iMD den kamerdienaar opgedrageu Omstreeka vlet Ure hoorde deze een gekerm en liet tftai genetftheer raepoi die den Prins reed stervende vond Slechts weinige o geublikkeu later had de Ijjder den geest gegerea fie ïïttni li lad i t A roede de de Vercenigingl Het N ed Xooneel bereid is de élivea der Tooneel olioól welke raet 1 Sept 1879 huu cursus voleindigd hebbén met name ma Sabldrolbt mej Tonia Poolman en den heer Sbhulze aan sich te VRbindw Nafr da N fi pi veraomeii heeft zijn aan iQeJ Wman poti reeds aaubiodiugen gedaan door de U Albregt o s De voordrachteu door de dames Sablairo ea en foolmau iu verscheidene afdeelingen v u bet Xooueelveirboud gehouden ziju ztó algemeeii bévalleB dfit het pngageiui ut van dete dames voor elk toonctlgczelaohap een goede aanbeveling tal Wijken te lyu tot Nat TKl tAlOT if Boskoop J hield heef ï T du Boi ia afimiste vei dÜMteéV vlfi het f ost en Hijksidfgraafkantoor al d4a teit betóngrUke rede over TyV aarin de sjireker dèéi uvtkoÈeA dkt elke lijd een bppaald kaMkter heeft Hij toogde dat de aanbidders an flcu góéd a ofdfD tijd een dwaamoht naloopeii hij wees op de vift eriugea en vorderingen die er achteieeovolgess il alle lak gekomen zyu deed verschilleada grep U u l et maatsohapp lyk zedelijk en verstapdiig hy o I in vroeger eawe e liet aanzijuo hoorclera oyei D a iRWOBljeiaijmsi dee ds vsrgeliiktl van hem zelven en hnn tijd bij wat er vroeger geweest is gevulgtrek kingen te maken om zoodoende xleu vooruitgang a1 eetf sbbeltviatbare wnatMd te U re waanlecren 1 GudeJl lt tr d la apMlker in eeixjiMidisrzoek i aitrent vdkir iii Aisebailpeli ke JcMaleti izei veilic le 19d ewm en i H ak ikete gïVM tige pH t ii iu vaiy band met re sooialistiache en economische vraagstukkeu iDt v 1 imW MtMla aan liet twlrijk opgekomen piWWt tuigd4 v u ingsa iMi ki4 wet tk f voc dracht Ook vali Rdl ler am is door belangstellenden eèp tri S ontwbrpei aan den minister van blnaenlapdsche i iaïcn waa in op bet t ehouJen der commissie v n j l sadvfseurs voor de moaumeuten vu geschiedei is eii kijpst iwqrdt aangedrongen en de wcusoh wordt gèttit MlA 4e gjr ewen welke tegen een deel dp J vierkza amBefffn van de re enwooriÏÏge commissie b ap jii t Hifa nip n tot Btfft dete oimissle maar door reorgpijaallf fóqr te vervó jj J 4 e garttk eATet hderiug n ieQh Aab In bef tw d ifcir of dft wiaatregel tal fpwtgaHg tebtteu I AetMbnA d o pbiaft ykft VriM Her drik b de Tnarinc het gewiohtiMlIt 4eél Van z n openbaar Tuigende j Ven 18d n Jiilii WSO èrd hi benoemd tot adalbont Ifl kl 4 n ISden Jantiarij 1836 tot laMMmr ter ee Ie kh Il Maart l8$8 tot Initaf nM Ier Me Ie kl m lïden Juni 1889 tot p Wiartvi MitM kt ee tieta SSsten MovcDiber 1840 tol kapitein ter zee den 18den December i 1847 tot sohont bg naeht den Istco Jannarq 1S61tot viceadmiraal den ISden February 1852 tot luitenantadmiraal opperbevelhebber der vloot terwijl djAgbladeu qnt meldden dat Z M dea Kaniiig dfifangs toevend t Arolsen te midden zijner e geulevensvreugde hem een laatst bewijs v u broederliefde en voratenwnardeering schonk door hei te verheffen tot admiraal van de vlooi en tevenatotveldmaar ehalk bij het leger waarin hij mede van rang tot rangwas opgeklommen Nog grooter bewijs van vereeringLverleeuda hem Z M door lan mujbrooder te vergunnen den maarsohalkista te voeren door Kouing Willem II op het slagveld met zooveel eere gezwaaid Üe zee was zijn element Hij heersohte op helBohip door zijn gaven en edel hart De bemanninggehoorzaamde hem raeer nsg uit liefde dan uit tucht Achtereeuïolgeiis werd hem lia qf de vaartuigen Hehalennia J Zeeute it Mant jBeU Ü de Kyn te hebben gediend het bevel og gedrages ver de Rijn 1841 en het cxpedilie escader bestemd naatde Middellaadsohe iet als commandant van de Syn 1844 over de Pruu nm Qra ye 1846 t overeeu divisie tot oefening in de Noordzee 1847 terwijl hij ia 1870 door Z M werd aangewezen om indien het vaderland in deo Fraascii Duitscheu oorlog mocht worden betrokken als opperDevelbebber Tan de vloot op te trejlen en meer bepanltl in deslelUng den Helder en haar geheeler oinvaug Op de lijst zijner bewezen diensten staat ge oekt een reis naar den Atlantischen Oceaan naar I eirol en Corunna van S Juni tot 19 Jqli 1833 een tocht naar de Oost e Tiin 21 Mei tot 27 September 1834 eeu reis nSar West Indie van 22 Juui tot i B Augustus 1836 j een reis naar Ooet Indié waar de herinnering aan zgu verblgf door zichtbare leekenen wordt levendig gehouden vau 9 Februari I tot 20 Sppteraber 1837 een tocht in de Middeli landsolie zee van 28 September 1839 tot 26 October 1840 iü den Atlantischen Oceaan van 17 Juni tot 14 Augustus 1841 naar Euslaiid vap 1 Juni tot 24 Augustus 1 42 iu da Middellaudsche Zee van 3 November 1842 tot 13 Mei 1843 en van 3 Augustus 1848 tot 14 Ooiober 1843 verder iu diezelfde wateren van 6 Juni tot 11 November 1844 en van 1 Juli 1848 tot 23 Januari 1847 en in de Noordzee van 10 Augustus tot 10 Srptember 1847 Door Z M den Keizer van Rusluud werd bij benoemd tol chef vau de lie epuip ige en hem te gelgk opgedrageu het oommandcmeut over het linieschip At dat vereerd met de St Georgeorde in d Vlag la het uitstekeivdste der Kuasische i keizerlüke v o iit te besohouweu is Op al di tac iten I iu al die rangen Ip al die gelegenheden toonde zich prins Hendrik eeu zeeipau mci verstand en haft trouwhartig gemoedelijk eenvoudig hartilijk jegens mie rd reii en minderen Kloek bevelhebber bovenal dir wist wat hg wilde en werwaarls hg inleest Z a beeld iiU scJieepsbeyelbebber en vlootvoogd zal Jen Nederlaudsoji n eeepian steeds voor 1 oogen blgven staan aU de aautrekkelgke type eeiier vere9ujigiug vap die ood Nederjiiadsohc eedeugdeu welke In ouze zeehelden zoo treffend hebbeu uit gi Wsnken De T 9l gen der eerste kamer a er la Uaatsbegrostiiig voor 1S79 sijn verschenen Benige leden Terklaardeii steeds bereid te zijn hun steun aaii het tegenwoordig kabinet te verleencn tegenover d van meer dan eeue zqde getutb uriï prgzingi Mochten zioh redenen hebben voorgedaan tol verschil van gevoelen dan betroffen deze raeei I bijioudere puutea au bestuur dan de tot uu toe I door het kabinet gevolgd richting bijzondere punten van vsrscfail die geen grond mogen geven tot ver I zwakking eener regreriug welke tot lui loei volgens J zuiver eoostituiioneele begrippen d uitdrukking was van en haren steun vond iu de meerderheid der 1 viiftegeuwoordiging Vrij algemeen hoi men met voldoening Ternomen de Ondubbelziunige Terklaring van den minister van biiinanl zaken omtrent het algemeen stemrecht in Nederland Ken andere vraag echter ia of uitbreiding vtn het kicsri cht niet wensohelgk tij vooral nu in rnttjgs tijden Vijlau wezin er op dat wysiging in dea aeMus reeds zal worden verkregen indien eene 1 Wettot belasting op bet kapitaal i tot stand komt of door herziening van de patentwet invoering daarmede iu verband van eene inkomstenbelasting splitsing bij de heffing der directe belastingen zoodat zelfs zonder hcnieDing der Grondwet eene belang Ijke uitbreiding van het aiemreoht zou worden verkregen Op nieuw werd voorts aangedrongen op het betrachten Tan gepaste zuinigheid in het bMieer Tan s land financiën en velen meenden dat men zieh zal tnoelen onthouden van alle uitgaven die hoewel wensehelqk nietlk l tr kt noodzakelijk zij tptd t het evenwicht in ont Anancicn zal ziju herst Zeer velen achtten echter versterking van s r ks nviddt hn nvcrmydalgk en wal dofar herziening vau het bestaande belastingstelsel allereerst van de pa I Og een jEn moet dan dat gehaipel over ontwerpen eni al we4r van voren sf aan b lmen P voerde men bem te gemoet H wa met het antwoord qiet verlegfn JfecB ook dat niet zeide hq Een onzer voortreffelijkste beddande kunstenaars heeft kort dag vtrtden jaar eene levensgroote buste vau Prins Hendrik gemaakt De Prins heeft er voor geposeerd en waszeer met bet kunstwerk iAgeuomeu Hq beeft het als het Vtra gestempeld n zija gmutig oordeelover dat kunstwerk is door de meeel bevoegden diehet zagen eenstemmig gedeeld De hoofdzaak dusis gereed £ n na geen geprijsvraag meer geen jury s meer geeu misleiding meer geen niel afdoende rapporten meer die den toets niet kunnen doorstaan maar thans kort en goed den kunstenaar die bet bonibcald 00 voottieW k modelleerde ook bet ontwerpen van het voetstuk opgedragen en voor onzenPrins zal een waard gedenkteeken een passend hnldabl s lif fl g pWk v fBiéei d iiwSWeduwe niet smarten maar met Haar zieMgevoel in overeenstemming wezen zal en een kracrihtiger welsprekender getuigenis voor de sympathie des volks ook in Haren rouw dan uieta beteekeneude fonteinen Gisteren avond stond in de Arosterdamsche bl iden een advertentie omtrent gestolen efijpeten Deze waren vervat in pikitsMni die bü Vun Génd IiDos ter bezorging waren gegeven l rgistereii in den namiddag vervoegden ajoh nar ten kantore vier liecreg ie deu chef der firi i8 le preken yntffot l n jongetje diein het lokaal waar de heeren kwamen alléén zooalsmen on mededeelt aanwezig was riep den hef eu in dien tijd verdwenen de heeren de pakketten en eeu kj met spcci medenemeudg BU De strenge wiuter heeft iu oostelgk Ffaukr$k de wolven uit de bosscheu gedreven zoodat zij in vrq grooten getale de omstreken van Melz Belfort en Saarbrüoken onveilig maken Zij komen tot aan de poorten der steden eu verachrikken des nachts de bnitenlui door hon gehail en hunne pogingen om in de woningen te dringen Op kerst avond liep e groots wolf het spoorwegstation te Melz binnen tot niet geringe ontsteltenis der beambten Zelfs nabij Lyon hebben de mtgehougerde dieren zjch vertoond Voor bet gerechtshof te Amsterdam werd deze week in hooger beroep een zeer raadselachtige zaak behandeld Zekere vr w G D B uil Alkmaar was Se it U bdialpMai weett bij Ji i kleedeu cwi r brold de zuster van haar naasttn buurman Na bet bnwelijk begaven de jonggetroowden ciek naar Haarlem de woonplaats de mans 3ü bet uitpakken van baaè giJifd vermfNte de jonge vrouw daar een koralen ketting met gouden slot die bij baar huwelijk had willen aandoen hetgeen zij eister op rand barer sohnonzoster gelaten bad Onmiddelqk werd aan den broeder geschreven de ketting kwam niet terecht ofschoon de bclangbebbeiide de Zoqi ag daafs overkwam en fiede mv nauwkeurig onderzoek instelde Nu rees ardenking tegen H tl die eei l ootkenifc ntfar na el Aangifte bij de politie bedreigd te zijn aan bare biiurvrodw erkende den ketting genomen te hebben Haar man beloofde schadeloosstelling en voldeed terstond in mindering daarop mim f B Toch werd de zaak ruchtbaar en door de jnstitie vervolgd D verdachte bekende èn voor den commissaris vau politie èn voor den reehteroommissarls in voor de arrqiidissfmeytarecbtbettk iüj gaf zelfs op de koralen dn bel bojch gèworpca en alleen hel ud verkocht te hebben aan een goudsmid barer woonpUiats Deze ver claarde eerst zich de zaak niet te Herinneren maar eindigde met i verlflaring dat by na hati omrt4n fig varhaal eu de overeenkomst en prijs wel moest aannemen dat de verkoop had plaats gehad Confoira bet requisitoir van het openbaar ministerie werd d beklaagde door de rechtbank te Atkmaor schuldig verklaard aan epkf lon diefltal rti deswege veroordeeld tot een ctlhilaiTe gevangenisstraf vAn eene maand Den dug voor dat de termen m ppèl zou verstreken z ju werdde Ife0idg io ongasdiondan staat in de linnetlkast hater JKivèiibadoelde buarvrour gevonden Nadat dit na proces verbaal van den commissaris van politie wns geconstateerd en de beklaagde had verklaard da nu bleek dal u otrachdldig wa veroordeeld teékcnde diet zy maar M olficier van justitie BèigET ber j atin Het bof hoorde M vroeger gekoordo getuigen opnieuw en ook den commissari van politie Positief weid er verklaard dat de ketting vroeger daar niet bad gelegen De beklaagde gaf uu op dat zg eerst tegenover hare buren had bt kend omdat de schyn tegen haar co zij bang was dat de zaak zóu worden naiigegeveti en late voor den commissaris en den rechter uit verlegenheid en omdat zij vreesde anders in vborarreat t zullen worden genomen Zg bad vertroliwd dat Gbd de arhisid wet ami ba licht zou brengen Ofschooa op het onwaarschijnIgke n in elk geval vreemde van een en ander herhaald gewezen bleef zij nu by hare outkentenis Zij waa na niet verlegen omdat de ketting is terecht gekomen De advocaat generaal mr Op ten Noort achtte de zaak i er raadselachtig Ofschoon er wel vermoeden tegen bekl zgu was hg echter niet van hare schuld overtuigd De oumogehjkheid toch dat een ander den diehtal kon hebben gepleegd stond niet vast Daarenboven kon niet worden bewezen dat bekl of zelf of door iemand van harentwege den ketting bad terugbezorgd Iu elk geval was de beke te i e in fast K n is als gro slag vom hare veroordeeling was aangenomen onwaar gebleken wat namriyk aanging bare opgave omtrent deu verkoop aan den goudsmid Op groudeu na bet uitspreken van het vonnis opgekomen vroeg Z E A de vernietiging daarvan en de vryspiuak van beklaagde Overeentomstig bet requisitoir van bet O M ia zg Maandag vrijgesproken In de kolenrnqn Pays Boa op het grondgebied der gemeente Cheteliiieau zgn toen de mguwerkers 8 morgens nederdaaldeu ten gevolge m een ongeval aan de machine de twee ophaalhaten onderweg blijven hangen Acht uren laug zijn de werklieden in de schacht gebleven velen onder hen zgn thans gevaarlgk ziek en bku meldt dat een joageling en een meisje tengevolge van de doorgestane koude overleden zgn Omtrent den betreurden dierenschildrr B te Qempt deelt de Frot On Ct hi t volgiude mode Kort na zqn hoiiden congrcs djt hcra zijn eerste algemeene bekendheid en roem schonk schilderde hg het portret eener deftige Ainsterdamschedame De dame had geruimen tgd onbeweeglijkgezeten zoodat bq geheel verdiept in zgn werk volstrekt geen acht gaf op zijn omgeving Ëeiisk apsliet zq echter bl qkbaar vermoeid het boufd op deborst zinken en te Gempt zoo uitmuiueud goedverlrouw4 met de kunstjes om zgn honden kattenen konijnen te laten opkijken als zg eeu beetjedruilerig gingen worden begon te sji pen en te fluiten waarop mevrouw hem niet zonder ger uktheid vroeg of hq dacht d it zij len hond was ïe Gempt begreep nu eerst wat hg gedaan had en verontschuldigde zicb zoo goed en zoo kwaad a dat giug t ln Zeeland waar hg studica uaar de natuur maakte noodigde de kastelrin waar hq zijn intrek liad gen$m ii b ai oil om eeu uithangbord vont henï Ie schilderen Te Gerapt was te rond om dat den dbnveudigen man kwalijk te nemen maar had er toch wrinig zin ia De kasieliin diehemalzoo half en half gedreigd had dat hq het den dorpschililer uu opdragen indien zgn gaat zicb niet wat repte liet hem intusschen rust uoOh duur Q er u eind aagt K maken sebetste Tt Gempt nu hiet W lski op eün gcsot vel papier ein hond met een aap Óp den rog eu aehreef daaronder Hier bq baas Teewis in den Vlooienden Aap Tapt men Jood Gcos en t aap Baas Meewis bekeej lat outwerp zou er met zqn vrouw over spreken i 4 vie j iet jneer lastig Een ieder weet welk een heerlqk genorsmiddel dt teer is in geval van Bronchitis Tering C itharren verkoudheden en in t ilgemeeo tegen atte awidoenii en van bropchea en tongen Vele zieken helaas voor wie dit geneesmiddtt uitstekend zou wezen gebraiken dè teer niet hetïlj uit tegenzin tegen den smaak hetzq dat htt huu verveelde om bet teerwater klaar te maken Dank rij hel geniale denkbeeld van den beer Guyot Pharniaceot te Pargs hebben al die min of meer rrchtvaardige grieve van de zieken opgehomleii te beslaan Het is den heer Guyot gelukt de teer if omgeven met een licht bedeksel van doorsclujncnde Gelatine en er ronde kapsules Van te maken ter grootte van een pil De kapsules kan men zeer gemakkelp innemen op t oogenblik dat men gaat eten ze hebben volstrekt geen smaak Zoodra Ze iu de m in küiueii smelt de Gelatine en wordt de teer opgenomen Boze kapsules ïqn zeerdlinrzuara zoo zelfs lat de kspsuks van een aangebroken flacon nog ia jaren te gebtni ken zqn De teerkapsales van Juyot zijn céii zeer rationeel geneesmiddel dat niet meer kost dan les of acht centen dn igs en teven ontslaat van bet gebruik van alle borsikruikeii De heer Guyot k iii skéhts instaan voor Jie flacons waarop zich zqne handtetkemng bevindt gedrukt in drie kleuren eu die in de meeste apotheken te verkrqgen zgn i ut I i 4l üJ Li l 1 1i 1 Öévoiiden eii aan hel fturenn van Politie gedeponeerd ISen SCHAARTJE met ZïLVEltEN OOGBNl INOBZONDl V Het twintigjarig bestaan van het Rijks TelegraafkantooEte Gouda Op den 21en Februari van het jaar 18B9 Werd het fiyka Telegraafkantoor alhier geopend AanvankeUjk werd het gevestigd in een der vertrekken van het Raadhuis en in 1872 overgebracht naar bet tegenwoordige geboo op de Westhaven Was dit eene wegruiming van het bezwaar dat het puWick om het kantoor op het Raadhuis te bereiken mim BO trappen moest beklimmen daarentegen valt het niet te ontkennen dat de verplaatsing van het I antoor bij het steeds toenemend gebruik van den telegraaf zoowel door particulieren als door handel en industrie naar bet uiteinde der stad en wel d ar waar gerne gelegenheid tot nitbreiding bestaat verre weg lastiger is gezwegen üog van de bepakte mimte eu ondoelmatige inriehtiag der dieustlokalen tot groet ongerief der ambtenaren Gedurende die 20 jaren bleef met slecht kleine tydclqke afwisselingen betzelfde personeel aan de dienst verhouden Van IS 69 lot 1867 behield het kantoor beperkte dagdiMst Iu 1867 werd ten gevolge van het toenemend ver keer de volte dagdieust met twee ambtenaren iiïgcvoerd en in 1873 werd bet personeel met een derdeu ambtenaar vewterkt Vooral de invoering op 1 Januari 1S68 van het biunenlaiidsoh tarief ad 0 30 gl per enkelvoudigtelegram bracht er veel toe bij om bet gebruik vautden telegraaf meer algemeen t te nwhen In 1867 toch behandelde het kantoor B588 berichteu ea idt 1868 het eerste jaar van het tarief ad 0 30 gl 10767 du bgna het dubbel aantal telegrammen Van jaar tot jaar is er bUjkeas onderstaand overzicht progressie waar te nemen ia bet aantal be handilile berichten behalve in de twee laatste jaren gedeellelqk veroorzaakt door het mabtisp waaronder handel en industrie schier overal gebakt gaan gedcelteUjk door meer plaatselqke oorzaken JAAR verzonden Telegram ontvangen Telegram Totaal Opbrengst 18B9 990 12BÜ 2240 604 60 sso 18B3 ITBJ 80 7f0 4t liüi 1374 1800 3lU 904 37 1862 158 J 1914 3441 1QW 48 18153 1662 2141 88l 3 1055 45 1864 1821 2U7 3938 1128 83 865 2009 2639 4648 23E 3a 1866 2193 2812 60Q5 1398 6 1867 2439 3149 BB88 l 0 70 1868 4884 5883 107i67 ïaai H 1S59 6446 7071 13 17 2891 1870 7320 8S2S i 843 2701 18 1871 8014 9137 171S1 2949 nu 8374 Oitól UU6 88S7 1818 89S7 3636 8Se3 3JJ 7 1874 10098 1U295 20393 ra 4072 3 1876 11040 1096B 22005 1876 liiiï 129 3 25395 1877 11212 12BB6 23768 3634 04 1878 107BB 12314 23069 4481 90 Totaal 1U726 128219 I Ï4294B 1 45035 48 Gelqk uil vorenstaand verziebt blijkt ia het verkeer geilureiide die jaren meer dan vertienvoudigd De telegrammen vau en naar het bnitenlaad namen naar cveuudigluiid iiwgelqk toe vooral bet verheer met België u Frauk ijk amijat mn a twe landen kiiarttclegramtnen tegen den prgs vnn g van eeu enkelvoudig telegram kunnen gewisseld worden Voor niedcdeeliiigcn van minder belangrgken aard als b v felicitatiëii opgaven van aankomst of vertrek enz zqn kaarttelegrai men aan te bevelen en bun steeds toeutmend gebruik rechtvaardigt de invoering Het verkrqgbaar stellen van tclegramzegels ten eiadedaarmede Aa verschuldigde sciakoslrn van berichten te voldoen scheen aonvankelqk in den geest vaa hel publiek te zqn te oordeelen althans naar het debiel daarvan aan dit kantoor maar gaandeweg i dat dtbiet zoodanig verminderd dat men met grond rnitg betwqfelen of deze maatregel wel aan het voorgestelde doel beantwoordt Vo r 8 dient uog vermeld te word dat het op dit kantoor niet tol de zeldsaainhedcn behoort telepraminen naar en van andere wereltldeelen te ontvangen ja nAh dat Amsterdam en Qbud lie enig lelegranfkanlorcn zgn waar berichten met Auslr ilië wcniiüi gewisseld terwijl eindelijk naar waarheid kair betuigd worden dat op een aantal van 242 945 gedurende dat tgdval behandelde teleKraininejj slach f zeer weinige aanleiding tot gegrolde klachten ovfr vertraging of vcrinialliag h bb ty geveu M l L J Zuivere opbrengst na aftrek voa traneUkoslelk ent D oMMivere o rengst was ai umBrkelijlk h M grt