Goudsche Courant, zondag 19 januari 1879

fieeuvUk GXBOBENi Wilhmni onders A Compeer ea H tio 0 £KL£UBN N SIoulbirt 41 j U de Un 82 j Waddinxveen GEBOREN OVKKLEUÜN D Awuii i m f F Berliiitt 7 lj O chcllnigerbout 4w VI Korl Sm A V rbcij 32j 0NUERT 0L U W Ko ter e l M de Bou j ADVERTE NTlfiN ♦ Voorspoedig bevsUcn van twee Meisjes waarTaa een levenloos G J Wl t i M 4N Lu iit tBDR0 G0 dc 15 Janaari 1879 QEBsoMS mim Alachiiierabriek eu te BORNE Overijssel STOOMMACEDIES STOOMKETKLö en LÜCÜMOB LÜN vau alle alutetingen eo van de beste roust uclie Zijn geheel bekend mei ae ioriM iny van BOTEB MACHIITES £ N VI KVAARUiüfiA VOOUi Drijfwerken Gielwerken en aiW v i int U a VAK bchoorl 1879 Staten Generaal ëzbsts Kamib zitting van 17 Januari 1879 In deze zitiinz is besloten een adre van rouwbeklag aan Z M den koning te richten De behandeling der slaaij begrooling is aangevangen De algemeene beschouwingen gaven aanleiding tot financieele opmerkingen aan de heeren Pioké van Voorthuyzen en PincofTs waaruit bleek dat zij niet afkeerig zgn van eene redelijke verhooging der grondbelasting De hoofdstukken II III en IV werden na discussie met algemeene stemmen aangenomen Heden voortzelling Zooals reeds gemeld is znllen eerstdaags HH MM de Koning ep de Koningin zich voor een paar dagen naar Den Haag begeven De Koning heeft uitdrukkelijk verklaard geenerlei openbare hulde te verhingen Men zegt dat tot na Paschen 18 eu 14 April alle officieele feestelijkheden geschorst ziJn De SlaalKmirant meldt Bij dagorder heeft de minister van m irine aan de zeemacht kennis gegeVen van Zyner Majesteits beslnii iredagteekend Arolselt 7 dezer waarbij prins Hendrik der Nederlanden als opentijk blijk zijner waardeering benoemd ia tol admiraal van de vloot en Ud te machtigen tot het voeren van den maarachalkstaf vnu wijlen koning Willem II Z K H Prins Alexander wordt weldra uit Marseille in de residentie terug verwacht om de begrafenis van wijlen Z K U Prins Henderik lig te wonen V ISluHi het Jk lad verneemt zal Z M den Koning 24 Jannnri a s het stoffelijk overschot van Z K H Prins Hendrik t welk dien dag ttilLnxembnrg herwaarts zal worden gevoerd tot aan de grenzen van ons land te gemoet reizen om het vervolgens langs den Rhijnspoor tot Den Haag te begeleiden Vandaar zal het lijk van den beminden Vorst per Hollandschen spoorweg naar Delft worden overgebracht Den volgenden dag Zaterdag zal de plechtige ter aarde bestelling in de Nieuwe Kerk te Delft plaats hebben Omtrent de begrafenis van prins Hendrik wordt uit Luiembnrg bet volgende gemeld De lijkplechtigheiil te Luxemburg is bepaald op aanstaanden Woensdag de begrafenis te Delft op Zaterdag daaraanvolgende Op eerstgenoemden dag zal de lijkstoet zich uit Wolferdange door de stad naar het spoorwegstation beiccven waar het lijk tot Vrijdag m eene rouwkapel zal zijn tentoongesteld Het cfrrraonieel zal in alles gelijk zijn aan dat bij de lijkplechtigheid van prinses Amalia Het lyk zal tot Delft worden begeleid door depatatien uit de Regeering en de hoofdstad Z M de Koning GroolheOoz zal hel tot de Nederlandsche grenzen tegemonT komen Het Gemeentebestuur te Trier van welke stad de Prins eereburger was heeft aan iet Gouvirnement van Luxemburg officieel U richt gezonden dat het zich bij de plechtigheid do ir eene deputatie zal doen vertagenwoordigen K Uit alle plaatsen worden door alle vereenigingen Éw m rporatien kransen ingezonden ter versiering ikki t Van alle kanten komt men UiiarWiil ige om den beminden Prins voor het jantst Heden overleed na een uoitstoudiglyden onze Vader en Behuwdrader J dk PEKK in den ouderdoiii van f 7 Jaix n üit aller ua iin G H or PElitt GoH ia 15 Jacnari 1879 Iederéén die tot zijn hoogste jaren zonder bril wil werken make eer het te laat is gebroik van Dr Chantuiuclauus Oogen water krachtig werkend middel voor alle oogkwalen als verzwftkkiug afmatting zware drukkends stekende en jeukende oogen o itataan door laolr ingespannen zien of lezen bloedroode en drn pende oogen ook oogen waaruit dikwijls vocht ontloopt vooral hg koud weder enz enz Allen oogiyüers wordt dit middel tea sterkste aanbevolen en na een korte proefneming zal men de heilzame gevolgen van dit nooit j volprezen Oogenwater ondervinden Prfja per fl icon met gebrniksaanw zing 60 centa verkrijgbaar by F A G Mn DETH GnHc Bensemaker en Co ZWAa J H Keiler en Zn W Wagenst A Buts t uuvlxf L A S houteni Sehjuter A Pilna ZeteMhuiita Osstmoleustraat BtlUrdam Heden werd ons onderhart dicii getroffen door bet overlijden van ons geliefd eenig Zoontje ANTHOMK JOZEPH in d i anvalligen leeftijd Ton jé jaren eu 10 maanden M MOL M atOL OPHOF Gouda l6 Januari 1879 i oen WERKSTER van de P G voor icdercn Vr jdag tegen hoog fóon ziodelyk en iu staat netjes Kamers üchoon te malcen Adres onder letter W of in peréiou aan de firma P C MAAS Ja aliiier 299 Staats LoteriJ de treikiiig der Eer fo Iv Jnssy begint MAAJVDAG iiO JA ïL AEI 1879 Te Huuf gevraagd tegen Mei een HüIS joomenwetviJf Kaïiers Opgaaf van huurprijs onder No 207 bjj den Boekbandelaar A BRINKMAN alhier 2 èr 3 Kostganger GEVRAAGD tegen 5 50 per week Adres aan het Bateau dezer boiirant onder Np 206 Door den Boekhandelaar A B INRMAIf alhier is nitf egeven en alom e b komeit DE mim Mm of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of Si Xuiskerk te Ter Ooude benevens de gesc iiodeitis der St Janskerk der Glazen der C ii tonlcekeniiu en enz waarbij is toegevoegd een afzondei lijr levensbericht der beroemde Glosschilders de l ebroaden Dirk en Wooler Crabcth DOOK CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prijs 80 Centen ürbanus Pillen bereid volgens het aloude en echto recept vou de Wed KEÜNEN ZOON Chemisteji tf aar schuwing n Deze ÜRBANUS PILLEN zijn door ons in doosjes ik 377 Cent en in dubbele doozen te GOtfDA alleen en uitsluitend verkrügbaar gesteld bö den Hr L SCHENK op de Hoojfstraat Wb waarschuwen voor het gebruik van nam a aksels welke men tracht in omloop te brengen £ ene Juffirouw van de P G en van de beste getuigen voorzien zag zich gaarne tegen 1 Jnui geplaatst als KINDEBJOTFfiOÜW of voor het BÜISHOÜDEN Brieven ran onder No 208 aan het Boreel dezer Courant WOEDT te HÜÜR GEVRAAGD EENE KLEINE WONING of BENEDENHÜIS Adres franco brieven met opgaaf van bnnrprgi ondei letter D aan de Boekhandelaan J VAK BENTÜM EN ZOON te Gouda LMLINB BOEEHMIIEL Er te zien Ingevolge de bevelen des Koning zal wegen het overlijden van Z K H Prins Hendrik der Nederlanden gedurende vier weken de rouw worden oaneenomeu by de militaire macht en el door het dragen van een rouwband aan den linkerarm in alle tennen en bij alle gelegenheden De ro nb ind ter breedte van 6 cenlimeler en vooraien van eene rosette zal gedragen wordt n ongeveer een tcciraeter onder den schouder De rouw wordt gerekend te liju ingegaan den 16en deter Betrekkelijk iJ IjeschikVingen van bel feep vaa ÖOTOA D V TAK A BhWEMAK Sta loife roigt Mer een eeaigRiui gideiaillaerd oTenicbt Tan het aat tal behandelde telegrammen gedurende het afgeloopen jaar OD 00 Binnenland co oo BinuenlrK OB Biiinciitaud Kaarilcicgr ba Biuneulaud KaarttcliRr O Engeland 3 Ëiigelnud O QB België O O Brlgie oo België KHantekgr Bulgie Kfnrltelesr S Frankrijk Frnikrijk K Fraiikryk Kanrttetegr Frankrijk Kiiarltt Ie r S DttitaeM ihd 3 s Uuitschla xl 1 ünnburg 11 It lie 2 Ned Indie 4 Noorwegen 7 Oostenrijk il Rusland 7 Serrie ï Turkije 1 Zwitwrlivid 11 6 a a S o et f t VenondeB wet sutwoord bet uld n iarbet Binnenland 646 Venaoden m sntwoord beta ild tiaarhel Bnitfniaod 68 613 T pdfu binnenlaudsche triegrammen espliliil Tol eus den iulioud Telegnunmeu over Rrgerrings z keu 4 t ir JSfffClen 630 V t KHndek g 2997 f voor dagbladeB eorres onü 86 t van geweiigdoi iuhond 4266 7881 Cbuda Januari 1879 De Dirpoleur Th tan schouwenburg Laatste Berichten P U4JBt 16 Jan D Seasat ii heden orergegaar tot het TCrkiezen van e n roorzitler £ werden 243 biljetlca in de bus gevonden WLi rnn vijf in blanoo De heer Martel is gikozou met 163 strmmcn Op den hertog d Andiffrel Piu uicr dc ii vuiigei loorzitter waren er 81 uilgebr icht BOII10 16 Jan Sr Kimer vim nr i v u rd gden wil uaiur men zc gt het uienwr Mi iisleiie aan liet werk lieo TÓórdnt zq zieh Voor of legen hei K ibiuet rerklaart M A BE TBBBICHTEN Qoada 16 Jaunari 1879 Door de stremming der vaart was de omzet v n geen beteekeuis De veemarkt met goeden aanvoer alles werdt tot enorme hooge prijzen vlug verkocht vette varkeua van 23 it 26 oeul pe half kilo magere varkens eu biggen vlug vertoclit Aangevoerd 87 partijen kaa pi Jjzi u van 14 a ƒ 28 Boter l ao ƒ 1 40 wi 11 1 I III I II II I Burgerlijke Sta nd Gtouda GEBOHEN 13 Jlu JuKiiiiii ouders H P dr Mol en X Siti Il Willeuiiua frediik oedera VV P U ok tj X Knaer 15 Jjeobii ouder J Voo s eu C Ji e iefl OVKIII EUENi U Jm G de Kuiler ï J 4 n M J ni Sok 1 J 11 a D de loif 1 j g n 6 M IU E k t m J de Peer 6 j C C de Bruu I A 1 Mol 4 j 10 II l C Zirlenaii hu tp vu P UB Lii p t 41 J C Hei 2 j 10 in GEHUWD It Ju D u da Bircb eu 6 Joukheid Boigeriijlu Stand van onderstaande gem uten van tol 16 Jan 1879 Moordire 4it GEBOREN 7 ouden C euu der Werffea H KiuhI WilleniM oudetu C de Josde eu S Verboom OTltÜWKd A Ruilerfeld U d D Versoel 4 n j GBBOkEN Corwlia ouders 3 Verboooi u L iia Egk Stolwijk GEBOREN Dirlje eu Aaltje eodera B ttj der Wal ei A Ouelud LeeiHleit ol drrs S Hoiiboop eo F Kooloiik OVEKLEnEN H T Graielanl Sa T Aubrr 5 n GEHUWD J Al kW eu W Giaieland A de Bruio n E Quiol Haastrecht GEBOREK Neoltje Jobuua ouders d Matun H Bomija OVEHLEUEN U Reaeoau 4 m Q U Kr OUW l 0 GatMMd Uj eu C VofkUg Mj N 2246 Zoniag 19 Januari GOUDSCHE fOURAKT Nieuws en Adverlentieblad vo r Gouda en Omstreken toestand Door den ministerd b geantwoord dat hij daarin spoedig hoopte te gemoet te komen zoodat onderhandelingen schijnen te warden gevoerd over eene voorloopige regeling tosschen Frankrijk en Oostenrijk Uit Konstantinopel wordt weder gemeld dat het zeer gunstig staat met de onderhandelingen tusschen Rusland en Turkije De Rossiacbe regecring schijntweer wat van hare eischen te hebbeo laten vallen Men zal er zich ze in verheii en wanneer deze onbepaalde mededeelingen omtrenCiden goeden gang van zaken eens worden geéindigeMoor het bericht dat de overeenkomst uu is geklaKcA Wij wetenniet hoe lan dit nu reeds als biusn weinige dagenaanstaande is gemeld K Verder verneemt men nog altH allerlei berichten omtrent veranderingen van miniSmf Het schijnt er niet toe te kunnen komen en mei beweert dan ook dat de nieuwe grootvizier Khereuin pacba er niet de man nuar is om zich coo makkelijk uit het Zdul te laten werpen BUITENLAND neming in deze Onze droefheid en bevelen n m Godes heilige bescherming WILLEM BultealaDdscli Overzicht BINNENBAND GOUDA 18 Jauasiil879 Bij de laatst gehouden inschrw ing van leerlingen voor de Sti dtlyke Mnziekschool 4k cr zijn 62 nieuwe leeriingrn ingeschreven zoodat i het geheele getal leerlingen in de verschillende UÓsen 221 bedraagt Bij de verpachting der bnffetpa van het station ffGonda van den Ned KhiJqi orwegmttatschappij was de heer A Conielis v u lS100 gulden de Twoo ilv tassBry vei 1 VERGADERING van dzn GEMEENTERAAD Dinsdag den 21 Janaari 1879 dea namiddags ten 1 ure ten einde te behandelen Voorstel lot wijziging der begrooting voor het Bestedellnghuis dienst 1878 Voorstel tot vettigins der Tweede Burgerschool voor jongens in het gebouw der Burgeravocdsofaool Benoeming van een makelaar Uit Stein sebrijri men Hel polderbestunr alhier heeft besloten eene brug over den Hollaodsohen Ussel te laten leggen hierdoor zal het poutveec tusschen Stein en Hnastrecht vervallen maar daarentegen Je gemeenschap zeer vergemakkelijkt worden daar er tusschen Oonda en Oudewater geene bmg over de rivier gevonden wordt Naar men verneemt zon de generaal msjoor Van der Star chef van den gcueralen straf uailat de ore dietbegrooting voor Oorlog door de Eerste Kamer zal zijn aangenomen als Minister van Oorlog optreden De directeur van het kabinet des konings heeft voldaan aan den Inst van Z M om door middel vun de Slaatteonrant ann autoriteiten collegien en particulieren die aan Z M adressen van gelukweneching en hulde hebben aangeboden ter gelegenheid van Hoogstdeszdfs verloving en tchtrerbinteuis Zijner Majesteits hartclijken dank ie betuigen en daarbij verzekering te voegen van Zijner Majestf r diep gevoelde erkentelijkheid voor de daarin uilim drukte gevoelens De Tweede Kamer is bijeengeroepen tegen Maandi 20n dezer des namidddag ten twee ure Bij de Kamers der Staten Generaal is icgekomen de volgende koninklijke boodschap Btt Loo 14 Januari 187 Uynê Humt Hel heeft den Almachtige behaagd Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Hendrik der Nederlanden Onzen beminden broeder na eene kortstondige ziekte op den ISden dezer tot zich te nemen Met diepe droefheid geven Wg U krnois van den slag die daardoor Ons en Ons huis heeft getroffen Wij twyfelen niet Myua Heereu aan uwe deel Het mioitterieel programma is in de Fransohe Kamers voorgelezen maar de omekerheid aauganide hetgeen thans in Frankrijk zal gebeuren ia er niet door weggenomen Men wist eigenlijk reed van te voren wat deze verklaringen zanden inhonden en ook dat ie een groot gedeelte de rcpubUkeiniiohe partü niet zonden bevredigen Het gaat er mede Il met de beuoeining van een minister van oorlog Voor een half jaar sou de keuze van den heer Greuley algemeen zijn toegejuicht Thans vindt men die niet meer overeenkomstig den toestand Eveneens is het met het ministerieel programma Het belooft veel meer dan men eenige weken geleden had durven hopen maar na den uitslag der 8eua4itsverkieeiiigett beloof het velen op verre na niet genoeg Wat men bh wil is nog geheel iels anders eu dut wel iets waarin het ministerie kwalijk kan toestemmen Alvorens het ministerie hun vertroawec te scheuken Zouden velen de zekerheid willen hebben dat alle verdachte ambtenaren wierden ontslageu Men on bijna wel verlangen dat dit ontslag iu het Journal officitl wierd bekend gemaakt voordat het tot een stemming kwam over bet ministerieel programma Wij behoeven niet te zeggen dat geen ministerie zich aan zulke voorwaarded kan onderwerpen zouder aan zijne waardigheid te kort te doen Men vraagt vertrouwen maar koopt dit niet Onder deze omstandigheden kan het geene verwondering baren dat bijna alle bladen iu af keotenden zin zich over de miuisterieele verklaring uitlaten De Kamer ontving haar koeL De Unkengd in den enaat was tevr en en joiofcte toe Hm iMopt evenwel dat de meerderheid ook in de Kamer védr Maandag tot bezinning zal komen en rekent ondanks alle afkeuring in de per ook op eeue meerderheid ten gunste van het kabinet De benoeming van Martel tot voorzitter van den Senaat drangt in hooge mate de goedkeuring weg van het orgaan van Gambetta Het noemt die ren goed voorteekeii voor de nieuwe staatkunde van den Senaat en zwaait den oud Miuister van Justitie van het Knbinet Jale Simon warmen lof toe Van al de leden vsn dat den 16n Mei heengezonden Ministerie zegt het blud had Martel le eer het meest door de clerico monarcnale factie Iu zijn gehaat en zoo men aan de vroegere minderheid ecu soort van revanche wilde geven voor den 16n Mei dan had men geen betere keuze Vannen doen om gotd in het licht te stellen dat de meerdcrhiid van den Senaat in 1879 eenstemmig is met die van de Kamer Of de Se publique Frmfain met Martels benoeming zoo ingenomen zou zijn wanneer niet Jules Simon Gambetta s antipathie als candidaat van het linkermidden met Martel Baar het voorzitterschap had gedongen ia de vraag In elk geval deze qiioestie is naar genoegen der meerderheid opgelost en dat is de hoofdzaak De Duitsche Rgksdag zal in de eerste helft van Februari bijeengeroepen worden De begrooting namelijk moet yóót 1 April zijn vastgesteld en bovendien wensoht de Regeering nog het handelsverdrag tu chett Duitschland en Oostenrijk bekrachtigd te zien Vandaar vroegere bgeenkorast dan gewoonlijk Nog in den loop deier week zullen de meeite hoofdstukken der begrooting bij den Bondsraad inkomen Het wetsontwerp van Prin Bismarck tot beperking der vrijheid van spreken in het Parlement worat niet alleen in liberale maar zelfs in conservatieve kringen streng afgekeurd waardoor de hoop niet weinig worde versterkt dat het nimmer tot wet zal worden verheven Oeene partij onverschillig van welke richting kan het in haar belang achten een zoodanige wet in het leven te roepen daar zij in de hand van iedere Regeering een middel zou wezen om hare tegenstanders het zwijgen op te leggen en op die wijze tdt nsohteloosheid te doemen Eene deputatie uit den hnndcl heeft zich tot den Oostenrijkschen minister van koophandel vervoegd om bezwaren in te dienen over den tegenwoordigen