Goudsche Courant, zondag 19 januari 1879

Qi aaM WMlicidli TUkbeiafslerven ran Z K H Pril Hendfit wordt nog medegedeeld dat gedurende den Hjd van drie maanden gerekend van 16 Januari geea groote militaire perades iirilen plaats hebben alsmede dat gedurende heioelfdea tyd bij het optrekkea der waohien geeu trooi lal warden geslagen Een kom nie i f ulerie eu een escudron cavalerie met d oSdctren in groot tenae zullen ter plaatst anweiig iju waar bet lyk s Hage zal paasecren Ook iu de andere garniioensplautsen waar het zul voorbijtrekken luUèii de troepen onder de wapenen lomen en n de statiaua worden opgeiteld Omtrent het verloop der lickte van wijlen Z K H yrjns Hendrik beriotrt de Af Pmmueie Zly nVtim HeUdrik Voelde lioh reeds den 4u Januari zeer uwel naar hg meende ten gevolge van eene verkoudheid ïodflal Iifltieh tot zyn leedwezen verplicht zag af te zien van zijne reis naar Arolsen waar hij met jue gemidih a u bet huwelijksfeest van z n koiiiukiqken broeder zou deelnemen Den 6n Januari toen 4e Prins aan bet ontbyt verseheeu merkte de Prinses it sporen vau maielen op het gelaat van haren gcniail Het vorstelijk p ivr had weinige dagen te voren hot gasthuis te Luxemburg bezocht en mci kan dus met rrg groote lek beid aannemen dat de Prins bij vdit buoek de kibm zyner zieicte heeft opgedaan te j auer dbar ook eene hofdante en een kamerheer door ie muelea ijg nget isi 3Ü de mazelen deden z ch ook versolUjuselcn van roos voor waarom de Prii aes j in hare bezorgdheid reeds sedert eeiiige dagen dage 4gks tweemaal per telegraaf beridit zuiid omtrent I en toestand van hare gemaal Erst het Zondaa Jmnd ontvangen telegram wekte ernstige bezordhcid p daar het van groote afueming der krachten van Z K H sprak Naar aair het D r E H wordt gemeld gevotlile 8C ïrinï zich Zondugevond nog zeer wel en bet was op zgn aandrang dat de Prinses die gedurende te iékti van haar gemaal zijn ziekbed niet verlaten had zich ni ar bed begeven had In afwaqbting van de bevelen der Koninga scdirijft e Luxemi Ètg in haar nuuAner van Dinsdag Ii t bet lijk van den dierbaren overledene nog iu de lfde jwsitie waariil bet zich iu het qogeublik i an den dood bevond Iti bet antwoord der regeefilig op de aectievenlagen over de staatsbegrootiug voor 1879 komt at betreft de algemeene b ebouwingen het volgende vopr De regeering betuigt bare erkentelijkheid voor de fieitidédigende woorden tot haar gbritbt Zij acht bet eene der heilzaamste eigenschappen van onzen Vrijen rrgeerittgsvorm dat al hare daden blootstaan aan ♦ oortdureude onbelemmerde gealrenge ori ielc lHj rekent bet plicht met die critiek haar voorded te doeu zonder eh te laten afbrengen vau ili n we dieu zij in tknidsr belnng naar hare eerigko overtuiging meent te moeten benandeleu Aan hervorming v n ons kiesrecht hoe noodzafcelgk ook moest het iiwest noodzakelijke versterking van s lands middelen voorafgaan Raadzaam is het den invloed van de aanvulling van het belastingstelsel op den eusns af te waohteki en te leercu kennen De regeerSng blijft het beginsel toegedaan dat in lea tegen ooriigen taat van e lands gi ldmiddelen de uitgaven zieb tot bet strikt noodzakelgke moeten Vpilen Zg oonstatrert het beraotdigend verschijnsel dat de opbrengst der middelen in 1878 de raming met meer dan 1 millioen en de opbrengst oyer 1877 met meer dan èlf ton overtrof Het tekort over 1878 daèlt daardoor tot ƒ 6 Ï60 00 terwijl Ttn de leening na gehecle dekking van alle diensten i lertenraanl879 nog 41 13fi 000be8chikbaarbli ft De regeering acht ccn geheel nieuw belastingstelsel met eene inkomstenbelasting niet wel mogelijk en ook minder raadzaam Herziening der wetten op personeel en patent ligt in haar vooraemen Daarbg al zich van lelf de gewichtige vraag omtrent het Terband tnssoben de belastingen van rijk en gemeenten op doen De gedachlenwisseling daarover en dus ook over eene herziening der wet van 7 Juli 1866 ia tuMohen de dep van financiën en binnenl zaken ungevangen Van verhooging der indirecte belasting en met name van vermeerdering der acoijnsen verwtekt de rrgeering weinig heil Behoedzaamheid t n aanzien van vervanging of afscbaAiiig van belastingen it pliebt Tot afschaffing van sniker ccijns zou zg thans ook niet durven overgaan Het onderzoek fan bet vraagstuk der verhooging van patentrecht Tsor drankwinkels en lappergen is in gang De n oiater vleit zich dat het spoedig tot een wetsontwerp zal knanen leiden Aan wijziging der giondbelaating al herziening van de belastbare opbrengst der ongebouwde eigendommen moeten voorafgaan De legeeriug hoopt dit laatste onderwerp bianen kort inet de kamen te kunnen behandelen Ia doorloopende Bgvoegsels tot bet nnmmer der t t êt i t na nint Tta 17 Jan lol worden uitgegeven een 9 Orcrziohi raO l idk elrenM op jbgvholen voor lager onderwys iu de maanden Januari Februari en Maart 878 Dit overzicht Jjevat a de van o hoofdelt der sehoten ontvangenopgaven van bet achooWerzuim voor zoaver zij braikhanr zqn btVOMden b de aanwijung der scholen omtrent wier bezoek geene opgaven ÏB de tabellen onder a bedoeW voorkomen met vermelding der redenen d iarvan c een vergelgkeiid overwicht vnn de verhouding tttssdien het oni al schooltgden die gehoudeu moesten worden en het aaulnl sehuuliijden die verzuimd zgu Tot toelichting wordt iii de eerste plaats verwezen naar bladz 5 10 van de vierde aflevering ler bijdragen lot de afgeoieeue statistiek van Nederland j iurgnng 1878 Verder wordt opgemerkt dat onder sohooUijd verstaan wordt het gezamenlijk aantal uren gedurende welke aohtereenvolgens ka is gegeven zoodat de meeste dagen twee sehoollgden de meeste weken tien schooltijden bevatten dat uij het doen Jer statistieke opgaven de volgende onderscheidingen zgn in nclit genomen lo Na ir den tijd van het ja ir De opgaven zijn gedaan voor iedere majiid afzonderlijk 2o Na r de soort der sohooU De scholen zgn namelijk verdeeld iu drie groepen lo openbiire en gesubsidieerde bgzondere scholen 2o kerkelijke scholen en So overige bijzondere scholen Onder de kerktlgkc scholen zijn il ie scholen gebracht welke zijn opgericht of worden onderhoudeu door de kerkgenoolscliappen en door godsdienstige vereenigingrn ouder de overige bijzoiidere scholen die der overige en die loor rekening van den oudeiwgzer of van verschillende personen gehouden 3o Naar de plaats wans de school is gelegen De opgaven voii da scholen iii hetzelfde district zijn bij elkander gevoegd met uiuundering van enkele groote plaatsen 46 in getal w uiroralrent de opgaven afzonderlgk worden medegedeeld Het water in rieii Rijn en den Khel is volgensde l iiilsle belichten zeer gevallen Het drijfijs verminderde Te Arubein werd de sohipbrug wedsr ftelfgtl Op Vrijdag 10 Januari jl gaven renige beeren diletlauten uit Uirccht Delft en Aarlanderveeu te Alphen een concert ten voordeele der algemeene armen van Alphen Aadnnderveen en Oudshoorn Da uitvoering van bet met zorg gekozen programma voldeed algemeen Het is echter te betreuren dat de deelneming van de zijtle der ihgdzetenen niet groeier was nu het hier het liefdadige doel gold om aan de arineu iu de jongste koude dagen eciio gemoell miiig Ie verschalfen Op eene bevolking van ruim 8500 zielen toch werd sitchlseen bedr ig ontvangen van 12i 02 welke som na afirrk uer onvermgilelijke kosten tot ƒ 91 43 werd gerednoeenl In 1878 werden in Noordholland 23 runderen door longziekte aangetast Aan sohaileloos telliiig werd f 1740 uitbetaald Als verdacht werden voorts onteigend en afgemaakt 178 rumleren waarvoor het llgk 38261 betaalde zijlide ongeveer ƒ 800 meer dan iu 1877 tocu 24 verdachte runderen meer werden onteigend en 6 runderen meer door de ziekte werden aangetast Van de 23 ziektegevallen kwamen voor in Januari 14 in Mei 2 in Juli 1 in Augustus 3 iu tje ftember 1 in November 1 en in December 1 Dë zntiett eleetrisebe Tobloehkaffsche kaarsen hebben Donderdagavond tusschen 11 eu 12 uren wederomin de daartoe op den Dam geplaatste lantaarns gebrand Het plein wordt er uitmuntend door verlicht maar het getal kaarsen is te gering om de zee van licht te verspreiden die voor eene illuminatie waartoe zg aanvankelijk bestemit waren noodzakelgk is De gasvlammen hebben naast electrisohe kaatsen veel van gloeiende spgkers en men beseft eerst hoe belJer bet licht is wanneer bet is uitgeblusobt de gasvlammen voldoen dan ter nauwernood Gisterenavond werd de verlichting wederom te 11 uur onlstoken Verrassend is het dat bet licht plotseling vcrschiju t Lantaarnopstekers kunnen bij iuvoeiing van bet electriich licht warden afgeschaft Sil Do Directie der Botterdamscbe Tramwég maat schappij heeft met de firma J Desnerbe en Co te Jemappes in België een contract gesloten tot het leveren van alle benoodigdheden voor het leggen van de tramwegen volgens het door Burgemeester en Wethouders van Rotterdam goedgekeurde stelsel dier firma Naar dit systeem hetwelk ook te Straatsburg is toegepast en te Brussel ter vervanging van den aldaar bestaanden bovenbonw wordt gebezigd iga de rails geheel van staal op den afstand van 2 tbt neter door ijurea verbiadingstavan gekoppeld en liggende op eene van grondzand I jr men verneemt zal ingevolge dit contract de lijn van de Beurs tot het Feestgebouw op 1 Mei in exploitatie kunnen worden gebracht en moeten alle overige lijnen op IS Juli gereed zij Volgens beriditin nit Znid Afrika van 24 Dec worden de geruohten alsof de gouverneur der Kaapkolonie van het bezoek van den Transvaal had afgezien tegengesproken Die gouverneur heeft als solieidsreehler uitspraak gedaan nopens het betwist grondgebied tustelieu Cetawayo en den TVanavaal en eersigemihleu min of meer in bet grUjk gesteld ofsohoon erkend wordt dat bij het grondgebied vóiSr zijn troousbeklimming had afgestaan Men vreist dat de Transvaiilsche heeren hierover ontevreden zullen zijn Getawayo had nog uiet geaittwoord op bet ultimatum hem t9egczondeu Versterking vam omstreeks 250D man troepen nit Engeland wordt verwacht Zware onweders hebjien in den Traua aal eu den OranjeVrijstaat schade torgebrocbt In de zitting van het gercchtahof te aOravenhage van Donderdag slond te recht de gewezen Secretaris en Outvaiiger dar gemeente Krabbendgke C C van den B laalstelgk aldaar woonachtig Gedurende 21 jaren nam de besch zyue betrekking waar en stelde bij zijne aanstelling een borgtocht welke een reëele waarde van nog geen ƒ 600 beliep In de eerste jaren liet zgne administratie volstrekt niets te wenachen over maar later ontdekte de Burgemeester een slordig beheer waarover hg iu den aanvang van 1878 den besch onderhield Deze vond daarop goed met medeneming van t en sleutel der Secretarie de gemeente te verlalen en zich naar Antwerpen te begeven waaruit hg een vtrlof van vier weken verzacht liet gevolg was dat hem geen verlof maar ontslag werd gegeven Den 19n Februari moest bera bij deurwaardersexplr om aangifte van gelden die hg van de getneenie moest nder zich hebben gesommeerd worden maar dit had niet het gewcnscbts resultaat Ondrrselieidrne loroaien bleken verduisterd te zijn maar ofschoon zij een vrg aanzienlijk bedrag verlegeiiiroordigden moest het bedrag dat deu gestelden borgtooht van ƒ 600 overtreft na aftick van sommen die den besch ten goede komen op ongeveer ƒ SOO worden geraamd Behalve genoemde belrekking nnm beacb ook dis van Secretaris en Ontvanger der gemeente BillandBalh waar Hiervoor bad hg eeu borgtocht raa ƒ 400 nominaal geatort Ook in deze hoedanigheid was hy aanvankelgk zeer accuraat werkzaam maar bij ontdekking van onregelmatigheden met algemeene stemmen door den raad ontslagen was hij ia gebreke eene som van ƒ 2640 7D die bg als gemeeutegeldrji in kas moett hebben in handen van Burg en Weth over Ie geven Do vraag uaar de oorzaak v n het voortdurend vallen van zoovrel regen en sneeuw als wij in den laatsleu tijd iu geheel Europa gehad hebben w jrdt In den dizer dagen verschiueii wecr kalendrr vour 1879 van den bekeudeu Fransoheii weerkundige Mathieu de la Drdine op de volgende wgze beantwoord In den Atlanljschen Oceaan bestaan onderscheidene stroomen van welke de voornaamste de zoogenaamde golfstruom i die in de golf van Mexico ontspriugt en jwaarriin h t water reu vrij booge temperatuur beeft van daar uit stroomt dit water door den Oceaan tegen de kusten van lüiigeUnd Denemarken eu Noorwegen Hoe meer deze stroom eobter de Noordpool nadert hoe uu er bij van ijn warmte verliest om eindelgk even koud Is hg vroeger w rm was Jaugi de kusten van No9rd Amerika naar zgn uitgangspunt terug te keeren Zulke alroomrn beataan ecnter niet alUen in den Oceaan maar ook iu deu dampkring en hoewel ban loop niet zoo regebuatig a hebben zg toch oqk eene byua c instante richting De voornaamste dezer stroomen is bekend owler den jiaam van Aequatorialen stroom Sedert verleden jaar nu sebgnt d ze luchtstroom recht over den golfstroom been te gaan eq d ic gesteldheid der beide stroomen die wel 5 a 6 jaar dijrcn kan veroorzaakt naar wetensphfpp lljke berekeningen le volgende vecschgnselen Daar beide stroomen uit eer warme streken komen gn zij op hnnnen weg notuurlgk aan eene groote afkoeling 4nderl evig die 100 lang duurt als zjj luet de hen omringende water en ji obtlagen iu warmtegraad verschillen en wcl gedurende bunnen geheéleu loop door den opeaan en laifgs de Europeesohe kusjen zoo dat zij eindelijk in de Uszee komen DaardooV onlstaat eene huiteogewnno dikke wpikenmasqa en dit is de natuurlijke oorz wk van drn dikwgls vallenden regen Ben tweodc gsvolg ia dit Uaar de luchtstroom veel sneller voortgaat don de waterstroom zoo ontstaat daardoor eene wi ijving die de ontwikkeling eener onberekenbire hoeveelheid rlectricileit ten gevolge heeft welke op bare beurt de oorzaken zgn van oqwedcrs stprmei waterbaozea en al e F ian la andere ttoringen van den damplfriitg De libtsom van dit alles is dat Europa zoolang de beide gsnoemde tkfoqsaeu over ejkwdec been gaan van vele r g buieji onweders eu in deu tfiotfr yifijfel sneeuw zal te igden hebben Zaterdag sprong eeu passagier uit een tretj vyn Zwolle naar Utrecht hij bekwaiti geen letsel en bleef zich op deu spoorweg ophouden tot er weer een trein aankwam door de onzachte aanraking met de loco apu tief werd hg nu in eeu sloot geworpen doch kwam er uit en wns ook toeu nog ongedeerd Hy is daarop gevat eif naar Ut ccht over gebracht Het was een stier De voov iyidprs dfr lijkverbranding in Engeland laten te Wokking nabij Londen een crematorium oft UjkpviMi bauwen en zullen dus welhaast kunnen overgaan tot feitelijke toepassing van hunne denkbeelden Da irbij Z4llen zg eehter een geweldigen storm Tan vol svooroprdeel hebben te doontaan De predijuipt te Wokking was de eerste om met hefiigheid tyne stem te verheffen tegen het oprichten in zyne gemeente an eenen toestel die eeu gruwel is in zgn oog en dit voorbeeld beeft maar al te veel navolging g vofiden Dt Engeisehe wet laat tot het verbranden van lylcea vrijheid vermoedelijk miiiifer uit vrijzinnigheid dan omdat de wetgever xin liize nieuwigheid uiet heeft gedacht Men hoopt nu manr dat het cremntoriuia te Wojiing zal kunnen gebr ichl worden toidf inricjiliairen die schade of ovcrl isi veroorzaken eu danQlo r v a ouder den b4n iler medifohe uf der burgerlgke overheid De bouwmeester z d iiiiussohen loaveel mogelijk daartegen w ikeri èn dour eene vol m uikle inrichting van den oven èii door het gebouwtje te omplanteu met luomen zoodat z Ils het oog aer goade lieden van Wokking zich r uiet aan zal kuiinin ergerei De Tu e vau Woensdag wijdde a imUze lajik een hoofd artikel om nau te spureii tot kalmte Het blad zelf verklaart zich wél van eriu verbeterde njijze van begraven doch volstrekt niet viiii verkBijuku er dioden een voorsti titer Xo li wenwht hel dat ook op dit stuk aan verschllkn de richtingen de vrijheid gebilen worde die de wet vergunt Overigeua ziet de Timtt uit het oogpunt van gevoel in het snel verbranden van een Igk iuig minder stuitenda dan ia de langzame ontbinding onder den g foai inzoiidirheid wanneer hg let Qg het voo atel der verbrandings maiinen oin als waarborg tegen gifmengers eiken ten vure gedoomden d ode vooraf te outdoen vau zyue maag en zgne Uver die venegeld en genummeni iu ne Aauk bewaard uuden blijven Ti Mtm Ttri Htrali in den loatslen lyd niet gelukkig geatentmet ijjn we ivoorspelUngen wat Nederland betreft de storm welke ous tusschen 13 en IS dezer wcr i beloofd bleef nl weder uit Nu 19 Hft hg er weder een tnsaeheu 18 eu 20 dezer De Qomipissie over bet Museum van Knnstngverheid te H iarlem gaf deu ISdrn eene tentoonsielling oor de lellen van het Departement der Ned Maatsohappij ter lievordering van Nyverkeid met hunne dames Eene zeer bezienswaardige collectie Van afbeeldingen uaar voorwerpen van kanstinduttrie uit vroegere eiuwnn ninurHshildrriiigen tapgten enz was met org gitxpinerrd Hel ia eene zeer lofltlijke poging om o ik op deze wijze den zin voor schoone vormen ril het begrip van stijl bij velen te ontwikkelen Mocbt dit ook in audire steden van ons vaderland navolging viud i k t museum zal wellicht zyn lortefenille daarvoor ter biadiikking iUen oUllen In Ffttiseu heeftjle Begeerjng rqetls in Kei van het Torige jaar stappen 1 de direction der apoorwegeji gedaan om te bew rl eu dat maairegrieu werden genomen tegen het overmatig en onnoodig gebruik van de atCoijnfliiit der locomotieven waaromirent bier en daar klnehlen waren gerezen Uit eene thans openbaar gemaakte minislerieete mededeeling Uykt dat op venoheidene spoorwegen waar dit noodig bleek te zyn otoomfluiten in gebruik zgn genomen die in plaats van een ocbrillen een zachtfreu dieper kjiukenden toon voortbrengen Ook wordt overal het gebruik van de toomflui tot het atrilft noodjakelgke beperkt Iedereen weet hoeveel boratdranken p tes en siroopen men gewuoulgk gebruiken moet tqr genezing van eene verkoudheid oatharre of bronchitis De lieuive bebandel iig dezer ziekten door de teerkapinli 8 van Gnyot kost slechts zes A acht centen daags Men behoeft slechts twee kapsules by eiken maaltgd te nemen en diktvyls doet de weldadige i itw rking liob reeds tetatond gevoelen Ten einde zich voor de talrgke naiqaaksels te vrijwaren mpet n in de haudteekening van den beer OujTot iu drie klepr g ttltt op elke flicon ei ch n Iu de nieste agot en igu e tee k pap eB fan Gujrot te verkrgge n Geropdegen oau het Bureau van Poli gedeponeerd Een Oorbctlelje v n bloedkoraal met goud gemonteerd INOEZONOBN XXXIlste Nederlaiidsch Landliuishoudliundig Congres Het Bestuur van het den 22 23 24 25 en 26 Juni deze joars te s Hertogenbosch te houden XXXIIe Nederlaudsche Landhuishoudkundig Congres heeft de eer op deze voor den Landbouw nuttige instelling de algemeene aandacht te vestigen Ter bereiking van het beoogde doel is in de eerste plaats nopdig een belangrijk programma van de werkzaamheden Tot de samenstelling daarvan behoeft het bestuur de voorlichting en medewerking van deskondigen Het bestuur neemt derhalve de vrijheid met aandrang de medewerking te verzoeken van alle zoo in Nederlacd als in de overzeesche bezittingen bestaande Maatschappijen of Verecnigingen lot aanmoediging uitbreiding en verbetering van den Landbouw en aanverwanten vakken Verder doel het bestuur een beroep op de kennis en ervaring van landbouwers landeigenaars volksI huishoudkundigen en beoefenaars van die wetentchappen welke met den landbouw in eeiiige betn kkiug staan terwgl het voor de mededeeling van raadgevingen in het belang van het Congres in het algemeen zich beleefdelijk aanbeveelt Bijzonder aangenaam zou het aan het beatnur zijn óor 1 Ma in 1879 van ü te mogen ontvangen de voimtellen en vraagsiukken waarvan de behandeling op het Congres of in de afdeelingen U wensohelijk mocjit voorkomen en daarbij tevens te mogen vernemen of ei op mag gerekend worden dat de door U aangegeven vraagpunten door ü znllen worden iugelriil Het Bestuur stelt zich voor de te behandelen onderwerpen in drie afdeelingen te verileelen als Isie afdeeliiig Akkerbouw waaronder verreening en Htginuing reetecl en zoivelbereiding 2de afdeeliqg Tuinbouw houttecit en biezenteelt 3de afdeeling Land Landen volkshuishoudkunde sutistiek en koloniale landbouw Overtuigd van we belaagstelling in de zaak vertronwen oiidergeteekenden bg U geen Tergeefsoh aanzoek te hebben gedaan en uiten zg hierbg den wensch dat Telen met hunne trgeqwoordigbeid bij hel Congres wel zullen willen medeverken om de bijeenkomst door eene talijke opkomst van leden uit verschillende deelen des Ugks zooveel mogelgk een veelzgdig nut Ie doen verspreiden Bet Bestuur van het XXXIlste Nederlandsch Landhuishoudkundig Congres Jhr J M W C DE w COURT te Hertogenbosch 1ste Voorzilier i A VAN DEK BUBGH Breda 2de VotrziUer L Q P MAX s Hertogenbosch Secfe oTM Jhr M A SNOECK Pnnimgvuttter i TAN DE GRIENDT J F POMPEN Sterksel L VAN DEIEL Stratum A DEN DËKKEB Ëmmikhoven H P MASTBOOM Oud Gustel Jhr W J L WESSELMAN Helmond Mr S T A TAN DEK HEIJDEN Bergen op Zoom iiaatste Berichten Parijs 17 Jan De Senaat heeft r oiider discussie ten opzichte van een vijfiigtal leden besloten tot toelating en de verdere werkzaamheden tot Maandag verdaagd Loitden 17 Jan Blijkem officieel Inricht van gisteren liebben inwoners utt Kohislan pogingen aangewend om te Kaboel ongeregeldheden te verwekken en alsdan te pluuderen Yacoub Khau heeft hen dpen besluiten heen te gaan De hoofden der Ohilzais hebben by hem oanzpek gedaan om met Engeland vrede te sluiten Kobberts zet zyn marsch westwaarts voort De Afghaansche deserteurs bevestigen de berichten aangaande de desertion en desorganisatie bg het Afghaansche leger Parijs 17 Jan Het linker centrum heeft met algemeene stemmen eene verklaring vastgesteld waarin het over t algemeen zijne adnaesie schenkt aan het ministerieel pogramma De gematigde linkerzgde heeft insgelyks ene bgcenkoms gebonden In het overzicht van het verhandelde Wordt gezegd De linkerzgde acht eenstemmig de gisteren vooigelezen ministerieele verklaring onaaniiemeljk doch uit de debatten blykt dat zij nagenoeg eenstemmig bereid tou zgn het Ministerie te haudharen jriBuier d beer Duf iure zgne verkbiringen zoodanig wilde verduidelijken dat het onvoldoende van het pogramma er door werd aangevuld De Union Bepublkaine verklaart dat zij wegens den algemeen ongmistigen indruk van het pogramma het onnojdig acht er over in discussie te treden Weenea 17 Jan in eene heden gebonden zitting van den geintenschappelijken Ministerraad zijn gewichtige besluiteu genomen aangaande voorstellen betreffende het bealaur in Bosnië en de Herzegowiua Burgerlijke Stand GEBOREN U J o Cornelia Joh mni oadera F H Weui maa en C I anenburg 18 Nicaliu oaden B Vergonit en E KoolfO Piettr Jobannn ouders P SchoenmakerB en J C Morie 17 LSeodert Headricos oadm A Spar ai 1 v q t eenwea OVERIEUEN 16 lm C E WJtenborit w 18 A J Mol 4 j 10 o M S Uobbtl 17 d J viaWurde 2S j ADVERTEWTIfiW Getrouwd DIRK VAN DBE BÜRCH Tan liotterdam GRIETJE JONKHEID die terent natnena wed rzijdsche betreltkingen I hnnnen dank betnigfen voor de Tele bewgzen Tan belangstelling bg hun Hnwelgk onder Tonden Gouda 15 Janaari 1879 Heden werd ons onderhart diej getroffen door het OTerlgden Tan ons gelild eenig Zoontje ANTHONIE JOZEPH in den aanvalligen leeftyd Tan 4 jaren eu 10 maanden M MOL M MOL Ophof Gouda 16 Januari 1879 Wordt gevraagd loo gpoedig mogelgk eene WERKSTER Tlpg en eindelgk ip haar werk Toor twee dage i rast iu de week en 4e orefige dagen enkele aren Zich te Tervoege aianhet Barean Tan dit Blad onder No 209 een WERKSTER Tan de P G toot i eren Visdag tegen hoog loop 4hdeiyk en in staat netjes Kamers schoon te maken Adres qnder letter W of in persoon 4 n de jÈripa 1 C MAAS Jk alhier ÏElfiAlVD EEN a TWEE dagen in de week bes$hik aar hebbende bekend met h t B JH0UDE 7 van BOEKEN en in het Fransch kunnende cofrespondeeren zoekt bezigheden hetzg Schrjjfwerk of andeniziiis Adres Btneau dexer Cennnt ondieriJiet motto SCHKIJFWI KK 2 è 3 Kostg angers GEVRAAGD tegen 5 50 per weet Adre aan het Bureau dezer Courant oncUr lo 206 lEERUNI BOimPL Er bestaat gelegenheid Toor een aankomend JONGMENSCH P G o ip in den Boekhandel te worden opgeleid Eenige bekendheid met de nieuwere talen beneTens het schrgven van een vlugge hand zal tot aanb velipg r en Ook zoude men iet ngepegen ïpn bp voMoende geschiktheid oeuig si aris toe te staan Francobneven ond r i et mq to jBgSfiJA fi JW iM ttn Uitg r r v dit tpafL 4