Goudsche Courant, woensdag 22 januari 1879

Woensdag 22 Januari ederlandscb Protestantenbond Afdeeling Gouda en Omstreken 1879 N 2247 Verzekerin rs Maatschappij Eendracht Bindt Firma VÜLF Az gevestigd te s GRAVENHAGE Heerenstraat No 16 n GOUDSCHE iCOURAW Nieuws en AdverleiitieNad mr liondii en Onistreke DeiM MAATSCHAPPIJ die zich belast met het stellen van ba de NATIONALE MILITIE bericht aan OUDERS VOOGDEN dat de deelneming voor de ligting 1879 is opengesteld De Directie geeft belanghebbenden den ZBKER8TBN WAARBORG boven Commissionairs of allée n welkende personen door dat de betaling geheel naar verkiezing kan worden geregeld en deaverkiezende hoegenaamd geene betaling gevorderd wordt dan NA VUP JAREN als gebleken is dat aan alle verplichtingen tot vrijmaking van opvolgende Broeder en Broeders zal zijn voldaan Deze erkende soliditeit en groote vertrouwen in dit vak MEER DAN 40 JARENmet steeds toenemende begunstiging ondervonden maakt verdere aanbeveling overbodig agf Inlichtingen en Reglementen GRATIS De Hoofd Directenr En kan msn dpelnemen A WULF te Gouda bij den Heer G OVKREIJNDER Jr opdelWarkt Vo l48 met Dames in het Locaal tNUT bn VERMAAK op de Oostkaven alhier DONDERDAG 23 JANUARI 1879 des avonds te 7 s ure Spreker B ¥ Ji STEIERTSROESE junior Predikant te Nieuw Heivoet Vrge Toegang voor de Leden met tweeHoisgenooten Entree voor Niet Leden 0 50 per persoon Namens het Bestuur der Afdeeling tC THIM Secretaris Gouda 20 Januari 1879 iirsiiif Aan belanghebbenden wordt bg deze bekend gemaakt dat de eerstvolgende BALLOTAGE Toor het Lidmaatschap der Sociëteit zal plaats hebben op ZATERDAG 8 FEBRUARI a st n d Ballotage L st a st ZATERDAG 25 JANUARI gesloten wordt Het Bestdub Mr P J SNEL President H JAGER Secretaris Gouda 18 Januari 1879 i H RO BGRGËK WEST HAVEN te bekomen prima kwaliteit LeIdschcKofïyafl 40hetkilo Voorts WIJI Cledistelleerd en Likeuren alles 1ste kwaliteit Voorloopig bericht de bovenstaande aan zijne geëerde Stadgenooten dat hij eerdaags eene BIERBOTTBLARIJ zal openen zoowel in t groot als in t klein Openbare Vcrkoopiiini te GOUDA DING6DA0 28 JANUARU 1879 des voormiddags ten 9 ure ten sterf hnize van den WelEd ZeerGeL Heer Dr G P BüCHNER aan de Tnrfmarkt aldaar van eenen goed onderhouden INBOEDEL bêttaande in staande en draagbare Mahoniehouten en andere MEUBELEN waaronder LEDIKANTEN BEDDEN en BEDDEGOED alsmede ODD PORCBLEIN en KRISTAL en GLASWERK Daags te voren des voormiddags van 9 tot 13 en des namiddags van 2 tot 4 uren te zien Nadere inlichtingen zgn té bekomen ten kaiït e van den Notaris W J FORTUUN DROOOLEEVER te Gouda WORDT te HÜÜR GEVRAAGD EENE KLEINE WOKIKG of BENEÜENHÜIS Adres franco brieven met opgaaf van hunrpr s onder letter D aan de Boekhandelaars J TAK BENTUH BH ZOON te Gouda UATTENIIATTENÜ Doet nu uw opslag want van t voorjaar is alles zoo spoedig uitverkocht men ontvangt nu tegen 1 postwissel van f 4 00 18 stuks mooie blanke sterke MATTEN als volgt 4 lang 75 breed 35 4 stuks 90 hg 65 4 Q 75 bfl 35 1 dikke ruige Q rgtuigmat 90 bij 70 1 D 150 bjj 75 1 groote ronde mat onder de tafel 180 cM middl en ten slotte 3 mooie gekleurde matjes op de tafel Is dit nu geen goedkoope aanbieding Eu staan ze u niet aan dan het geld terug van R HOVING Fredefiksoord AMBETEDUfG op DINSDAG den 28 JANUAIUJ 1879 des middags ten 10 ure in het KotBehuis van den Heer J ÜOEÜEWAAGEN aan de Wfldstraat te Gouda van Het bouwen van een houten gebouw op steenen voet ten dienste der StoombootMaatschappij de Volharding aan het Bolwerk te Gouda Zullende van af 21 Januari het Bestek en de Teekening voor gegadigden in bovengenoemd KofBehuis ter inzage liggen Aanwijzing in loco op Vrijdag 24 Januari des morgens ten 10 ure door den Heer G A OUDIJK Architect te Gouda bfl wien levens nadere inlichtingen te verkrijgen zfln J EKIEBERT mn GODDA Fhotographisoh Atelier DAGELIJKS GEOPEND Op ÜOXDEaDAG en ZONDAG 7 Portretten k fi 299 Staats Loterij de trekking der Eerste Klasse begint MAANDAG 20 JANUARI 1879 De fle druk van Dr AIRV S NATIIURGENEESWUZE kau aan alle zieken met recht als eeu voortreffelijk Populair deneeskundig Werk worden aanbevolen Priji ƒ 1 Verkrijgbaar bij alle Boekhandelaren of rechtstreeks Ie ontvangen van BICHTER S Boekhandel te Rofleriam tegen inzending vau het bedrag in postzegel GoooA Dbbx van A Bjmnkman Er bestaat gelegenheid tot plaatsing van een Knappe Jongen by LOUIS P WELTBB Fi West Haven B 193 Qoitfenr Openbare Verkoopingp TE GOUDA op MAANDAG 20 JANUARU 1879 des voormiddags ten elf ore in het ZuiD Hou KOsoHit EoFruHcig in de Wydstraat van Een WINKBLHUia en HBF met twee Schuurtjes en een stuk Qrond in de Keizerstraat te Gouda wgk K No 180 met een nitgang op den Raam Zgnde in het huis een Winkel vier Kamers eene Keuken met Pomp Kelder Bergplaatsen Zolder en t geen verder tot een gemakkelyk Woonhuis behoort En een H VIS met een vryen opgang hebbend Bovenhuis ERF twee Schuurtjes en Tuin an den Bleekerssingel te Gouda wgk R No 110 en 110a met een uitgang op den Singel en in de Boelekade Zynde in het perceel 5 Kamers 2 Keukens een Zolder en hetgeen verder tot een goed ingericht Huis met Bovenhuis behoort Verdere inlichtingen zyn te bekomen ten Kantore van den Notaris W J FORTUUN DROOGLEEVER te Gouda OPENBARE TERKOOPIHG op WOENSDAG den 12 FEllRUARU 1879 des voormiddags ten 10 ure in het Station Koffljhuis bewoond door den Heer J OÜDUK te Nieuwerkerk op den IJtsel van Een HUIS waarin eene Herbergiers Affaire wordt uitgeoefend met Stal Hooiberg verdere Getimmerten Tuin Boomgaard Erf en Watering staande en gelegen aldaar aan Kortenoord te zamen groot 7 vierkante Rpeden 93 vierkante Ellen Aanvaarding en betaling der Kooppenningen op 1 MEI 1879 Nadere informatiën zyn te bekomen ten kantore van den Notaria G J 8PRUUT te Ourf rkerlc a d IJssel Unlverseel ZnlverlQgszont Het echte algedieen gunstig bekende üNIVERSEEL ZüIVERINGSZOUT een zeker middel tegen maagkwalen euur braking hari 1 water enz is thans echt verkiygbaar in 1 4 pakjes a 15 Cent 1 2 pakjes 27 j Cent en heele pakjes 50 Cent te Gouda b J H IB0ER8 Apotheker en te Boskoop bg A J VAN TWOÜT Besmettelijke Ziekten De BÜROKMEESTBR van Gouda Gezien Art 21 der Wet van 4 Dieember 1872 tot vöfiitieiiing tegen besmettelijke ziekten StaaltHad No 18 Maakt beki oH dal gedurende de week van 5 Januari t t 12 alinari 1879 iu dtze gemeente 1 lijder aan MASUüLEN ia overlrden Gouda den 21n Januari 1879 De Borgemeester voornoemd AN BEttOEN IJZENDOOTiy KK MSCii VI G j De BUEGEMËE8TER van Gouda brengt bij deie ter kenuia van le belaughibbenden dut loor ilenllccr Provincialen Iiispccu ui dir Dirccle BiLis tingen eii2 te Ilüllfrdain op den I5n Januari 1979 i executoir verklaard het kohier der grondbehiatini op de gebouwde en ongebouwde eigrudomimii dirntt 1879 Djit voormeld Kohier Ier invordering ia gestild iu huudeu van den Heer Ontvanger dat ieder ilaarup roorkomeude verplicht is zijiirn a iiulng op dm bij de wet bepaalden voet te volduru en i it heiLn liiguat de lerin u vau DRIE MAANDEN binnen rt lken de riclatnes behooreu te worden ingidiend Otiiula den 18n January 1879 De Iturgenirnter voornoemd VAN BEK JEN IJZBNDOOUN He i iolingsili8Cussiên Onder een treurigen udruk begon de Eerste Kamer haar begruotingsdiscassiën Zn outviug toch b j de opeumg der zitting van Vrydagde kaninkli ke boodschap de mededeeling inhoudende van bet overladen van den diep betreurden Prins Hendrik welke boodschap naar gewoonte met een adres van rouwbeklag zal beantwoord worden Üe Heer Pické was bg de algemeene beraadsl8 iiigen de eerste spreker Uitvoerig werden door hem de middelen besproken die kunnen strekken om het evenwicht onzer financiën te versterken en ons onafhaukelgk te maken van de Indische baten Hèt hoogst moeiiyk oordeelende om thans een zuivere inkomstiNibi lastiiig in te voeren zal hy den minister gaurne steunen bij de voorgenomen partieele regeling Met het ontwerp der kapitaalbelasting weiisclit bij den minister een volkomen succes evenzeer als met de zoolang verlangde belasting op de goederen in de doode baud en de verbeterde editiëu der patent en personeele belasting Ook zon spreker een belasting wenschen op de traktementen der ambtenaren om zoo langzamerhand tot de zuivere inkonntenbelasting te komen Waarom zou men kunnen vragen dan niet liever terstond een ontwerp V9P eeu algemeene inkomstenbelasting BB verhooging der belasting op de ongebouwde eigendommen wordt door spreker wel niet geheel afgekeurd maar eerst wenscht hy de belasting op de roerende goederen te regelen en dan slechts een matige verhooging hoogstens vau twee percent in de eerste jaren thans echter houdt hg zelfs daarvoor den tgd ongeschikt Een belasting van 5 pCt op de opbrengst van het personenvervoer op de spoorw egen acht h dat ongeveer eeu halfmillioen zal opbrengen Belastingen afschaffen en het te kort daardoor ontstaande door verhoogiug der grondbelasting te dekken wordt door hem in hrt belaog der kleine grondbezitters afgekeurd Terecht of te onrecht beschouwde de heer Pincoffs deze redevoering als een pleidooi tegen de verhooging der grondbelasting ietswf rvan deze spreker zich een krachtig voorstander betoonde omdat de landbouw in de laatttajaiJii frondbelasting maar et verband tusschen panciën Nu de geven voor h t onder wenschte deze afvan de personeele ellen en den gemeenueerdere opcenten te zeer is vooruitgegaan A vrij wat meer kan bijdragen ter voorziening in de algemeene behoeft en dan tot nu toe het geval is geweest De heer van Voortliuijs0i if ook een voorstander der verhooging van spreekt meer bepaald O de rgksen gemeente l meenten 80 pCt der uii wijs znllen terug ontvanj gevaardigde de uitkeerii belasting op de helft te ten het recht te geven beffen Na een rectificatie vanjden heer Pické waaruit bleek dat gemelde hefr evenzeer als de andere sprekers voor een Vtrhooging der grondl ela sting wat was het vveord aan de regeering De spoürwegbel8 sti3g z u belemmerend terug werken op het verkeer de verandering der patentbelasting in een inkomstenbelasting had bezwaren Verhooging 4 belastingen om vermeerderde inkomsten te irerkrijgen was echter noodig Bepaalde toezeggingen werJen echter door den minister niet gedaan Bij de behandeling ditr begrooting van den minister van Huitenlandsehe Zaken werd door den heer Borsius naar kanleiding van eenige rechterlijke vonnissen deinternationale regeling van avarflgrosse besproken terwijl de heer van VooHhnijsen goed urt dat de missie te Japan in stitnd in gehoDd ea Door den minister wew medegedeeld dat het Japausche godveroeoMnt l oedig ook Juar jBj eeu gezant zal vertegenwoordigd worden By de behandeUng van Hoofdstuk IV justitie wordt de zee assnrantie door den heer Borsius weder ter sprake gebracht ook dringt hg aan op een wettelijke regeling nopens zeerampen Do minister van justitie geeft de verzekering dat hg voon handel en zeevaart alles zal doen wat mogelgk is Na een korte verklaring van den minister van waterstaat omtrent het ingetrokken ontwerp nopens de zeerampen werd ook dit hoofdstuk even als de yoorgaandeu met algemeene stemmen aangenomen In de zitting van Zaterdag zgn de begrooting sdiscussiën voortgezet en ten einde gebracht nadat eerst het adres van rouwbeklag zonder discussie met algemeene stemmen was goedgekeurd Bij de begrooting van binnenlandsche zaken drong de heer van Voorthuyaeu bij den minister aan om niet stil te zitten bij de uitvoering der wet op het loger onderwijs terwijl hg de mildheid der tweede kamer op dat gebied toejuicht Na korte discussie werd dit hoofdstuk even als de begrooting van marine zonder discussie met algemeene stemmen aangenomen Ook de begrooting van financiën vorderde slechts enkele oogenblikken terwijl de begronting van oorlog volstrekt geen discussie uitlokte Tot afwisseling werd nu met 17 tegen 11 stemmen de onteigeningswet voor den spoorweg tusschen Stavoren en Leeuwarden verworpen hoofdzakelgk omdat dit ontwerp in strgd was met de spoorwegwet van 10 November 1875 Kon de vroegere richting geenjgeuade vinden in de oogen dertweede kamer het tegenwoordig ontwerp werd nu afgestemd men heeft te Bolsward te vroeg gejuicht Beriep de heer de Raadt zich hooftlzakelijk op die afwgking van de wet de heer Voorthnyzen wees ook op het halve millioen dat de ombuiging meer zou kosten Noch het woord van den heer Eijsinga ten voordeele van Bolsward noch het verzoek van de heeren Pincoffs en Pické om de zaak niet aan den vorm op te offeren noch de verdediging van den minister kon het ontwerp redden Of Bolsward zal moeten vervollen óf de wet van 1875 zal gewijzigd moeten worden Na dat intermezzo besprak de heer Borsius bij de spoorweg begrooting de vrerkiug der wet van 1875 betrekkelijk het toezicht op de spoorwegen vooral met het oog op de spoorwegtarieven Ue niini stcr geeft eenige nlichtingen waarop ook die begrooting met algemeene stemmen werd aaui eiiomen Bij de begrootiug van waterstaat besprak de heer de Vos de Wael den ongelukkig en toestand in het noord oosten van Noord Brt bant waar duizenden bunders land binnendijks gelegen onder water staan wegens onvoldoende waterloozing De heer Huydecoper drong op verzwaring der noorder Lekdijken aan en zoo mogelgk op een nadere regeling van de hoogte der noorderen zuider Lekdgken Met het oog op den finaiiciëelen toestand verzocht spreker tevens allen de meest noodzakelij lie werkente doen verrichten De heer Virnly wa in de zaak der Lekdijken meer voortninzielijke schikking tusschen de verschillende w iterschappen aan de Lek dan voor dwang terwijl de heer Hein ook hierin den ouden regel wenschte toegepast te zien dat ieder dieTlast van het water heeft zich zelf moet trocht n te helpen die water deert water keert op Nadat de minister over die verschillende punten een nauwlettend onderzoek Lad toegezegd werd ook die begrooting en vervolgens die van koloniën en die van onvoorziene uiigaven zonder discussie aangenomen waarna ijle kunér reces is gescheiden begiootiiigcB 4aa lön alle door de eerste kamer met algemeene stemmenadugenomen De discussiën waren zooals uithet bovenstaande blijkt niet zeer belangrgk zij gaven veel meer blijk van vertrouwen inde regeering of van de afwachtende houdingder leden die de regeering in de gelegenheidwillen stellen haar ontwerpen ip het gebiedder belastingen aan het oordeel der vertegenwoordiging te onderwerpen L Bin TEMLAND Üultciilaiidsch llvcrzichl De gehei lc bi scha ifde wereld handt wederom do oogen gericht op Frmkrijk Met slianiiing ziet msu uit n iar de bMlissiug van de vraak dit daaraan Ie orde is Zal het ministerie Dufijure in de Kamer eene mreriirrheid inden of niet Zeker is het dat hit kabinet niet den toon heeft kulnnen treffen die 111 overecnstcmraiug is met de Katiir en het land De groote grief solujnt te zijn dkl het ministerie niet ruittrlijk dlcaiiü npnbliktiiisihe elementen wil ver ijderen uit de iimbti ii i irswert d der republiek Dü HépuUtqHe FraM aite zegt Voor de niet ste leden va de meerderheid is de groote za ik niet misschien de raaJ van State of de ainnrstie maar het pirsonul iit onveranderlijk personeel dat reeds jaren lang de buigers van al onze kantons biïleedii t en vervolgt liet misvcrst ind moet verd ijiien mient de RrfuhliqHe desnoods door eene verandering van ministirie £ ü het is kiter dat die nu plaats giijpe oumiddelluk na de verkiiziugeu dan over eeie maand of uvcr drie mnaiuleii Komt er een ander mini turif iI ul moet het tr een zgu uit de veree ligde liuverzj Ie Uit deze uillatingcn blijkt duKlelijk dat min iiK F Mukrijk nog steeds wat de ambtenaren en hu iuvlüed betreft op deu verkeerden we is Overdreven centralisatie die eeu leger ambtenaren tot draadpoppun van enkele hoofden mtiiikt is de grond van allerlei bi roering in Frankryk Een hervorming die nmblenaren sebipt die ouafhaukelvjk zgn van de politiek is dringend noodig Hel Journal ojicul meldt dat aan 224 veroordicideii der ooniinune gi aiie is verleend Iu het geheel blyveu ir uu uog iu Nieutv Ciledukia fel t J öJ