Goudsche Courant, woensdag 22 januari 1879

lOTer 1067 rfro rJeelden Deze hebben liob schuldig eifiaakt oau misdaden VdUeude biuueu de perkeu X ü het gemeeue reoltt of hadden reeds voor het ontstaan der commune vonuissen te hunnen hisie Tydingeu uit Afghanistan melden dat d inwoners vau Kan ahar try wel tevreden lijn met de bezetting au hunne sltid door di Ëiigelacheu Daags na den intueht waren alle ninkels wedei geopend en gingen d lakeu hunnen gewonen gang De kooplieden drukieu zelfs hunne yreugde uit over de komst der EiiKelschen duar zy onder het bestnur an den emir uogal eens van plagery schijnen te lijden gehaj te hebben Uit het iioorJelyke leger wordt gemeld dat generaal Stewart bericht had gekregen diii uok ïaki eb Khun op zijue beurt uit Kaboel was gtivluchl zoodiii de generaal gAn hoofd en gecne regecjriug vond om mede te omlerhondtlen over de gevolgeu zijner overwinning Dut is laslig want als er iijemand is om vrede mede te sluiten dient men wel in staat van oorlog te blijven De ongeregelde beristainmen toch die het de Eiigcleche troepen nu en I dan lastig ma ikten zijn eenvoudig behandeltl al foovers daar uit niets bleek dat zij eeuig mandaat vun den vorst van Kaboel hadden Nam men van die lieden gevangen dan Uit Italic komen berioliteQ van vcrsohilleiiden aard In de eerste plaats wordt op polilitk gebied gemeld dat de ouderhandeliugen tusscfien het Vatic i in en de Pruisische Regeerin over een modua tiiendi zeer zijn bevorderd door de verschijning van ecu nieuwe brochure Tan graaf Armin getiteld Qaid faciamut jun omdat de theoriten daarin ontnikkeld ii strijd j ju met de belangen au de zooeven geiioeiudc ou erfaandeleiide partyen Verder worden eer ongunstige bijzonderheden medegedeeld omtrent d n toestand der p iuselijke finitncies tengevolge waarvan aan de bisschoppen buiten Europa een speciale ciroulnire is gezonden ter bevordering van de inzamelingen voor oen St Fieterspenning in alb landen Geen wonder dat in dergelijke omstandigheden de vraag in overweging is genomen in hoeverre het weiisohelnk zou zijn het door den Slaat a ii den pauselijken Stoel verzekerde jaargeld san te nemen Belangrijk eindrigk is eene rede door den heer Hinghetti gehouden op een banket van stanthnisbondkundigen waarby de redenaar de verschillende richtingen besprak die tegenwoordig tusachen de ecouomlsten bestaan en hen verdeeld houden Ook door de heeren Lavelye de Ministers van landbouw en financiën en de afgevaardigden Luzza i en Manoiui werden redevoeringen gehouden lerwyl de beroemdste economen tegenwoordig waren Voor de praotyk lou het zeker wensohelijk zgn indien wat meer eenheid tnsschen de tbe rieu der economen kon worden Tcrkrcgcn BINNENI iAND GOUDA 21 Januari 1879 Onder de tooneelstukken diH gcdureudedit seizoen in de ehouwburgen te AmslWiIrmt Rutterdnra en s Graveuhage werden opgevoerir heefb Lea Bourgeoië 4e FonUArcey van Sardou ontegenzeggelijk den mceslen opgang gemaakt Wy voor ons koesterden dan ook reeds lang de hoop dat het ook in deze gemeente zou wordm te zien gegeven welke hoop thans naar wij tot ons genoegen vernemen zal wntrden vervuld Donderdag 30 Januari e k zal de vereeniging Hei Nedtrlandich Tomtel het hier opvoeren naarde vertaling T n den bekenden letterkundige Dr J in ten Brink 1 Van de personen die in dit stak een rol vervul I len noemen wy Mevr Kleine Mevr Albregt I Mevr Ellenberger Mij Verweert Mej Eveline Kapper I en de heeren Albregt Moor Morin en Touruinire 1 Het gebeurde hier zelden dat zoovele talentvolle I tooneelsptle i in ééu stuk optraden en het ememHe Boet dan ook niets te wrnschen overlaten I Wy ontleenen het volgende aan het programma Toor de plechtige begrafenis in de Nieuwe Kerk te Delft van wijlen Prins Hendrik Veldmaarschalk Admiraal der Vloot en Stedehouder in Luxemburg Het voratelyk lyk zal Zatnrdag 25 Januari vroegtydig te Deltt aankomen en in het stationsgebouw geplaatst worden De kamerheer ceremoniemeester zal den reldmaarschalkstaf Tan wylen Koning Willem II op de kist bevestigen Een compagnie van het Tierde regiment infanterie zal de ei rewaoht aan het stationsgebouw waarnemen Ten 1 1 ure voormiddags cllen Z M de Koning Prins Alexander Pnns Fredcrik Kar l ran Pruisen de Groothertog na Saksen Weimu Priin Ptedeiik ea de Friui Ton Wied en de rerilere vorsteljike pergonen zich per speeialeu spoortrein begeven van s Unge uaur Delft zoomede de leden der hofhouding Onmiddellijk na aankomst des Konings formeert zich de stoet de ronwwagen zal worden bespannen met zes paarden de vier slippen worden gedragen door de kamerheereu graaf van Baiidwijck jonkheit llulmbcrg jonkheer van den Berch van Utcmsttde adjudant van wijlen den Prins kapitein luitenant jonkheer Koell De tijdelijke adjudant baron Van Wasseuaer zal rechts van het lijk gaan De kamerheereu dragers van het lijk acht nan elke zijde van den ronwwagen bygestaan door onderofficieren van zeeën landmacht en de schutlery van Delft en s Hage De Koning Prins Alexander Prins Prederik Karel en de Groothertog van Saksen volgen den rouwwagen gezeten in een rijtuig bespannen met acht paarden daarna voljen Prins Prederik met den Prins von Wied Vervolgens de Vorsten van andere hoven en de heeren van het gevolg De stoet neemt de weg langs den Binnensloot Oude Delft Westzijde Nienwstraat Caburelten en de Grooje Alarkt Ds van itoetsveld hofprodiker houdt in de kerk de lijkrede Men deelt ons mede dat eerlang eene nieuwe regeling van eene Kr gschool voor officieren by de Tweede Kamer zal worden ingediend A R Cl Uit zeer vertrouwbare bron verneem ik zoo meldt de Haagsche kroniek der Gr Ct dat Z K H Prins Hendrik zijn gemalin tot universeel ergenaam heift gemaakt en voorts dat i K H Prins Alexander bislepid is zyni beminden oom als Stadhouder van Luxemburg op te volgen Staten Qeneraal Tweede Kaueb Zitting van 2U Januari 1879 In deze zitting besloot de kamer op voorstel ran den voorzitter de mededèeling van het smartelijk verlies dat het koninklijk huis en geheel Nederland leed door den dood van den geèerden en beminden prins Hendrik met een adres vnii rouwbeklag bevattende oprechte instemming en deelneming in den algemeeneu ronw te beantwoorden Ingekomen is een ontwerp houdende bepalingen omtrent d nitgifte van schat kistpromessen Statea Qeneraal Bebste Kames zitting van 18 Jannari 1879 In deze zitting zijn Da eenige discussie alle verdere hoofdstukken der Staatsbegrooting zoomede de vesting tingen spoorwegbegrootiiig eenparig aangenomen Het wetsontwerp tot onteigening voor den Spoorweg Stniforen Ijeeuwareit werd daarentegen met 17 tegen II stemmen verworpen roornamelijk omdat men de ombuiging over Bolsward in strijd achtte met de spoorwegwet Alleen door wyziging daarvan kon men het beoogde doel bereiken De Kamer is op reces gescheiden Het Algemeene Werkmansbo d zal zich bij de begrafenis van Z K H prins Hendrik do i vertegenwoordigen door deputatien uit alle afdeelingen vau die Vereeniging in ons vaderland Bij eenige zeeofficieren beslaat het voornemen omeen krans neer te leggen op d lykkist van priiisHendrik De vlag hoofd en verdere officieren der zeemacht zoowel in activiteit als op non aotiviteit alsmede de oiTicieren van het korps mariniers zijn uitgenoodigd om zooveel mogelijk op nader te bepalen dag en uur zich in groot tenue in de Nieuwe Kerk te Delft te bevinden tot het bijwonen der begrafeuisplecbtigheid van Z K H prins Hendrik der Nederlanden De rechtsonzekerheid welke omtrent de heffing der rechten verschuldigd wegens de verrichtingen van den burgerlyken stand bestaat en waarvan zich de nadeelen in de practijk meermalen lieten gevoelen behoort naar het jiordeel der regeering ie worden opgeheven Hiertoe strekt een by de Tweede Kamer ingediend wets ontwcrp Het beginsel waarvan het uitgaat is dat van het keizerlijk decreet van 12 Juli 1807 en de koninlijke besluiten Tan 24 Mei 1827 en 5 December 1827 De verrichtingen ran den burgerlijken stand al is de zorg daarvoor aan de gemeentebesturen opgedragen strekken lol uilvoeriug van het burgerlijk wetboek Geene gelden bebooren dus wegens de Terrichtingen van de ingezetenen te worden geheven dan krachtens de wet en volgens een voor het gansohe rijk overal gelyk tarief Daar deze rechten slechts vergoeding zijn voor bewezen dienst bebooren zy ten bate der gemeentekas te komen dgwyl van harentwege in deze tak ran dienst voorzien wordt Uitdrakkelijk wordt bep iald dat ook het lokaal voor Se huwelyksToltrekkingefa bestemd door de gemeente Teratrekt wordt De gelegenheid tot kostelooze hnwt UjksvoItrekking DUg nergens ontbreken Uit Luxemburg wordt aan het D n Z B gemeld dat mr C Th baron van Lijuden van Sandenburg Vrijdagavond te Walferdange werd verwacht daartoe door H K II Prinses Hendrik uitgenoodigd Da heer Uolmberg de Beckfeldt adjudant van wijlen Z K H Prins Hendrik der Nederlanden op dit oogeubllk fungeerend als Hofmaarschalk Tan wglen den Prins heeft omtrent de laatste oogenblikken ran den doorluchligen overledene verschillende mededeeliiigen ter openbare mededèeling verstrekt waaraan in hoofdzaak en met aanvulling van enfcele punten het volgende is ontleend De eenige dag die werkelyk reden tot ongerustheil gaf was de Zondag De po deed 100 slagen in de minuut De Prinses maakte zich zeer ongerust zoodat ik mij des namiddags ten 2 ure naar de stad be af om dr Aschniaa te balen De toestand Tan den Prins werd bij s dokter s komst weer geruststellend bevonden De versnelde polsslag werd toegesahreven aan de koorts die waarschijnlyk door eeu lichte verkoudheid wat opgewekt Schijn van gevaar bestond er evenwel niet De Prinses wu genist De Prlns sliep daarop eeiiigei uren met de hand der Prinses in de t ne Toen Hy wakker werd gevoelde Hij neb zeer wel en gaf daarover Ziju voldoening te kennen Niemand koesterde de minste ongemslheid Des avonds werd dr Fonek renocht op het kasteel te blyren overnaohlen De Prins sprak nog vrij lang met de personen die san lyn bed stonden over wijlen zijn Vader Willem II Hij verzocht toen ieder gerust heen te gaan en drüug vooral bij de Prinses aan m te gaan rusten en niet ongerust te lijn De Hofmaarschalk bad intasscben maatregelen genomen om op alle gebeurlijkheden Toorbereid te zyn Een ryluig stond gereed om elk oogenblik te kunnen vertrekken i Tcgeu half twaalf vroeg ik den kamerdienaar hoe het met den prins ging Ik kreeg ten antwoord dat de zieke wel was en het verlangen om te slapen had te kennen gegeven Ik wilde toen den doktei nog boren doen komen maar de prins had dat liever niet Van 9 ure s avonds tot 1 ure in den ochtend nam hij geregeld elk nur zijn drank tu De Prinses kwam elk oogenblik persoonlijk naar den toestand ran haar Gemaal rernenteu Oagereei ten half drie werd de Prins anmslig Ten drie ure werd de geneesheer gewaarschuwd Men kwam my rerzoeken dr Aschmnnn te g ian halen Ik begaf mij naar de kamer ran ilen zieke De Prins ademde raoeielyk Aan het bed zag ik de Prinses dr Fonok den kamerdienaar en de beide kamervrouwen der Prinses Dr Aschinann kwam len 4 ure een half nur Uter bod de Prins den laatslen snik gegeven Niemand bad het vertrek verlaten Teu 1 ure had de Prins voor het laatst zijn drank ingenomen en den kamerdienaar verzacht hem te verleggen Het waren zyn laatste woorden De ziekte openbaarde zich deu 2n Januari maar het was niet mogelijk den waren aard der ziekte ann te Wijzen Den 4n Januari wilde de prin s naar Arolsen vertrekken Alles was roor de reis in gereedheid Op aandrang van den dokter liet de Prins den heer de Blockhsnsen trlegrafeeren dat hij de reis 24 uren moest uitstellen des namiddags werd opnieuw geseind dat de voorzichtigheid deu Prins gebood ran de reis af te zien omdat hy aan een hnidziekte leed De feesten te Amsterdam die in Men schryft uit Amsterdam dd 18 Jannari De feestcommissie welke het stedelijk bestuur ter zyde stond in de voorbereiding van de ontvangst van Neérlandsch jonge Koningin in de hoofdstad rergaderde he len in de raadzaal Eenstemmig werd bestolen dat de commissie zich niet ontbinden zou maar dilllgent zou blijven met het oog op de waarschijnlijkheid dat HH MM orer drie of vier maanden de stad zullen bezoeken De Raad heeft in geheime zitting geweigerd der oommissie welke het gemeentebestuur in deze bystoat 10 00 als i boi lMpit£al te rerleenen ia sfws ti der verdere bijdragen met Welke de burgerij de commissie die in haar naam handelt zeker steunen lol indien later de intocht plaats vjudt Door zich nu te ontbinden zou echter zooveel geld verloren gaan en zooveel werk ongedaan worden gemaakt dat het ijverig uitvoerend cornilé op hetwelk al de moeite en de grootste rerantwoordelykheid drukt besloten heeft de taak niet neder te leggen maar eene afwachtende uoudmg aan te nemen rekenende op den slenu der burgery Z M heeft gewensoht dat de feesten uitgesteld werden op de boofdstod blyft du de eervolle plicht rusten de Koningin te verwelkomen en te huldigen Op bet oogenblik is ieder te zeer onder deu diepen indruk ran bet orerlgden ran den dierbarenprins om aan feesten te denken doch als bet roorjaar gekomen is zal de berolking der hoofdstadzeker handelen in den geest ran w len Prins Hendrik die steeds voorging in bet eeren Tsn Z M den Koning door hartelijke holde te brengen aanden Koning en de Koningin De kiesrereeniging Leaaearie te Leenwarden bield Zaterdag eene rergadering ter rerkieziug Tan een roorloopig candidaat roor de Tweede Kamer Er werden 92 stemmen uitgebraoht waarrau op den majoor Eland 69 op mr Kerdyk 32 blanco I Van zeren rereenigiogen behoorende tot de Centrale Kiesrereeniging is ran zes de uitslag derstemming bekend Het totaal der uitgebrachte stemmen i 191 aldus verdeeld ËUnd 106 Kerdijk 73 Lieftinok Ï2 De heer Schipperns kunstschilder te Bolterdam heeft zich op rerzoek der redactie ran Bigot Haard naar Walferdange begeren ten einde roor dit lijdschrift schetsen te rervaardigen ran het paleis en de omgeving waarin onze beminde Prins Hendrik de hatste dagen zyus levens sleet Naar wy vernemen I de vereeniging Het Nederlandsch Tooneel gedurende het Sjarig tijdrak 1879 32 hare raorstelliugen te Amsterdsm geven in het Qra d Theatre in de Amstelstraat en in het Zomertheatre rau den heer A van Lier in de Plantage Te Hamburg nl eene bijeenkomst plaats hebben van belanghebbenden bij den handel in petroleum waarin zal behandeld worden de vraag wal zal kunnen en tal behwrén gedaan te worden om den aebleruilgang ran het a tlkel in qualiteit tegen te gaan Al de seehaiidelplaatsen ran de Noord en Oostzee die bij de zank zijn betrokken alsmede de Nederlaudsche eu Belgisobe havens heitben uIieoodigiugen ontvangen Uit den Helder schrQft men aan Dl Standaard Van mond tot mond wordt hjer met afkeer verhaald dat Zaudt ochtend een jeugdig oorlogmatroos in het hospitaal is overleden die daags te voren op hetwaclitsohip met 75 slagen was gestraft Nog meerslagen zuu by naar de bepaling hebben moeten ontvangen doch blykbaar durfde men uit vrees voor zijn leven niet boven de 7S gaan De berwekene leed verhaalt men aan heimwee en had doeh te vergeefs een en andermaal reeds om eenige dagenrerlof gevraagd ten einde zyne iuders Ie bczoiken Daar dit hem geweigerd was moet hij Z oh heimelyk naar zyne ouders hebben begeieu uit wier woniog hy na eenige dagen door een paar militairen werd weggehaald Hierop volgden ala straf de 75 slagenen spoedig reeds zijn dood Hen schryft uit Vlissingen aan het HmieltbUd Als een overtuigend bewys hoe een zaak mits goed eu filuk apgepekt in een zeer korten tyd een kolossale uitbreiding kan erlangen dient het volgende De heer Brssob lid der firma Braseh k Bolhenatein Ie Berlyn richtte hier ongeveer een jaar geleden een expeditiekauloor op aanvankelijk met ééu scbryver Hy zelf gaf inderhaast eenig onderricht hoe de administratie moest gevoerd worden en vertrok onmiddellyk naar het buitenland om in verband met onzen maildienst op Engeland nieuwe connictlen i aan te knoopen Hy kwam na eenige dagen afwe zigheid af en toe weder terug regelde dan de zaken verder en bracht meer orde in de expeditie Intusschen nam n de vraehtgoederea van dag tot dag oanmerkelyk toe zoodat het noodzakelijk werd geaeht een tweeden klerk toen een derden aan te stellen Thans zijn er acht klerken met een chef de bureau voor een groot gedeelte Duitsohers die allen goed zijn gesalarieerd naar hard moeten werken welk laatste niemand zal verwonderen als men weet dat die jeuglige instelling in het eerste jaar van haar bestaan ruim vyf millioen KG rrachtgoederen uitsluitend roor Engeland bestemd ran hier heeft verzonden De vereeniging roor lykrerbranding welker ledental op l Jan 1S77 1260 wa had op 81 Dec van dat jaar Ujua 1100 leden Het getal plaatselijke afdeelingen bedroeg 1 Jan ran dot jaar 9 en op 31 Dec 11 nl te Eotterdam Nijmegen Dordreoht s Hage Schiedam Arnhem Zutphen Delft Amsterdam Zaandam en Haarlem Het hoofdbestuur bestaat thans uit de heerec dr J E de Vrij roorr dr M P A G Compbell onderroorz en penningmeester dr J Butgers secret te zaraen rormende bet dag bestuur verder uit de hh J W Middelbur t W C A Staring dr L J Egeling mr E K Karslen mr W W N ran Lennep prof Tb H Mao Gillarry dr C J VailLint prof A P N Prnnehimont dr L Hoogewerif prof D Huizingo dr F J Dupout J Hooykaoa Herderschee eu dr D de Loos Voor de Fransche loterij is roor een waarde ran 7 millioen francs aan werken en producten ran kunst en nijrerheid aangekocht aldus verdeeld Sehoone kunsten 900 000 Baitenlandsche afdeelingen 740 000 Fransche koloniën 16 600 Werklieden tentoonstelling 20 000 Fransche Industrie 6 324 500 Totaal 7 000 000 Daarbij moet nog gevoegd worden eeu waarde ran 2 millioen aan roorwerpen die door Fiansche en buileuhindsche exposanten aan de loterij cadeau zyn gedaan De pryten zyn in twee hoofdgroepen rerdeeld De eerste groep telt 1Ü73 nnmmera elk ter waarde ran 1000 francs en daar boren de tweede groep ran roorwerpeu beneden de 1000 francs waarde telt 79000 nummers die weer in twaalf seriêo rerdeeld zijn onder de letters A tot L De 1273 roorwerpen Ier waarde ran 1000 francs on meer rertegenwoordigeu Ie zamen een waarde ran 3 418 700 francs De dag ran de trekking is nu officieel rastgesteld op 26 Januari By de commissie heeft men aangedrongen om een catalogus ran de pryzen en de nummers in bet licht Ie geren Daaraan kan echter onmogelyk gedacht worden De typografische arlieid ran het zonder fouten zetten von ruim 80000 regels zon een reazeuwerk zyn waarvopr de lijd ontbreekt en ook de kosten te groot zouden zyn Nogthans heeft een uitgever aangeboden de enorme lyst vooruit te zetten eu dagelijks te beginnen met 26 Jan eenige relleu met de prysuummers naast de pryzen gedrukt nit te geven Ben der te San Franeisco Tersch nende bladen maakt melding van eene nieuwe industrie welke daar wordt uitgeoefend namelijk het vervaardigen van kippeneiereu uit weinig kostbare bestanddeeleu Het wit wordt gemaakt van een mengsel van zwavel koolslof en vet afkomstig nit slachteryen en dik gemaakt door klutsen De dojer wordt vervaardigd van bloed kalkphosphaat magnesia ammoniakzout en eenig zuur wordende de geheele massa door chromaat geel gekleurd De sohillen worden gerornid door eeu blaaspyp uit rerdund gips kalkoarboniiat en yieiwoxyde Nadat de spillen zijn geblnzeu wordt het wit er in gestort door eene kleine opening aan het dunne einde en het kleeft aan de wanden rost Dan wordt de dcger er bijgevoegd en nadat daarop nog eenig wit gestort is wordt de opening met cement gesloten Vervolgens wordt het irvolle ei zaehtkens gewreren eil neergelegd om rerpakt te worden Men verzekert d t vele vaten met deze eieren reeds naar het Oosten zijn gezonden voor de consumtie en als eene voedzame gezonde spys door de Amerikanen misschien ook door de Eugelschen wordt gebruikt De N R Ct meldt Te Breda waar sedert geruimeii tyd de mazelen erg beerscheu en nog wel in kwaadaardige mate bleef tot nog toe de militaire academie gespaord Thans heeft zich ook bij een cadet de gevreesde ziekte voorgedaan Door het hoofdbestuur der vceeuigiug Eigm Snip zyn de districten uitgenoodigd aan de commissaris Ben der onderlinge levensverzekering van JSife Hulp eene opgave toe te zenden van de personen in hun district die naar hun oordeel de geschiktheid bezitten eu genegen zijn om als agenten voor die verzekering werkzaam te yn Hoewel het eigenaardig is dat die personen lid der vereeniging zyn is da echter niet bepaald noodig Men gaat tot dien maatregelen over omdfit op den duur de levensverzekering van Eigen Hulp evenals ieder ander levensverzekering genootschap de tussoheukomst van bezoldigde agenten niet ontberen kan De reden hiervan ligt in den aard van het contract ran lereusrerzekeriug De roordeeleu ran dat contract eisohen in deu regel mondelinge toelichting en het ib ondpkkbaar dat er steeds personen bereid zullen worden gevonden om zonder honorarium adviezen te ge en enz omtrent de inrichting eener zaak waarbij zg geen persooulgk belang hebben Weldra zal het ti dstip zijn aangebroken dat het hooObesiuur nitvoerii J 4 art 3 der statuten van Sigen Hulp Eenigen tijd geleden werd door den Burgemeester Tan Leeuwarden het rerzoek gericht tot den heer P W Steenkamp rroéger kommandont rau de brandweer thans hoofdcommissaris ran politie te Arasterdam om te wHien nagaan in hoever de aldaar bestaande inrichtingen tot voorkoming en beperking van brandgeraar iu kleinere gemeenten toepassing zouden kunnen riuden rooral met het oog op de zoo hoogst wenachelyke bespoediging bij het aanbrengen der vereischtt blnschraiddelen Aan dat rerzoek werd door den heer Steenkamp met de meeste bereiiWUigheid gehoor gegereu Het belangrijk eu by uitstek practisch rapport deswege door hem uitgebnÈht is thans met zijue toestemming in druk g geren en door deu burgemeester aan tie roadsla eu meer andereu ter kennisneming aangeboden Hat rapport beslaat met de bijlagen 60 bladz 80 eu is rerrijkt met rerscheiden teekeningen Eenig bijgeroegde tabellen geven een orerzicht ran de pereeniage der groole branden in verschilden steden ran Engeland Duitschlaud Ainerik i Belgje en Nederland Orer een zeker getil jaren was de middelde verhouding ran het getal groote branden tot het geheele getal branden iu sleden met goede brandweertelegrafen 4 11 met minder goede brandweertelegrafeii 17 6 zonder brandweertelegraaf 28 6 Te Parys was de percentage róór 1870 3 9 na 1870 inroering ran de braotegraaf 1 8 te Amsterdam onderscheidenlijk 10 83 eu 3 36 eu roor die stad en nog 7 groots steden gemiddeld 19 50 en 8 72 De steller van bet rapport komt na mededèeling ran nog rele belangrijke bijzonderheden aanwijzingen enz tot de gemeente Leeuwarden die ro gcns hem met eeu telegraafuet ran deu eenroudigsten rorm kau rolstaan Op eren uitvoerige als onidelijke wijze wordt het plan roor eeu brandweer télcgraafnét in deze gemeeale uiteengezet Met lof wordt daarbij gewaagd ran de oreriKens reeds zoo goede jnrichling ran het brandwezeu alhier Ten slotte wordt eene opgitaf der kosten gedaan de ramping is ran de oprichtingskosten ƒ 8683 35 r in de jaiirlijkscfae kosten loBs Aan bet Mail overzicht van de Java óde ohtleenen wij het volgende Uil Nieuws ran eenig belang relt niet te rerraelden De stemming is algemeen zeer gedrukt In den handel gaat niets om Het hooggerechtshof heeft de nilspraak rau den Bnail ran Justitie te Bataria waarbij den 20n Augustus jl de hoofdredacteur vnn de Java Bode de heer H B van DaaleA wegens hoon en smaad ïu gedrukte stukken ran een openbaar ambtenaar in casu den resident ran Bataria reroordeeld j erd tot 6 maanden gevangenis ea 250 boete eu waarrau Ie reroordeelde in hooger beroep gekomen was rernjftigd en den beschuldigde reroordeeld tot 3 maanden gevangenis en 20 boete Uit Demak verneemt meu dat dit jaar bet aantnl bedevaartgangers die hun offeraudeu brachten naar de oude vorstengraveu te Kadilangoe buitengewoon groot was Als eeu mierennesf dat van woonplaats verandert zag men duizenden inlanders mannen eu vrouwen naar de heilige graven trekken om daarop bloemen te strooien en de rerrulllng vau jiartewensoheu af te smeekeu Daar aangekomen vielen reien flauw sebab atlnja koerang soeiji zegt de berichtgever en reien voegt hij er bj rerloreu tydeus buD kampeeren op de aloon aloon geld en goederen Het slechts kwamen er echter 14 personen uit Baujoemas af die moü van t gaan by de deesa Boejaran ern schuit huurden om zich naar Snip mr g te laten brengen De zwaar beladen schuit bleek lek te zya zy liep rol water en zonk met het gevolg dat ver heidene dtr passagiers bewusteloos aau den oever gebracht moesten worden Geeu hunner is verdronken maar retscheidenen ran hen hadtien geld en goed rerloreu Zy behoorden waarsehyiilyk tol dejpmeu wier wensehen koeraug soeiji waren Som Ct Slechts goede producten roepen eoncnrrenlte in t leren De teerkapsulea ran Guyot die zulk een heilzame uitwerking hebben ingeval van rerkoodheld cathiirren bronchitis eu terii fyii oalelbaxt keereu nagemaakt De heer Goyot kan slechts instaan voor Ke tt i ons waarop zich zyne handteekemug be liidt geftrukt in drie kleuren en die in de meeste apotheken te rerkrijgen zijn Gerenden en aan het Bureau ran Fulitieg èpbueerdt Een SLEUTEL