Goudsche Courant, vrijdag 24 januari 1879

Pe predikant Neumarken hield een pkotlige toespraak l e diepgevoelde woorden van den predikant persten menigeen die ze vermocht te hooren een traan af Nog een koraal eu de treurige plechtigheid was voor zoover Wulferdange en Luxemburg betreft afgtloopeu Duizenden en duiiendeu Iwaraen achtcramvolgcus op om huuue hulde aan hel stoffeIgk o rschot des Prinsen in de rouwkapel te bewijzen Eere het volk dat zoo aan zijn landvoogd gehecht isl Eere den Prins die ua zjjn diep betreurden dood zulk een naara van onkreukbaarheid en burgerdeugd aohteilaat I De rouwtreiu roet het stoffelijk overschot van Z K H prins Hendrik die Vrijdag namiddag ougeveer 5 uur in Den Haag aankonU zal ddaar langs het verbiudings spoor naar het station van den llolUodschen spoorweg en van daar naar Dtlfi word sn gebracht De Luxemh Ztitung mtldt dat Z M de KoningGroothertog dié op H K H prinses Hendrik de genegenheid heeft overgtbrachl die bij vour zijn vorslelyken broeder koesterde hel kasieil te Wulferdange ler beschikking der Prinsis heeft gesteld zoolang haar dit welgevallig mocht zijn MeH verneemt dat door len oppf rceremoniemeester bezwai éu wonleu geopperd legen de vele aanzoeken om kransen neer te legioen dp de lijkkist van Prins Hendrik en dat waarschijnlijk juist uin htt groot aantal verzoeken van dien aard daaraan geen utgcnieen gevolg zal kunnen worden gegoeu A n een artikel van het Luxemb Jf oclienhl ontleeneu wij het volg ude ffWas de persooulijkheid van den overledene vour de Lniemburgers hoogst pympalhiek er w ia dan ook reden voor Zij wisten toch wat hij als Vorst voor hun vaderland gewerkt heeft Aan hem PrinsStedehouder zijn wij UiiaSb iod het behoud van onze onafhankelijkheid ïerschubligd Twee malen iu 1867 en daarop nogmaals in hel iijdiak 1870 71 trad PrinsHendrik op met het volle gewicht van zgnen persoonlijken en familie invloed Toen in den FrauschDuitschen oorlog vreemde troepen de gruizen des lands naderen sprak de prins de geruslslelleude woorden i ijn woord is voor de mogendheden een waarborg voor de strikte neutraliteit des lands AU de kanonnen over de grenzen mochten trekken zullen zij hunnen weg eerst over m j moeten nemen r Deze borgtocht en deze énergie van den Vorst red den het land Wat legers niet vermochten vermoclit het Vorstelijk woord dat weerklank vond in de hoofdsteden van Europa Prins Hendrik redde het land van de gruwelen van den oorlog en handhaafde ongeschonden s lauds zelfstandigheid Den dank voor 1867 eu 1871 bracht het land zooveel het vertnocht bg het sterven van Prinses Amalia bij het 26jarig regeerfeest uu drie jaren geleilei en het zal den dierbaren overledene eeuwig dankbaar iqD Een edele trek iu het karakter van Prins Hendrik as het vasthouden aan de verdragen aan het eens gegeven woord Zijne fiere mannilijke ziel kon zich niet verlagen lot het denkbeeld van verdra sbreuk n wie hem van de Europ sche gebeuricnissen hoorde preken kreeg de overlniging d it zulk een Vorst de diplomatieke zetten niet begrijpt dat zij in strijd waren met geheel zijn wezen Prins Hendrik had het sieraad kunnen zijn van een troon hij had een grooter land gelukkig kunnen maken maar hij wa Ie vreden met zijn streven om dit kleine Luxemburg gelukkig te maken en dit doel heeft hij volkomen bereikt 28 jaren wijdde hq al zijne zorgen eu bemoeiingen aan ons land en obohoon een kouslilutionetle vorst meer regeert dan bestuurt bl jft het gelukkige Luxemburg nogtans een bewgs dat ook een konstiiutioncele vorst nog oneindig veel goeds kan werken Prins Hendrik is dood maar eeuwig zal hij in de harten z ner dankbare Luxemburgers blijven leven Qod bescherme ons dierbaar vaderland De weigering aan de zee oifiicieren ten deel gevallen om een krans op het graf van prins Hendrik te mogen leggen maakt een treurigeu indruk blijkens onderstaand schrijven uit Willemsoord waaruit een rechtmatige verwondering en teleurstelling spreekt Verschillende zeeofiiciereu hadden den uensch te kennen gegeven om op gepaste wijze geheel inofficieel hun hulde te brengen aan den dierbaren afgestorven vlootvoogd Dientengevolge liet de oudste hoofdofficier der marine in de directie Willemsoord eene inteekenlijst circnleeren die in een oogenblik ah bezaaid was met handteekeningen Tengevolge van de groote sympathie die eronder deo$ciereu bleek te bestaan en daar het zioh liet aanzien dat r Tcel geld ingezameld zou kaunea worden kwam 4 men op het denkbeeld een krans op het graf van den overledene te leggen welker waarde evenredig kon zijn aan den rang van den Vorst Aan den oppercercraoiiieineester werd het plan van de officieren van s Koniiigs vloot keiib ur gemankt en wat men nooit h id kunnen denken er kwam een weig rend antwoord Is er iets grievender voor een korps uit te denken N d D De Vrije Gemeente te Arasterdam is met den heer G B Salm in nader oveileg getreden over den bouw van een lokaal voor godsdienstoefening en onderwijs Geen der ingeleverde plannen is goedgekeurd De Vereeulging jhet Nederlandsoh Tooneel heeft voor t speeUeizoeu 1879 1880 engagcmeuten gesloten met de jufvrouwen Tonia Poolman en J J C Sablairolles leerlingen der Tooneelschool Tot September e k blyven deze jongedames het onderwys aan de school volgen Wil men eens weten hoeveel er van 1867 lot 1878 alleen in Nederland aan sterken drank verkwist is De accijns bedroeg in dien tyd meer dan 200 millioeii guldens Minslens 300 millioen guldens heeft dus de natie iu Iwaiilf jaren aan jenever uitgegeven Het lluofdbestuur vn n de Vereeniging van leeraren aan inrichtingen voor middelbaar onderwijs zal een adres richlen tot de Tweede Kamer der Slalen Generaal inhoudende bezwaren tegen de ingediende wetsvoordraohl tot aanvulling der wet op het middelbaar ouderwüs Te Grave is men op het spoor gekomen van uitgebreide oplichterijen in de laatste dagen door twee personen afkomstig uit Tiel gepleegd Voorgevende putbazen te zijn bij het sloopen van het fort Coehoorii aan de overzyde van de Maas en aldaar kostgangers te houden hadden zij op vertooS van een patent by ver c iillcnde neringdoenden gouden en zilveren voorwerpen wollen di keus manufacturen kruidenierswareii sterke dranken enz in aanzienlijke hoeveelheid op crcdiet gukoohl Het bleek echter weldra dat van hun bcwercil geen woord waar was Het is gelukt beide peraouen een te Grave en een te ïiel gevangen te neii en Aan een verslag van de tentoonstelling van schaatsen dezer dagen door de ijsclub te Zaandijk gehouden oulleenen wij het volgt iide Buini 50 paar schaatsen werden door de jury van bcoordeeliug gekeurd en dat wel door elk der juryleden in het bijzonder Als men daarbij in aanmerking neerat dat deze i jury uit drie van de bekwaamste ryders van de sireek bestaat dat deze heereu zich gedurende drie dagen enkel met de bt proeving onledig hielden en ten slotte zonder elkanders oordeel te kennen bij de indiening van hun rapport eenstemmig bleken te zijn in hun oordeel aan welke schaatsen de hoofdprijzen moeaten toegekend worden dan zal wel de Kaarde van zulk eene bekrooning boven allen twijfel verheven zijn De chaalsen verzameling is net gerangschikt in een vcrirek van het lokaal de Zwaan en biedt groote afwisseling vooral ook omdat daarbij een paar groote verzamelingen Amerikaansche schaatsen o a vau de ürran Perry zijn tentoongesteld De echte HoUandsche schantsenrijder haalt evenwel den neus op voor zulk vreemd spul dat met schroeven bevestigd wordt en van voren zoo stomp toeloopt dat men tegen een kleine schots aanrijdt zonder als door de glooiing van de HoUandsche vooruitgestoken ijzers geschiedt er overheen te worden gevoerd Het is dan ook zeer opmerkelijk dat juist de eenvoudigste soort van den gewonen Hollaiidschen vorm door de firma x J Leeuwenberg te Delft ingezonden bekroond ia met de gouden medaille eu volgens deze bekrooning liet doeltreffendst in het gebruik en uilmuutende in be ierking is Bij de jury stond in de beoordeeling de praotische bruikbaarheid op den voorgrond voor de Hollandsehe wijze van schaatsenrijden welke bestaat in het met vasten gang sierlijk rijden het buitenoverzwaaieu of fleuren in tegenoverstelling van de Friessóbe wijze die in het snel voorwaarts jagen bestaat waartoe dan ook de Friesche schaats een smullen schenkel heeft die zoo geslepen is dat de voet zooveel mogelijk in een rechte lijn vooruit schiqt Hier was dus de vraag een schaats die goed eu gemakkelijk loopt het bnilenoverzwaaien zonder lichaamsgevaar mogelijk maakt en goed vastgebonden kan worden zonder den bloedsomloop in den voet te benadeelen De tweede bekrooniug of zilveren medaille door den heer A Korver te Vinkcveen verworven staat eigenlijk wat deugd en schaatsvorin betreft volkomen met de eerste gelijk alleen de goede montuur der eerste bepaalde de meerderheid De wijze waarop een schaats wordt aangebonden is natuurlijk vau veel invloed De Delftsohe schaats nu heeft riemen met een goed bevestigd hielleer waaraan gemakkelijke ringen zijn om de riemen door te steken De Vinkeveensche soort had eenvoudig een lis vun koord voor hielbevesliging De bronzen medaille verwierf de flrraa Bakker te Amsterdam met een paar keurige schaatsen van Friesch model niiï gegroefde schenkels en een zeer praclisclie wyze van bevesliging Deze schaatseasoort is uiiyermate op do HoUandsche wijze geslepen Het Ned liybelgenootschap weusoht een uitgaaf van het Nieuwe 1 estaraeiit met gelijkluidende plaatsen te doen drukken Bij stemming door de afdeelingen is pr J I Doedes lot revisor gekozen Er moeted nu uog twee revisoren gekozen worden In den nacht van Zondag op Maandag hebben twee personen beproefd den nachtwacht P aan het station Zeveiiaar te overvallen ten einde op hun geraak te kunnen rooven De dieven erdeu echter op de vlucht gejaagd waaraan de hond van P een werkzaam deel itQin daar hij een der dieven zoo toegetakeld heefi dat zulks gemakkclyk tot hunne ontdekking heeft kunnen leiden Beiden zyu reeds van vroeger by de politie bekend Als een bexijs van het nut dat kleine vogels I inzonderheid de gewone huisrausch voor tuin en landbouw hebben haalde de sterrekundige E J Lowe in den Timei het volgende feit aan Vijf eu derlig jaren geleden nam iemand naar Australië de zndtii van een aantal Europeesche vruchten en groenten mee om die daarginds te kweeken Zy aarden erj doch jaarlijks werden vruchten blad door insecten vernield totdat de gewone huismusch uit Europa werd geacclimatiseerd Sedert eet ineu in Australië appelen eu bloemkool als te onzent Een moderne pynbank In zekere desaa der resiuentie 3amarang heeft een loerah naar men verzekert het vulsrende middel aangewend om een zijner oiiderhoorigen die hem ƒ 10 ontstolen had tot bekentenis te brengen Met de minst rnigelijke klcederen aan t lijf bond hij den vermeenden dief s avonds om 7 ure aan een pisnngsiruik op een plek waar het wemelde van muskieten welke diertjes den man zoodanig beten dat hy het s avonds uni 10 uren niet meer kon uithonden halfgek van de jeukte verklaarde de mun het geld gestolen te hebben en liever straf te ondergaan dun langer blootgesteld te zijn aan de venijnige plugerijen der muskieten Zondagavond werd weder een poging tot i fmoord aangewend in het huis vnn arrest te Iptddelburg door een preventief cellulair gevangeue Het streng toezicht dat er wordt gthondcn heel l den toeleg doen mislukken Dit is de vierde pjging lot zelfmoord die in den korten tijd dat te Middelburg de otllen in gebruik zijn worJt aangewend eenmaal had zulk een poging een doodehjke afl jop Men scliryft de zelfmoirden toe aan het siinbere der cellen waarin hel d iglic it ni 1 kan doordringen De gevangene geraakt dourifbor in een ic driieTg estige stemming Hij vindt d n in hel touwnet der krib een geschikte strop en aan d warniwalerbuis boven zijn hoofd gelegenhei 1 om de trop te bevestigen Naar aanleiding van eene gediiohlcnwisselinjr die onlangs in de Pali Mall Oamtte werd gevoerd over de schanrschte van moestuinen in Eirgeland vinden wij thans de volgende prijsopgaven v iii groenten In eene der Loiideiische voorsteden moet men voor raap of winterpeen een stuiver het stuk betalen voor groote knollen per stuk even zooveel voor kleine of lange knollen per stuk 2 cent voor savooie kool per stuk 10 oent voor aardappelen per Kng maat iuhoudende veertien stuks ongeveer 20 cent Dezer dagen werd gemeld dat onder ZwoUerkerspel op den ryksveldwHcliter Scheper geschoten was Nader vernemen wij omtrent dit geval het volgende Scheper had zich begeven ten huize van den landbouwer Knippenberg in de buurtschap Hoog Zulplieu oin diens 22 jarigen zoon Mannes dien hij eenigeu tijd geleden wegens jachtovertreding had geoallangeerd te dagvaarden Bij M Knippenberg bevonden zioh toen drie boerenkneolitcn uit die buurt Nadat Scheper zich slechts enkele schreden had verwijderd werd er achter hem een geweerschol gelost zoodat hem de hagelkorrels langs de ooren vlogen De justitie uit Zwolle heeft Mannes Knippenberg de drie boerenknechten en anderen in verhoor genomen Volgens de gehoorde personen zou er niet op den jachtopziencr Scheper maar in de lucht geschoten zijn De justitie vertrok des avonds weder naar Zwolle Mannes Knippenberg en de drie boereknechten voorloopig in vrijheid latende N R Cl Het gerechtshof te s Oravenliage deed gisteren middag uilspr iak in de jl Donderdag behandelde zaak van C C v d B gewezen secretaris ontvanger der gemeenten Krabbendijke en lUltand Met vrijspraak van een gedeelte van hel hem ten laste gelegde heeft het Hof den bcsch schuldig verklaard aan het verduisteren of aan zijne bestemming onttrekicen van gelden die hem uithoofde van zijn post uaren in handen gesteld cu veroordeeld tot 6 jaren tnchthuisslraf en in twee geldboeten eene van 73 en eene van 132 Eene Engelsche dame die dezer dagen gestorven is miss Liselta Kist heeft bij uitersten wil een fonds gesticht uit de inkomsten waarvan zand moet gestrooid worden op steile eu glibberige straten in Londen Men kan miss Rist den roem niet ontzeggen dat zij een practiscben blik had Mocht ook bier eene min Bilt gevonden worden zegt de A R Ci Jl Zondagavond had in de buurtschap Mnggenbect gem Steeuwykerwold het navolgend ongeluk plaats Een meisje en twee jongens tussohen de 18 en 25 jaar voornemens yndc den avond bij een kennis p m 10 minuten van daar door te b engeu gingen er op schaatsen heen met bet ongelukkig gevolg dat twee hunner door het ijs zakten en het meisje H W Huisman dienstbaar bij zekeren P Ëker verdronk Nog dienzelfdeu uvoiid heeft mee het lijk opgchiuild De ongelukkige is 19 jaar oud De bekende Amerikaansche wedlooper Wesion beon Zaterdag uit Londen een nieuwen marscïi Hy eeft aangenomen binnen den tijd van 1000 achtereenvolgende uren langs Engelsche straatwegen een afstand van 2000 Engelsche mijlen te voet af te leggen en tevens oan 60 steden in zijnen weg eene voordracht te houden Brengt hy dit stuk er goed af d m wint hy eene weddingschap van 500 p si Den eersten dag hoopte hij Folkestone te bereiken een t tand van oirci 20 uren gaans De jnry door de afdeeling Rotterdam van hel Ncderlandsth Tooneelverbond indertijd benoemd ter beoordeeling van de tooncelslukken ingezonden op de prijsvraag iiilgeschreven door genoemde afdeeling heeft bestoten drie stukken voor te dragea ter eervolle vermelding Daar echter één van de drie ofschoon nit IrUerkuudig oogpunt verdienstelijk ter opvoering minder geschikt aohijnt wenscht de jury het voor dit stuk bij eervolle vermelding te laten De beide andere worden voor eene opvoering geaohikt geoordeeld en daarom stelt de jury voor den prys van 600 te splitsen en aan elk 260 tof te kennen Het bestuur der afdeeling roept ten gevolge van deze beslissing van de jury deu sohrgver op vjin het blijspel ingezonden onder het motto Thorbecke enz eu v tii het tooneelspcl ingezonden onder het motto Simplex est sigiUuni veri Hel verlangt zich met die schrijvers te verslaan hoe na dit besluit van de jury zul worden gehandeld ten opzichte van de opvoering en de na de opvoering uit te reiken twerd helft der uitgeloofde som AU de schrijver van het laatste der twee genoemde lukiceu heeft zioh opgegeven de heer G J Kolff te s ünivenha ie Hel bi rcht lil df Standaard dat een oorlogsraatrooB in htt ho pit ial te Nieuwediep zou bezweken zyn als ge volg van eene straf van 75 slagen die hij aan boord van het wachtschip had ondergaan is naar van verschillende kanten uit deu Helder wordt gemeld onwaar De waarheid is dat volgens eene ollicieele mededeeling van dr llcllema directeur van het hospitaal de matroos 3de klasse Cornelissen eene straf had ondergaan hem door den Krijgsraad wegens deseriie opgelegd en eenige ureu later omdat hg voorgaf aan buikpijn lijdende te zijn naar het hospitaal vervoerd werd Daar bleek dat zijne ongesteldheid schromelijke overdrijving was zoo niet geheel een voorwendsel Het was dan ook zelfs onnoodig hem eenig geneesmiddel toe te dienen en na weinige sdngen heeft hy op eigen verzoek gezond en wel het hospitaal verlaten Een ongehoorde gebeflrtenis heeft volgens Ie Républicain de Condantine te Bnlru plaats gehad Een Mozabiliseh koopman S ilah ben Amor genaamd trouwde in tweede huwelijk een Arabische t PIrouw Daar dit aan zijn geloofsgeiiooten niet beviel kwamen ze op zekeren dag in zijn niukel en maakten de inventaris van de aanwezige goederen op Daarna Btopten zij hem een doek in den mond en voerden hem naar ecu door hen bewoond huis mede Nadat zij hem aan handen en voeten kettingen bevestigd hadden eischten zy dat hij al s a id van zyne goederen zou doen zelfs dreigilen zy hem met den dood Na aoht dagen van onbeschrijflijk lijden I daar de cUcndelingcp hem o a eiken margen met stokslagen overlaadden werd zyn verblijfpluuts door de politie ontdekt die door zyu vrouw van de verdwijning vau haar echtgenoot in kennis gesteld was In het NeJerlandsche gasthuis voor behoeftige en minvermogende ooglijders Ie Utrecht ontvingen in het nfgeloopen jaar 2229 personen oogheelkundige hulp er werden 20 852 adviezen gegeven 441 personen zijn in het gesticht zelf opgenomen eu verpleegd tegen een matig vergoeding pi m 60 c daags en 346 groote operatién werden er verricht In Lombardstreet te Londen had deze week het volgende vermakelijke voorval phiuts Een troepje boeren en boerinuen waren naar de hoofdstad gekomen om een wissel op de London and CountiJ Bant iu genoemde slraat gelegen in te wisselen Voor de Bunk gekomen gingen zij nog eens even de zaak bespreken en deden dit op znlk een luidruchtige wijze dat hun geschreeuw de aandacht van eenige voorbijgangers trok Zelfs bleven er menschen slaan en gelijk dit in den regel het geval is gapende nieuwsgierigen lokken anderen zoodat eindelijk bet verkeer gestremd was Ware dit nu bierbij gebleven eenige politieagenten zonden voldoende geweest zyn om baan te breken doch daar klinken op eens stemmen dut de boeren en boerinnen bij de Bank te vergeefs om geld gekomen waren en deze haar betalingen geslaakt had Nauwelijks was dit gerucht onder de menigte verspreid of er ontstond een vreeselijk gedrang en de politie niet bij machte om den kleinen opstand te bedwingen zag zich genoodzaakt troepen te doen aanrukken De Bink was zooals men begrijpt niet failliet en alles ble k een storm in een glas water geweest te zijn Naar aanleiding van deze geruchten beeft de Bank het niet overbodig geoordeeld aan bet publiek mede te deelen dat zij over 1878 een dividend van 18 pCt heeft uitgedeeld en van die dieiut op het jaar 1879 een zuivere winst vnn 210 000 heeft overgeschreven Het reservefonds blijft onveranderd ƒ 9 000 000 De gezagvoerder van het stoomschip Wilton van Colomiw naar Londen te Suez aangekomen rapporteert dal toen hij den 4deu Jan in de Boode Zee met stormachtig weder het eiland Mushejjerah passeerde een noodseid gemiur werd waarop bij zoo dicht mogelijk bij het edand stoomde en de opperstuurman met vie matrozen in de sloep derwaarts zond Na eene afwezigheid van drie uren keerde dè boot terug met 13 achipbreukclingeu behoord hebbende tot eene groote dhow iulaudseh vaartuig welke van Aden naar Hodeidha bestemd was Een man werd op een rif achtergelaten dewijl hy niet in het water wilde springen om in de sloep opgenomen te worden Twee personen die zich mede op hetzelfde rif bevonden werden door naar de sloep te zwemmen gered Nog i7 personen der bemanning waren op een stuk van bet wrak weggedreven naar welke men vruchteloos zocht slechts vond men een hunner lyken drijven Deuzelfden dag ontmoette men het Nederl oorlogschip Curaqao waarop li der schipbreukelingenaan boord gezet werden om te Aden aan land gebracht te worden Tevens gaf men bericht van denpersoon die op het rif was achtergebleven waaropde Curasao noor die plaiite koers zette om te traqhteu dien sefaipbreukeling te redden Twee of drie teerkapsules genomen bij het eten brengen spoedig verlichting te weeg en zijn meestal voldoende om de hardnekkigste verkoudheid eu bronchitis te genezen Men ziet zelfs dat het gebruik de reeds eenigszins gevorderde lering geneest In dat geval belet de decompositie van de tube ktls eu met medewerking der natuur is de geneziijg dikwijls sneller dan men had darven hopen Men kan dit reeds zoo populaire geneesmiddel niet genoeg aanbevelen zoowel vanwege zijne uitstekende uitwerking als om zijn goedkoopen prijs ledere flacon toch der teerkapsules beval 60 kapsules De geheele behandeling kost dus slechts zes a acht centen per dag en ontslaat van het gebruik van afkooksels p tes en siropen Om zeker te ujn dat men de echte kapsules heeft moet men op de driekleurige kandteekening van den heer Guyot op het etiquette letten In de meeste apotheken zijn de kapsules te verkrijgen Vergadering van den Gemeenteraad DINSUAG 21 Januari Tegenwoordiii de heeren van Ijirgcn IJxendodrn voorzitter Remy Pnnce Kist Luijttn Krantiibnrp Noothufen van Goor Oudgk Snel Muller van Straaten Post Lrust Sainaom en traver De Voorzitter deelt mede dat de heer van Iler on heeft kennis gegeven vcrhnidord t zyn de veigndiriug by te KOnen De nolulrn der vorige vergadering wordea gelezen en gearreateerd De Voorzitter deelt mede dat overleden is de Stadi Vroedvrou A Ho t ed van Gent aliniede de heer W lan Bemmel gepeusionetrd Gemeente Koowmeeater Notificatie Nog nordt medegedeeld dat U en W nit naam vaa den raad eu der ingezetenen zich geirend hebben met een rouwadrra tot Z M dia Kouing en H K H Fr nsea Hendrik by gelegenheid van het overlijden van Z K H Prioa Hendrik Netif B en W bebbai op het vernemen dat het garnizaen alhier zoude vtrmiudertii zich gewend tot zijne Excellentie den beer Miiiiater van Oorlog gewezen op de vroegere toezegging tot uitbreiding en verzotlit tot geene vermindering over te gaan hierop la tot hidcn nog geen antvftoord ontvangen Notif b eu VV bibbeo de boeken en kaa van den GemeenleOnttaoger iiagezicu de boeken waren in orde en bet bcooodigde geld in kas Notif Ue Voorzitter deilt mede dat door beeren Gedeputeerde Staten is goedgekeurd de erhuriog eener bergplaats aan de Vischinarkt aan M S Cata en de veioidening regeleode hetgetal der opeubare scholen eu de vakken waarin onderwgazal gegeven worden Notif B en W hebben uit naam van den raad en der ingezetenen een adres van gelukwenscbiag gezonden aan Z M den Koning ter gelegenheid vau tl ü huwelgk algemeene goedkeuring lugvkoinrn i lenc iiiiHfiive van heeren Regenten van het Weeaen Aluintestiiit rshiiis inzendende eene snppleloirehegrooling oiir 187 ter visie eene missive VJU het Israëlitisch Armbeatonr van gelgke strekking mede ter viaie eene missire v in den heer dr A Romeijn kennis gevendedat bij de Ulrekking Vttu Isten Stadsgeneeafaetr hee t aaa aarJ Kolif een adres van den heer dr J W Kroon te den Bilt verzoekenJc als sladsgtoeeskündige te worden benoemd ter viaie twee adrisscu van mej Ie Knoop tan Wierst en KohlbrUp gc l runold verzoeken ais btads Vroedvrouw te wordLU aaugisttld ter visie eene missive van de heireo Oudijk Samaom Straver de Kotle Luijttu ta Kranenburg aanbevelende om bg de mo elgke auubeslediaiteo vaa gemeente werken eene commissie van toezicht op de publieke werken in het leven te roenen wordt na korte duscubsie gesteld in handen van B en W een voorstel v n ü en W iu overleg uet den Inspecteur op het middelbaar ouderwgs tot benoeming van den heer W B Thooleu te Kampen tot leeraar in het hand en rechtlijnig teekenen ter visie eu benoeming in eene volgende vergadering een voorstel vim H eu tV tot regeling van bet getal en de jaarwedden van hit oudcrwgzend personeel aan de tweede burgiVBChool voor jongens alsmede dn inatructte voor die school ter visie een rapport van B en W op het verzoek van den brer G Toornvliet tot afalaud van grond aan de Crabethslraat ter viaie een rapport van H en W op het voorsltl van dr A Luijten om alle giniientc werken te doen aanbesteden B en W zijn van oordeel dat nieuwe werkrn mattrialeo het onderhoud der kiiainiuren wel voor aanbealeding vatbaar zgn doch meenen het gewone onderhoud in eigen bcheir te moeten behouden daarzulks Bsiudir goed zonde bewerkt wordeu en door het opzicht te koGlbaar zoude worden ter visie een voorstel van ti en W naar aanleiding eeoer tot hen gerichie missive der bieren de Vries Robbé en A Kaptijn lot gziging in de voorwaarden tot saoh g eener w terleidlug na korte discussie ter rme een adres vau R W Schollen beriebtende dat hij 33 jaren ala stmatmaker is werkzaam geweeit en alsnu om iu lyne behoefte te voorzien een jaarlgks pensioen verzoekende wordt gesteld in banden van B en W ter fine vao bericht en raad Aan de orde ia een vooratel tot wijziging der begrooting voor bet Hestedelingbois dienst 1878 dit wordt algemeen goedgekeurd Voorstel tot veatiging der tweede bnrgersrhool voor jongens in het gebouw der burgeravnndschvol wordt mede algemeen goedgekeurd Na eenige discnsssie wordt tot Makelaar benoeiad de heer F Th Lvfebar met 10 stemnen l e Voorzitter beantwoordt den heer Snel op zgne in de vorige crgadenng gedane vraag of bg B en W bet voornemen beslaat om een voorstel aan den raad in te dienen tol het vanwege de gerareute oprichten van een gymnasium of tot het uilbrudiii der hoogere burgerschool dat bij B en W voorulsDog gten plan bestaat om de krachten van de gemeiiitc met te hoog te belasten maar dat U en W altoos bg de liuoge itegeering bigveu aandringen op eene sobsidie of oilbreidiiig der Rgks hoogere burgerschool Na niücbliglug oui aan de genomen besluiten uitvoering te geven zonder resooiptie eindigt de vergadering M A R K T ËTÏ RICHT E N Gouda 23 Januari 1879 Door Ie strcmniiiig der vaart was de omzet van geen beteekenis De veemarkt met goeden aanvoer vooral eerste kwaliteit wordt tot enorme hooge prijzen verkocht vette varkens van 21 i 25 cents per half kilo magere varkens vlug verkocht Aangevoerd 7 partijen kaas prijzen van ƒ 22 a 27 Bottr 1 20 a ƒ 1 48 Burgerlijke Stand GFBOBRVj 20 Jan Johnnnes ouders J H van Ut en C Wieser Johannrs oudirs J A C Renrinrs en A F Iteinieise 21 Johnnna uedera J C vau der Klegn en J Gibbon Maria Francina hllzsbcth ouders S i Frin n berg CU M van Vliet 22 Johannes oudere P J Janaea on C Louwerier OVERI ËUÏN 20 Jnn A Sjoake 4 m W Jongkoen 12 w l van Rijsl hvr van J H Tggernisn 66 j V J Slemwinkil 5 J 9 m Sï S H Fohk wed M H Lewgt 74 J i23 J f Indcnbcrkcn 33j W van Ëgk 2 m 6ËUUWU 22 Jau ft van de Wegeren E J n Sirk