Goudsche Courant, vrijdag 24 januari 1879

Zondag 2G Januarf 1879 N 2249 GOUDSCHE COURANT en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Burgerlijke Stand wd oiidersUnude grmeouteu van 16 tot 23 Jan 1879 Moordrecht GEUOREK Jan oudm D Rouk eo B Frediriki OVBKLEÜEN A G Verboüin 3 J H tan der Vooten 24 j GEHIWI 3 Vont 88 j lan OuJerkefk a d IJail en C de Groot 8U j Oouderak ONDEBTKOUWn J Hcavelman 81 j Ouderkerk a d IJael en A Pols 88 j Stolwijk GFBOBEN Abraham oiidirs J llinjierlaud en A nn Eek ÜVtBbUl EN T fun Vliel 87 J N SloppeleubiTg 2 u OEHUHD tt Brand en T van Dim Haastrecht GEBORFN Neeltje Johanna oiidi r J Mati rs en M Romijn OVII HIEDl iN C A Vergier 4 m GhHLWU J van der Werf en Ï Sluija G IJMteland en e Verkleg Beeuwljk GEBORFN Anna onder Vu Miildrr n G Veiliciil Corniflia ouilrra I de Kiiirht en K Goiidabluein OitKl EUfcN J van Wenmeii 7 ni ADVERTEÜtfTim Getrouwd WILLKM viN LKEB UN CATO KALKER Die tevens hunnen hartelsjkeu dunk belagen voor de vele bljjken van belaugstelliug zoowel hier als elders ondervonden Amenfo ort 22 Januari 1879 Heden overleed tot onze bittere droeibeid onzef jongstejjlieveling JACOÜA in den sanvalligen leeftijd van rnim 16 maanden N M ENGELBRLGÏ A M ENGELBREGT V d Ende Gouda 23 Januari 1879 Zjj die iets te vorderen hebben van verschuldigd z n aan of onder zich hebben van de Nalatenschap van wijlen den WelEd Gestr Heer A J THIJSSENS in leven Kapitein der Infanterie gewoond hebbende te Gouda en aldaar overleden worden verzocht daarvan vóór den 5 Febrnarij aanstaande opgave of betaling te doen ten kantore van den Notaris W J FORTÜIJN DBOOGLEEVER te Gouda EB BIEOT ZICH AAN E ENE Gezonde Loopmin 12 weken oud kraams wier kind overleden is Adres aan het Bureati dezer Courant Doorziekte wordt ten spoedigste ter OVERNAME AANGEBODEN eene MELK8TAI D op een der beste standen van Gouda zijnde het Huis daarbg te huur Adres onder No 212 mn het Bureau dezer Courant mmm mimi Machinefabriek en IJzergietcrIJ te BORNE Overijssel LEVEREN STOOMMACHINES STOOMKETELS en LOCOMOBfLEN van alle afmetingen en van de beste constructie Zfln geheel bekend met de inrichting van BOTEH MACHIITES EN VERVAARDIGEN VOORTS Drijfwerken Gielwerken en alles wat lot hun VAK behoort VVctcüscIiappclIjke Voordracht over den LANDBOUW door den Heer A F MARLET ie llontenisse In het SchooUocaal te Haastrecht op Dinsdag 28 Januari 1879 des avonds ten 7 uur Toegangskaarten ad 25 Cents tot en met Maandag bjj J C MULLER Penningmeester der afd Haastrecht der Maatschappij tot Nut van t Algemeen Gevraagd plaatsing voor een Fatsoenlijk R C godsdienst 17 jaren oud in eene WINKELZAAK liefst in Manufacturen ook om zich daarbij eenigsinds in de huishouding te bekwamen des verlangende is men ook genegen tot eeuige vergoeding Brieven franco onder lett M in den üoekhandel van J de KRUIJFF to Utrecht IE17ËAND EEN a TWEE dagen in de week beschikbaar hebbende bekend met het BIJHOUDEN van BOEKEN en in het Fransch kunnende correspondeeren zoekt bezigheden hetzjj Schrflfwerk of anderszins Adres Bureau dezer Courant onder het motto SOHEWFWEBK AANBESTEDIITG op DINSDAG én 28 JANÜABIJ 1879 des middags ten 10 è re in het EofBehnis van den Heer J GOEÖÉWAAGEN aan de Wödstraat te Gouda van Het boair fn van een houten gebouw op steö nen voet ten diensteder Stoomboot M tscbappij de Volbarding aan bei Bolwerk te Gouda Zullende van af 21 Januari het Bestek en de Teekening voor gegadigden in bovengenoemd Koffiehuis ter inzage liggen Aanwijzing in loco op Vrijdag 24 Januari des morgens ten 10 ure door den Heer G A ÜUDIJK Architect te Gouda hg wien tevens nadere inlichtingen te verkregen zfl Uil Aannemers en Metselaars PBUISSISCHE MBTSELSTEENEN 23 ll i en 6 Crat groot van goede qualiteit en tegen concurreerende pryzen Fabriek aan den Nieuwen RiJn boven Lobith Gemakkel k ter vervoer en bill ke vrachtprijzen Prijscouranten worden op aanvrage franco toegezonden door THEODOR vak GHEMEN te Kleef ïmwmmu Doet nu uw opslag want van t voorjaar is alles zoo spoedig uitverkocht men ontvangt nu tegen 1 postwissel van 4 00 18 stuks mooie blanke sterke MATTEN als volgt 4 lang 75 breed 35 4 tuks 90 hg 65 4 □ 75 by 35 1 dikke ruige □ rjjtuigmat 90 bij 70 1 Q 150 bij 75 1 groote ronde mat onder de tafel 180 cM middl en ten slotte 3 mooie gekleurde matjes op de tafel Is dit nu geen goedkoope aanbieding En staan ze u niet aan dan het geld terug van F HOVING Frederiksoord Gouda Druk va A BbikkMan Aan de Leldsche LiJiXBAAN firma A van DRIEL Co kunnen eenige Knappe Spinners liefst met HEKELEN bekend geplaats worden Aanbiedingen in persoon aan bet Kantoor van bovengenoemde firma Leiden Levendaal No 52 Jiponbare Verkoopingf te GOUDA op DIN08DAO 28 JANÜARIJ 1879 des voormiddags ten 9 ure ten sterf huize van den WelEd ZeerGel Heer Dr G P BaCHNER aan de Turfmarkt aldaar van een goed onderhouden I BOE DEL bestaande in staande en draagbare Mahoniehouten en andere MEUBELEN waaronder LEDIKANTEN BOEKENKASTEN MANGEL PERS 2 GANGBANKEN enz voorts BEDDEN en BEDÜEGOED VLOERKLEEDEN LOOPERS en KARPETTEN alsmede OUD PORCELEIN en KRISTAL en GLASWERK Daags te voren des voormiddag van 9 tot 12 en des namiddags van 2 tot 4 uren te zien Nadere inlichtingen zgu te bekomen ten kantore van den Notaris W J FOBTUIJN DROOGLEEVEB te Gouda Door den Boekhandelaar A BRINKMAIf alhier is uitgegeven es alom te bekomen SE mmi UEi of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlijk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOOK CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht P r ij s 80 C ent e n rji Hofland Arts van Z M den Koning enz enz is dageliJkschHe CONSULTEKKEN over alle MONDen TANDZIEKTEN n het plaatsen van KÜNSTTANDEN en GEBITTEN op COLODION BASIS Spreekuur dagelpsch van 12 2nur aan zijn bekend adres te UTRECHT NATIONALE BELOONING V in rr 16 600 iio Ic GOUDEN MEDAILLE D1 E MTbJ Brieven franco Spi it er erenrf versterhpiMl en honrt verdrijüend eni ciul nii t yer vcroonzelvigd on met do Kina veruirii il voitnt het ickcrst pii krachli st f eneesmi jdel e cM lil xH iiJ jro t IJlopdiir nO de jebrck n iil fhl n nmi lofni fjpn dpr manrt hrnqzame her ta h iqpr 3 nli pn in hul kr itl nuefl eiiy I üFliLI UM Lali Tt PARIJS S3 PUE CROUOr Eli IN ALLb GOEQf APOTHCKIN Te Gouda bij Zeldenrijk drogist BUITENLAND Baitcniandsch Overzicht De Pruisische landdag heeft door het aannemen eeiier krasse motie beivewH hoe impopulair ook in dieu kring het veribesprokeii welje van Bismarck op de uitspattiagen dcf sprekers iu deu rijksdag ia Het voorstel HeereÉ auii o s was in behandeling Zoouls vroeger reeds is ineegc dci ld verlangde de voorsteller dat het Huis bij de reïeering zuu aaudriugeu om den Vrnis sebe gevolinaobiigdcii iu den Bondsraad Eoodauige iustructien Ie geren dat zij tegen bedoeld ontwerp zullen moeien stemmen Namens de wreenigde fnictieu der n iiionaallibe ralen eu de putti van vooruitgang werd door de beercu Miquel llaiiel eu Viiehuw o s een voorstel hiertegen ter tafel gebnuslit van deze strekking dat het Huis bet voarsttl HeeieoMn zou verwerpen eu verklaren lo dat loowel in den Rijksd ig als in deu Pruiai chen Landdag de vrijheid van spreken en de tuclit ep voidoeiide wijze door de btslaaiide bep dingeu is gewaarborgd en 2o dat de handhaving der rechten bij de conslitutie aan den Kyksdag verleend veilig mag worden overgelaten aau btdoejd Huis Het uatiuu TaI IHKrale voorstel werd met 22D l gen 63 stemmen asgeaamen wiutrdour dat van lleeremauu verviel De Frantche ICtmer telt 633 leden £ r zija echter 12 verkil zingen nietig verklaard 3 Ictlcii ziin gestorven en 13 werden tot senator gekozen Te tarnen maakt dit 29 en lirt werkelijk getal afi evaardigdea is dus itil Hiervan telt de renctioimaire minderheid t9 luuiiueu Blqft voor de rrpubliketnwhe mecnterlieid 4 Aan de stemming orer het voorsicl van Julea Ferry unmfn slechts 32 1 leden deil 2U8 legen 11 1 De meerderheid telde 180 kilen v in de linkerzgde en bet tiakeraentram 23 leden van de Union r publioine en i monarohalen De minderheid leld M leden van de Union répnblicatne 25 viin de uiterste linkerzijde 7 vau de linkerzijde en 20 Bonapartiaten 16 5 k dtu aii mdeii niet niede namelijk 43 van de Union riSpublicaine Giiinbttta met zijne vrienden 15 v in de linkerzydc eu 107 van de rechterzijde Er uu I breken dan uog 12 steia Men van leden die afiirzig ïvurtu Oti r il nprle van dfO dag van d ii heer Flo uet IriMilin i55 k dui I c meerderheid was 2U0 de minderheid 15 5 De saincuaitlling der meerderheid wiis n igenoeg fl zelfde ils bg de stemming over het voorslil van dm lieer Ferry Bij de minderheid is het belangrijke vi rschil dat öambetta en de zynen die bij de twefde stemming zich onthielden bij de eerste zich tegen het ministerie verklaarden en dos iu de minderheid wnren De Temp wensoht zijn Uiers gfluk met dn overwinning van het ministerie De verlichte vaderlandsliefde van de meerderheid en de rechlschnpeuheid van het ministerie hebien het misverstand uit den weg geruimd Voor het land is het votum van vertrouwen gelooven wij een groote opluchting Het is een overwinning geweest van de openbare mening van vaderlandsliefde en gezond verstand De Tempi acht de houding welke de heer Gambetta heeft aangenomen onmogelijk Ie handhaven Het gevolg van zyu weifelende houding noch het ministerie te verdedigen noch Je verantwoordelgkhcid yan deu aanval te dragen is dut de heer üambetia van leider der liberale meerderheid gelijk hg ontegenzeggelijk was op het oogenblik weder chef van een groep der linkerzijde geworden is De Difiat ia niet minder gelukkig dan de Tempt over de ongehoopte zegepraal van het oentt gauche van de gematigde liberalen en zegt dat gebleken ia wat de taal vermag van een eerlijk man om een harlstoohtelijke maar ook volkomen eerlijke vergadering te leiden De 84 jarige heer Dufaure heeft de schoonste overwinning van zyne laii dniige parlementaire loopbaan behaald Hij hieft nieis beloofd om de meeidsrheid te winnen hij heeft erkend dat de verkiesiug van 6 Januari niga e kraeht aan het ministerie gegeven heeft en dat het daarvjn gebruikzal maken om van de ambteiaren der republiek vol komen getrouwheid en toewijding te eisohen Hijheeft beloofd gestreng te llen zijn maar striktrechtvaardig te zullen blijven Opmerkelijk acht de De 6 de bekentenis van den heer Floquet dat het ministclrie veroordeeld was door de linkerzijde reeds vóór at het zijn programma bekend had gemaakt Ni 0 a groote strijd over het ministerie tot eene vodfloopi e beslissing is gekemcn heeft de Fransche vertegauwoordigiug weder tijd en hoofd om zich aan s lands zaken te gaan wijde Eu er zijn er die dringend vooraiening behoeve De staatkunde van den minister van handel ta landbouw den hetr Teisseriiio de Burt heeft vl j w it verwarring veroorzaakt in de haiidebbetrekMngen en men zegt nu dalhij zjg n ontslag heeft iugediwd en vervangen worden zal door den heer Jnh S FerW De correspondent van AefHaeé zegt De houding van den heer Teisseréw de Bort iu hamlelszaken was zoo onvoorzichtijjMnogelijk Zonder noodzaak en zonder vast plan Jamtrent hetgeen daarna geschieden moet werden h del8verdriigen opgezegd de btlanghebbenden weideCfVeronlrnsl zonder dat men hun eenig uitzicht opeiWe op een betere toekomst op de schouders va het Parlement legde men de beslissing in zake die meer dan eenige andere veriandige en heldei leiding en voorlichting vereisehen Zulke misslageni souden ieder minisier ten val hebbeu gebracht et is huug tijj an dezen toeetand van ouzekerÜd een einde te maken de leiding der handelsaangefiU nheid toe te vertrouwen aau eene krachtii e haiifl en de gevolgen van een zeer gewaagden toestaus te keeren De beriohigever meent d da lieer Jules Ferry de man van het oogenblik Wezen zou en tevens ma bet kabinet doortiiRe teBBnU l M een krmktif bewijs geven van zijn voornemen om den weg in te slaan door de bekende orde van den dag aangewezen In de Qostenrijkseh Kamer heeft de Munster van Koophandel den afloop der onderhandelingen over hel hnndclstraotaat met Frankrijk aangekondigd Het stuk is ter hand gesteld aan de Commissie voor handelszaken Hef definitieve vredestraolaat tusscheii Rusland en Turkije is nog met onderteekend men spreekt zelfs van nieuwe moeilijkheden Niemand lul ifch daarover verwonderrn Men seinde dezer dagen dat prins Battenber voor de caudidatuur iu Bulgarije had bedankt Wij kunnen het ons voorstellen dat zooal niet staatkundige redenen hem hebben gedruny eii de jonge dragonder ofHciar oomBe gger van den keizer tun Rusland en eigen neef van den groothertog van Hessen persoonlijke redenen heeft gemnden om zich niet te wagen aan de kansen van een Oostersche vorstenpoat Priiia Keusz die iu bolzelfile telegram wordt genoemd is Heinrich VII thans Duitach ambassadeur te Weenen vroeger in dezelfde betnkking te Konslanlinopel Het Romeiusche cyfer achter den naam vnu di zen niet regeetemlen vorst wekt wellicht verwondering Alle pnnsen Reusz heeleu sedert 160S Heinrich en krijgen bij hunne geboorte een iiommer bij dien naam In de oudere linie tilt men door tot honderd en begint dan weder met uominer één in de jongere linie hestini men in elke eeuw met nummer één om dan honderd jaren door Ie kllen De thans levende prinsen dragen de nummers 22 11 27 4 24 7 32 28 14 74 enz Deze aan de wiskunde oiilleende onderscheiding tussohen de familieleden rul zeker bij familiebijeenkomsten welee ns eoi koddig effict maken De keuze in Bulgarije zul thans spoedig moeten volgen indien althans niet wederom een veikeerde datum is opgegeven voor de bijeenkomst ii Je vergadering van Bulgaarache nolabelen De Timea zeide gisteren dat deze vergadering nunalaunden Maandag moet bijeenkomen Er zal ilaii moeten blijken of deze op het papier geach ipeu staat vatbaarheid zal bezitten voor lie ooiistitutioiieele instellingen die hem zijn toegedacht D iarvan hangt veel af Ware het tocji mogelgk van Bulgarije een rustige vreedzame ooiistitutioiieele monarchie te maken welker bevolking ich met ernst toe zou leggin op de eoQuoinisohe ontniUeling van liet land en op de geeslelijke onln ikkeling van zich zelve dan ware bet vermoeden te uiten dat wellicht in eene verivijdcrde toekomst eene oplossing van de Oostersche quaestie te vinden ware Hoe gaarne wij het echter zouden willen spreekt er toch veel tegen het koesteren dezer illusieri Onbekendheid met alle zelfregeeriug bij In t volk luisiscfae invloeden bij het tot stand komen dea ijjks dat zijn twee ernstige bezwaren voor il het llïhtste tegen alle hoopvol gelooven aau een beschaving en rust verspreidend Bulgarije BINNENLAND GöUDA 25 Januari 1879 Gisterennamiddngr ien orijjeveer 4 uur passcerd hier de rouwtrein die het stoffelijk overschot Van Z K H prins Hendrik uit Luxemburg naar zija laaUte rusipi i ita overbracht Op het perron van het Btaiion was de Burgemeester dezer gemeente tegenwoordig terwijl de officierea vau het garnizoen eu der schutterij evancens aanwezig wuren en ook vele andere b laii sleUendeii waren opgei men om een laatste erbfwys te brejigen aau den geliefden overitiletfé Vau de stads übonwen en enkele particuliere woningen was de roriwvl ig uilgestoken tcrwyl bij den heer J Bra baart Lzu hoflererincier vau wijleo Z K H Prius Hendrik het wapen met rouwfloers was oiphuld Htult ü hï bben enkele iuwoners als bij sterfgeval vanbetrekkingen ea vereerde vrienden gcbruikjÉUik is huuue woningen geslolen J Naar w vernemen zal eerstdaags de inschrj vjog worden geopend ot deetnemiiig in eeoe geldleentng ter opjriclttijty aew rn aan a iogge veuaoolachap ten doel hpbbeiide waterKidingeu daar te stellen en wel in de eerste pUats daarduor de jintconera van Q udtt goed gezuiverd en gefiltreerd IJaelwater te mirKh ün Uit het prospectus anrvau ons welwillend inzage werd verleend blykt dat de hh concessionarissen met de Cotüpagniè génerale dei condaUe d eau aux Vennen Lnik Directeur de heer A Pouict ea lugenieur de heer P F GuiUomot eene compagnie die dlgemeeii als hoogst solide bekend sta at en die reeds vele waterleidingen in het buileolamd aangelegen heeft onder zekere waarborgen een contract 0efio e hebbei om de geheele zaak hier op te richten geheel gereed ten genuege van t gemeentebestuur en volgens de concL Ssievoorwanrden op te leveren het terrein 9Ü0 M vjiu de tad vrrwijdtrd ia te polderen en daarop een ateenen toren met reservoir te bouwen vnn 20 M huoifte boven A P Twee ruime beaatua ticee fUera en tcalerkdder aan te leggen Tweü atoom machtnea en Twee atoo nkelels te leveren eu in werking te 8 ellen ahaiede vier pompen verdere gebouwen en teohiifsche vverken dadehjk 14 000 AI gegoten iJ7eren pijpen in de straten te leggen de gevorderde plannen en teekeniiigen in te leveren enz Iu een woord de gelirele w itcrleidinir gi heel gereed en in weiking te stellt n vojr 222 000 De Comp i fiiie is zyo overtuigd door onderviuding in andere plaafson dal het eene goede rentegeveude onderneming is dat zy zich dimrbij voor ƒ 103 500 inlcrfsseert en niet den aanleg eeiier waterleiding in Gouda wil tooiten dat ook in jüleinere steden met medewerking van het Bestuur en de Bevolking zuiutg en met zorg beheerd die onderneming voldoende jn allengs zeer ruime renten kin afwerpen terwijl zij daardoor tevens in de gelegenheid wenscht te komen ook in andere plaatsen in N xli rl ind w tlerleidiiigen a n te leggen cii dau Gouda als voorbeLiti te kunuen noemen Verder wordt in hrt pro ïpeclus de dringende behoefte betoogd die te Gou a aan een waterlci Hiig bestaat en ook de finantictle zijde ricr zaïk aanbevolen op grond van dc resultaten der waterleidingen in andere pt misen Het henoodigd knpftial is ƒ 280 000 waarvan echter reeds W i ü0 J geplaatst is verdeeld in Aandeelen ft lOüO gid splitsbnar in Halve en Kwartna ndeelftii De raa n beheer bestaat uit de heereu J du V