Goudsche Courant, woensdag 29 januari 1879

IJsclub Gouda te Gouda HARDRIJDERU OP SCHAATSEN door VROUWEN boven de 18 jaar op Maandag 97 Januari e k ten 10 ure op den Kattensingel te Oouda om zeven prijzen bestaande uit Ameublement en Kleedingetukken De eerste Prgs is een bed met toebehooren Inleggeld 0 25 door MANNEN boven de 18 jaar bp Dinsdag 28 Januari e k ten 10 ure op den Kattensingel te Gouda Prgs 75 le Premie 35 2e Premie 15 Inleggeld 0 75 Alles mits weer en Avind dienende jp De inschryving van deelnemers geschiedt s morgens t 9 uur precies in het Koffijhuis 0E SoMKiN aaii den Kattensingel NB Leden der IJsclub hebben op vertoon van hun diploma vrgen toegang met ééne Dame tot het Feestterrein Gouda 24 Januari 1879 Het BESTUUR ImnoMEAuz EN mmi wijnen Alle soorten van B O R D E A U X en andere W IJ N E N bij M PEETERS Jz te Öouda Bizonder wordt aanbevolen de gereputeerde BOHDEAüXWIJN van f 26 per Anlcer met aocijus Steeds belegen voorradig Ook bij proefflesschen kwart en half ankera Prijscouranten worden gratis en franke verzonden Alles wordt franko rmis geleverd Woensdag 29 Jaauari 1879 N 2260 GOUDSCHE COURANT en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken 1 2 De inzending van advertentiön kan geschieden tot é uur dea namiddags van den dag der uitgave Sociëteit ONS GEXOEGEN TB GOUDA ¥ iepd ¥oorsteUiagin het Aboaaemeat DOOK DE VuUEtNIGlNO BET MDËRtAXDSCB ÏQOIEL Donderdag 30 Januari 1879 DAMES EN EEEnEH uil Poiit Arcey Tooneelspel iu vjjf Bedröven taar het Fransch tan VicTORiBS Sahdou door dr Jak ikn Brink Wegens de uitgebreidheid yan het stuk den aanvang ten 7 ure H Voor de loting bespreken van plaatsen enz zie men de programma s Tevens wordt ter kennisse gebracht dat zullen plaats hebben DONDERDAG 20 FEBRUARI 79 Vyfde Voorstelling in het Abonnement van Het Nederhndsch Tooneel WOENSDAG 5 MAART 79 Voorstelling van de Heeren Le Gras van Zuijlen Haspels Voor deze Voorstelling zullen do reeds verschenen AbonnementKaarten gangbaar zijn DONDERDAG 20 MAART 79 Zesde laatste Voorstelling in het Abonnement van Het Nederlandach Tooneel Sociëteit OXS GE OEGE TE GOUDA Zondag 26 en Maandag 27 Januari TWEE VOORSTELLINGEN van den Heer Herman Dassie met zgn GRAND MW II BMELLES Entree le Rang Niet Leden 0 99 HH Leden en Dames ƒ O GO 2e Rang 0 40 Plaatsen te bespreken op de speeldag van 12 tot 3 uur a 10 ets extra Aanvang ten 8 are Bureaa geopend ten 7 ure Wij leveren onze Primaanalitelt STEE ROLE steeds a ro 60 pel Hecluliter traiicoaaa Uuls W F C va n ESSEN Co JJHËBERT MARKT GOUDA Photographisch Atelier ® AGELIJKS GEOPEND Op DONDERDAG en ZONDAG 7 Portretleii a f Een plaag der menscbheid ia fooneker de Ehamatiek doch een zegen der menschheld ign de eebte ABSHAUBBIN S WATl EN welke by doelmatig gebmik die plaag der ineuschheid geheel OBtaemen cu verkrijgbaar iija a SO cts per pakje bg T A e MD Mtk GondL Mi de Wtd Bo m n Goud W d i il Schooohuv D A Pnu ZtfcnhuizcQ H J GoulVUe Uwkoop O üiMftendijk Cpclle S nD der Krut Uleiw j1l Koofddepot A BOEE tEia Ax is Delft C B Verheul Oadewate A Bo Berkel J D Oorp Zoetermeer A Kaulmg Alpheo J B e C chl Uiiian BodegraT K Ooalerlign tlaulrecht lUed G Wilbelinm Woerlea HEEBESTEDIUG Op MAANDAG 3 FEBRÜAIIU 1879 des voormiddags ten 11 j u 0 zal euder nadere goedkeuring door den Commissaris des Konings in de Provincie Zaid Holland of bg zijne afwezigheid door een der Leden van de Gedeputeerde Staten en iu büziju vanden Bouwkundige voor de onderwijsgebouwen aan het gebouw van het PROVINCIAAL BESTUUR te Graveiihage worden herbesteed Het onderhouden van en het doen van eenige herstellingen aan het gebouw van s RIJKS HOOGËKEBUROERSCHOOL te Gouda gedurende de jaren 1879 en 1880 Aauwyzing op 28 January 1879 des namiddags ten 1 ure Deze Herbesteding zal geschieden by enkele inschrijving volgens art 13 van het Bestek n 58 met dien verstande dat de aanvang der derde ahaea van art 10 wordt gelezen als volgtc Van den dag d r goedkeuring van de her besteding af is eiz De kosten der eerste aanbesteding komen mede ten loste van den aannemer Het Bestek ligt ter lezing aan het gebouw van het Ministerie van Binuenlandsche Zaken aan dat van het Provinciaal Bestuur van ZuidHolland te t üravenluye en is voorts op ronco aanvrage tegen betaling der kosten te bekomen bii den Boekhandelaar M NIJHOPF Nobelstraat n lS te e Gravenhageea door zijne tusschenkQmst in de voornaamste getaeeiitea des Rijks Voorts zijn nadere inlichtingen te bekomen bij den Bouwkundige voornoemd en by den Opzichter der Academische gebouwen K de Bole Hzn te Leii n OPENBARE VERKOOPING op MAANDAG 10 PEBRUARIJ 1879 voorm Elf uur in HaMkokie te Gouda van 1 Ben ruim bijzonder goed betimmerd en onderhouden WOONHUIS met ERF BLEEKVELD PLAATS groote SCHUUR en STEENHOU WERSWERKPLAATS aan den Zak L 235 en 235o te Gouda VeAunrdbü de week voor 3 2 TIEN perceelen uitmuntende BOUWGROND zeer gunstig gelegen aan den Bleekerssingel en Boelekade te Gouda waarvan vier 5 60 l j 29 50 M en zes 3 75 bij 15 Breeder by biliettenen inlichtingen bij Notaris Me KIST te OouHa Er bestaat gelegenheid tot plaatsing van een Knappe Jongen Bö LOUIS P WELïi Fz WCTtHaven B 193 Co iffcBr Ti ÏUUE GE aiAAGD te Gouda tegen Mei of eerder voor een klein gezin EENE NETTE WONING liefst met TUIN Franco offerten met opgave van grootte stand en prjjs worden ingewacht onder lette S E F bjj VERMANDE ZONEN Boekhandelaars te Hoorn SÏOOMABT ELEN Prima Qualiteit Concurreerende Pryzen Machine Olie SCUIEMANSOABEN POETS en LAMPKATOEN MASTICK enr enz LUBRICAAT VET en TUCKPAKKINÖ Cai iitch iic of Guttii Pcrctia waarvan artikelen naar op te geven maat of vorm inden kortst mogelyken tgd vervaardigd worden Peiiglastoestellen en JPeilglaxen verder HOUTBBWERKINGMACHINES PER8P0MPEN BAND en CIRCÜLKERZA GEN enz enz alsmede alle soorten van STÖOMIERKTIIIGEN E LOCOMOBILES met 1 jaar guarantie en ENGELSCH en KROONLBDEREN DRIJFRIEMEN met 2 jaar guarantie enz enz enz Tevens verkrügbaar alle soorten van GETEERD ONGETEERD MANILA en C0CP5 TOÏÏWWEEKEIJ tegen de meest Concurreerende prijzen Qp franco aanvragen zyn prospectussen teekeningen monsters en prijscouraaten te bekomen en worden inlichtingen ten spoedigste verstrekt J G ML LDEB Co Bleekersingel en Dalem te Oouda b g Gori nchem GpuDA ÜRvi vaS A BatSKMAN De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG La de Stad gesc edt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prys per drie maanden is 1 75 franco per post 2 KE MSGËVIXG INRIGTINGEN WELKE GEVAAU SCHADE OP HIXDER KUNNEN VEROOKZAKEN BUBöBMEBSTER en WETHOUDERS der gemeente Gouda Gilet op orll 6 ey 7 der wet van den ia Junij 1876 Stai ttUad uo 95 Brengen Ier algemeene kennis dat op de Secretarie ter ïi ie is gelegd eeu verüoek met belagen ran Mevr de Wed A KOCK om vergunning tot het plaatsen van eeu Btoon werktuig in het perceel gelegen aan de Molelimrf wijk B uo 22 knuaater sictie C no 1330 Dal op Woensdag den 12 Februari 1879 des namiddags ten l ure op bet Raadhuis gelegeuhcid ie om bezwaren tegen de gevraagde vergunniug in le brengen en dat gedurende drie dageu vódr dien dag op Ie Sroretarie der gemeente van de ter lake ingekomen obriftureu kan warden kennis genomen aeutU dea 39u Januari 1879 VAN BERGEN IJZENDOOKN De Secretaris BROUWER BUITENLAND Rultcnlandscli Overzicht Dagelijks hebben te Versailles vergaderingen plaats van den ministerraad welke in die drukktt opvolging naar ineu zegt toch eene sprekende geljjkenii met elkander blijven houden Vervanging van ambtenaren is scluring en inslag der discussie Uit deze langdurige beruadslitgingen kan men tweederlei gissing trekken of er heersckt verschil ouder de leden der rc geering en de heer Dufaure voert strijd tegen de me6r hervormingsgezinde leden van bet ministerie of de lijst der met ontslag te treffen monarchale hoofdambteuaren is ïoo lang dat men raiët de vaststelling in een dag of wat niet gfreed kan komen Het wordt tijd dat er san die beraadslaging een einde korae doet de Tempi opmerken j want de ambtenaren die gevoelen dat zy gevaar loopen door den maatregel getroffen te worden verwaarloozen hun werk om invloedrijke vrienden en liekenden voor hunne belangen te winnen en ook bet ministerie wacht ander en dringend werk Het moet om zgn prestige te bewaren met de door de meerderheid verlangde wetten spoedig voor den dag komen vddrdat de kamerleden zelf het initiatief nemen en aan de regeering de plaati aanwijzen in de achterhoede van h t parlementaire leger die werkeloozen regeeringen past Wanneer Dufaure en zijne ambtgenootrn het oogenblik thans laten voorbygaan nu gsnech Frankrijk in zekere spanning nacht op daden en wanneer het die verkrygt ook in dit nieuwe tijdperk de armen wil openen voor de gematigde regeering welke thans aan het roer is dan zijn hunne dagen geteld Er zyn trouwens reed teÊllenen van leven te bespeuren Donderdag kon men vermelden dat de begrooting voer 1880 waif i edieud in de zitting van Vrijdag lezen wg dat de minister voor onderwijs Bardoux eene wet tot invoering van den leerplicht heeft ingediend De verplichting voor vaders en voogden om te zorgen dat hunne kinderen at pupillen lager onderwijs genieten zal aanvangen den In Januari 1881 Ook in Frankrijk acht men dus voorbereiding jioodig d ze behoefte echter leidt daar niet tot mgA voor den maatrr gel zelf De Btraffon op verzuim gesteld gaan van publiek aanmaning tot ontneming van zekere burgerschapsrechten Het wetsontwerp betreffende de amnestie zal in de volgende week door de uiterste liukerzgde bij de kamer en den senaat tegelijk worden ingediend de ontvangst die het vinden zal schijnt nog twijfelachtig Aan de Kölüteke ZtUimf ordt uit Berlgn bericht dat men het zeker mag tbten dat de Rijksregecring bij den Rijksdag een ontwerp betreffende de belasting op de tabak zal udieneo dat dezelfde strekking heeft als het ontwerp dat verleden jaar verworpen werd Het Fmisisol Ministerie hield den 24n eene zitting die vermheiliïne uren duurde en waarin naar men zegt deze qtMJiwtie werd behandeld De verwachting dat na de dood vau den blinden kouin van Hannover nwt zgn zoon eeu schikking zou warden getroffen eo beslag op het verMAgïB van den gewezen koom worden opgeheven schqiit zich niet te verwezenlijken de hertog van Cumberland ia evenmin als zgn vadergeneigd afstand te doen van zijn rechten en meg preekt thans te Berlijn van het opheffen van het beslag en het bekende fonds eenvoudig te brengen onder de Pruisische eigendommen In de berichten uit Rusland wordt de pest voorgesteld als ongeveer verdwenen niemand laat zich echter daardoor geruststellen te Weenen worden ernstige maatregelen genomen om de grenzen te beschermen en tevens om zich nader op de hoogte te brengen van den aard der ziekte Te Berlgn worden maatregelen beraamd ook te Parijs spreekt men er vau De definitreve vrede tussohen Rusland en Turkije is nog ahgd niet geteekend Den zoo gnnstifïen uitslag van de volksstemming in Zwitserlang over de wet op de buitengewone subsidie aan de Gotthard spoorwegmaatschappij toegekend heeft men allerwege in den lande met groote Ingenomenheid begroet De latere medcdeelingcn aangaande de vooruitzichten dezer grootsohe onderneming openbaar gemaakt hebben met vrg wat zekerheid aangetoond dat zeer gunstige resultaten daarvan te gemoet gezien mogen worden Men hoopt dat de toegezegde subsidiën nu spoedig door de verschillende kantons zullen worden afbetaald Dit ie intusschen zeker dat de zaak thans aan geen gevaar meer onderhevig ia In een telegram uit New York wordt gemeld dat de revolutie in Venezuela gelukt is en datGusman Blanco tot president der Republiek is geproclameerd BINNENLAND GOUDA 28 Januari 1879 bg kon besluit van 21 Januari 11 zijn benbemd de voorzitters en burgerlijke leden en hunne plaatsvervangers in de onderscheiden raililieraden voor de lichting der nationale militie van 1879 In het 8de militiedistriot van Zuid Holland zgn benoemd tot voorzitter de heer K N HengcVeld tot zijn laatsvervanger de heer mr A A van Bergen Jzendoorn leden der provinciale staten tot lid de heer mr S de Poole tot zijn plaatsvervanger de heer mr M d Aumerie leden van den gemeenteraad van Leiden ADVEBTENTlfiN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 C ntcn GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlgke Nommers VIJF CENTEN Gisteren had alhier de aangekondigde Hardrijderijop schaatsen voor vroawen plaats van wege deIJsclub Goada j Aan den Wedstrijd namen deel 12 vrottweB De prijzen werden behaald De le beslaande in een Bed met bijbebooren door Dirkje Palsgraaf Achterbroek gem Berkenwoude De ie een wollen Deken door vrouw van Willigen van Waddiuxreen De 3e een stuk Dimet door vronw Rietveld van Achlerbroek De 4e eeu Ham door Neelije v Roon van Reenwijk De 5e 3 paar wollen Ifouseu door Machleltje Rietveld van Achlerbroek De 6e 2 paar wollen Slaven door Annigie van Dam van Sluipwijk De 7e een Voetstoof door Marigie van Greuningen van Sluipwijk De 8e iets in geld door Grietje van Dorp van Gouderuk 0 l iHÖf vier wilicwed tr opea waHM de prijsoitdeeling plaats had in de Sociëteit Ons Genoegen De tegen heden aangekondigde hardrijder voor maaHCn heeft door de invallande dooi geen doorgang kunnen hebben zoodra mogelijk zal ze evenwel alsnog geschieden Heden morgen had de aanbesteding plaats van tea houten gebouw ten dienste derStoomboot Maatschappij jde Volharding Inschrijvers waren de hh H J Nederhorst voor ƒ 1645 C J P Desaing voor ƒ 1821 G Luijendijk voor ƒ 1890 de Bruin voor ƒ 1946 J F Welter voor ƒ 1947 P van Mensch voor ƒ 1950 Gebr de Jong voor ƒ 1987 Mullaartvoor ƒ 2104 25 W Bokhoven or ƒ 2289 W C Reuhl voor ƒ 2462 N Kouiugs Hz voorƒ4247 Eenige hier in garnizoen zijnde onder officieren hebben het vcuroemen opgevat binnen kort eene tooneelvoaratelliug te geven waarvan de opbrengst zal strekken ten bate der weduwe van den gepensioneerden sergeantmajoor van Maaseland die met vijf zeer jonge kinderen iu bulpelooüeu toestand is achter geWcven Deze loffelijke poging om een ongelukkige bij te staau verdient allcsziiia ondersteuning die dan ook gaarne door de Goudsche ingezetenen zal worden verleend Wij vestigen de aandooht onzer stadgen ioten op deze gelegenheid om mede te werken tot de uitvoering van een edele daad Tot hulponderwijzer aan de school in de afdeeltng Nieuwdorp is benoemd de heer Slinger van Waddinxveen Een schipper uit deze gemeente Yrijdug bezig zgiide met het vangen van iiikeu iu de Aohterwillena willende overstekeji zakte dqor het ga en verdronk Hg laat eei vrouw met jeugdige kinderen achter lugejanden der vereciiigdc pu l onder de gemeenten Boskoop en Reenwijk hebben met 231 tegen 184 stemmen besloten tot stichüag an een stoomgemaal naar het door den heer 1 Paul te Zeven Luizen ontworpen plan H K H prinses Hendrik is voornemens zich I I