Goudsche Courant, woensdag 29 januari 1879

fcitr e Uade boofdrerblgr Zaterdag had de bcgrafenisplechtigheid plaats van bet Btofielljk oversohot ran Z K H Prins Hendrik Aan het atalion van de Hollaudsche Spocwegtnaatschappü Ie Delft was het Vorslelijk lijk Vrijdag eveneens een rood kussen dragende de iusisms van tt Tetiigen met de residealie iot nedergezet De Jeoilbare Irans die de accoffioicren op de kist Tan liun zoo geliefden opperbevelhebber hebben ndergdegd waartoe zij ten slotte nog vergunning hebbeu gekregen siert de kist benevens nog eeuige andere kransen In het midden is een kroon op een rood kussen geplaatst aan wtêrszijden troepen de Delftsche schutterij en het garuizpen van hofpredikcr dr Van Koetsveld de volgende toespraak Delft en a Gr venhage in iréweging te stellen om j Het is een heilige grond broeders waarop wij de hun aangewezen plaatsen in te nemen langs den slaan de heiligste van Nederiand Want hier onder w g dieu de stoet f al nemen stellen zij zien en liaie ome voeten spreekt het stof der doo len Het op in de volgende orde aan het station e n gedeelte fluistert ons de geschiedenis toe van Nederland van van het 4e regl iuf vervolgens de muank van de Nederland en Oranje Van den edelen Zwijgfr af middag ueêrgeiet in een eenvoudig gelecoreerde rouwkamer Daartoe was een gedeelte van de wachtkamer 2de klasse en de vestibule afgeschut en de muren geheel met zwart floers waarvan zilvires franjes afhingen bekleed In de 4 hoeken wareu zilveren luehter geplaatst op elk waarvan 5 kaarsen brandden De wachtkamer zelve wijs eveneens zwart behangen en de ryke schat kransen die hel d erbare lijk van Luxemburg lot Delft vergezeld hadt en waren daar nedergelegd Van het station wapperde de Nederlandsolie dricklenr geheel met floers omhuld Te rnim tien oren begonueu zich de verschillende grenadiers het bataljon grenadiers de hooruniuziekder jagers de jag ets een gedeelte van het 4e reg iutanterie de Uaagsche en Delflsche schutterijen terwgl op de verschillende bruggen en aa i de ho kender stralen cavalerie geposteerd is Inmiddels zijnten circa elf ure de hooge hofilignitarissen per speoialen trein nif de residentie aangekomen en wordtde toet opgesteld Bebtlve de in het programmi g name genoetnde dignitarissen en autoriteiten zijn a een groot aantal vertegenwoordigers van vreemde Torsteii aanwezig o a van den Keizer van Öuilachland den Koning van België den luilennni kulouel Sir Elphinstone den Hertog vanConnnughl aansta mde B èoonbroeder van de Prinses weduwe vtrtrgen woonligende eene dipntatie van 8 officieren v iiPlet Kfulsehe regiment waarvan nglen de Prins oomraaadant was en verscheidene Loxcmburgifehe officieren en autoriteiten Terwgl ran minuut tot minuut een kanoh lial gelost wordt beweegt zich de stoet langs de Binnenwatersloot Oude Delft Nieuwstraat Jabaretteu en Groote Markt De rouwwagen is met zwart fluweel bekleed aan de hoeken en aau weerszijden in het midden van het bildeqnin zijn witte pluimen aangebracht terwijl 4 ülvereu emblema s van den dood daarop gepJaatst iQu Als naaste verwanten volgen onmiddelijk achter de rouwkoets de Koning Prins Frederik Karel van Pruisen 8 Prinsen schoonvader de Groothertog van Sackeu Weiraar s Prinsen schoonbroeder en Prins Alexander gezeten in een koets bespannen niet 8 paarden Aan de rechterzijde van deze koets rydt de loit geaeraal Verspyck aan de linkerzijde de buitengewone adjudanten van Z M de luit genc taals jhr Van Pauhnya en Sohöusledt In de volRende koets met 6 paarden bespannen zijii Prins Frederik de Prics zit Wied en Prins Hermann van SaksenWeiiiiar broeder van s Prinsen eerste gemalin gezeten J en groot aantal hofkoetseu waarin verschillende afgevaardigden van vreemde Hoven en het gevolg van de Prinsen gezeten zijn brsluilen de stoet Het rfjime koor van de Groote kerk was reeds gevuld met dignitarissen en deputaties van allerlei aard de Minister verscheidene oud Ministers de ieden ran den Baad van State de presidenten en rele leden der beide Kamers van de Staten Teneraal een groot aantal zeeollicieTen van allerlei rang hodfdcffBcieren van de landmacht leden van het corps diplomatique en speciale afgevaardigden van vreemde Vorsten Hoe somber stak de zwart bekleede vloer der kerk af bij die mtl goud en zilver omzoomde KalanniforibeD waartusschen zich slechts een enkel in het zwart gekleede burger vertoonde Aan den voSt van de tombe die boven de Koninklijke grafkelder is opgericht waren de talrijke bewijzen van holde aan de nagedachtenis van den Prins neergelegd Niet minder dan 124 bloemkransen T n allerlei vorm en afmetingen waren de tolken raa zoo velen die jn den Prins een welwillend rriend en beaohermer verliezen Onder die kransen bevonden ioh 4 van de Prinses Weduwe waarvan een in den vorm van een anker groen met witte rozen doorvlochten Te mim twaalf nren gaf de doffe klivpk van de kanonschoten die men van minuut tot minunt hoort het teeken dat de Igkstoet in aantocht is De gesprekken die totnogtoe gevoerd werden de iuuiddmkken die gewisseld werden tusschen de velen die elkander in geen jaren gezien hebben om na l j deze treurige plechtigheid elkander weer te ontaoeteo t allen verstommen en een eerbiedige stijte heeracht Allen wachten met ontblooten hoofd het Igk ran den Prins af De lijkkist wordt door de dragers het kerkgebouw binBcn lf en en bg de opening der grafkelder het grootkruis van den Kederlandschen Leenv van den Eikenkroon en het Kidderkruie Isie klasse van den Gooden Leenw v Nassau benevens de maarschalkstaf die de afgestofveue nooit heeft mogen ornkkniraen Achter de lykba ar volgen Z M de Koning blykbnar diep ontroerd evenals Prins Alexander en de grijze Prins Prederik alle in marine uniform gekleed de Koning als admiraal Prius Herman van Saxen Weimar Piins Frederik Karet van Pruisen de Groothertog van Saxen Weimar Eisenach en de Prins zu Wied Nadat de vorslelyke personen zich ter rechterzijde van den lijkbaar grplaatst hebben houdt de rosten zijne Vorsien hier ïwce slcchls in den vreemde de een als Koning de ander als balling de een als getuige van Neerlaiids grootheid de ander van zgn val en zijne opstanding Kn g insch die vaderlandsche geschiedenis en doodsbeenderen predikt tons Zoo gaat de wereld voorbij Hg alleen is groot I fui t een halve eiiiw lang bleven deze kelders g shtcn 7jij openden zich opnieuw voor 60 jaren Kri nu neder helaas t is voor de Ifide maal in die j ireu slaan zij aUveder open OTi een der edelste znnen van Oranje te ontvangen Wie hij was wften wij allen Zijn vroeger zeemansleven de getuigen er van staan hier iii t rond Van den lateren sledehouder getuigt bet weenend Luxemburg Kloek en kalm altoos zorgvol en werkzaam voor allen goed en vroom was hij een voorbeeld hoe de rijkdom ran het leven niet in de lengte maar in de breedie en vooral in de diepte schuilt ffMaar in de eerste plaats was hij s Konings trouwe broeder en tevens zijn eerste en beste onderdaan Het heugt mij nog hoe in een moeilijk tijdsgewicht het jaar ISSJJ ik hem geluk wensohte met zijn eerste huwelijk en hij mij antwoordde Nii vooral gevoel ik mijne roejiiug om getrouw naast den troon tu staan Bn toen hij onlangs zijne tweede Gade herwaarts bracht sprak hij aan de grens tot haar Gij zult straks een land zien dat ge egend en groot is door de vrijheid ja5n wat Hij als mensch en Christen is geweest o al ware het h armste der armen dien wij hier ter grave brengen het zou eene meer dan vorstelijke kroon wezen zóó na een onvermoeid en onberispelijk lever heen te gaan zonder een enkelen vijand achter te talen Aeh waarom waarom toch onverbiddelijke dood hem nog zoo vroeg zoo plotseling ons ontrukt Zouden niet duizenden en duizenden in Néderl iiid en Luïemburg hem een uur van hun levenslicht willen overdoen en hoe tang was hij dan nog bij ons en onze kinderen gebleven I Maar de dood legt ons de kille hand op den mond en verwgst ons naar Zijnen Meester dien God dien de oiilslapene aanbad in den storm onder wiens machtige hand hü t hoofd boog bij t verlies zijner geliefde Amalia in wiens genade zijn ootmoed sterk was Ook wij buigen t hoofd en zwijgen Vaarwel dan Hendrik de Goene trouwe Zoon van Oranje Sieraad en vreugde van uW huis zegenende Engel van ile armen en van gansch Neijerland Toen in t midden van den nacht de dood zoo stil en onverwacht over uw sponde ncderdaalde was het als of bij het ontroerde Vaderland toefluisterde Zalig de doodeii die in den Heere sterven zij rusten van hunnen arbeid en hunne werken volgen met hen Treuren wij dan niet als zij die geene hope hebben De gedachtenis der dooden is de kracht der levenden en de tranen vai rouw een vrnohfbare daaac op bannen akker Daardoor sterke de Almachtige in de eerste plaats u onzen geëerbiedigden Koning thans met eene geliel de zuster die in den vreemde hem beweent alleen overgebleven van het drietal broeders Ook deze Prins moest Ü ontrallen maar de liefde bleef u bij buiten en binnen Ow paleis en de liefde Gods ij bidden dat die u sterke n heilige dat gij eerst in hoogen ouderdom tot uwe vaderen woj t verzameld jjtGrijze mitst die reeds zooveel hebt overleefd I Vrede zij Mxe levensavond te midden uwer dowlen die u wenkCn raaar ook nwer levenden die n verblijden en waarvan eerst het 4e geslacht n ten grave brenge Jengdige Prins gij beweent hier uw voorbeeld een edele naast den troon Wees en blijft dat nog lang iltuji le olH een Vorsten en gezanten van verre I brengt daar henen de getuigenis over dat het Kleine Nederland nog groot is waar het zullu le Zonen beeft en de liefde van een trouw volim eenige maar ook on overwinnelijke lijfwacht is rondom den troon van Oranje Nassau En terwijl wij bij het scheiden van dit graf gesticht door zulk eene nagedachtenis ons als zondige stervelingan ootmoedig jiederbuigen voor ü den Heer van leven en dood Bidt aller harte dat Gij zelf de arme arme weduwe troost die wg niet troosten kunnen zoo diep in rouw na zoo korten n zaligen trouwt L er haar en leer ons allen te leven do r christelijk te leven in uwe genade en te eterven op uwe trouw Amen Tijdens de aanspraak konden de Koning de Prinsen Predei ik Karel van Pruisen en Hcrmapn van Saksen Weimar nauwelijks hunne tranen bedwi ngen Ook Prins Alexander was diep geroerd toen de hofpredikcr hem op den overledene wees als een voorbeeld lot oavolgin De opper hofinaarschalk opper intendant der vorstelijke paleizen nam dagrop de veldmaarschalkstaf van de lijkkist en overhandigde dicn den Koning en de kroon en ordeteekenen die hij den grootmeester des Konings baron Scbimmetpeuniiick van der Oye overreikte Het rouwkleed wordt vervolgens van de lijkkist afgenomen en de krans der Marine die door de Prinses weduwe gezonden en enkele anderen daarop neergelegd Zij wordt daarop boven de opening van den grafkelder geplaatst en daalt langzaam naar beneden Met weemoedige blik staart de Koning de lijkkist na totdat zij aan zijn oogen onttrokken wordt Z M wisselt achtereenvolgens een innigen en langen handdruk met de verschillende Vorslelg kp personen en omhelst zijn Koninklijken zoon Prins Alexander Intnssehen is beneden in den grafkelder de kift verzegeld door den Minister van Justitie bijgestaan door den sedretaris geiieraal den opperhofmaar sohalk den opper iutend int en den hofmaarschalk van wijlen den Prins Na de verzegeling plaats zich de opperhofmaarschalk naast de opetiiiig van den grafkelder en kondigt met luider stemme aan dat de plechtige ter aarda bestelling van het stoffelijk overblijfsel van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Hendrik der Nederianden volbracht is Het Kerkgebouw wordt langzamerhand door de aanwezigen ontruimd De herinnering aan den edelen Prins zal echter bij allen die daar aanwezig waren en de duizendea daar buiteu steeds levendig blgv n Volgens de Lax Zeit wordt op last van H K H de prinses weduwe een gedenkpenning geslagen ten behoeve der vereenigingcn die in Luxemburg deel hebben genomen aau de plechtige uitvaart van Z K H prins Hendrik Aau de achterzijde zal de dagteekening aan de voorzijde de bceldieiiis van den betreurden stadhouder prijken Zaterdag bij de lijkplechtigheid van Z K H Prins Hendrik der Nederlanden zijn te Delft in de richtingen s Hage en Rotterdam B7 treinen aangekomen met ongeveer 8000 personen terwijl daar omtrent 1500 plaatskaartjes zijn afgegeven Ondanks de groote drukte en beweging in een betrekkelijk kort tgdstip is door de voorzorgjmaatregelen van het bestuur der Hotl Sp maat8ch en vaii den stationschef alles in de beste orde afgelnopen De Zonavenbroederschap te Amsterdam zal Z M den Koning een huwelijksgeschenk aanbieden bestaande uit een vuurscherm in den vorm van een vaandel waarop de wapens van den Koning en de Koningin zijn gebocduujrd Een der weinige nög overgebleven ontl Strgders van Waterloo genaamd Aldert Steeusma is gisteren in het gesticht voor arme oude lieden en ouderlooze of verlatene kinderen te Dokkum overleden Hg had den leeftgd van 84 jaren bereikt Het gerucht wil dat de plattelands postboden lang van inod lpctten voorzien zullen worden Wij verheugen er ons oprecht over ontegenzeggelijk zal die modelpet van grooten invloed wezen op het snel en zeker vervoer onzer brieven en den Stand der postboden zeer in achting doen wii nea bij het publiek Maar toch kunnen wij den wensch niet onderdrukken dat nu toch voor een kleedingstnk van de postboden Je Biegeeaing de zorg op lich neemt zg had kunnen goedvinden hare keus te vestigen op de schoenen Wij gelooven dat zoe de postboden gehoord waren zg Qver t algemeen de voorkeur er aan zouden gegeven hebben van staatswege hunne schoenen in plaats van hunne petten te ontvangen Artih Cl In het aanstaande voorjaar zal ook te Leiden ese melkinricjiting worden geopend waar men voor bitIgken prijs onveruMsohte radk zal tcunnen bekomen Dat zij in eeiie dringende behoefte 1 voorzien blijkt uit het onlangs in druk ersblienen Verslag waardoor het publiej et het gehalte der geleverde melk van de mellMictkooperS aldaar bekend geouiakt wordt Bijna niemand hunner die geheet zuivere melk verkocht Van een enkele bedroeg de te weinige room en het te jrele water boven de vijftig percent Te Woud end Fr worden pogingen aangewend om aldaar gelijktijdig eene harddraverij op schaatsen een harddraverg met paard en arrestede en eene hardzeilpartij te houden Zoo ver het oog reikt is het in de ruime vaarten ten gevolge van het stroomen met de zeesluizen blank water terwijl de met dik ijs bedekte lage hooilanden aldaar sterk genoeg zijn voor eene harddraverg en eene hardrijdery De gelijktijdigheid dier verschillende wedstrijden zou zeker nog al merkwaardig wezen Te Maostricht heeft zich dezer dagen het geval voorgedaan dat iemand uit Heerlen dotic do rechtbank tot 15 dagen enzane opsluiting veroordeeld die straf door een ander legen vergoeding van een gulden per dag liet ondergaan Beeds had de plaa svervanger 13 dagen in zijn cel doorgebracht toen de justitie van het bedrag kennis krggende den veroordeelde liet aanhouden en voor 16 dagen eenzaam opsluiten Omtrent de scheepvaart van Vlissingen naar Antwerpen wordt het volgende dd 28 Jan jl medegedeeld Van het fort Bath tot dicht bg Antwerpen zijn beide oever van de Schelde in die mate met ijs bezet dat de oudste schippers zich zoo ii toestand niet kunnen herinneren Door vloed en strenge vorst heeft Z ch het ijs op Bomiiiige plaaiaeii zoo upg lioopt dat men wanen zou iu de verte hooge bergen te zien Steden en dorpen worden er door verborgen Het spreekt van zelf dat onder deze om taii ii£lieden van scheepvaart op de Sohelile geen sprake kan zgn De schepen uit zee komende en voor Antwerpen bestemd moeten dus te Vlissingen binnenvallen om dnar te worden gelast Ora nu zooveel mogelijk het lüsieii opbergen en verzenden der vrachtguederen cr spoor te bespoedigen en te verzekeren hebben eeiiige recderijen te Antwerpen gebruik gemaakt van de gelegenheid om zoolang die totslaiid voortduurt ledigstaaiide rijksloodsen voor dat doel uitmuntend geschikt en gelegen iu pacht te nemen In rïrband hiermede zullen eerstdaags een twaalftal kantoorklerken van Antwerpen naai Vlissingen tijdelijk verplaatst worden om de betrokken maceIji irs in hunne werkzaamheden bij te staan eii iu sommige gevajiin inlichtingen te verschaffen Met April z il er op den Hiju eene sleepvaart maatschappij in werking treden die van groot belang schgnt te zullen worden Een groot gedeelte van de kracht bg de sleepbooten gaat thans ♦ erloren doonlien het water aan de raderen geen weerstand biedt Dit bezwaar nu zal men trachten op te heffen door het leggen van een kabel waarlangs de booten zich tegen stroom opwerken Vandaar ook dat de vereeuiging den naiiin zal dragen van Bgnkabel sleepvaartraautschappij een naara die meer door duidelijkhiid dan welluidendheid uitmunt Deze kabel zal naar de A fi Ci verneemt van Rotterdam tot Emmerik reiken Voorloopig zullen sweeks vier booten van Rotterdam sleepen en zoodra de dienst meer gerg ld is dagelijks een boot De gunning voor deze onderneming is verleend aau den heer John Lion Eene in haar soort geheel eigenaardige reeks van diefstallen op den Russiscten Kursk Charkow Azow spoorweg kwam In December 11 aan het licht Van eene bende schurken liet een der leden zich in een grooten lederen koffer pakken en werd zoo door zijne medeplichtigen nis passagiersgoed angebracht Zoodra de bagagcwagen gesloten en geplombeerd was kwam de levende bagage uit deze schuilplaats brak de audeft koffers open ledigde t n hnnneu unhond zooveel magelijk in zijnen grooten koffer zóodat slechts de hoogst noodige ruimte voor zijn persoon daarin overbleef Op het eerstvolgende station werd de op die wijze gevulde koffer door zgne mcdereizende helpers weder in ontvangst genomen en van den inhoud ontlast Nadat dit bedrijf maanden lang gebloeid had en een aantal onschuldige beambten in verdenking gekomen waren had op den 3den December 11 een der dieven den koffer zoo vol gepakt dat de deksel niet goed sloot Bg het lossen der bagage mtrkte een beambte dit op en ofschoon nu de dief onmiddellijk te voorschijn sprong en hem door een slag op het hoofd bewustetoo s maakte getukte het toch hem te grijpen en in zekerheid te orengen üniu jnea remeemt heeft het bestuur der nfdeeling Schiedam van de Neef Maatschappij voor Tuinbouw en Pliiutenlcunde l e plau in Augustus dezes jnars een tentoonstelling te houden in den vorm t n een WeilSlrijd tusschen de kweekers van Sohiedito cri de omliggende dprpen et doet daarmede is voornaraelgk te doen zieiwrat men daar heeft en w it men er kan Om die reden zullen dan ook geen insendingen uit andere steden worden aangenomen Sfci De rinih Ct schrijft In afwachting van verdere orgauisatien bij ons leger is thans de kleerklopper die vroeger tot de militaire uitrusting behoorde maar sedert tw jaren werd afgeschaft weder ingevoerd Tevensis bepaald dat er eindelijk geen gedragen sokken en geen chakots zonder nieuwe voering meer uitgegeven mogen worden Onze postboden een modcipet onze soldaten een kleerklopper en nieuwe voering in de chakots men zegge toch niet dat in Nederland de regeering de handen in den schoot legt Reeds kregen onze rijksveldwachters helmen onze oorlogschepen een ni w register voor namen ons bijblad heet geen bijbtad meer het word tijd nu ook i de ondersoheidingsteekenen te wijzigen voor de boden bij de hooge koUegiën van Staat eu hef forjnaat der betastingingbiljetfen Hen mag nietnuten op de baan der hervormingen In Maart zal verschijnen OnJ Pogrom toejelicki dorv dr A Kuyper In het prospectus wordt gezegd In het begin des vorigen jaars werd door het CentraalComil dot van anti revolulioiiaire zijde zich met de jeiding der verkiezingen belast een program van beginselen uitgegeven dat ten doel heeft om beter te doen oitkpmen wat de antirevolutionaire richting wil en voorts om bij de verkiezingen ten grondslag te worden gelegd Wt program dat in substantie door de H H mr B J L baron de Geer van Jutphans hoogleeraar in de rechten te Utrecht mr B J Gratoma hoogteeraar in de rechten te Groningen en jhr mr A F De Savomin Lohman raadsheer te s llertugenbosch goedgekeurd is en dobr de meeste aniirevolutionaire kiesverecnigingeu aanvaard werd gaf aanleiding tot een zeer nilgebreide reeks van iiorifdartikelen in De Siatitlaard waarin door dr Kuiper iedere paragraaf uitvoerig besproken en toegelicht wordt Deze reeks uit ongeveer 70 artikelen b staande zal tegen het einde van Fibruari a 8 voltooid zijn Van verschillende 7gden werd er op aangedrongen deze rtikelen reeks afzonderlijk uit te geven Het Caraitó na ovefieg met de red iciie van De Slatidtard heeft gemeend niet alleen aau dit verlangen te moeten voldoen maar zelfs een schrede verder te moeten gaan Gedurende het bijna zevenjarig bestaan van De Slandaard toch zijn in dit dagblad een aantal artikelen van denzelfden auteur opgenomco bevattende eene bepleiting van dezelfde staatsreohterlijke vraagstukken die in de proeram artikelen worden besproken beschouwingen en stadiën waarvan reeds herhaaldelijk herdruk gevraagd werd en die vooral thans ter nadere toelichting van anti revointionaire beginseleu dienst kunnen bewijzen Daarom werd besloten de artikelen betreffende het program afzonderigk uit te geven verdeeld in 21 hoofdstukken ieder één paragaaf van het program behandelende en achter ieder hoofdstuk eeuige vroeger in De Slandaard opgenomen artikelen welke op het in dal hoofdstak behandelde ontwerp betrekking hebben als bijlagen daaraan toe te voegen Een econoom uit Luxemburg geeft bet volgende middel tegen voahtige muren aan de hand üit eigen langdurige ondervinding weet ik dat het bestrgken van natte muren met een of andir chemisch middel het beplakken met waterdiohtn stoffen bedekken met theelood enz nooit van goed gevolg is geweest en het ook niet zijn kan maar gewoonlijk het kwaad nog verergert Aanvankelijk sohijnt het wel te baten maar dat is van korten duur De vochtigheid in den muur meestal vochtigheid uit den grond wordt door bovengenoemde middelen wel ie waar aanvankelgk verhinderd op de oppervlakte te vooischiju te komen maar daareiitegen ook gedwongen in de muren op te stijgen en mankt daardoor de muren op eene hoogere verdieping ook roohtig Na retloop van korten tijd heeft de werking van de genoemde middelen ook hare kracht verloren en de muur is weer even vochtig als te voren Daarentegen weiid ik ter bestrgding van de vochtigheid het volgende eeni oudige en zekere middel aan Berst laat ik het pleister van vochtige muren zorgvuldig afslaan zoodat de steènen zoo zuiver mogelgk worden en spijker dan op in de voegen geslagen klampen in loodreohte richting 2 5 oeiftimeter dikke 7 centimeter breede latten 0 4O meter van elkaar In horizontale richting worden d n hierop 7 milliraeter dikke 2 B centimeter breede latten met 8 9 millimeter tusschenruimt gespgkeifd zoodat het eene soort van schutting wordt Daarpp smeer ik dan de tamelgk vette behooriijk nfet koehaar vermengde kalk ca 1 centimeter dik zoodot tij tuasohen de 8 9 millimeter dikke voegen gedrukt vo dt en deze vult Moet de mnnr biiiangen Varden dan laat ikreeds deze eerste katklaag nadat zij gedroogd is afschuren en anders laat ik den muur met de zoogenaamdie fijne bovenlaag bestrijken Bg goed wederis het pleister in ongeveer 8 dagen zoo droog dat er zonder gevaar behangen of geschilderd kan worden Door kleine gaten in den benedenrand te brengen kan ik den gewenschten luchtsomtoop herstellen Het geheele middLl is zeer eenvoudig en goedkoop want de latten kunnen van allen mogelijken afval van planken gemaakt worden terwijl het ontegenzeggelijk droge muren geeft Op die wijze heb ikreeds vele klachten over vochtige muren verholpen r Stp Over de waarde van de vuilnis schrijft de P in Sempemrem s o Eigenlijk vuil bestaat er niet t Geen wij als zoodanig door deze benaming aahdaiden y is aliijd een nuttige stof die zich slechts ter p aatse bevindt waar zij niet behoort te liggen Het volgende staaltje door mg aan een Fransch blad ontleend zal zulks staven In T 23 mocht de aannemer van de stadsreiniging te Parijs al de straatvuilnis voor zijn ei en rekening bebonden en hem werd daarenboven uit de gemeentekas jaarlijks nog 7BJ 0ü francs toe betaald Reeds in 1831 ontving het gemeentebestuur van Parijs lljf 000 francs toe van den pachter die daarenboven alle werklooneu reinigingstocstellen werktuigen enz tot bet schoonhouden der stad benoodigd zelf moes bekostigen In 1849 was de pachtsom die de aaBn p r IW i taalde reeds tot 500 000 francs geklommen Ml in 1878 bedroeg zij 900 000 francs De pachter of de maatschappij die als zoodanig optreedt verkoopt de Parijsche straatvuilnis voor ï tot 5 franés per kub Meier en de geheele opbrengst is naar men lieweert ruim drie millioen francs Het aantal siraatreinigers opzichters inspcdnn enz bedraagt eenige duizenden personen en het aantal paarden reiiiigingsloestelltn Werktuigen gereedscliappeii enz is bnllengewoon groot de bezoldiging dier ambtenaren en Jjeambten het onderhoud van het materieel euz enz vormen een verbazende uitgaaf ten laste van gemelde maatschappij Er zijn weiniar ziekten welke zoovele geneesmiddelen in het leven hebben geroepen als het nathma De meeste dezer middelen min of meer onvoldoende zij in een welverdiende vergetelheid geraakt l e bewonderenswaarilige werking der teer op de Jongen en de slijmdeettn in het algemeen heeft talrijke proefnemingen uitgelokt waaruit thans biykt at een der sle behandelingen tegen asthma bestaat in de aanwending der Teerkaptulei van Qwyot lo de meeste gevallen geven twee of drie kapsales bij eiken maaltijd ingenomen eene snelle verlichting wij voegen er echter bij dat wanueer de kwaal reeds veronderd is men gedurende eeuigen tijd Met deze behandeling moet voortgaan overigens na de spoedige verlichting die zij daarvan ndervioden zijn de zieken zelden geneigd het gebruik der Teerkapsules af te schaffen alvoreus zij geheel ïijn hersteld Deze wijze van behandi ling komt op zeer geringe kasten te staan bngeveet 8 tl cents per dag Om er zeker van te zgn dat me de echte Teerkapsules van Guyot b kamt moet men de in driekleuren gedrukte handleekeiiing van Guyot eischen die zich op elke Haoon bevindt Depot to Parus inde Apotheek Guyot M Rue de Seine en in de meeste Apotheken liaatste Berichten Weenen 27 Jan Nadat beide rapportétirs der meerderheid en der minderheid in de oommias S gesproken hadden en de minister president prins Auerspcrg verklaaiil had dut de regeering na de conferenties over h t beslnur van Bosnië en oe Herzegowiiia in hare overtuiging erslerkt is dat dez laddcn binnen korten tijd hunne eigene bestuutskosten tttillea opbrengen werdenyalte moties met betrekkiug tot het tractaat van BerlflH or de Kamer verworpen slechts met deze uitzond r dat de conclusie van de meerderheid der commissie met 154 tegen 11 3k slontmen en de Ie alinea van de motie Soharschmidt met Éa 149 tegen 111 stemmen angenomen werd alinea dezer motie werd eveneens verworpen Berlijn 27 Jan De National ZeilHtff vsrnMimt van zee goed ingelichte zijde dirt het Pruisische Ministerie heden het ilenkbeeld tot inioering van het tabaksmonopolie verwerp en zich len gunste ener belasting Baar hel gewicht vWUmirde Aon den Minister van financiën droeg hel op een wetsontwerp iu dien ziu gereed Ie inaken Gevondeiven aau het Unrein van Politic godepo neerd Een gouden OOKBlSUuËTJE een goaden i f