Goudsche Courant, woensdag 29 januari 1879

t Vrijdag 31 Januari 1879 JN 2261 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Oouda en Olnstreiien SLOT twee LUIWAGENS en een POETEMON NAIË met teoig geld Burgerlijke Stand otSBOREN $ i ItB Adrianai Frrderik ouders A an Wijk B M ds Grugl GttTtTüi uodera J vaa der Pool ea E Tvraé iBtfaoaiuB Martious oudera M A Heerkeas en J Broekhni Juhauom Maria oudera M Fne en J M vas der Wittcrboer 27 Jacobaa oodcra M Marka cd A K Granai OVERLEDEN 24 Jao D VermenlêD 10 n A Philip wed O Hageman 76 j 25 F Heerkeos 73 j 9 m M Bik Om 26 J lao Galen 12 m M C Tan den Heavel S aa C van der Hoeve 10 ra M Scbonten Ij Sm J C Hageman 2j 10 m 27 J de Koning Ij In MT Verachnt Ij 2 m J dn ong Ij Sm Waddinxveen 6EB0RF N Hendrik onderi D van de Haar ea A Verhoog Janna ondera A de Joode en J Borg Johanaea Geri it oudera J 6 Tiele en IJ van Willigen OVBRIEOEN C Balfoort 18 m ONDESTKOUWS W Kotter en M de Booij ADVERTENTIËM Heden overleed ons eenigst Zoontje in den ouderdom van vier maanden H KOOPMAN S E KOOPMAN KOZESTRATEN da 27 Januari 1879 Algemeene letnnisijeving De ondergeteekenden betuigen hun harteiyken dank voor de bewyzen van deelneming tg het overlijden van hun kind II W F BONTK N BONTE MuLLEr Gouda 28 Januari 1879 DAHEBETÏÏIGINO De ondergeteekende betuigt huren oprechten dank aan den WelEdelen Heer W HOOÜENDIJE Wz voor de weldaden tijdens de ziekte n het overlgden van haren Echtgenoot Wed W DE GRUIL Aan de Lcidsche LIJNBAAIV firma k van DBIEL Co kunnen eenige Knappe Spinners Ksfst met HEKELEN bekend geplaats worden Aanbiedingen in persoon aan bet Kantoor van bovengenoemde firma Leiden Levendaal No 52 Openbare Verkooping TE GOUDA Op DINGSDAG 4 FEBRUARIJ 1879 des vodrmiddaga ten 9 ure aan het Lokaal Wjjk K N 237 aan de Peperstraat aldaar van enen INBOEDEL waarby de MEUBILAIRE GOEDEBEN nagelaten door Wyien den WelEdelGestr Heer A j J THU8SENS en Mej A PRAASTINK waaronder eene SCHRIJFTAFEI GRAVURES en OLEOGRAPHIEËN UNIFORMEN FOURA GERES SCHOUDERBEDEKKINGEN SABELS REVOLVER met Kogels gewerkt GOUD lén ZILVER waaronder LEP ELS en VORKEN voprts BEDD en BËDDBGOED enz Daags te i en dies voormiddags van 9 tot 12 en Van 2 töt 4 uren te zien Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore vMi den Notaris W J FORTDUN DBOOClLE£V£B ie Govda SCHAATSEN OP DE ZBALmaSCHE PLAS door MANNEN boven de 18 jaren IJS en WEDER dienende ter beoordeeling der Directie WOENSDAG 29 Januari 1879 des voormiddags 10 nor Prijs sole Premie 25 2e Premie 10 Mededingers betalen 1 entree te voldoen bij de aangifte vóór DINSDAG a s namiddag 4 uur in de Uoflaan No E 72 te KraUngen Namens de Directie PRINSEN Secketaris Sociëteit ONS GEXOEGEN TE GOUDA ¥ ierdleY@@rstelili agk khmnimmA Dooa DE Veheeniging HET M DERLAISCH ÏOOIEL Donderdag 30 Januari 1879 DAMES YS EEEBEN uit Poiit Arcey Tooneelspel in vflf Bedrgven naar het Fransch van ViCToaiBN Sahdoü door dr Jak ten Bbikk Wegens de uitgebreidheid van het stuk den aanvang ten 7 ure jjijp Voor de loting bespreken van plaatsen enz zie men de programma s Tevens wordt ter kennisse gebracht dat zullen plaats hebben DONDERDAG 20 FEBRUARI 79 Vijfde Voorstelling in het Abonnement van Het Nederlandsch Tooneel WOENSDAG 5 MAART 79 Voorstelling van de Heeren Le Gras van Zuglen Haspels Voor deze Voorstelling zullen de reeds verschenen AbonnementKaarten gangbaar n DONDERDAG 20 MAART 79 Zesde laatste Voorstelling in het Abonnement van Het Nederlandsch Tooneel Sociëteit Ot S GE OEGEM Commissarissen der Sociëteit One Genoegen brengen ter kennisse van HH Leden ingevolge Art 30 van het Reglement dat bij gelegenheid van de ade Abonneme its TooneelvooVstelling op DONDERDAG den SOn JANUARI 1879 de SOCIËTEIT van af des avond ZES UUBzal GESLOTEN zijn j Namens Commissarissen Mr P J SNEL President H JAGER 5ecr j i Gouda 28 Januari 1879 De ondergeteekende verkljyart door deze dat zg al datgene wat zü tegen Sergeant WEBER heeft verweten gehael buiten de waarheid is en z mitsdien die woerden intrekt J VAK LEEÜWlIl Sociëteit Ons Genoegen Het Bal Masqué zal plaats hebben op MAANDAG 10 FEBRUARI e k Nauens het Besttoe H JAGER Secretarie Een Jongmensch van onbesproken gedrag en soliede borgtocht zoekt PLAATöING op een KANTOOR Brieven franco onder N 216 aan het Bureau dezer Courant UIT DE HAND TB KOOP een Flink KOOPMANSHUIS met PAKHUIS geschikt voor vele A ires alsmede nog een afzonderlek PAKHUIS gelegen aan de vaart Adres franco brieven letter B bg B M MAASKANT in de Stoofsteeg liSiiiiT Oouda Oosthaven B 14 Portraits Portraits Cartes Portraits Albums Dessins Spécialité d Agrandissemeuts et de Portraits emaillés fii I Bij Borstpijn en Heeschheid G Douselaar Schipper le Neder Liiiijbroek verklaart volKnnrne door het gebruik raii een ie olije Druireti Borathonig ran eene hevige heetchbeid en Borstpijn genezen te zyn Druiven Borst honig geneest asthma DruivenBorsthonig geneest kinkhoest Oruiven BorstllOnig schenkt direct verlichting by keelziekten eu hevig hoesten Druiven Borsthonig i an uitstekende werking bij borsinandoeuiugen Drairen Borsthonig i alleen echt verkrijgbaar uit de fabriek van W H ZICKE fHBIMBE in flacons a fl 2 a fl 1 en a 66 cent j voorzien van een metalen capsule waarop neveustaaud fabriekstcuipel gedrukt is Te Gouda bg F H A Wolff Boskoop bg J van Bergen Waddmxveen bjj C van Eenwen Haastrecht bij J D den Hartog Oudewater bg F Jonker Idenburg NATIONALE 8EL00NINS Van fr 16 600 Groot GOUDEN MÉDAILLE EtHTE De Versterkend spipverlerend hoortsverdrijvend Dit wijnhoiideud elikxter bevat alle hoe danighoden der 3 verschillende kinasoorten verepnigd het is zeer aangenaam en wordt zeer door do genecshoercn aanbevolen tejjen Bloedsgebrek gebrek aan Krachten ziekelijkebleekheid aandoeningen ven de maa g bl oedarmoed gevolgen van het kraambed aanhou 5 dende koortsen lan ol 2Vv t y £ gtame herstelling enz ILpr CyT g FABRIEKSMERK SS n OEUEI OIiEEBD n MKIJI mil DaSUOT U IN M LI aOIOI rOTHIIIH Te Oouda bij Zeldenrijk drogist 6oüDA Druk van A Bbimxuan BUITENLAND Bnitenlandscli Overzicht Het Fransche ministerie is begonnen gevolg te geven aan den drang der openbare meeuing en aan deu wenk der kamer door verandering te maken ju het personeel der ambtenaren De heer Duval is als prefect der Seine vervangen door den republikein Uérold De besluiten tëlreSende het departement van iinauciêa zijn Zaterdag geteekend en zouden spoedig doyr andere voornamelijk van justitie en oorlog worileu gevolgd Plotseling komt nu het bericht dat Mac Mahou lioh weder eens l iat gelden en dat waarscbynlijk een enulige criait voor de deur staal Het blijkt dat de Ma rsc1i il k president wel de besluiten heeft willen teekenen betreffende de veraiideringen in de magiitrntuur maar niet die aangaande de groote oonnnandementeu Nieltegeuslaaudu ulle pogingen om hem tot andere geilacbteti le brengen heeft hij verklaard liever zjjn ontslag te nemen Daarop zyn samenkomsten gehouden met den pretideat van de Kamer en de iuvloedrykste leden van de meerderheid Deie hebben verklaard dat zy het ontal van den President niet verlangden maar het zouden aannemen wanneer het er toe kwam De zaak tal na allereerst in de Kamer komen en het is te hopen dat de president dan nog wgkeu lal Toor het duidelyk uitgedrukt gevoelen der meerderheid Inmiddels is bij de Kamer het beloofde ontwerp ingekomen waardoor het mogel jk worden zal gratie te verleenen aan de personen die wegens den opstand der communisten bij verstek waren veroordeeld Hierbij is nu door Louis Blaoc in de Kamer en Victor Hugo in den Senaat het bedenkelijke voorstel gedaan om algeheele amnestie te verleenen In Engeland wordt de zitting van bet parlement die binnen drie weken zal geopend worden door een actief politiek leren voorbereid Overal leest men Tan meetings eu maaltijden waar regeerinirsmannen en oppositie om strgd hunne meeningen verkondigen over binnenen buitentandsehe politiek oven den werknood over Afghanistan over Turk je Cyprus en wat al niet meer dat thans de aandacht trekt op het wereldtoonecl en waarin Engeland geroepen ia zijn invloedrijk woord mede le spreken Veel nieuwe argumenten leest men niet de voorstanders van Beaconfields regeering meeneu dat er niet beter voor Engelauds belang kan worden gezorgd dan door de stuurlui die thans aan hel roer staan terwijl de oppositie van oordeel is dat de regeering beslaat uit een troep samenzweerders die in het duister allerlei booie plannen ulibroeden tot vernietiging van de vrelVaart eu bet geluk der onderdanen van koningin Viotoria Geen van beide partijen spaart haren tegenstanders de meest krachtige qualificatiéu Omtrent den oorlog in Afghanistan verneemt men dat de Emir nog steeds op de hulp der Russeii rekent Daaraan toch schrijft men in Indië zyue aarzelende houding toe Men gelooft meer en meer dat hy nooit voornemens was om afstand te doen van bet gezag zoodat Yakoeb Khau slechts in schijn zou Bebl n geregeerd De Emir was naar men gelooft te Balkh altijd nog hopende dat hij door Kusland zou worden gesteund Inmiddels heeft ïukoeb khan de Ghilzai nog meer van den Emir vervreemd dan ly reeds waren Er waren hoofden van dezen stam naar I jellalabad gegaan om met de Engelsohen te preken Van hunne afwezigheid heeft Yakoeb khan gebruik gemaakt om een hunner forten te bezetten Dit heeft onder dezen stam groote verbolgenheid gewekt en de Eiigelschen doen daarmede natuurlijk hun voordeel Zoolang eohter de tocht nanr Kaboel nog niet kan beginnen kan nog niet blyken welk gebruik van deze verdeeldheid wordt gemaakt De grootste moeilijkheid voor Engeland is bier nu niet de eigenlyk gezegde militaire opeiutiën Maar zij moeten pogen den Emir te overwinnen zonder zys geheele gezag te ondejst boven te werpen Zij wensohen niet Afghanistan te veroveren en te behouden maar een onaf hankelyk rustig Afghaausoh ryk niast zich te zien i ty dit buitengewoon moeilyk vraagituk zullen oploiseu moej d tyd leeren Tot dusver it er niet veel wat dienaangaande eenige aanduiding geeft Vit de Duitsohe hoofdstad komt het zeer belangrijke bericht dat bet Pruisisoie Ministerie zich verklaard heeft tegen het tabaksmonopolie en voor de belasting van de tabak bij gewiobt daarmee vervalt de verwezenlijking van het Ulivelingsdenkbeeld van Bismarck want wanneer ib Pruisische Bondsraadgerolmachlfgden tegen hèf monopolie stepimeu kan er zelfs van een geringtf meerderheid geen sprake zijn De Duitsohe blaaép deelen mede dut het besluit van deu Pruisisoien Ministerraad genomen is met meerderheid van pen stem en wel iiadut de minister van financiën Hobrecht verklaard had van deze zaak een portefeuill quaeslie te maken VVy herinneren dat ook de iwmmissie van onderzoek zich verklaarde tegen het monopolie Wij hebben nu het zonderlinge versolynsel dat de Pruisisohe Ministerraad zich verkluarti tegen het stokpaardje van zijn president die bet ongeluk heeft zich te houden voor een specialiteit in eemopiische zaken De Natim liberale Comsf zegt dal het genomen besluit den ministerraad tot booge eer verstrekt Gemeld ooilege beeft in dezC aangelegenheid getoond dat het aan den rypelyk overwogen raad der deskundigen grooler gewicht hecht dan aan de persoonlijke opvatting eener qnaeftie van diztn of genen al geldt het ook een zieiawijze waarvoor de Uijkskauselier een groote male wan sympathie betoont Het besluit door het PrnMsohe ministerie geuouien moet wydera tot groote voUoening strekken aau dun heer von Benuiiigsen eo aan de nationaal liberale fractie zooals die in den Vorigen Eijksdag vertegenwoordigd was Immer de heer von Benuigseu heeft namens die fractie v ieder ander de zucht tot invoering van het mSSÊ éöe op de tabak in klemmende en bezadigde taal bestreden Aan de nationaalliberalen komt de eer toe dat Duitschland is bewaard gebleven voor een groot onheil Ware het monopolie op de tabak ingevoeld dan zou een der uitgebreidste en schoonste takken van nijverheid des ryks te gronde zijn gericht om den wille eener te lichtvaardig opgevatte meening dat daardoor groote sommen in de schatkist zouden vloeien Het thans verkregen resultaat weegt ruimschoots op tegen de voordeelen welke verkregen zouden zyu dqor het optreden van een enkelen liberalen staatsman in bet tegenwoord kabinet dal uit zoo heterogene elementen is saamgesleld Het laatstgenoemde orgaan eindigt zijn beschougen over deze aangelegenheid met deze woorden het besluit door het Pruisische kabinet genomin mag bet groote feit van den dag worden genoemd De protectionislen scbynen reeds hun beste dagen te hebben gehad en het is juist door hun overdrijving dat zij terrein verliezen zoo heeft inzonderheid het voorgestelde invoerrecht op vee en graan velen de oogen geopend in Beieren ea Wurtemburg wil men van zulk een belasting niet weten De Vereeuiging voot den Vryhandel die hel vorige jaor 23S leden telde heeft na het beruchte schryven van den Eykskanselier dd 16 Deo 740 leden gekregen Volgen jle laatste berichten töu de overeenk insl tussohen Turkije en Rusland zoover gevorderd zijn d lbs faabl was dat Rusland het ïurksche grondgebied zal ontruimen vijf en dertig dugeu na de onderteekening van het definitieve vredesverdrag Veel beteekent dat beriobt zeker nog niet de werkelijke ondFrteekening van dit verdrag zou ziker met meer blijdschap begroet worden maar toch is het alweer een staj nader tot een oplossing die door allen met verlangen wordt tegemoet gezien De Sultan van Turkye is ongesteld Uit Griekenland komen weer ernstige klachten over de vertraging die de greusregeliug ondervindt Terwijijgpnen nog slechts wachtte op een bericht waar en wanneer de commissie vergaderen zou komt plotseling de tyding dat de Porte nog volstrekt geen bestuit genomen heeft omtrent die byeenkomst die dus voorloopig nog niet zal gehoiiïleii worden BINNENLAND GOUDA 30 Januari 187U Dinadagtt vood had ene algemeioe vergadering pUata van de afdeeling Gonia en Omtreten nt Vulksondericiji onder presidium van Mr J Foftuijn Droogleever Uil het Verslag bleek dat het kioderfeest goed was geslaagd en dat het Bestuur reeds overeenkomstig een vroeger besluit voor de opleiding zorgt van een paar jongelieden Uit de rekening vau den pciuingmeeslcr bleek dat de finan tieele toestand guusiig w is Tot leden vau t bestnur werden gekozen de bh J M Noothoven van Goor en H J Wennekes in plaats Tan deafiredendc eu niet herkiesbare Leden G B Lalleman en Dr H IJssel de Schepper herkozen werd de Heer J J Grootendorst Op voorstel van den Heer Wennekes werd besloten dat de Bestuursleden voortaan voor zes in plaats van voor drie jaren zouden worden benoemd dat telken jare een lid zou aftreden en niet herkiesbaar zijn met uitzondering van den voorzitter den penningmeester en deu secretaris die even als tol uu tor terstond herkozen zouden kunnen worden Vervolgens had nog eene discussie plaats lo OTer de belooniiig van getrouw schoolbezoek Men wilde dit uitbreiden ook tot de burgerscholen waar volgeus gedane mededeeliugen het schoolverzuim soms zeer groot moet zijn sedert de schooloommissie op die scholen geene prijzen meer uitdeelt Het Bestuur zou in een volgende vergadering hierop terug komen io naar aanleiding van bet artikel van deu Heer Bouman in de laatste aflevering van den Bode over het onderwijs iu handenarbeid in Denemarken en Zweden Algemeen werd erkend dat invoering vaii dien arbeid hier te lande een schoone taak zoude zijn die geheel tot het gebied dezer vereeniging behoorde In een volgende vergadering zal dit onderwerp breedvoeriger worden bebuideld Ten slotte werd nog geconstateerd dat uit deze Afdeeling geene enkele stem was opgegaan om te betoogen dat na de aanneming der Wel op t Lager Onderwijs deze Vereeuiging overbodig is geworden zoo als dit iu sommige andere afdeeliugen geschiedde Integendeel het arbeidsveld werd nog zoo ruim geacht dat eer over overvloed dan over gebrek aan arbeid kon worden geklaagd Nadat de iustemming met dit betoog was gebleken eindigde de vergadering Naar wij vernemen wordt de commies by de postcryen L C von Sterubach met 1 Febr naar Arnhem overgeplaatst Dinsdag jl had de aangekondigde wedstrijd 09 schaatsen le Reeuwijk plaats vau wege de IJsclub aldaar Ill afwijking van de gewone wijze van hardrijden was alhier bepaald dat paartjes d i man en vrouw zonden rijden op streek en die het eerst aan het stek waren zouden winners zijn Op de breêvaart nabij de Reeuwyksche brug welke voor deze gelegenheid bijzonder goed was ingericht verz imelden zich tal van toeschouwers p m 4000 mensohen zoowel uit deze gemeente als elders 18 rijders en rijderessen melden zich aan om nanr de prij en te dingen De prijzeu welke bestonden in een sigarenstandaard met goud beslag VOO den len winner en eene flacon met goï voor de le uinslcr werden behaald door G Both eu D Pidsgraaf bilden van Berkenwoude Depremiën i elke bestonden in een sigarenstaudai rd met zilver beslag voor den 2en winner en eene fl icon m zilver voor de e winster werden behaald door 1 Kwinkelciiberg en C Kwiiikeleubergi bdden vau Keeuwijk Alles lic p in volmaakte orde af Te Bodegraven brak gisterenmorgen omstreeks 6 uur een hevige brand uit bg den landbouwer W van D Eene aauzieidglte hoeveelheid hooi de stalling met ier koeien eu een gedeelte van hel Woonhuis werden eene prooi der vlammen Djor degunstige richting van den wind en den y cr der brandweer is het dorp voor verdere onheilen bewanrd gebleven Een en ander as tegen brandsoliade ver zekerd De uitslag der verkicziiu te Amersfoort voor etii lid der Tweede Kamer der platen Generaal is dat herkozen werd de hter van Asch van Wjjk m t 1298 stemmen De beer van der Houven vw Ourdl verkreeg 393 stemmen m M