Goudsche Courant, vrijdag 31 januari 1879

1 Lceuirardeii vacature di Boo van Alderwercll Opgekomen 143B kiezers üitgebraoht M20 geldige temmen waarvan op de hecren F Ijiefiiiick 736 majoor Eland iSl on mr j ft Vcrwer 1U5 stemmen De heer Licfliuck 15 dus gekozen Z M de koning wenschende de nagedaclitenis en ▼ erdiensten van prins Hendrik in blijvende herinnering bq de zeeniacUt te houden hf eft bepaald dat bij de marine stetds een schip vau groot charter zal bestaan met den naam van Prin Hendrik der Ne4erlaHdeH Z M de koning heeft H M de Koningin Dinsdag door eenige der schoonste wandelwegen en fraaiste wijken der residentie rondgeleid Het vorstelijk echtpaar begaf zich per rijtuig halfweg Schevcingen en nam deze plek tot uitgangspunt van eenc wandeling langs den ouden Schcveningschen weg door de aan natuurschoon zooo ryke Sehcvening che boschpartijen Baar de stad In het VVillemspark bezichtigde de vorstin met groote belangstelling het monument ter herstel van Nefrlands onafhankelijkheid Het bezoek aan dit geilenkteeken schonk Z M de gelegenheid IID gemalin imujer bekend te maken met een der gewichtigste mpmenten in onze geschiedenis blijkens het langdurig oponthoud bij het monunient Gisteren zou op de Kralirigsche Plas een h irdrijderq op schaatsen gehoudin wi rden doch wihlra bleek dal zy op de afgebakende baan niet kon doorgaan wegens de tegenwerking welke men bij de regeling van en di il der toeschouivtrs ondervond Daardoor kwam op enkele phialsi ri een zoo groove ophooping van meuschen dat gevaar oulstond lu alle h iast werd nu eeu andere baan afgeb ikend op een der slooten aan de Korte Kade waar toen de hardrijderij gehande l weid Aanvankelijk hadden zich 28 rijders aangemeld doch een tienlal trok zich tciug die het inkggcld van ƒ 1 terug ontvingen Vau de 18 mededingers virleu 7 af zoodat 11 overbleven waarvan na een vryen rit weder een afviel De zes overblijvenden waren J van Vliet au ëchiebroek H H vau Dam van Alblasserdani Broere van Gjuda A van den Berg van Benthuizeii C van der Laar vau Lekkerkerk en H Loyer van Kralingen Dd uilslag was dat A van den Berg voornoemd den prys van ƒ 50 H H van Dam de Ie en C Tan der Laar de 2e premie verwierven Den vorigen dag had de prijswinncr A van den Berg te Molenaarsbrng bij Alphen ook den eersten prys zgnde een gouden horloge behaald De Vereenlging van OJjideren tot onderlinge otideriieuning in geval van overlijden heeft haar eifde jaarverslag het licht doen zien Blijkens dit verslag bedroeg het getal leden op 1 Januari 1878 1448 In den loop van het jaar werden 104 nieuwe leden aangenomen en keerden 6 leden van gedclaclieerd uit Indie terug terwyl door oveilijden Ijedankeu en detacheeriog de Vereeuiging 51 leden verloor Op 1 Januari 1879 bedroeg dus het aanial 1507 Hel saldo in kas op 81 December 1878 beliep ƒ 2738 64 Van de uitkeeringen voor de nagelaten betrekkingen van de 16 overleden leden gdureude het afgeloopen jaar werd er één door de weduwe van de overledene geschonken terwijl voor de 15 overige slechts llmaal behoefde te worden bijgedragen door de leden Elke itkeering bedroeg steeds ƒ gSOt Op Woensdag 6 Februari a s zal te Utrecht eene T gadering plaats hebben van belangstellenden uit Tcrschilleude provinciën ter behandeling van een plan om eene iuteruationale tentoonstelling van paarden te houden Zondag avond zjjn nabg Warns in Friesland twee mannen en eene vrouw die op schaatsen waren in een gat gereden ihet het treurig gevolg dat de vrouw en éta der mannen zijn verdronken Niet ver van daar vond men het lyk van den grootvader der verdronken vrouw hij was tot redding toegesneld en is waaiwihünlijk door te groote inspanning onder het loopen of door een val bezweken LI Vrijdag ochtend tussohen 5 en 6 ure heeft in ecue bouwmauswoning aan den Zuidendijk nabij Dordrecht bewoond door A de B Cz eene brutale aanranding met diefttal plaats gehad £ eu tot nog toe onbekend persoon heeft zich toegang weten te rerschaffen tot de schuur en zich daar schuil gehouden totdat i tichter van De B kwam om te Uclken Alstoen is hij stilletjes genaderd en beeft hij tuuir onverhoeds de mots met de gouden hoofdkrullen Tati het hoofd gerokt en is daarmede op den loop gegaan De beroofde is hem nog een eind weegs nar gesneld doch verloor hem door de duisternis spoedig Bit het oog De justitie doet onderzoek Beed veel is er geschreven over de geiykheid om de schepoQ met reddingsmiddelen voor de gezamenlijke bemanning cu eventueel ook voor de passagiers te voorzien om cntastrophen zooals met de Northjleet DeutscAlaitd Schiller en Grosier Kurfürtt voorvielen te vermijden Steeds eqhler sluiten de aangeduide middchu af op do laoeiclijkhcid ze op dek of op andere geschikte plaatsen aan boord te bergen Volgens Nautical Magadne zijn nu door ileii heer Birt reddingstocstellon gcooiisiruecrd waarbij nan ditbezwaar te gemoet gekomen zal worilen Elk toeslelis 6 voet lang en beslaat uit twee evenwijdige holle cylinders die door met ileit buizen mei elkaar verbonden zijn Het kan een gewiclit van 3 10 pundof 10 man met hoofii en scliouders boven waterhouden Zij die er zioli aan redden kuuncn zichzoowel van binnen als van buiten aan het toeslelvasthouden De uitvinder slelt voor een groote hoeveelheid zulke toesleücn builen boord aan te brengenen wel het eene naast liet andere doorloopend langsbeide boordzijden zoodal de cylinders als twee vastmei hel schip verbonden ringen daar omheen loopen zon ler het Ie ontsieren Deze reddingstotstellenkunnen gemakkelijk alle gelijktijdig te water gelaten worden als zij op dezelfde wijze als de ankers van slipporiiirichlingen voorzien worden die in eens losIe maken zijn Een schip van 300 voet lengte kanz Oveel van die toeslellen builen boord bergen datzich een lOOOlal menschen daarmede kunnen redden De kosten zijn zeer gering en de toestellen zijn tegenweer en wind bestand ze uitvinding wordt voor het oogenblik nog beproefd het is echter waarschijnlijk dal ze weldra aan boord van een groot oorlogschip zal worden toegepast De nitnoodiging van den burgemeester van Anisterdam om giften Ie storten ten behoeve van hen die gebrek lijden tengevolge van den stilstand der scheepvaart vindt algemeen gehoor In het Handehhlad van Dinsdag kwam een vermelding voor van giften ten bedr ige van tien duizend gulden j in het no van heden eene lyst van ruim ƒ 4400 Op die lysten komen zelfs eenige giften voor van 1000 Men meldt uit Paramaribo van 4 Jan s Koning huwelijk zal den 7den dezer hier door een volksfeest worden gevierd Bij die gelegenheid zullen vau hel fort Zeelandia 101 salunlschoteu worden afgevuurd de gouverneur zal eene algemeene audiëntie geven en er zal eene groote parade van de schutterij en het garnizoen worden gehouden Eene talrijke commissie ia benoemd met verzoek zich bij don raad van bestuur te willen aaiisluiien tcü einde de vereischte maatregeien Ie berainei oai Z M den koning ter gelegenheid van Hd huwdJijk eeu geschenk te kunnen aanbieden als blijk van de belangstelling van Surinaine s bevolking in die heuglijke gebeurteuis Voor de arrond rechtbarik te s Hagc Werd Dinsdag een zelden voorkomend geval behandeld Er stond namelijk terecht de weduwe van den landbouwer J uit Voorschoten wie bij het overlijden van haar echtgenoot als bewaarsier het beheer van den boedel werd opgedragen met bepaling daU zij tegen voldoening der getaieerde waarde in het bezit er van zou kunnen komen maar dat zij anders de nalatenschap waartoe behalve meerdeijarige ook minderjarige kinderen gerechtigd waren te zijner tijd in natura zou moeten opleveren beklaagd van verduistering van vee goederen en geld tot den boedel behooreilde Deze vervolging werd ingesteld door het openb min op eene schriftelijke klacht door crediteuren van den boedel en ook namens gerechtigden daartoe ingediend Het bleek dat de i vrouw koeien en varkens in betaling had gegeven ter voldoening van schulden ten laste vim den gemee ischappelijken boedel De vrouw die dacht daartoe bevoegd te zijn was van incening dat zij na het overlijden van haar echtgenoot eigenares des boedels was geworden en gaf te keniren dat zij om in haar en barer kinderen onderhoud te doorzien genoodzaakt was om zoo te handelen De subslilnut cifficicr van justitie mr Pape geloofde dat daar de beklaagde hare roeping fran bewaarster niet goed had begrepen dit alleen als eene verzachtende omstandigheid kon gelden Hij requireerde hare veroordeding tot eene maand celstraf en ƒ 100 boete De verdediger van de beklaagde mr J van Gigch verzocht de algeheele vrijspraak zgner cliënte Hij kwam daartoe omdat z i volstrekt niet bewezen was dat er in deze met arglist was gehandeld De vrouw verkeerde steeds in de meening dat zij ifigenarease was geworden Pleiter voerde wijders aan dat het openb nlin niet ontvankelgk moest verklaard worden in zijne vervolging daar beklaagde nie bij de klachte diefstal wordt ten hste gelegW thans tei zake van schending van bewaargeving moest worden veroordeeld en eindelijk I grondde de verdediger zgne conclusie tot vryspraak op het feit dat geen der aanklagers aar beklaagde ieta ter bewaring had gegeven cii dus ook op dit punt geen veroordeeling kou volgen Volgens hem kon door den strafrechter geeue veroordeeling worden uitgesproken omdat iu dit geval door het burgerlijk wetboek wordt voorzien De crediteuren hadden in plaats van eene klacht een civiele actie moeten instellen Na re en depliek werd de uit spraak op aaust Manudag bepaald De Commissie door de Maatschappij tot Nut van t Algemeen in hare jongste algemeene vergadering benoemd tot het zenden van werklieden naar de wereld lenloonBlelling te Pargs heeft thans na zich van hare taak gekweten te hebben de heeren W F A Beijerihck ie Ainsterdan A Le Comle te Delft J Goaschalk mr S Katz J H W Kemman J W Willekes MaoDonald P A Moltu en J C Spin allen te Amsterdam nitgcnoodigd zich tot een Jury te vormen ter beoordeeling en bekroning der ingezonden verslagen en teekeniugen De Vereeniging van en voor Ned industriëclen heeft in Sept jl de aandacht van den minister van Binnent Z iken gevestigd op hel groote belang der nijverheid dat allerwege in voldoende hbeveclheid goed drinkwater worde gevonden en daarom verzocht dat lol de gcnieentebesluren eenige vragen werden gericht over den bestaanden toestand Weinige daecu daarna antwoor lde de minister dat er voor de rrgeering hoe belangrijk dat onderwerp ook zij geen voldoende grond bestaat om de verlangde opgaven ic vragen daar de wijze van voorziening van dtinkvvater in Nederhiud zoo al niet van elke getneeute dan toch voor een groot aantal in alle deelen des Rijks voldoende bekend is zoowel uil het vcrsbig der Stanlsc nnraissie hetwelk i 1H6S is nifgegeven als door de mededeeling omtrentr dit omlerwerp in de jaarverslagen aan den Koning van de bevindingen en handelingeu van het Ganeeskundig Siaalstoezicht Het brsluur der Vereeniging heeft daarop een nader schrijven tot den minister gericht waarin zijn aandacht wordt gevestigd op rie circulaire der Ie Parijs opgerichte Assooi itijii internationale pour l eau potable waarvoor veel buiteiilandsche ministers o Oj LorJt Beaconsfleld en Prins Voii Bismarck hun belangstelling hebben te kennen gegeven Voor de eer van ons land zegt het bewind ware het te betreuren indien de meening kon ontslaan dat de regeering thans nog meent te kunnen volstaan met het onderzoek in 1866 ingsleld Opnieuw dringt het daarom aan op maatregelen die tot het beoogde doel kunnen leiden of aUhauT een opgaaf der bronnen waaruit de kennis van den toestand kan worden geput Aan die zaak wordt zooveel gewicht gehecht omdat Onknnde en vooroordeel ten aanzien van het drinkwater reohlstreeks oorzaken zijn van de grootste volksrampen De minister heeft evenwel blijkens zijn antwoord vau 5 Col jl geen reden gevouden om terug te komen op zijn vroeger schrijven en verwijst wat de bronnen betreft opnieuw naarde verJigeuvau het Geneeskundig Slaalsioezichi De heer J G Jager te Amslrrdaiu bestuurslid der bovengenoemde association iulernatioiiale heeft een circulaire verspreid bevatieiide een uiltreliSil uit rie Revue d liygiènc et de police sanitaire van 15 Jan jl waarin het voorloopig reglement der Vereeniging wffrdt meegedeeld Naar wij vernemen Ml in de maand Februari bij W C De Gr iaff te Haarlem eeu nieuw weekblad het licht zien aan de Kunst Oudheidkunde en Kunstnijverheid gewijd De redactie zal ijaargenomen worden door Dr Jan Ten Brink Men deelt nan de Haarleimcie Courant het volgende mede Het wekt veler verwondering vooral in de betrokken gemeenten dat nog nergens concessie verleend is aan de aanvrager voor 1iet leggen van lokaalspoorw egen De Minster vnn Waterstaat enz heeft nu een algemeen voorschrift of reglement lalen vervaardigen betreffende de loknalspoorwegen waarvoor zoo als men weet zeer Vele concessie aanvragen zijn ingekomen en welke zaak in ons land nog gnheel niew is Dit ontwerp voorschrift is in handen gesteld van de direotiën der groote Spoorweg maatschappijen hier te lande ten einde haar gevoelen daaromtrent in te winnen Eert wanneer dat vastgesteld en geregeld is kan men verwachten dat de deftniiieve concessiën zullen worden verleend Opnieuw heeft mr J L De Brnijn H ps een merkwaardige bijdrage geleverd voor het spaarbankwezen Wg hebben daarbij op het oog zgu dezer dagen in de Staats Courant opgenomen rapport summaire sur les institutions de prëvoyanoe en Hollande een rapport dat in Juli 11 dienst heeft gedaan op het congres de institutions de pr 5voyance by welk ooteres de heer Bruijn Kops optMd 9I9 gedelegeerde der Nederlandsche Begeering U Ontbrak hot oM niet aau plaatsruimte gaarne zonden wg van het geheelc rapport dat lal van wetenswaardige bijzonderheden bevat ecu vertaling geven maar thaus zullen wij ons bepalen lot een kort le mné van hetgeen de heer Kops meedeelt aangaande de quaeslie der postspaarbanken met betrekking tot ons vaderland Tot op dit oogcublik zoo lezen wij in het rapport bestaat in Ntderland nog niet liet stelsel van rijkspostspanrbankeu dal voor het eerst onder het ministerie Gladstone in Engeland in toepassing 18 gebracht cu later ook iu verschillende andere landen werd ingevoerd Reeds van 1863 af maakt echter het tijdschrift i de Economist propaganda voordit denkbeeld en zoowel iu de pers als in deKamer nierd het sinds dien tijd druk besproken In 1870 maakte de heer Fokker lid der TweedeKamer voor Middelburg van de herziening der postwet gebruik om een amendement voor te stellen waarbij in beginsel werd uitgemakt dat er postspaarbanken zouden worden opgericht Het amendement werd verworpen maar het had ten miusiedit resultaat dat er nu ook aan het Ministerie vanPinauciëii meer nauwgezitle studie vau de zaakwerd gemaakt De heer Blussé die als afgevaar digde tegen het amendement Fokker had gestemd verklaarde later als Minister in nnlwoord op eeft tot hem gerichte interpellatie dat de zaak hem meer begon toe te lacheu niarmate hij ze meer bestudeerde en dat hij rlan ook van plan was spoedig met een ontwerp bij de Kamer te komen De hetr Blu SiS bleef echter le kori Minister om aan die belofte te voldoen Zijn opvolger de heer Van Del len verklaarde zich in beginsel tegen bemoeiing van Regeeringswi ge m l hel spa irbinkwezeu Di heer van der Heim neende een middenweg te moeien inslifou Bij Koninklijk bisluil van Dec 1875 werd bepaald dal de po tkantorcn voorlaan als lussoheiipcrs ioo zouden optreden tusschen de parliculiere spaarbanken en de op verscliillcn l nlaa sen verspreide inbrenirers Dit besluit trof echter g i doel het werd zoonel io de Kamer als in de ps rs bijna unaniem afgekeurd en de meeste spairbaiiken verklaarden dan ook dal zij met dergelijkeii slfun niet gediend waren Voor il in de economist werd duidelijk aaugitooud dat door dezen administralieveu maatregel eigenlijk niets was verkregen dau wal fcilelijk reeds besiond de bevoegdheid nl van ieder burger om zijn inbreng per pnstwissel aan de eeu of andere spaartiaiik te doen toekomen Bij de postwet loch was hel verzenden van geld per po t iseel reeds uitvoerig geregeld en voor sp iariubr iig ten moest ondanks bedoeld Kon besluit evenveel wiirdeii betaald als voor andere verzendingen terwijl bovendien de te vervullen formaliteiten vele waren Hel spreekt wel vau zelf dat de met goede bedoeling genomen maatregel volsjrekt geen effect sortierde als men l edenkl dat bv voor kleine iubnng den van bv 60 et 6 cent voor de diensten van het posikanloor moet worden betaald d w z meer dan de renle vnn dat gelil over twee jaar z 11 b r igen Later werd wel is waar hel le lieSin recht verminderd maar de maalregil bleef toch Zoiicler gevolg In 1 Ik gev d zou men hebben mjit ii begii uen met geheel geen rfcht te heffen van de inbreiigirs vau spqarinlagen maar zelfs dau zou waar ctiijnlijk hit oel nog niet bereikt zijn de te verhullen furiiiiiHliilen de inoeilijkhetleu om een keuze le doen tussclien de verschillende particuliere banken de lange lijd die m oct verloopeu voordat de inbrenger eeu f pnarboekje ontvangt of terug ontvangt de ïi r clieidéiibeid van reglemrnt p dat olies maakt dit slilscl wa arbij de postkantoren dienst doen als tussohenpersonen veel minder praclisch dan het stelsel ceiier centrale bank waarvan de postkan toren de agenten zijn Tegen het einde van 1877 werd de posted mi iiistralie met die vaü de telegraphic overgebraohl naar het nieuwe Departement vau Waterstaat Handel en Nijverheid van welk Departement de heer Tok van Poortvlict Mihister werd Toen in December van dat ja r in de Tweede Kamer de spaarbankquaestie A opnieuw ter sprake kwam verklaarde dè Minister Tak op een vraag van de afgevaardigden Idzerda en De Bruijn Kops dat i oV hij van mcenirtg was dal van de postadminisiratie tot bevordering van het sparen meer parlij kon worden getrokken dan thans geschiedde Dat de regeling door den Min van der Heim ontworpen geen doel had getroffen werd volmondig erkend want in de eerste 9 maanden van 187J waren er slechts 301 postwissels lot verzending van spaatinlagen voor spaarbanken verzonden tot een gezamenlijk bedrag van ƒ 15 085 Verder liet de Minlafer zich over de zaak niet uit bigkbaar heeft hij zich nog niet willen binden door een bepaalde belofte voor h t oogenblik kunnen wg slechts hopen Tneer niet Naar mgn meening zgn er voornamelijk twee Y redenen die velen nog doen aarzelen om voorston ders te worden van het Engelsche stelseC lo Men deinst terug voor de yllontwoorde lijkheid die de schatkist op zich zou laden in een tijd van crisis waardoor hot noodzakelijk zoo kunnen worden plotseling alle spaariulagen terug te betalen maar dit bezwaar kan en moet weggenomen worden door goede reglementen en het stellen van de uoodige voorwaarden aau de inbrengers o a dat geen sommen boven een zeker bedrag kunnen worden opgevraagd zonder tijdige voorafgaande kennisgeving Maar nog meer mag meu in dit opzicht verwachten door overneming van de waarborgen van het Belgische stelsel waardoor het gevaar geheel verdwijnt 2o Men vreest door invoering van postspaarbanken het particulier initiatief te ontmoedigen en men bestrijdt dat stelsel in naam van het laisser faire Inderdaad men is hier in dwaling er kan hier geen sprake zijn van inmenging iu parliculiere nijverheid de Slaat wil niet btscliermen niet leiden zelfs de vrijheid van arbeid zal volstrekt niet worden aangestast Wat toch is het doel van alle spaarstelsels uit een sociaal oogpunt Pbilanlhropje in den goeden zin niet waar Welnu als de ervaring ons uu van dag tot dag duidelijker leerl dal er sleed meer gespaard wordt naarraaie de inbreng gemakkelijk geinaakl wordt en dat de particuliere pj irbanken zelfs al waren ze uog vourtrtffelijker dan die te Amsterdam en Rotterdam toch nooit kunnen geven wal de Slaat geven kaïi een permanent bureau dal niet alleen op alle uren maar als het ware op alle plaaMen open is mei een uitstekende complabililiii eu een geoefend flink georgauiseerd personeel dan vraag ik zija die overwegingen niet voldoende om aau te dringen op iU cheukonist van den Slaat Een btrocp op het laisser faire gaat hier nietop Door hel fipi icliten van postspaarbatikeii Tal van Fransche dagbladen namen dezer d igen vau elkander het bericht over dat van len 1 5deii Januari af de coupe s der Fransche staalaapoorwigt n zouden verwarmd worden volgens een nieuw systeem dat vau den ingenieur Suml Het bericht bleek oiiwaar e zijn de tneedoogeDlooze spoorwegadmini tralie zorgt veel te slecht voor de verwarming der waggons dini dat ze zich zoude vermoeien met de toepassing van nieuwe systema s Het bedoelde bericht was dau ook niets anders geweest dan een verminkt Zeker dagblad had namelijk de zorgeloosheid der administratie te dien aanzien willen geesselen en het volgende bericht geplaatst Men veriieenil dat alle waggons van den Staat van 15 Juli af door het Sun systeeui zulten verwarmd worden Sun is zooals men weet het Engelsche woord voor zon n de aardigheid was nog zoo kwaad niet maar wee I toen den anderen morgen zekere redactie van zeker meer dau het eerste gtlezeu dagblad de aardigheid las meende zij het ernstig le raoften opnemen besloot in haar ijshcid dal kennelijk eene vergissing had plaats gehad en veranderde Juli in Januari Het op die wijze verande de bericht werd nog eens door een ander d igbiad gereproduceerd en sun in sum veranderd door eene fout an den zetter En na weinig tijds had het fraaie nieuwtje in bgna alle Fransche dagbladen de ronde gedaan Te Parijs stierf dezer dagen eene vrouw wierenergie eu moed eenmaal de bewondering van geheel Frankrijk wekten Mevrouw Bassel was demoeder van den jongen liuzarenofficier Eugcue Bassel die aan een samenzwceriiig tegen hel Keizerlijk bewind had deelglïnomeii tii toen hiïl plan nerd ontdekt naar hel fort Grégoire te OraS werd verwezen De jonge republikein werd daar zóó wreed behandeld dat zgne onverschrokken moeder den volgeuden brief aan Napoleon III riclitie Mgu zoon Pranoy oflicier en eve ial ik republikeinsch wordl jdoor uwe cipiers te Oran als een wild dier behandeld Een moeras tot legerstede zonder lucht en licht zonder beboorl ke voeding laat men hom onderlangzame maflClingen sterven Het zou grootmoediger zijn zoo gij een ciude aan zijn l en wildetmaken Ik verzoek u don ook dringend mijn kinddadelijk te laten doodschieten Wreek u toch als een Keizer maar handel niet als een tijger De tgger op den keizerstroon was vast besloten de 1 heldhaftige moeder hetzelfd e lot te bereiden als denzoon Alleen door de tnsschcukomst van maar 6lialkVaillaut werd zg gered K orten tgd daarna bezweek de jonge Hossel tengevolge van de ontberingen die meu hem deed lijden j De paardenarts Hartmann te Weenen heeft een middel uitgevonden om het uilglijden van paarden op gladde of glibberige wegen le voorkomen Het bestaat iu een stukje gevulcauiscerd caoutchouc dat juist tusscheii de hoefijzers past eu t welk met drie ijzeren of stalen veertjes aan den hoef bevestigd is het is eeu streep lioiger dan het hoefgz r Het paard loopt daardoor vaster en gemaklgker Het voorwerp wordl zeer geuiaklgk aangebracht en i even spoedig te verwijderen roodat de koetsier er steeds van voorzien kan zijn om het aan te wenden Bij sneeuw en dooiweder belet het nat zich ballen onder den hoef vormen waardoor ongesteldhed en aan den hóef dikwerf worden voorkomen Bij de plaatsvervanging voor de nationale militie heeft zich in de laatste jaren meer dan een het treurige geval voorgedaan dat de personen die remplacanten of nummerverwisselaars bezorgden hun betalingen staakten eu nieltcgensloande het remplacantenloon aan heu was uilbetoald deu armen remplacanleii het hun toekomende onthielden Vandaar vrrscjjn i ije proC dures door de remplacaiiien gevoerd bift van de ouder n voogden de gewone laslgiviVswfe remplaoantbezorgers het hi n loekomende te O ilvaiigen uiettegenstannde deze reeds het volle bedrag bij het contract vnn plaatsvervulling bedongen en nog veel meer don dat aan de remplacanlbezorgers hadden uitbetaald Die procedures eindigden met de veroordeeling der ouders en voogden om al hadden zij reerls aan de reinplacantbt zcgers voldaan den remplacanten het door dezen bedongene uit te kccren De magere troost bleef hun over verhaal te zoeken op de runplaoanlenbezorgrre die alsdan meestal bleken insolvabel te zijn De ouders en voogden betaalden dus tweemalen X n einde dit te voorkomtm geeft mr Benjamins in het Handelsblad aan belaagslellenden den goedenraad om zoodan e ïasigevingen niet te geven doorwelke zij zich Huancieel verbinden tegenover den reinp mt Veel eenvoudiger is het zegt hij dat men een honorarium al zij t ook een ruim honorarium toeIceiit aan de hovcjnbedoclde kantoren doch zelf een cijfer bedingt met den remplai nt voor zijn loon en iu het piitracl met hr rn persoonlijk optreedt Meu weet d in met zekerheiil lo wat men te betalen heeft aan het kantoor dal zich met de plaatsvervulling bcl ist 2o wal de arme remplai ant in werkelijkheid voor zijn dienst praestatie bekomt en 3o beloopt men niet langer risico tweemalen voor hetzelfde doel te b tden Mijnheir Gij wilt weten hoe ik denk over het heilzame der Teercapsnies van Guyit Een spreekwoord vrij wat ouder d ui ik bèn zegt Fox populi vox Dei Eu daar iedereen tejifenwoordig voor Bronchitis verkoudheid en catharre teerkapsnles inneemt en ieder er zich wel bij bevindt en bij voorkomende gelegenheden dalzclfde middel steeds wederom te baat neemt behoef ik naar mgu antwoord niet lang te zoeken Wat de longtering aangaat gelaof ik eenige reserves Ie moeten maken vooral wegens de verschillende vormen waafin zij zich voordoet Iu weerwil der gnnslige resullalen sedert een paar jaar met het gebiuiic van teerkapsnles verkregen acht ik dé kwestie Ie delicaat om er nu reeds over te kutuien oordeelen Skllig kan de teer aan teringlgders niet d m goed doen zij verzacht de hoest die hen zoo afmat en zal in vcK gevallen hun leven rekken maar hen doen herstellen Wg willen het aan de toekomst ovirialeii om daarover na afdoende bewgzei4 een oordeel te vellen Ik voor mij echter zou als ik tering had teeroap ules innemen Hoogachtend heb ik de eer te zgn üw Dv Dr Db Migdm De teerkapsnles van Gnyot zgn verkrjygbaar in dn meeste Apotheken Laatste Berichten Parijs 39 Jan Na eene ciiiferenlie lusscben Mac Mahon Dufaure zijn de ministers bijeengekomen Haflcn namiddag heeft de Ministerraad amierniaal eene zitliiig gehouden Er loopen g rnchten die veel geloof vinden dat Mac Mahon op het punt staat v ui zijn oulslag è ueraen en de Kanurs tot een congres zullen worden bjeen geroepen hetwelk vermoedelijk Gré y of Dufanre tot President on ki zon Tgeede Dépécke Naar men verieUfrl zd Mac Mahon morgen Ie Versailles in ecu Ministerraad pris deeren Hifvolhardt in zijne i igiiing onj deJiesluilni betreffende de mililnire kommandcinenten U oiiderleekenen Deze staat van zaken vA door middel van cfoe