Goudsche Courant, vrijdag 31 januari 1879

Heden overleed na een smartelgk doch gednldig ly den onze geliefde Moeder en Behuwd Moeder GERRITJE ZONNB in den ouderdom van 67 jaren Smartelgk valt ons dit verlies doch de hoop op een beter wederzien doet ons in üods w zen wil berusten A D VERMAAT G VERMAAT ZoNPE Gouda 29 Jannari 1879 Ztadag 2 Fetniari 1879 N 2252 GOUDSCHE COURAMT èD Adverlentieblad voor Gouda en Oinslrekeo ♦ Tot onze diepe droefheid overleed heden te Werkendam in den ouderdom van 76 jaren onze innig geliefde Moeder en Behnwdinoeder Mej de Wed C van dk PDTTE van Westen J van de potte E VAN DE PUTTE DK Klebok Gouda 28 Jan 79 Algetneene en teven hijz kenratgemng De oadergftteekenden betuigen hunnen hartelijken dank aan JOHANNES JOZ van LEEUWEN voor het redden van hun Zoontje welke het ongeluk had bg de Tiendewegsbrug door het iJs te zakken 0 G WÜLFFBAAT Gouda 29 Jan 1879 en Echtgenoote ¥ W af MAANDAG GROOTE van yoorjaars O rniiniDg ZONDAG 2 l EBRUARI 1879 TooneelTooriêtelling Oliver Directie van H W Mciiwcnhuis De twee Weezen Groot succes van den dag Drama Si Grand Spectacle in 8 Tafereelen Entree Ie Rang 40 ets 2e Rang 30 ets Aanvang half Acht ure DADELIJE QEVEAAGD in een Klein Gezin een TWEEDE DIENSTBODE voor Noodhulp of vast op een dorpnabij Gouda Brieven franco Snder letter C aan de Boekhaiidelaren J va BÊNTÜJSI e Xoos te öourfo In een Klein en Fatsoenlijk Gezin bestaat gelegenheid voor iemand ter INWONING met K QST met gebruik vani n vrjj Slaapkamertje tegen 26 s maands adres onder letter W aan het Advertenjie Bureau van A KOK CoHF Boek en Kantoorhandel te Gouda TlSOOP TWEEMO S 6 oot af flink vau toon met eenige Muziek er bjjwoor eën civielen prijs tevens een Prachtige SPEELDOOö met Dubbele Toon Fcanco Brieven ónder N 214 aan h t Bqiean dezer Courant l oodMhap of Tan e ne iuterpellatie aan de Kamer wordeu blootgelegd Voor net geral dat Mac Hahoa alsdan in bet besluit der Kamer aanleiding rindt om af te treden acht men de rerkieiing Tan Orévy waarschijnlijk Dufaure wil geen candidatuur Toor het Presidentschap aannemen Derde liép cke Het gerucht dat Mac Mahon reeds tou lijn aficetreden is voorbarig Vermoedelgk tullen de Ministen morgen a u de Kamer den staat van taken blootleggen en dan lou Mac Mahon wanneer de Kamer de Ministerieele roorstellen betreffende de militaire kommanijementeu goedkeurt tijn ontslag kunnen nemen Er beslaat dus geen waarschijulgk heid dat de Kamers gelyk men meende nog vóór Vr jdag in congres oudeu kunnen bijeeukomeu JKARKTBEBICHTEN Gouda 30 Januari 1879 Door de stremming der Taart was do omtel Tan geen beteekenis De Teemarkt met weinig aKnvoer den handel Tlug schapen traag magere varkeus en biggen vlug te Terkoopen Boter ƒ 1 48 ƒ 1 60 V E R B £ T E R I N O Ooder de iasebrijviDg voor de AnDbesIcding tsd het boafcn gcBoQW der mMtscbeppg de Volhnrdin werd iu ons vorifr or geaoemd N Koomg H Dit moet ryn J N KONINGS Burgerlijke Stand Oouda GEBOREN 28 Jan igolha ooden W J Vermeulen en k Verklik Petrue Jobannes Uilhelini ouders F J W Prang eo Voordewind Willem ouders A Sehriek en P Tin der 1 1 29 Cornells ouders Kater eu £ un Scboorl OVERLEDEN 87 Jan C H O Koopinau 3 m D C Uoornik n m 28 J Elieita lBd TA Toen 85 j C Smit b r Tan D Bonnenr 73 J 11 n 29 A G TSB Sonsbeek b r lan i N Scheltc na S7j 11 n II i Brinkman 27 J W D Sebeffer 9 m 80 C Meiider Wgk 7j GEHUWD 2S Jaa J 1 r Vellen en M C Cnüpers H Sebmidt en 1 E Abersch Bnrgermke Stand win onderstaande gemeenten van 23 tot 30 Jan 1879 Moordrecht GEBOBENs Fhilippus ouders J Itarendrecht en M NaanvKhnt Jan ouders F K fan Tilburg E Verboom OVEBlEDKNi A ia Kranenborg 72 j Gouderak GEBOREN Jan Jobannes ouders C Palsgranf en W Tirbosf Hsnnijalje ooders l de Kiriadsteniet en T van den BoTaf f GVEBLEDBV J Luijl 20 j A G Plam 7 m ONDERTROUWD J Ricl eld Slj en N de Bruin S2j Stolwijk GEBOREN Biatiaantj Fggje ondtrs W tii Mederen en B san Leeuwen OKDEBTROUWDi A de Vries met A ean Dam Haastrecht GEBOREN Tenni onder H de Gmaf en M Noorderaan OVERLEDEN M Groen 1 m J Koinpeer 83 j K Steehouwer 1 j J de Graaf 8 j Waddinxveen GEBOREN Allda Johanna ouders T GroenoTeld en J Verwey Gomt ouders T Burger en J Sekcri Xilriana Ofidera B Tan ier btelt en A de Hoog Mietje Marga retb oaders F Veraloot eo A Tan Wilge Jao ouders G Tkn der Beiden en C Rosbergeu Abraham ouders K de He r J Vat OTERLEUEN T Tan der Hoete 26 j J Veerman 11 m C tan KlaTeren 2 m 11 tbu dir Winden 3m U A Geeris 9 ai i den Hollander 2 m ONDERTROUWD J Hogerdijk en B Droog OEHüWDi W Koster en M de Boog ADVERTENTIfiW Heden overleed na een langdarig Igden m n innig geliefde Echtgenoote CATHARINA SMIT in den onderdom van bjjna 74 jaren na èene gelukkige Ecbtvereeniging van 47 jaren AUen die den overledene gekend hebben zullen kunnen besefien wat ik in haar verlies Mede uit naam mgner Kinderen en Behuwd Kinderen D BONNEUB Gouda 28 Jannari 1879 Na een langdurig en smartiel jk lijden ontsliap heden morgen tot diepe droefheid van mg en nare BehnwcT Kinderen mgne griefde Echtgenoote A O van SONSBEEK in den ouderdom van bjjns 58 jaar J NI SCHBLTEMA g mia 7 Ja Bari 187 IJSCLUB GO Aan HH L en der IJsclub wordt be cht 1 dat de Wedstrjjd op Schaatsen voor MANNEN bovL de 18 jaar morgen VRIJDAG te 10 VMt op den Bleekerssingel aanvangt 2 dat d Leden ieder met ééne Dame vlijen Toegantf hebben tot de afgesloten ruimte en op het kazerneplein f m Oe Ingang tot het Feestterrein is bij be Brugwachtershuisje aan de Eleiwegsbrug Hw BESTUUR Gouda a 0 Jannari 79 Aan de Leldsche LIJi BAAN firma A Van DRIEL Co kunnen eenige Knappe Spinners liefst met HEKELEN bekend geplaats worden Aanbiedingen in persoon aan bet Kantoor van bovengenoemde firma Leiden Levendaal No M HAAR Ontwikkeling Weder 9 getuigschriften ontvangen dus 743 gis volgt Dordrecht Almelo Maastricht Veendam Almelo Sas van Gent 22 eGravenhage24 N 1 uit Maastricht 2 Woerden M Daar u reeds 742 getuigschriften hebt betrefiiende de goede uitwerking vai uwe haarbalsem zoo mag u van mgn naam gebmikmaken alleen tea doel hebbende uwe balsemaan te bevelen omdat uw preparaat mgn hoofdhaar loeder heeft doen groeien 22 Dec 1878 Get p DE WANDEL Sat van Gent Maféchauitée te paard Uitval van Haar Roos of Schitfers dun Haar Kale Plekken Pijn in de Schedelbuid Haar of Baardworm Vroegtijdig Grijs worden al deze onaangenaamheden worden Jverbannen door jnnnHAAH ONTWIKKELINGS BALSEM Binnen kort tgd verkrijgt de behaafde huidhaar vonge groeikracht weder Franco aanvraag it 2 de flacon tegen postwissel postzegel als ook tegen Rembours bjj THEOPHILE Ha arkundige Prederiksplein No 32 Amiterdam VfTJ De best Uingsbrief wordt onvoorJLN jjs waardel jk terug gezonden Om mjj te vr waren van misleiding nit aardigheid van een of ander grappenmaker of concurrent zoo tracht ik altjjd een duplicaat van de schenkers te ontvangen Aldus de 743 attesten zijn van duplicaten en postbrief stempels VQprzien en bg mg voor een ieder ter lezing GODDA DilBK VAS Aj BwHSMAlf I BU deze Gooraat behoort een BUvoepseL BEPERKING VAN HBTDRANPERBftUIIL Dagelgkg leest men in de bladen dat door Terschillende vereenigingen adressen gericht worden tot de hoóge regcering om maatregelen te beramen b m zoo mogelyk het drankverbmik te beperken Niemand zal het ontkennen dat dit belangrgk is zeer ten nadeele van vele gezinnen waarvan de kostwinner een deel zjjner verdiensten aan alcohol uitoeeft Reeds lang ii op dit misbruik de aandacht gevestigd men zou bgna kunnen zeggen dat de klachten even ond zgn als de geschiedenis Reeds de oude Dnitscheri waren De amde drinkers en onze taal biedt een grooten voorraad van spreekwoorden en spreekwoordelgke uitdrukkingen aan die aan het drankverbmik ontleend zgn Hoeveel uitdrukkingen bezitten wg niet om aan te duiden dat iemand meer drank gebruikt heeft dan wel noodig wasi Hoeveel verordeningen worden niet in de placcaatboeken der verschillende teden gevoiiden tegen te overdadige maaltgdea tegen drinkgelagen en drankhuizen waarbg de tegenwoordige verordeningen om te tien of elf nren te sluiten slechts kinderspel zgn En dat die niet onnoodig waren blgkt nit vele uken Deck slechts aan de kolossale drinkgla zen van allerlei vorm en namen aan die kroezen koppen napp pokalen koppetassen molenbeken enz en4i waarbg onze glaasjes van geeu beteekenis zyn aan die massief eikenhouten tafels die nog oj lofnmk veigaderpUatMD van poldêrbëstnren eu andere magistrsatsper onen te zien zgn waarin voor ieder der aanzittenden en lade was om het te overtollig gebruik te koDiien verbergen om daarna weder met nieuwen moed en nieuw succes te kunnen beginnen aan die beschrgvingen van bruiloften doop plechtigbeden en begrafenis malen die niet zelden twee of drie dagen achter elkander duurden waarlgk welke deugden onze voorouders bezeten hebbeo de dangd der matigheid was dikwgli ver te zoeken ec onze schilders behoefden niet verre te gaan wanneer zg een dronkemanstafreel wilden schetsen Welke verordeningen tegen het kwaad gegeven werden het baatte weinig of niets het bestond eil kon door geen wetten of besluiten der magistraten uitoeroeid worden Gelukkig st mden 01 voorvaderen evenmin als hun nakomelingschap alleen Ook andere volken maakten en maken zich4iog aan misbrnik schuldig De Belgen mogen zich bgv niet te buiten aaa aan Schiedam of Fransche hun bier IR al even nadeelig wanneer het overdadig gebruikt wordt de Engelschman heeft zgn wiskey zg porter en ale of hoe die zware bieren mogen heeten Het Beiersdi Uw der Dnitschers is ook hier ffanoeg bekend andere volken hebben weer andere nationale dranken die door idlen gebruikt door velen misbmikt worden De kwaal i dns ond en algemeen en verordeningen hebbes nooit veel gebaat om haar weg te nemen Heeft men zich in de l tste tgden in Earojm hoofilzakelgk tot zedelgke middelen bepaald is hier te lande sedert jaren de vereeniging tot afeehcffing van den sterken drank met ger ig sncces werkzaam is onlangs de Multapatiorsbond opgericht op beter sncees hopende in Amerika heeft men het met tal van verordeningen beproefd en zelfs is in eenige gtaten het verkoopea vaa sterken dranken geheel verboden f en zijn déze alleen bg apothekers als geneesmiddel te verkregen welke wetten echter op allerlei Vfgzen ontdoken worden Ook hier z n door eenige gemeentebesturen rerordenjn en Vastgesteld tegei hen die zi in beschonken toestand r bel openbaar vertoonen en herhaaldelgk is kebleken dat het zeer gemakkelgk is zulke v rdeningen vast te stellen maar dat aan d nitvoering tal van bezwaren verbonden zgn Moet dan het laisser £ üre ook bg deze zaak alleen in acht genoiten worden en moet men met het oo op t etgeen hier ei elders in vroeger eu later tgd reads gesehied is eenvoudig berusten en niets volstrekt niets doen om het kwaad te keeren De adressanten zgn niet van dit gevoelen zg roepen de tnsschenkomst der regeering in hoe weinig vruchten die tnsselieakomst tot nu toe heeft opgeleverd Wat zal de regeering kiamen doen f Zg zal het getal verkoophuizen va $ geestrijke dranken tot een zeker aan tal kunnen beperken en die verkoopers een zwaar patent kannen laten betalen de gelegenheid toch maakt niet zelden den dief Maar zal zg daardoor knnaen beletten dat in de gezinnen meer gedrpukeo wordt en i l zg daardoor het gevaar niet vermeerderen dat ooü p vrouwen zich aan mislHraik zullen schuldig maken wat hier te lande geftkkig nog ho st zelden voorkomt Is het aogelgk vaste r ls te stellen hoeveel herbergen op de 500 of 1000 zielen geduld zullen worden met het o op de vreemdelingen die op de e e plaats veel meer dan op de andere worden itaagetroffen Het getal hefbergeu dat Uaaapag of Dinsdag in onze gemeente ruim voldoende zou zgn zoo op den marktdag onvold l1 lli Üfi tn Het mUl wnr TOOT © oiHa met eeffTMSSlgTce bsndelsbeweging en scheepvaart onvoldoende bigken als daar in dezelfde evenredigheid verlof werd gegeven als bgv te Oude ater en Schoonhoven Men vril het misbrnik tegengaan en dit is uitmuntend maar men mag men kan dit niet doen ten koste van hen die zich nimmer aan misbruik schuldig gemaakt hebben en die toch tot slachtoffers zouden gemaakt worden Aet bevoorrechte draukverkoopers Om deze en andere redenen ton de nitvoering van znlk een bepaling op tal van bezwaren stuiten Minder bezwaarigk zon het zgn als men bepaalde dat een drankverkooper niets anders dan drank mocht verkoopn Vooral ten platten lande worden door de bakkers kruideniers en andere klein handêlaars ook sterke dranken verkpcht en dit zou men kunnen doen ophouden omdat dat drinken aan den toonbank zeer het misbrnik in de hand werkt Moeilijk zal de regeering echter verder kunnen gaan zonder velerlei belangen te benadeelen Het misbruik bestaat niemand zal het loochenen maar niet zoo dat juist thans buitengewone maatregelen noodig zouden zgn Veel meer dan van dwangmiddelen moet van meerdere beschaving verwacht worden Zg die den werkman in de gelegenheid stellen goede gezonde woningitn te betreken doen meer om het misbrnik tegen te gaan dan zg die op vergaderingen en meetings het schadelgke daarvan in het licht stellen Goede woningen goede lectuur zullen deChuiaelgkheid langzaam maar zeker l evorderen vooral als de vrouw vanden werkman beter ontwikkeld dan tot nn toe meestal het geval is den man aan huis weet te boeien Daarvan niet van dwangmiddelen is verbetering te wachten de adressanten mogeh overwegen of zg in die richting gedaan hebben wat hun hand vond te doen L BUITENLAND BulteDlaodsch OveriUhl Eene merkwaardige leroltftio heeft ia Prankrgk plaats gehad merlfwaardig vooral door haar vreedzaam verloop De maarschallc presidcnt Mae Mahou is afj etreden ep errangen door Jnles Gréiy deu Toorzitler der kamer Zooals ij reeds in oni vorig nummer beriohtten had MacMalioii bezwaar t en de vervanging an sommige ODmmaudanteu der groote iegirkorpneu Althans dit was zy roor cewcnd motief gel lc blykt uil den brief tr idrmude hy aan de kamers keouit gaf van igu outjlag Hoe dil 7ij bij den president schijnt deze geheele zaak slichls de droppel te ïijn geweest ilie den beker deed orerloopen Algemeen neemt men aan dat hij tot z n liesluit gebracht werd door den geheelcn gang van zaken en vooral door het vooruitzicht dat de vroegere ministers in staat van beschuldiging Kouden worden gesteld Zeer kalm is dat besluit door de kamers vernomea en onmiddellijk zijn deze in congres vereeniïd ten einde eeu plaatsvervanger te kiezen Met fit 3 van de ruim 700 stemmen werd Grëvy benoemd voor 7 jaar Het mitiisteiie is voorloopig gcbandhaatd schoon Dufutre voornemens schijnt te zyii zich in bet particuliere leven terug te trekken M 6 Mahon heeft rerfls spoedig den nieuwen president bezocht om heio geluk te wenscheu De aamenkomst was bijzonder hoffelijk Het heengaan van den maarschalk is voor denstaatkundigen toestand in Frankrijk eene opluchting ledervheeft nn begrepen dat de Maarschalk ia derdand enmogelijk was geworden Hij heeft allemiddelen uitgeput om deo loop van Kakmi tegente honden en n1et te doen regeeren ia dm geestvan de meerderheid der natie maar ui dien vnh eene achter de schermen blyvende coterie Vuur een wrt fc r niet M lfmini de ieberhf natie fir de grooWte beroering brengen wil is er dan fliobl ééa uitweg en ten laatste beeft de Maarschalk dim gekozc Niemand kan nu nog iets anders weusohea iemand altyd die de openbare nut hoopte gehadSlaafdte zien Ware het wedee tot een vergelgk gekomentusschen den Maarschalk en igne ministers niemandzon het hebben vertrouwd en het kon niet anders of ieder oogeoblik tonden weer nieuwe moeilijkhedenzgn gerezen Cristeren was de keuze van een voorzitter der kamer aan de orde in plaats van Grévy Men verwacht dat Oahibetta de groote meerderheid op zich zal vereenigen Gréry die thans het hoofd is der republiek isgeboren iu 1814 in het dep Jura en hee t dns denleeftijd van ruim 64 jaar bereikt Hg is zijnloopbaan even als G mbetta eu Uufanre als advD caat begonnen Met Dufaure behoorde Jules Grévy tot die lepnblikeinen waarop Frankrgk bet oog gevestigd hield in een tgd van crisis Zulk een crisis heeft Frankrijk eergisteren doorstaan en tonder Jules Gréry ware dat sohoone land misschien voor gernimen tgd san de vreeaelgkste beroeringen blootgesteld geweest Jults Orévy s vastheid van karakter en gematigdheid tgn bekend tij ne gehechtheid aan ds Bepabliek staat boren verdenking De eergisterenavond gedane keuze mag dan ook gelukkig genoemd worden Naj t de Fr msche crisis is het de Bussiso ipest wt lke het meest de aandacht van het publiei esig houdt blijkens een gisteren ontvangen offioiëef Silssisch telegram is de ziekte nitgebroken op een aatimerkelg ken afstand van den eigenlijken zetel der besmetting wat een slacht teekeu is De Bunisohe Begeering heeft een commissaris benoemd die met uitgebreide volmaoht naar de besmette sireek is vertrokken de Begeeriug levert door het bericht van gisteren het bewgs dat tg den wa eii sta it van taken hiet meer wil geheim hou len trouwrua du iiu niet meer want oowil de Üostcurijk che iil de Duilsche Bcgeering zenden oommissies iiaiir Riihliind om tich van den iiard der cicktc op de hoogte Ie stellen Uit Busland wordt door den Oostennjksolifn gezant aan zgoc Begeeniig gemeld dol volgens ile oiBoiede bsrichlen dour het Ministerie van üniieoJandsoUe Zuktn uit Welljauka ontvangen Miüt tweu personen aan de pe t tijn overleden Een doo Osten de ander Sisten JanasH Sedert tien t d zgn