Goudsche Courant, zondag 2 februari 1879

stitutioneel Minister zal voorzeker niet eigendunkelijkeen zoodanig gegeven wenk roekeloos in den windslaan Maar van de grondwettige verplichting tothet opmaken der nominatie kau de Kamer zieh ingeen geval ontslaan 1 Woensdag jl werd te Berg Ambacht eene hardrijderij op schaatsen gehouden voor jonge lieden en mannen Van de 32 deelnemers won A Oskamp Az deu prijs ƒ 20 en A van den Heuvel de premie f 5 Donderdag werd weder hardrijderij gehouden tusschen jongens beneden 12 jaar Van de 22 deelnemers won H van der Graaf oud circii 12 jaar 1 den prijs eeu meerschuim cigarenpijp met ƒ 1 en C Rookeii oud 8 jaar de premie eeu dito prijs met ƒ 0 50 Op den zelfden dag werd er h nrdrijderij gehouden tnsschen paren Hieraan namen 24 pareu deel deu prijs ƒ 20 bekwamen G Verhoog Az en A Kool van Stolwijk de premie ƒ 5 J Bookeu en J Verhoog Ad Behalve A Kool zijn al de genoemde personen inwoners der gemeente Berg Ambacht De heer De Blochausen maakt in de ïnd Luxehib het volgeude résumé liekencl van de tois praak door Z M den Koning Groothertog bij geh genheid der receptie op 28 dezer tot de verschillende Luxemburgsche corporatien gericht Mijne Heeren I iilk acht Mij gelukkig V allen om Mijn persoon vereeuigd Ie zien ii du zoo mortvol oogenblil Hel Groothertogdom zoowel als Ik hebben door het iirschiideu vau Mgn welbeminden Broeder Prins Hendrik een onherstelbaar verlies geleden Uw land heeft in alle moeilijke omatandighedcu welke het doorlcefele een schitterend voorbeeld van wijsheid v in trouw ei verknochtheid aan het buis van OranjtNasflntt gegeven Mijue Heeren I Ik ben er trotach op het te zeggen en te erkennen aan de toewijding en aau de liefde van Mgn eeuwig betreurden Broeder hebben wij veel van de sinndvasligheid dier gevoelens te d itikeii Gg 7ult Mijne Heeren met Mij een zoo dierbare nagedachtenis voortdurend in eere houden het zwaar veilies dat wij Gij en Ik hcblien geleden zal de b iudeu leoht verstarken welke bti Groothertogdom aau M ijn persoon verbinden ffUooT naar het goede te streven en voor de loekomst l Jk iu het verleden werkz iam te zijn voor di fojjüispoed en het geluk vau hel Groothertogdifa Jzal Uw Koning Groothertog zal het lOUverdMe t en zult gij allen den weg volgen dien Prins iSndrik ons zoo roemrijk heeft afgebakend en zóó lulleu wij op waardige wijze een ons dierbare nnSedaohteuis cercu lOONEELlTEÏÏWS De avond eergistereu in Otu Gtuwgeus schouwburgzaal doorgebraeht was hoogst gcnotvol Aande eene zyde een boeiend stuk dat nu eens eeutraan in het oog deed opwellen dan weder den toeschou ier een gullen lach ontlokte en aau den anderenkant een meesterlijk prachtig spel van geoefende talentvolle acteurs Hoe lang dan ook de voorstelling duurde die vroeger begon en later eindigdedan gewoonlijk geen oogeublik te lang vauden aanvang tot aau het slot bleef ulier aaudaciitgespannen Dümes e Bttri vil Pont Ami is een stik waarin de tragische en komische tooneelcn elkandir zoo snel afwisselen dat men nog geheel onder deu indruk van een hoogst aandoenlijke passage plotseling een vroolgk tooneelije voor oogen krggt dat de ernstige stemming voor een gcheele andere doet plaata maken welke overgang evenwel niets hiuderlgks of onaangen ianis heeft dank zij het talent waarmede Sardou weet te schrgven OntegentjKgeH ioÉiil hel stuk bf het Htonseert het wieul overtloedig gentit i Vlat niet ttan enkele minnaars van dit of dat genre maar aan een vereeiiiging van mensohen die in ontwiklieling denkbeelden en sympathieèa hemelsbreed veifofaillen Voorzeker het heeft zoomin elders nis hier Ie lande aan vele aanmerkingen ontbroken ouder de critici die het stuk beoordeelden men heeft het onnatuurlijk gevonden dat Faiike de St Andre zioh opofl erde om de nngedaclitcuis te redden van zgu vader die overleden was terwijl hg op hetzelfde oogeobiik zijn moeder zijn bruid en zichzelf die nog i n het rijk der levenden verkeerden ongelukkig maakte men 4ieeft het vreemd gevonden dal Afarcetle die iu mevrouw de St Audrc leohls de vrouw kon zien die het beletsel was geweest tot haar huwelijk zooveel laoeite deed 0 ti het geheim voor haar te bc ait3Bi men ndklte het oBlvaarschyiitfjk dat niemand idwl rochat niel aan den vailer dadit daar die toch gewoon was langen Igd obtcrecu in Purijs te geen terfge allcn meer loorgekomen De besmettelijke plantseu aiJQ rolkomeu afgesloten De liekte neemt dauk zij de strenge koude merkbaar af Het gerucht dat zg ïich ook te Odessa zon vertoond hebben wordt stellig tegengesproken Daitschlaud en Ocsteurijk gaan steeds voort methet nemin van maatregelen om de uitbreiding derepidemie Ie vooncoraen Ëeuigszius zonderling staat tegenovef de wij e voorzorgen dier beide larden het j rzet van Italic tegen de belemmering die de halWel met Euslaud daardoor ouderdudi De Ilalie sprekende over de samenstelling der partgen in het Italiaansch Parlement wijst op de groote verdeeldheid welke onder baar bestaat Het is zegt het blad alsof men in Italië een uitzondering wil maken op dep over il elders erkenden regel dat geen degelijk patlementuir stelsel mogelijk is zonder eene krachtige samenstelling der partijen Om zich hiervan een deukbuld te inakcn behoeft men slechts een vluchtig oog te slaan op de verschillende fraoliéu waaruil de Kamer der Afgeiaardigden bestaat Men vindt er in de uiterste linkerzijde de verschillende groepen onder Bertani C iiroli Nicoter i Crtspi AbignentiSorrentino en Dtpretis in het liukerecntrura de groep Mordini in bet rechlercentruni de groepSella aan de uiterste rechterzijde de gruep Di Masino thans nog eerst in hare wording en tussohen al die groepen als een vliegend korps de Tosoaansohe dissidenten Eu wij zijn niet zeker zegt de llaf f hij dit vluchtig overzicht niet nog eenige kleiuefe fractien vergelen te hebben Er bestaat hier eene betteurenswanrdige staalkundige vcrwanii waarnit men 300 spoedig mogelijk mott trachten te geraken door een nieuwe krachtige organisatie waarbij de staatslieden zich niet laten leiden door persoonlijke of plaatselijke maar door algemeen erkende bel iiigen Wij hebben reeds meer aan eens een datutn moeten opgeven waarop men meende d it de Bnigaarsche notabelen zouden bgeenkomen en moeten thans weder een telegram uit ïirnova aan de Timei geficht opnearto waarin bericht wordt dal die lang verwachte vergadering onbepaald is uitgesteld Eienals bij alle berichten uit het oosten raden wij hkr ook voorzichtigheid aan in het geloof slaan aan de telegrammen De correspondenten zullen zelveu ook wel niet altijd wijs kunnen worden uit het net van intriges dat le uitvoering ïvan het Berlijnsche tractaat ald iar omgeeft Ook in Oosl Rnmelié gaau de zaken niet naar wensch De Europeesohe oommissie vordert niet met het vaststellen der staatkiindige levensvoorwaarden voor die provincie door den tegenstand der Russische afgevaardigden en de zaakgelastigde van Oostenrijk heeft dat feit rondweg in eene motie geformuleerd die met algemeene stemmen behalve die van de Russen en de üuitschers werd aangenomen Hier wederom evenals in de Rhodope cjrnmissie is eene aandoenlijke overeenstemming te bemerken tussohen Rusland en de regeering van prins Bismarck die de tiitvoeriug van het in zijne hoofdstad gesloten tractaat niet van genoeg genicht chijnt te achten om er zgu oostelgken buurman voor te grieven BINNENLAND 6OUDA 1 Februari 1879 Dezer dagen werd alhier eene vergadering gehouden door het bestuur der kiesvereeniging Bnrfferplichi waarin ook de liesturen van de andere tot het kiesdistrict behoorende kiesvereenigingeu waren uitgenoodigd benevens belangstellende kiezers uit Zwammerdam Aarlanderveen Alfen en andere onderkiesdiiJrioten teneinde de wenschelijkheid te bespreken om eene centrale kiesvereeniging op te richten waartoe dan ook in beginsel werd besloten Nog in deze maand zal eene nadere samenkomst plaats hebben waarin het ontworpen reglement zal behandeld en een bestuur benoemd worden Mawag 5 Februari e k heeft eene vergadering plaata d Debatiug club De heer S van Milligen zal daarin als spreker optreden en wel over het volgeude ondenverp Iets over de Muziek van het verleden en van dezen Tijd A De Knziek der onde volken en die derMiddeleeuwen B Dt Opera Wagner s Ring des Nibelungen Dinsdag 11 Februari zal als spreker in het hiergevestigd Departement der Maatschappij tol Nut van t Algemeen optreden de heer J van Loeaen Martinet üt Zwolle Hej M S Rugtër alhier is gisteren benoemd tot hulponderwijzeres aan de openbare Jongejuifrouwenschool te Utrecht GistewB tA Pf ia Bl eker iiigel alhier de un gckoudigde tvedsirijd op schaatsen plaats van wegc de IJsclub Gouda Een buitengewoon groot aantal belangstellenden woonde dit feest bij dat opgeluisterd werd door de muziek der jagers uit de Residentie Djiuk zij de lüffelgke maatregelen van het Bestuur liep alks in de beste orde af waartoe ook politie en militairen het hunne deden De uitslag was als volgt De prijs van ƒ 75 werd behaald door A van den Berg te Benlhuizen De eerste premie van ƒ 35 door W vau den Heuvel te Zuid Broek De tweede premie van 15 door A Oskam te Bcrgambachl Het gAal ibei cdingers bedroeg 48 Na afloop der hardrijderij trok men naar Ons Genoegen faar de prijsuitdecling plaats had De president der IJsclub de heer C C 11 Prince hield een toepasselijke toespraak waarop de winner van itn prijs A van den Berg een woord van eikeiitelijkhetd betuigde voor de wijze waarop men hier was ontvangen VERGADERING van urn GEMEENTKHAAD Dinsil ij don 4 Februari 1879 des namiddags ten 1 ure ten einde te behandelen Etn voorstel tot wijzi i ing der bogrooliiig voor het Wees en Elemorseniershuis dieust 1878 Idem dur begrootiug van het Israëlitisch Armbestuur dienst 1878 Een voorstel tot wijziging der geraecntfcbegrootiug dunst 1878 De vourstcücn betrekkelijk de regeling van het onderwijs aan de op te richten Tweede Burgerschool voor Jongens Een voorstel betrekkelijk de uitgifte van bouwterrein by de Crabethstraal De voorstellen tot het brengen van wijzigingen in sommige artikelen der voorwaarden voor de concessie tot aanleg en exploitatie eentr waterleiding alhier Te benoemen Ecnen Stads Geneesheer Eeiien Leeraar in h ct hand en rechtlynig leekeneu aan de Burgeravondschool Bij alle regimenten infanterie znllen 500 miliciensder lichting van 1878 tot 30 September a s onder de wapenen moeten verblijven De overigemanschappen dii r lichting zullen tegen 1 Mei o 8 met groot verlof vertrekken Er is eene circulaire vwspreid om bijdragen te vragen voor een gedenkteeken op het graf van Aart Admiraal De oproeping gaat uit van de heeren G van Gorkom en II de Veer Amsterdam J de Vries Haarlem S C van Doesburgh I iden A G van Hamel en C van Nieveldt Rotterdam benevens de heeren L Akkerhuijs JEz dr C J van Ketwich 8 E van Nooten C H van Scherpenzeel en D Teijinck allen te Schoonhoven De modellen der drie opgeroepen inzenders op deprijsvraag voor de raouuinentale fonteinen te Soisldijk uitgevoerd op 1 10 vau de ware grootte zijn thansopgeleverd en staan in een der zalen van het Museumvfin der Hoop te Amsterdam Naar het blykt heeftde ontwerper van Ees Dubia Sirackc de ingezonden teekefting niet geheel gevolgd Het voetstukvan de fontein is gewijzigd en de manuenfiguren die op de teekcning den voel zetten op eei dolfijn hebben thans een paar kronkelende slangen aan devoeten Ook het ontwerp Constantia is een weinig gewijzigd De minister va finaiicicu heeft zijue memorie van antwoord op het voorlotfpig verslag over het ontwerp betrekkelijk de herzi iing der belastbare opbrengsf van de ongebouwde eigendommen aan de tweed kamer ingezonden Hij handhaaft het ontwerp als noodig om de bestaande onbillijkheden weg te nemen Eerst nadat bepaald zal zgn het gezamenlijk bedrag der werkelijk belastbare opbrengst van alle eigendommen kun eene beslissing warden genomen omtrent belasting en peroentpge oijfer Met wgziging van het oorspronkelijk ontwerp wordt dan ook nu voorgesteld dat het belasting cijfer in verband met de nitkorasten der herziening op ui uw bij de wet zal worden vaStgp teld en omgeslagen over het gezamenlijk bedrag der belastbare opbrengst Dus zoowel om de onbillijkheden bij de beiÈng der grondbelasting weg Ie nemen nis met het oog op eene mogelgke verhooging dier belasting is deze herziening noodzakelijk Hetzij de plaats die de grondbelasting in het zamenstel onzer belasting injiierae ongewijzigd blijve hetzij ze verandert in beide gevallen is deze herziening aan de orde Daarmede zal geruimen tgd verloopen Omdat zij te gelijk onverinijdelgk is en niets prejudicieert komt het raadzaam voor aan haar allereerst de hand te slaan Mocht de wetgevende macht zich genoodzaakt vinden de grondbelasting te verhoggen dan zou de op e leggen nieuwe last uit het oogpunt van recht en billijkheid dubbel drukken indien zij zich daarbg had te richten naar de tegenwoordige door het kadaster aangewezen belastbare opbrengst In eene bij deze memorie gevoegde nota van wg ziging zijn overigens verschillende wijzigingen aaugebracht in de artikelen van het ontwerp doch zonder de hoofdbeginselen daarvan aan te tasten Gisterennacht werd door drie dieven inbraak gepleegd in het kantoor der oliehandelaars Boer 8c ïimmers aan de Meermanssiraat Ie Rotterdam Zij hadden zich door het verbreken van eene ruit aan de voorzijde een toegang gemaakt doch moesten hun plan üpïeven daar een bovenbewoner door t geraas dat zij maakten wakker geworden het voor hen onveilig maakte Zij kozen bet hszeapsd De politie doet onderzoek Bij de vermelding van den uitslag der rerkiezing voor een lid der Tweede Kamer in het district Leeuwarden maakt de Amst Cl de volgende opmerking Zoo hebben dan de kiezers in Leeuwarden aan de militaire specialiteit de Hoo van Alderwerelt een militante specialiteit op godsdienstig gebied als opvolger gegeven Zouden de Friezen jaloersch zijn geweest voii de West Friezen der Zaan en aan hun predikant staatsman een pendant hebben willen geven Intusschen moet Nederland op die wijze wel een treurige toekomst te gemoel g ian Het krijgswezen eischt volgens algemeen gevoelen dringeuil voorziening de Tweede Kamer heeft behoefte aan voorlichting te dien aanzien en de kiezers zenden predikanten die lust hebben om den rac aux orliet Ie werpen en aau de polilifk te doeu naar het Binuenhof Men meldt uit Schiedam Onder de ijsvermaken alhier behoort ook het volgende Eeu paal wordt in een ijsveld geslagen eii laarop een wagcuwiel geplaatst anii het wiel wordt dan een touw bevestigd en aau het einde daarvan een plank of slede waarop zich een persoon plaatst daarna wordt het wiel in beweging gebracht zoodat ten slotte de slede met dongeen die er in zit inet verbazende snelheid ronddraait Dezer dagen werd alhier deze liefhebberij uitgevoerd door eenige mannen De persoifn die op dfl slede zat was eeu jongeling van onge eer 20 jaar Door de snelle ronildraaiing vloog hö van de slede af en kwam met het hoofd legen een schutting aan met het gevolg dat zgn hoofd werd verbrijzeld en hij op de plaats dood bleef De Lttndiouw Coiirmt verneèwit dat de hr I J do Beucker te Antwerpen voor niet minder dan aoht en twintig uitnoodigingcn tot het houden vau voordrachten op verschillende plaatsen in ons land in dezen winter beeft bedaukt De commissaris des koiiiugs in deze provincie heeft eene circulaire van aanbevi ling der jaarÜjksche collecte len behoeve van hel fonds ter aanrnoedi iing en oiidersteriing van do gewapende dienst in de Nederlanden aan heeren burgemeester en wetboudera der gemeenten in Zuid Holhmd gericht Men schat de getalsterkte onzer troepea in Atjeh tegenwoordig op 9075 man infaBlorie Voorts is er een delacheuiont cavalerie van p m 130 man een compagnie bcrg artillerie vier corapagniën ves tingartillerie een detachement genie werklieden ecu compagnie mineurs en sappeurs eii eeu subsistentenoompagnie ie Kolta Radja De heer C van Dillen oouimjes ter inspectie van de directe belastingen te Leeuwarden heeft van den minister van koloniën de aanbieding outviiugen om zich voor Ned Indié beschikbaar te stellen ter voorbereiding en invoering van de iieiaonecl belasting aldaar Naat men uit Arnhem meldt ia door wijlim baron F G 8 van Braketl tot den Brakell die gedufende zijn leven aan het fonds voor ongelukkig geworden handwerkslieden door de Vereeiiiging liandwerksbloei aldaar gesticht jaarlijks f 10o5 ten gesjhenke gaf bij testamentaire beschikking bepaald dat dit bedrag nog gedurende 30 jaren na jijneu dood aM genoemd rorids op dezelfde wgze zal worden nitbeliiald Het protcstanlach bc3tcdclins c huis aldaar is voorts onder den last van legaten en vruchtgebruik tot eeuigeu en algeheelen erfgenaam benoemd De leening door wülen prins Hendrik ten behoeve van de maatschappg Zeeland gegarandeerd was van porsoonlgken aard en aftosbaar in 30 jaren Lr twee gevallen hebben de obligatiehonders recht dadelijke aflossing te vragen indien n 1 de genoemde Maatschappg in liquidatie verkeert of indien bij ovtrlgden van den Prins niet binnen 60 dagen na den dood door de erfgenamen zakelijke zekerheid wordt verstrekt tot betaling van interest en aflossing A v d D Uit Hoorniwordt gemeld In jaren beefi men niet gezien want wij verleden Zondag zagen namelijk dut men met paard en slede op de zee reed Naar wij veruemen wordt eene harddraverg met arresledeu op zee voorbereid dat gewis vele liefhebbers lokken zal Zoo iets heeft men in vele jaren niet kannen hebben Het gs is ook in zee buitengewoon dik Volgens opgaaf van het bureau Veritas zijn in de maand November 1878 verongelukt 221 zeilschepen waaronder 6 vermiste als van Engeland 77 Amerika 42 Frankrijk 19 Italië 14 Noorwegen 14 Duitsohland 11 Denemarken 6 X oalenrgk 6 Rusland 6 Nederland 4 Zweden 2 Spanje 1 Portugal 1 Tnrkge 1 en 19 waaraan de nationaliteit niet is aangegeven In dezelfde maniid verongelukten 14 sloorabooten waaronder 5 vermiste als van Amerika 4 Engeland 4 Duitachland 3 België 1 Nederland 1 en Japan 1 Amstels tooDeel en iostrnmcntale vereeaiging Caeeilia heeft een nationaleu en internalionaun tooneelwedstrijd uitgeschreven tegen half Mei fe wedstrijd Zfil vier dagen duren en gehouden wojluen in het theater vau den heer Van Lier te Amsterdam Binnen weinige dagen zullen de versch leende tooneel ver eenigiigen tot desluemihg uilgcuoodigj en met de voorwaarden bekend worden geumakt Het D V Z H verneemt dat in November van het vorige jaar door een voornaam handelsliuis te Amsterdam gesteumi door eenige soliefie Panjsche en Antwerpsche kapitalisten aan de NederLinrlsche en Belgisch Hegeeringeu concessie is aangevraagd tot den aauleg van een spoorweg van Utrrcht langs Viaueu Gorincbem en Bn da naar Antwerpen D tar mede zou een diricle verbinding Insjchen Amsterdam en Pargs langs de kortste Ign verkregen worden De Rijnspoor zou goedereu en pissagiers brengen van Amsterdam lot Utrecht de u euwe lijn zou het vervoer op zich nemen tot in Aiilwer pen de Belgische stuatsspour zcu het transport verrichten tot de grenzen van Frankrijk terwijl de Fransche Noorderspoorwcgmaalsohappg alles zonder overlading bezorgen zou in Parijs De leiding der zaken is naar aan het D r Z H is medegedeeld opgedragen aan eeu zeer ervaren Nederlaudiohen ingenieur die al de vereischte leolinische stukken reeds in Febr 187 aan de Ministers van openb ire werken in Nederland en iu België zal overleggen Tevens is het blad geïnformeerd dat Jsn het vereischlc waarborgfonds èn ook geheel het iot den aanleg van de nieuwe lijn Utrecht Antwerpen benoodigd kapitaal disponibe is bij de betridtken bankiers en induslrieelen tp P irijs Antwerpen eu Amsterdam In een ingezonden atuk in de Arnh Ct verklaart de hoogleeraar J E Goudsmit te Leiden met die courant te verschillen in gevoelen omtrent de vraag of de Tweede Kamer der Staten Geueraal bevoegd is bg een vaeature in den Hoogen Baad geen voordracht ter vervulling aan den Koning te doen Naar het oordeel van den hoogleeraar legt art 168 een grondwettige verplichting aan de Tweede Kamer op om een nominatie aan te bieden eeu verjil chlidg wa iraan zg zich evenmin vermag te onttrekken als de Hooge Kaad pm van een voorgevallen vncaluro aau de Kaaiet kei nis te geve De Grondwet zegt niet die ter aanvulling kan aanbieden maar alMoIuut peremptoir ter vervulling aanbiedt Met welk recht kau dus de Tweede Kamer zeggen de Grondwet brpaalt wel is waar dat w eeu minatie aaubiaden maar dat beteelceut als wg liet willen of dieltstfg oiftdeelen Verder zegt men de Igit van aanbieding heeft niets dat de Kamer binden kau Maar art 86 R O zegt niet eenvoudig waarop de Tweede Kamer zoodanig acht zal slaan als zij dienstig zal oordeelen maar veeleer waarop de Tiveed Kamer bij het doen van haar nominatie enz is goö edend alleen in de keuze van de persomin is zij orlbeperkt Wie vraagt men wgders b I wanneet er redenen zijn om den Hoogen Raad slechts uit 12 of 18 personen te doen bestaan de bevoegdheid hebben om de vnoature onvervuld te laten Wel wie anders dan de Koning door middel van zijn verantwoordelgken Minister Waar door de wet de grens is gesteld tusschen een maximum en een minimum is bet aan de Uitvoerende Macht gelaten te beoordeelen of het algemeen belang uitbreiding of inkrimping van het aantal rechters vordert Een minister van Justitie kan diss gerust de verantwoordelijkheid op zich nemen eeu nominatie van de Tweede Kamer naost zioh neder te leggen en daarcm zoodanig acht te slaau als hij zal meeiicn te behooren Maar do reeping der Tweede Kamer is bij het aanbieden der nominatie de Regeering opmerkzaam te maken op de naar haar gevoelen niet gebleken behoefte tot vervulling der vacature eneëii con Terloeven en zoo meer doch die aanmerkingen komea ons vrij ongegrond voor Het is vulkoiuen waar dat een groot a intal jonge mauueu anders zouden handelen dan Fatrice doch geeft dat recht om Ie twijfelen aan de mogelijkheid van zulk een heldhaftig gedrag waardoor hij trouwens niet alleen de nagedachtenis van zijn overleden vader wilde redden tegenover het publiek van Pont Arccy maar ook zijn moeder het geloof wilde doeu behouden aan eeu echtgenoot dien zij als een braaf eerbiedwaardig man steeds had liefgehad Juist de tegenstelling van die lasterende spionncerende verachtelgke lieden uit Pont Arcey aan de eene zijde en de heldhaftige zichzelf verloochenende edele Fabrice aan de audere zijde maakt het stuk tot een derzttlken die de beschouwing overwaard zijn Er zijn nog te veel lasterende spionneerende kwaadspinnende wezens op deze wereld over en nog te weinig personen die tot een wezenlijke zelfopofteriiig in staat zijn dan dat een dergelijke tenloonstclliug van ploertcndom en adeldom naast elkander ov rb li zou kunnen worden geacht Zg kan veeleer heilzi ini werken I Was de stnkLins ati het stuk goed de verschillende tooneel n sloten goed in elkaar en menigepassage was ineisierlijk geschetst waartoe iu de cersleplaats moet gerekend die waar Brochat aan zgnzuster hel portretje schonk vau Marcellea kind hoefijn geleike id hoc prachtig gevonden I Verder hetafscheid van Fabrice en Beranghe was er liever enaandoenlijker samenspraak denkbaar Voorts hetonderhoud van Fabrice en Marcelle en uiet mindereindelijk de kluchtige scène van Brochat met Mevr Cotteret De uitvoering w is het stuk waardig Wie htt eerst te noemen van hen die roedespeelden Bij zulk ecu algeineenen wedijver iu het juist weergeven van rollen kost het moeite aan één den ecrcpalra uit te reiken Was Mevr Kleine geheel de liefhebbende Boeder die met aaufloeidijke teederheid hareu zoon wilde brengen tot het vervullen van zijn plicht de heer Moor voldeed niet minder als Fabrice De tegenstrijdige aandoeningen zijner ziel spiegelden zich af op zijn gelaat en iu de vele hoogst smartelijke oogeublikken die hij ondervond bij de openbaringen van Marcelle bij het afscheid van Béranghe en bij de samenspraken met zijn moeder tooude hij hoc hoog hij als kunstenaar staat Van overdrijving geen spoor nllea solierbeid en eenvoud In langen lijd zagen wij hem zoo goed niet spelen Mevrouw Doch allen zouder onderscheid speelden verdienstelijk Mevr EUenberger als Marcelle Mej Verweert als Mevr Trabut Mej vfin Bieoa Vim Serangère Ibregt als Trabut Touruiaire als d Eb Ime mirt w ren zeer goed Het i eeu uilatekend geh l Heeft een dergelijke voorstelling recht op onze f erkentelijkheid zij noopt ons tevens tot de uiting van een woord v u lecdwezBu dut een deiigMijra roibezctling voor bet vervolg onmogelijk is geworden Men weet let bet echtpaar Albregt Moor Vellman en v in Oflefen en eenige anderen gaan de Vereenigtng waartoe zij behooren verlaten en A door is ons de kans ontnoraeu om voortaan i og dikwijls vau zulk een ememble Ie genieten als Döa derdan het geval was Het is wel janinn r I De gezondheidf coniinissic te Petersburg heeft dninvoer van lit teerkapmlet van Juyo geautliorisecrd van we e hunne uitMekenlle uitwerking in geval vahverkoudheid cath irren bronchitis en tering Twee ikapsules iu reiiömen telkens als men gaat eten brengenspoedig beterschap aan De behandeling kost slechts zes a acht oenten perda Om zeker Ie zgn dat uien de echte kapsules heeft moet men op de drieklewige hatldleekeniié van den heer Guyol op het etiquutt lu n In ne meeste anolhekiu zijn de kapsules te verkrijgen Laatste Berichten ffS0 Parijs 31 Jon In de Kaniei v iu afgevaai digden is Gambdtn met 314 van de 405 stemmen tot voorzitter gt kozen De Kamer en S naat jn lot Donderdag uileengegaan De Mini tirrand is bg dtfu Prtsirfcnt detRepubliek veigaderd De boodschap van dfH nieflf wen Prisident wordt eerst tigcn de volgende weekte gcmoet gezien