Goudsche Courant, zondag 2 februari 1879

f Zfondag 2 Pebruari 187d Pari 8r 81 Jan De Soir gelooft Ie kunDen lefcgeo dat Dufaun tioh bereid heeft TetkUard om piwideot Tan den Ministerraad te blyren B u rgerlijka Stand J SEBOBEN 40 JiD Anna £ l salK t oaaen H A Dandl a A C Kok Curnclli Anaa IMroualla oadrrs F A J ËcaoBoDt en A tin der figl SI Cornells ouders S Klyla ea ii NflOteboom Petros oadrrs S de Vet eu J Boot 1 Fcbr JobsDna Maria ooders P vao Baro ea J M Peek OVERl EDEN 9 Jan A tan Pum 7 w O Zoon Tj 81 G Strater w J M loois 77 J S C GraDtendorsl 77 j wed J A Tan Rya tan Alkemade ONDEBTROUVVDi 31 Jaa A ngnhoff 38 j en M Koretaar 88 j APVERTENTIËW Getrouwd J F TAN VELZEN 1 EM l I I M C CUIJPEHS die htm hartelgken dank betuigen voor de ootebelaogstelling raa velen bg hnn huwelpl pnderronden Gouda 29 Januari 3879 JOHANNES HEBMANÜS SCHMII mi JOHANNA ELIZABETH ABIJBSOH die ook namens wederzijdsche fanlilie iiunneuhartelgken dank betuigen voor de rf e b kenTan belangstelling zoowel jran hieKals eldersb bun hnwelgk ontrangeni i Gouda 29 Januari 1879i Do Vrouwe C B BafeELAEBTS vas EMMICHOVE f SPIlüIJT Gouda 31 Januari 1879 f ♦ Heden overleed onze geliefde Behnwdmoeder Mevrouw de Wed J A van RIJN TAN ALKEMADE Gbotendorst in den ouderdom van bgna 78 jaren J VAN BUN VAN ALKEMADE L W VAN BUN TAM ALKEMADE etuda 31 Jan 1879 Heden overleed tot onze bittere droefheid onze geliefde Moeder en Zuster Mevronw MARIA GEERTBÜIDA BARBIEB8 Weduwe dflu Heer PiETEB de GOEJE J DE GOEJE W F BAHBIEKS Baurltm 30 Januari 1879 Voor de talrgke bswözen van deelneming bg het overlgden van ons geliefd eenig Zoontje j nigen wg onien oprechten dank M MOL M MOL Ophof SE EAMSCEE WMEL Comestibles Magazijn VOORHANDEN Paling in gelei Zalm 8üreeften Corned Tongae Ham ea Beaf Patë de foil gras ran Hommel en Heniy Sardines eer fijne Tersche en gedroogde Groenten alles in de fijnste merken NOTEN Voor den erioo win Noten worden in alle Suden AGENTEN GEVRAAGD die reeds dusdanige Agenturen Vg Fnüthandelaren répresenteeren Reflecteelenden geheTen zich te wenden met fraveo brieven motto Noten aan het Algemeen AdTertentie Bureaa van NUGB tan DITMAB JRotknbm Goud che Waterleiding Maatschappelijk Ilapitaal f 230 00 waarvan reeds gfj laatst f i 03 300 jverdeeld in aandeelen yiin f 1000 Splitsliaar iq halve en kwart aandeeÉn M Over het g estorte bedrit wordt 4 j5 rente vergroed tot aan de in werkinj Melliiig der Waterleiding Inschrijvingeen wordem aang etiomen van 3 Fe j bruari tot 8 Februari iMtO bij de Heerenr I Wed fl X Sa DfltTLAKO te G uda U MEBiS EN Z W tef ftoferdam L EIIlBMUpc i V BPl BN AUIJSKEIV f i te AiA Wda c ussei veren stktu al iva r InsCJii il Ing shiljëMel ert i ps krijjrbaar zijti eè jie cojnpeSf ii vo rvraii xlairi lun toegi ilakelaii rs en Èoln i iiss teii Vé yo Court e lover eif bn gtenïe te bedra der inschrijvibg l ten ter liizaff Aciêni f J 1 Groote Voorjaari Opruiming De ondergefeekende heeft de eer UEd te berichten dat hg Toor de ontvangst der NIEUWE GOEDEBEN van af Maandag 3 TebruariJaangtaande Meovetge leyeo GOEDEBEN van het vorige ja r tot BPOTPBIJZMN opruimi tam 0 4 0 15 0 11 0 080 21 enz enz Voorradigi vroeger 1 0 80 0 25 0 17 0 15 0 30 HO 8 4 ZWABT THIBET 8 4 MEBINOS BEDDEBONT GEKLEURD KATOEN GBIJZE VOEBINO ens 8 4 houdend VBIBSBONT Alsmede eene Partg WOLLEN KATOENEN en MOLTON DEKENS BAAJJEN en FLANELLEN Zoo ook eene Parig DAMES en HEEBEN BOORDEN KBAGEIf DASSEN enz Buitengewoon goedkoop Mg beleefdelgk aanbevelei de heb ik de eer te zgn UEd Dw DienaMï LUC W ROHLBRÜGGE Dubbel Buuar B 9 OPENBABIVERKOOPING op MAANDAG 10 FBBBUARU 1S79 voorm Elf uur in Hakhonii te Gouda van 1 Een ruim bgzonder goed betimmerd en onderhouden WOONHUIS met ERF BLEEKVELD PLAATS groote SCHUUR en STBKNHOU WEBS WERKPLAATS aan den Zak L 235 en 235a te Gouda Verhuurd bg de week TOor 3 2 TIEN peiceelen nitmuDtende BOUW G B O N D zeer gunstig gelegen aan den Bleekerssingel en Beeiekade te Gouda waar Tau Tier 5 60 bg 29 50 M en zes 3 75 bg 16 Breeder bg biljetten en inlichtingen bg No taris Mb KIST te Gouda Openbare Vèrkoopingp TE GOUDA Op DINGSDAG 4 PEBBUABU 1879 des voormiddagg ten 9 ure aan bet Lokaal Wgk K N 237 aan de Peperstraat aldaar Tan eeneu INBOEDEL TE mniE GEVEAAGBl Tegen lo MEI a s voor een klein gezin een HUIS of ook een QENEDEN of BOVENaUia Adres Gouwe jk C No 33 Godda Deuk van A Beinkhah waarbij de MEÜBILAIBE GOEDEBEN nagelaten door Wglen den WelEdelüestr Heer A J THIJSSENS en Mei G PRAA8TINK waaronder eeneSCHBIJFTAFBL GBAVUBES en OLEOGRAPHIEÊN ÜNIFOBMBN FOÜRAGERES SCHOUDERBEDEKKINGEN SABELS REVOLVER met Kogels gewerkt GOUD en ZILVJEB waaronder LEPELS en VOBKEN Toorts BEDDEN en BEDDEGOED enz Daags te Toren des voormiddag van 9 tot 12 en van 2 tot 4 uien te zien Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaria W J FüBTÜLTN DBOOGLEEVER te Gouda Adverlentien In de Comedieiaal der Sociëteit ONS GB NOEGEN is Donderdagavond een BONTERAM VEÏlLOm Oen vinder wordt aan het Bureel dézer eene go m belooning uitgereikt Hj DEiANDTEKOOP i Hrt fraai gelegen en goed onderbonden mm met ERVE staande aan den Langen Tien eweg hoek Hontmansgracht wgk D 44 te öckda wvattendc 6 Kamen Keuken Kelder ifOÏdBT Vliering beneveui Open Plaats eat Een gedeelte der Koopsom kan als Eerste Hypotheek op het pand gpvestigd blgven Adres Lange Tiendeweg D 44 Bene WEDUWE met goede getntgeu zoekt voor eenigo dagen in de week plaatsing als WERKSTER Te bevragen bg da firma MAAS Ja alh ia r CHOCOLADE ECHTE ZEEUWSCHE in pakjes Tan Tgf Ons met en zonder Vanille Prgs naar naliteit zeer biltgk gesteld R P PETERS KLEIWEG E 78 Gouda Zeer gerieTelgk Toor het publiek Tan GOUDA en OMSTBËKENI m van der HOEK GEZICHTKüNDIGE Brillenslijper van Schiedak hïeft de eer te bericbtea dat hg voornemens 19 de eerste DINSDAG van iederen maana aanvang nemende eerste Oiusdag in de maand FEBRUARI ten huize van deo Heer G BOOT Mr Kleermaker Turfmarkt alhier zal zgn met e ne Prachtige Collectie AVONDBRILLEN vervaardigd uit Kroon Vlint en Kristalglas die zaer geschikt en verzachtend voor t gezicht zgn Brieven of boodschappen knnnea bg den Heer G BOOT bezorgd worden tevens is van dek HOEK aan huis te ontbieden J fl KISBEaT KmT coin A Ftaotograpliisoh Atelier DAGELIJKS GEOPEND 0 ÜO OHaOAG en ZO XDAO 7 Portretten a ƒ STOOMABTmEUEN Prima Qnaliteit Concnrreerende Prgzen Machine Olie schiemanhgaüe OETS en LAMPKATOEN MASTICK enz enz LUBBICAATVBT en TUCKPAKKING Caoutchooc o Gatt i Percha waarvan artikelen naar op te geven maat of vorm in den kortst mogelgken tgd vervaardigd worden PeüglastoesteUen en PeUgltuen verder HOUTBBWERKINGMACHINES PERSPOMPEN BAND en CIRCULBEBZA GEN enz enz alsmede alle goorten van ST00 UWËRKT 1IGEPI l L M 0 V06iLES met 1 jaar guarantie en ENGELSCH en KBOONLEDEBEN DRIJFRIEMEN met 2 jaar goarantie enz enz enz Terena rerkriigbaar alle oorien Tan GETEEBD O N GETEEBD MANILA en COCOS TOUWWEEEEN tegen de meest Concurreerende prgzen Op franco aanvragen 7 gn prospectussen teekeningen monsters en prgscouranten te bekomen en worden inlichtingen ten spoedigste verstrekt J G ÜICJLDEK Go Bleekersingel en Dalem te Gouda bg Gorinchem Depot van THEE DIT HKT MaOAZUK TAK M Ravcnswaay Zoaen GORINCHEM Deze THEEËN worden a leTerd in verzegelde palges van vy twee en een half en en Ned one met Termelding Tan Nommer en Prgs Toorzien Tan neTenstaand Merk Tolgens de We gedeponeerd Zich tot da uitvoering van geëerde orders aanbeTelende j BBEEBAART LZ Botennarkt te Gouda ffm De Tan ouds gerenommeerde THEËEN nit den Koninkigken Nederlandschen Wurtembergschen TREEHANDEL van P W TROUSSELOTdiZOON HofleTeranciers Tan de HoTen Tsn Nederland en Wnrtemberg te Rotterdam steeds Terkrggbaar te Gouda bg J J t d SANDEN Botennarkt VEILINGt TAN HOUTWAREN TB ROTTERDAM op WOENSDAG 5 FEBttCABI 1879 des middags ten 12 ure in het AUjèéWi VeribOplokaal aan den Oostsingel te Kherdam ten staan Tan den Deurwaarder Jofiiï Coenraad Lach Tan circa 1SO 000 1 Grenen Pfetersborger Croonstadsche Zweodsche Meme s i en Wghnnrer Urfen en Pïoten nieuwe llidingen Tan Wijhjsger fffn i Delen Riga rwre balkan Orenen en Vuren Zweeditrhe Platen Coulant znMen geveild worden circa 12S blokken een esowt WoffeuschMi eerste soort copw Vur u Delen Amerikaaiw scbe Pitch Pine Balken Molenrae4en enx Alles versch uit zee aangebracht liggende voor den wal en op de Werf van den heer H oz OOQ te Delfthaeen voor den wal en op de Werf tRotterdamfch Welvaren aan den Hoogeil Zeedgk te Rotterdam zoomede in de nieuwe loods in de Elizabethstraat aan den Hoogen Zeedgk te Rotterdam Het hout ia 5 dageiv vóór den rerkoop gekaveld te beziohtigen ea ligt zeer gemakkelgk Toor het verroer te wA ter en per as Notitiën der Telling zgn te bekomen b gen Deurwaarder Druiven RersthoDlDg nit de eenige eonc fabriek van W H ZICKENHEIMER te Mainz zooals bekend is het beate zoo niet eenige huismiddel tegen eiken TeroU derden hoest borstkwalenfjhhgdurige schorheid Terslgming keelpgn kinkhoest der kinderen is Toortdniend echt te bekomen a 2 1 en 65 Gents de fiesch met gebmiksaanwgziiig ta Terkrggen bg Te Gouda bg F H A Wolft Boikoop t V J Tan Bergen Waddtnxreen bg C van Eeuwen Baattrechl bg J D den Hartog Oudewater bg F Jonker Idenburg Bg kinderziekten is dit kostelgke extract onmisbaar daar he niet alleen teer voedzaam is maar ook den trek naar eten en drinken gaande houdt de borst van slgm bevrgdt en slechte en verdorren sappen verwgdert Dit extract beeft iiog in de uiterste gevallen van kinkhoest en nittering waar de krachten bgna geheel uitgeput waren onfeilbaar hulp aaagebrscht Ter voorkoming Tan bedrog is elke flacon voorzien Tan een capsule met neveustaand Fabriekstempel terwgl buitendien de naam van deo Fabrikant W B ZICKENHEIMBR te Malnz in de knrli gehrand is tioODA Dame vak A Busiman