Goudsche Courant, zondag 2 februari 1879

i9t 1879 N 2253 ilill Hi ll füIfi W II I j iriifqi fl 0T8I VtwfuVM Ê Mt1au SL Woensdag 5 Februari GOUDSCHE COURAKT Meows en Adverlentieblad vior Gouda en Omstreken De insendlng van advertentlSn kan geschieden tot Mn uur des namiddags van den dag der uitgave iwmiimimiiimei m ipmmmm Vfnfif nr iiiT miii iri iiiii M iTp iiéripiii M i i w iii i ii i i i ii i i ft w ii i iii nj i m tf 0 m i 4 ifïM ♦ JM i i Jvhi naiav j c to j tVl t I allO èe i£sgM j jyi fn ii Ml jl J V f Ut 1 il C ii f 1 1 r MnLwaoi J f L A wst ee wjüï duuLC i H ii f T 17 ♦ I 4 I ff i I 4 i It i u r m p 0 I 1p 0 A A W 0 11 Y W HK h fi niffiiiffiai i j nmw A IJfj tt T i rtooif li sKfiffi 1Ö Will 4 S p ii r tartSw i V éfWsMJseioiv if 1 i rt BJ S i il it 3 1 f 1 rl t U ï h I f S 5Ö 1 JIj ai jSwwWuf fit 3 ip h w j fi t 4 A De nitgare dezer Coarant gewhiedt ZONDAG TVOENSDAG en VBUDAO In de Stad geschiedt de nitgare in den aTond ran DINSDAG DONDERDAG en ZATERrDAG De prgs per drie maanden i 1 75 franco per post 2 L O T I IT C3 TO n PI Nationale Militie Bente oi enbare Kennisgevüig BUBOEttKSSTERen WSTllOUDËRS raa Oonda voldoende aan art H der Wet ran den 19n AuKnatua 1861 OmMilad Ka 71 en aan art 10 ran Zijner Hajealaita bealnit ran den iti tatlü Mi SUattUad No 46 brenicen ter algemeene kennia dat de LOTING der in bel Torif e jaar roor de NATIONALE HILITUS iiigeachrereueD in deie Ocineente lal plaat kebben op ÜING8DAG den 15 ten FËBRUABU aanatacnde dat de iageadirereBeD naar alphabetiaohe orde opgcrorpen lelre hnn nomner trtkiceo dat ook roor den niet opgekomen Loteling de trekking kan geachiedeu door lijn Vailer Moeder of Voogd terwijl dit liü hunne afwciigbeid door den BUH GEMEB8TKB of en Lid ran den 0£USBNT£ AAi oidt gedaan dat de belanghebbanden ten einde te loten en opgaaf te dom ran de redenen ran rryilciUng die ag trr take ran de Uiliiie meenen te hebben tich op Voormelden dag inllen moeten berinden ten Raadhniie deur ftemeeate en wel cij wier namen beginnen met de letter A B C D E F G H I 1 K L of H dea roormiddaga ten SVi wier namen aanran ten met de letter N O P Q U 8 T U V W X Y of Z dea roormiddaga ten ll 9 r Dat op MAANDAG den 17 PBBEÜAKIJ 187 ran des roormiddng 10 tot 1 tn dea namiddaga 3 tol 6 nrc op htt Raadhnia aanrraag kan worden gedann lot het opmaken der getnigaAriften wegen BBOBDERDIEN8T of ran te tgn EENIQE WETTWB ZOON en dat belanghebbenden ten bewgae ran rolbiagie of werkrl jke tméhrJiiut dMrbg BMeten rartt gen een ffttri tmUot j at Mett m mut M flfUmtautiif ea lioii gMetra aanmeMea rwge aU taa mm kca bakeadc te goeder naam a fbam b ataanda ingeKteBMi die OP HUNNE TBBAHTWOOKDEl UKHEID de rafciaaklt gMnigeaU kMMta ategiiaa iaa kat op te nkia jptaif aehrik OadtirteekeBea Voorta dat de benoodlgda bawQiea ran werkelijke dienat of ittiekaela oit het SUmboak roor de Iwlaogbebbaaden bU de betrokken korpaen tnUen worden Magerfaagd indien y neh rJ Sr de loting rerroe n t r Seafctarie denr leneeata oa de daurtoe noodige ófgaren ta do ai a dal ly dia hetwaren mogten hebben tegen da 8ie waarop de LOTING i geaohied die knnaen inbrengen by de Gedeputeerde Suten dexer Prorinoie binnen ffif ift te rekenen ran den dag waarop de LOTING heeft plaat gehad en wel bij een op ongetiaeld papier gcaobreren beiwaanohrift hetwelk met de noodige Ixiryaatnkken geataafd tegen bewga ran outrang ui bebooren te worden ingeleverd bg dan BUB0EMEE8TEB deier GeaMènte die hetidre aaa Oedepnteeids Staten opiendt Ouida den In Februarg 1879 Bnrgemeeiter en Wethouders roornoemd VAN BERGEN ÜZENDOORN Da Seoretaria BROUWER Uuiteulandsch Overziiiit De Franaohen toonen apg roortdurend hunne Idgdaebap orer den gelukkigen ommekeer in den b nnenlaud ehen politieken loeatand Het laatste Imikélblok roor de geregelde werking der repablikeiuache taataregeling ia alt den wrg geruimd en door de rerkieiing ran Oééry roor 7 jaar heefi men een element ran raath te meer loodat men bet jaar 1880 niet meer mat eeDi en schrik behoeft te lien nartrren Ook in ket buitenland heeft de rersndering en roonil de wfze waarop zij is tot stand gekomen een goeden indruk gemaakt Ala gerolg ran den uienaeo toestand heeft mei een nieuw miuislerie te waefclen Hoofdzakelijk zaL hst wel nil de tegünwoordige litularisseu bestaao die lioh door hunne kme tige houding tegenowr den president bij de kann teer populiiir gematy hebben De Inalste berteMWilpMen ran Wadd ton als aanstaanden premier Voor Donderdagrul men daaromtrent wriuig reniemen Op dien dag honden kamer en senaat weder lilling Wat jmeu in de bladen echter als seker mededeelt is het rolgende De heer Dufiinre treedt nf als president minister Volgens de Tesi heeft hg rerkUanl dit onherroepelijk te hebben besloten Nieuwe toestanden moet hg hebben geaegd eiseheo nienwe mensohen Men kan dit besluit niet vreemd viuden De heer Dufanre ia een buitengewoon bekwaan man Niettegenataande hij als spreker veel tegen had wiat h j Itgd lün gehoor mede te sleepen letterlgk alleen door de kracht zgner argumenten en de helderheid rau lijn betoog Maar hg is geboren in 1790 derhalve over de tachtig jaren oud en hg heeft in de laatste maanden een teer droevig rerliea geleden Geen wonder dat lulk een man naar rust rerlangt en kg beeft se waurlgk wel refdlead RMds werd aanstonda medegedeeld dat er plan aa kern te benoemen tot president ran deu senaat a dan tegenwoordigen president den heer Mattel tot eeisteU minister Maar de heer Dufanre sek Bt ook daarran niets te willen weten en tieh gehad terag te zullen trekken Hg zal slechts zoo hng nog minister Uq eu sla de beer Grëvy verlangt tan einde den nienwen preaident der republiek ia staat te alellen nieuwe schikkingen Ie treffen Zondag hebben IS partiëele verkiezingen plaats gehad Zeven republikeinen en 3 conservatieven zij verkozen twee herstemmingen De oud Minisier de Fourtou is gekotrn de cUrieale grsaf de Mun niet Over de Busaisehe pest geen belanerijk nieuws de maatregelen tegen de verspreiding worden zooivcl in ala buiten Rusland met kracht voortgezet en men hoopt derhalve met eenigen grond dat het gelukken zal net gevaar te boven Ie komen Er is in den laatslen tijd weder druk sprake van het fortuin der Hanoverscbe koningsfnmilie de 16 millioen Aafer die ter nescbikking liggen ran den hertog raa Cumberland indien h formeel afstand wil doen ran zijne pretrnsicu op de tronen van Hanorer en Bmnswijk Duor het huwelijk van dcu pretendent met eene Deeiisobe prinses heeft deze zaak weder meer grwicht verkregen en men is zelfs loarer gegaan om te zeg Duiisohe regeering een iretaontwerp ton indieoan om dat vermogen r ADVBRTENTIËN worden geplaatst Tan 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GEOOTB LETTEU S worden berekend naar plantsmimte Afeonderiyke Nommers VUF CENTEN verbeurd te verklaren Men herinnert zich dat beweerd wordt dat uit de inkomsten van dit fonds de Dnitsche officieuse pers bezoldigd wordt Aan de A nie freie Preue wordt uit Berlijn o a bet volgende gemeld aangaande het thans als verworpen beschouwde plan van den rijkskanselier namelgk het invoeren van bet monopolie op de taibak Aan den heer Hobrecht minister van financiën behoort de eer te wor len toegekend dat ook bet Pruisische Knbinet zich tegen het plan heeft verklaard Hij hei ft daariloor bet doorslaande bewijs gegeven dat hy verdient te worden beschouwd als een man van karakter als ieaiaud die vastheid van beginselen paajt aan andere uitstekende hoedanigheden In de lejwtwoordige omstandigheden vooral mag het van lot gewicht warden geacht dat een dergelijk man fuder de leden van bet Pruissische kabinet wordt Vonden Vroeger reeds was het bekend dat de fheer Hobrecht niet mocht worden geteld onder de voorstanders van hrt monopolie Een nader bewijs daarvan werd gegeven in de commissie van enquête op de tabak want de door hem in die commissie gezonden vertegenwoordiger stemde tegfn de invoering van bet monopolies Maar dit allc s was toch niet voldoende om de zekerheid te erhingen dat hij ten slotte hvt hoofd niet zou buigen voor deii drang op hem uitgeoefend uit Friedrichrulie FriedrichsUuruhe zeide men schertseoderwijzt in e finaucieele commissie van het Huis der Afgevaardigden Dit bewgs heeft hij dezer dagen gegeven want aan hem alleen moet het worden toegeschreven dat de Pruisische ministerraad zich tegen het plau van den rgkskanselier heeft verklaard wiens lierelingsdenkbeeld werd verworpen Dat hij dien omkeer teweeg heeft kunnen brengen is ook van een staatkundig oogpunt beachouwdv een zaak van groot belang te heeten De inkomsten die de rijksschatkiat sal rerkrijgen uit de beoogde belastingen op de tabak en de zoogenaamde Heidelberger finauciëele orlikelea zullen v rmoedalijk voldoende zijl tot dekking der varhoffitda uitgaven Het gevolg daarvan is dat e beqii itillg van het tarief door den r kakmiseUetberaamd JV4 c schijulgk niet zal worden verwezenlijkt De laricfcommissie laat dan ook voorloopig eillg it 4 i hooren Wgders mag niet over het hoofd Tvorden g len dat de Dnitsche mod van landbouw zich rie er dagepmet groote meerderheiden op de stelligste vtijze heeftverklaard tegen het heffen van inkanieode refhlen op granen Uit Engeland wordt gemeld dat de oorlog tegen Ketsjwayo het Jioofd der ZoHoekaffers is begonnen Ds Eugelschcn trokken in vier kolonncn zijn gcljii d binnen en vonden lot dusver geen weerstand De onderstelling echter dat dit wel zoo blijven zal en de zaak dus spoedig Zdl zijn afgtloopeu kon wel eens op verkeerde grondst fren ru ten De heer Glarlstone heeft nan de liberalen in Midlothian geschrevrn dnt hij de o iüdidatuur in het graofschap bij de aanstaande parlementsverkirzitigen aannccml BINNENLAND GOUDA 4 F bruuri 1879 Z M beeft benoemd lot Minister van Oorlog den luit kol J C C den Betr Pourlugael Met bet lijdclgk beheer van het departement van