Goudsche Courant, woensdag 5 februari 1879

oorlog toolang de benoemde minister ran oorlog door ongesteldheid verhitulcrd wordt zijne funotien te aaiivaardeu is belast de minister Van marine jhr Wiuhers Bij kon beslait is benoemd tot telegrafist 3e kl de heer G J de Jong thans klerk 2e kl Gisteren is Ie s H ge berbesteed het onderhouden van en het duen van eenige herstellingen aan s rijks hoogere burgerschool te Gouda gedurende de jaren 1879 en 1880 Het minst was ingeschreven door de erven C A De Gids te Gouda roor ƒ 1726 De heeren de Wed Knox en Dortland bg wie de inschrijving roor de leening aan de Goudsclie waterleiding gedurende deïe wetk is opengesteld schrijven ons dat zij verwoudtrd zijn over de geringe belangstelling door ons in die zaak geloond Wij stellen op den voorgrond dat wij dezer dagen het prospectus hebben medegedeeld en dat wij steeds bereid zgn gevonden als itigeionden sHik over deze zaak te plaatsen elk artikel dat maar eeuigsziiis rekening hield met onze geringe ruimte U it nij van ouzeutwege geene hi ofdartikeU aan dit locaal belang hebben gewijd heeft zijn goede gronden Hellen midd tg ten ongeveer 12 ure is een brand uitgebroken in de woning v m M M Keijser op ile Spieriiigstrant De ooiza ik moet gezocht worden in het drogen van goed De bovenwoning is bijna geiiiel veibi and De schade nnn de iuboedil en de kleeil reii is no al aanzienlijk daar hit zeer laag geassureerd was Dank zij de hulp der braiidspuiun as de brand Icn ruim half een ure gebluscht Door de commi aie van officieren uit het liger tot het vooib reiden van een hnljebliik fan Z M den koning u het volgende oiit erp samengesteld en afgestaan door k i ii majoor der genie I J H Gijsberti Hodeiipijl voorgesteld Een krijgsman uit het Karolingische tijdvak met het zwaard nederwaarts gericht iu de rechterhand en het schild in de linkerhand uitgestrekt over de op een rotsblok liggende kaart van Nederland De figuur uit te voeren in zoogenaamd oïydé staat vóór het in de rots geplant Nederlandsoh vaandel Aan s Rijks munt wordt een medaille gereed gemaakt ter heiinnering aan wijlen Prins Hendrik der Nederlanden Aan de eene zijde is t portret van den Prins aangebracht met het randsohrift Henricvs Princeps Neerlandiae Nalvs ld jvniis MDCCCIX aan de keerzijde een giaftombe waarop het wapen van Z K H Prins Hendrik is aangebracht een hallomsluierde urn staal op de tombe waarop een artistiek gedrapeerde vrouw ft beilrocfde Nederland voorstellende een l iuwerkrjiis nederlegt een schild met het Nederl wapen en een uitgebloschte fakkel staan tegen de tombe daaronder is gegrift Obiit ld Janvariis mdccclx xix als randsohiift is aan deze zijde geplaatst Qvis Desidcrio Sit Pvdor AvJ Motvs Tam Giri Cipitis Hoe lou men zich ontzien of beperken in het betreuren van een zou dierbaar leven t Geheel is smaakvol gegraveerd door den heer i P Menger Jen stcmpelsinjder aan s Rijks munt Men mag zeker den wensch wel uiten zegt het Vir D aan hetwelk wij deze bijzonderheden OQtleeneu dat deze medaille voor de vile vereerders van den beminden Vorst zal worden verkrijgbaar gesteld Burg en Weth van Arasterdam hebben met wijziging van vroegere voorstellen te dier zake den raad in overweging gegeven om de uitbreiding van het Liernurstelsel voorloopig alleen te doen plaats hebben iu het Vondelkwartier tusscheu de P O Hooftsttaat en de Vondclkade in de verdere nieuwe wijken b j wijze van overgang een tonnenstelsel met raipypen toe Ie passen iu de wijze van afvoer van faecaliétt iu het binnengasthuis geeue verandering te brengen en over vijf jaren nader te overwegen of de tegenwoordige bezw iren tegen het Ijiernurstelsel weinige verkoopbaarheid en steeds toenemende hoeveelheid der te verwydereu faicalién kunnen worden opgeheven Uit een bij dit voorstel overgelegden staat blijkt dat de kosten van aanleg van het Licrnnrstelsrl sedert 1871 hebben bedragen ƒ 416 278 die der exploitatie ƒ 221 767 terwijl terwql de opbrengst der verkochte faecalién sedert 1872 is geweest ƒ 17 049 Het Hoofdbestuur der Vereeniging Folisonderwiji heeft bepaald dat de algemeene vergadering dit jaar zal plaats hebben in de eerste helft der maand Juni Ie s Grarenhage Terens deelt het mede dat het doelde op art 82 der nieuwe wet op het lager onderwijs toen het in Ijne circulaire van 5 Sept 1878 herinnerde dat thans do Gemeenteraden voor zoover dit niet bij de wet Van Houten ia geaoliied rerbodsbepalingeu kunnen vaststellen omtrent het arbeiden van kiudeieu beneden de twaalf jaar Bedoeld art verleent aan de Geraeentebe turen de bevoegdheid om bij plaata tyke verordening verbodsbepalingen vast te stellen die vrfder gaan dan de in de algemeene wet vnorgesobrevene De minister schreef in de Mem van ïoU Uitbreiding van het verbod ffn t nden b t 3 tuf der krachtigste middelen tot tegengaan van hel vcrderfelyk schoolverzuim Het is echter bij het groote versehil ran plaatselijke omstandigheden gewaagd te veel te bepalen bij de algemeene wet Plaatsel ke verordeningen moeten indie onjerverpen voorzien waarin het maatschappelijk belang der gemeente voorzieningen wensclielijk maakt Van 29 December 1878 tot 85 Januari 1879 zijn blijkens ingekomen ambtsberichten door longziekte aangetast in Zuid Holland 16 rundei eu II Noord Holland 1 rund Totaal 16 runderen In het vorige tijdperk van vier weken waren 16 rundereu door die ziekte aangetast Er zgn duizenden professors doctors en apothekers die hun geneesmiddelen nanprgzen waarmede zij naar hun voorgeven alle ziektegevallen genezen welke door gewone artsen als hopeloze worden beschouwd Er zijn schoolmeesters die blijkens hun aiuioncfs en prospectussen jongelui voor een examen prepareeren in wier hersens een gewoon onderwijzer geen grijntje kennis weet te brengen Er zijn philanthropen die alle menschel ke ellende en armoede en gros of en détail beloven op te heffen wanneer men hun iheoricén maar gelieft aan te nemen Er zijn priesters die leeren hoe de afschuwelijkste booswicht de eeuwige gelukzaligheid kan beerven En eindelijk is er naar wij thans ontdekken ook een maatschappij van levensverzekering welke speciaal is ingericht om personen wier aanvraag oin verzekering door andere maalscbappijen is afgewezen met een polis van levensverzekering te begunstigen zood it voorlnan l iemand al is hij ook reeds half of drie kwart dood bang behoeft te zijn dat hy zijn betrekkingen in armoede zal achterlaten Deze gezegende injtelling is gevestigd te Leipzig doch zij heeft gelukkig reeds een menschenvrieud gevonden die haar u Nederland vertegenwoordigt Fad De grootste brandkhlis die gebouwd is vindt men in de Sub treasury te New York en is bestemd voor het bewaren van edele metalen De muren zijn ran graniet zeven voet dik inwendig bekleed met yzer Het geuelf en de vloer is van ijzer en staal twee tot drie duim dik De ingang ia afgesloten door twee gzeren deuren elk voorzien van twee eombinalie sloten terwijl de buitenste bovendien nog voorzien is van een uurwerkslot Beide combinatic sloteo aan dezelfde deur behoeven niet geopend daar één de deur ontsluit duoh er zijner voor onvoorziene toevallen twee aangebracht Het gehcele gewelf is 48 roet lang 28 voet breed en 12 voet hoog Reeds vroeger is gemeld dat het phin roor een spoorweg op den Vesuvius goedgekeurd was Thans heeft het Ministerie van openbare Wi rken in overleg met dat van financiën aan de prefectuur ran Napels en de directie der domeinen de concessie dezer lijn verleend voor den tijd van 30 jaren De baan zal naar een gebreveteerd systeem op eeoe ijzeren brug worden gebouwd die zich circa 1 meter boven den bodem verheft Acht zeer gemakkelijk ingerichte wagens welke door een ijzeren draad zonder einde worden in beweging gebracht zullen in den dienst voorzien Elke wagen is met automatische remmen voorzien Een klein station met restauratie wordtin een kegel gebouwd eenander met alle gerief ingericht zal aan den roet vcm deu berg geplaatst worden Als terrein roor den aanleg der lijn is datgene gekozen hetwelk blijkens veeljariga ondervinding het minst aan uitbarsting ia blootgesteld Het sysleerti der brug waarop de rails zullen rusten levert dh voordeel op dat ook bij eene sterke uitbarsting de lijn slechts gedeeltelijk schade Igden kan De maatregelen die genomen zijn om al het beweegbare materiaal snel naar het observatorium te kunnen brengen alwaar daarvoor oergpinatsen zijn aangelegd moeten de onderneming voor groote schade bij uitbarstingen vrijwaren Nog in deze maand worden de werkzaamheden begonnen en reeds in het aanstaande voorjaar zal de lijn geopend worden De redaotièn der Indische dagbladen hebben ran het Openbaar Ministerie de rolgendc aanschrijving ontvangen Batavia 27 December 1878 Het heeft de aandacht ran het Op enbaar Ministerie getrokken dat in den laatsüen tifd fle l rtideBngen der verschillende staatsmachten zoowel in het moe derland als in deze koloniën op eeni jnroegzamowijze in uinmige dagbladen te dezer node ordu besproken en dat daarbg misbruik wordt gemaakt ran d v jjj eid welks iedsi iu deze gewesten bezit omzijl gedachten doo middel van de drulmers teopenbaren De straf wei en mter ia higt bijwnjer ait 24 en Tijgende van t drukpcrsre ement Terb t elke aanranding van Det wettig gezag of van dê verbindbaarheid der van dit gezag uitgaande vettige rerordeningeo Zij eischt niet alleen gehoorzaamheid aan maar teveas nrbied roorttie wetten n bedreigt met gestrenge straffen Ike Mtti g tot haat of minachting tegen de Begeering nier te lande of in het moederland Ik acht het onnoodig thans de dagbladartikelensan if duiden waarop het Openbaar Miniateiie botoog heeft of om d e dagbladen aan te wijzen waarindie artikelc zijn geplaatst Dit schrijven behoort door uwe Redactie beschouwt te worden als eene aanmaning om met de meeste omzichtigheid te trachten binnen de perken te blgven der strafwet en inzonderheid zich te onthouden van elke hooneude of beleedigende beoordeling der gestelde machten van elke aanranding der verbindende tracht der wetten en vau elke opzettiug tot haast of minachting tegen de Regeeriug van bet moederland of de koloniën Ten slotte deel ik uwe Redactie Awde dat deze aanmanning geschiedt op bekomen last van den procureurgeneraal bij het Hoog Gerechtshof van Sedcrlaudsch ludi ei dat met de meeste gestrengheid elk schrijver uitgever en drukker zal worden vervolgd die in strijd luet lic bestaande wetten mocht handelen Da oflïcier van Justitie b deu Raad ran Justitie te Batavia VV DB G suaA In een der pakhuizen op de Frioseugracht bg de NieuH e Spiegelstraat te Ainstcnlam is door het Vrieseveem koffie opgeslagen Een oude boef H B reeds meermalen veroordeeld maakte het plan om uit het pakhuis koffie Ie stelen Alleen wai dit voor hem nut te doen Hij zocht daarom eenige makkers op die hij dan ook alras gevonden had en met hun vijven mankten zij de afspraak om een goeden slag te slaan Zaterdagmiddag werd uit dat pakhuis koffie uitgeladen Hun pUn was gemaakt Twee hunner slopen het pakhuis in en lieten zich daarin opsluiten Tegen zeven ure kwamen hunns makkers aan het pakhuis en zij openden de deur roor hen Op een gehuurde kar werden drie balen koffie gelaiien en vervoerd liater werd nog eens laar het pakhuis gegaan en daaruit woilcr drie balen koffie gestolen Mwind oefaend werd de diefstal ontdekt en de politie wist wch van de vgf boeven meester te maken Twee hunner hebben het feit omstandig bekend Drie hunner de brutaalste en gevaarlijkste blijven hardnekkig hunne medeplichtigheid aan dezen diefstal ontkennen Het vraagstuk om eene geheele atad te verwarmen uit een centraal punt dot de wknnte in lie richtingen door aanhoudenden toevoer van sldoni verspreidt gelgk het gas door buiaeii schgnt iu Amerika voorgoed opgelost te zijn Volgens de jongite berichten iras nu reede siderl reertien dagen te De Boit Michigan zulk eene inrichting met uitmuntend gerolg in exploitatie Voorta heeft t NewYork eene maatschappij onoessio rerkregen om rerwarmingsbuiieu door de straten te leggen na een waarborgkapitaal gestort te hebben voor de kosten van het opbreken en herstellen der striileu Zy verbinih icb alle opeiibère gebouwen te venrornm or een derde minder Bn ér gew6ne verwarming kOst BoreBdiMi zal ij stooAtHllohines lerereii die 4 tneeftw oomiddtttqJl vm n der traten loet v erdiyujiiEii ïu dezc dageB n ontelbare ge eeslcn sullen rèle lezers het ougetivgield niet oiiaarjlig Wnden te vernemen hoe in foord Holland de Kartlrijderïjen op 8chi ataen in zwang kwamen De Miiiuher Courant weet daaromtrent e t volgende mede te dcelcn Reeds van oudsher behoottlo in ons toen vooral waterrijk land htt schaatseiiryden onder du geliefde volksvennaken Zoodra de wiutervorst de stroomen met schotsen bedekte werden de glissers voor den dag gezocht en jong en oud rermaakte er zich mee Toch bestond weleer de kunst in fraai buiteuover zwieren en een bolleboos was hij die by het bui tenorer rijden een zakdoek of een duit kon oprapen of wel jen zesje kon draaien Enkele stoere rydets bezochten op één dag per sobaiats dezes Noordhollandsche sleden maar dat was een meesterstuk waarop men zich geheel zijn leven beroemde Openbare wedstrijden in het schifatsenrijdèn behoorden vroeger alleen in Friesland tehuis Friesland was het oord der hardryders Hu was het als ik my niet bedrieg in den beruohten DriekoningsB wiiiter van het jaar 1838 dat ds Wassenaar fe Wervershoof op een mooien wintermorgen bij O M Ossekooper deu schilder kwam iuloopeu met de Oprechte Baarlet He teï f Sfarfft ftij H r ilftg ran een Friesohen wedstrijd liftd gevonden Als eene groote bgzanderbeid werd daarin medegedeeld hoe b dien wedstrgd te Sneek de overwinnaar de baui J gg naar ik moE r inetai W afgelegd in den tgd van 15 seoondSn Pafwaï maar Bs meende oubegrü tüJc iug Juipp Bieebnart een stiefzoon ran Oas ooper wap bij die voorlezing tegenwoordig en toert Ds gedaon had met de Tcctunr gaf hij als zijne meeuing te kennen dat hij ook wel zoo inel zou knnnen rgden Daar verkeek dominé eeo kwart anker wgn naar en Lippe die iet T n tfitatelleii hieU ging de weddenschap aan Dienzelfden morgen om If ure zou bij zijn ddFocfstuk op de Kerksloot afleggen De geheele bqart kcam bg ak Meester Korting afe moe gêbrAkigT ok en daardoor z f rerstolfen ran de mogelijkheid on kW h s svermaak deel te nemen reel met schaatsenrijden ophad was in de toog tegenwoordig bij den proefrit en met een hon ii iet Be B3ew9 e in de Hand keurmeester De baan was opgemeten en Lippe streek uit en had tot all verbazing rii t mêit San feesticn seconden werk om het einde te bereiken Hy had dos als het er om ging den prijs niet gewonnen Ülur éovitné braAt in h l midden dat er een 4 ot verschil bestond tnseidien ee e Priesohc iurdlijdersbaan roet hare spiegelgladde effen oppervlakte en het geïmproviseerde baianije op de K rksloot Hij gaf edelmoedig het kwart anker wija gewonnen Maar meteen wai gebleken dat men niet in Friesland behoefde te zgn om hardrijden te zien en men rroeg elkanikr af Waarom zou men ook hier Biet om een prijs kunnen tydeu Men was een temmlg In den weiiseh om er de proef ran te Hemen Korting maakte spoedig een inteekenlijst gereed Wassenaar opende de inschrgviiig met en flinke som en binnen een paar oren bedroeg de inschrgring zooveel dat men een rilveren taboksdoos t t prys on een zilveren horloge nie ketting tot premie kon uitluven Zeer weinige dagen daarna bad ie eerste wedstrijd plaste tosseheii H mededingers Lippe ging roet de zilveren tabaksdoos strgken en een Friesehe schipper die te Broekerhaven ingevroren lag won het horloge Van dien dag af Tolgqen de wedstryden elkander te Wervershoof en in den gebeelen omtrek dagelijks op Te Eukhnizen te Medemblik te Broekerhareu te Andijk bij het Veldhnie te Oostwoud en waar maar venlèr gelegenheid wa liet men hardryden om pryseu en pwaiien en de liefhebberij van het opsobaatsen rydeu wyzigde zich zoo dat weldra elk op Pricsohe manier dwars op zyne schaatsen stond en zoover naar voren dat de groote teen aan den buitenkant der schaats naast den hals uitstak Men reed nn niet langer om het fraaist maar liep ap schaatsen om het hardst Dat het in onzen tijd moeielyk is een nieuw blad op te richten en het algemeen te verspreiden ondervindt men vooral in het stadje Zalt Bommel waar men omtrent de vrijheid van drukpers zonderlinge denkbeelden schgnt te koesteren gepaard met een hoogst primitive opvatting omtrent de roeping van een publiek orgaan Inlusschen rertreagt de kloeke nitgecfster mevr Bruuiugs Oising daarom oiet Zij wil meer levenskracht zoeken voor de Bommelicit Ct en zoekt die bij de abonnenlen die ij althans ik fftste reeks oprichters iu r ekeren zin tot de aigemai UI het sieuwe blad wil maken Het we ire j ul fil het looiiaj karakter aflsKgen den titel dragen van figaro en behalve popniain hoofdartikelen en feuilleton datgene bevatten iKA een gVMiie itmmnt oplevert Ilot originctle denkbeeld i uit om de eerste abonué s decigenootmi in de uak te nakeD Zijo er genoeg abouiMi s om de dkgeIfksohe aitgaveu ren de ouuraut te dekkea dan worden geen berooBeehte abonué s meer toegelaten Aea het siade vaa het joai vordt dan de wiast d C tibQiuieny ntege d6i ende de bevoorrechte 4 iiié s Nn spreekt het abbter mii ran uAt dat onderneming niet tot stand kan komen teaaij een groot Mrfiial riadtn ti lalcit vindon oA oader deze Het abonnement waarvan men opgave moet dden aan het adrest Bl u Pk Z lt 5ommel koe niet meer da te ƒ 4 jler fnnr b jLeft o Ai J tie iill kS bf fpnstin g i en iii Il Hppin g tokMv i M e oken had zou men roor krankzinnig zgn aangekeken w nt velen zullen niet geweten hebben dat de oude I yptenarën en de nog veel oudere Chiueezeu miUioeuen eieren op kunstmatige wijze nitbroeiden Hoe ZB it aanlegden weet raéfi nieb maar zeker is het dat h a kuutiaatiga hfaeieri onzen tytl navolging gevonden l eef doch de eerste ogingeli mislukten meestal en wanhopig zagen de eerste kunstmatige kippeubroeiers ran verdere proefnemingen af Dat lag roornamelgk daarftan dat de eieren niet Wd melk febben lels eenraaa ger das dan yernenigvnldiging der voorhanden piatjes door middel van waarschijnlijk ougefilireerd sloot of grachtwater Niettegenstaande dele gemeedelyke redeneeriug van lujue vrouw voel ik myn haisaaderlgk gemoed eenigszins bezwaard door de gedachte dat ik in dezen duren tijd Water liat ik zoo maar gratis uit den Singel kan laten scheppen tegen 8 cent per liter moet b talen Ik zon het reel rriendelijker ran myii mcikleverancier vinden als hij zijn klanten rerzoobt allen de gewone hoereelheid wat te rerminderen opdat by ze toch allen melk ran de gewone qualiteit zou kunnen geren Ik zou des noods liever wat meer geven voor onvervalschte zuivere koenuilk en zelf er water bij gieten zooveel dat roor het rerschillend gebruik lijden kan u er d vaïwege de een of andere anioriteit géene Veutmg kunnen plaats hebbrn met publicatie van de namen der melkboeren wier j aar tiet in de eisehen eahtwoordt Of Hefe nog zou er hier uiet Zooals in verscheidene andere plaatsen nene nielkrh riohting kunnen warden tot stand gebracht die uiis ouafhankelyk maken zon van het geknoei der boereu Aangenaam zou het mg zijn indien Uw blad mij eens spoedig met het berioht ran da epriehtiug van dergelijke zaak verraste B KEl 1SGEVL G De Burgemeester van Gouda gelet op Art T der Wet vau den 4n July 1850 SiaaUblad na 3T regelende het KIESKEGT enz noodigt de Ingegezetenen dezer gemeente uit om zoo zij elders in de Directe Belastiugen mogteu zijn aangeslagen daarvan voor den 16a February aanstaande te doea blijken door overlegging van het AanslagBiljet of een uittreksel uit de Kohieren dier Belastingen zuHende tot de overneming dezer bewijzen ter Plaatselijke Secretarie worden gevaceerd dagelflks van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 ure met uitzondering van den Zondag OtiUkt deu 31 n Januari 1879 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN ran boren gewarmd werdeilf wafK hei Ictemrliêqlr drijft hllijd borft lloe het ei ook gelegd wordt Het was roor een apotheker weggelegd de kippenh4 l tfBp i door pijpen waarin roortdimdeMnl mM Kiomde en waaronder de taaa gelegd waren gelukte het den kuikentjes het liCih te doen zien Thans zijn er in Duitschland fabrieken die toesteBon tot gitbroeiing maken en niet onmogelijk zal het spoedig mode worden tot tydverdrijf er zulk een kippenbroeierij op na te houden De Vaiveraileit van Landen reikte sedert eenige jaren speciale diploma s aan vrouwen uit Met dit jaar is echter de nieuwe vret in werking getreden die alle graden voor vrouwen bereikbaar stelt Dientengevolge hebbeu zich elf vrouwin ter inschrijving alsatudeuAn aanl meld Bene is afgewezen de tien andere zijn zelfs met lof honours aangenomen De jonge mannen zijn niet zoö gelukkig geweeftt Van de 611 caitdidaten zijn 253 afgewezen üe lessen der faculteiten van ét Mae kunsten en van reehten zijn iu het trimester van October tot Kersttijd bijgewoond door 225 meisjet ivaarvan 72 zich uilsluil d aan de achooae kuiuteu wydeu Eenige klassen zgn alleen roor domea raaaür de maette gemengd De pelgrims die aan de jongste bederaart naar Mekka hebben deelgeno nen zijn thans allen ran daar terug Ditmiuil is alles uit het liygiènisch oogpunt goed gegaan Het aantal was met groot in rergelgking met vorige jaren het wordt geschat op 80 i 90 000 Ziwals men weet blijven de pelgrims drie dagen in de vlakte van Mina om er te offeren Bij uen joiigsten pelgrimstocht nu heeft de Turkschc orerheiil de voorzorg genomen om de orerUyfeele der geelaehte dieren te rerzsmclen en in kuilen te begraven met kalk overdekt Bovendien wtran de hadjis aau menigrlddige aiedieohe bifzoeken onderworpen Aan der e voorzorgsmaatregelen heeft men te danken dat dit jaar de gevaren waarmee de algemeene gezondheidstoeslaud door de pelgrirasteehten anders werd bedreigd zijn afgewend De heer B Brouwer onderwgzer te Kniemberg de geiiiiente Oldcmarkt wordt met 1 April a s zgn verzoek eervol nit die betrekking ontslagen lij werd benoemd bij raadsbesluit van 16 Dfn CORRE8PONOBNTIB N te R Stokken wurvan de nasni des schr vers aiet UD de Itfdaetu urdt medegedeeld wofdeQ ia ge B getil geplaatst Brieeea l eatemd voor de Itedaette di 7cr Coonat moetes Wurgd wsidee AAN OËN D11GEVBB hImt k t ado i ian de Rcdaetie HerkaeUetylt nord n berMiles bnev B BS aan partteotiere adressen bexurpd vtat slerbts tut vergusil eo of opootliotidsaoletdiDg geeft DB BsDaonx 1822 De voordeden toen n die betrekking verbonden waren gering zooals ait de volgende advertentie voorkomende in de Ocerijtulsche Courant van 15 October 1822 blijkt Bedoelde advertentie laidt Burgerliike Stand GEBOREN tl Jag Jobanas Heorielte WillieliiilM Adrisoa Elisabeth ouders A C A Beelaerta van Emmieboven eo C Ü Spmijt 1 Febr Carolua Jobannes AdriasD ouders A Moons eu T C M Veroseiitea WiUena Gernl bybraod ouders G vau Erk eo J HoUauder i iohaDoes oudere B Matse eii C Rietveld Jobaaaa Elizabetb ouden G Verkerk eu L Blaoken Petrus oadert J H Koolea en F M van der Spelt Dirk ouders Z D Blanken eu M van lepereu Geertrui ouders 1 C van der Vliat ea A C Liepelt OVEKL UEN 31 an E Scbuit 23 j 1 Febr H vau der Pool I j 11 m T W Ooslerliug ï ik S M tiauders 88 j A G Snelleuian Sm i S 8 Otv 4 m J van der Geopo leii 71 j W m 8 T C Henneb Sj O C W Zonae 3 4 W A Meelresea 2j J van der Lie 73 J Alzoo de School te Kalemberg in de gemeente Oldemarkt lüude ran den laagsten rang rtoeert zoo worden de genen die tot de waarneming ran dezelre genegen zgn nitgenoodigd om zich op Diogsdag den 29 October IS22 des voormiddags ten tien uren te Oldemarkt te sisteren voorzien van blgken van bekwaamheid en goed gedrag lullende alsdan aldaar het vergrlgkenil examen gehouden worden De roonleelen zgn ƒ 25 00 trootement van den Lande ƒ 66 00 uit een bijzonder fonds en circa ƒ 65 00 uit bet schoolfonds en is de onderwijzer gehouden om twee derde deelen des jnars en wel met uitzondering ran de rier zomermaanden de sohooldienst waar te nemen De schout ran Oldeniarkt Van alle ziekten die dagelijks de sterflijst vermeerderen is de longtering zeker de meest algemeene Ae nuKtt wanbc nde voer de baiHteunaao De ondervinding heeft eerst te Brussel en later bijna overal geleerd diit de teer die een bartsaohtig product ia van de dennen en zeer merkwaardige en gelukkigen invloed heeft op de zieken die aau tering of bronchitis Igdcn De beste wijze om de teer te gebruiken is in den vonit van kapsules De Teerkaptulei van Guyot zijn een der meest populaire geneesmiddelen voor bovengenoemde liekteo Gewoonlijk neemt men twee knpsultS telkens voor dat men gaat eten De weldadige invloed doet stch spoedig bemerken Om acker zijn dat men de echte knjisubs heef moet men op de driekleuage kaudleekaniug au deu heer Guyot op het etiquette letten Iu de meeste apotheken zijn de kapsules te verkrggeu UT Ztc Cour ABVBRTENTIÊN Bevidlen van een dotxl Jongentje i ï j C BELONJE Beokbb IB La gg Tiendcw Gouia 1 Pebroari 1879 Bevallen van eene Dochter M A JONKER TAN EatWEy oftdti 9 Febrn a ri 1879 IMGEg OMD E Ü Mgnhier dt Reiatttur I Dezer dagen viel myne aandacht op het bgtonder waterachtige blauwe roohl dat mgn melkboer mij onder den naam van koemelk voor 8 cent per liter verkoopt Myne rrouw die van bniten is had dad ligireana vfrklnring bg de hand roor de mindere qvaUiait tier iliellc ifi deze tijd Onae boer zei ze heeft zeker verscheidene koeien die nog kalven poëten en nu draag staan of weinig melk geveu en toch Inoal d goede yHan hetzelfde aantal klanten bedienen als den omtr en dus dezelfde hoeveel Beden overleed tot onze bittere droefheid onze geliefde Moeder en Znster MevrouwMARIA G8BllT iöIDA ARBlEaS Weduwedeu Heer PIKTER du GOKJE I mm w wsaaM tpsi GOEJE W F BARBÏEl Haarlem 30 Jannari 1879 Tot mgu diepe droefheid eu die mijner Kïtideren Behuwden Kleinkinderen overleed heden na een gelukkige Echtvereeniging van ruim 55 jaren mijn onvergetelijken echtgenoot de heer S M HANüEttS in den ouderdom van bflui 89 jaren Wed 8 M SANDERS LKiirar Gouda 1 Februari 1879