Goudsche Courant, woensdag 5 februari 1879

VrUdag 7 Februari Goudsche ïVaterleiding BSaatschappeliJk Kapitaal f 230 00 waarvan reeds gfeplaatst Ö3 Ö00 ▼ erdeeld inlaandeelen van f 1000 Splitsbaar in halve en kwart aandeelen Oypir het gestorte bedrag wordt 4 i tenl é vergfoed tot an de in werking steliing der Vaterleidingp Inschrijving en worden aang enomen Van 3 Fc iibroai to Februari ia7 bij de Hper n f Wed nm C IMJKTLAKD te C ouda R MEEg éi ZOp i te Rotterdam 1 lEÉMBpiJëp IV IflJEPI EN inwsjKElXj J I i Aiordam U 4 alwaar jinscjiHjvkigr biljellen en rè pëctusséa vel i krijgfbaar zijn efi de joncje sie voo wai r en eirasl lu ien ter inzXe H g eii 1 J u I Makelaars en © onimis ioipirs in tefljfcten gfenjejlen fi o o Courtag e over ijet hun loegfeklnde bedrage der inschrijving 1 N 2264 GOUDSCHE COURAWT Nleoffs en Adverlentieblad voor ionda en OmslrekeD EAfl Gouda OoHttUiven B n 14 beveelt ieh beleefd f B tot het vervaardigen van leei Ffln UJTG V rgRDE LBVENSOBOOTE 1 EBNE FATSOBNLUKB DIENSTBODE biedt zich aan als urn immm liefst zoo spoedig mogel k Adres franco onder No 217 aan het Bureau dezer Courant STEEl liOLËi KACHEMOLEN a 60 ets per Mud Partyen boven 10 Mud i 55 ets HAARDKOLEN i 85 et Adres bg S LAFEBEB Karnemelksloot 268 i mUre Vrijwillige VcrKoopliig te STOL WIJK OP WOENSDAG 2Ö FEBRUARI 1879 des voormiddags ten 10 uur in de herberg van G van DAM aldaar ten overstaan van n te Wadditucvetn resideerenden Notaris A Ji MOLENAAR van een in den loop des jaars 1878 NIEUW GESTICHTTE SOUWUANSWONINO met HOOIBERG alsmede 8 hectaren allerbest WEI ENHOOILAin enz staande en gelegen in de onmiddelgln nabgheid van het dorp en binnen STOLfVIJK n een perceeltje onder HAunMcn leer iwbg Siolicijk Te veilen in 9 peroeelen es daam ia ver ohillende combinatiën en eindelgk in massa Alles by verspreide biljetten in het breede omschreven Nadere informatiën geeft bovengenoemde Notaris MOLENAAR £ e eiken Donderdag des voormiddags te spreken is by Va WERK HOOVEN in he V Soiuauou op den Kleiweg te Gouda Dezer dagen h ïerscbenen De bette bebniidellnn Ier 1 BORST enTXONGZIEKTE ilonr eeuroudi R nanr beproefde middcleD Zirken die meinc an deze gevaarlgke ziikte te lijde oiilbitKlm Iwveiijtrnoemd werkje hit il hun troost brengen en voar zoover er mogelijkheid op beslaat ook de rerwaohte genezing Vrrkrggbaar bij alle Boekhandelaars ofxecbisireeks bq itlchtérs Boekhandel te Rotterdam tegMl toezending T n 30 rents OUD CAtlTHAGENA S BEEGPLANTEH OLEE Zy die gaarne in het bezit van hun hoofdhaar dat Toomame sieraad van den mensch willen komen of blgven dien wordt daartoe het middel aan de hand gegeven Een opmerknuun natuuronderzoeker ontdekte dit in zekere plimt die op de bergen vatt Ond Cartha eiw wasi Nadat hg door toevikllige omltandi hedes er toe gebracht was zgne aandadit op dit voortbrengsel der natuur té vestigen leerde hg er de wan atrekkiiig van kennen en biccüUe nii dit wan geschenk des hemels want zoo ma men het met recht noemen dat diet eMig andwre prtepM ten volmattkte bet genoemde heilzaam middel De oademnding bewees er de kracht TUI Het j ebmïk er ran ia eenrondig men wtgA het bg wgv van pomade ia het haar wawdoor weldra het haarnitrallea opbondtj het haar versterkt W dt en men zieh bg blgven gebruik mag verheugen in een schoonen naai bol terwgl bet bgna dezelfde kosten eischt ala Pomade of andere Hasrolie Het is i 60 ceiits per fleschja verkr baar aan het HooCd Depot te Delft Iqj A BRE8TVELT Ab viwder bg H df W4d BOSMAN Oo di W d M I Smdm LtiJn X Z eiih Wn SW if a ttén 1RK rbn g Wad G Will lBat WAMA n A 1lt tM NCtENIII Vaor den verkoop van Noten worden in alle AGENTEN GBVBAAQD die wed dntdanige Agentnnn bg Fmithaitdelarèn ï resenteerén Beflecteerenden gelieven zicl te wenden met franeo brieven motto Nateii aan hèt Algemeen Ad vertentieBuieaa m jNUQ k tax dItMAB XoKtrAnn OpebbareVr i illl è Verkoopiiig il TB GOUDA ten overstaan van de otaris en A N MOl EllAAKi lt aMluVMii atterdaai I r BIET8TAP van de KaWT pDWIAISfONIII ffenaamd Sprmfè m Dmkt jvitttende Woonhuis gMote mm en PaatdenstalÜM en Dorschvloer Voort i Sdujur waarin Stalling voor Tee lUamfflolëiB nog een Schuur ene Toortc vitt Booi of Koombargsn alles niet Erven Tuinji Boomgavd eiB Boschhakhout benevens circa 77 Hectaren bij uitstek goed WEI j HQOI 01 BOUWLAND en DIJK6R0NDBN en eette daarbg behoolendQ en in 1878 geheel niei w gebouwde iSBEIBEBSWOmQ Alles te zamen staafde en gelegen in het Noordeinde van den Achterofscnen polder binnen de gemeente Wvddinxveen De Veiling 1 127 Pebmari 1879 De Afsh 1 P Do 6 Maart 1879 Beide dagen des middags ten 12 nre ineen der lokalen van het Hotel Da Zalhc op de Markt te Gouda Aftnvaarding der Landergen onmiddellgk bg de toewgziug en der gebonwen op 1 Mei 1879 zgnde de Arbeiderswoning bg de week verhuurd Betaaldag der kooppenningen 24 April 1879 Het te veilene is tiendrrg Breeder bg verspreide biljetten omschreven terwgl alle informatiën te verkrggen zgn ten kantore van den Notaris RIETSTAP Leuvenhaven te Rotterdam en ten kantore tan den Notaris MOLENAAR DN 2 aan den Eerkweg te Waddinxvetn aUlNA LAROCHE van UUEPBUEN M BNJI Jpetktitn 4 $ IM De QliraA LABOCMl weÜM mt de BmL van e gtneeiK Cav au tOt CicMCdiudlgM la aaabetalea tsgen Igeowas iwakta nwek aan oetltst tladita ipji vertni ifkte in het tijdperk der WnlelliBf aa swart siskie ofklaaabed koorlt ea kaMgeMfML Uxerhondende Quina Lu ïdie tq bleekiookt tariogaohiigkeid groote zwakte Uosdanaosde eta PHis 1 90 per asem Ui den Rsir Apoikaket Of Thim te Oomiih MVZIERIJITGAVË bevattende circa 700 diverse Nummers is voorhanden in den BINNEN en BUITSNUKDBCHBN BOSKBANDEL van Lange Tiendeweg y v r GOODA Dltvfc VAM A BliniKHAN 1879 ca KENIVISGEVI G De BURGEMEESTER van GOUDA brengt overeeokomttig art 15 tweede lid der wet van den ili Mei 1 StatUMad No 6 ter algemeeiie kenni Dal h j gedurende DERTIG DAGEK ter inzage van de belangliebbeoden ter Secretarie ran de Gemeente heeft uedergelegd de Stuat iianiryzcnde dr nilkomsten van de metiug en acbattiug der gebouwde eigendouiraeu welke nieuw grstieht siju of aan welke veruieuwingeii hebben plaats gehad met opgave van het jaar wa iriii de belasibim opbrengst geregeld wordt bedoel ia de art 15 ii en 43 van gemelde Wtt Ooiida dea 4n ï ebni ri 1879 De Bnrgemeesler voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOHN BITITE INLAND Buitenlsndücli Overzlcbl Het beveetigt zieb dit ue beer Waddington gereed ia mei de uraenslelliug van een nienw Kransch ministerie waarin h j het voonitlersehap en Je portefeuille voor baitcuUndaehe taken iaI op aicli uemen Van de tegenwoordige mitiislen blyven behalve Waddington aan Marcrre binnenl taken en adinterim eeredienst Léon Saq finaueiéa Frejreinet openbare werken Greslejr ooriog Alt nieuwe rainisten tidten ptreden Lerojer jostitie Jules Ferrj ooderwljs Lepere liudboaw en koophandel Men gelooft dat het zwaartepunt in hel nieuwe kabinet meer naar het link rccutrnm tal neigen Men wil dr liMle geauligde linkerxqde en een deel der radicalen van het liukeroeutrum winnen ten einde een goed aaneengesloten meerderheid te vcrkrggeu indien de reehterz jde bq zekere gelegenheden met Ie uiterste liukenyde een bond mocht sluiten welks aanspraken overdreven schijneu Een hicnw programma ui dit ministerie wel niet geven Hel hreft dat van 20 Jaiiiiari opgevat in vrgzinnigen geesL Maar natuurlijk xnl de nieuwe president heden in de Kamer eeiie boodschap laten leten De beer Grévy heeft sedert Maandag het Elysée betrokken Eeiie tulrijke menigte was in den faubourg St Honoré en luide kreten van Leve de Republiek werden aangeheven toen de uienwe president uit zgn eenvoudig rgtnig stapte en door de eerewacbt werd begroet Onder voorzittiug tan di beeren Victor Ifngo eu Louis Blauo heeft zich te Parqs eene commissie gevormd om onderstand te geven aan de personen die balrokkru iqn geweest in 4len opstand van 1871 en thans gratie hebben verkregen maar bg hun terugkeer in Frankrgk denkelijk zeer hulpbehoevend zullen tgu De benchten uit Rusland omtrent de pest worden niet ongunstiger De strenge koude doet het gevaar merkbaar afnemen Sedert 27 Januari zgn dan ook in Weiljanka geen zieklegevalleu meer vootgtkomen in Selitreno echter aan deze zgde der Wulga werden drie personen aangetast die iu aanraking met pes tlijiiers geweest waren Po Bussisohe Regeering verdient lof voor de zorg waarmede zg de uitbreiding der ziekte tracht tegen te gaan De goedereu der besmetten worden na een behoorlgke tchadeloosstelliiig verbrand en de Igders zelven moeien ook na hunne genezing nog eenigen l jd in afzondering blijven In Afghanistan wordt beproefd of men zouder verderen oorlog de zaken weer op gang kan krggen Van den Emir en van Taboeb Khan vernemen de Engrlschen niets maar Wali Mahomed met eenige hoofden der Ghilzais is in het kamp van generaal Boberts gekomen Deze is een half broeder van den Emir en was gouverneur van Koeram eu Khost Dat wil zeggen op Oostersehe manier had hg er een plaatsvervanger die de zaken voor hem waarnam Hg zi lf was lid van hetgeen men het ministerie vanden Emir zou kunnen noemen en dat uit drie vertrouwde p nonen bestand Wat hi in het kamp van generaal Roberta komt doen is een openigk geheim naar het schijnt Hg onderhandelt oveit de voorwaarden waarop men hem de plaats van den Emir zal laten innemen De Engelschen echter zullen eersl hebbrn Ie onderaoekeo of hi door de bevolking dat wil zeggen door de andere hoofden zon worden gesfennd Kapitein Kenwich i naar de Ohilziiis en de andere hoofden gezonden om te vernemen hoe zg daarover denken In afwachting van zgu rnppon blijft W ili Mahomed in het kamp Dan zid deukelgk aligd nog eene gecombineerde beweging tegen Kaboel noodig zgn Maar het is reeds iets gewonnen wanneer men een pretendent bg zich heeft De Oosleurgksche Kamer wil niet meer werken zoolang er geen definitief Ministerie is en heeft haar zittingen verdaagd Meii veraekert dat graaf Tsalfe sinds eenige dugen bezig is met het zoeken naar Ministers maar nog r auder Baeaes Door Oostenrijktche officieuas dagbladen is melding gemaakt van een traclaat met Duitscbland waardoor Oostenrijk geheel afziet van de bepaling in art V van het verdrag van Praag Naar men zich herinneren zal werd daarbij bepaald dat gedeelten van Noord Sleaswijk aan Ueaemarkeu zonden teruggegeven worden wanneer de bevolking door rge stemming daartoe den weusch te kennen gaf Daal echter slechts Ooateiirijk op bet naleven dezer bep iling aandringen koD en dm nog kwalijk kon worden nitgemoakt wat Sy omvatte lÉwam er niets van Uailsehl inij heeft ouderscheideue malen te kennen gegeven dat het aan de bepaling uitvoering geven wilde maar dan stuitte du af op de eitchen van Denemarken Het ehjjnt wel alsof bet gesloten traclaat waardoor de geheele E iak veirValt beschouwd worden moet als een antwoord op de ontvangst dtr Wtlfiache depalatie in l eacmarken jll gelegenheid van het huwelijk van den hertog van Cumberland Dat de vijanden van de bestaande orde van zaken in Duitschland door het Doeusohe hof zoo in het oog loopend werden onthaald kon In Berlijn geen goeden indruk maken In elk geval is het wegnimen van dit artikel een merkwaardig bewqs van Oostenrgks vriendschappelijke gezindheid jegens Dnitschlaud en als zoodanig wordt het daar zeer gewaardeerd Bjj de Lialste verkiezingen voor de tweede Kamer in Denemarken heeft de linkerzijde eenige zetels verloren deze die nog altijd de raeerilerheid heeft wreekt zich daarover door het onderzoek van de geloofsbrieven van de leden der rechterzijde van de eene week tot de andere uit te stellen wordt deze tactiek nog lang voortgezet dan denkt de Kegeering er over de Kamer o jnitnw te ontbinden De oplossing der Russisch Turksche quaestie laat nog steeds op zich wachten en schijnt telkens weer op uienwe zwarigheden Ie stuiten BINNENLAND GOUDA 6 Februari 1879 Dezer dagen is alhier de volgende circulaire verspreid GeacUe Maklmrjtn Op de vergadering van afgevaardigden der Plaat selgke Gomité s en van andere briaughebbeudeu iu de Noordel jlte IJ$tm totrt den 21 December jl in s Qravenhage gehouden is besloten om de Willem Barenosz in 1879 andermaal een tocht naar het Noorden te doen maken indien du benoodigde gelden kenden worden verkregen De ondergctet kenden hebbeu zich bereid verklaard daartoe voor Gouda en Omstreken hunne medewerking te verleenen Zal de tocht in 1878 met genoemd vaartuig ondernomen eenige blgveiide waarde hebben dan is het noodig om het onderzoek voort te zetten dat toen op zoo gunstige wgze is aangevangen en aanvankelgk zoo sohooiie uitkomsten voor de wetenschap heeft opgeleverd In afwachting van het verslag dier reis dat zoo spoedig inogrlgk het licht zal zien w ilen wij sleclila op een euktl pmit vmi huug btlnng wij cn dat door deze toohteu na ir de Noordtlyke IJazce vermoedelijk tot meerdere lliinrheid zal worJen gtbruoht Het is u allen ongetwijfeld bekend dat onze dagbladen van tijd tot tijd uit Amerika getelegrapheerde berichten opnemen aangaande te verwachten stormen n evenmin zal t u oubekend dat deze voorspellingen maar zelden gegrond worden bevonden endat b V de Utreohlsche Hoogleeraar Buijs B illot een op dit gebied wereldberoemd geleerde de waarde dier berichten zeir gering scliat De slormsignalenop onze kust wonleu dpor hem een veiliger baken voor den schepeling geacht dan die AmerikaaDtcho berichten Dat echter ook deze nog geen voldoende veilighei l aan den zeeman waarborjen is door talvan rampen gebleken Wie toch zou door uit tezeilen of binnen te loopen wanneer een storm voorspeld is moedwillig tal van raenschenlevens om vac sioffelgke schade te zwggen en daardoor tal van gezinnen aan den ouderifaug blootstellen Welnu om deze wetenschap de meteorologie tot meerdere klaariieid te brengen irorden deze tochten naar de NoordelgLe IJszee door bevoegde mannen uit alle beschaafde landen van zóó hooge waarde geoordeeld dat zelfa indien dit hun eenig doel was de belangstelling van alleu reeds zou gerechtT iardigd zgn Deze over uigiug geeft ons de vrgheid u te verzoeken het oudcrstuaiid biljet dat na eenige dagen zal worden teruggehaald van uwe handteekening te voorzien iuilieu gg bereid zijt tot dat doel vijftigcent bg te dragen Zij die genegen zgu êeuruimere bijdrage te verleenen en het Comiié vertrouwt dat er velen zullen zijn die dit wenschen wordeu verzacht het door heu bepaalde bedrag in de plaats der waarden cyftig cent te stellen Daar het plan bestaat om bij voldoende onde steuoiiig jaarlijks een tocht naar die streken te onile nemen verzoeken wij u tevens te verklaren of gf bereid xgt uwe bjjHrage joulgks Ie heHialen WeUioht is het overbodig hierbij te voegtn dat deze bijdrage niet zal wordeu gtiud indien het pluo niet worit uitgevoerd Ma A A VAN Beegkn Uzexdoobv Eere Fo ntéer G PaiNCE FoortUler H W G KoNiKO PemoM wteetler Da W JüLiüs J M NooTHoviN VAN Goos J N SCHELTEMA Me J Fortcijn Dbooglievkk SnntarU Onzerzijds bevelen we gaarne deze pUnnen aan Door hen te ondersteunen honden we de eer onzer V idereu op vervollen we ecu daad van liefde getuigende jegens wylen Prins Hendrik den Beschermheer der vprige onderneming en werkeu we mede tot een doel dal iu velerlei opzichten zegeurgke gevolgen voor ons Vaderland kan hebben Door hh Regenten van het Oudemannenhuis al hier is tot geneesheer van dat geslicht benoemd de heir Ur F H G van Ittrson In de op 4 Februari gebonden vrrgadering van Stemgerechtigde Ingilunden van den poldtr Papekip eu Dicmcrbroek is met groote meerderheid van stemmen besloten tot de stichting van een stoomgemaal Maandag had te Waddinxveen een wedstrijd plaats met pnani en slede behoorende aan en bestuurd door ingezetenen In weerwil van het resfenanhtige weder namen 10 liefhebbers nan den nedstrijd d el en was er naden middiig veel volk op de been De pry len zilveren inktkoker werd behaald door het paard van D lloogendooru en de premie een zilveren sigarenstel door het paard ran K van Es Bij kon besluit ia eene cjiniiiiseie ran deskundigen benoemd tot voorlichting van de regeering orer de volgens de wtt van 17 Augustus iS7S StaafMttd na 127 vaat te sli llni rcgdeu voorden bouw en de inrichting der lukiileu voor lugi r choaloiidenvijs Ixstemd jiUinede oinlrcnt het miiimuin kindfnn dal in céii lukaal mag wordeu toegeliti n OU zgu lot ledtii dier comiui sie nnnfrcirereii de hooglueraar ilr M Silyti iiispeott ur van h t middelb oiiritrwgs oud iiiejircUur vsm liet Iv cc oudtrwga Ie s Graveuhoge tevuis voorzitter j