Goudsche Courant, vrijdag 7 februari 1879

OVEH EDEN K van der Pijl 80 j Haastrecht RKBOREN K ienrasil Gerardnt anders P Boeren en Slraver Jacobus oudera 1 Oskinn en C 0 k m bij tje under G Steehonwer en P P Wttacbul Machlilda Maria onilira A Jansen en M Straver OV Rl EI E J A de Jong i in O Ui RrROt WO L Ijipniond 49 j en A de Vos él j C KoelMier 23 J en J Hogenboom 27 j Reeuwijk GRBORB i Catbariua oiders J van Kooa en k v Vliet Klais oodera i tloogrudijk en M van der Hee AiriaAiiS oudcis A Vciineulen en M Grocneodgb OVERIfiDiSN L Mn Greiiuingen 13 m H Kruijt w d I G ro ui Bcheij ie j ONDBft iW l tJl F tnlwijk 29j en C v Uenwen 29j WaddiBxreea GEBOREN Sop la ondfrl O Toorkamp en J Sehnwipan Tneodorua ouders Ot Verwoei en IA Rip OVEBLEUBN C kUareo t i 2 ro T tta Vnnren 3 in W Bode 6t j K van Tol 8 C LooiMi 27 j GEHUWD J Hj r dyli en B Droog VBRTENTIËItfa SS JARIGE 1 yAS i LÜGTHART I B5 I M WOUT 1 Hunne dankbare Kinderen en Behuted Kinderen I Gouda 7 Februari 79 ÊSÉjBIwSm E®i5 5 5 eH j jÈuiïjEW i lïïvt o 5 Heden Ijeï etjfcap jMwe gsüefde M Ouders 1 4 W p i M C VA D8B ZW LU SeHT¥EREENïÖ ÏN6 BffBlie dtuikbare Kinderen en B hawd Kindereu GoHda 7 Fehrii ri 1879 J P SNEL Moordrecht 5 Februari 1879 Die tevens ook n iufijig Jwna BMsiu ea hunnen dank tiëtuigen vooi de vele blijk n van belangstelling die zij hebben mogen ondervinden Beden overieed zacht en kalm onze geliefde Moeder en Behuwdmoeder MejuSfronw de Wed i M E RIËSSËLMANN iil den ooderdpm van 72 jaren H J R EIESSELMANN E M P BIESSELMANN geb fKETKS I nari 187d 9$üiP ii De ondergeteekende betnigt hareè hartelpen dank voof dé tele bew ï n vatf deejlneming bii het overlijden vali ha r echtgenoot ondervonden WisD J AS LEUNEN geb VAN Abkoiiw Gouda 6 Feb 1879 ♦ Voor de vele bewijïen vMi deelneming bet9ond gedurende de ziekte eu bij het overladen van ops eeniggt geliefd Dochtertje betuigen wü onzen oprechten dapk N M ENGELBREGT Omêhs A M ENGELBlMgGÏ 6 Februari 1879 v D EKb H ITèaiftm lireefcur der gemeentelijke klreekschool ïoor onderwijeers eu onderwijzeressen te Amsterdam J A van Dgk hoofonderwijMr eeiier openbare lagere school te loeiden N M Feringn hoofdonderwijïet eener bgioudere lagere school te Amsterdam A J Nijl md hoofdondenvgKr cener bijzondere lagere Bchüol te Utrecht G A N Allebé med doctor te Amsterdam S Sr Coronel med doctor te Leeuwarden P J H Cnypers nro iitéot der BüksMusenmge bonwen te Amsterdam i J Morrr lfera ir in de burgerlijke bouwkunde aan de Polytechnische school te Delft en tot secretaris J ran Lokhorst bouwkundige belast met het toiïioht op de gebouwen voor onderwi fi enz te s Graveiihage Gisteren werd te Moordrecht eeue hardrijdeiij op eclianlstn gehoudni f Ueen door pcisonen nit die gemeente w i uMan door 32 personen erd deelgenomen De prys van ƒ 20 werd behaald door D an der Linden de Ie premie n ƒ 10 door A Verweij de 2e premie van Ï BO door P Venva il de de 3e premie i in ƒ 5 door J Veinicer termjl iian de 1 deelnemers die na den lu lit aaiiblettn ƒ 1 werd uitgekeerd Alles is in goede orde cifgeloopen emnen mag deze protfneming om ook in die gemeente zoodanig winterveiniaik te houden voorzeker ds geshisgd beschouwen Door Gedeputeerde Staten van Noord Brabant isb besluit genomen in hnnne jongste vergadering gebandhaal d liel vonnis gewezen in dd 25 Ooiober 1878 door den schultersraad te sHerlogenbosch wnarbij de lieer H P S ambtenaar ter proriiici degriffie aldaar is verootdeeld lo tut twee gcldbneieniedier van ƒ 12 en in de kosten wegens het nietgehoorzamen aan tic hem verstiekie koniniando s eii2o tot wegesmling uit le gelederen en ee ne geldboete van ƒ 100 per jaar voor den nog te vervullendienMtijd alsmede in de kosten wegen verzet doorwoorden en daden tegen Lijue luecrdereA gedurendeden dienet Het Uoufdbestnur van het fonds ter aanmoediging en ondersteuning van den gewapenden dienst iii de Kederlandeu heel t besloten dal aan de verminkten in den stiyd met Atjeh over het jaar lls7i 160 pot verhooging van het bedrag linnmr gewone gratificatie zal worden uitgtkeeid Die vtriiüugiiig wsrdt gevonden uit de reuten van s Kunings geeoheuk bg gelegenheid v n Zr Ms 25 jurige regeeriug Het aantal dezer verminkten bedraagt 125 De kermis voor dit jaar is te s Hage wederom door liet gemeentebestuur officieel aangekondigd De jaarmarkt zal gehouden worden vau 12 tot 20 Mei e k Evcn ils vorige jaren zal geen plaats verleend worden aan cifès chantants terwijl str utmuzikanteu en straatkunstenaars geweerd en drie Crtrousels toegelaten zullcu u orden Door de jury voor de fohteinen te Soestdijk huldeblijk aau wijlen prins Hendrik is bekroond het model van den heer Molkenboer Ie Leeuwardeu Te Amsterdam is Dinsdag ten half 2 ure in de meel en broodfabrieken op de Vijzelgracht brand uitgebarsten op den builzolder en binnen korten t id vertoonde zich de vlam De brandweer bad een moeielijke trak door de buitengewone felheid waarmede de vlammen de overhand kregen De fabriek hiid verleden week pas eeuige echuiteii met meel en brandttaffen aangekregen en door deze aangewakkerd kreeg de brand dadtlyk een groote overmacht Toen een gedeelte van het vlak instortte en de vlammen hcmtlhoog opschoten bleek het ieder dat de fabriek niet te behouden zon zijn ïegen drie unr stonden niettegenstaande de baast bovenmengohehjke poging Tnti de brandweer het hoofdgebonw benevens eenige bijgebouwen in vlam Ofschooil er veel vrees bestond voor de belendende panden zijn deze echter bt houden gebleven Van de fabriekgebouwcn is slechts een gedeelte gespaard De fabriek ras verzekerd voor ongeveer ƒ 460000 de schade wordt geschat op 70 pCt dier som Te Amsterdam ving Dinsdag avond de herdenking wn vaD Vottdel s sterfdag 6 Fcbr 1679 1879 door een vooaal en instrumentaal concert in de Parkiaal Onder leiding van den heer Kobert CoUin uhonken de liedertafel Oefening baart Kunst en bet Parkorchest hunne welwillende medewerking N de ouverture Ggsbrecht yan Amstel door Joh Verbnlst trad dr Schaepman op tot het uitspreken ner gedachteuisrede aan de onsterfelijkheid van Vondel gewijd De spreker wist door zijne met gloed en warmte bezielde taal zgn talrijk gehoor niet alleen te boeien maar zelfs als het ware weg te alepen toodat hem ten alotte van alle z deu de luidste toejuieh ig tt ftlfc B l tiel VcJrtlgeilswerd door het mannenkoor met barytonsolo en soloquartel de Vondel hymne van den redenaar muziekvan W P G Nikai onder diens lei Ung gezongen Daarop volgde het juintel Op hel slot te Muyden voor sopraan alt teuor baryton en bas woordenvan Alberdingk Tliijin muziek van G A Heinzc Met het Oranje Mcili l naar Vondel door Alb X iijm muziek van B Collin werd het eerste deel van hetprogramma besloten N i de pauze bracht het orchest Ie ouverlu Lucifer van S te Lange Jr gehoore Ten slotte werd uitgevoerd de Vondel Cantate voorsopraan tenor baryton b is solo en manuenkoor door Biohard Hol Het geheel maakte een uitstekenden indruk Gisten werd de feestviciiiig voortgezet De zaalder Fereeniffing in het Vcuidelpark kou uauwelgkaalle belangstellenden bevatten De tecretnris der Voudel conmussic H de Veer nam hierop het woord en las oiigfvcor het navolgende Het XVIde laai en letterkundig Congres te Kampen heeft aan de ledeji van ons Comité den last gegeven om den 5u Ptbiuaii dan gedenkd g van Vondels dood voor twee eeuwen een krans Is blgk van hulde neer te leggen op het r if van onzen grooten dichter Die ojidiaclu was voor getJi tweeërlei üulfggi ig vaiUiar reden vv arom het Comité zich r chtle lot hel Bestuur der Nieuwe Keik ipel veizoek vergunning te vullen geven voor die plechtigheid Gdioemd Btstunr vouil echter geen termen om in dit veizoik lieden De Coinniissie heeft gemeend dat zy aan de a irdigliiid der gcdachtonisviering van VondcU dood te kort zou doen door middelen aan te wenden om eiie andere Ih slissing te verkiijgen Hierop noodii de hg ledir die een krans wenschte nf te Uggen op Vondils graf zyucn naam Ie willen opgeven Dertien heereu en letterkundige corporatien ui Noorden Zuid Nederlainl meldden zich aau Hieiop nooiligde hy mejuffrouw de Groot uit namens den hier J de G yler uit Antwerpen een groet nit hel Zuiden voor te dragen Na floop hiervan wird de optocht nfiar het standbeeld van Voi del geregi ld de kapel van liet regiment infanle ie onder itidiiig van den heer Sunneman diiar iclrter de redeiijktiskainers JcxkI Fan dm Fonchl met haie b inier en dt eereleilen en leden der commissie met eeiie talrijke scluire van dames Bij het standbeeld gekumtii hield de voorzitter W J Hofdijk eene redevoering Dacrop viel het doek en een schoone metalen lau er naar het mode van diu architect Cuypers in brons i egoltn door Bicirt en Dyserinck trof aller oog De fanfiiris luten zich hooren Hofdijk sprak Vondels krans aan Vondels monuinent gehecht moge een diepen zin behouden Dat meiaal zy en hl jve yten levende klank een steeds roepende stem die Oiis en ons nageslacht oproept om tillen te z n wat Vondel mei harl en ziel ivas een echt Kederlauder een trouw burger van zyn vadcrlaud Hierin kttu nen nij allen één zijn niet hem Nn werden aciitereenvulgens de kransen neergelegd alleieerst door mevrouw Liiia Schneider die daarby eenige dichtregelen uilsprut Dn irna volgde een krans namens het David fondi en Met tijd en vltjt uil Leuven den Senaat van het studentenkorps der ArasterdamscJie universiteit Een luid bravo weerklouk uit den mond der tajiykfi aanwezigen Daarna een kraus namen eeuige vrienden uit Antwerpen de Leckran van heeren en dames Ve Fviolitriiik uit Amsterdam onder zijnen voorz Alberdingk Thijm de vereeniging Khmop bet Nederkudsoh ïooueelverbond de direciie en het regie van hel Nederlandsch Tuoneel indelyk de zangvererniging Sancta Caecüia Na het nederlcggen van eiken krana deden fanfares ich hooren Nn alloop hiervan keerde de stoet terug naar liet lokaal der Vereeniging waar de heer H De Veer den tekst der oorkonde voorlas van de gebrachte buide ook nog eens met de herinnering dat het oestuurder Nieuwe Kerk geweigerd had in onze 19de eeuvd die hulde te ontvangen Alle aanwezigen zouden die oorkonde leekenen Eindelijk droeg mevr Lina 6vhBteider n heerlijk gedicht voor getiteld Unsterbliob Dat was een schoon slot van dezen voqro iddag de Voorzitter Hofdyk braciit ten laatste z nen idank aan den Minister van biunculandsche zaken dun Burgemeester van Amsterdam en alle vrienden en belangstellenden Wy tellen hier niet maar wegen en lettende op het gehalte der tegenwoordigen mocht de Voorzitter naar waarheid getuigen wy hebben onzen Joost van den Vondel e ne hulde gebrapht zgner waardig Des avonds had in den Stadsschouwburg de opvoering plaals van De Leemceniahr van Vondel envau een blyspcl van Alberdingk Th jm getiteld De zegeprM der tchoonheid De Haagscha correspondent van de Orm Ci deelt eenige bijzonderheden med omtrent het huisselijk leven van rten Koning en zyna Gemalin die voor het beminnelijk karakter en de eenvowligheid van Hare Majesteit getuigen Ten unnzien yan de politieke nieuwsberichten in eene vorigo correspondentie van den brlefsohryver opgenomen en omtrent welker juist ieid twijfel was gerezen zegt hij veider Zoo zijn 09J eenige an re iiie deeUngeq doormij gedaan hief en da4r met zekeren twijfel metschouderophalen zou ik bijna zeggen bejegend Ikheb de aanstaande bmoeming van Prins Alexander tot opvolger vun dcRt frins SindliaiidFr dm Koningsin Luxemburg zelfs hooren tegenspreken Men noemde den Prins von Wied als plaatsvervanger van PrinsHendrik doch dit komt mij ten ecnemale onaannemelijk voor niet slechts om de vertroawbaarheidder bron waaruit ik mqiM mededwlinK putte maarook wyl ik het onbegrijpelijk üou achten dat Z M de Koning zyn tweeden zoon thans zoo paiseeren omeen Duiischen Prins dien men in Luxemburg bijvoorkeur niel als vertegenwoordiger des Koning begeert te begunstigen Wanneer in on7 e pideiseneen dergelijke fout kon worden begaan zou het methet gezag der Nederlnijdsche vorsten over Luxemburg spoedig gedaan zijn En daarbij moge uu hetNederlandsi e tantsbclacg niet rechtstreeks Detrokkenzijn elke diiad die den luister der Kroon doet yerblceken ia jeen nadeel voor het land i Men heeft ook twijfel geopperd omtrent de wna beid der aanstaande benoeming van den heer O t van Bees tot Gouverneur generaal van Ned Indiii Ik kaïr niets anders doen dan u met de meeste zekerheid te herhalen dat Koning Oilo bestemd is om den heer van Linsberghe op te volgen Misschien was het woord weldra ii mijn bericht minder juist de benoeming zal alllia is niet in enige reken volgen maar dn ze zal plaals hebben dat er In beginsel door ilen ministerraad toe bnlateu is dat de hem van Rees tich tot aauvpftrdiig r a en zetel in het paleis van Buitenzurg bereid verklaard beeft en reeds voorbereidende maatregelen neemt om ziohnaar Indie te begeven dal zija feiten waarvan de Juistheid blykin zal WeUicht zMllrn er i og gelijk liet VaderUttd beweert andere kauilidnten worden genoemd maar ge kunt evf uerle incdedeeliugen in siryd met uw berjc f q Di i dag gerust als cauitrds beschoniven By eene hardryderij op sohnatsen in eenNoord Brabanisohe gemeente bestond de eerste pry uit een gouden de tweede prijs uit eeu zilveren horloge en de premie uil een ham De ryder die laatslgcnoemds won onthaalde er een vyftul va i zgiie makkers op maar daar het Donderdag was besloot men den ham nog vtitJr miduernoohl op te eien Eerst ten acht ure waren de vrienden gevraagd en de ham woog ruim 10 kilo Voor dat de Vrydag was aangebroken had men met den ham jfgehan Jf d maar het gevolg er van was dat alle zes den nnderen dag zeer ziek waren Dinsdag avond hieft het Amsterdam zwaar geljuelJ de tratcn waren nnuwelyks begaanbaar Overeeukonjr stig de hier te lande beslaande gebruiken wcrde daartegen geen maatregelen genomen loodat dan od versobeiden ongelvkken zyn yaorgevalUn De t Deventer garnizoen houdende huzaren verrichten sedert eenige dagen eyolntiën op het ijs Naar men uit s Hertogenbosoh meldt zijn aldaar bij het Vrijdag avond doov de IJsclub aldaar gevierde feest waarvan reeds melding is gemaakt verregaande baldadigheden gepleegd Zoo waren op een gegeven oogeiiblik alle lampions die voor de verlicbling dipnden 500 a 800 stuks verdwenen Wel waren goede en doelmatige maatregelen door het bestuur genomen doch de Èaan was te groot om te beletten dat de lampion gestolen werden Niet alleen het volk maar ook zelfs de militairen hebben zich sobuU dig gemaakt aad bAldadighcden Het spannen van draden over de donker geworden baan heeft menigeen belanj ryke kneuzingen bezorgd bij de groote vaart aan goede ryder eigen moést a die drad n wet ongelukken tewe brengen l NlaiB Z O JT D E N Als eett be ü hoe veel men staat kan maken op de echtheid va i oude schilderijen en op de kennis der kunstkoopers kan het volgende dienen In de catalogQs van Bohilderijen uitmakende de veïïameling 80 den heer J P Heintzen Jr die Il en 12 Pebr zal verkocht worden vindt men H viN VXIET N 172 Portrait du faraeux peintre ur verre W Crabelh de Gouda l age de 13 an Il en debout dan iin corridor Sigué H van Vliet Aet 13 AO 16SB Nu is het wel te denken dat de beroemde glasschilder Wouter Crabeth dib in 1661 z n eerste glas in de St JaiMfei 4U f r vervaardigde zich in 1635 op de jeug£gin I ettijd van 13 jaar dotuvan Vliet liet afbeelden B STAAT VA aaU YBN g dré 8eeijt B i kentleu in de 2e h ft jder maa d Dt b jl enlucide U Mhi ttm i JiuwMt II tuit Óoivlüïverzonden en aan hef Postkantoor aldaar temg tebekomen N StefL Jloinbajit JY Ve Mil ii U j ten Caje en H Seheffera Amsterdam Bi eii ArSfieni f hi van Viie porllrfol te J Ty HUfti sutB U Oohi Zegveel Jicobus Mosterdijk Capelle i d IJsel N Briezi Delft J Lurk eu Ari Slolwyk eo v H H inevelt Gr nveiihag W Wessalmn en Mtg M Gauw HMirl Di üttmii n b Co Siolwïjla Heissen Vl rdijijfn M van Koifspjio affi tf berg KmMw i Oouda def ti rsaii 1879 l e Diie teu Wh Pustkantopr i Gosda g VAX KJtirjJNU 3= OIjITIEï Bav nd t en wm hel Bureau vau PttfitÏ gtlep nefirï sBen iCOlVKpUOilMli i incrkt en eeji i M Ö k ahmfcde TVÏfil SLEOl BM aan een touwtje IMN PAG é Frbrjin pl$rn ori i de Ml ReWj o isi Kttce Brf krrtto bor Noothoven vtiu Oooc Ojdijk Snel Post Urost vsn t trutei Slrtve en van Iterioa De voorzitter deelt mede dnt door ongeUeldbeld ran dui Uar eoieeiter tiet piesidio n door Hen al worden WAn enoiiico altmede d t ie bb Muller e t Samiom hebben kennis f e even de eerste door amDtvbezuheden de tviee a uor on zesteldheid vcfaiudtrrd te zijn d er tadcrin $ by te woiirn De DOtulea der vorige vergadering worden gvtexen en gcrretteeid rretteei De voorz deelt mede dat overleden la J van LeoneQ eoiicieriie In Arll Lenl VVèlhiXin De beer Lu jtca ko nt t vergade daania gnat da sitting over in eene met grtloteu deurefl na bitrapcatug wordt medegedeeld dat aijo ingekotaen eene miasive van den Icamerhepf i MctToufde wed Prinsea Hendrik dairii beluWiiid v de Itia eivan B en W Notifealte een adres van A T ae rM trpliw te Nienwerkerk a oden IJaiel verdoekende 41a uemeeote Vrocdvrouw lïeooeind Ie worden Vr vide veertien adrrasee allien W O van neelen B Gimtel e da Orwil f van Kijk Koeltiar i UMier l Krgger M van Rgk J Schilling VL A Vnortna C Hei raUn k P van der Wnal H bcüwpn en Ji f ZwaaneVillt vertoekende ala concierge van ArtB gi benoemd te wordes j ter vlan een voorttel van B en W om ra SykHifbaidieB tesamin root 6900 in ontvang en gaaf op de begroe ting te brengen Ier vMa de rekening en verantwoording van de MBer km Ktnpkandel over 1878 ter vnie Aan de orde ia een vooratel tot wi zit ing der grooting voor bet Wrea es Aelemoezeaierahnta diecat I878 4it wordt algemeen goedgckenrd Idem der Bejtrooting van hef XaraélitiacharmbeatnQr 4ifeat 1878 mede algemeen goedgekenrd Een vooratel tot wyxiging der Oemeentebegrooting di e 1878 de beef Noothoven van Ooor vraagt inlichtingen die door den voorailier worden gegeven algemeen goedgekeurd De voocatellen betrekktluk de egcliog van hei oudixHija aan de op te rfchlcn Tteade HarprtchDol voor jODgena hierover voereii verKhd ade IrdeB bet woord daarna wordt faet earate edeeUe in etvmminv gebracht en algemeen gsedgekeivd het tweede cdeelte wurdt aéngenoinen met 11 tegen 1 Btcm die van den beet Kisl tcr ut daiva het reg ui c t en de verorde ling ia zija gChecI met algemeens atemmen wordt goedgckenrd Een vooratel betrekkelijk de itgifta van bonwterrein h da Prabcthatraal de hear Ondijk wil due laak aanboaden de voorz beantwoordt dien apreker d n wordt ingevolge bet rapport van B en W Iwalolen De heer Snel vraagt om het ver enrderde mr bet overige aan de orde akói aan te handen en tot de benoeiningen over te gaaai dit vin t onderst uaing t wordt aet 6 tegen 4 ateromfa hiertoe bealoUa Tot Slada Oeneeabeer wordt benoemd de beer Br J W Kroon te den Hilt N a uiga diaeoaaia w rdt tot iMraar in hat hnda en reclitlysig teekeem aan i Burgeravondifbool blni Bi heer VV B Tholeu Ie Kampen Na machtiging om aan de genomen bealiviten nitvoering te gaven zooder reaumptie eindigt de vergadering Kantongerecht te lomla Teieofatzilt ng van Woensdag 5 Febr 1878 Kantonrechter Mr J H van MIEEOP Ambtenaar van IteC O hMl Miltiateii Mr W O A 8CI 0Lt®f te Bo tteïdam YEfieqRPEELD C H winkelier fn manufaotnreu wonende teGouda tot twn boeten van ƒ 2 50 of geVkiig vnn 1 dag voor iedere boete wegee in zgn winkel teGouda voorhanden hebben van twee metera qjetvoorzien van het vereisohte slempelmerk D winkelier i in munufnoluren wonende teGouda tot twee boeten vau ƒ 2 50 of gevang van 1 dag voor iedere boete wegen in iiijn winkel te Qouda voorliagden hebben vaii Iwee meters niet voorzien van het vcreischte stempelraerk C J M P huisvrouw van E l K winkeliereter in mniiufaotureD wonende te Gouda tot eene boete van ƒ 10 of gevang van 2 dagen wegens in hare winkel te G da voorhautten hebben van een meter liet voorzien van het vereuohte tempelmerk O H Xvednwe van C den A winkelier ter in Hf c eu woiHjudc te Goud i tot eene Ji ete van bi gevang vaB 1 dag wegeiis in nare winkel j in f J yoorkuMde bebb van fw J r niet voorziet van het vereischte st npein erk T l n 1 wiiilketier wonenfle te Goi li Jtot ei ne boete van ƒ 2 60 of gevang van 1 dag wegens in zijne itokel te Goudit ropihttdct hdliben van een ijïfreil gewioht voorjien van hel atkeuringfinerk L lie K winkeliepj wlineudt e ZwiJnbiHuli tol ere boete van ƒ 2 50 of fevaijg van 1 dag wegens in zijne winkel te Gouda tooiliatacfeii hebben vAn een bUkltV maat voorzieü van bet nf kcanngsmcrk J van Ier N vinkelicr wonende te Zeij uhuizen tit Jrie W i ym SO of gevajig y i 1 dag vooosiedere boete wegens in rijn winkel te ZevenhiliKU vo haiiden hebben v in twrc blikken maten en wiutiuiiei piaaj W9t voorzïgi van het veretschte temp etitif rk A H alael ter wofendè te Zevephuizeu tot eene bxte van ƒ 2 50 of gi vang van 1 d ig wgena in zijn i 9i 0 t ven iiizei vpefhaiidtii heuben van ee v koperert gewicht niet voorfieii vaij bet ver j CTvnn VV bakker woneijfle te Moerr apelle tot eéiy dfe e tai l of gevang van f fcgen wrgen in zijn niijj d te Moer Cipcll voorhanden lubben van een jifperen gtvricht voortien véïliet af keuringsmerk J van D tapper wonende te Moordrecht tot drie boeten van ƒ 2 50 of gevang van een dag voor iedere botte wegens in zijn I pperij te Moordrecht oorh imier hebbeu van drie tinnen maten niet voordien van het vereischtj tïlflpelrnerk 9Mi publieke vroui wonende te Gouda tot twee boeten van ƒ 6 of gevang van 2 dagen vt or ieilcftboete wegens in iwee achtereenvolgende wekiii ais publieke vrouw ie Gouda zioa voor bet giti ijkin lig nderzoek niet aacinelden in het ieme J lil aldaar j VBIJÖJSPROKEN 0 r ttkoraslig riquisiloir van het O M CN ohipjier onegle te s tjraveudeel van de imkbicht ui ehij op het schip de twee Gpijroedcr vurende ap den IJsel onder Nienwerkerk aan den JJseT door niet te willen voldoen aan het verzoek van den 1 eene tegenovergestelde richting varende schipp L B op het schip de Koreubloem om de giek tn zijn schip in te balen moedwillig nanmerkel schade aan laatstgruoemd schip te hebbeu m oorzaakt In AtTx Ziiall 3 getuigen 4 charge en 4 i décharge ïehoord terwyl deurwaarder van B iaren uit Schoonhoteii als verdediger van den bekliingrte optrad hger ïaTr K T B K B I c h t k n Gouda 6 Februari 1879 Door de stremming derivaart wa d leunzet vangeen beteekeui De veenarkt met weipig anvoer bofflreel Je prijzen hoog waren w echter den lrand l traaf schapen tmag te verkoopen Aangevoerde Mrt en kan ftrfcen aa ƒ 22 a ƒ 26 Boter ƒ MS 4 ƒ 1 60 BargorlUke Stand Gott4a GEBOBlSNi 8 Feb Mank ouders A Rietveld en H firtienendiaf Cornelia ooders C Jonker en M A van Eeuwen Johaenn M llhn onder J M van Buiiren e K i Vli Ainali Elliabelb ouders P J vul Amera o A El do Viaaer Jubami G rarda oudere T Spaor eit A W van aaèten 8 Aart en Pieler oüJera J de iong eu S Dubbel OVERLEDEN 4 Feb M J Fbi j 6 m GEHUWD 6 Feb A J Unvelt en M Bckker M J H van den Boscn en M A Scholten J E van I ongen Bolding en M Blom Bnrgerlp Stand v n onderstaande gemeenten van 23 tot 30 Jan 1879 fi Moordrecht GEBOREN Jannetje ooders D van Vlaardiagen en N van det 0gr JKokna ouder J B n U B OVïftBDESï C M Bikker 4 m A M O ber oh cfÉHÜÏVD 1 Immerieel MjJ Kjtterdam en J F Snel 84 j Oouderak GEBOBENi Plelrt Jan ouders P Kalbergen en G da Jong OVERLEDEN H Iloth U J Stolwijk QBBOBÏNi Maarten oodw P i Vrij en J Deiïr Jan l lonen oudere II J Ouiltioin en M do Qicr