Goudsche Courant, zondag 9 februari 1879

t s Zondag 9 Februari 1879 N 2255 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlenlieblad voor Oooda en Omstreken P van der VA T G C zoon 29ÜT INEAASHANBEL Kantoor en Pakhuis NONNENWATER O No 2 GOüDA Voor de talrijke bewgsen vau belangstelling zoo Tan hier als elders ondervonden by het overlijden van mjjne Schoonzuster betuig ik mgn hartelgken dank Gouda Wso J VAN SONSBEEK 6 Februari 79 van Lekdwen ZONDAG 9 FEBRUARI 1879 TOONEELVOORSTBLLING onder Directie van H tr NIEU WSNHVIJë SE wmi mm of de BASTAARD ZOON van een Gravin Groot Drama in 5 Bedrflven Gevolgd door Het Consigne Is Snorken Vaudeville in 1 Bedrflf Entree Ie Rang 40 Cts 2e Rang 30 Cts Aanvang half Acht nre MüLLER S ECHTE Tuig en Schoen APPIIETUUR i verkrflgbaar bg R van der HEIJDEN HOOGE GOUWE Het grootste nut bestaat echter bg de Appi tour daarin dat dezelve ntet behoeft geborsMd te worden waardoor het mogelgk is in weinige oogenblikken een 50 paar schoenenof laarzen met een gitzwarte glans in orde tebrengen bij geheel nieuwe en nog roode laarzen is de tgd voor 2 l eer opstrgken voldoende om dezelve gitzwart en glimmend te maken enfin overal waar schoenwerk in korten tgd gepoetst moet worden bewgst het de nitstekendste diensten NOTEBl Toot den verkoop mn NoU worden in Me SUden AGENTEN BEVRAAGD die reeds daidonige Agenturen l y Fruithandelaren representeren ReflecteeTtnden gelieven zich te wenden mei franeo brieven motto Noten an het Algemeen Advertentie Burean van NIJQH van DITMAR JtoUerJam 5 Mille of meer gevraagd ad 67 PERCENT RENTE onder zeer solide borgstelling voor een jaar of langer Adres met franco brieven onder letters SK aan het Algemeen Advertentie Bnreaa van NIJGH VAN DITMAR te R tterdam Met 1 MEI a s TE HUUR gevraagd een liefst in het midden der stad Aanbiedingen met conditiën aan het Bureau dezer Courant onder N 218 OPERBARE TERKOOPIie op WOENSDAG den 12 FEBRUARÜ 1879 des voormiddags ten 10 ure in bet StationsKof hais bewoond door den Heer J OUDUK te Nimwerkerk op den IJetel van Een HDIS waarin eene Herbergiers Affaire wordt uitgeoefend met Stal Hooiberg verdere Getimmerten Tnin Boomgaard Erf en Watering staande en gelegen aldaar aan Kortenoord te zamen groot 7 vierkante Roeden 93 vierkante Ellen Aanvaarding en betaling der Kooppenninsenop 1 MEI 1879 Nadere informatiën zgn te bekomen ten kantere van den Notaris G J SPRUIJTte Ouiierktrk aid IJutk Goudsche Walerleiding Maatschappelijk Kapitaal f 23O QO0 waarvan reeds gfeplaatst f 103 500 verdeeld in aandeelen van f 1000 Splitsbaar in halve en kwarl aandeelen Over het grestorle bedragf wordt 4 5 rente verffoed tol aan de in werkingpslelliiig der Waterleiding Inschrijvingeen worden aangenomen van 3 Februari tot 8 Februari 1879 bij de Heeren Wed i OX DORTLAKD te Gouda U MEES EN ZOO E te Rotterdam LEEHIBUUGGEIV GUEPl en lUUlJSKEI te Amsterdam alwaar inschrilvingj sbiljetten en prospectussen ver krijgbaar zijn en de concessie voorwaarden en statuten ter iiizagce liggfen makelaars en Commissionairs in Effecten gfenieten y yo Courtagfe over het hun toejyekende bedrage der inschrijving 117 1 19 am MOKTXAaTU De Crsoto Ma aiy m NOUVIBAÜTÉS A SAIHT JOSEPH zenden gratis en franco hunnen Katalogns van 7TT OOEIID san alle Dames die dezelve aanvragen Talrjke ep buitengewone koopjsp Alle bestellingen ran 12 OU en daarboven worden vrij van vracht n rechten door geheel Neder land toegezonden A Saint Josefh Nouveautés Pargs Groote Voorjaars Opruiming TOT SPOTRRIJZEN van alle overgeblevene goederen van het vorige jaar 8 4 ZWART THIBET8 4 MERINOS BEDDEBONT GEKLEURD KATOEN GRIJZE VOERING 8 4 houdend VBIEBBONT 400 HEEREN COLS isroo vooK AJDia vroeger 1 nu 0 60 0 80 0 45 0 25 0 15 0 17 0 11 0 15 0 08 0 30 1 0 21 0 70 0 30 LUC W KOIILBRUGGË GOUDA Dubbele Buuet B 9 BIEEBEOUWEEU HET HERT van L A COEMAN Vlijmen bij s Hertogfenbosch Verzoeke orders op te dragen aan mgnen Agent den Heer P VAy dïb WANT G Czoon Kantoor en Pakhuis Nonnenwater O No 2 QovoA DacK tan A Bbinkmak GOUDA BUITENLAND Bnitenlaiidsck Overzicht In de ttlÜDg vso Dooderdsg is by de Praniche Kamer n boodidisp gelezen van deii uienwen pre id at der republiek en beeft Gambetta bet rooizitter chap aanvaard Gtiiy boodsobap laidt aldu Mque beereu de Senatoren en Afgevaardigden I Toen de Nationale Vergadering uy tot pmideut der BepnUiek beaocinde legde zy mij zekere plichten op lic ml mij teeds bt yvcrec die te rervnllen en mij g lukkig achten indien ik ouder de wrlwilleude medewcrltiug ran Seuoiit en Kamer uiet bigf beneden hetgeen ïrsukrgk gerechtigd is van myn oemoeiingen eu toewqding te verwachten Opreohtelgk heb ik mg aan de groote wet van den parlementairen rege riug vorm ouderworpen ea zal nimmer een strijd aanvangen tegen ileu wit van bet volk tooala die wil zich in de coualituliuueele organen 1m volks openbaart De Uqjeeriug zal in bare ontwerpen en in de rraagatukken die door het parlementair initiatief ter tprake zullen komen iteeds letten op de behoeften en de wenscheu der natie eu litfh door den geest van vooniitgang en verzoening laten leiden Zij zal bovenal streven naar de handhaving der nut d veiligheid en het vertrouwen welke zoo ruriglgk door Frankrgk gewenacht worden lu de uwpaaaing der wetten zal zij tioh houden aan den geest die ze heeft iugegeveu zg zal vrgziunig en rechtvaardig zgn jegens allen ly al alle reofatmatige belangen beschermen en de rechten der staalsmachleu vastberaden verdedigen Zg zal groote xorg wgden aan bet legar loet veritrqfCB leaktea bewsaea di Bstea lekeniug honden maar bovenal er voor waken dat de Bepubliek gediend worde door ambtenaren die biiar aiet vgaudig gezind zgn Zy zal voortgaan net de bevestiging der goede veraundhondiug van Frankrgk met andere iiatiüu eu zoodoende tot den algeroeeuea vrede bydrageu Door deze liberale en in waarheid oomervatieve politiek znlUn de hooge machten in den staat steeds eensgezind en door deuzelfdeu geest bezield aan den republikeinschen regeeriugsvorm welke Fraukrgk door zijne rampen geleerd als de eeuig mogelyke heeft uitverkoren eene uitvoering kunnen geren welke zyne rust verzekert en bgdroagt tot de ontwikkeling van zgne welvaart macht en grootheid De heer Gambetta aanvaardde het voorzitterschap der Kumer met de volgende rede Mgne heeren de Afgevaardigden Terwijl ik bezit neem van dezen repost welken de Kamer mg heeft toevcitrouwd breng ik n voor dit bewijs van vertroawen mgn leteudij en dank Veroorloof my er bg te voegen dat de geschiedkundige gebeurtenissen welke dit bewgs van uw vertrouwen voorafgingen en tot beslissing voerJeu het in zgn geheel genomen mg uog dierbaarder maar ook zwaarwichtiger maken £ u inderdaad ik ben de opvolger van den groeten burger den sUutamsn die door de vertegenwoordigers des lands uit vrge beweging tot president der Fransohe republiek is uitverkoren een post werwaaru hem de onverdeelde goedkeuring van Frankrgk de onwankelbare trouw van het Furlement en de achting der wereld volgen Moge hg thans het hoofd der natie zgn hg zal toch hier once leermeester ons voorbeeld blyven byval Wü zullen lyn leeringen en voetstappen volgen niet In het geloof hem te kannen vervangen maar met het voste voornemen hem zooveel mogelgk na te volgen daartoe behoort onverdeelde aandacht op al uwe handelingen onpartgdigheid voor alle partyen oprechte handhaving van ons reglement eerbied voor de vrijheid der tribune Ohchoon de verkozeue der republikeinsche meerderheid en met kracht voor hare rechten en voorrechten wakende ken ik toch mgnen plicht als beschermer der minderheid Ik hoop beide verplichtingen te kunnen nakomen zonder zwakheid en met dieu eerbied welken ieder aan de grondwet en de republikeinsche maohtfu versohnldigd is Wy kunnen en moeten in dezen stond gezamenlgk gevoelen dat de tyd voor de regeering van deo strgd voorbij is Onze republiek eindelyk zegevierend uit het gewoel der partijen te voorschyn gekomen moet een organiek n aeheiqiend tydvak intreden Derhalve myne hseren de afgevaardigden noodig ik u uit om uwen ijvv uw daarzicht owe talenten al uwe inspanning vooinamehjk te wjijden aan de groote vraagstukken van het onderwijs het leger de financiën de nijverheid to de volkshuishoudknnde welke aan uwe beraadslaging onderworpen zijn en waarvan de rechtmatige oplosaiug wordt te genoet gezien door het jongere geslacht by het lefior door de werklieden de proAiceoten in ééu woaid door het volk Als twee maWu door hel algemeen stemrecht benoemde gevolmacttigdeu hebt gij aau de eerste zijner wilsuitingen fiarne gevolg gegeven door de republiek te redden g zult ook aan de andere verplichtingen gevolg Keret door in vereeidging met de regeering de weldaden des vredea de waarborgen der vrijheid te verzekeren loomede de hervormingen welke door de openbare nteuing warden verlangd en op rechtvaardigheid lijn gegrondvest le lkdige bijval De Kamer gaf hare instemnüng met de boodschap van den heer Gtén te kenuen De heer Louis Ilanc stelde voor dat het vraagstuk betreffende de annestie op a s Dinsdag aan de orde zon gesteld woiien De minister van biunenUnrfsche iiiken wensefcle dat dh voorstel in de afdoliugen zou onderzocht worden Nadat Gambetia dit verzoek had ondeateund nam de Kamer de verzending naar de afdedingea aan De ziltiog is daarop tot Dinsdag verdaigd Ook in den Senaat is Uiivy s boodschap gunstig opgenomen 4 De pest blijft in alle a Bnsland grenzende landed een onderwerp der beihrgdheid van het puUMc vm ngeeriagaiocg iteca ds overheid De Dnitscfae Segeering pnblkeert met haar gewone nauwkeurigheid een uitvoerig bericht over het ontstaan van de epidemie het ifja de eerste zoo nauwkeurig mogelijke berichten over de zaak De laatste berichten uit Husland luiden slechts in betrekkelijken zin gunstig het aantal aangetasten is gering en ook de sterfke is niet onrvtbarcnd mes schrijft zelfs uit de besmette streek dat men vertrouwt door afcondering van de zickes de epidemie spoedig te znllen hebben overwoniiea meu wyst daarbij op het minder kwaadaardig karakter van de ziekte in de laatste dagen Men vergeet echter by deze beschouwingen dat de tijdeljjke slilstuud van de ziekte waarschynigk moet worden geweien aan de vorst by het afzenden val genoemde bcricliteu stond de thermometer 10 gndeu onder nul Behalve een ofRcieel berickt over het verloop der epidemie wordt Ihans ook bet rapport meegedeeld van de DuitschOosteurijksche commissie belast met t voorstellen van maatregclts tegen de verspreiding het resultaat van het werk dezer commissie is 0119 leeds bekend door de betlaiten duor genoemde Begeeringeu uitgevaardigd q betreffen verlx d van invoer uit Bnsland van alle srlikeleu welke uit de besmette streek afkomstig kunnen ciju of welke geacht worden in de eerste plaals de besmetting over te brengen verder het uitt toelaten over de grenzen van personen elke zich in den luatsien tgd in de besmette streek hebben o l ehoud u erder zullen de voorwerpen gedesiofecteera worden van zulke uit Bnsland komende reizigers die in den laalsten lijd wel zich opgehouden hebbes iu niet verdachte streken maar tooh door hun woonplaats of hun gewoon verbigf behoorden tot een streek waarin de pest heerscht of die verdacht ii Behalve Bnmenie hebben ook Servië en Zweden zich aangesloten by de Duitseh Oostenryksche maatregelen Men maakt rich ook ongerast over den gezondheidstoestand te Konstantiuopel er zyn verschillende redenen om daar het eerst de pest te zien verachgnen wanneer deze zich uitbreidt ouzindelykheid en gebrek aan goed voedsel maken de lagere volksklasse zeer voorbeschikt een Oostenryksch geneesheer is naar de Turkiche hoofdstad vertrokken om in overleg met de ambassade verdachte ziektegevallen te onderzoeken en des noodig onmiddellyk naar Weeuen te rapporteeren Ook de Italiaanscbe Begeering heeft quarantaine gelast van alle schepen w elke uit de Zwarte zee of de zee van Azof komen Naar de Neve Preuu ZeUmy verzekert zal de Dnitsche Bijksdsg na de opening der zitting zijne beraadsl igiugen eene week lang uitstellen ten einde den Landdag de gelegenheid te versehsffen zijne taak spoediger te voltooien dan anders bet gevd zon knuuen zijn Hiervan zal wel is waar een andei euvel het gevolg zijn nametijk dat de rijksbegrooting uiet op het bij de wet bepaalde tydstip tot stond gebracht zal kunnen worden maar men zal zich te dien aanzien troosten met de herinnering dat dit ook vroeger is gebeurd De thans loopeude begrooting was in plaats van op 1 April eerst op 1 Mei in gereedheid gekomen Ët n der eerste stukken welke de regeering in den Bijksdjg ter tafel brengt zal zijn een memorie strekkende tot het doen van rekenschap ingevolge van de bepalingen der socialisteuwct wegens het gebruik t welk is gemaakt van de bedoelde wet Hiertoe zal ook behooren een opgaaf van redenen welke de Pruisische regeering hebben genoopt de hoofdstad in haar naaste omgeving in den zoogenaamden kleinen sta t vau beleg Ie verklaren en in het algemeen wegens het gifbruik hetwelk van deze wet is gemaakt Hel overleggen van dergelijk overzicht wordt uitdrukkilijk door gemelde wet voorgeschreven Men weet thans met zekerheid dat de vertegenwoordigen van Beieren en B den in den Bondsraad bg gelegenheid van de beraadslagingen over de voordracht op het verscherpen der tucht in den Bijksdag zich tegen die voordracht hebben verklaard Welk besluit ten aanzien van dit ontwerp door den Bondsraad ten slotte i d worden genomen Iaat zinh th sia mn lüct dooixieu De liberale portj m Beieren ziet met groote ingenomenheid dal ten opzichte vau deze aangelegenheid tusschen Regeeriug en Landdag geen verschil van gevoelen bestaat en dat de Begeering zich openlyk beeft verklaard legen het ingediende ontwerp ïe Breslau heeft een verkiezing plaats gehad voor den Rijksdag er moet herstemming plaats hebben tusschen den nationaal liberalen Freund S684 en den sociaaldemocraat Kiacker 6176 er walen 2816 stemmen uitgebracht op Walleaberg Pachaly BINNENLAND GOUDA 8 Februari 187 Door den waarn Minister van Oorlog is beooessAi tot kapitein Ie kl I F Boels van het ia reg In plaats van Ds Swaao zal Zondagmorgenl rof Vuleloo van Utrecht in de Groote kerk optreden De heeren G Loehen B I de Goejr D Cooweshoven 111 A Lindsmanu uit Leiden zyn voorneiaeaa Dinsdag IS Februari e k in het lokaal Nat en Vermaak ecu concert te geven Het tegenwoordige seitoeu guf onze ingeseleacjiminder couctrteu dan andere jaren waarom danook de tyd ing luet genoegen begroet zal worden dat een concert iu aantocht is hetwelk een genotvollen avond belooft j Alleen by genoegzame deelneming gaat het eoacert door derhalve dringen wij er op aan dal meii niet wachie met plaats nemen tot later doolt daartoe reeds thans overga Sedert jaren werd geklaagd over de onvoldoende en ondoelmatige localiteil iu de Sociëteit Gas Genoegen alhier doch er bestond geen kans tot verbetering zoo lang niet de sociëteit zelf eigenarea was der terreinen eu gebouwen Thans is dit het gevul In de algemeene vergadering vau 26 Nov werd up voorstel van HU Commissarissen besloten tot den aankoop De voorwaarden waarop die overecukumsl tut stand is gekomen zijn zeer gunstig wal vroeger oumogelyk was is thans mogelgk geworden afdoende verbetering kou tot staud komen doch ouder deze voorwaarde dat hel beuoojigde geld worde gevonden