Goudsche Courant, zondag 9 februari 1879

ïa dezcltde vergadering werd het Beslnur gemachtigd eene leciiiiijf te sluileii van ƒ 25000 in obligatien van ƒ 250 en van f öO tegen a rente en aflossing van minstens ƒ 250 a jaars en deser dagen richtte het tot de circa 900 leden der socieleil en tot andere belaugsteHenden eene iroulaire waarin tot deelneming aan doze leeniiig werd opgewekt Wy mogen die circulaire algemeen verspreid achten eu oordeelen het dus ouuoodig om het daarbij vermelde verbouwingsplan dat na volteekening der leeuing aan de goedkeuring der algemecne vergadering zid worden onderworpen over te drukken Wij weuschteu alleen van onze belangstelling in deze zaak te doen blijken door eeuc opwekking om deze goede gtlegenheid toch niet te doen voorbijgaan Zomers moge de behoefte aan sen flink societeits lokanl door den aans eimmen tuin minder dringend gevoeld worden hel is niet tegeti te s irekeu dat de tegenwoordige lokaliteit beneden de waardigheid is van eene zoo talrijke sociëteit Voeg daar nog bij dat de De verbouwing is ilus geen wtelde zij is dringend noodig We zouden het zeer wenachclijk nuhteii dat de leeuing door de leden der sociëteit werd i Tolteekend en dat alzoo de hulp van andere be laDgstellcuden niet noodig was De rente van 6 en de kans tot uilluliiig zullen ongetwijfeld velen tot het nemen van aaudcelen doen besluiten Ojk uit een fin uicieel oogpunt verdient de zaak aanbeveling Uit Bodegraven meldt men In eene openbare vergadering van t Nul heeft de penningmeester ver ilag uitgebracht over de werking der hier gevestigde spaarbank waaruit wederom bleek lat deze inrichting zich in een voorldureiidüu bloei mag verheugen In t afgeloopen jaar locli werd een bedrag van ƒ 16 226 58 j ingelegd waardoor met 1 Januari 11 de verbazcudft som van ƒ 45 i77 29Vs geboekt stond IntDsschen is het niet te ontkennen dat de 4 pot rente aanleiding geeft om de bank te beschouwen ais eene instelling tot eene aoUde geldbelegging waarom commissarissen besloten hebben de renten tot op 3 pet te verminderen ingaande met 1 Mei lianst In navolging van Amsterdam Uotterdam en 46 andere gemeenten heeft men gemeend dezen maatrt gel ie moeten nemen omdat een spaarbank moet blijven beantwoorden aau het doel t beleggen vvor langen óf korien tija ran spaarpcunlngen tegen matige intrest Dezer dagen wordt te Polsbroek een begin gemaakt met de voorbereidende werkzaamheden tot het plaittsen van een orgel in de Hervormde kerk aldaar De vervaardiging van het oxaal is opgedragen aan den heer Zuidvliet aldaar In de vergadering der vereeniging Door Inspan ning Uitspanning te Slolwijk gehouden trad de heer L A de Vreugt als spreker op Onderhoudend droeg hij voor het talrijk opgekomen publiek zijne lezing vöor het Yolk j met ingenomenheid werd spreker s werk ontvangen Na de pauze werden door verschillende leden bijdragen gegeven die het genet dien vond gesmaakt niet weinig verhoogden Bg eene hardrgderij op Schaatsen tussclien paren man en vrouw te Stolw k gehouden werd de prijs bestaande uit ƒ 20 behaald door L Baas te Stolwijk en II Paltsgraaf nit de Achterbroek gemeente Berkenwoude de eerste premie beslaande uit ƒ 10 door H de Bruijn te Nieuwekerk a d IJsel en A de Jong uit het Beiersche gemeente Stolwijk en de tweede premis bestaande uit ƒ 6 door W Baas en A Verburg beiden te Stolwijk Een groote volkamenigte woonden dit ijsvermaak bij Ia de vergadering der vereeniging Winterlezingen Donderdag gehouden te Berg Ambacht werd de spreekbeurt vervuld door den heer D C de Koning van Stolwyk die op eene boeiende wijze sprak over Mijmeringen van en landerig mensch Na de pauze werden nog bijdragen geleverd door den spreker en de heeren P Stoppelenbure L A Stoppelenburg en M Verdoold van Stolwijk J CJ Bettiuk en T Bruseaert van Borif Ambacht Ook de dialoog en de triloog die de Stolwijksehe heeren ten beste gaven droegen even als verhandeling en bijdragen aller goedkeuring weg Aan de normaal inriohting te Elshont gem NieuwLckkerland zal a s directeur optreden de heer A J Labberton hoofdonderwijzer te Alblasserdam Als leeraren tullen aan die inrichting verbonden zijn de heenn Matthija Helleman en Baudet hoofdonderwyiers te Nienw Lekkerlnnd Hengeveld hoofdonderwqier te Papendrechl en Van Efferen hoofdondeivrgier te Oud Alblas Ook het Hoofdbestuur der Maatschappij tot Nut van t Algemeen heeft zich tot de Hooge regeg ing gewend met een adres het verzosk inhoudende om maatregelen te nemen tot beteugeling van het nüibruik van sterken drank Men deelt ons mede dat de in sommige dagbladen vermelde geruchten betreffeiule eeuc a iistaande groote promotie bij het leger waarbij zelfs de namen vau hoofdoflioieren worden genoemd ongegrond zij N R a Aan gedep staten van elke provincie is om advies toegezonden een schrijven van de inspicteurs van het lager onderwijs aan den minister van binnenlandschc zaken bevattentle voorstellen om tot eene geleidelijke invoering van de artt 24 en 28 der nieuwe wet op het lager onderwijs te geraken De luit ter zee Koolemaiis Beynen bekend door zijnen togt naar de IJszee kruist th iis in een vissohcrsvaartuig op de Noorilzee Icu einde zioh op de hoogle te stellen van de beug vischvangal Er ia sprake van den aniileg van een tramway van Lt idf n naar Alphen langs den lïoogcu Kijndijk üe heeren Le Oras Van Zuylen i n Haspel directeuren van de Nieuwe Rotteril iinschc Sdiauwbnrgvereenigiiig liebben in verband met de fiimn Hakkert en Co hel ilaii opgeval in UoKerdam een niiuwen naar alle eischen van den legen woord igen lijd ingericiiteu aohouwburg te slicliteii Zij wenseheii dien sclioiiwbuig te bouwen op een terrein le viikrijgin door het dempen van do Blaak tot aan de Keizeisbriie Van de gemeente vragen zij goenerlei subsidie alleen atstaiiil van de watervlakte terwijl zij zelf de koaten der demping zullen bestrijden ïe MaasI richt Zal vanwege de gemeente een museum vaii kunst en oudheden worden opgericht ïe Amsterdam is de trommel met brieven nil een hulpbrieveubus gi stolen Men vond op korten afstand den leegeu troiuniel terug Zooals men weel hebben gedep staten van ZuidHolland hunne goedkeuring onthouden aan het door den Ila igsehen gemeenteraad op 31 Dec jl genomen besluit tot het a ingaan eei er geldleeuing van ƒ 440 000 a 4I 2 i Ct ter bestrijding der kosten van cenige buHeng wone werken aflosbaar met j pOi ajafua van ïiet Nominaal bedrag der aangenomen inschrijvingen crhoügd mei de bespaarde renten Door deze bepaling zal ii inr het oordeel van het gewestelijk colicgie Jfze leeuing over een langeren termijn ioopen eu roiladien hel toekomstig geslacht meer drukken dan de aard der werkeu waarvoor zij moeten strekken toeUat In den geest van s raads besluit om bij zijne beslissing te volharden moet aUuu bg den koning legen die beschikking voorziening worden gevraagd Burg en Weth hebben den raad voorgesteld hiertoe over te gaan De nestor der Nederduitsohe Hervormde predikanten ds IsaakPrins te Arasterdam ia Woensdag in den ouderdom van bijna 98 jaren overleden Aan het Vlr D meldt men De mnniMl Januari was koud slechts vijf dagen kwamen voor waarop lie temperatuur te war was waarvan de Isle vooral in aanmerking komt de thermometer wees op dien dag 8 7 gr Celsius aau terwijl op den 12den de laagste stand 10 0 afgelezen werd De baroraetoraland gaf in het eerste vijftal dagen Ie weinig in het tweede en denle vijftal was hij wankelend en iu de laatste helft der maand gaf hij te veel luchldrukking aan zoodat men gemiddeld ruim 1 mM te veel had De hoeveelheid regen en sneeuw was iets minder dan men had mogen verwachten 47 6 mM welke hoeveelheid op 14 dagen gevallen is Op den 3den ontving men van de geheele hoe veelheid ruim iéa derde gedeelte de meeste dagen waren zeer somber en de zon liet zich weinig zien Bij de rechtbank tn Zwdlle is de volgende feohtzaak aanhangig De kerkelgke gemeente LTselmuiden werd bestuurd door kerkvoogden die echter niet naar den zin van sommige leden der gemeente het bestuur schenen te voeren Daarom kwamen die leden bij elkaar en wisten gedaan te krijgen hoe kan hier in het raidden elatcn worden dat er een nieuw reglement werd gemaakt en nieuwe kerkvoogden benoemd Deze laatsten wilden nu natuurlijk ook de verschillende stukken en do financiën van de vorige kerkvoogden in handen hebben Deze echter weigerden die stukken eo de financiën over te geven op grond dat de nieuwe kerkvoogden niet wettig benoemd waren De nieuwe kerkvoogden sommeerden de ouden tot afgifte en toen dit zonder gevolg bleef dagvaardden zg de oude kerkvoogden Deze laatsten hebben zich tot een advokaat gewend ten einde hen voor te lichlen en te adsisteeren Wijvernemen dat de zaak voor de nieuwe kerkvoogdeniial behandeld worden door mr Uufelt advokaat teKampen en voor de oude door mr Persille advokaatte Zwolle Lang reeds hebben werktuigkundigen in alle landenzich beijverd om du vluchtig geworden gassen uitde versch in den vuurhaard geworpen steenkolen die in den vorm van rook uit de schoorsteeuenkomen te verbranden doch al die pogingen ledenop en aantal bezwaren geheel of gedeeltelijk scbiphr lik üe heer T Symes Pridennx te Londen echtersl i de na jaren studie er in om die anders veiloieii gassen met groot succes te verbranden endaaidüor eene besparing varicerende van 10 pet tot 22 pet al naar gelang vaa de qualiteit dersteenkolen te verkrggen Hij verkreeg eene beterestoomproductie met minder verbruik van brandstof daar bitumineuze kolen met al de vooreleelen vanWclsche kolen verbrand worden en ten slotte waser geen rook aan den schoorsloentop te bespeuren Deze rookvcrbrandiug geschiedt alleen door het tijdigtoelaten van de juiste hoeveelheiel verwarmde luchtboven het vaur en hel geleidelijk afsluiten naarmale de behoefte van het vnur dit vordeit Voormachinisten of stokers is aan de toepassing van dezentoestel die eigelijk slechts eene veel verbeterde vuurdeur is geen bi zwaar verbonden daar het geheelautomatisch werkt en zoover de werkende deelcn betreft zeer weinig nazien behoeft Wij gelooven dus in het belang van alle stoomverbruikers iu dezentyd van groote concurrentie en bezuiniging welop dit belangrijk feit te mogen wyzen De Sloomva nrt maatschappij Zeeland heeft niet geaarzeld deeerste te zijn om deze zaïik op een barer schepente beproeven en hel certificaat door den directeurdier Maatschappij gegeven bewijst dat 14 pet brandstof bezuinigd en eene belungrgkc vermindering vantemperatuur iu lie stookplaatscn verkregen werd De Kon Ned marine pisttop een der ramsehepeadeze deuren toe en de NederlandscbAinerikaanscheSlooinvaarlmaat chappij de Itotterdarasohe Ltoijd deNeilerlandsche Stoomvaartmaalscliappij en meer anderen volgen reuds het goede voorbeelii der M intschajipij Zeeland Ami £ Coiir y Dat men zonder gevaar zich le branden de hand in gesmolten lood kan steken is Va i algeineene bekcneibeid In weerwil daarvan inng het toch als een bewijs van moed gelden wannee r iemand zonder ooit door eene proef deze waarheid te hebben zien bevestigd op de bloolc verzekering van een geleerde tot hfit persoonlijk nemen van eene dcrgelg ke proef overgaaf Zoodanig bcwgs van moed heeft de P ius van Wales dezer dagen gegeven IIij stond met den beroemden scheikunelige Lyoii Playfair bij een ketel die gesmolten lood inhield Heeft Uwe Koninklijke Hoogheid vertrouwen in de wetenschap vroeg de professor Zeker antwoordde de Prins Zou Uwe Hoogheid dan geen bezwaar maken om de hand in het gesiiiolleiï metaal te steken en eene kleine hoeveelheid daarvan te roorschgn te halen Vraagt gij dal in ernst was de tegenvraag Ja was het antwoord De Prins draalde niet lang stak de hand in de heele vloeibare massa eu wierp eene kleine hoeveelheid er van op den grond Ten gevolge vnn een oproeping van het hoofdbestuur der Maatschappij van landbouw had Woinsdag te Utrecht een vergadering pliat van verschillende maatschappijen en paardcnhefiiébbers uit alle oorden van ons land De voorzitter drilde mede d it op het verzoek van het hoofdbestuur aan de Regeering om een subsidie voor een te houden tentoonatelling van inlandache en buitenlandsohe purdeii een afwijzend antwoord waa ontvangen Van verschillende zijden werd twijfel geopperd of een interiialionale teutoonstiHing el het juiste middel zou zijn ter verbetering van het paardenraa en werd de mecning uitgeaproken dat de vergadering zich eerst omtrent dit punt raoeat verklaren Het beatuur was van oordeel dat het aan hel hem in de vergadering van 20 September 11 gegeven mandaat om middelen te beramen tot het houden dier tentoonstelling gevolg moest geven Na langdurige discussie werd het voorstel de vergadering besluit dat het wensoheiyk is niet v66x 1883 een internationale tentoonstelling van paarden te houden en tot dien tijd voorbereidende maatregelen te nemen om de paardenfokkerij hier te lande te verbeteren en vooral het programma bekend te maken verworpen met 24 tegen 21 stemmen De voorzitter vraagt daarop aan ieder der aanwezigen hoofd voor hoofd of hij bereid waa lot het tot stand komen der internationale tentoonstelling mede te werken Het resultaat was dat 31 zich daartoe bereid verklaarden terwyl 14 hun medewerkitig ontzegden Daarna ging men over tot behandeling van punt 1 der agenda Welke zijn de paardenrasaen die in Nederland het mceat geschikt zijn voor den landbouw en den hanflcl en aan wie op de tentoonstelling dé eerste plaats moet worden toegekend Na lange discussie benoemde de vergadering etn commissie die het hoofdbestuur zou ter ï jde slaan in het vnatslellen van een programma en el de hei rem B A baron Van Verschuur te iGraveiihage jhr mr J M van Haersma de vVilh te Maarsen T J Waller fe Anna Paulowna J J Veltman te Noorddorp jhr T I Vegclin van Cterbergcn te Joure mr P H A Tydenlan te ïiel Emile Van Loon to Eoozendaal I W Diiigeinans te Bosscm A I Versteeg te Avfzathe I Van Embdei te Oosterbeek J Breebaart Kzn te Winkel N Wnfelbakker te Amsterdam J A baron Van Hardenbroek te Utrecht B G Van der Have te Ouderkerk V Schollen van Aschat le lloosendaal Al disze heAen lieten zich de benoeming welgevallen Na vaststelling van het programma zal een nieuwe vergadering ter goedkeuring daarvan worden bijeengeroepen Het Amsterdamsoh Genootschap Tol bevordering der kocpukiaenling voor minvermogemlcu in het jaar 1803 opgericht gaat stieda voort op krachtdadige wijze het uilbiiken en de verbreiding van pokken epidenüeen te voorkomen In het afgeloopen jaar zijn ruim 4000 kiiiilenn 1330 met humane en 2704 met animale koepokstofj ingeënt terwijl op annvr ige van geuceekaildixeii eu bcveiegdo autoriteiten een groote hoeviellieid koepokstof naar alle treken van ons land is verïonden Zoowel het inenten als het afleveren van koepokstaf gischiedl teeds kosteloos terwijl bovendien vaak nog een kleine premie in geld wordt uitgereikt aan hen dic hun kinderen beneden het jaar laten inenten of wel als tegemoetkoming wegens tijdverlies aai de ouders Van wier kinderen stof wordt afgenomen Het tiitnlen geschiedt naar keuze der ouders hetzij van arm op arm d i met stof ontleend aan de pokken van kinderen die een week le voren waren ingeënt hetzij van kalf op arm d i met dierlijke koepokslof afkomstig van opzettelijk voor dit doel ingeente kalvcr n Aan de dierlijke koepokslof beging het publiek meer n meer de voorkeur te geven boven de humane Ten huize van den notaris de Klein te Gorinchera Vervoegde zich Donderdagmorgen een persoon zieh noemende v d 11 en verzocht den notaris alleen ie spreken waartoe hij op dieus kantoor werd toegelaten Uit naam tevens van liju broeder met wieii hij ecu huis en schuur benevens omstreeks 12 hectaren land zoude bezitten oniler Goudriaan noodigde hg den notaris uit aldaar te komen ten einde de pcrceelcn le maken dezer hofstede die zij door him wilden doen verkoopen terwijl later over het erfhnis zon gesproken worden Even voor zijn vertrek veriooht hij namen zijn broeder om ƒ 200 die de notaris hem liegen bewijs verstrekte Nauwelijks echter was hij weg of de notaris stuurde een zijner klerken naar hel kantoor van hypotheken om eilraot kadnster te vragen en spoedig ontving hij bericht dat de opgegeven namen niet bekend waren Onmiddelijk werd de heer i G van Schoonhoven eomraiasaris van politie van de zaak verwittigd en aan zijn ijver en beleid heeft de notaris hel te danken dat de oplichter die juist met de stoomboot naar Siiedrecht zon vertrekken werd gearresteerd en vervolgens ter herkenning voor hem gebracht De banknoot van ƒ 200 was iu een herberg gewisseld doch bij visitatie werd het bedrag nog gevonden bg den oplichter die zgn schuld hardnekkig blijft ontkennen Wat is er aangenamer voor hen die doorlu in beroep tefplidit zijn veel te spreken zooals advocaten onderwijzers d n ai pmdiluuitcn dan ieripij verkoudheid of tén ovefi l Jf el van broHchitii Men gibruikt hiervoor in overdaad doch zonder groote uilkomst een menigte pales stropen drankjes enz welke meestal de ziekte vreedzaam haar weg laat gaan De teer alleen kan hierin eene spoedige verliohting geven men kan zeggen oogenblikkelgk als ij b eene genoegzame hoeveelheid wordt toegediend Om deze uitkomst te verkrygen behoeft men bij eiken maaltijd slechts vier ü zes teercapsuleè van Guyot t gebruikeo De flacon van ƒ 1 05 nevat 60 capsules zoodat deze behandeling slechts op eenigs centen daag komt te staan en pen kao verzekerd zijn dat van tien personen die het beproefd hebbeu negen zioh aan deze geneeswgze houden De teercapsulet van Guyot hebben door hun sul ces dut van dag toeneemt onnoemelgk veel nnmaal els uitgelokt De lieer Guro t kan alleen deze flacoDJl waarborgen waarop zich zgue handteekening in drie kleuren gedrukt bevindt INQEZONDEN Door den gemeenteraad is nnar ik meen dat met 1 Sept e k de nisuwe burgerschool voor jongens zal gevestigd worden in het gebouw der burgeravondschool op de Houtmansgracht De vraag schijnt mij daarom niet ongepast 1 Waar zullen de tegenwoordige gymnasiasten blijven Zul len deze er eenvoudig worden uitgedreven en het gymnasium mss trompette ni tambour worden opl hevén Door de laatste aanvulliugswet op het hooger ondewijs kunnen de legeuwoordige leerlingen tot de zoraervacantie van 1880 op den ouden voet hun lessen ontvangen De Ijaiige lieden dus die legen dat tijdstip kl iar kunne zijn om te promoveeren naar de hoogeschool kunnen zooal niet een recht doen gelden dan toch gronden van billijkheid aanvoeren om door het gemeentebestuur iii de gelegenheid te worden gesteld van die milde bepaling der wet gebruik le maken Zou een der raadsleden b v de heer Snel wiens belangstelling iu het gymnasium reeds gebleken is niet eens een vraag tot het dagelijksch bestuur willen richten hoe de vork iu den steel zit en welke plannen bij B en W daaromtrent beetnan Hiermede zouden de tegenwoordige leerlingeu en vooral hun ouders en voogden zeer gebaat zijn GeEX BEUNOnEBBENDÏ Ge göden en nau het Bureau van Politie gedeponeerd Ken EOZENKttANS drie SLEUTELTJES nan ein King Ook kumieB inlichtingen worden gegeven omtrent een laugharig HONDJE met wiitecu zwarto vlekken Burgeriijke Stand GEBOfiLN 5 Febr Pieltr J ïiannfa Üertus ouderB J P van Heiiseu lau tuinden en E de Weger 6 Pelcr Albert ouders H Verkerk eu P A Wilhtlmui 7 iohatiDeB oiidL rs J va Leeuireo en A 1 Dirks Hmdrika Mina ouelirs C Hcijgen cm A de Krooo Jan oaden A vnn Lceuncn eu A Zorg Hendrik ooders G van UuriP en S B Brouwer ÜVtlHLEÜKiV 6 Fel M G Waard ij 8 N J H jrsrnRn 4 ra ÜNtJKKi KOUWD 7 Feb J H rman de Groot 22 j en 1 Overtijnder 3S j H Uekkinga Ji j eu C C ïin Iriero i aO j ADVERTENTIËM l v Ondertrouwd P C KIJKAART van Gouda Wedownaar Tan J N BcffU EN J VERBREE Bodegraven 6 Pebruari 1879 a i ra g t 3TS tfH rrs sirc nrL B j £ ♦ Heden werd oas onderlak hart diep getroffen door het verlies van ons oudste Dochtertje MARIA OEERTKUIDA in den ouderdom van ruim 4 jaren H J WAARD A M WAARD DE Beuis Oouda 6 Februari 1879 Menige kenniagmng Voor de vele bewgzen van deelneming bij de ziekte en het overlijden van ragne geliefde Kthtgenoote ondervonden betuig ik bij d te ook namens mgne Kiodereu eu Behuwdkindereu myn hartelyken dank D BüNNEÜR Gouda 8 Februari 1879 By mgn vertrek naar Indië roep ik bjj dezen aan Familie Vrienden en Bekenden een laatst en hartelgk vaarwel toe J E HERMAN db GROOT Allen die iets te Torderen hebben of verschuldigd ijn aan A W JANKNEGÏ van beroep Mr Snrfd worden verzocht daarvan vóór 1 Maart a s opgave of betaling te doen aan zjjne nieuwe woonplaats op de Zengstraat G n 39 boven den Heer C i a Gkand Gouda 8 Febtua ri 1679 TERSTOND gevraagd in een Klein Gezin eene FATSOENLIJKE onder No 222 Bureau dezer Courant Maatschappij ot NUT vao t ALGEMEEN DEP AHTEMENT O ÜDA OPEMiARE VEaGADERIXG op Dinsdag den 11 Febiuari 1879 des avonds te 7 uur in het Locaal cNUT EN VERMAAK op de Haren Spreker de Heer J van LOEXEN MARTl XET nit Zwolle Entree voor Stadgenooten Niet Leden der Maatschappij f I Voor Vreemdelingen Leden der Maatschappij 0 25 Voor Vrei nidelingen Niet Leden der Maatschappij O ÓO per persoon Kaarten te bekomen bij den Heer A BRINKMAN Boekhandelaar te Gouda De Secretaris van het Departement D N BROUWER In een klein gezin te Gouda wordt tegen 1 MEI a s gevraagd eene NETTE DIEi STBODË als Meid Alleen Brieven franco onder No 221 aan den uitgever dezer Courant Een DAGMEISJE gevraagd buiten de MIDDAGKOST 1 50 per week Adres 219 Bureau dezer Courant MejufVrouw VAN DE WEG te Stol wij kersluis verlangt tegen Mei EEN mSEEIEISJE niet beneden de 15 jaar Mejufvrouw DE VOOIJS BLBEKERs lNGEL vraagt EE PAOMEISJE Met MEI B S BIEDT ZICH AAN een Jufvrowat voor Adsistentie in het Huishouden Op goede behandelinjT zal meer geiet worden dan op hoog salaris Brieven franco onder N 220 aan het Bureau van deze Courant WOEDT GEVRAAGD zoo spoedig mogeiyk een GEMEUBILEERDE KAMER Üaf t gelegen aan de NooidEyde Brieven onder No 223 bij den Uitgever vandit blad TEGEN HEI TE H7Ü een net BOVENHUIS met vrijen opgang velegemakken en fraai uitzicht op den FluwBetenBingel wijk R 310a Te bevragen bij denBenedenbe woner iPfflUÏ ÏI Het DEPOT der IHEBEN uit het Magazgn van JAN van REES ZOON te Zuiolk is gevestigd voor Gouda bij de Wed P J BERKHOUT LANGE ÏIENDEWEG D 44 alwaar gratis prijscouranten zijn te bekomen Deze Thtien uitmuntende door kracht geur en waterhoudmdheid worden afgeleverd iu pakjes van 5 2Vs 1 en Vs o i er rgeld en voorzien va farnpel prijt en noniiner