Goudsche Courant, woensdag 12 februari 1879

Woensdag 12 Febrnarl V fV D SCHENK VOORTZETTING DER GROOTE Yoorjaars Opruiming TEGEN ONGEKEND LAGE PRIJZEN 1879 W 2256 GOUDSCHE COURANT Nienws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Lange Groenendaal 1 19 alhier ALGEMEEXE VERGAÜEKiXG ep Dinsdag 11 Februari 1879 des avonds 6Vj uur in het Schoolgebouw Jaarverslagover 1878 en verkiezing van een Lid van het Bestuur der School ImËlÖËÊÊm EN AHDESE WIJNEN Alle soorten van B O R D E A U X en andere W IJ N E N bij M PEETERS Jz te Gouda Bizonder wordt aanbevolen de gereputeerde BOROEAÜXWUN van f 26 per Anicer met aooijns Steeds belegen voorradig Ook bU proefflessotaen kwait en lialf ankers Prijsoouranten worden gratis en fraziko verzonden Alles wordt franko nuis geleverd Wjj hebben de eer onze geachte Clientèle en verdere Stadgenooteü te berichten dat ten hnn Edels gerieye BESTELLINGEN op STEEEOLEN CODES enz worden aangenomen bg de onderrolgendeals P STAM Oosthaven B no 42 C VLAK Spieringstraat F no 52 T C DE MOOR Lange ïiendew D no 26 J J VAN GENT Hoogstraat A no 113 J C DE JONG Turfmarkt H no 39 J DE BBUIN Nieuwe Haven N no 67 B DB LIJSTER Raam O no 199 ZWANEVELD Gouwe C no 30 A VAN LEEST Boelekade E no 42 Wg twijfelen niet of deze w ze van handelen ook elders reeds in gebruik zat aanleiding ven tot UEds voortdurende protectie Ons aanbevelende UEds Dieustvaardige Dienaren W F C VAN ESSEN Co OPENBARE BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zijn voornemens op Woensdag deu 19n Februarij 1879 des namiddags ten 1 ure in het Raadhuis aldaar bg Inschrijving AAN TE BESTEDEN a Het maken van den ONDERBOUW eaner Dubbele Basculebrug i Het maken en stellen van dën IJzeren BOVENBOUW dier brug De Bestekken en de Voorwaarden liggeu op Wnrkdagen des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure ter plaatselijke Secretarie en aan de Stads Timmerwerf ter inzage alwaar tevens gedrukte exemplaren van de Bestekken tegen betaling van 50 cents verkrijgbaar zgn De inschrgvings biljetten op zegel geschreven door den inschrgver en zijne borgen geteekend en behoorlijk gesloten zullen den 18n Februarij 1879 uiterlgk des namiddags teu 4 ure op de Gemeente Secretarie moeten ingeleverd zgn van af Maandag weder te bekomen in het Haagsche Koffiehuis G BELONJE Cz PRACHTIGE TE KOOP geschikt tot broeden volledige beschrgving hoe te behandelen per paar 5 Geen BROEDGOÜDVINKEN per paar 3 50 afzonderlijke Mannetjes 2 50 Wijfles 1 50 Franco Brieven letter A Postkantoor Bameveld P vao der WAI T G C zooii 30ÜT ENEAASHANEEL Kantoor en Pakhuis NONNENWATER O No 2 GOUDA OPSNBARE VERK00PIN6 op MAANDAG 10 FEBRUARIJ 1879 voorm Elf uur in Habnonie te Gouda van 1 Èen ruim bijzonder goed betimmerd en onderhouden WOONHUISmetERF BLEEKVELD PLAATS groote SCHUUR en 8TEENH0U WERS WERKPLAATS aan den Zak L 235 en 235o te Gouda Verhuurd bij de we voor 3 2 TIEN perceelen nitmnntende BOUWGROND leer gunstig gelegen aan den Bleekerssingel en Boelekade te Gouda waarvan vier 5 60 bg 29 M en zes 3 73 bg 18 25 Breeder bg biljetten en inlichtingen bg Notaris Ma KIST te Gouda Versch Voorhanden APPELBOLLEN PRINCESSEN BROOD BERLINER KOEKEN KONINGINNE BROOD en Divers ander Gebak bg W N RAAIJMAAKERS Uaven 17 STOOMABTIEELEN Prima Qualiteit Goncurreereude Prgzen Machine Qlie rnA XSEZ s E2sr3srEr SCHIEMANSG AREN POETS en LAMPKAÏOEN MASTICK enz enz LUBRICAATVET en TUCKPAKKING Caouteliouc ot Giittü Perclia waarvan artikelen naar op te geven maat of vorm in den kortst mogelgken tgd vervaardigd worden Peiliflastoestellen en PeUylween verder HOÜTBEWERKINGMACHINES PERSPOMPEN BAND eu CIRCULEERZA GEN enz enz alsmede alle soorten van STOOMWERKTVIGËN EN LOCOMOBILES met 1 jaar gaarantie en ENGELSCHen KROON LEDEREN DRIJFRIEMEN met 2 jaar gaarantie enz enz enz Tevens verkrijgbaar alle soorten van GETEERD ONUETEERD MANILA en COCOS TOTJWWEEEEN tegen de meest Concurreerende prgzen Op franco aanvragen zgn prospectussen teekeningen monsters en prgscourauten te bekomen en worden inlichtingen ten spoedigste verstrekt J G MLLDEB Co Bleekersingel te Gouda Dalem bg Gorinchem J LKIEBERT iuRKT coin i Photograpbisoh Atelier DAGELIJKS GEOPEND Op DOXDERDAG cd ZONDAG 7 Porlretlen a ƒ DUiigraar en Hoogiiecmradcn van Rgnland brengen bg deze ter kennis van Ingelanden 1 dat de Igsten der stemgeregtigde ingelanden van het Bo heemraad8chap voor het dienstjaar 1879 volgens art 29 van bet reglement gedurende veertien dagen na heden Zondagen uitgezonderd van des niorgeni 9 tot des namiddags 12 ure ter inzage zullen liggen als volgt de Igsten van al de zettien dütricten ter Secretarie van Rijnland alwaar zg tevens tegen betaling van 10 cents voor elke Ijtl verkrggbaar zgn die van bet derde dütriet aan de Cruquiu die van het vierde dütriet aan de Lyndeni die van hel zevende district aan de Leeghaater die van elk der overige diitricten ter gemeenteSecretarie van de hoofdplaats van dat district en van de daartoe behoorende onderkiesdistricten 2 dat zg die vermeenen dat de Ijjsten niet naauwkenrig zgn opgemaakt volgens art 30 van het reglement gednrende veertien do en na het aanplakken dezer kenniweving lunne bezwaren met overlegging van oe ve eischte bewgzen kunnen onderwerpen aan de beoordeeling van de Vereenigde Vergadering welke op den eersten Donderdag in Maart over de ingekomen reclames zal beslissen BIEBEBOÏÏWEBU HET HEBT van I A COBMAU Vlijmen bij s Hertogenbosch Verzoeke orders op te draden aan mgnen Agent den Heer P vau me WANT G Ozoon Kantoor en Pakhnis Nonnenwater O No 2 GOUDA Op grond vau de feitelyk verkregen geueeakundige uilkomsten kan de aansohaffing van het geilluttreerde werk Dr AIBY SNATOIIRGENEESWUZEN pr s ƒ 1 aan alle iieken ten dringenate worden aanbevolen De daarin afgedrukte talrqke daukbetuigingen leveren het bewija voor de uitnemendheid van dit werk Te verkrijgen bq alle Boekhandelaren of reohtttreeka bij BICHTEB S Boekkandel te Sotterdm tegen toeüending van het bedrag Glttrekgel op verlangen graiit en franco GovDA DiiüK va n A Bbikkhan VOOB DE Nationale Militie tweede openbare Kennisgeving BUEGEMEESTEB en WETHOUDERS vauGojida voldoende aan nrt 28 der Wet van den 19n Angustaa 1861 Staatiblad No 72 en aan art 20 van Z ncr Miijesleita besluit van den Saleu Mei 1882 JStaaUilai No 46 brengen Ier algemeene kennis dat de LOTING der in hel vorige jaar voor de NATIONALE MILITIE iiigeachre euen in deze Gemeente ïal plaats hebb n op DINüSDAG den 25 ten I EBRUAKU instnimile dat de ingesclirerenen naar alphabetische orde opgeroepen uWe hun uommer trekken dat ook roor den niet opgekomen Loteling de trekking kun geschieden door zgn Vader Moeder of Vou d terwgl dit lig hunne afwezigheid iloor den BC U E IËËSTEB of een Lid van deu GEMEENTERAAD wordt gedaan dat de belanghebbenden ten einde te loten en opgaaf te doen van de redenen van vrgsteiliug die ig ter zake van de Miliiie meeneu Ie hebben zich op voormelden dag zullen moeten bevinden ten Ka tdhuize dezer Gemeente en vel zg wiLr namen beginnen met de letter A B C D E P Q H I i K L of M des vaorraiddii s ten ï s ure eu die wier namen aanvangen met de Ittter N O P Q K 8 T ü V W X Y of Z des voormiddags teu 11 re Dat op MAANDAG den 17 FEBRUARIJ 1879 vnn des voormiddags 10 tot 1 eu des namiddags 3 lol 5 urr op het Raadhuis aanvraag kan worden geibnn tot h t onnkM der getaigsohriflen w en BROEDERDIEN8Ï of van l zijn EENIGE WEÏTKJE ZOON en dat belanghebbenden ten bewgie van volbrngie of werkelgke bronderdmtl daarbij moeten overleggen een patpoorl lailoelijt of attest ca diemtl Hj pltaiiveraiiiifiiif en zich moeUiu aanmelden vergezeld van twee met hen bekende t goeder naam en faam bekend staande ingezetenen die OP HUNNE VERANTWOORDELIJKHEID Je vereisehte getuigenis kuuiieu afleggen en het op te maken getuigtohrift oiiderteekenen Voorts dat de benoodigde bewijzen van werkelgkedienst nf uittreksels uit het ülainboek voorden belanghebbenden bg de betrekken korpsen zullen worden anngevrnagd indien zg zich vóór de Loting vervoegenter ètcrtiiirie dezer gemeente oni de daartoe noodige opgaven te doenj en dnt zij die bezwaren mugten hebben tegen de wgze waarop de LOTING is geschied die kunnen iubrenErii bij da Gedeputeerde Staten dezer Provincie binnen l ij dage te rekenen van den dag waarop de LOTING heeft plaats gehad en wel bij ren op ongeiegeld papier geschreven bezwaarschrift hetwelk met de noodige bewgsstukken gestaafd tegen bewgs van ontvang zal behooren te worden ingeleverd bg den BURGEMEESTER deur Gemeente die hetzelve aan iedeputeerde Stalen opzendt OoMda den 11 o Febmnrg 1879 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOBN De Secretaris BROUWER De Oostersehe Pest Dagelgks vindt men in de bladen berichten omtrent den loop eener hevige besmettelijke ziekte die in het oosten van Rusland is uitgebroken en van de maatregelen die door verschillende regeeringen genomen zgn om den voortgang en de overplanting zoo mogelgk tegen te gaan Rnsland beeit de besmette landstreek door een cordon van militairen doen afsluiten en reeds last gegeven om een besmet dorp geheel af te branden weinig vertrouwen stel ende in de uitvoering der maatregelen door de Unssiiche regeeriag bevolen hebbeu de Pruisische I Oosteargksehe regeering reeds commissiën van geneeskundigen afgezonden om een wakend oog te houden in de besmette streek en de ziekte te bestudeeren In andere landen ook hier zgn qaarantaine maatregelen bevoien tegen schepen die uit Russische luvens komen terwgl ook aan de grenzen van Rnsland een streng toezicht op het spoorwegveriteer wordt gehouden £ n waarlijk die maatraden zgn dringend noodig wil men Enropa voor een ziekte bewaren die aan het tegenwoordige geslacht onbekend is en alle wetenschap vooralsnog te leur stelt De berichten uit vroeger tijden omtrent de e8t ook zwarte dood genoemd tot ons gerarnen zgn vreeselgk Geheele landstreken werden ontvolkt steden zgnoeheel uitgestorven alle maatschappelijke bandel werden opgelost en de welvaart werd voor jaren vernietigd Er waren dikwijls geen handen beschikbaar om de lijken te begraven en aan de oppassing der zieken werd niet gedacht omdat men zich bij de minste aanraking aan e D onvermgdelgkeu dood blootstelde Laat ons eten en drinken en vroolgk zgn was de lenze omdat men vroolijkbeid voor bet beate voorbehoedmiddel hield en om aan dien regel te kunnen voldoen werd het eigendom van anderen niet ontzien omdat niemand zich om zgn eigendom bekommerde Geen wonder dus dat bg velefronmst heerscbte toen de eerste berichten der kte die in een gedeelte van Azië inheemsoh swiint tot ons kwamen en zeker verdienen dm regeeringen lof die met alle middrign Betehuinigr4i£se hikliug st aan de ziekte trachten buiten te sluiten ook al moet de handel van die maatregelen groote moeilgkheden ondervinden Maar evenzeer als die voorzorgwnaatregelen zgn goed te keuren is overdreven vrees af te keuren De toestand in Europa is sedert de vorige verschijning der I ziekte geheel veranderd van gezondheidsleer had men toen nog niet de minste kennis en van maatregelen om de besmetting te keeren wist men niet Met de handen in den schoot wachtte men als het ware de ziekte af Wie wist toen van voorschriften ter bevordering van de volksgezondheid wie dncht aan wetten tegen besmettelijke ziekten toen de kiiTderziekte nog jaarlgks tallooze offers wegrukte en men de melaatschheid niet anders wist te bestrijden dan door die ongelnkkigen buiten de veste in een ellendig gebouw bg elkander op te slaiten Dat alles is veranderd en daarom kan de ziekte die thans een streek van Rusland teistert niet meer de verwoestingen van vroeger aanrichten ook wanneer het niet mogeli k blijkt om haar den toegang tot West Eurupa te beletten Bovendien is inen nu gewaarschuwd en die waarschuwing moet noch voor de regeering noch voor de ingezetenen verloren gaan Hoeveel is in de loatstejaren niet geschreven en gesproken over de middelen om de volksgezondheid te verbeteren in hoevele gemeenteraden is gesproken over de verbetering van het drinkwater over den afvoer der faecale stoffen en wat dies meer ziJ en hoe weinig is toch werkelijk nog gedaan Wel hebben wü geneeskundige wetten en wetten ter bestrijding van besmettelijke ziekten maar hoeveel ontbreekt dikwijls wanneer bet op handhaving aankomt der wetten die den gezondheidstoestand moeten verbeteren En van wetten is dan ook op dit gebied weinig te verwachten indien niet alle ingezetenen krachtig tot de uitvoering medewerken niet slechts omdat de wet het voorschrijft maar omdat men algemeen overtuigd is dat de wetten de bevordering van een algemeen volksbelang bedoelen Naast die wetten staan tal van plaatselijke ver ordeningen die het zelfde bedoelen door voorschriften te geven tot bevordering der reinheid Mesthoopen zooals die vroeger in alle gemeenten voorkwamen zjjn gelnkkig dank zg die verordeningen verdwenen maar toch blijft er nog genoeg over dat jnist niet door verordeningen van regeeringswege te verbeteren is Wat kan zg doen tegen onzindelgkbeid in de huisgezinnen hoe dikwijls schieten hare krachten te kort wanneer zg minder gezonde woningen wil doen ont iiimen en vraagt zij gelden om delessen der wetenschap in praktgk te brengen hoeveel bezwaren worden dan gemaakt boeveel tegenwerking beeft zg te dbchten Is het genezen der pestziekte nog boven de macht der wetenschap kan zg nog geen afdoende geneesmiddelen aanwgzen zooals bg vele andere ziekten zij beeft toch middelen om de besmetting tegen te gaan en het is reeds veel gewonnen indien die slechts toegepast worden Zindelgkheid is een der beste voorbehoedmiddelen tegen dp pest even als tegen de meeste andera besmettelijke ziekten eo jnist de zindelgkheid laat ontzettend veel te wenschen over in de streek waar ziJ thans heerscht en mocht na het ongeluk willen dat die ramp in weerwil van alle voorzorgsmaatregelen naar West Europa oversloeg dan kan een strenge afzondering der laders niet in naam maar in der daad alleen de uitbreiding tegengaan Wat het thans ingestelde onderzoek nader aan het licht zal brengen nu daarmede dom de Oostenrijksche en Pruisische regeeringen bekwame geneesknndigen belast zgn zal de i leeren Het moge voor ons vooreerst voldoende zijn dat alom gewaakt wordt en dat men niets nalaat wat de verspreiding kan tegengaan Doen de regeeringen haar plicht en wrorden zg in de uitvoering door de ingezetenen krachtig gesteund dan zal het misschien blgken dat alle vrees overbodig is en dat de ziekte die in Oost Bnsland reeds zoovele slachtoffers gemaakt heeft voor West Europa heilzaam geweest is om de leeringen der wetenschap meer ingang te doen vinden Vergeten wg toch niet dat het sterftecgferin vele gemeenten van ons land nog te hoog is en dat het steeds lager wordt in die gemeenten waar de lessen der wetenschap in praktgk worden gebracht Is het sterftecijfer eener gem ente boven de 20 per dnizend inwoners dan is dit cgfereen oanklacht tegen bestuur en ingezetenen Ook zonderde vrees voor het uitbreken dier zoo gevreesde Oostersehe ziekte is nog veel zeer veel te doen mo e de tegenwoordige ernstige waarschuwing voor regeeriag en ingezetenen niet verloren gaan L BUITEMLAND Bultciilauilscli Overzicht Het kaoii et AVaddington zal in handelszaken eenc vrgziunige staatkunde volgen althans het tarief van 1860 tot grondslag der traotalen aannemen en niet toegeven iian de eiachen der proteclionnisteu Aangiiaude andere punten van de staatkunde van het nieuwe Kiibiiiet wordt mrilegedeeld dat het leer zeker zich verkhireu zal tegen het in staat van beschuldiging stellen der ministers van 16 Mei Ten tweede dnt het niet zich zal verklaren tegen wgzigiiig der oonalitutie waardoor het voor de vertegenwoordiging mogelijk nczen zou weder te Parijs te zetelen Alleen vereenigde zittingiin zouden altgd te Vers iilles worden gehouden Hierbij komt in aanmerking dat de Kamer oniniddellgk te Piirg een geschikte vergaderzaal vinden zou miiar de Senaat zat vroeger in het Luxembourg wat thans voor het beslnur vau Piirjjs gebruikt wordt cii er zou misschien een jaar vtcloopen eer voor d t lifhaam te Pargs ecu onder =