Goudsche Courant, woensdag 12 februari 1879

komen kou warden gefonden Ten derde zal bet ministerie een middel loeken om den toestand te verbeteren der oommanisteH die volgens het ontwerp van den heer Dufaure gratie luUen krijgen De minister van binueulundsche eaken heeft aan de aeuaioreu en afgevaardigden nit Algerie die hem het verlangen te kennen gaven dat de heer Albert Grévy vice president van de parlementaire commissie voor Algerië benoemd werd tot civiel gouverneur dier kolonie ten antwoord gegeven dat Chaniy niet meer te beschouwen is als gouverneurgeneraal van Algerie De rcgeeriug lal hem iutusachen voorshands geen opvolger geven aangezien zg eerst door de Kamers de nieuwe organisatie voor de kolonie wil laten goedkeuren In afwjohtiug hiervan Bal Lerayre de Villers met het bestuur der civiele n generaal d Osmoud met die der militaire aangelegenheden belast worden Algrrie s vertegenwoordigers waren met deze verklaring niet tevreden Zij begrepen niet hoe men maanden lang kan waoiiten met het zuiveren van het ambtenaars personeel in tie kolonie Vooral werd de terzijdestelliug verlangd van Lemyre de Viller ein gewezen keizerlijk prefect Eene spoedige benoeming van een ivielgouverneur zou voorts alleriveiibohulijkst zijn TOOT het ontwerpen der nieuwe organisatie l e inioiater gaf ten slotte te kennen Uit hg de zaak io den Ministerraad tei sprake zou brengen De vrede lusschuu Iluslaud en Turkgo is eindelijk teekeud en wel Z iterdagavond wanneer nu di fatifieatie maar weer geen mijeilijkhedeu geeft Binnen 35 dagen zullen geen Kussisohe soMatea meer op Turkscli grondgebied zijn In een zeer talrijk bezochte bijeenkomst van liberalen te Liverpool werd aan Lord ILirtingtoii een votum van vertrouwen als leider der liberale partij toegebracht In antwoord hierop voerde deze staatsman het woord Hij zuide dat de volgende punten tleel uitmaken van het programma der liberale partij in Engeland gelijkstelling van de kiesbevoegdheid in de steden en leu platteulunde rene andere iudeeling der kiesdistricten hervorming vau het gemeentelgk bestuur en godsdienstige gelgkheid De wetgeving van de liberale parlij jegens Ierland zeide hij bad het lersche volk welk j iet kunnen verzoenen maar had toch gestrekt om de welvaart in Ierland Ie venhoogen kerkelijke geschillen te verzachten en nisnoegen te bedaren lig meende lat het lersche alk eenmaal de liberale partij zou beschouwen als hare natuurlijke bondgenoote Voorts laakte hij de buitenlundsche politiik der Kegecring Hij protesteerde er tegen dut Bugeland irich opwierp om aan snd re natiën de wet vo r te schrijven Kooit had het die rol gespeeld en het zou haar ok niet kannen vervullen tenzij het Kngelsuhe volk bereid was zich te onderwerpen aan couscripuc In den Duitschen Bondsraad is thans zitting van Zaterdag een gewgzigd ontwerp aangenomen van de wet op de disciplinaire straffen in den lUjkstlag de soogenoainde muilkorfwet Ofschoon het iii sommige opzichten it verbeterd zal het toch vermoedelijk in zijn geheel niet door don Rijksdag worileu goedgekeurd In de jongst gehouden zitting van den miuislerrand waarbij het voorzitterschap werd Miiigenomeu door den minister president den beer von Bismarck is naar de Bank und Uand Zntnng van goed ingelichte zijde verneemt beraadslaagd over de troonrede tot opening van den llijksdag Het mag als hoogstwaarsohgnlgk worden beschouwd dat de Keizer de kitting zal openen bij dringt daarop aan naar men verzekerd Met het oog op deze omstandigheid zal Ic troonrede zoo kort doenlijk worden saamgetat aldus deelt het genoemde blad mede dewijl de gezondheidstoestand waarin do Keizer verkeert wel is waar gunstig mag worden genoemd maar niettemin teeds omzichtigheid vereischt liet algemeen verslag over den toestand des lands aamgesteld door de finanoieele commissie van het Pittisitche Huis der Afgevaardigden is thans ver aehenen Het bevat behalve het verslag zelf een menigte tabellen en andere bijvoegsden zoodat het en boekdeel is geworden van 45 folio vellen druks Aan het slot daarvan komt een resolutie voor welke de commissie aan het Huis voorstelt over te nemen en bg de regeering aan Ie dringen op de aanneming daarvan t lo invoering van groote bezuinigingen in het staatsbestuur zoowel door vereenvoudiging van het raderwerk in het algemeen als door het hekrimpen van het aantal ambtenaren 2o het afzien van de plannen ontworpen om buitengewone groote gebouwen op te richten hetzij ten behoeve van de itaatsspoorwegen hetzij als woningen voor ambtenaren van lioogeu rang in een woord het afschaffen van weelde in al hetgeen den openbaren dienst betreft 3o af te zien van het plan om nieuwe spoorwegen aan te koopen zoolang de ünaucieele en industrieele toestand des lands niet is verbeterd Wgders dringt de finanoieele commissie uitdrnkkel k aan op de quotiseering der klassenbelasting en det belasting op het inkomen de vermeerdering der indirecte belastingen ten behoeve van het rgk ten einde te geraken tot vermindering der matriculnire bijdragen en het tot stand brengen van de rgksbebegrooting vóór Pruisen Men spreekt te Pesth van een miuisler orisis naar aanleiding van de stemming over jde leeniug waarbg de regeeriug slechts een meerderheid had van 14 stemmen sommige bladen dnugeii er echter op aan dat de ministerieije partij moet aangevuld worden In de Iliiliaansche kamers hitfl gedurende eenige dagen een hoogst onvruchtb i tr debat plaats geïnd Zooals ook wel eens in andere parlementen gebiurt heeft men de gelegenheid van de nigemeeue besohouwiiigen over de staiusbegrooting langegrepen oji in wel overdachte en voorbereidende redevoeringen al de gal eens uit te storten welke ioh gedurende eeuigen tijd bij de partij die niet aan de regeering is heeft opgehoopt De buiteulandsolie politiek van het vorig jaar gaf de heeren Visoonti Venosta en Bonghi aanleiding om het rcgecringsbclcid vuu twee ministericu het kabinet Cairoli en het thans regeerende kabinet Depi ctis allcrk i leelijke dingen te laste te leggen en hu i toe te voegen dat zg iiiot meer of minder hadden gedaan dan het land te isoleereu van de samenwerking inei het overige Europa Buiten Haliü heeft men daarvan zooveel niet gcnerkt en de heer Cairoli had dan ook niet heel veel moeite om aan te toonen dat Itulié op het congres de houding had aangenomen die het land van zelve was aangewezen die van een neutralen slaat welke gaarne zoov tl mogelijk wil bijdragen tot verzoening der p irlijen maar zelve geene pretentie te maken heeft op eenig rLclilstreeksch voordeel Van het geheele di b it dat eenige dagen in beslag nam die veel beter hadden kunnen gebruikt worden is geen enki l practisch resului it aan te wijzen en het eenige motief er van hig in den wensch van ministers in ruste en in hope om eens te doen uitkomen hoeveel beter de zaken zouden gaan als zij eens aan het rotr Waren De tegenpartij beweert dat ook op hare beurt en zoo wordt de tijd klein gemaakt die bcstemil heet voor de bespreking en de regeling van nationale belangen BINNENLAND GOUDA U Februari 1879 Het ouilcrstaand billet werd alhier verspreid De daarin bedoelde advertentie werd geplaatst door tussciieiikomst van de firma A Kok Sc Comp In de Qoudgche Courant van Zondag 9 Kebruari 11 is er door vriend bf vijand buiien voorkennis van het BfStuur der Jliristelijke Nationale school een advertentie geplaatst dat er op Dinsdag den Hen Februari des avonds ten 6 g uur Algemeene Vergadering in het schoollokual zul plaats hebben hetwelk ue indruk geeft als uf die vergadering voor elk toegankelijk is Ten einde het geëerde Goudsohe publiek voor teleurstelliugeii te vrijw iren geefi het Bestuur bijdeze te kennen dat die vergadering slechts toegankelijk is vour degenen die daartoe door bet Bestuurzyu uitgcnoodigd Namens het Bestuur voornoemd C V VN EEUWEN SvcretarU Gouda den lOen Februari 1S79 De Tweede Kamer is tot hervatting van haar werkzaainheilen bijeengeroepen tegen 18 dezer des namiddags 8 uur Naar men verneemt heeft de wetsvoordraoht tot hefhug ecncr belasting van het kapitaal in portefeuille de tweede kamer der ataten generaal bereikt Binnen kort wordt de indiening van het ontwerp strafwetboek bg de vertegenwoordiging tegemoet gezien Donderdag 20 Februari e k zal door de Vereeniging Het Nederlandech Tooneel alhier worden opgevoerd Dura drama in 5 bedrijven van V Sar u l Dit stuk is met steeds klim menden bijval in f rgs Amsterdam s Gravenhage enz opgevoercL n Amsterdam Werd het weken achtereen egtveu en volgens de kroniek in het orgaan vai het Nedcriandsch TooneelverbWid werd de zMtl steeds voller het applaudissement steeds levendiger de regen van bloemruikers steeds grooter Men zul in dit stuk opnieuw in de gelegenheid zijn de talenten te bewonderen van Mevr Kleine Mevr Albregt en tipt Ellenberger welke laatste de titelrol vervult Vau tTe heeren die inedeapelen noemen wij Morin Veltman Mopr en van Schoonhoven Ingevolge de bevelen van Z M den Koning zullen naar het Vaderland verneemt voortaan op Zon en feestdagen de officieren de schako of kolbak moeten dragen en in hetzelfde tenue in t publiek verschijnen dat voor de troepen wordt gecominaudiicrd De Commissie van Oppertoezicht en Beheer der Kweekschool voor Zeevaart te Leiden bericht dat op Maandag 24 dezer s morgens ten 10 ure in voornoemde inrichting een keuring zal plaats hebbeu van jongens die een verbintenis in s Rijks zeedienst weuschen aan te gaan Uit Alphen schrijft men van 10 Febt Als bewge hoe bevorderlijk aan e n regelmatige armenzorg de opheffing van de burgirlijke armbesturen zijn kan diene dut vóur enkele jaren toen dat bestuur nog bestond en belangrijk gesubsidieerd werd uit de gemeentekas veel over armoede gesproken werd en de bedeelingen der kerkelijke instellingen van weldadigheid nevens die van het burgerlijk armbestuur nauwelijks in staat schenen om den bestaanden nood te lenigen terwg l thans in een besloten winter van ruim 6 weken bij het Gemeentebestuur nog geeuerlei aanvraag om geldelgken onderstand is ingekomen en het door den burgemeester ingesteld onderzoek of ook hier of daar in de gemeente de noodzakelykheid tol politie armenzorg bestaat tot een negatief resultaat heeft geleid Feitelijk blijkt dus dat do openbare liefdadigheid dóór de opheffing van de officicele armenzorg krachtig genoeg is ontwikkeld om in de behoeften der armen te voorzien en de kerkelijke armbesturen zich van hun taak op hoogst lofwaardige wijze kwijten In eene gisteren gehouden vergadering jan eteragei cchtigde Iiigclaudeu van den I oltfer Houaard Gemeente H iaslreoht is met 24 van de 25 nitge f brachto geldige stemmen benoemd de heer H G Niesing tot secietari fn peuningmeesler In diezelfde vergadering heeft de heer ü A Dapper als diont voor dien polder bedankt De gisteren door Notaris Kist in het publiek verkochte 10 peroeelen Bouwgrond aan den Bleekerssii gel alhier te zamen groot ruim 900 vierkante ellen hebben opgebracht de riunzienlijke som van ƒ 7430 buiten de onkosten Te Hazerswonde zijn bg een veehouder zeven schapen dood en sommige half verscheurd in de weide gevonden Als een bewijs hoe spoedig het ijs in de zee kan verminderen met een Zuidwesten wind die het water zeer laag doet worden kan dienen dat tcrwgl gepasseerden Donderdag de ijs ohniten zonder gevaar zich konden bewegen op de Goudzee den volgenden dag reeds menscheu van het eiland Marken komende waar zij hunuu waren hadden gebracht plotseling er in zakten en met levensgevaar er uilgehaald zgu Hetzelfde lot viel een paar andere menschett ten deel Jie uit spieringen zouden ga in Zij zijn gelukkig gered doch hebben daarbij 9 spieringnelteu verloren N iluurlgk zijn de ijsschuiten unmiddclijk op stal gezet Niuir men verntemi wordt aan het Departement van justitie de laatste hand gelegd aan een ontwerp van wet op de fubriuks en handelsmerken Het voorloopig verslag van de Slaatsojinmissie tot onderzoek van het werk Ier doorgraving van den Hoek van Holl uid is bij de Itegeering ingediend de openbaarmaking van het verslag kan weldra worden verwacht Nnar men verneemt ial aan de tentoonstelling vanf nationale en koloniale nijverheid dit jaar te Arnherii te honden verbonden worden een internationale wedstrijd van sommige fabrikaten en werktuigen en wel van lo steenvorm machines 2o bouwarlikeleu van kunststeeu So moteurs van tot 3 pdardenkrachlen 4o brand waarborgkasteo 5o machines ter bewerking van ijzer 6o machines ter bewerking van hout 7o touw van hennep geslagen 8o rijtuigen 9o voorwerpen vervaardigd uit zilver lOo watermeters Ho naaimachinesj 12o toestellen ter electrisohe verlichting De H C verneemt dat het voornemen bestaat te Haarlem evenals in eenige andere gemeenten der provincie eene rgks normaal inriehting te openen en deze te verbinden aan eene der openbare Mholen Gisteren is te s Hage overleden dr W B baron van Hocvell lid van den raad van state sedert 1862 oud lid van de Tweede Kamer der StatenGeneraal de man die zich door zijn streven op koloniaal gebied zoowel uit een wetenschappelijk als uit een staatkundig oogpunt zeer op den voorgrond heeft gesteld en wat het politieke gedeelte zijner loopbaan betreft aan de meest uiteenloopende beschouwingen heeft blootgestaan Den I6n Juli 1812 te Deventer geboren bereikte hg dus den ouderdom van £ 6 jaren De sohr der Haagsche kroniek N Or Cl meldt Ik weet zeker dat do notaris Eikendal hier ter stede kort na het tweede huwelijk van Z K III Prins Hendrik diens testament onder zijne berustingl heeft verkregen en dat bij dut tesLAiient prinses Hendrik erfgename is geworden i verreweg de meeste bezittingen des prinsen llg heeft echter aan den Koning aan 2ijue jifster en aan prins Alexander belangrijke legaten oebedeeld Men weet daaromtrent tot nog toe alleen dit te verhalen dat het prachtig lustslot van Soestdijk aan s Konings jongsten zoon zal ten goede komen ik sta u daarvoor echter niet in Het Journal det Débati en ware het niet zulk een serieus blad men zou moeite hebben het verhaul te gelooven deelt het volgende mede Ouder de menigte brieven die de heer Mateau conservator der voorwerpen van de tentooustelliugs loterg ontvangen heeft is er een waarin de houder van een lot uitgekomen met den prijs ivorcu statuette vau een olifant dragende een prachtigen toren hem vraagt om bericht hoeveel de getrokken olifant dagelijks van piiderhoud kost en hoe groot de wagen moet zijn om hem te trunsporteeren 20 Jannarij II was de 100e verjaardag van den lood des meest beroemden Engelscheu tooneelspelers David Garrick Eu wat wil nu het toeval Dat de schouwburg Drury iMne te Landen waarvan hij 15 jaar mededirecteur wns CU dien hij met zulk een hoogeu trap vnii bloei bracht dut hij zijn iwndcel hetwelk hij voor JE 8000 gekocht had na den genoemden tijd voor £ 35 000 aan Sheridan verkocht dat de schouwburg Drurf Lane zeggen wij thans volgens bericht van 5 dezer gestolen is niet ter gedachtenis aan Garricks dood maar tengevolge vau werkstaking der voornaamste tooneelspelers die zich eene vermindering hunner buitensporig hoog opgevoerde appointementen niet wilden laten welgevallen Zondag heeft de laatste trekking van de Parijsche tentoonstellingslotcrij pla it8 gehad Al de wiuucnde nummers zijn thans uitgeloot San Francisco tal de eerste stail zijn waarvan eerstdaags alle straten in eh ctrisch licht zullen schitteren De itad zul in districten van 1 tot 3 mijlen lengte worden verdeeld en in elk van die districten zal een Gramma machine van voldoende sterkte worden opgesteld De machines zgu reeds te New York aan ckomeu In de laatste aflevering van do Vragen des tgds behandelt de heer Corouel nhet geneeskundig staatstoeziclil in Nedprlaad Na een overziclit te hebben gegeven vun onze wetgeving op dit stuk en na op de bekende gebreken daarvnu te hebben gewezen ontwikkelt hg in welke richting i i verbelwing moet gevonden worden Zgn wensohen komen hoofdzakelgk op hit volgende neer Aan de ambtenaren van het geneeskundig staatstoezicht moet meer vrijheid tot handelen worden verstrekt daar het thans maar al te dikwijls voorkoinl dat de administratieve macht aan welke de uitvoering van maatregelen in t belang der openbare gezondheid is opgedragen zich om t auues dier ambtenaren niet bekommert en dezen machteloos tegenover haar staan Die uinbtenureu moeten kunnen gi ldslen wat hun in t belang der volksgezondheid noodzakelijk voorkomt Moar zullen zij in staat zijn die gewichtige funotiën naar eisch te volbrengen dan moeten de krachten waarover zij kunnen beschikken uitgebreid worden De werkkring der geneeskundige raden zou moeten bestaan in het houden van toezicht op de volksgezondheid en het beramen van middelen om daarin te voorzien Doch dan moet ook het gehalte der leden gewgzigd worden door er geen geneeskundige in op te nemen die geen bijzondere studie heeft gemaakt van de gezondsleer en geen apotheker die niet een goed chemicus is Voorts moet de Raad aangevuld worden met n of twee technici physioienveeartsenijkundigen Daarenboven zullen in groote gemeenten permanente gezoudheidscommissicn werkzaam moeten zijn Om verder het ideaal van de organisatie der openbare gezondheidsregeling dat in zelfbestuur der gmeenten moet bestaan te bereiken moet bg het algemeen de overtuiging van het belang eener goede regeling gewekt worden Daarom moeten reeds enkele notion omtrent hygiëne op de lagere scholen verstrekt worden Op de middelbare scholen waar tal van vakken worden onderwezen die later door velen nooit toegepast behoeven te worden is het totnogtoe een groote leemte dat die in de wetenschap der hygiene die voor ieder noodig is onderricht wordt gegeven Maar bovenal dient zij aan de hoogescholeu als zelfstandige wetenschap theoretisch en practisch gedoceerd te worden Een hygiënisch laboratorium en kabinet alsook hygiënische excursies zijn dan noodig Van de medici moet grondige studie dezer wetenschap gevorderd worden maar ook studenten van andere faCiiltciteu die in betrekkingen dikwijls hygiënische kennis noodig hebben zouden in eenig onderdeel dier wetenschap ingewijd moeten worden Is zelt bestuur der gemeenten het ideaal de krachtige hand vuu deu Staat mag hiei niet werkeloos blijvent Zoolang de gemeenten dezen tak vau dienst slech verzengen of voor zoover zij door fiuanciëelo bezwaren belemmerd worden moet de Staat optreden Ma ir bovendien moet in veel zaken van algemeen belang door den Staat beter worden voozieu Als zoodanig treden op den voorgrond de zorg voor goed en voldoend drinkwater het weren van bodem en waterbederf het waken tegen vervalschiug van levensmiddelen en het verstrekken van voorschriften voor de gezondheidsvcreiscliten bij deu houw van scholen en arbeiderswoningen Z M de Koning heeft bepaald dat de koninklijke pensionnaires welke zich voor Zr Ms rekening in de kunst mogen oefenen voortaan zuUeu genoemd worden pensionnaires vau HH MM deu Koning eude Koningin Deze beslissing werd genomen als een blgk van de persoonlijke ingenomenheid van H M de Koningin met het streven van haar koninklijken Gemaal om de ontwikkeling vau het ontluikend kuusttalent te bevorderen De Sciied Cour deelt mede dat de Rotterdamsdie tramwayroaalsch ippij coiicissie heeft a iugevraagd voor een paarden of stoomtram van fiotterdam over DeMshaveu naar Schiedam Het adres dat de heeren predikanten F W N Hugeuhollz c s aan de Synodale Vergadering zullen opzenden luidt in zijn geheel aldus Ya i de Synode der Nederl Üert Kerk Hoog üermaarde Meeren De oudergeteekenden achten zich gedrongen zich tot uwe vergodenug te wenden met eu welgemceudeu weusoh eu een opeubarlige kennisgeving Zy hooreu door zeer velen ook zeer velen ouder hunne geeslverwauten met hoogeu luf spreken vuu het voorstel door de Synode vau 1878 ged iau om door wettelijke bepalingen de bevoegdheid der minderheden in de gemeenten te Omschrijven Zij willen zelven niet ontkennen dut de kerkelijke positie der minderheid in sommige gemeenten daardoor zou worden verbeterd dut er aan de godsdienstige behoefte vau velen die thans door de minderheden worden onderdrukt werkelijk zou worden tegemoet gekomen Muur dit vuurdeel mug hen niet blind maken voor het principieel bezwaar dat hen verhindert bet ook met hgnnr slem te steunen Het principieel bezwaar is Ivveeurlei Vooreerst wordt hier huns inziens van de orthodoxie in de Kerk meer gevergd d iu deze kraditeiw haur beginsel toegeven kan en zal De volkdige erkenning van dfer modernen reciit in de overigens niet gereorganiseerde Kerk het wettigen van door eene moderne minderheid gedane keuze van kerkeraadsleden eu predikanten het erkennen en opnemen van nieuwe gemeenteleden wier overtuiging in bepaalden strijd is met hetgeen door de orthodoxen nog steeds geacht wordt de leer ja het wezen der Kerk te zgu dit alles tal ongetwijfeld voor de meeste orthodoxe kerkeraden eene zejelgke onmogelijkheid blijken te zijn Het past ons dit uun pessumus van de rjéebtcrzgde te eerbiedigen getijk uo Synode getoond heeft ook dat van de liukerzgde te Willeu ontzien al heeft zij dit dan ook slechts voor een deel werkelgk gedaan Want en ziehier der ondergcttckeiidt n hoofdbezwaar lerwgl de Synode den inademen irghiid van beweging bcrfi willen verzekeren hetgeen oudergeteekenden gaarne erkennen heefi zij inderdaad het grootste struikelblok voor hun kerkelgk beslaan gehandhaafd ja veriuuard het ouufessioneelkaraktei der Kerk Het zal wtl ounoodig zijn u hierbij te herinneren dat de oudergeteekenden hiermede geenszins bedoelen dat de godsdienstige ineusch geen behoefte zou gevoelen om zijn geloof ook uit te spreken en te belijden voor de ineiischcn Slechts achten zij het onmogelijk en ongeooiloofd dat de Kerk als zoodanig dut met name de Ned Herv Kerk gelijk zij in deu loop der tijden geworden is eene belijdenis voor allen zou kunnen vaststellen en baiidhaveu Dit nu heeft de Synode van 1678 weilurom zij t ook haars ondanks gedaan door lo naast het reglement op de minderheden het voorschrift tot de handhaving der kerkleer in art Il van het Algemeen Reglement te laten bcstsaii door 2o bij de bevestiging van lidmaten een in confessioneelen zin bepaalde soort van vragen loor te schrijven en bovenal 3o door veler uitdrukkelgk verzoek om wgzigtng an de onderleekeniugsformule voor aanstaande predikanten definitief af te wijzen Zg heefi daardoor den toegang tot bel preüilanibt vour velen zoual uiit onmogelijk gemaakt toch zeer bezwaard en Zelfs vele gevestigde moderne preilikanten geilwougen zich ernstig de vraag toor te leggen of zy wel vrijmoe digheid hebben na dit besluit der Synode hun ambt in de Kerk te blijven waarnemen Het is daarom dat zij uwe Vergadering meternstigeu aandrang toeroepen willeu gaat toch nog een stap verder spreekt het uit dut het administratief kerkverband hetwelk allen vereenigt niet langer mag blijven verward met den belijdenisband die ons knelteu innerlijk verdeelt Handhaaft in hoofdzaak dit reglement vuur de minde heden in de gemeenten maat voegt er het voorstel aan toe om uit de reglementeuder Kerk alles te schrappen wat hare algemeenebelijdenis tracht te omschrgveu en handhaven metkerkelijk gezag omdat de gemeenten of gemeeutefractieu zelven daaromtrent ouderling die bepalingen vaststellen welke door haar verschillend standpunt worden geeischt Naast dit ongevraagd advies sta nog een openhartige verklaring Niet om te dreigen niet om tetwisten maar om der waarheid eu dea geweteuswil geven zij aan nwe vergadering ah aan de hoogste lerlegeiiwoordiging der Kerk kennis dat zij zichnooit gtboiidfu hebben gevoeld door eeuigen banddien de belijdeuiskerk geacht zou kunnen wordenhun uau leggeii en deze onafhankelijkheid nimmer zullen prijsgeven dat voor hen het voorschrift tot handhaving der kerkleer in art 11 A B ia aUniet bestaande dat zij aan hunne leerliogeil da ia art 39 B Gudsd oud voorgeschreven vragen nietdoen noch ook in confessioneelen zijn soortgelijke dat zij de formule in art 27 Rcgl op het examen in dezen tijd niet in haar geheel zouden kunnenonderteekeneu en dus ook de verklaring en belofte daarin vervat voor zoover die geacht mocht wordenhen aan een voorgeschreven kerkelgke belijdenis tebinden bij deze openlijk afwijzen jnist omdat tij aau de daarin laatstgenoemde h i eerste verplichting de wezenlijke belangen van het godsrijk zoowel alavan onze kerk zorgvuldig te behartigen en naar veruiugcu luu de bevordering daarvan mecje te werken getrouw willen blijveu Zou zijn zij dan ook besloten hou ambt om deie reden niet vrijwillig neer te leggen Meer dan aaa de eene Kerk wier eenheid slechts op het papier bestaat eu wier gezag daarmede tevens is vervalleu A gevoelen zij zich verbonden aan hunne gemeenten Het woord van trouw uau dezeu gegeven in aatwoonl op het vertrou eu hun geschonken niet voordat inaar ouidat zij waren die zij zijn dit woord van trouw mogen eu willeu zij uiet verbreken Ter wille eener belijdende kerk die in hun oog niet meer ia dan een hersenschim mogen tij niet vrijwillig ver laten de belijdende gemeenten e juist van hen verlaiigeu de vertolkingen versterljugvWhaar geloof Of zij niettemin op dtze wijze te kort doen aan de t voorwaarden en eischen hunner kerkelijke betrekking blijve ter beoordeeliug van hen aan wie het kerkelijke betrekking blyve ter beoordeeliug van hen aan wig het kerkelijk opzicht is toevertrouwd Bedeukiugeu si van deten aard mochtea beu uiut weeihouden t 9doen vat tiff in de gegevea omslandighedeu Matwaarkei4 eo krlykhaid meenden verplicht te éié voor u en voor geheel de Kerk openlijk rekenschapte geven van de houding en de gedragsl n die zij na ernstig nadenken eu kalm overleg hebbea es a ingeuomeu en zulleu volgen i Het 25e jaarvershtg is verschenen vau de Inrieb ting voor Uaafstoinmeu onderwys te Rollerdau Het Bestuur acht zicli gelukkig in dit verslag te kunnen gewngen vau de gunstige omstandigheden wiuirin de inrichting verkeert en van de gelukkige uitkomsten door haar verkregen Het 25jarig b staan der inrichting dat den 4b Juni luisterrijk werd herdacht ia tegenwoordigheid van Bestuur onderwijzers correspondenten oud leer lingep en leerlingen gaf aan de Directie over de inrichting aanleiding om als een blijvende herinnering aan dien dag alle bijzonderheden van dat feest in ceiT bundel te Beide boekjes waarop wij de aandacht vestigen ook buiten den breeden kring der leden van het Doofstommen iusliinut bevatten verrassende wetenswaar liglieden over het werken en streven vau deze inrichting gedurende het tgdvak van het vierdSi eener eeuw Op Vondels 200n slerfdag heeft dt J Van Vloten een stukje aan deu Ned Speol gezonden a waarin hg woordelgk meedeelt wat hij bg de anthu 1 liug van het monument op Potgieters graf heefi gesproken Hij erkent dut hij de heeren Ton Kat en Hasebroek voor il aansprakelgk stelt voor t go beurde omtrpnt Vondel de weigering ui van de kerkvoogden der Herv gemeente te Amsterdam om de neerlegging van een krans op Vondels graf toe te slaan De stumpers van kerkvoogden wisleu niet beter zigt Van Violen doch zg hun geestelijke leeraars haddi n hun dat anders moeien welen te beduiden Boveu d Ten Kale die verreweg du schuldigste is Had hij zich uiet onttrokken aan de eerst gegeven belofte voorzitter bg de commissie