Goudsche Courant, vrijdag 14 februari 1879

i Door deie betuigt de ouder eteekende zynen hartelijken dank aan allen die hem bg gelegenheid zjjner 80ste VERJAARDAG blijken Tan toegenegenheid hebben gegeven 6 riN DEB LAAR Sb Gouda 10 Februari 1879 Vrijdag 14 Februari 1879 N 2257 GOUDSCHE COURANT Nieuws en AMentiebiad Voor Gouda en Omstreken uit de Veenderg onder Sluipwijk Gemeente Reeutcijk verkrggbaar bg P HOOFTMAN Jz Bleekerssingel BUITENLAN Men verlangt met MEI a s te Qouda eene FATSOENLIJKE FLINKE DIENSTBODE eene bnrgerpot kunnende koken vau de P G en van goede getuigen voorzien Loon 90 buiten verval Adres franco onder letter A aan het Advertentiebureau van A KOK k Comp Boek en Kontoorhandel alhier ï MEI TE HUUR een zeer net ingericht BOVENHUIS met vrgen opgang 2 Kamers Alooof Keuken en Dienstbodenkamer Itegenwaterpomp en verdere gemakken Te bevragen bij H J NEDERHORST Mb Timmerman Turfmarkt H 230 UIT DE HAND TE KOOP Het fraai gelegen en goed onderhouden HUIS met ERVE staand aan den Langen Tiendeweg hoek Houtmansgracht wjjk D 44 te Gouda bevattende 6 Kamers Keuken Kelder Zolder Vliering benevens Open Plaats enz Een gedeelte der Koopsom kan als Eerste Hypotheek op het pand gevestigd big ven Adres Lange Tiendeweg D 44 P van der WANT G C zooii S07T ENEÜASHANBEL Kantoor en Pakhuis NONNENWATEB O No 2 GOUDA IMWf Oouda Oosthaveo B 14 Portraits Portraits Cartes Portrait Albums Dessins Spécialité d Agrandissemeuts et de Portraits emaillés OPENBARE BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zgn voornemens op Woensdag den 19n Februarg 1879 des namiddags ten I ure in het Raadhuis aldaar bg Inschrnring AAN TB BESTEDEN a Het maken van den ONDERBOUW e ier Dubbele Basculebrug h Het maken en stellen van den Uzeren BOVENBOUW dier brug De Bestekken en de Voorwaarden liggen op Werkdagen des voormiddags van 10 tot des namiddl s 1 ure ter plaatselgke Secretarie en aan de Stads Timmerwerf ter inzage alwaar tevens gedrukte exemplaren van de Bestekken tegen betaling van 50 cents Terkrggbaar zjjn De inschrgvings biljetten op zegel geschreven door den inschrgver en zgne borgen geteekend en behoorlgk gesloten zullen den 18n Februari 1879 niterlgk des namiddags ten 4 nre op de Gemeente Secretarie moeten ingeleverd zgn a xgo de toefcang tot Voudels graf rare uker uict geweigerd Hasebroek ik erken hel gaarne ia heel wat minder schuldig dan hij Terwijl op 6 Februari het herinueringafeeat ia gevierd fon het orerlgden van Vondel nu SOO jaar geleden brengt de N R Ct in herinnering het feit waaraan niemand echijnt gedacht te hebbeu dat op 31 Januari 1679 eeu van Neerlhuds beroemdste ehildera ia overleden dat men alzoo den tiveedeu eeuvdag had kunnen vieren van den dao l vnn den aian die den roem van Neerlands kunst lot iu de meest verwijderde deelea der wereld verkondigde van Jan Steen Mynheer Jaren lang neem ik telkens ala ik verkouden ben dagelijks 4 of 6 uwer heilzame teercapsules van Guyot iu steeds beu ik iu 3 of i dagen van mijn verkoudheid bevrijd Vergun mij uu daaromtrent een faijxonderheid te vermelden Den laatsten keer dat ik BW middel gebruikte leed ik sedert 2 mannden nedg aan eeu moeielijk te genezen beeuwond Na uwe eapsulea 3 dagen gebruikt te hebben was ik zeer verbaasd zich een korst om de wond te zien zetten Dit resullaat aan uw middel toeschrijvende bèn ik voortgegaan met het gebruik vau teer a verloop van 10 dagen was ik radicaal genezen Ik heb uwe capsules uuu verscheiden personen aanbevolen die tot hunue verwondering precies drlelfde uitwerking hebben ojiüervonden als ik Na verloop van 4 a 5 dagtu vormt zich een korst om de wond en in den regel volgt de de genezing na 10 of 14 dagen J Clier 5 reu Fonsoy Brussel De teercapsules vnu Ouyot zijn veikrijgbaar iu de meeate apoi heken CORRESPONDENTIE V u uoleidiflg van het iagezondeu atulc iu ona ori T wuriu de traag Herd gedaan waarde leerliiigta vsu de Latgiuche school inoetcD blijven na de vestijiing van de pieuwa Burgvrachool voor juugeoa ia de turgeT i oiii 8chooIP dwit Men OOI van geachte zyde mede dat die Iferliagen der Latyaacbe uhool eenvoudig blijven waar zij ztjn De drie lokalen waariu de Burgerschool voor jongen ui S veitigd worden zgn in den Itn tfr vleugel van bet gebouw I Lat nacbe acbool daarentegen is geveitigd iu deu reciter mirage ue Kcpactik Bur$ eriljke Sta nd OEBOREEf 8 Feb Albcrtina ouders J inn en M van tn Berg Martiuns onders J Harrjeivetd eu T IluugendooTB tieertruida Cornelia ouders J Ü Jansen in A M Oottcrling Maria Johanna ouders O J kinwel en M V Zyleman Martiuus Heudrikus ouders I A an Ijeeuwen ên J Zeotner O Coroelis Jan oudtra I Uitenbroek rn M fiaartmaii 10 Johannes ouders P J Spieriugsbrock en M C Tan der Laan OV£SL£D£N 7 Feb K M Westerman 2j O ra D van der Wegden 58 j l Cut 1 j 8 u D VM Buiren ftO j C Begeer hoisvr van 6 Üelonje 86 j A G Koppens huisvr van P Jaspers 70 j M an i Lmw Ij ém ADVERTENTIEN ♦ Heden overleed na een kortstondig MDwteljik lijden m jn innig gelieMeEchtgenoote CORNELIA BËGSER in den onderdom van 36 jaren en 4 maanden na eene gelukkige echtrereeniging Tan bgna 7jaren m nalatende twee jeugdige kinderen nog te jong hun verliei te beseffen Allen die de overledene gekend hebben zallen knnoen beseffen wat ik in haar rerliw Gouda 8 Feb 1879 G BELONJE Heden werd ons oaderljjk hart diep getronm door het rerlies van ons jongste Zoontje LTON ia den aanvalligen leeflgd van 14 E 8 CATS 8 CATS Davimo Gouda 8 Februari 1879 Eenige hennitgning Heden overleed na een kortstondig l dói voorzien van het H Sacrament der sterTenden tot diepe droefheid van mjj mgne Kinderen fiehnwd en Kleinkinderen mgne ili i de Ech enoote ANNA CATHARINA KOPPENS in den onderdom van mim 70 jaren P JASPERS Qouda 9 Februari 1879 Heden orerleed onze Behawdbroeder de WelEd fleer C C GIPS Dz Scheepsbóawmeeater itX hiedam in den onderdom van 48 jaren V H Dl GARDE VRULANDT Gcvda 8 Februari 1879 Etnigt ktnniëgning Sociëteit 0 S GENOEGEN Zaal KsNaïHiN MAANDAG 17 FEBRUARI des avonds ten 77s unr BUITENGEWONE TOONEELVOORSTELLDffi door Onderofficieren van het Garnizoen met medewerking van eenige bekende Dilettanten Julia uit den VVcsterberg Drama in zes Tafreelen Gevolgd door i§et £ tn r oan ren i uue Vaudeville in één Bedrgf De loting en het bespreken der plaatsen zal op de gewone wijze plaats hebben Op den avond der Voorstelling zjjn aan het Bureau nog plaatskaarten ad 1 verkrijgbaar NB De netto opbrengst dezer Voorstelling zal worden aangewend tot het doel bjj de Inteekettlgsteu omschreven SPOORBAAN iOüM SGMEmSE j De Notaria J A van den BROEK te Xoetermeir zal namens de Directie der Nederl Khjinspoorweg Mij op WOENSDAG 26 FEBRUARI 1879 g voormiddags 11 nre in het Koffiehais van M H BEGEER te Zoettrmeer in het openbaar verpachten 49 peroeelen GRAS en BOUWGROND gelegen langs de Spoorbaan Gouda s Oraveohage Voor ëén en drie jaren zooals bjj alom verspreide biljetten breeder is omschreven BIEEBËOUWEEU HET HEHT van I A COEMAU Vlijmen bij s Hertogenbosch Verzoeke orders op t dragen aan mjjnen Agent den Heer P vak dke WANT G Czoo Kantoor en Pakhuis Nonnenwator O No 2 GOUDA Voor SIjjmhoest bij Kinderen geen betra middel dan de overal bekende RUNLANDSCHE DRiUIVËN IIORST HONiG uit de FABRIEK van W H ZICKBNHEIMER te Mainz Ridderkerk 3 Mei 1876 Mjjnheer Het is mg een waar genoegen ü te kannen mededeelen dat mgn twee jarig zoontje volkomen genezen is van een slgmhoest en korte ademhaling na het gebruik van 4 flesschen RUNLANDSCHE DRÜIVEN B0R8T H0NIG volgens de daarbg gevoegde gebrgiksaanwjjzing Zgne eetlust heeft hg daardoor direct weder teraggekregen J HOOGGEBOREN Alleen echt verkrggbanr in flesschen voorzien van een tinnen capsnle met nevenstaand fabriekstempel a fl 2 fl 1 en 65 Cent GocDA Deuk van A Beinkma Te Oouda bjj F H A Wolff Boskoop bg J van Bergen Waddm iveen bg C van Eenwen Haaetreckt bjj J D den Hartog Oudewater bjj F Jonker Idenburg Bultenlandscb Overzicht De Fransohe regeering heeft gevolg gegeven aaff den aandrang der publiuke opinie en d znivering der rechterlijke eu militaire ambtennarakriugea heeft een nnrang genomin Da bewegiug onder het personeel der rechterlijke macht omvat 19 procureurs generaal van welke twaalf fntilagen of op nonactiviteit gesteld vijf verplaatst B twee tot raadsheeren beu rad wordvn Ook de verandering iu de groote corarnaudementen is veel radicaler dau die van Uac Mahon werd verlaugd Qeueraal Ui oh t beooemd tot bevolhebber te ChaloDi Wolf te Besaa on Caoibriels te Clermontl errand Lefebvre te Rastel Cnxteret te Ainieus Cornat te Mans Doutrülalae te Orleans Galliffet te Toura Osrnout ta Keuues Scbiniti te Limoges Farre te Lyon De prins van Aumule de geucraals Deliguy eu Dousy zyn benoemd tot inspecteursgeneraals De generaals Moutaudon Bataillr Dubarail en Bourbuki zyu op uoniictiviteit gesteld üeneraal Lartigne wordt bjj de reserve overgebracht De gemeenteraad van Parys beeft eeu som van 100 000 fr toegestaan teu behoeve van de cumniuuisten aan wie gratie is verleend Het ontwerp op de amnestie is Dinsdag bij de Frnasohe kamer ingediend Naar men verneemt bevat het in hoofdzaak de volgende bepaling ii lo Aau de regeertiig wordt maclitigiug verlecud gratie te vcrleenen aan die bij verstek zgn veroordeeld 2o Allen die gratie kregen komen daardoor weder iu het genot hunner burgerteohten 3a Die later gratie krijgen derlen daardoor vanzelf iu de amueslie 4a Alle staatknndige misdaden en rergrypen begaan stdert 1870 en niet vervolgd vallen ondrr de amnestie 6o Nieiaaiid die veroordeeld werd vóór 1870 deelt in die amnestie Do bedorliug schynt te lyn dot door de bepaling onder uo i ook de vervolging zou vervallen der ministers van 16 Mei altijd wanneer dit ontwerp tot wel wordt verheven voordat eene vervolging is ingesteld Beeds Zundug is Rusland begonueo met de ontrufming vnn hit Turksohe grondgebied die binnen vijfen dertig dogen grhcel vA hebben plants gehad Zoonis men tich herinnert wus onlangs gemeld dat met die ontruiming eerst vijf en dertig dogen nn de ondcrieckening een aauvong zou gemaakt worden en ije ijver waarmede men nu reeds daartoe overgaat zal zeker op prgs gesteld worden Niets toch kan vuriger verlangd worden dan dat Rusland eindelijk de bewiJ7 i u levert dnt ook hem de spanning waarin Europa zoo lang gehouden is hinderlijk begon te worden Is de vrede tusschen Rusland en Turkije eindelgk gesloten de Grieksohe quaistie is nog altijd hangende Zaterdag hield de oommissie voor de grensregeling haar eerste verga lering te Frevesa maar die begon heel slecht de ïnrksche gcvolm ichligde Moukhtar verklaarde dut hü geen last had ontvangen om te onderhandelen op den grondslag van het Berlgnsohr verdrag de Grieksohe commissaris leide dat hij juist dat verdrag lot uitgangspunt nam Daarmee liep de eerste zitting af Men gelooft dat de groote Mogendheden tussofaenbeide zullen moeten komen Éen telegram uit Kaapstad bevestigt het gevoelen dat de gunstige verwachtingen omtrent het verloop van den Zoeloe oorlog wel niet geheel zouden worden vervuld Kene afdeeling Engelsohen is door eene groote overmacht aangevallen en nagenoeg vernietigd Wel meldt het bericht dnt 6000 Zoeloes bg dezen aanval buiten gevecht zgn gesteld maar de Engelsohen verloren 500 man en 60 officieren met een groot konvooi Men vreeat nn zelfs voor Natal en de gouverneur vraagt aanzienlijke versterking In den ministerraad onmiddellijk na het ontvangen dezer tgdingen gebonden is besloten de gevraagde versterking uit te zenden Onder de teekenen des tijds maar op een ander gebied behoort dat te Landen een vergadering is gehouden van kooplieden waarin besloten werd een adres te richten aau Beaoonsfield met verzoek om een enquête in te stellen ten einde te onderzoeken in hoever de tegenwoordige kwijning van de nijver kan worden geweten aal den vrijhandel Hoehet ia de vraag op dif wgze te stellen moest s daaruit blijken dst di kwijuing geen verschijnsel is dat zich beperkt lot eeu of ander landnAar over de geheele hand lwereld is of wordt verspreidt Of zon men waWfk meenen dat mendoor het heffen van hooge JWoerreehten een handelscrisis kon weren eveual len eeu besmettelijkeziekte bestrijdt w Van verschillende zgdenSrordt verzekerd dat waarschijnlijk door den Duitaaen Rijksdag het initiatief zal worden genomen IC de quaestie der aanvalling van het reglement vaa orde ten einde verdere uiispattiugen van socialisten n anderen in de zittingen van het Huis tegFi te kunnen gaan De meeningen ten aanzien van defwijze wairop het beoogde doel moet worden berltkt loopeu iutusschen zoozeer uiteen dat het naat men vreest zeer bezwaarlijk zal zyn om in deze Wt de gewenschte eenstemmigheid te geraken Daarenboven zijn sedert eenbe dagen weder geruchten in omloop betreffende eed meer of minder woarschijiilijke ontbinding van deu Sijksdag Mocht zieh dergelgk gerucht bevestigen dan zid de oorzaak daarvan wel niet gezocht moeiM worden in een vermoedelijk venchil van inzichr ten opzichte van de aanvulling van het reglemeai vsn orde ten einde Ie tucht in het Huis te verscherpen Naar men vrij algemeen onderstelt zegt de ffiTn ZeUaiUf speelt een andere overweging daarbij eefl groote rol namelgc de hoop om een parlement te iianf cn wolks raeerderhsid de begiuseleu van Mst beschermend sttlselhuldigt 4 Nu het aan graaf Tnafs nfet gelukt is een parlementair Oostetarijksch kniiiuet samen te stellen zegt men dat men zal trachten in h t aftredende kabinet waarvan jtriinr Atienperir voMffer w dr i iK li M ss te vinden voor eén lijdelijk kobinet ter beraadslaging over de begrooting tot bgeenroeping der delrgatien op 6 Maart en tol het leiden der verkiezingea De goede nitelag van deze poging is niet zeker want graaf Toaffe moet oiet alteen bezwaren bg de parlementaire partij hebben ontmoet maar ook bg de eenvoudige samenstelling vnn een kabinet van zaken daar iedereen hem verbintenissen afvroeg over de buitenlandsehe staatkunde en de vermindering vau uitgaven welk een en ander thans onmogelijk is BINNENLAND GOUDA 13 Februari 1879 Tot hnlponderwijzeressen aan de school lelt C te Haarlem zgn benoemd mej H de Koster en mej C J F A Kley alhier Toen Dinsdagmiddag de lessen aan de Hoogere Burgerschool alhier eindigden verzamelden de kerliugen zich in een der lokalen om afscheid ie ucmeu vnn Dr C A Tcbbenhiiif Door deu dirioteur Dr W Julius en dour een der oudste leerliugeu C N Biniieudgk werden toespraken gehouden die vau vrieudschnp voor en gehechtheid oan deu vertrekkenden leeraiir getuigden hleii elegant aandenken werd hem tot bigvende herinnering ann die gehechtheid door de leerlingen aangeboden Geroerd door deze verrassende blyken van sympathie nam de heer Tebbenhoff van allen afscheid Ook wij roepen den stadgenoot die gedurende zgn tienjarig verblijf alhier in zoo menig opzicht ook buiten de school nuttig was een hartelijk vaarwel toe Moge het hem te Kouru welgaan I Naar men verneemt is de leening tot oprichting eener Naamlooze Vennootschap Qoudsche fTalerletding ii naartoe de insohrgviug de vorige week was opengesteld niet volteekend Er moet slechts voor enkele nandeelen zgn ingeschreven De heer J van Lnenen M irtinet uit Zwolle trad Dinsdagavond als spreker op in eene vergadering van het alhier gevestigde Departement der Maahchappg tot Nut van t Algemeen Naar aanleiding van MIrza Sohaffy s liederen nit gegeven door F Bodenstedt deed hij ons kennis maken met genoemden Oosterschen wgze en met verscheidene gedichten door Bodenstedt vervaardigd en doof hem op naam van Mirza Schalfy uitgegeven Voor de voordracht der gedichten bediende sprekpr zich van eeu HoUandsche vertaling van Dr vau Krieken een in Duitschland woonachtig Hollander Gisteren morgen is door M de Jong visscher in de Oude Gouwe alhier met de zegen opgehaald het Igk van een boerenknecht uit Rceuwijk die sedert ruim 3 weken vermist was De schaatsen had hg nog onder de voeten Door den Gremeenteraad te Delft is benoemd tot hulponderwijzer aan een der openbaren scholen aldaar de heer D Harberla te Oudewater In een hoogst vereerend schrijven aan de commissie van oppertoezicht en beheer der kweekschool voor zeevaart te Leiden heeft het Z K H prins Alexander der Nederlanden behaagd om op grond van Z K U persoonlijke overtuiging van het nut dat de kweekschool steeds sticht de plaats iu te nemen die bg de kweekschool opengevallen is door het overlijden van HD beminden oom prins Hendrik en het eere voorzitterschap te oauvaarden van de commissie en van de vereenigiug tot instandhouding en bevordering van den bloei der kweekaohoo voornoemd Het hoofdcomité voor het nationaal huldeblijk aan HH KK HH prins en prinses Hendrik heeft bèt sloten het verslag der jury over de drie bekroonde ontwerpen voor de fonteinen te Soestdijk aan H K H op te zenden en de beslissing over de oprichting hMd na HD ma te laten Gelijk bekend is heeft Z K H prins Hendrik voor eenige jaren zijn persoonlijken waarborg verleend voor de 4 j P t leening der stooinvaartmaatschappij Zeeland De oUligatiehouders zijn Maandag bijeengekomeq om te overleggen wat hunnerzijds tot regeling dezer guaraiitie behoor te geschieden Zij kozen de heeren A L Wurfbain en J A Jolles Jr om namens hen de noodige schikkingen te treffen met de erfgenaipen van den prins Omtrent den toestand der maatschappg Zeeland kunnen wij uit goede bron nog mededeelen dat dedezer dagen duor ons vermelde toeneming vaa het getol reizigers en het goederen vervoer ook zetr gunstig voor de geldmiddelen is geweest Was er iu 1377 een tekort vnn een half mitlioen iu 1873 is er slechts ongeveer 1 Ion verloren Verkrijgt de maatschappij wat waarschijnlijk is het posiverkeer tusschen Duitschland en Engeland waarvoor de getieraal postdirecteur dr Stephan den vorigen zomer Vlissingen heeft bezocht dan zal bet aantal personen dat van de Ign gebruik maakt mede toenemen en zullen de inkomsten natuurlijk aanzienlijk verbeteren De maatschappgheeft dus waarschijnlijk de slechtste jaren achterden rug BU Nadat Maandag door een drietal booten der stoonn bootmaatschoppij De FolhardiBg fm tio ien op deu Hiju Gouwe en Ainstel waren ondernomen is Dinsdagochtend d geivone dienst op Amsterdam Gouda jlaor Tlic booten hervat Tot ons leedwezen vernemen wij dat de heerJ H Albregt van de Vereenigiug iet Ned Tooneei ernstig ongesteld is Een aandoening van denslokdarm houdt htm namelijk eu wellicht voor geruimen tijd vuu het tooneel verwgdcrd waarop hij zooveel lauweren mocht plukken t De Minister van Oolog heï t bepaald dat voortaan strenger nog dan tot nu toe zal worden toegezien op het gedrag vnu beu die voor bevordering in aanmerking worden gebracht wal het mititiekader betreft ook ten aanzien van hun gedrag vóór faun iudiensttreden Dinsdagavond is de trein wn den Rglftpoorweg die ten 9 ure van Den Haag verlrett aan eeu groot gevaar ontsnapt