Goudsche Courant, vrijdag 14 februari 1879

Toen de goederentrein welke gewoonlijk omstreeks nfgen wur of halfiien aldaar aankomt het station Voorburg passeerde bemerkte de stationschef aldaar dat deie trein op het verkeerde spoor liep Door onmiddeliyk seinrn deed hij den arondtrein die van c Hige moest vertrekken een weinig wachten en den goederentrein terngstoomen Ëen en ander gaf een oponthoud van hoogstens 16 minuten Ben Voorbnrgschen chef komt lof toe voor de flinke maatregelen waardoor hg een groot ongeluk heeft weten te voorkomen Het Nieuws maakt met ingenomenheid melding van het huwelijksgeschenk dat de officiereu der dd sohuttervj onze Koningin willen aanbieden Dit bestaat in een uitneraeud gepenseeld schilderstuk van Schipperus voorstellende het vorstelijk slot te Arolsen De voorstelling is genomen in deu zomer als het woud van het schoone gebergte in deu omtrek van het paleis ia de volste zomenkleuren baadt en de bevallig ligging van het slot zich het gunstigst Tdordoet Met 6 April zal een nieuw Weekblad het licht ien ouder den titel van Het Nieuics Week en Advertentieblad voor stad en land De abonuemeutsprgs is ƒ Z per jaar Ifnuco te huis Het wordt uitgegeven te Utrecht b j de firma L E Bosch Zoon die door zorgvuldige samenstelling der redactie trachten wil dit bla i lje een waaidige plaats onder de kleinere organen der Nederinndsche pers te ver ohaffeo De Beohtbnnk te Groningen heeft twee wiukeliers een uit Delfzijl en een uit Farmsum die onoevoes d eueesmiddelen ui Urbannspillen hadden verkocht TCroordeeld tot f 10 boete of 8 dagen gevang Te Groningen zijn een drietal 16 jarigo deugnieten gevat zoons van gezeten burgerlieden die in den taatstea tyd de ingezetenen veel onrust hcbbiu veroorzaakt Herhaaldelyk verdwenen op onverklaarbare wtjxe parapltties klokken enz uit gangen tn portalen van heerenhuizen Verschillende ecl oUeren moesten in het bstve jaargetijde halfgeklced huiswaarts keeren omdat bg het einde der les bun oveijasaen mantels hoeden mofjes pelten enz waren Tcrdweuen Eens werd zulk een overjas waarin ƒ 20 bestemd voor versohenen schoolgeld vermist Vil de bewaarschool opgericht door het Nulsdeparienicnt vermiste men zelfs de klok aan deu wand De politie heeft nu een eind gemaakt aan deze n andere bedrgven van het drietal Het gestolenc werd ht vernield zooals het lot was o a van de ov Qas waarin het schoolgeld was geweest die door de beugrls met steenen bezwaard iu een bijt waa geworpen of ver beneden de waarde verkocht Aan de Tweede Kamer zijn aangeboden twee beiaisgrgke wet ontwerpen Het eerste betreft de heffing eener effrcteubelasliog Het is gegrond op de overweging dat het uoodig is Tan het vermogen in effecten der ingezetenen des Ilijks belasting te heffen Daarbij wordt bepaald dat op d effecten uaarmaie van hun werkelijke beuraof koertwaarde onder den naam van efCecteu belastiug en direote belasting wordt geheven Ouder effecteu worden b j deze wet verstaan bewijzen van aandeel in geUUeeningen geldbelegging of renten ten laste van deu Staat of van vreemde Mogendheden staten of vorsten van provinciën steden gemeenten dykof polderbesturen bewijzen van aandeel in zedelijke lichamen corporatién gestichten genootschappen banken reedergen maatscliappyen en vennootschappen of ondernemingen wier kapitaal door asudeelen wordt vertegenwoordigd ouverschillig onder welke benaming deze bewijzen of aandeden mochten zgu nitgegeveii eindelijk aandeelen in geldleeuingen ten laste van zoodanige zedelgke lichamen enz of ten laste van bgzondere personen buitenlands woonachtig en in eldleeningen ten laste van ingezetenen des Bgks doch gevestigd ia of ten laste van goederen buitenlands gelegen Ieder ingezeten is op den In Maart van elk dienstjaar belastingplichtig voor alle effecten tot het genot van welker reute divideudeu aflossing of andere uitkeering hg gerechtigd is onverschillig f betalingen uit dien hoofde werkelijk plaats hebben dan wel aoaterwege blijven De belasting bedraagt ƒ 1 per mille van de gezamenlijke waarde der effecten waarvoor elk belastingplichtig is Indien er na berekening der duizendtallen een som overschiet wordt de belasting daarover voor elk honderdtal berekend in verhouding lot het bedrag per 1000 Onderdeelen kleiner dan 100 blgven verder buiten aanmerking Geen belasting is verschuldigd indien de getamenlgke waarde der effecten van een belastingplichtige minder dan ƒ 1009 bedraagt De belastingplichtige wordt nange8lagen in de gemeente waar hij op deu In Maart van het dienstjaar woont Bij verschil omtrent de gemeente waar de aanslag geschieden moet beslist de Minister van financiën Van de be luting tga Trqgeételd Treemdelingen hier te lande als consuls of consulaire agenten toegelaten die geen auder beroep of bedrijf uitoefenen mits wederkeerig in de door hen vertegenwoordigde landen aan Nederlanders aldaar op gelgken voet toegelaten vrgstelling van personeele lasten worde verleend Bg de toelichting van dit ontwerp zegt de Minister van Financien dat toen hg onlangs bij de aanbieding der Staatsbegrootiug voor 1879 aan de Kamer kon mededeelen dat dusdanig wetsontwerp werd voorbereid hg tevens de reJenen uiteenzette waarom nieuwe bronnen van inkomst voor het Bijk noodig zgu Het behoeft dan ook uiet opnieuw herinuerd te worden hoe in de laatste jaren de gapiug tusschen gewone middelen en uitgaven iU iMh greater werd hoe het bedenkelgke van dien toest M minder ia het oog viel zoolang de Indische WKV vloeiden maar iles te sterker in het licht iL toeu zij achterwege blevui hoe herstel van bet evetif wicht iloor het betrachten vai g paate zuinigheid en door het vermeerderen der bronnen van inkomst moet gedekt worden de eerste de dringende eisck van het oogeublik te zijn Eeu poging om vermeerdering vau middelen te bekoro£u door verhoo ging of uitbreiding van verbruik i of indirecte belastingen zou de Begeering bezwaarlgk kunnen aanbevelen Herziening der directe bclastinjfen die in haar voornemen ligt k iu zeker behalve tot juister rerdeeliug der lasten ook tot vermeerdering der rgksinkomsteu leiden maar dergelijke hervorming waai bij het vraagstuk der verhouding tustchen de rgksen de gameculebelaatingon uiet ttr zgde kan worden gelalen vordert meer tgd dan verloop u mag eer de onmisbare uieuwe baten in de aohakist bcgiuuen te vloeien De nieuwe directe belaiting zal latere hervormi igsp annen niet praejndiciieteii maar daarmade verbaud houden Deopbreii 9t wordt garanmd op 3 m llioeu Het tweede wetsontwerp strekt tot heffing eener belasting op de goederen in de doodehand Die heffing word voorgesteld op dezeu grond Alzoo wjj in overwesring genomen hebben dat het wenschelgk is de goederen die zich bevinden in de doode hand méér dan tot dusverre naar evenredigheid van andere goederen te doe deelen in de ten bate van s Bg s schatkist geheven belastingen Alt 1 luidt aldus Onder den naam van belasting op de goederen in de doode hand wordt behoudens de hierna uitdrukkelijk te verleeuen vrijstellingen een jaarlgksohebelasting geheven 1 van alle liinuen het Bijk in Europa bestaande instellingen van de doode hand over de waarde hunner onroerende ffke effecten en schuldvorderingen 2 over de waarde van alle binnen het Bgk in Europa gelegen of gevestigde onrperende zaken behooreude aan instellingen als onder 1 bedoeld die gevestigd zijn buiten het Bgk in Europa Art 2 is van dezen inhoud irOnder instellingen van de doode hand verstaat deze wet alle hetzg rechtens hetzg feitelgk bestaande instellingen welker bezittingen niet door overlgden overgaan Maat of vennootschappen worden voor de toepassing dezer wet alleen dan als instellingen van de doode hand aangemerkt wanneer krachtens overeenkomst tusschen de deelhebbers bg overlgden van dezen hun rechten niet op hun erfgenamen overgegaan zonder evenredige geldelijke vergoeding aan de maatof venuootschap of aan de andere deelhebbers verblijven Art 3 Ouder effecten warden bg deze wet verstaan bewijzen van aandeel in de geldleeningen geldbeleggingen of renten ten laste van den Staat of van vreemde Mogendheden Staten of Vorsten van provinciën steden gemeenten dijk of polderbesturen bewgzen van aandeel in zedelijke lichamen corporatiin gestichten genootsobnppen banken reedergen maatschappijen en vennootschappen of andernemiilgen wier kapitaal door aandeel wordt vertegenwoordigd onder welke benaming deze bewijzen of aandeelen mochten zgu uitgegeven eiudelgk aandeelen in geldleeningen ten laste van zoodanige zedelijke lichamen enz of ten laste van bijzondere personen binnen s lands woonachtig en in geldleeningen ten laste van ingezetenen des Bgks doch gevestigd iu of ten laste van goederen buiten s lands gelegen Onder schuldvorderingen verstaat deze wet alle niet in het eerste lid begrepen vorderingen geldsommen ten onderwerp hebbende ook gevestigde renten en periodieke uitkeeringen Volgens art 9 bedraagt de belasting voor de onroerende zaken veertig cents en voor de effecten en schuldvorderingen vgf en twintig cents voor iedere honderd gulden zg wordt telken jare ióót den In Juli betaald Volgens art 10 zgu van de belasting vrggesteld lo de staat en slaatsinstellingen 2o de provinciën gemeenten en polders of waterschappen voor de zaken die tot de openbare dienst of ten algemeene nutte bestemd zijn 3o de instellingen van weldadigheid welke uitsluitend armverzorging in den zin der wet op het armbestuur ten doel hebben en vanwege de bnrgerlgke orerheid eene kerkelgke gemeente of vanwege die beiden gezamenlgk geregeld en bestuurdworden 4o pensioen weduwen weezen en ziekenfondsen voor zoover zij uitsluitend daartoe strekken 6o spaarbanken en voorschotkassen voor dat gedeelte van hiyi kapitaal dat gelgkataat met hetgeenzij in hoofdsoRt en interessen aan de inleggers ofdeelhebbers verschuldigd zgu 6o alle instellingen welke aan de belasting onderhevige zaken te camen geen hoogere waarde hebbeu dan drie honderd gulden 7a de gebouwen met aanhoorige erven en tuinen voor openbare dienst pastorgen kostenwoningen mitsgaders de begraafplaatsau met aaohoorige gebouwen alle voor zoo veel die b hooren aan kerkitenootschappeu en bestuurders of hoofden voldaan hebbep anu de voorschriften van art 1 der wet van I lO É 1SS3 8o de gebouwen met erve en tuinen ul Wpnd dienende voor inrichtingen van hooger middelbaar en lager onderwijs seminariën bewaarjiaholen speciale saholen De wet zal den Ie Jan 1880 in werking treden De zuivere opbrenget wordtop zes ton geaohat De Jrnk Ct herinnerende hoe seheip de be grootingaontwerpen gegispt z n door cie Tweede Kamer gaat na in hoeverre de Kamer nn ook den plicht is nagekomen om elke weelde nit de staatsbegrooting te weren Na al de aangebrachte bezuinigingen blijkt dat ten slotte het eindegfer toch nog iets hooger is dan de ramingen die de aangeboden ontwerpen bevatten Hoe zou het nu gegaan zgu als de Kamer eens niet diep doordrongen ware geweest van de noodzakelijkheid om bezuinigingen aan te brengen Dan zouden zeker de begrootingen nog veel hooger zijn geweest thans is de uitzettende kracht in haar uitzettingsvermogen geetuit Een paar maal heeft men op de kleintjes gepast maar evenzoo is men elders tot kleine verhoogingen overgegaan Aan de oprechtheid van de bedoelingen der Kamer wijfelt de JmA Ct niet maar terwql de Kamer het doel bezuinigen wilde wilde zg het middel uiet In plaats van le groote operatie die hulp kou aanbrengen te verrichten vergenoegde zg zien kleine verzachtende pgnstillende palliatieven aan te wenden Zoo zal het voortgaan als men zgn heil zoekt in het passen op de kleintjes Beter wordt het eent als men niet langer de vraag stelt wat kunnen wy in onze huishouding niet missen maai wat kunnen wij uitgeven wat staan ouze middelen ons toe te besteden Vermaningen tot vereenvoudigen opwekken van een elgemeenen geest van spaarzaamheid beteekent niets alt wij desniettemin ons hnithonden o t de wlfze van Mioawber inriehten W j hebben thaaf voor 1879 een aanzienlgk tekort en als wg het volgend jaar het zelfde stelsel volgen zullen wij weer een tekort hebben Wel kunnen er toevallige lichtpunten komen maar op toeval kan men geen begrooting bouwen De nieuwe belastingen die ons moeten redden z jn er vooreerst nog niet Als alles op zgn vlngstgaat zal toch het tekort van 1879 niet door de extra middelen van 1879 gedekt kunnen worden Daar kost bij dat dit jaar ren verkiezingsjaar is en nu meent de Jrnk Cl dat het niet aangaat een Kamer die op het punt is voor de helft gewogen te worden zoo ingrgpeude zaken als nieuwe belastingen te doen behandelen Wg isdlen dus èn in 1879 èn 1880 een tekort hebben Prina Heinrieh een zoon van den Kroonprins van Duitschland bevindt zich aan boord van de Duitsche oorlogakorvet Print Aialbart die thans eene reis om de wereld doet B j het patseeren van de liinie is op het schip een gemaskerde optocht gehouden waarbg de zeegod Neptunna en de barUer met zgn ho nten scheefmes uiei ontbraken Zg die voor het eerst de Linie passeerden moesten zioh aan de oheepagebruiken onderwerpen en voor den Prins werd daarbtj geene uitzondering gemaakt Men nhrgft uil Heilouw aan de Tithiikt Ct Onze predikantsplaats is meer dan vier jaren vacant en onze kiescollege kan den gewenochten persoon die genegen is in ons midden te woneu niet vinikn Nu doet het kiescollege wel zgn best en het maakt zich bepaald verdienstelijk doch wat help tl De twee laatste beroepingen werden uitgebracht op de heereo v Beloum en Cl Doorenbosch predikanten te Varik en te Waardenburg doch heloatl deze heeren bedankten Niemand zal t hon kwalgjc nemen Wij zgn arm het traktement bedraagt ƒ 800 en te Varik en Waardenburg is dit ongeveer ƒ 2000 Dat nu de plaatt open bigft begint den herbergier d B erg te vervelen Hg is de eenige persoon waar men kan uitspannen Db ringpredikanten doen dat dan ook Doch nn zegt d 3 t is ttit Hg heeft aan den kerkeraad bericht gezonden dat hg de paarden van de dominiS s die Zondags kamen preken niet meer in zgn stal wil hebben Of dit geschiedt met het oog op t gedenkt den Sabbathdag enz of omdat in Mloldavië de kwade droes heenoht is onbekend De kerkensd zal nn wker wel binnenkort in eene vergadering overwegen of dat bericht voor kennisgeving moet worden aangeneeaen of eene vereeniging tot bescherming van paarden moet opgericht worden of de pastorie niet Igdelgk al stal kan dienst doen en het een en ander meer Men ziet dat ook in ons dorp gewichtige zaken te behandelen zijn Onder deze kan men nog noemen het vraagstuk waar zal voortaan het kiescollege vergatlering handen In de kerk De coDsulrut zegt bet is me te kond Iu de School Het gemeentebestuur heeft dit verboden In de leeg staande pastorie Maar zegt het kerkbestuur dat zou zonde zgn van de mooi behangen kamer l Dus op den dgk In Arolsen is een zonderling geval van verstikking door kolendamp voorgekomen Den aldaar in garnizoen liggenden eersten luitenant v Vachtmeister vond men even als zgne vrouw de morgens bewiuteloos te bed liggen Terstond werd alles aangewend om de geesten weder op te wekken Bg de lootote werd dit met goed gevolg bekroond maar de luitenant waa overleden Het zonderlingste hierbij is det een zuigeling slechts weinige weken oud in dezelfde kamer volkomen gezond Ueef Toen men bet nit het wiegje nam en meende een Igkje te vinden bleek dat het kind niets van de stikstof geleden had Ten einde de warmte in de kamer te honden had men de schuif van de kadiel te ver gesloten De Bnineie Comrant bespreekt een op stoatsreohterlgk gebied zeer belangrgke i usestie nl Is in NederUnd een Eerste Kamer noodig of wenschelgk Na te hebben betoogd dat de Eerste Kamer slecht één klasse van ingezetenen vertegenwoordigt terwgl de wil er Tweede Kamer aU de volkswil zal worden beschouwd zegt het blad Onze Eerste Kamer is than niet anden dan Sne vertegenwoordiging der geldaristooratic en haar Toortbestaan is een onbillijk privilegie van bet verkregen bezit Hen heeft ter barer verdediging ook nog aangevoerd dat zg een tweede aanleg of instantie der wetgeving ia Maar op welke redelgke gronden kent men enkel aan den rgLsten in het land deze hoogste recbterlgke macht toe Zgn de hoogst oaugesbigeuen ia de direote rgksbelastingeu om het feit alleen dat lij meer belasting dan anderen opbrengen de knapete juristen de meest bezadigde mannen van Nederland knapper en bezadigder dan de Ministers de Kaad an Stale eu de leden der Tweede Kamer Bil waaraan ontleenen zg hunne machtsvolkomenfaeid Zgn zg opperreehtera omdat zy door de Provineiale Staten gekozen warden en bezitten de leden der Tweede Kamer minder recht in wetgeving omdat zg rc ht treek door het Nederlandsehe volk igu aangesteld Neen eene Eerste Kamer i in Nederland uooh noodig noch wensohelijk De beide Kamers moesten tot Mn Hais van afgevaardigden amengexmolleu warden en in die algemeene eenige vertegenwoordiging van het volk moesten de belangen der gantche Nederlandsehe gemeenschap zander onderscheid van stand of bezit met gelgk recht en gelgke be1 lugstelling bejegend worden Werd fUt Nederlandsehe parlement dan samengesteld uit de vertegenwoordiger van alle groote politieke en sociale groepen der Nederlandsehe maatschappij hetgeen alleen door radicale hervorming van ons kiesstelsel kau geschieden dan zouden daar evenzeer de hoogst aangeslagenen in de belastingen de grootste grondbezitten en kapitalisten als de Uogst aange htgenen de nriddelklotse koopüeden fabriekanten winkeliers werklieden en smal bedeelden rertegen oordigd worden Of hebben deze laotatcn als Nederlandsdw staatsburgers juist niet evenveel recht om vertegenwoordigd te warden als de mannen van geld en hoog aanzien Het kapitaal heeft in ons oog evenzeer cqne onbetwistbaie rechten al de arbeid de zgne Maar uoeh het kapitaal noch de arbeid moeten morrechit genieten De gtli ikeid tan dt leet in ons staatsrecht gecodificeerd moet in alle opzichten eme murtml worden en bet in practqk doen brengen van deze staatsburgerlgke gelgkheid moet bet shibolet zgn van alle mannen die aanspraak maken op den eeretitel van liberaal Dinsdag namiddag i te Botterdam eett man in be eh nken toe tand van de loopplank nn de Schoouhoventobe stoomboot aan de Oosterkade in de Maas geroUen doch onmiddel k door de epnipage van deboot gered Carré zal te Amsterdam aan den Amstel een trast oirque bouwen met woning en etallen Ook woidt aldaar inde Plantage Middellaan een Binuw zomnthaater opgensht door den heer Prot Men meldt uit Djeddah dd 4 Januari omtrent de aankoiut vtn Habib Abdoel Boohdian El Zahir het bekende Atjehneeuhe Hoofd die zich op 13 October 1878 te Kotta Badja aan het Nederlandsehe gezag heeft onderworpen o a het volgende aan het Handelsblad Den 28 December jl kwam de Curofao op de reede vau Djeddah aan Onmiddellijk begaven zich velen en ook de Nederl consul aan boord deze laatste om met den commandant der Curaqao de wijze waarop Habib zich den volgenden dag zou ontschepen te bespreken en tevens dezen laatsteii te ontmoeten Gedoscht in eeoen kwislig met goud geborduurden mantel de borat versierd met de Turksche Orden vau Osmanié eu TOn den Medjidié den krommen gonden dolk der Arabieren djsambié in den gordel trad Habib deu oonsnl eerbiedig doch met waardigheid tegemoet en drukte reeds dadelijk zgn gwmegen uit hier eenen vertegenwoordiger van Z M n Koning der Nederlanden te vinden dien by wist dat zoo goed met A eh en met de taal z ten en gewoonten van Indië bekend was Habib heeft een zeer sohrsnder en open voorkomen g makkelgke en beschaafde manieren en is tenger eu klein van gestalte Hg moet ongeveer 50 jaren oad zgn baar en baard beginnen te grgzen Zgn gevolg uit ongeveer 60 personen mannen vrouwen en kinderen bestaande was grootendeela tamelijk opzichtig gekleed vunrroode bovenkleeding met vergulde knoopen en zwarte pantalons Er werd bepaald dat de ontschepiog den volgenden dag zon plaats vinden en hiervan werd door den consul aan de verschillende plaatselijke autoriteiten kennis gegeven Onder een saluut van 11 kanonschoten van het oorlogschip verliet Habib de Chm oo en werd aan de landingsplaats door de hoogste autoriteiten en de oanzienlgksle burgers ontvangen terwijl eene groote menigte volk zich op den oever verdrong De heer P N v d Thijs geattacheerd aan het Nederlandodie canaaUuit te Pjeddafa waa daar om namens den Nederlandsohen oonsul den hoogen gast te begroeten en naar het consulaat waar Uobib z ja allereerste bezoek zou gaan afleggen te b leideu Beiden bestegen fraai opgetuigde paarden eu reden geëscorteerd door detachementen infeuterie en kavallerie en ontstuwd door eene opgewonden bevolking de stad in Aan het nette gebouw waaruit de Nederl driekleur wapperde werd Hubib door den contnl en den con mandeereu len offiioier van Zr Ms schroefstoomschip CVrafoo plechtig ontvangen Namens Z M den Koning heette de eerste hem als vrieiid en bondgenoot welkom binnen de maren van het consulaat met den wensefa dat deze goede verstandhouding niet wejr zon ophouden te bataan Habib toonde zich zeer onderworpen Herhaaldelijk betuigde hg nn de trouwe dienaar van het Gouvernement te zgn en zich steeds ter beschikking der Begeering en van den consul te stellen Evenzeer als ik vroeger de vqand van Nederland geweest ben evenzeer ben ik nn zgn trouwe vriend zeide kg Habib is daarna bg zijnen vriend Sèyd Bagharoem ingetrokken die evenids hg nit Terim in Hadramant geboortig is en nadat bg den 2 Jan een groot diner gegeven had aan alle Turksche en Arabische autoriteiten waarbij de Nederl consul en de heer van der Chgs de eenige Christen gasten waren en zulks den 3n door den consul beantwoord was ia hy den 4n naar Mekka getogen en zal daar vooreent blgven wonen Alhier i in bewaring een bnin bonte HOND teef met witte bles voor de kop vermoedelgk J igthond die net ten persoon van de Sehravenwegsohe dijk naar deze gemeente is medegeloopen Van allen ziekten die dogelgks de sterflgst vermeerderen ie de longtering zeker de meest wanhopende voor de huisgezinnen Tot heden beeft de wetenschap nog geen zeker middel tot herstel kunnen vinden en moest zij haar taak beperken om het Igdeu der teringzieken te verliehten en tieren met de grootste zorg eenigen t d te verlengen t Is een ieder bekend dat men den borstlgders aanraadt een warmer klimaat op te zoeken oA er den winter door te brengen zoo mogelijk in de nabgheid van dennebosscheu waarvan de uitwaseming een weldaJigen invloed op de longen uitoefent Ongelukkig kunnen vele zieken zich niet verplaaMvn en t is TOornamelijk tot dezulken dat wjj onze woorden richten De ondervinding heeft eerst te Bmssel en later bgna overal geleerd dal de teer die eeu harlsaohlig product is van de dennen een zeer merkwaardigen n gelukkigen invloed heeft op de zieken die aan tering oT bronchitis Igden Dit is reeds genoeg om da aandacht der zieken op dit geneesmiddel te vestigen Men moet er dus vooral op letten dat men in het begin der ziekte dit geneesmiddel aanwendt De geringste verkoudheid kan in eene bronchitis ontaarden t Is derhalve nslnnrlgk dat men om het meeste voordeel van dit geneesmiddel te hebben zich er van bediene zoodlrs men aanvangt ie h oeéiéh Deze aanbeveling is daarom zoo nuttig 6nidat vele barstlyders geheel onbewust zijn van hunne krankheid eU slechts meeuen dat ze een zware verkoudheid of lichte bronchitis hebben als de beginselen der lering reeds werkelgk aanwezig zijn De teer wordt gebruikt in den vorm van teerwater Vroeger deed men wat teer in eene karaf en vulde die met water die nfen tweemaal per dag schudde gedurende een week voordat men het gebruikte Men verkreeg dan een weinig werkende oplossing waarvan de uitwerksels zeer verschillend waren en van een zeer scherpen en onaaogenamen smaak Tegenwoordig vindt men bij de beste apothekers onder den naam van Goudirm de Onyot een zeer geconcentreerde teerlikeur die u in staat stelt een onmiddellijk op een gegeven oogeublik en zeer helder eu aromatiek teerwater te bereiden van niet onaangenamen smaak Men doet een of twee theelepeltjes van genoemde teerlikeur in een glas water en men verkrijgt terstond een teerwater meer of minder met de aromatieke bestaiKidetlen der teer bezwangerd en van zoo geriogcu prijs dat een flacon van twee francs voldoende is om tien a twaalf liters teerwater te bereiden Om deze bereiding juist te bewerkstelligen heeft men slechts de wijze van bereiding in te zien dia bij elke flacon gevoegd ia Het is met de genoemde teerlikeur Oondra deGuj ot dat men met den besten uitslag proeven g nomen heeft in zeven hospitalen en gasthuizen teParijs alsook te Weenen en Lissabon De heer Guyol heeft tevens kleins kapsnles ter groote van een gewone pil vervaardigd die onder een enveloppe van gelatine zuivere Noorweegsche teer bevinden Deze vorm is bijzonder aan te bevelen voor hen die een afkeer van leerwater hebben of veel op rei moeten zijn Twee of drie teerkapsnlee genomen op t oogenblik dat men gaat eten vervangen gemakkelijk de teerlikeur Ie ler flacon van twee francs vijftig centimes beval zestig kapsnles Dit is voldoende om te bewgzen hoe goedkoop het gebmik is der kapsnles van Oomdra de Gta ot Vgf tot zeven en een halve cents daags Wanneer eene verkoudheid verouderd is a wanneer men het effect wil bespoedigen kan nen de tcerkapsttle gelijktgdig gebruiken mei de teerlikenr die men dan bij t eten en t naar ben gaan inneemt Deze dubbele lanwendin ontslaat van het gebmik van afkooksels piles en siropen en dikwgl reeds gevoelt men na t eerste gebruik de gezegende werking Dé leerkapsules van Qafct zgn erkrggboar inde meeste apotheken r KantoDgerecltt te Goudfti Terechtzilling van Woensdag 12 Febr 187Si Kantonrechter Mr J H tan MIEBOP Ambtenaar van het Openbaar Miniaterie i Mr W C A SCHOLTEN te Botterdam VEROORDEELD A D arbeider wonende te Capelle a d IJsel tot twee boeten van twintig gulden of gevang van vier dagen voor iedere Iwete met verbeurdverklaring van het gebezigd jachtgeweer wegen onder de gemeente Nicuwerkerk a d IJsel jagen op waterwild zonder voorzien te zgn van eene jachtacte en van een schriflelgk bewgs van vergunning van den eigenaar of rechthebbende van het jaehlw iter J van der S bouwmonskueoht wonende te Moeroapelle tot eene boete van twintig gulden of gevang van vier dagen met verbeurdverklaring en bevel tot vernieling van de wildstrik wegens onder de meente Moercapelle doen van ongeoorloofde pogmg om wild te bemachtigen door middel van een wildstrik A H arbeider wonende te Zevenhuizen lot eene boete van twintig gulden of gevang van vier dagen met verbeurdverklaringen bevel tot vernieling van de Iwee wildstrikkeu wegens onder de gemeente Zevenhuizen doen van ongeoorloofde poging om wild te bemachtigen door middel van twee wildstrikkeu J ten H arbeider wonende te Cappelle a d IJseU tot twee boeten van tien gulden of gevang van twee dagen voor iedere boete met verbenrdvotklaring van de geschoten eendvogel wegens in den Prin Alexander polder onder de gemeente Nieuwerkerk a d IJsel jagen op spoorsneeuw en ji n op eens andera jachtveld zonder voorzien te zgn van een schriftelijk bewgs van vergunuing van den eigenaar of rechthebbende van hel jachtveld C i en D S visschers wonende te Beenwgk de eerste tot eene boete van drie gulden de tweede tol eene boete van één gulden of gevang van één dag wegens te zameii en in vereeniging vissohen met fleuren in eens anders visChwater onder de geineeate Beeuwgk zonder voorzien te zgu vah een sdiriftelgk bew s van vergnniiiii j van den eigenaar of reohthebbende van het vitóhWater C J U B J viÉwhefti wonende te Beeuwqk ieder tot eene boete Taft drie gulden of gerang van één