Goudsche Courant, vrijdag 14 februari 1879

SOCIËTEIT Ons Genoegen TE GOuW j Aan alle belangstellenden in het welslagen der VIJF PBOCENTS OELDLEENING ten behoeve der voormelde Sociëteit wOrdt bij deze bericht dat zij die één of meer aandeelen van 250 of van 50 in deze geldleening willen nemen en geen inschrijvingsbillet ontvangen mogten hebben zoodanig billet almog bekomen kunnen bij ieder der beide ondergeteekeuden Voorts noodigt het Bestuur allen die hun billet niet wenschen af te geven aan den Societeitsbode die met het ophalen daarvan belast is beleefdelijk uit om hetzelve aan eeri der ondergeteekenden te zenden of te overhandigen vóór WOENSDAG 19 FBBBÜARIe k Het Bestuur Mb P J snel Pret a JAGEB Secr Gouda 12 Febr 79 dag wtgtra te lamen ea in Terernigin visschen met acbakeU in eeos ander viscbwaler onder de gemeente Waddinxveeu zonder voorzieu te zijn van een schriftelyk bewya van vergunning van den eigenaar of rec ithcbbeude van het viscbwater P in t II en A A arbeieders wonende te Niiuweikerk a d IJsel ied r tot eene boete van drie gulden of gevang van ééa dag wegens Ie zaraen en in vereeuiging visscheu met schakels in eens anders visohwater ouder de gemeente Nieuwerkerk a d IJsel zonder voorzien te zijn van een schriftelijk bewijs van vergunning vatf den eigeunar of rechthebbende van het viscbwater G in t H arbeider wonende te Nieuwerkerk a d IJsel tot eene boete van drie gulden of gevang van 66u dag wegens visscheu met een schakel in eens anders viscbwater ouder de gemeente Nieuwerkerk a d IJsel zonder voorzien te zyu van een sohriftelyk bewy s van vergnrining vau den eigenaar of rechthebbende van het ischwnter A N A M H A de B allen drie jongens wonende te Gouda ieder tot eere boete van ée n gulden of gevang van één dag wegens met elkander spelen met en om geld het 7oogenaarade schrap gooien op traal op de Nieuwe Haven te Gouda MAR KTBEBICHT E nT Gouda 13 Ptbfuari 1879 Poldertarwe puike ƒ 9 a 9 40 Mindere S k 8 76 Kogge puike 6 75 a ƒ 7 20 Mindere ƒ 6 a 6 50 Voer ƒ 4 60 a ƒ 6 Gerst puike ƒ 8 75 a 7 23 Minders ƒ 6 a ƒ 6 60 Haver zware 4 a 4 5Ü Ligte 3 60 a ƒ 3 76 De veemarkt met gewone aanvoer de handel in alle oorten iets trager varkens en biggen vlug schapen Iraag te verkoopen Kaas van ƒ 22 a ƒ 26 Botsr ƒ 1 40 ü ƒ 1 60 Zondag 16 Febnuirl 1879 N 2258 GOUDSCHE COURANT en Adverleiitieblad voor Gouda en Omstreken NEDERLANDSCHE BOUW VEEEENI IUG gevestigd te GOUDA ALGEMBENE VERGADERING voor Aandeelhouders tot het doen der Rekening van het vorige jaar op DONDERDAG den 27 FEBHUABI e k in het Koffiehuis dk Habmoniï op de Markt des namiddags ten één ure J MULDER J C tan wijk Openbare Vrijwillige Verkooping TB GOUDA ten overstaan van de Notarissen A W H O L E iV i4 A K te Waddinxveen EN L P BIETST AP te Rotterdam van de KAPITALE fiOIJWIIANSWONING genaamd Spruyt en Dam bevftttende Woonhuis groote Koeien en Paardenstalling en Dorscnvloer voorts Schuur waarin Stalling voor ee Kaarnmolen nog een Schuur enz voorts vier Hooi of Koombargen alles met ErVen Tuin Boomgaard en Boschhakhout benevens circa 77 Hectaren bij uitstek goed WEI HOOI en BOUWLAND en DIJKGRONDEN en eene daarbj behoorende en in 1878 geheel nieuw gebouwde Burgerlijke Stand Gouda GEBOKEN 11 TcK Willeinin Johanna ouders O Ze trIwoai en M Keebeen Juhanaes Aatuoius Cornells ouders J Tecnwen en M Bach 12 Pleter Eldirt ouders de Miilk en P H Knjne Johannes ooders F Groetiendal en J P van der Klegn OVERLEDEN 9 Feb C de Hruijn 1 j 9 m 10 C Zonne wed A G van der Schelden 75 J E an Harten 1 6 m 11 C A Sthoenmakcrs 1 j 8 m 12 C W de Kottc 3 ra GEHUWD 12 Feb T Boonendaal en A de Zeeow A Wvjnboï en H Korevaar Burgerlyke Stand van onderstaande gemeenten van 6 tot 12 Eebr 1879 Moordrecht GEBOREN Jannetje onders l nu Bergen tn W Staiotoort OVEB EDI £ H A Kool Bm Gouderak t GEBOKEN Lena ouders P Kreak en N de Jong Neeltje oodera C Burger en A OoatroDj Maria Johanna J Kooy en M van dir flraaf OVERLEDEN K Stouthnrt 7 j GEHUWD J Ileuveliuan ea A Pols J fiielveld en N de Bruijn StolwMk OEBORKN Johannes ondcrs W r d Vlist en E Koetsier OVERLEDBN J Anker 74 T Burger 7 rn CEHUWD A de Vries en A van Dam Haastrecht GEBOREN Oenirdus Antonios ouders J van der Slregt en A tan Dam Willeroyntje Margerelba onders F Sloof en A T n Dam Neeltje ouders J Ltkkerkerker en G lekkerkerker Krijntje orders W Oostrom en N van Egk Reeuwijk GEBOREN R sbert ouders G den Houdijker en J Bnrger Uaria ouders G Heg en H J tan Kgsdam OVERLEDEN A van Es hvr n W J Vermeulen 67 j ONDERTROUni S koster wedn van A Knoop 8é j a J Jonker 32 J Waddinxveen GEBOREN Anthonie Hendrik ouders 3 H Bogers en C Rm Petronells onders K Hogerbrug en J N Walraad Aartje ouders G tan Sprang en J den Beaten Jhbrnbam onders A is en J J tan der Vlngt Alizabclb Anders A van Veen en A v d Winden OVERLEDEN S C vaa Soeat 4 m G vin der Wolf IS j Alles te zamen staandje en gelegen in het Noordeinde van den Achterofschen polder binnen de gemeente Waddinxveen De Veiling De Afslag 127 Februari 1879 op Donderdagjg g Beide dagen des middags ten 12 ure ineen der lokalen van het Hotel de Zalmc op de Markt te Gouda Aanvaarding der Landerjjen onmiddellijk bjj de toewijzing en der gebouwen op 1 Mei 1879 zjjnde de Arbeiderswoning bij de week verhuurd Betaaldag der kooppenningen 24 April 1879 Het te veilene is tiendvrij Breeder bij verspreide biljetten omschreven terwjjl alle informatien te verkrjjgen zjjn tenkantore van den Notaris RIETSIAP Leuvenhaven te Rotterdam en ten kantore van denNotaris MOLENAAR DN 2 aan den Kerk weg te Waddin veM DdüM i W VAN A Brinkman ADVERTEWTIËBI Voor de vele bewijzen van belangstelling ontvangen wegens het overlijden van mijn Echtgenoot den Heer ö M SANDERS betuig ik m n dank ook namens mijne Kinderen Behuwd en Kleinkinderen Wed SANDERS LïwiJT Gouda 13 Februari 1 879 Met dankbetuiging voor de ontvangen Jbigken yan sympathie biedt de ondergeteekende mede namens de zijnen zyn hartelgken afscheidsgroet aan zijne Stadgenooten ftu C A TEBBENHOFF 8 TIVOLI OP ALdBMEEN VBRLAJiGEN ZONDAG 16 FEBRUARI 1879 Buitengewone Tooneelvoorstelling opdef Directie van den Heer H W Nibüwïnhdis De Twee Weezen Groot Succes van den Dag DRAMA i grand spectacle in 8 Tafteelen Na afloop der Voorstelling oAlj Prijzen der Plaatsen Ie Rang 0 40 2e Rang 0 30 Plaatsen zjjn te bespreken op den speeldag aan het Locaal Aanvang 7 ure COMMISSARISSEN van mn STRAATWEG GOÜDABODEORAVEN zfln voornemens op Dinsdag 25 Febrtjabi 1879 s voorm 10 uur in het Logement BLOM te Bodeoeaven in het openbaar voor den tjd van een jaar te ® ® Het GR VSQEWAS groeiende op de bermen aan beide zijden van den weg in acht porceelen en b de VISSCHERIJEN langs genoemden weg in vijf perceeton Breeder bjj biljetten omschreven uit de Veenderij onder Sluipwijk Gemeente Reeuwijk verkrijgbaar bg P HOOFTMAN Jz Bleakersain gel rMEI TE HUUR een zeer net ingericht BO VEN HUIS mei vrjjen opgang 2 Kamers Alcoof Kenken en Dienstbodenkamer Regenwaterpomp en verdere gemakken Te bevragen bij H J NEDEKHORST Mb Timmerman Turfmarkt H 230 WORDT GEVRAAGD ora aoo spoedig mogeljjk in dienst te treden EEN BARKERSHKEGBT Adres met franco brieven onder letter P bg den Boekh H C EDAÜW Jb Oosthaven alhier BUMSEWMIISCSQOL Tot instandhouding van genoemde School zal een gegeven worden op MAANDAG 24 FEBRUARI 1879 des avonds ten 7 uur in het lokaal tNUT EN VfiBMAAK Oosthaveu alhier Toegangkaarten verkrijgbaar bjj den H r H F GOORISSBN Spieringstraat Een kaart f 0 99 twee kaarten 1 75 D ouders hebben VRIJEN TOEGANG TWEE KOSTGANGERS GEVRAAGD bjj Fatsoenlijke Buigerlieden tegen billijken prijs Adres met franco brieven onder N 234 aan het Bureau dezer Courant HII Aannemers en i 1etselaars PRÜISSISCHE METSELSTEENEN 23 11 en 6 Cmt groot van goede qualiteit en tegen concurreerende prijzen Fabriek aan den Nieuwen Rijn boven Lobith Gemakkelijk ter vervoer en billjjke vrachtprijzen Pryscouranten worden op aanvrage franco toegezonden door THEODOR van GHEMEN te Kleef KENNISGEVING D BUaGBMBBSTEH n GOUDA brengt owcenkanutig art 16 tweede lid der vel van den M Mei 187 SUaiaUd No 82 ter alfremwDc kennia Dat hg Kedarcnde DERTIG DAGKN ter iataKe van de brlaughebbendeu ter Secretarie van de Gemeente heefi nedergflc den Staat aanwijzende de ottkoimten van de metiug en achattinx der geboawde elitaidoiiniMD welke nieow gr licht r gn of aan welke Teriiieowingen helib n plaac gehud met opgave van ket jaar waarlu de belastbrire opbn ngit geregeld wordt bedoeld ia de artl 15 ti m 43 van gemelde wet 0 irfS den 14n Febrnarg 1879 De BurKcmeeater voerooemd VAN BEEOEN UZEXDOORN BUITENLAND Blilealandscli Overidclit De B fuUifm Fnmfoiu i niet geheel tevreden met het ontwerp der Regeeriog op de amneatie Maar het blad erkent dat het oorloopig in eeae dringeada behoefte voorziet en hoopt liet daarom apuedig te xien Mngeuamen Kan men het verbeteren goed maar too alt het daar ligt i het reeda uaDrai jjjk Üe S fiUftu meent dna dat meu il vaat OMtt beginnen Ie doeu wat uu wordt voorgealeU en de lorg voor het orrrige aau den tyd moet orerlaten De eommiMie van ondenoek nil de kamer vooi het weievoontel op de amneatie beataat nil aeht leden welke er voor ign tegen drie welke de volInlige amnestie weiiacben T e Bonnpartisten zijn met 4 r a dw a l i ea de voUedige amneatis Mra berekent dat de fegeering in de amiH ti M airetie eea Dieerderkeid van 280 i 300 atemmen lal hebben vele afgeraardigden nllep er voor zijn omdat in den Senaat aleehla dit e Wrp aitiioht op aanneming heeft De oommiisie roolfnet ontwerp op de drukpers ia giiteiea evenzeer gekozen de meerderheid is voor de volle penvrgheid met beperkende bepaliogai Mhter waar net dt Mfêrliging van personen geldt Nur mea ii t lekerheid vernaerat weigert de kertof vu Aaiiak om den post van inspeoteorgeneiMl la aanvaarden De opening van deti Duitschen Rijksdag door den Kefter bracht Woensdag gehot Berlgu in rep rn roer iedereen wilde den K eiier zien hetzg op straal kslijj in d laal de kaarten voor laatstgenoemde grkgenheid warec utnurlijk spoolig weg de Keizer ug er volgens het getuigenis van de kranten goed vit hy Us de troonrede voor met heldere stem bod den rechterarm niet in den doek en sloeg met de vachterhand de bladen om van de lange troonrede De afgevaardigden waren vrjj lalrgk opgekomen zg hoorden de troonrede zwijgend aan men ernara niets dat zweemde naar toquiohing En die stilte is inderdaad niet te verwonderen want de troonrede beaamt ten volle de plannen welke door Biamarck cgn gepnblioeerd en door de meerderheid van het Duitaehe rolk reeds tgn veroordeeld voor tij den Kgksdag hebben bereikt het groote proteslionistiscbe plan het beruchte sirafwelleke worden met al de defligheid aan een troonrede eigen opgenoemd als ware er niets in den lande geschied sedert het bekend worden van die zonderlinge invallen Van het strafwetje wordt gesproken els van een wetsontwerp door welks aanneming de oonstitutioneele bevoegdheid van den Rgksdag om overeenkomstig art 27 de orde zelf te regelen een naderen wetlelgken grondslag zal verkrijgen De Rijksdag heeft den heer von Forokenbeok als voorzitter herkozen De heer Stauffeuberg lid der nationaalliberale partij meerderheid van 88 stemmen tot eersten ondervoortiller benoemd Aan den Rijksdag is door graaf Stolberg een nota gezonden over den door de Prnisisohe rcfteeriirg uitgevaardigden beperkten staat van beleg tS Bertijo en in de omstreken dier stad In hoofdtaak komt die nota overeen met de verklaringen welke de Pmisische regeeriog leedi iu htt Qnis der Afgeraanligdea heeft a hwd AsB de Weêer ZeituH wonk uit Berlijn bericht dat de zitting door den BondltM gehouden waarin benaddagd is over de voorém t tot verscherping der tneht in den Rijksdag niat binder dan drie uren heeft gednnrd De minderheid heeft zich verklaard tegen het ganscbe ontwerp 2 heeft echter niet 14 stemmen bereikt welke volgaas het reglement van orde vereischt worden om n ter tafel gebracht ontwerp Ie doen vervallen Xaar ons wordt bericht u het genoemde blad hebben zich 13 stemmen tegad de voordracht verklaard en deze zijn Beieren Ndenburg Eens oude linie Bremen en Wnrtemberg Volgens de Hami Börte galU heeft de rgkskanselier deze zitting voor het grootste gedeelte gepresideerd en is ten slotte de voordracht overeenkomstig het rapport van de rechtsgelaerje commissie Aangenomen Beeds vroeger is meegedeeld dat deze oommisaie nil het ontwerp heeft verwgderd alle scherpe bepalingen o a betreffende de strafrechtelijke vervolging van leden van den tijksdag het verliezen der bevoegdheid om leden vft den Rijksdag Ie zgn en andere dergelgke artikelen BINNENLAND GOUDA 16 FelMari 1879 Dr J h Hoorweg leerur aan de H Bargersekoot Ie ITtreoht zal op ailÉOodiging van het alhier gevestigde Departement der Nederlandsche Maatschappij tot bevordering vaa Ngverheid eene vnordraobt houden over eltetrimi beU op Woensdag 26 Febr a s in Nut en Tarmaak Het Departement wil ook hen die ge a Men dezer Maatschappij tiJD in de gilegenheid ateHn doe belangrijke en door praevea u a gUu l a ta sil a 4o as a i uh t tegen entr bü Ie wonen In d e bgeeokomsl zal tevens aan I V d Broek het getnigtchrift worden nitgereikt door hem bg den in hal vorige jaar gehouden wedstrijd verworven Het beeft de aandacht getrokken van het Dept 6mit dar Ned Msslaahspw er hemiaiag van Ngverbeid dat voor den wedstrijd van kunstngverkeid door die Maatschappij legen de algemeene vergadering van dit jaar niligeaahreren sleekta id geringe male wordt deel genomen door de leeriingen outer Burgeravondschool vooral betrof dit de wedstrijd tot het boeUttre fm een friet volfeni Itfkenimj Aan een commissie bestaande uit de Heeren Dr H Usael de Schepper en Ij Barxendijk werd opgedragen naar de oorzaken van die geringe deelneming een ondenoek te willen instellen en bjj het uitbrengen van hanr rapport tevens te willen berichten of een andere prgsvraag wellicht meer sncoes loude vinden Door de welwillendheid van den Directeur der school en van den Leeraar in het boetaeereii werd de commissie iu staat gesteld den sang ran het onderwijs in dat vak van nabij leeren kennen Hel is haar gebleken V dnt aan dit onderwijs voor het oogenblik bijna uitsluitend wordt deelgenomen door leerlingen der logere klassen die niet voldoend gevorderd zijn om naar d bedoelde prgsvraag mede te dingen van de andere leerlingen is slechts een hiertoe in staat twee andere welke eveneens bekwaam genoeg te achten waren hebben onlangs dr school verlaten en verschillende betrekkingen baiten de gemeent aanvaard terwijl verder bij de overige leerlingen van de hoogere klassen de geringe belaugstelling in hel hoelseeren moet worden toegeschreven aan hunne meening dal uil vak in hun beroep minder te pas komt en lij den voor dit onderwas bestemden Zaterdagaroiid liever buiten de school doorbrengen 2 dat loowcl door den Directeur als door den lecraar voornoemd met veel belangstelliag is kennis genomen van het voornemen om eene meer eenvoudige prijsvraag uil te schrijven waaraan uitsluitenddoor leerlingen der Goudsohe Bargeravoiidschool zoude kunnen wonleii deelgenomen Beide Heeren verwachten hiervan een guustice uitwerking op deambitie dei leerliigea De commissie stelt vervolgens voor om de volgende prijsvraag nil te schrijven Het Depabtchznt Bouia nïK N DEELim CHï MAATSCHAPPIJ TOT BEVOaDERINO VAK NiJVIEHEID NOODIGT DE LEEKUNQEN DEB BVBGIBAVONDSCUOOL ALDAAK DIT TOT EEN WEnTBUD bettaanie i het boetteere van een Sierlijtt üiine naar een Uekeninf en wel Of a ukrkal maal de jfrooUe éer teekening De lytt tal moele ieeatlen drie naaien of eieren orei e lieee geheele en twee ktUve uhickten i pyltn Jéeiee Dz FBUS ZAL ZIJN EEN BBONZEN MEDAILLE EM 10 DE PBZHIE EEN 0ETUI08CHBIFT en ƒ 6 Met dit voorilel vereeuigde bet Departement zich De mededingende voorwerpen zullen v Jór 16 April moeten bezorgd zijn len hnize vau Dr H IJssel de Schepper voorsien van een spreuk en vergezeld van een gesloten briefje waarop dezelfde spreuk eU waarin de naam v tn ded inzender vermeld is Later zal door het Bestuur van het Departement eea jury worden benoemd ter beoordeeling van de iuzeudiagen VERGADERING van dzn GEMEENTERAAD Dinsdag den 18 Februari 1879 dei namiddags ten 1 ure ten einde Ie behandelen Voorstel tot wijziging der Gemeente begrooting dienst 1878 door toevoeging van posten Bekening en Vcraatwoordiug der Kamer van Koophandel en Fabrieken dienst 1878 Verzoek van F B Schollen om pensioen Verzoek der heeren de Vries Robbé en Kaptijn om 3 ma indeii uitstel voor het aanvaarden der concessie tot aanleg erner WaUrleiding alhier en om eenige wijzigingen te bceugeu in de voorwaarden voor die Concessie Z U de Koning heeft aan bet Fonds ter aanmoediging en onderslenning van den gewapendefldienst in de ednrlandeu wederom eene gift van ƒ 200 verkend Door de hoofdcommissie en plaatselijke eommissiën tot viering van de Unie van Utrecht zal op Zaterdag 22 Februari c k te Utrecht in het gebouw voor kunsten en wetenschappen worden gehouden eene vergaderiug waarin o a tal worden behandeld een advies van de Commissie van uitvoering om het plan tot feestelgke herdenking en monumentale verreowiging eener voor het vaderland too gewichtige gcbeuripnis bjj gemis aan genoegzame belangstelling rn ondersteuning op Ie geven Aan hei dep van watentaat enz is gisteren aanbesteed het opruimen van de rijkstel graaflijn langs den straatweg tuaschen Leiden en Woerden Minste inschrg ver was de heer H van Berkel alhier voor ƒ 302 s Rijks middelen over de maand Januari van dit jaar hebben opgebracht de som van 6 921 073 14 zgude 503 87 ii 2 t minder dan in de maand Jaiinari des vorigeu jaars De raming was ƒ 8 242 380 10 Gisteren voormiddag tea lO t ure heeft de eedsafneming van den nieuwen minister van oorlog aanvankelijk op 11 dezer bepaald plaats gehad De heer Jen Beer Poortngael versoheen in de aaa den rang van luitenaut kolonel hoofdintendant verbonden tenue bjj den Koning op audiëntie Na afloop daarvan hreft de minister zich naar tgn ambtgenoot vas marine tijdelq k belast met het bestuur van haideportement van oorlog liegeven die aan laotstgemeld ministerie den nieuwen tliuluris het beheer kaaft overgedragen toodat de heer den Beer gistcrefi lHg functie heeft aanvaard N or wij vernemen s er bij den Raad van wetsontwerp ingtkomcc tot wgziging van de wet op d Heohterlg ke Organisniie en van het Wetboek van strafvordering De strekking van het wplsoa t w aip is deze dat Ie Gsreehtshofen tnllua worden nitslsitemf Hoven van Appel De orimineele laken zullen voortaan behandeld worden als de coirt oriian i l ij de Rechtbanken zonder verplichte instructie iMfc Iu alle taken kan de beklaa de rMiwelgk gedigvaargd warden kï