Goudsche Courant, zondag 16 februari 1879

beeft ditv hst re iht en die dngfaarding in verzet te komen en of de raodkamer d r Rechtbank beslist dan dat deiaak moet worden geïnstrueerd óf lij verwijst de tiuik rechtstreeks naar de titling Daar de Hoven aldus geeu werk g uoeg zullen hebben zouden er nog twee ijf mtet kunuen worden afgeschaft Daareiibovea zou laen lai de en weg invoering van het nieuwe Wetboek van Strafrecht gemakkelijk willen maken iV B By den gtoeeateraad vaa £ otterd 4 is ipgtkomen eeu adres von de hh ïgeling o 9 vraj i do vergunning tot demping en bebouwing der Ulaak voor hunne i kening en hiervoor biedende ƒ 00 000 lu ons vorig nommer is gemeld dal de avondtrein van den Kijuspoorweg uit den Hang Woensilag gevaar zou geloopeu hebben Naar wij nader vernemen berust dit bericht op een dwaling In den goederentrein moest te Voorburg een wagen worden gepla t t die op een zijspoor daartoe gereed stond en waarsohijiilijk heeft het rangecrcu dat mft dit doel noodwendig moest gtsohiedeu aanleiding gegeven tot het bedoelde bericht Het bestuur van het l eusioenverbond heeft een adres ingediend aau Z M Icii Koning opdat reeds nu tot eene herziening dtr pensiotuwetgeving voor de burgerlijke ambtenaren en liet bepalen van een pensioenfonds voor huui e weduwen en weezen moge worden overgegaan Beu afdruk van het adres is toegizomlDU aan ui de Ministers alle leden der Kamers v iu de Statei Geueraal van dun liaud van State eu alle autoriteiten die bevorderlijk kunnen zijn aau hel strcteu van het Pensioenverboud Het besluit waarmede de lieer V ï BrUtfings rabtenaar ter secretarie der gemeente Zalt Bommel geschorst werd dient aan de vergetelheid ontrukt te worden Het luidt woordelijk Gelet op eeu artikel voorkomende in d Bom ineUcie Courant van 4 Januari 11 waarbij haudelingen van hun Collegio op leugenachtige wijze werden voorgedragen voornamelijk door verdraaiing der waarheid en verzwijging der geheile waarheid ♦ erawgging van datgene wat c e sirekkuig van het artikel verdachtmaking van het CoUegie iu het oog van het publiek zou hebben doen missen welk artikel is geteekend door A G Bruuings Gising Redactrice dtr genoemde Courant en eohtgenoote van F J Bruuings ambtenaar ter secretarie Overwegende dat de ambtenaar liiunings als betrokken persoon of de onware bouwstoffen voor dat artikel heeft verstrekt of als ambtenaar niet heeft belet dat zijne vrouw dergelijke onware voorstelling ter uadeele zijner supérieuren van een hem betreffende zaak het publiek ter lezing aanbood Gehoord leu ambtenaar Bruniugs in zijne verdediging welke gceuziiis voldoende is bevonden Gezien art 179 der Gemeente wet Hebben goedgeioudeu rden ambtenaar F J Brunings te schorsen met wrlies v n traotemeut voor den tijd van 14 dagen in te gaan op morgen den 24 Januari 1S79 met uitdrukk lyke te kenneugeving dat zoodra dergelijke taken waariu hij als ambtenaar btlrokken mocht zijn tioh mogteu herhalen hij onmiddelijk uit stads dienst tul worden ontslagen Extract dezer zal gezonden worden aan dec geschorste en aan den gemeente ontvanger tot informatie en ter inhouding van zijn traotemeut VHIhïI de woorden 6f als ambtenaar niet heeft bdct enz ziju onbetaalbaar Te s Bosoh is iu den nacht van den 9 10 dezer de hutaair B io het hospitaal verpleegd wordende en wegens oubehoorlgk gedrag voor straf in eeu kamertje opgesloten zgnde door deu muur die van latwerk eu riet was opgetrokken gebroken Gebruik makende van eeu ladder die gebezigd wordt bg het aansteken van de lantaarn op de binnenplaats is hg over den muur geklommen Woensdag werd hg ten huize zijner zuster ontdekt en onder geleide iu arrest gebracht Hen schrijft uit Kralingen Het valt niet te ontkennen dat de verplichte inenting van rundvee in deze gemeente een guasti en invloed heeft uitgeoefend op de besmettelijke longlickte daar sedert de toepassing van de wel van October 187S zich hier geeu enkel geval van besmeltelgke longziekte ouder het vee heeft voorgedaan Maar ook is het niet te ontkennen dat de toepassing van die wet voor de veehouders wel eeuige onbillijkheden bevat al ware het maar alleen deze men vergoedt de schade ran het beest voor de volle waiïrde wanneer het ten gevolge van de inenting bezwgkt maar ia een landbouwer huurboer genoodzaakt omdat hij contaulen ua dig heeft of omdat bij bet AlA èt ian li4i l M Mjtibeest te verkoopen dan lijdt hij schade daar hij dan niet de volle waaide onteigeningswaarde ontvangt omdat de vleesehhouwers voor zulk ren beest aanmerkelijk minder betalen Geldt dit het slaclitvee niet minder komt iu rokeuing de winst die de veehouder derft van de melk aangezieu het beest gedurende het inentingsproces geêh molk geeft en de boer dus deze opbrengst mist zoowel wanneer het rund sterft als wanneer bet de operatie doorstaat Daarom vmüi u verscheideu veehouders alhier aan den Minister m Binnenlaiïilsch Zaken voor eeu eu ander vergoeding De dienstmeid van de familie A te Hasselt daartoe door anderen aangezet eisohie verhoogiag van loon met bedreiging dut zg bij tteigeriut zou vertrekken De eisoh werd eveuwel niet ingewilligd Toon nu de familie Dins Uguuclit in ruste lag werd de vrouw des huizes op eens verschrikt wakk r door een knetterend getuid iu de kamer Bg oudensoek bleek er een test met vuur in t vertrek te staan waarop een haudvol lucifers lagen te smeulen lÈAiü geruoht in den gang deed deu heer v A daaivp zijn onderzoek ook buiten de slaapkamer voortzetteu Hij vond de meid in de keuken en ontdekte daar ook eeu emmer met brandende spaanders en lucifers hg een trap De mtid gevraagd wat zij in den nacht opdeeil antwoordde dat een gerucht van mentchelijke voetstappen in deu gang haar uit t bed had gejaagd De heer v A was echter met deze verklaring niet tevreden en bracht het voorgevallene gisterenmiddag ter kennis van deu Burgemeester Onderwijl wcd de dienstmeid ten gemeeutehuize ontboden doch was nergens te vinden Na eenig zoeken vond men Jiaur Igk in t Diep Bevreesd voor oKtdekkiug l d zij de handen aau ziclizelve geslagen Onlangs d elde men mede dat te Melbourne het plan oi lworpeu was en voorbereidende maatregeUugei ot eu werden tot het houden eeut r wereldteutoonsteltii blaar Thans wordt van otiioieflie zijdeberioht dat de Begeering door de wetgevende vergadering gemachtigd is geworden tot uitvoering van het plan en dien ten gevolge reeds een aanvang gemaakt werd met de oprichting van een gebouw dat ongeveer 95 000 dollars kosten zal De tentoonstelling zalgeopenil worden 1 October 1880 en duren lot 31 M iart 1881 Belanghebbenden en belaugstellendeu kunnen zich voor nadere bijzonderheden wendeu aan den heer George Bullins Levey secretaris der oommissie 8 Victoria Chambers London 8 W 1 1 De New Tork Herald deeldt mede dat zeven beroemde scfaautsenrijdeils uit Kaïiada de vorige maand in veertien dagen euai afstand van 874 mijlen hebben afgelegd te weten van het eind Manitoulin in het meer Horoii tot Toronto hoofdstad van Opper Kanada Onder weg hebben t de grootste gastvrijheid genoten in de Indiuansehe dorpen en gehuchten Groote moeielijkhede ondervonden zij waar zij genoodzaakt waren door bosseheu te trekken of watervallen ontmoetten maar de stoutmoedige en ervaren schaatsenrijders hebben alle beletselen gelukkig weten te boren te komen Zij lieten zich meermalen door hun drift om het doel te bereiken zoozeer vervoeren dat zij bij eene koude van verscheidene graden onder nUl hunne boveukleedcren uittrokken en ze op den arm namen oin zich vrijer en meer ongehinderd te kunnen bewegen Zoo als men zich herinueren zid is het overtuigend bewijs geleverd dat niet Graham Bell de uitvinder van deu telephou is hoewel hij er aanvankelijk voor doorging maar de Duitsohe natuurkundige Fhilipp Beiss Beeds in 1861 toch heeft deze in de gehoorzaal van den PhysikalhchiH Ferein voordrachten gehouden over de roortplanling van geluiden d K r den galvanischeu stroom maar daarbij tevens het werktuig door hem vervoartligd eu ivaaraan hij den uaain van telephongaf vertoond In 1876 dus vijftien jaar later en twee jaar na den dood van Fhilipp Keiss kwam Graham Bell met dezelfde uitvinding voor deu dag De voordracht van Beiss was iu het vergeetboek gerUakt of met andere woorden in de notulen der genoemde vereeniging begraveu Bell was gelukkiger en vervulde dadelijk de wereld met het gerucht der ontdekking die alzoo geen ontdekking meer was Men beeft dat meer ja te veel gezien lutusschen het volle recht van Duitschland en Fhillipp Beiss op de eer der uitvinding werd gestaafd maar de phyiikalUcher Ferein te Frankfort heeft gemeend alleszins juist dat men het feit voor tijdgenoot en nakomeling aanschouwelijk coustateereu moest en den doode wiens nagedachtenis te kort was gedaan een welsprekend eereblijk geven J e Ferein heeft dus daarïig door andere genootschappen bijgestaan op het graf van Reiss te Friedrichsdorf bg Homburg een gedenkteekcn opgericht bestaande iu een obelisk van rooden zandsteen met toipasaelgk iuschrift en waarop het portret des overledeuen prijkt uitnemend schoon uitgevoerd door den beroemden Duitleten Ibeeldhouwer Karel Anton Rumpf Het jongste nummer van de Leipziger lUmtrirte Zeituug geeft daarvan eene fraai gegraveerde afbeelding Iu het nieuwe gebouw van de LeidK e kweekschool voor de Zeei aart te Leiden wordt in den voormuur eeu nis gehouwen waarin bet borstbeeld van Prins Hendrik zal prgken De nieuwe school die als een stichting van den edelen Vorst mag aangemerkt wordai zal den naam dragen van Prins Hendrik School Zij word opgetrokken naast bet belangrijk Ie herstellen oude gebouw op een aaa te plempen gt deelte van het Galgewater waardoor tevens eeu uieuwe speeleu oefenplaats wordt verkregen Te Osub aan dé Bhijn in tfassaÖ heeft Iweder eene grondverschuiving plaatsgehad Een gebouw isiugcstort Ëeu auder nog geheel nieuw ia weggeschoven en dreigt ieder oogcnblik in te vallen terwgl de bewoners van een tiental andere buizen wegens blgkbaar gevaar hunne woningen hebben verlaten Ook te Niederheimbach heeft zich hetzelfde ongeval voorgedaau Aldaar beeft de verschuiving plaats op eeuigeu afstand van de huizen doch bij de verschuiving zijn er groote steeuhopen naar beneden gerold met het gevolg dat de straatweg diep er onder bedolven ligt In de zoogenaamde Hohwart kolonie nabij Straatsburg uitsluitend bewoond door wederdoopers kwam dezer dagen eeu landbouwer Daniel Ulrichs in den laten avond bij een buurman en verhaalde dat hij zijn vrouiv verworgd had gevonden Tevens vroeg hg om een geweer daar hg d a moordenaar die hem bovendien 230 markt had ontstolen wilde opsporeu eu doodschieten Bg onderzoek vond men wel de vrouw verworgd maur nergens een g spoor vau een strijd terwijl ook aau het kastje waarin de man verklaarde zijn geld te hebbeu weggesloteu letterlek niets te zien was Boveudieu had de knecht niets gehoord eu had ook niemand den hond hooren blaffen Daar nu de man reeds sinds drie jaar herbaaldelgk zijne vrouw had mishandeld en met een meisje in verboden betrekking stond kwam men op het vermoeden dat hij wel zelf de moordenaar kon zijn Toen hij nu den volgenden morgen alsof er niets gebeurd ware het huis uitging om melk naar Straatsburg Ie brengen werd hg gearresteerd en reeds een paar uren later bekende bij zelf den moord te hebben gepleegd De Belgische kapitein Bamaeckers deed verleden jaar een wetenschappelijke eipeditie hem door den Koning opgedragen In Afrika nam hg eeu neger in dienst die zich zoozeer aan zijn meester hechtte dat hij hem niet meer wilde verlaten Kapitein Bamaeckers nam hem me £ tot Malta maar toen zond hij hern naar zijn land terug De neger was troosteloos en nam een kloek besluit Hg volgde alleen zgn voormaligen meester Geen ttoiver had hg op zak met zijn bargociisch koii liij zich bg nie naud begrijpelijk maken en hij wist attecn dat zgn kapitein ergens te Etterbeek woonde Zijn overtocht naar Marseille betaalde hij mrt arbeid aan boord van Marseille tot Brussel legde hij den weg te voet af hoe dut begrgpt niemand eu op een goeden dag stond Bambula te Btterbeek voor deu verbaasden kapitein die hem nu niet weder wilde terugzenden Naar aanleiding van een missive van den minister van Binnenlandsche Zaken van I Februari 1879 no 10 afd onderwijs zijn de gemeentebesturen verzacht evenals over 1877 een tabellarisch overzicht in te zenden van de bewaar en kleinkindersoholen enz in deze provincie gedurende het jaar 1878 Gedep Staten dezer provincie hebben diensvolgens Burgemeester en Wethouders der gemeenten in de provincie Zuid Holland uitgenoodigd de daartoe strekkende opgaven ingericht naar het vastgesteld model aan hun vergadering in te zenden i6ot of op deu len April e k met opmerking dat de cijfers van den 3 len Januari II tot grondslag kunnen worden genomen terwijl tevens wordt verzocht nauwkeurige opheldering Ie geven omtrent eventueele verschillen iu het getal dezer scholen over 1877 eu 1878 zullende indien op bovengemeld tgdstip geen bericht mocht zijn ingekomen het er voor gehouden worden dat zoodanige scholen in hun gemeenten niet bestaan In het proces tusscheu de gemeente Kampen en de firma Meeter Co te Zwolle heeft de Zwolsche rechtbank bij Woensdag gewezen interlocutoir vonnis als bewezen aangenomen dat tijdens den sneeuwstorm teen het ongeval met de stoomboot der firma Meeter Co aau de Kamperbrug is voorgevallen met de stoomfluit het vereisohte signaal is gegeven voor de opening der brug en die ook werkelijk is geopend maar dat door deskundigen moet bewezen worden of de gezagvoerder der stoomboot ook met bet oog op deu toon heerschendeu sneeuwstorm wel de noodige zecmaOMIJt febnftt lh oh ij rug te passeeren zonder die te beschadigen Voor het geval dal partijen binnen drie da en na beteekening van het vonnis niet overgaa i tot het benoemen vmi leakuBiUgen heeft de feehtlMBk lis zoodanig benoemd Berted Kapteiu loods te Wettervoort Lulof Heukels zouder beroep te Deventer en Bernard Willebrord Herken kapitein liij de Geldersche Sloom bootMaatslShap iJ te Zutjlfeen De rste vrouwelijke ambtenaar bij de posterijen en telaptapbie iu ons lind s laar neu verneemt benoemd en wel aan het post eu telegrtuif kantoor te Franeker De benoemde dame is eene schoonzuster van den directeur vau AtA kantoor Öhhidgs arf e IS jar e jingditig W W Ie Ëxloërveen het ongeluk op bet harde ga te vallen met het gevolg dat zijn arm hem daarna eene hevige pgn berokkende toodut men besloot hierover den Keneeahecr van B te raadplegen Deze ried den jongeling onverwgld naar Groningen te gaan ten einde den trm aldaar door een professor te laten nspeoleereu In plaats van dezen raad des docters direct op te volgen bt sluten moeder en zoon eerst eens deu wonderdocter inagnctiseur te N B fan bezoek te brengen Deze b t r die volgens geruchten door betasten en prevLlen vele wonderbare genezingen heeft verricht vcrkl iirde d il de arm zich nu wel spoedig zou herstellen t Was hier slechts Neem uw beddeken op en wandel Intusscbeu werd de arm pijnlgker en dikker weshalve men eindelijk het besluit nam naar O té gaan Nu bleek het dat de arm gebrokeu was en de jongeling werd in s rgkshospitaal opgenomen Zoo men tolhard had in het geloof aan den wonderdoener bad W dient wijsheid met ee i zgiier annen moeten betalen Te Utrecht wordt de behoefus aan een verbeterde inlichting der brandweer steeds raeer en meer gevoeld en dau nn pogingen ter verbetering van overheidswege op bgna ouverkliUirb ire wgze of schipbreuk lijden of op de lange baan geschoven worden kau het geen verwondering bareu dat de burgerg er aan gaat denken tich zelve te helpen Heer dan eens werd by de gymdostiekvereeniging Bato reeds ernstig het plan geopperd tot het vurmen eeiier vrijwillige brandweer In de eerste plaats uil gymiiasleu deze gewoon op koonnando l te werltéa eu wnt meer zegt aan kommando s te gehoorzamen zouden bg bepaalde oefSüling in t geen bij braudblussching te doen IS een kernkorps kunnen vormen te meer daar zij in deu regd tot de krachtigste eu best ontwikkelde jongelieden behooren Uit de leden van Bato verklaarden er zich reeds velen bereid om loodanig plan te steunen niet alleen maar vooral om tot de nitvoering mede te werken Meu heeft nu tegen heuenavond half tien uur iu Olynpia de baUngsteUendeu bijeen geroepen om het plan te bespreken en ene vuorloopige commissie Ie benoemen die de v r ez iilijkiug vau het denkbeeld beproeven tal BEN GOEDKOOP GENEESMIDDEL lederen weet hoe inoeielgk gewoonigk verkoudheden bronobitit en andere kwalen van dien aard te genezen zgn van wege hunne hardnekkigheid en hoeveel aftreksels stroopen en andere geneesmiddelen men moet gebruiken om die ziekten kwijt te raken Daurenboveu weel een ieder dat een verwaarloosde verkoudheid heel licht iu eene bronchitis ontaarden ja zelf soms in longtering kan overgaan Ds talrijke ondervindingen bewijzen dat de zuivere NOORWKEGSCHE TEEB goed toebereid een bgiui wonderdadige uitwerking heeft op de genezing van de genoemde ziekten De Teer kan niet in substantie gebruikt worden lanwege haar ouaangenamen smaak en kleverige bestanddeelen Ëeu pharmaceut te Pargs de heer Guyot is op het dinkbeeld gekomen die teer te omgeven met galatine ter grootte van een gewone pil Niets is gemakkelijker om in te nemen De gelatine lost zich terstond op in de maag en de teer doet zijn werking Twee of drie teercapsuics genomen bij het eten brengen spoedig verlichting te weeg en zQn meestal voldoende om de hardnekkigste verkoudheid en bronchitis te genezen Men ziet zelfs dnt het gebruik de reeds eenigzins gevorderde tering geneest In at geval belet de teer de ditcompositie van de tnberkels en met medewerking der natuur is de genezing dikwijls sneller dan men had durven hopen Men kan dit reeds zoo populaire geneesmiddel niet genoeg aanbevelen zoowel van wege zgne uitstekende uitwerking als om zgn goedkoopen prgs Elke fiacou van teerkapsuies toch kost slechts twee franken en vgftig centimes en bevat zestig kapsules de geheele bebandeUug komt dus slechts op vgf of zeven eu eeu halve cent daags eu ontheft van het gebruik van afkooktels p tes en siroopen Om zeker te zgn dat Iftde echte lipset heeft ftoet men op de driekleufige haudte kening van den heer Guyot op het etiquette letten Te verkrijgen in de meeste apotheken Laatste Berichten Parijs 14 Febr De Minister Morcère confereerde heden met de Comniiaaie veor het amuestievoorstel Ingevolge de door den Minister verstrekte ophelderingen droeg de Commissie den rapporteur op te coucludeeren lot aanneming vau hel outwerp der Regeering Versailles 14 Febr De Senaat erkóos deMontnlivet tut senator vóór het leven Iu de Kamer verklaarde de minister van oerlojt generaal Gresley dat wat hem betreft het beelliit van Meuidor toegepast tal worden hetwelk de MarteUlaite als nationaal lied erkent Het lid der Academie de Sm y is overleiieR Burgerlijke Sta mX GEBOREN 11 Frbr Alid judm S II PüIjIi en S de JoDg 1 JobsQ ouders N llelcbert fn 6 kso den tttirg £ Iuat th Jutiaaoii ouders W Pulogre en I Heer ken 18 LVaelM ouden V H Urbuiu en S Vermeij Willeliuina ouderi J tlout en G vaa Hooro Jultaiyiea Bartboloiiieus ouders B J Bareodse en M S SleenUiid 14 WiKem Hendnltus ooderk van Wfinkom en 51 lan de Pavoordt Aart oudera A tau O en G Terwal 15 Pietje oudera J Jouglüud en A Koorn OVËBIËUË V li Febr W tan den Broeli 6 m J Bakker 24 J 13 W Kooken wed A Hoogendgk 48 j A Uoiztoga huisvr van H O van Loon tï4 j 14 J P de Maa C m A S Nieiirreld 1 j 3 m ADVERTEWTIËltf ♦ Getroavd T ROOSENDAAL me oSk niinetis wederz dsche familïe li ineii harttlijken dank betuigen voor de vele blijken van balangstelliog zoowel van hier als elders bi hun huweljjk ontvangen Gouda 12 Febroari 1879 Voorspoedig bevallen van een Meisje A M pAKKEE Laibbee Gouda U Febrnari 1879 Heden overleed tot onze diepe droefheidonze oudste Dochter JOHANNA HENDBIKA CHRISTINA io den ouderdom van bgoa 15 jaar 1 Ihb M o f J ot EOl ÏB I en Eciitgenoote Goud a U Febrnari 1879 Voor de vele bewezen van belangstellitlg biJ het overlijden van mgn geliefde Echtgenoote ondervonden betuig ik münen hartetel ken dank aan allen eu in hetbijzouder aan den Heer H C van STAVEREN en Echtgenoote voor de liefdadige hulp aan mg betoond G BELONJE Gouda 15 Febrn ari 18 79 Voor de vele en hartelyke bewgzenvan deelneming in ons verlies betuigen we oprechten dank P J BELLAART G J BELLAART KoETBSOBVB Qmda M Februari 1879 tt K Leesvereenijring De ondergeteekende geeft aan Heeren Ledenbeleefdelp kennis dat op DINSDAG 18 FEBRUARI de Zual voor hen gesloten zal zijn A VAK GASTEL Primo Mei TE IIUÜII Een zeer net ingericht en wel betimmerd BOVEi HÜIS met Vrijea Opgaii 2 KAMERS ALUOOF KEUKEN eu Dieaatboden Kamer POMP GOOTSTEEN en doorloopende PRIVAAT en verdere gemakken Te bevragen bij H KONINGS Bouwkundige Lange Tiendeweg Hoek Rozendaal alhier zoo lang de voorraad strekt Depot A ORTIER Gouwe C nU4 35 mmmi rnmAe OPENING der IMieuwe Broodbakkery van F H WILDENBURG Jaagpad Gouda MLilAE PASmiGS voor Verkoodheid Hoesten enz in doozen van 25 U 20 cents bij j C Zeldenrijk Men vraagt met 1 MEI als MEID ALLEEN EENE ZINDELIJKE DIENSTBÓOIË P G tegen Hoog Loon Adres onder Letter L by den Boekhandelaar BRINKMAN ir £ ROTTERDAM wordt tegen 1 MEI e k gevraagd éene FATSOENLIJKE DIENSTBODE 20 a 25 jaar P G ter verzorging van één Kind verder voor eenig Huit en Naailveik Adres in persoon of met franco brieven onder letter B W bi den Boekliandelaor J van WEEZEN BEEK Kruiskade 31 Rotterdam BODEN GETOAAGD Voor een sedert jaren gevestigde LEVENSVERZEKERING en BEGRAFENISFONDS worden soliede en vlugge personen gevraagduls BODE Franco brieven aan het Bureauvan dit Blad onder No 226 oTipAmFAiïïi bji inschrijving van de Brug óver de Gouwe te Boskoop BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Bosüoop zgn van voornemen op WOENSDAG deu 2 5 FEBRUARI a s des middags te 12 ure iu het Logement van J J VAN DER BIE aldaar bg iuschrijving te VERPACHTEN het récht o n de brnggelden die aan de brug over de Gouwe binnen deze Gemeente gfïnd worden te gaderen van af 15 Maart a s tot den 31 December 1881 De opferengsl in de laatste 5 jaren tas als volgt 1 74 3429 1875 3232 1876 3348 1877 3541 en 1878 3641 De voorwaarden van Verpachting liggen van af heden des voormiddags van 10 12 ure ter lezing ter Secretarie te Boskoop alwaar tevens nadere inlichtingen te bekomen zijn Botioap 14 Februari 1879 Burgemeester en Wethouders voornoemd e Burgemeester D BAKKER U Ie Secre ans N J SCHOOREL