Goudsche Courant, woensdag 19 februari 1879

F W D SCHENK Groote Voorjaars Opmiming WAABONDEB BENE VOOBDEEUGE PABTU ZWAET FEAUSCH MEEIUOS TEGEN ONGEKEND LAGE P RIJZEN Sociëteit NS GENOEGEN Vijfde lfoorst Ili9g in Iitot AboaaeanoDit DooB DP Vkbeïniging HET P BEiaANDSCB TOOIEL Donderdag 2a Februari 1879 Woensdag 19 Mruari 1879 N 22Ö9 GOUDSCHE COURANT Nienws en Adverlentiettlad Toor Gouda m OmslrekeD SOClElElT iOns Genoegen TE GOUDA Aim rfle belangstellenden in het welslagen der VIJF PBOCENTS GELDLEENING ten behoeve der voormelde Sociëteit wordt bij deze bericht dat ö ée één of meer andeelen van 250 of van 50 in deze geldleeüing willen nemen en geen inschrflvingsbillet ontvangen mogten hebben zoodanig billet alsnog bekomen kunnen b ieder der beide ondergeteekenden VbortSi noqdigt het Bestuur allen die hun billet ni wensclien af te geven aan den SocieteitslK e die met het ophalen daarvan belast M beleefdelflk nit om hetzelve aan een der mdergeteekenden te zenden of te overhandig n v6ór WOENSDAG 19 FEBRÜARIe k Het Bestook Ma P J SxNEL Pret H JAGER Seer Gouda 12 Febr 79 Sociëteit ONS GENO IGEM Zaal KoNswiN MAANDAG 17 FEBRUARI des avonds ten T s 0Q BÜITESGEWO iE TOOWEELVOORSTELLIJiC door Onderofficieren van het Garnizoen met mledewerkiog van eenige bekende Dilettanten irf Julia uit den Westerl erg Drama in zes Tafreelen Gevolgd door ijet Ütni van ïren i uize Viudeville in één Bedryf FUatsen te bespreken op den dag der Dit Toeting MAANDAG 17 FEBRUAllI van s morgens 10 3 nre aan het Bureau der So aelMt hl Genoegen Boelekade i 10 cents extra voor iedete plaats NB Kaarten voor deze voorstelling te verkregen bg den Heer Sergeant Majoor BAS Yarkenmarkt bjj de Kazerne tot Maandagmiddag 4 ure 4 075 voor iedere plaats NB De netto opbrengst dezer Voorstelling zal worden aangewend tot het doel bg de In teekenlflsten omschreven CONCERT te geven door de Heeren 2 COVWMNHOVEN te ietrfen Violist C o LOCBBB te Leidm Cellist ZAVDSaLAN te Gravenhage Pianist tiëkraren aan de Leidsche Mnziekschool Aideeling Toonkunst met welwillende medewerking van den Heer t P J deG OSIJXiy Tenor Zanger te Leidm op Dinsdag 18 Februari a s dei aiOnds tan 7 nre in de caal Nut en Vermaak op de Oosthaven alhier Entree bij inteekening 0 75 Buiten inteekening 1 per persoon Gelegenheid tot inteekenen en bespreken der plaatsen beslaat tot DINSDAG namiddag 4 nren aan het locaal jXKIEBIRT imT c nn A Fhotographisoh Atelier DAGELIJKS GEOPEND Op DONDERDAG en ZONDAG 7 Portrellen a fl DRAMA in vflf Bedrijven van Victoeies Saedoo vertasSd door J H Rössiso Wegens de uitgebreidheid van het stuk den aanvang ten 7 ur Eerste Rang voor HH Leden hunne Dames en Kinderen ƒ 1 10 per persoon Het Bureau tot het bespreken der plaatsen i geopend DONDERDAG 20 FEBRUARI van 10 tot 3 ure p Voor de loting van HH Inteekenaren enz zie men de programma s NEDERLANDSCHE BOïïW VEEEEiriGINa gevestigd te GOUDA ALQEMEENE VERGADERING voor Aandeelhouder tol het doen der Rekening van het vorige jaar op DONDERDAG den 27 FEBRUAUl e k in het Koffiehuis db Harmonie op de Markt des namiddags ten één ure E J MULDER Jsr J a VAN WUK ih OFEIISAIIE VESEOOFINQ op DINGSDAG 25 PEBRÜARIJ 1879 voorm ten negen nre in h 5i Lokaal in Se Nieuïrtteeg E n 16 te Gouda van MEUBELEN EN HUISRAAD waaronder verschillende Kasten verder BEDDEN en BEDDENGOED NlEUWE MAN8KLEEREN ONDERen BOVENGüED TAPIJTEN KARPETTEN enz NB Zb die nog goederen wenschen bg te breneen gelieven tkh aan te melden bg denVenJnmeeker M vas DA NTZIG Turfmarkt H 61 OPENBARE VERKOOPIHa ten overstaan van Notaris MONTIJNteGoucia op MAANDAG 17 MAAKT a s s voormiddags Elf ure in het Koffijhuis db Habmokib VAM tlN HUIS en ERF in de Komijnsteeg Wflk K n 53 Kad SectieD n 398 groot 62 Centiaren Breeder bfl biiletten Informatiën te bekomen bö Notaris MONTIJN Uiiiverscci Zulverinsszout Het echte algemeen gunstig bekende UNIVERSEELZDIVERINGSZOUT een zeker middel tegen maagkioaUn zuur braking hartwater enz is thans echt verkiggbaar in 1 4 pakjes ii 15 Cent 1 2 pakjes a 277 Cent en heele pakjes a 50 Cent te Gouda bfl J H BOERS Apotheker en te Botkoop bfl A J VAN TWOUT Te HUUR metlMeia s a ndeMarktte oui2a Een Bovenhuis met vrflen opgang 2 groote en SKleinen Kamers Keuken Droogzolder TUIN goede DRINKWATERPOMP enz wat tot een goed wdingericht Woonhuis behoort Te bevragen in persoon of met franco brieven aan h t Woonhuis vrflk A n 92 te Gottda GEVEAAGD voor ééne Dame TWEE KAMERS MET KEUKENTJE bij fatsoenlyke lieden omtrek Gouwe of Turfmarkt Adres onder letter B aan het AdvertentwBureau van A KOK k Comp Boek en Kanhaudel alhier Appelbollen Kattentongen Berliner Koeken en divers ander gebak UJ W N UAAIJMAAKERS Haven B 17 HANDEL IN Wijn Bier en Gedistilleerd J H ROSBERGEN Westhaven 1 174 Door de vele aanvraag brengt de bovenstaande aan zgne geëerde Begunstigers dat bij hom ook verkrijgbeiar zijn verscheidene Artikelen wat tot de KRUIDENIERSZAAK behoort heb ik de Eer dit getnigschrift te plaatseii M Op uw verzoek deel ik n mnne bevinding mede aangaande uw verfmiddel Van alle verfmiddelen dit moet ik bekennen heeft uw Eau Chromalique volkomen aan het doel beantwoord Wil u dit aan het grjjzende pnbliek bekend maken ik heb er vrede mede Get Mevrouw M A 8CHELTEMA lOravenhage 24 Dec 1878 Het Eau Chromntiqne verft het witte haar in Blond bruin of zwart ROODhsar Wordt bruin of zwart naar gelang men verkiest Franco aanvraag ïi ƒ 2 de flacon tegen postwissel postzegels als ook tegen Rembours bfl TBEOPHILE Hnarkundige FredeHksplein No 32 Amsterdam NB De bestellingsbrief wordt onvoorwaardelBk teruggezonden 743 attesten liggen bij my Toor een ieder ter lezing ar Tf san Jkht BlieumatlekofaanVer kondheid lij lt koope het werkje JICHT EN liHEUMATIEK Dit toortreffelijke boek dat itmuniende teer beproefde en gemakkelijk te beirolgeii raadgevingen tol Klfbehandeliüg en geneeing an bovengenoemde kwalen bevat i by alle Boekhandelaren te verkrijgen of rechtslreek te ontbieden aan Rlchter s Boekhandel te Solfer Jam lezen toeüending van 30 cent öowA D VK VA A Uu fU T NATIONALE MIUTIE BEKENDMAKING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda gezien art 9 van Zijner Majesteit besluit van den 17den December 1881 SlaaltiladHa 127 Roepen door deze op alle Ingezetenen die verlangen als vrijwilliger bg de Militie op te treden om zioh daartoe ter Secretarie der gemeente aan te geven vijór of op den Isten MAART van des morgens 10 tot des namiddags ten ééa ure onder opmerking i Dat door de Oeineente aan hen die zich als zoodanig mogten willen verbinden uit de fondsen der gemeente een handgeld wordt voldaan ter somma van Verlit OuUen De Vrijwilliger moet zijn Ingezeten des Rijks ongekuad of kinderloo wtdumwar voorts lijjohamelgk voor de dienst geschikt ten miiisle 1 560 meter lang op den len Janaarg van het jnar der oplrediiig het 20e jaar ingetreden en het 35e niet hebben volbragt tot op het tijdstip der optreding aan zijne verpligtingen te aanzien van d e Militie voor zoo ver die te vervallen waren voldaan en een goed tedelijk gedrag geleid hebben By zgne aangifte als Vrijwilliger zal hij bchoorcn over te leggen het door den Burgemeester af te geveu getuigsohrift voorgeschreven bij art 9 voornoemd tot afgifte waarvan zal worden gevaceerd ter Secretarie de gemeente op den 27 dezer maand Oouda den 18 Febrnarg 1879 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER BUITENLAND Buitenlandsch Overziciit In ons vorig nummer deelden wij reeds roede dat het smnestiJi ontwerp der regeering door de kamer zal worden aangenomen Dit gelukkig verschgusel heeft men vooral te danken aan de houding der communisten zelven welke door hun al te driest optreden velen dergeiien de oogen hebben geopend welke eerst voornemens waren te stemmen voor eeae amnestie zouder uitzonderingen In sommige van de meest geavanceerde dagbladen werden in strgd met de wel alvast opstellen van veroordeelden opgenomen een bg verstek veroordeelde gaf zgn naam en adres op en verklaardeziehzelf amnestie te hebben verleend de regeering tartende hem gevangen te nemen De regeering heeft dadelgk doorgelast De oproerige bladen zijn reeds veroordeeld en de hand ia gelegd op den schreeuwer die zich zelf amnestie verleende De bnrgerg keurt deze wgze van doen zeer goed j men ziet gaarne dat er eene regecring is die ket oog houdt op deze gevaarlgke bestanddeelen der maalsehappg Pver ket geheel genomen is er in Frankryk op dit oogenbllk eene merkbare reaolie tegen het dringen der radicalen en den overijver van bekrompen liberalen Haar al te dnidelgk werd dat de regeering spoedig volstrekt niet meer vrg weten zou in hare handelingen wanneer aan dien aandrang werd toegegeven Ieder begon zioh te bemoeien met het ontslag en de as nstelling van ambtenaren en men zon weldra geen veldwachter meer hebben kunnen vervangen zonder eerst het gevoelen te hebben vernomen van den afgevaardigde van het departement De regeering echter heeft spoedig getoond dat zg niet aldus hare taak wensoht op te vatten en daarbij wordt zg door alle verstondigen gestennd De prefect van politie heeft aan de dagbladen eene nota gericht waarin hg zegt dat uit een onderzoek ia gebleken dat wal er gemeld is van de naohtelgke aanrandingen meerendeels overdreven is Voorts wordt in de nota ter nlgemeene kennis gebracht dat de prefect van politie bevelen heeft gegeven om de bescherming van personen en eigendommen krachtig te verzekeren De protectionistische beweging heeft zich ook in Frankrgk vertoond Eene eommissie uit de Auo ciatum de V utduttrie ra faiet heeft bij den president der republiek eene aadiJKtie bekomen en aangedrongen op de invoerinf van compenseerende rechten tegenover de bnitajaadsche concurrentie De heer Gr vy antwoordde dal eene oommissie nit de kamer die zaken bestudeerd had dat de regeeriiig zich in hare handelingen zon laten leiden door de inspiratie welke zg aan de b eften des lands zou ontleenen en dat de zaak vaa den nationaleu arbeid niet zal warden opgeofferd Waara in dat melden de Parijsche bladen niet Waataehgiilijk zal het verder moeten luiden aan eene theorie of wel aan den kin om goede vrienden met andere mogendheden te blijven De heeren die bij den president waren toegelaten gingen hoogst tevreden weg zooals de gewoonte is als men b § een hooggeplaatst persoon toegelaten op zeer beleefde wijze met een kluitje in het riet is gezonden In Duitsehe parlementaire kringen heeft hetbir cht dat bg Kabinetsbesluit het voorstel des heeren Hobrecht betreffeude de qnotiseering der klassenbelasting en die op het inkomen door den Koning is goedgekeurd een zeer aangcnamen indruk gemaakt De groote voorwaarde is derhalve vervuld door de Pruisische afgevaardigden in den Rgksdag gesteld tot verkrggiug hunner medewerking om rijksbelastingen te heffen overeenkomstig de plannen door den heer von Bismarck ontworpen ten einde ruime inkomsten aan de rgksschatkist tè verzekeren Intusschen wordt algemeen aangenomen dat het opgenoemde middel niet voldoenae zal zgn om de financieele plannen van den rgj skanselier door den Rgksdag te doen goedkeuren Het tegenwoordige Huu zal er vermoedelijk nialïji gebraobt kuanen worden om het denkbeeld te huldigen dit de algemeene nood kan worden weggenomen door de eerste levensbehoeften iu prgs te doen stggen De oeconomische begrippen door de meerderheid der leden van den Rijksdag beleden en de traditiën uit vroeger dagen overgeplaut zgn te diep en te vast geworteld om te durven onderstellen dat de nieuwe plannen van den rgkskanselier bgval of ondersteuning iu het Huis zullen vinden Dit alles leidt als vanzelf tol de onderstelling dat een nieuwe ontbinding van den Rgksdag eerstdaags voor de deur staats indien namclyk de heer von Bismarck bg zgn planden blgft volharden De toon van de bladen wordt dan ook niet opgewekter integendeel men schgnt een botsing tussohen de de liberale party en de Regeeriug dagelijks meer voor waarschynlyk te houden Bismarck wil zgn plaouen doorzetten is de meerderheid van den Rijksdag tegen de plannen van den Rgkskanselier don volgt een ontbinding Had men te dben met een politieke qnaestie dun ware het minder dè gude meerderheid keerde weder maar het is op zich zelf volstrekt niet ouwaanchgnlgk dat er door eene combinatie van allerlei minderheden een prolectiouislisohe meerderheid iu den Rijksdag komt De Brunswgksche Landdag heeft hel voorstel der Commissie ter zake vnn de troonopvolging zonder discussie met algemeene stemmen auiij enomen Dat wil zeggen de regeling omtrent het regentschap bij overlgden van den Hertog is in de grondwet opgenomen zonder dat de quaestie over de troonopvolging zelve wordt aangeroerd Wat dit laatste betreft heeft de Commissje in haar rapport nadrukkelijk gewezen op het feit dat naar de meening van den Landdag uitgesproken bg de eerste discussie over dit onderwerp de hertog van Cumberland voor den Brunawgksohen troon niet iu aanmerking kon komeu doordien hij openlijk hseft geweigerd de Rijk rondwet te erkennen By dit citaat heeft de Commissie eene verklaring gevoegd tengevolge waarvan bg de aanneming van het voorstel ter regeling van het regentschap op den voorgrond stond dat het alleen werd aangenomen onder de stilzwijgende voorwaarde dat de Regeering op dit punt incl den Landdag instemde nl had zg zich ook op dat punt nog uiet willen uitlaten Het Ooslenrgksche ministerie is gereconstrueerd met Slremayr als president en graaf Tauffe als mioiater van Binneulaudsche 2aken Het vredesverdrag tussohen Rusland en Turky e is van beide zijden geratificeerd en men hoopt dat dit een gnnstigen invloed tal uitoefenen op de regeling van de andere Tnrksohe zaken De Russische opperbevelhebber Totleben heeft aan de Turksche Regeeriug mi ilegedeeld dat de oulmimiog van het grondgebied den 8 Maart geheel zal zgn afgeloopen De Grieksche quaeslie is zooals men weet nog altijd niet geregeld de bezetting van Novibazar evenmin het miust maakt men zich ongernst over het kleine geschil tusschen Rusland en Rumeniê betreffenue de gieusseheiding bg Silistria De pest in Ruslaud blijft ongeveer op dezelfde hoogte hier en daar een enkel geval in de besmette streek en tot heden noch eeu heviger optreden noch een uitbreiding der epidemie In Tarkije hoort meu wel uiet van de pest maar wel neemt ds gevlekte typhus onrustbarend toe in den omtrek van Saloniki Ook te Berlijn ign eenige gevallen van gevlekte lyphus voorgekomen voornamelijk in de slaapsteden voor personen zander hnisrealing een streng onderzoek is ingesteld BINNENLAND GOUDA 18 Februari 187 Diusdog 25 Februari zal in eene vergadering dor Atci Gottda en OnHreken van VcAktonderKij de heer B H Heldt van Amsterdam optreden Aan de leden van deze Afd zullen een paar introductie kaartje worden gezonden terwgf overigens door hen die geen leden zgn tegen entr de bijeeukorast in Nat en Vermaak kan worden bijgewoond De begaafde spreker is voornemens de leemten in de nieawe Wet p het Lager Onderwqs te bebandclaL Gisterenavond had eene Algemeene Vergadering plaats der Kiesvereeniging BurgerplicU alhierT De voorzitter mr P J Snel deelde mede dit het Bestuur ingevolge vroegere opdracht der vergadering in overleg was getreden met de besturen der liberale kieavcreeuigiiigen te Woerden Ondewater en Alphen a d Rijn ten einde de oprichting voor te bereiden eener CïNTaiLi KiisvuBiuNiaiNO Genoemde besturen hadden een concept reglement opgesteld dal nn aan de verschillende kiesvereenigiiigeu zou worden voorgelegd om deEnitief te worden vastgesteld of zoo noodig gewijzigd Dit concept reglement werd daarop door de vergndfriiig in behandeling genomen en nadat op verzoek van eeu der leden door den voorzitter nog een paar inlichtingen wareu gegeven ouveranderd vastgesteld Hechten ook de overige kicsvereenigingen aan dit regleraenf nnne goedkeuring dan z d iedere vereeniging biWacaluren iu Tweede Kamer of Provinciale Staten In geval dan niet alle vereenigingen denzelfden candidiial stelden zal in deze gemeente eene vergadering plaats hebben van de centrale vereeniging en daarop zal definitief een candidaat warden geproclameerd De vergadering benoemde ten slotte tot afgevaardigden voor de centrale vereeniging de heeren Mr y J Snel J A Roest van Limburg en H Jager Gisteren werd door den Hoogen Raad behandeld het cassatieberoep van P B uit Waddiniveen die door het Hof te s Graveiihage ter zake van poging tot moord is veroordeeld lot zes jaren tuchthuisatraf Adv gen Van Maanen achtte deze ongemotiveerde voorziening ongegrond en concludeerde tot verwerping De uitspraak is bepa ild op 24 Februari Gisteravond had alhier de aangekondigde tooneelvoorslelling plaats van onderofficieren van het garnizoen met medewerking van eenige dilettanten Opgevoeid werden Het drama Ee m arid van Vooruitgang en eeu vaudeville getiteld Het kind van den huize Komt hen die tot deze voorstelling medewerkten dank toe voor de wtl illeode poging om den nood van een ongelukkige te lenigen de opbreog t was