Goudsche Courant, woensdag 19 februari 1879

gemaakt De riMre bettaat uit 34 briUanien waarvan enkele van buitengewone afmeting Voor zoover men naar de photographische afbeelding kan oordeelen zgo de diamanten vun het midden naar de beide uiteinden symetrisbh in afmeting kleiner terwijl één groote steen de sluiting vormt De heeren Gebr Van Praag byouters te Amsterdam hebben de edelsteenen geraugscbikt en gezet Dit kunstwerk is streng van stijl hoofdzakelgk door den omvang der ateeneu waarvan de middenste buitengewoon groot eu van zeer zuiveren vorm is Boven dezen middensteen is een ornament waarin die steen gedeeltelijke is gevBl eu waarvan de speld van de broche is bevestigd Om den middensteen bevindenzich 12 brillanten die met dal midden punt één geheel vormen Drie hangers met pendeloques langwerpige eteeneu sieren dit kostbare kleinood eener vorstin waardig Iu het gobael bevinden zich iu de broche naar schatting 180 kleine en groote brillanten Bbk Onder eene zeer talrijke opkomst der leden werd te Nienwerkerk a d IJsel den Uden dezer vergadering gehouden vau de afdeeling der UoUandschc Maatschappij van Landbouw Waddiuxveen Zevenhuizen Nienwerkerk n d IJsel en oioatreken Na vele eu gewichtige discussien over de vrrplichting om tot ingebruikneming van stoomdorschwerktuigen en anderen door de landbouwers vergunniug te moeten aanvragen is besloten van wege de afd door tusschenkouist van het Hoofdbestdur der Maat chappg een adres iii Ie zrudeii aan de Kegeeriiig ten einde de ophtffiiig of wgzigiiig dienaangaande te verkrijgen van art 10 van het koninklijk beblUit van 24 September 1869 SUtaltblad no 154 Ingevolge de aanwijzing van de idgeineene vergadering dat deze afdeeling een lid zal benoemen voor de commissie tot herziening der et van de Ilollandscbe Maatschappij tot landbouw in dezen jars is door de vergadering daartoe benoemd de beer A de Broekerl secretaris penningmeester der afdeeling Wegens de groole uitgebreidheid dc zer afdrrlin werd besloten het getal der bestuursleden met twee te vermeerderen en verder dat in dit eiïoen nog eene landbouw voordracht zal gehouden worden vanwege de afdeeling te Nienwerkerk a d IJ el De dienstbode van den heer E iu de van der Duynstraat te s Hage wilde Vrijdag middag tegru hiilf vgf uur op hnar manier de keukenkachel goed aan t branden maken en goot daartoe de uoodige petroleum volgens haar opgave maar een Jieel kleine hneveelheid over de braiidstoft eu ontstak een lucifer en wierp die brandende in den aldus klaar gemaakten kachel Eenaklaps had er een ontploffing plaats waarvan de slag zoo hard wa al een klein kanonaehot en zelf door de bewoner van de aan t Groenwegje gelegen huizen gehoord werd De ruilen van het keukeiiraam werden met k acht tot op een afstand van ongeveer 10 meter in stukken wegge lingerd terwgl de zware ijzeren sehooriteenplaat als een dun blaadje gebogen was en uit den schuorstern naar beneden kwam vallen zoodat al het op den kachel geplaatste eten totaal bedorven was Na de ontplofliug was eensklaps geen vlum meer zichtbaar zeer gelukkig daar door de overal in l rond gevlogen petroleum het huis anders eensklap in brand zon hebben gestaan Ook de meid bekwam geci brandwonden en had alleen een enorme hoeveelheid roet over zich gekregen Alwe lcr een waarschuwing om voorzichtig metpetroleum te zgn Dagblad De vogel zoowel als een menigte viervoetige dieren voelt zich aangetrokken door den glans van vuur en licht Aan de kusten van Noord en Oostzee nn vindt men een groot aantal vuurtorens waartegen jaarlgks duizenden trekvogels stranden Een beambte aan een dezer vuurtorens vertelt dat in zoele zomernachten zwermen van uilen en andere nachtvogels doch ook wel zangvogeltjes die door de eene of andere oorzaak uit hun slaap zgn wakker geschud om de lantarens van den toren fladderen of zich neerzetten op het netwerk van ijzerdraad waarmee de kostbare glasschgven van den toestel zgn omgeven Doch in voor en najaar als duizenden bg duizenden trekvogels deze vuurtoren ontmoettn is het den ganschen nacht vooral wanneer het donker en stormachtig is een dof gesuis een zwaarmoedig dreunen boven in den toren het zgn de arme gevederde zwervers die door den lichtgloed van hunnen weg gelokt in felle vaart tegen het gzerrn traliewerk der lantaren bonzen en zoo deze afdwaling van den rechten weg met den dood boeten Vele breken hunuen snavel of stooten den schedel te pletter of vliegcu met den kop door de openingen van het draadwerk en stikken Bg anderen is de verwonding niet direct doodelyk doeh altijd zéé dat zg niet verder kunnen vliegen maar in het raster Toof eitf IteWaiig doel bestemd niet minder er dienen ly die gisteren optraden een woord van lof Toor de verdienateiyke wgie waarop lü lich Tan hnn taak kweten Bel Zuiden meldt dat de heer Saayraans Vader lid Ier T eede Kamer voor het district Goes wegens yn hoogen leeftyd zich bij de aanstaandeperiodieke Terkieïing niet weder verkiesbaar nensohtte stellen Het geschenk door dé gemeente Amsterdam den Koning aan te bieden bestaat in vier korven voor bloemen of vruchleii waarvan geheel het decoratief betrekking heeft op de stad Amsterdam Op de voorzijde prijkt het stedelijk wapen op de keerzijde eeii mid iiHon voor toepasselijke opdracht terwijl verder op deu rand foorntellingen worden aangebracht van haren bloei en vooruitgiiiig onder de regeering van koning Willem III Vier staluettin op een zegewagen getrokken door zeepaarden die door jongelingen met den Neptuuus staf worden gsmeml ziju de symbolen barer voornaamste brojuien van welvaart en macht Uit de golven verrijzui vier Tritons door waterplanten oiiigeveo die het element voorstellen waaraan de hoofdstad haar rijkdom wist te ontwoekeren afgespiegeld in de vaas Waarop aan voor en achterzijde gekroonde monograramen en wapenschilden in email zgii aangebracht door mirléiiloof omgeven en door de Li f e mtt bloemfestoenen getooid Twee geniusscn dragen deu Lan er der Eere als b eld van hulde Gelyk reed vroeger bericht werd is de eerste premie van ƒ 500 voor fuuleinen van het huldeblijk Qp Socstdgk toegekend aaa den hier W B G Molkenboer te Letuw irden Die van ƒ 300 is toegekend lau deu heer F L Slracké Jr te s Bj ch voor het ontwerp Ari Longa VUa Ireoi en van ƒ 200 naq dei heer F Stracké zich ook noemende Had Strack te Amsterd im voor Ses Dubia het ontwerp der schildpiiddenfouteiu Naar w j vernemen moet in de jongste bijeenkomst van het Comité van uitvoering voor dit huldeblijk bg de opening der naambrieven gebleken zijn d it in het couvert van den ontwerper van Rei üuhia niet de opgave was van den naam van de ontwerper maar enkel aanduiding vau een adres iu de hoofcl iad waar die naam te vernemen was Dit was in trtjd met de bepalingen die elke jury ook deze astitelt om de mogelijkheid eener uaamsverwissehug te voorkomen Intussohen zullen weldra de juryr ipporten omtrent 4ete veelbesproken prgsvraag in het licht verèohijnen Uit de residentie deelt men ons van goederhautl tnède dat mevrouw de prinses wedttWc Heudiik het Terlangen heeft te kennen gegeven dat de fonteinenbiet zouden worden uitgevoerd N o d D Tot voorbereiding van Je regeling bedoeld in art 26 al 2 der wet op het lager onderwijs heeft ae Minister van biuneiilandschezaken de volgende algemeene beginselen ontworpen en aan het oordeel van Gedeputeerde Staten der versohillende provinciën ontworpen De gemeentescholen waaraan openbaar lager on8erw js gegeven wordt worden voor elke provincie tibor den Koning Gedeputeerde Sinten gehoord gerangaohikt in eenc der zes navolgende klassen De eerste kUsse omvat alle scholen waar de jaarwedde het minimum van ƒ 700 niet te boven gaat de tweede klasse die waar dat minimum ƒ 800 de derde vierde vgfde en zesde klasse waar het ƒ 900 ƒ 1000 ƒ 1200 en ƒ 1400 bedraagt Bg de rangschikking wordt acht geslagen op lo de plaatselijke omstandigheden 2o den aard van het onderwijs en de leervakken en 3o het getal der lohoolgaande kinderen en de tnlrijkheid d r klassen Het minimum der vaste jaarwedden van de hulponderwgzera met hoofdakte krachtens art 24 der wet aan de school verbonden is voor de scholen der twee eerste klassen f 600 voor der derde en vierde ƒ 700 en ƒ 800 voor die der vijfde en zesde klassen ƒ 1000 Dat van de andere hulponderwijzers bedraagt van ƒ 400 tot ƒ 600 van de tweede klasse of met verhooging van ƒ 60 voor driejarigen en van ƒ 100 voor vijQarigen diensttijd terwgl zij die den hoofdonderwgzersrang bezitten ƒ 100 daarenboven zullen genietem De Gottverneur vnn Atjeh heeft het volgende gemeld KoUa Sttdja 31 Deo Gezondheidstoeatand ageerende kolonnes gunstig herhaaldelijk hevigen regen op sawahs bg Anagaloeëng van zeven tot twaalf oentimei water Waterstand Atjeh rivier gewoon benteng missigi Lampong geslecht terrein wordt nog steeds opengekapt Voornemens om beuling nabg OlehKarang te nemen onmogelgk gebleken door toestand sawahs die zelfs voor infanterie onoegaDkelqk waiea Onder geleide van Toekoe Baid kwamen gistètëtt te Itolta Raüljï Toefcoe Imau SiVow onder ludrnpoeri en Toekoe Iman Lamili die gezamenlijk met Toekoo Biutang en Toekoe Din over ludrapoeri zes missigils gezag voert Kotttt Radja 2 Jan liet regent dagelijks hevig bivaks Anaguloeng Moutassik wrst en Lambaroe overstroomd beide eerste op 31 Deo ontruimd troepen gehuisvest in hooger versterking en noodbivak Gezoudlieidstoestond ageerende kolounes gunstig terrein rondom Kotla Eadja gedeeltelijk overstroomd water sedert heden oohteud sterk vallende regen blijft aanhouden Gisteren werd te Ut echt de instelling tot opleiding van pleegzusters verbonden met een kinderziekenhuis geopend B rstgenoeinde instelling dient tot opleiding van beschaafde Protestantsche vrouwen tot pleegzustprs die op aanvrage tegen eene aan de instelling iil e keercu g eldelijke vergoeding ter verpleging van lijders aan huis of iu ziekeniurichtingen worden uitgezonden De opleiding is theoretisch en practisch aan het ziekbed in de stichting en eventueel iu andere zieken inrichtingen Het onderwijs omvat van de natuureu geneeskundige wetenschappen zooveel als noodig is voor de vorming van pleegzusters en loopt over twee jiren Het wordt gegeven in de stichting Joor een of niecc docenten De adspiraut pleegzusler moet minstens 21 jaar oud zijn en voldoend onderwijs meer uitgebreid lager hebbén genoten Voor inwoning verpleging eu omicrwys wo rdt ƒ 100 betaald voor het eerste kw irt iiil en die som vermindert elk kwartaal met ƒ 10 Na het geregeld doorloopen vnn den tweejarigen cursus wordt de idspiraiit pleegzuster toegtlhtea tot het afleggen van proeven harer bekwaamheid voor eene jury van drie geneeskundigen die haar na voldoend afeelegd examen een diploma als pleegzuster uitreikt Dit diploma wordt alle twee jureu door het Bestuur geviseerd llecft de pleegznster het difloma verworven en verbindt zij zicli tot verpleging van lijder in de stichting aan huis en in ziekéninrichtingen vlolgens aanwijzing van de directrice dau geniet zij kd looze inwoning eu verpleging in de stichting eu wtvfingt na aldaar op dezen vo t twee jaar als plilgzuster te zijn werkzaam geweest daarenboven één jaargeld van ƒ 160 gedurende de vijf volgende jaren ddarna ordt het jaargeld zoo mogelijk op f 260 cbrac it voor verdere dienstjaren behoudt het Bestuur zich voor zoo mogelijk eene gepaste verbojsgiag iu het bednig van het jaargeld te brengen De pleegzitsters ter verzorging van lijders uitgezonden nemen daarvoor geeue betaling aan eu stellen eventueele geschenken in geld terstond bij haar terugkeer iu de stichting aan de directrice ter hand Omtrent de opneming van patiënten blijkt uit de vastgestelde bepalingen o n het volgende opgenomen worden de lijders tegen betaling of bij uitzondering kosteloos aanvankelgk slechts kiudcreu niet bene len de drie jaren De geneesheer det Amalia stichting beoordeelt of de aard der ziekte de opneming van ren lijder toelaat Daarbij wordt eene verklaring gevorderd van deu geneesheer die dtn lijder in behandeling heeft en vooruitbetaling van het verpleeggeld vooreen maand welke vooruil bel aling bij verder verblijf steeds bij het begin van iedere volgende maand wordt vernieuwd Het verpleeggeld wordt per dag berekentl en bedraagt 75 cent Als directrice treedt mej Maria E Beet op als geneesheerdocent dr G P Weaselink adsiiiteBt bij de medische kliniek en privaat docent aan de rijksuniversiteit alhier D Te Amsterdam is Zaterdagavond omstreeks 8 ure een zware brand uitgebroken in de stoomdrukkerij van gebroeders Binger in de WarmoesstraUt bij de Pijlsteeg De Brandweer was spoedig met eene groote macht op het terrein aanwezig doch het was moeielgk water te geven De vlammen deelden zich ook aan een aangrenzend perceel mede dat echter door groote krachtsinspanning is gespaard gebleven Het gebouw waarin de drukkerij was gevestigd is geheel uitgebrand Duizeuden toeschouwers waren op de been Te Ëlburg een gemeente van nog geen 3000 zielen waar men hoofdelijke omslagen en gemeeute opcenten alleen van hooreu zeggen kent bestaat naast allerlei rgke instellingen van liefdadigheid een eigenaardig fonds dat foor 60 i 70 jaren door zekere juffrouw Marretje Courage is gesticht Deze dame liet ƒ 12 000 na waarvan zg de rente bestemde tot ondersteuning van Elburgsche fatsoenlijke behoeftigeu onder uitdrukkelijke voorwaarde dat s renten of inkomsten elk jaar bij het kapitaal moeten worden gevoegd Dit fonds dat door vier curatoren met nauwgezetheid wordt behv erd is bovendien zeer vergroot door de vermeerderde waarde van landerijen welke er voor zijn oaugekocht Wanneer het zoo voortgaat kan het wel gebeuren dat sueoetsievelijkhet grondbezit van de geheele gemeente Ëlburg totden eigendom van dat fonds zal behooieu Overhonderd jaren is bg voortdurende ordelijke administratie te verwachten dat al de ingezetenen vanElburg uit dat fond verpleegd kunnen worden over tweehonderd jaren zeker ff Ct Het reizend publiek is hoogelijk ingenomen met de verlichting door gas van de rgtuigen op de spoorwegen die dezen winter algemeen is ingevoerd Al men dan ook thans op ren donkeren avond een reisje per spoor maakt bg het belder brandend gaslicht en men denkt aan die ongezellige duistere oliepitten van voorheen dan dringt zich onwillekeurig een gevoel van dankbaarheid op aan de spoorwegbesturen voor de voortvarendheid waarmede zg deze nieuwe en nuttige uitvinding hebbeu in toepassing gebracht Om misverstand te voorkomen geve men er welacht op dat het bovenstaande geen betrekking heeft op Nederland maar op de kolonie Victoria ia AUSTBALIE N R Ct Door A Nerbit van Londen i eene papiersoort gefabriceerd die het vervalscheii van het daarop geschrevene zoo goed Is onmogelijk maakt Bg het bezigen van alle tot heden bekende middelen om gesehreveu schrift te verwgderen neemt het geheele blad onmiddellgk eene sterks hooge kleursveraiidering aan toodnt men dadelijk ziet dat het papier iu hauden van een vervalscher is geweest Namens de Gelilersche Maatschappij van Land bouw is aan een commissie uit haar midden opgedmgen het onderzoek naar de meest doelmatige wyie vun iarichting der veestalfen in Gelderland De commissie heeft nu te dim einde een prgsvraag uilgeschreven voor het beste ontwerp van een veestal enz Voor bet best gekeurde antwoord wurilt de groote gouden medaille der Muatschappq uitgeloofd Inlichtiugeu cuz bij deu secretaris ilct commissie den heer L Broeksmn te Wageuingeu Dat de goede luim vnn onzen verdienatelijkeo eersten komiek deu heer Albregt ondank de pijnlijke operatién nu eu dan ondergaan hem niet verlaten heeft biwgst het volgende Men weet dut bij ontstekin u in den slokdarm deze door de doctoren met ren lange balein gesondeerd wordt welnu na een dezer operatién verzekerde de professor den heer Albregt dat alles beter ging an voor de toekomst niets voor zijn stem te vreezen w IS Zon dat het geval w ire antwoordde de tooneelspeler zou ik in Godsuaam al dcgeutlikker aan de kost zien te komen Een herbergier tuwchea Dokkam en liceuwanlen heeft een 80 tal ziWeren labaksdoozm eu andere voorwerpen in pand voor schuld di msereiuleela gP het gs aangegaan is Het Wag ffeekbl wekt de kerkeradeu op van het recht dat de nieuwe onderwgswet geeft om op de openbare scholen godsdienstonderwijs te geven een vHjiig gebruik te maken Beter een half ei of zelfs een kwart ei dan een lerge dop Ook is het geenszins waar dat men daardoor aan dr betrokken autoriteiten den indruk geelt met de nieuwe wet vrede te hebbeu onze oppositie tegen die wet zul er niets door verminJeren We moeten in deze de Boomschcn navolgen die nemen wat hun geboden wordt om alzoo te krijgen wat ze mrenen dat hun recht is Neem de wereld zooals ze is om voor zooveel u doenlijk is haar allengs te vormen naar uw ideaal Wie zoo placht een groot man te zeggen door een muur wil gebruikt daartoe niet zijn hoofd want dan stoot hg zich een buil en t baat niet maar een spijker om allengs da voegen los te maken En krg gt men dan Zoo doende ééa steen er uit dan volgen de overige steenec van zelf Te Bröoklyu werden op de marinewerf onlang iroeven genomen om na te gaan in hoever petroeum in plaats van steenkolen als brandstof gebruikt zou kunnen worden Met zeer geringe kosten werd een geduchte hittegraad men schatte dien op 6000 gemakkelgk verkregen waardoor ijzer in 10 minuten tot smelten werd gebracht wat anders 2 uren aanhoudt en glas in 2 in plaats van in 16 uren Men nam bij deze proeven ruwe petroleum en vermengde die met pek deed het mengsel in een vat en bracht dit alsdan door middel van een straal oververhitten stoom in den reeds ontstoken smeltoven waar het mengsel gevoed door het in den atoom bevatte en daarmede ingevoerde zaïustofgas spoedig en zeer krachtig brandde Van het nationaal huldeblijk H M de Koningin aan te bieden en bestaande uit een rm re halssnoer en broche vnn diamanten ttyle ne grecque zijn bg de heeren Alexandre Co te Amsterdam photographieën weHc blijven hangen of van den toren taimelcn en in den val verpletterd worden Toch zijn er altijd eenige onder het reisgezelschap die met meer voorzichtigheid te werk gaan Dezen komen dikwgls onbeschadigd op het draadwerk terecht en turen uren lang verwonderd in deu lichtgloed als aan de plek geketend Welk een weemoedig schouwspel bij het aanbreken van den dag I Daar liggen zwaluweu met geopenden snavel lijsters vlasvinken kieviten en andere kleinere zangvogel doch ook grootere al ooievaars wilde eenden en ganzen En behalve zij die hier onmiddelyk den dood vonden zijn er nog tal van trekvogel die slechts in het voorbijgaan met de vleugels tegen dt i toren slaan eene lichte wond oploopen doch eeuigen v d later neervallen en dan meest altijd omkomen Vele menschon lieklage zich dat ze de morgens bg t wakker worden eene groote belemmering gevoelen in de bronches een zeker gevoel van benauwdheid iu het achterste gedeelte von de keel veroorzaakt door min of meer dikke slijmdeeltjes Mea wendt dau dikwijls heftige pogingen aan om ze kwijt te geraken waarvan hoesten en som misselijkheid dan dikwglt het gevolg is terwijl uiec er menigmaal eerst na veel moeite en eenige uren van onpasselijkheid in slaagt om de stoQes te verwgderen die de ademhaling belemmeren Allen die aan deze onaaogename kwaal lijden bewijst men een waarachligen dienst door hun t middel aan te wg rn om er vau verlost Ie worden Dit middel is nu de teer waarvan het gebruik zoo heilzaam werkt op alle aandoeningen van dr broncbes Het is voldoende om bij eiken maaltijd twee drie kapsules te nemen om spoedig een gevoel van verlichting te krggen dat men dikwijls of vergeefs zocht in een menigte zeer samengestelde eu dure geneesmiddelen Tweemaal van de twaalf gevalleu zal dat gevoel van onpasselgkheid des morgen geheel verdwijnen wanneer men geregeld ge durende eeuigen tijd de teerkapsules gebruikt Het is genoeg om te herinneren dat elke flacon zestig teerkapsules bevat om de goedkoopte van dit geneesmiddel te bewijzen Deze behandeling kost den geriugen prijs van zes a ac ht centeu daags Heeft dit geneesmiddel door zijn verbazend succes en debiet tairgke namaakscis in het leveu geroepen de heer Ouyot kan echter alleen instaan voor de goede werking d kapsules iu die flaeons op wier etti uette zgiie bandteekeniogtn drie kleuren gedrukt is welke flacons in ile meeste apotheken te verkrijgen zgn Burgerlijke Stand OEBOBËN 14 Febr Adrians Wilhel mins ouders J na den Berg en V Nieawlind Mina Elizabl ih ondera C Batter en A M Lafeber 13 Godetridas Conielis oudera D J Maakainp en S de Joofr Coroelia oud en A Dekker en F Meger Hendrik Jaculi Willem onde r H 3 VV Huber eo A Schraagen l t Jofaaoaa Cornell a ouders U W Zaïidgk eo C J Bntting ïerritje ondt ra G Veenendaal en C de Heer BastiaRDtje ooders i f ao E en S Verhoelf Wilbelmina Adrians ouders NV dea Edel en A H vnn der Klein 17 Louisa Corolina oadej s C J de Gidts en L C Heron OVERLF DEN 14 Febr J H C de Rot te 14 j 9 m 16 D K Sas 10 m M de Mol wed A Slkdrccbt 32 1 van der Kleg 2j S M Bougert Sj 1 G Koster S j ADVERTENTIEïff Bevallen van eeu Zoon A HUBER ScHiiAjiQK r Gouda 15 Februari 1879 ♦ Bevallen van een Meisje L O Dï GIDTS HÉEON Gouda 17 Febr 1879 Voor de vele en hartelijke bewezen van deelneming in ons verlies betuigen we oprechten dank P J BELLAART G J BELLAART KoETBKOEVEE Goada 14 Februari 1879 3 E VAN DONGEN BOLDING Sb en Echtgeuoote en J E van DONGEN BOLDING Ju en Echtgenoote betuigen hunnen oprechten dank ook namens hunne wederzijdsohe betrekkingen voor de talrijke bewjjzen van deelneming hun zoo van hier als van elders op 7 en 5 Februari 1 1 toegebracht Gouda 17 Februari 1879 Sociëteit OfVS GÉNOEGEIV Commissarissen der Sociëteit One Genoegen brengen ter kennisse van HH Leden ingevolge Art 30 van het Reglement dat b gelegenheid vau de 5de Abonnements Tooneelvoorstelling op DONDERDAG den 20n FEBRUARI 1879 de HOCIETEIT van ƒ des avonds ZES UUBml GESLOTEN xijn Namens Commissarissen Mr P J SNEL President E JAGER Séerelarit Gouda 18 Februari 1879 Een BV IGERMEISJE P Q niet beneden de 25 jaar toi HULP in de HUISHOUDING Een bnrgerpot ku unende koken is vereischte Adres franco onöcr N 226 aan het Bnreaa dezer Courant Dagiueisje TERSTOND GEVRAAGD een MEISJE van 12 £ k 15 jarigen leeitgd voor Boodschappen en Kleine Diensten Adres in persoon Peperstraat K 686 tn chen 12 en 2 are Iaohine mmm a 2 Ct per el bestaat gelegenheid tot het NAAIEN van BELEGSELS STROOKENenz alsmede van alles wat tot dit vak behoort Mede gelegenheid tot plaatsing van meisjes ter opleiding in het linnen en woUenaaien ZEÜGSTIIAAT N 41 Oouda Oosthaven B n 14 beveelt ïich beleefd aan tot het vervaardigen van Zeer Fijn UITGEVOERDE LEVENSGROOTE OFENSAHEVEEFAOIÏÏNS bg inschrijving van de Brug over de Gouwe te Bosboop BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Boskoop zjjn van voornemen op WOENSDAG den 26 FEBRUARI s des middags te 12 nre iu het Logement van J J VAN DEtt BIE aldaar bij inschrgving te VERPACHTEN het recht om de brnggelden die aan de brug over de Gouwe binnen deze Gemeente gpïnd worden te gaderen van af 15 Maart a s tot den 31 December 1881 De opbrengst in de laatste 5 jaren was als volgt 1874 3429 1875 3232 1876 3348 1877 3541 en 1878 3641 De voorwaarden van Verpaehtjng liggmvan af heden des voormiddags van 10 12 nre ter IcEing ter Secretarie te Boskoop alwaar terens nadere inlichtingen te bekomen zgn Boskoop 14 Februari 1879 Burgeipieester en Wethouders voornoemd De Burgemeetter D BAEEEB Vi Secretarii N J BCBOORBU i