Goudsche Courant, vrijdag 21 februari 1879

Vrijdag 21 Febnarl 1879 Ni 2260 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlenticbiad voor Gouda en OnislreiieD Spijsverterend verslerki nd on hoortsverdrijvend een ioul met yzer veroonioUigd en met do Kinu verinonKd tirmi het zekerst en krachtigst geneesmiddel togen Kloedugebrelf Bloedarmoi de ijehrek aan hrncMfn aandoeningen der maag jTniname hersfeiltngen geiolq Sociëteit ONS GENOEGEN fiJMe oorstenmgiioi liet Abomemesit DOOK DB Yeeeeniging Ml M DERLAPSCB TOOIEL Donderdag 20 Februari 1879 DRAMA in vgf Bedrflven van Victombn Sakdou vertaald door J H Rössing Wegens de uitgebreidheid van het stuk den aanvang tne 7 ure Eerste Rang voor HH Laden hunno Dames en Kinderen ƒ 1 10 per persoon Het Bureau tot het bespreken der plaatsen is geopend DONDEEDAG 20 FEBRUARI van 10 tot 3 ure P Voor de loting van HH Inteekenaren enz zie men de programma s UIT DE HAND TE KOOP Het fraai gelegen en goed onderhouden HÜIS met ERVE staande aan den Langen Tiendeweg hoek Houtmansgracht wijk D 44 te Gouda bevattende 6 Kamers Keuken Kelder Zolder Vliering henevens Open Plaats enz Een gedeelte der Koopsom kan als Eerste Hypotheek op het pand gevestigd blijven Adres Lange Tiendeweg D 44 Wordt gevraagd de naaste pr s Ji contant franco tGraven hage te leveren volgens nader aan te vragen monsters van 210 Halfstam PEEBEBOOMMN ondergeënte in vijf soorten als 70 SAFFRAAN 70 TROSJES 30 KLEI 20 WILDE GIEZEMAN en 20 LOÜWTJESPEEREN voorts 25 STICHTSCHE BELLEFLEURS 240 ZWARTE BESSENSTRUIKEN 280 vgf voet hooge PRUIMEN TÜNNEBOERS 2400 TOPPERS ELZEN BESSEN PRUIMEN en ELZEN afzonderlijk op te geven Brieven franco lett A B bü den Boekhandelaar W A BESCHOOR Firma 8 van VïLZïN 3b Lange Poten te s Gravenhage Een groot huis aan de Ruhr dat reeds belangrijke zaken in Holland doet wenscht de zaken nit te breiden en zoekt AGENTEN in diverse plaatsen Men gelieve in franco brieven te vermelden voor welke plaatsen men speciaal wenscht te werken Amsterdam is uitgesloten Adres lett B B H bg den Boekhandelaar J S DB HAAS Paleisstraat 14 Amsterdam aUI A LAROCHE van KRAEPELIEK en HOLH Apothekers te Zeist De eeniire aVIBIA LAROCUE welke door de Red van de geneesk Conr aan HH Geneeskundicen is aaubevolcn tegen algemeene zwakte gebrek aan eetlust slechte spijsvertering ïenuwziekte in het tijdperk der herstelling na zware liekte of kraambed koorts en hare gevolgen IJzerhoudende Quina Lai oche tegen bleekzncht teringachtigheid groote zwakte bloedarmoede etc Prijs ƒ 1 90 per flacon bij den Heer Apotheker C Thim te Gouda Sigaren Fakriek VAir N POETIELJE De Magazijnen te ROTTERDAM Hoogstraat 335 nabjj Hotel St Ldcas Vischsteeg 4 nabg de Wjjnstraat zyn ruim voorzien van alle soorten PROEFKISTJES franco fesgen Rembours HEEREN WINKELIERS en SLIJTERS worden uit deze Magazijnen fot fabriekspr zen bediend KLOKKEN en MÜZIEK SPBELWERKEN kunnen accuraat in orde gebracht worden ook in geval deze in handen van onervarenen mogen zijn geweest Tevens biedt ondergeteekeijde zich aan tot het OPWINDEN en voortdurend onderhouden van alle Uurwerken üEd Dv Dienaar H S J ZIELHORST Horlogiemaker ZEUGSTRAAT N 41 Openbare vrijwillige verkoopiiig De veiling De afslag 1879 r 1 114 Maart op VnjdagU j j beide dagen des Toormiddags ten 11 ure in het Lokaal voor publieke verkoopingen aan den Oostsingel ie Rotterdam ten overstaan van den Notaris A N MOLENAAD te Waddinxveen van ruim 100 Hectaren uitmuntende goede jinlangs drooggemaakte en geheel verkaveld liggende 11 met de daarop gebouwde 2 zeer solide en verdere getimmerten alles aan een blok gelegen in den PJtINS ALEXAKDEB polder nabij het dorp binnen de Gemeente Nieuwerherk aan den IJsel zijnde kavels 15 16 17 18 en 19 van dien polder De orde van veiling en combinatiën zal worden opgegeven ia Catalogussen welke verkrijgbaar zullen zijn ten kantore van de Notarissen ACHTERBERG te Capelle op d IJeel ROBBEMOND te Harmeien en MOLENAAR voornoemd alwaar ook alle verdere information te verkrijgen z n SPOOBfiAAN GOUDA S GRAVENHAGE De Notaris J A van den BROEK te Zoetermeer zal namens de Directie der Nederl Rhijnspoorweg Mu op WOENSDAG 26 FEBRUARI 1879 s voormiddags 11 ure in het Kofflehnis van M H BEGEER te ZoeUrmeer in het openbaar verpachten 49 perceelen ORAS en BOUWGROND gelegen langs de Spoorbaan Gouda s Gravenhage Voor één en drie jaren zooals hg alom verspreide biljetten breeder is omscjireven Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen DE GOUDSCHE GLA2EN of de beschr ving der beroedide geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartonteekeningen enz waarby is toegevoegd een afzonderlek levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth OOOB CHRIS nAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prijs 8o Centen Slijmen Maagplllen Deze FILLSN die sinds vele jaren met het beste gevolg tegen de slijm en ali maagVörSterkend gebnnkt worden door hare verding de spijsvertering zeer bevorderen byionder gwd tegen de gal en zeer zacht laxerend zgn zijn tegen S g ent het daoq e met berigt van het gebruik vèikrijgbaar b de navolgend Hceren te Amsterdam M Clébag Co jDroog Heilige weg D 321 lili iswijk S V d Krants Bommel Zalt 3 r d Vegte Delft E Wilschut Delfshaven J B Wcsterhoff Deventer Gebrtoed Tira in Dordrecht H J Gi tay Guudn L Schenk op de Hoogstraat Gravenhnge J Visser Zoon in de Spuistraat Garinohem B J B Bosch firma I P Lasonder Haastrecht K Oosterling Leijden J T Terbut gh Haarltmmerstraat L kkerkerk A den Qadsten Linschoten B Kruithof Rotterdam r Santen Kolff korte Uoofdaleeg Stoiwijk Wed A Zpjderlaan Schiedam Wed A H Kombouti ïiel A J Fnnssen Utrecht Alteon roon Steenweg over de Doakeratf 312 Zevenhuizen A Prins De SLIJM en MAAGPILLEN bereid volgens het echte recept ijn door mij te Gouda alleen en uitsluitend lerkrijgbaar gesteld bg den heer L SCHENK op de Hoogstraat LET WEL Om elk doosje der echte en sints onheugelgka NATIONALE BELOOHINO Van fr 16 600 l ri gU GOUDEN MEDAILLE ran hel kraambed enz FABitRIi kSMERK QEnrpONiLni Ti PAfllJB 23 RUe 0BOUOT KN IH ALLS OOEDB APOTHIMM Te Gouda l ij Zeldenrijk drogist QonDA Dbuk VAN A Bbinkuah jaren gebroikle SLIJM en MAAGPILLEN ia een biljet voorzien met de bandteekening van J J SCHREUDER apotheker welke bandteekening zich ook bevindt op het zegellak waarmede het dooaje verzegeld is Men t liere daar ire attent op te zgn en zieh te wachten foor het gebruik van een namaaksel dat men traoht io omloop t brengen KENNISGEVING BURGEMEESTER au WKIHOUDEUS vuuGouda Gelet op het besluit van Heereu Gedeputeerde Staten d r proviuoie Znid Uollud viu den 23u December 187 No i frov blad Ho 85 Brengen ter algemetue kennis dat de HEItlJK der Uaten eo Oewigtea dit jaar zid plaste hebbeu van deu 3n Haart tot deu 4u April uanstauude op alle Werkdageu behalve Donderdag eu Zaterdag van dee voormiddags ï tot des uiiuuddjgs 3 i in eeu daartoe lugerigt lokaal uau fk u GroeueAeg naast de Optnbare J urferschool en dut de letter N in den gewoueu drukvorm tchuiu gesteld bestemd ie tot goedkeuriugsinerk zoowel vau deu IJK als van deu UEBUK Op verzoek tau deil IJker Chil vuii dienst te Rotterdam wordt den belunghebU udtu medegtj deeld dat tot regeling der werkzaamhcJcu denavolgende dageu zju aaugewcieu Wijk A B en C 3 4 5 eu 7 Haarl K D en E 1 U en 12 F eu O 14 eu 17 e H I ea K 18 IV en 21 L M M Il O U 25 26 eu 28 r F Q R S eu T 31 Maart eu 1 2 en 4 Jpril Wordend de belanj kebbeuden toorts herinnerd o det ig verpligt I u kunne Muleu eu Gewigteu behoorlijk schouugeinaaki by deu Uker lydeiis eyu mbiyr in de geiueeule tot hel oudtrguau t m deu Hcrgk ie bezurgeu t dut zg die zulks reniiimeu of daarin verhiuderil worden voormelde Maten eu Uewigleu vóór diu In Ocioier oog uu den IJker ivr Suudjilaate na tiet mksutoor weiroiider deze gemeeute buhourt llotterdam ter Hei IJking moeteu aanbicdru c dal ua het eiudigeu vau deu termgu vau deu HerIJk het gebrnikeu of voorhandeu hebben tan Maleu eu Gewigteu niet vuorzieu vau de vercischte stempelmerken volgeus art 29 der Wet vau den 7u April 1 6 SiaaUUad No 57 verbodeuen strafbaar is d ilat gten andere gewigteu mogen bestaan danvan 60 26 20 10 5 2 en 1 Kilogram Pond 6 2 eu I Hektogram Ous 6 2 eu 1 Dekagram QjaoA en 6 2 en 1 Gram Wigije t dat voorwerpen waaraan 1 weltelgke benaming of de waarde ontbreekt uiet gegkt werden dut de IJk en de Hergk kosteloos geschieileii g dal voorwerpen uiet aan de voorschriften voldoende nut eeu afkeuringAuerk geelempeld worden eu il dat de niet juist bemnden Gewiflen wanneer zg vour justeriug vatbaar zgn zonder buitengewone herstilliug te behoeven door de Ijkers Of rioek tan de ielangkebbmden gejusteerd wordeu uaar het by art 4 vau het koniukigk beeluit van den ISu October 1869 StauUblad No 160 vastgesteld tarief beilragende VOOR IJZEREN GEWIOTEN van 60 en 26 Kilogram 20 Ceute 20 en 10 10 5 2 en 1 6 VOOR KOPEREN OEWIGTEN bestemd mor geiooon gebruik vau 1 Kilogram eu daar benedeu 6 cents boven het Kilogram het dubbele van het bedrag t welk voor IJzeren Gewigteu dei zelfde zwaarie bepaald is bestemd toor fjnere tctginge van 1 Kilogram eu daarbeuedeu 10 oente boven het Kilogram het drievoud van het bedrag hetwt lk voor IJzeren Gewigteu der zelfde zwaarte bepn l l is Dientengevolge wordeu de iugeieteuen aaugemaaud om zich op bovengenoemde dageu te vervoegen aan liet lokaal voor deu Hergk beatemd ten einde voor ie komen de ouoaugeuame gevolgeu die bij verzuim daarvan voor hen zouden oulstaau Oouda den 18 February 1879 Burgemeester eu Wethouders voornoemd VAN BERÖEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter al emeene kennia dat geregeld eiken Vrijdag des voormiddags ten 8 uur in het Gu stfaui3 gelege lieid zal bestaan om zich kosteloos te doen iaeuten eu herinenten Oouda deu 20u Febru ri 1871 Burgemeester eu WethoudfH voornoemd VAN BERGESr IJZENDOORN De Seoraaris BROUWER BUITENLAND Kulleiilaiidsch Overzicht In de Fransohe Kamer ia thans ook door de rrgeeriuK verklaard dat de derttchleu omtrrut de onveiligheid te Parijs sterk ziju erdreven eu bijzondere maalregeleb vau voorzorg n genomen Verder is de zaak ter spr ike gekomen au het erediel dujr de s ad Parijs verl eud tot oiidifsieuuiiig van terugkeerrnde veroutdeelileu De regetring heeft de beilui lin van dien inaairrgi I verdedigd en gezegd dat ook zg ten dergelijk credirt 7al vragln Dit is bg tvijze vau politiezorg zeer wel te vi r4edif en E u groot aautul vau de terugket reiide td uiet oiiiniddcllgk weder eeu bestiMii viudru en i b rei eeriug kju wtl iiit t auders dan dairaau de aiid icht wijden Oiimiddellgk liet eveuwt l de iui ii ter er op volgen dat het bealait vau din giinaetieroad ou ettig waa eu dour de regttriiig z ju worèen vernietigd Op deu raad heeft zeker deze RM lr cel i een aaiigeuameu iodmk gemaakt ra sommigen venekeieu dat der iadsleden iiuu oulsl ig zulhn ueuicii Hedeu zal in de Kamer eeu aanvang worden gemiuikt met de discuesie over het amnestie ontwerp de Uegeering eu de meenlerheid zgn hel op éln punt na geheel eeus bel kau nog tot levendige tooueeleu komen daar de uiterste linkerzijde ontevreden is en de reehterzyde alles zid doen om het vunr aan le bhizeu Ook de President der Republiek heeft evenals de presideut der Kuiuer aangespoord tol genialigdlieid en wel by de ontvangst van de kiten vau dtn Algeineeuen Raad en van ilen Gemeenteraad van Purga llier is zulk eeu waarschuwing volstrekt uiet ovtrbodig Grévy herinnerde er aau dat de Republitk reeds drieuiaul V ruii elukt was en dat men haar thans moest zien le U houden lu overeeiistemniiug met de houding v tu Uainbetta is ook de Uépubliuue FMni aise bed urdir gcwordm Ouder de leden van di u Duiucheii Rijksdag is groote beroering over een voorstel der regei riiig om vergunning le geven lot inhichtenisneiuuig vnii de afgevaardigden Fritzi cheii llassehn tiin op roiid d tt deze uiittcgeustuande liuiiue uitzetting uit Bt rlijn ia dezen Hijksilag zyu vtiseheneu Het voorstel zal denkelyk met groote tneenlrrheid wordeu verwo pcn In de zittiug op 18 di zer d ior den Rijksdag gehoudeu is lot t v teilen vice president gekozen bij berste ntiiiiig de prins Hoheulohe Laugenburg Tol bestrijdiu van den aangekondigdeii terugkeer tot de besohermenile handelspolitiek voiint zich in den Duiischeu Ryksdng een groep die den vrgeu handel voorslaat en mi t kruoht zal verdedigen Eeu der leden is reeds bezig eeu programma vast te stellen volgens hetwelk ineu handelen zal Aan het hoofd van die groep staat de afgevaardigde Delbrück wiens grondige kennis van fiuuuciezakeu meermalen is gebleken Onmogelijk is hi t niet dat iet den voorstanders au vryiu handel uog gdukken aal Duilschlaud te be reu voor witten die de oorzaak der algemeene malaise zoeken weg te nemen door middilen die reeds zou lang birki n oiipriiolisch ja zelfs nadeelig te zü i en die hot kwaad dus ouvcrmydelijk zullen verergeren De Kanpsohe zaken zullen eerstdaags in het Eiigelschc Lagerhuis iiitvoirig bisproken orden Ddke huft ecu mulio iugtdieud waarbij wel de bereidwilligheid van bit Hnis wordt te keuueu gegeven om de Begeering middelen ie verschaffen om de nederlaag te wreken maar tevens de inval in het land der Zulus wordt afgekeurd Dat de Regeering de Knapoche z iken zeer ernstig opvat blijkt uit het outbie den v iii loril Nupicr die WHjrschijnlyk lot opperbevelhibliir v iii hit Kiiapsche kger zal wordeu benoemd Beac ijistïeld is ongesteld Onder de eigeua iriiig Eugelsche parlementaire gebruiken behoort ook dat zoo een der leden eeue verandering in eenig belangrijk punt der staatsregeling wil brengen hij jaar in jaar uit met het voorstel daartoe weder lerugkuint om de aandacht der openbare mieniiig op het onderwerp gevestigd te houden eu steeds de verhouding in aantal te blijven kennen tUBscheii de voor eu tegenstanders Niet zelden is het voorgekomen dat op dtze wijze langzamerhand voor eeu denkbeeld proselieten werden gewonnen eu dat eeiie iu deu aanvang kleine minderheid aangewassen is tot erne meerderheid Zoo kwam dan ook Vrijdag het lersche lid Meidon wederom voor don dag met de volgende moiie dat de beperking van hit kiesrecht in de boroughs in Ierland Vergeleken met het iu Engeland en Schotland bestaande kiesrecht eeu onderwerp is dat de onmiddellijke aan dacht van het parlement verdient met het oog op het vaslMellen vau eeue eerlijke en rechtvaardige gelijklaid ia het kiesrecht iu de drie landen Evenals retds vijf vorige keereu werd ook uu de motie verwurpin waarna bleek dat het ministerie uog over eeue aui meilirlijke meerderheid kau beschikken De liueralen eu Ieren die voor slemden telden 187 leden de meerderheid dk r regecriug 256 De woord voerders deier laatste vui Ueu vooral utiliteitsgruud n oau legen kct ïoorsul De heer Lewis zeide dat hel parlenieut niet albeu littea inoeet op holle fr izen doch op resultaten De gevolgen vau eeu ai brei rfnig vm hH inateelit iu Ierland ttmha n tr 4c UKicht aldaar in handen zou komen van de laagsti armste onwetcndsic door priesteis gedrilde klasse van lieden menscheii die met de huisdieren in stallen leven eu dat de inUoed der protestanlselie kiezer geheel zuu vtrdwg nen De oppositie bestreed deae beweringen op staatsrechtelijke en billijkheidsgroudeu Eerst gi lijke Khandeliug van illo drie de lauden zon werkelyk eeudrachl kuuneu doen out suau en een eiiule kunnen maken aan de billijke kl ichtcu van Ierland over achteruilzetting Z Ifs de TiMet lüe lu den laalslen lyd vooml in de Ifuitenluidselie politiek geheel en al ministerieel W IS scheidt zich in dtze zaak van de regeeriiig en lewitri dat de droom der home rulers eeu onafhaukelyk Ierland reeds lang zijne reden vau besla iu zou verloren hebben indien niet door eeu slicht ged icht slels l Ierland veeleer als kolonie dun als ilecl va i het ryk werd bestuurd De Ooileurijksehe minister president Siremayr heeft iu de Dinsdag gilionde i ziiiing van het Huis der Afgevaardigden leiklaartl dat de Regecriug met het oog op het dit jaar eindigende zittingiijdvak vau het Huis hu als baar pliolii bischouwde zorg le dragen BINNENLAND GOUDA 20 Februari 1879 In de eeislvolgendc vergadiring an het hier geïisligde DepurtLniiiit dtr Maatschofpij tot Kut van t Algemeen zul als spriker optreden de heer Mr Jao van Gigch advuciul ie s Gravenhage Gistereu werd alhier aanbesleed a het maken van