Goudsche Courant, vrijdag 21 februari 1879

blikken had de brand het geheele huis met den inhoud vernield Het vuur dreigde zich meê te deelen aan de naburige huizen waarvan de inwoners allen gevlucht waren uitgenomen een krankzinnige die verklaarde dal bij wilde sterven Slechts met groote moeite is men er in geslaagd hem ziju woning te doen verinleu De oo zaak van den braud is onbekend De schade ia zeer aanzienlijk en alcchts gedeelielgk verzekerd Laatste Berichten Rome 19 Febr Er i alhier eene vergadering gehouden tot het vormen van eene nieuwe conservalieve parlij die de katholieken wil doeu deelnemen aan de verkiezingen Berlijn 19 Febr Heden heeft de Bgkadag beraadslaagd over de aanvraag der Regeering tot verI volgittg van Frilsche en Hasselmann eu over hit voorstel van Rickert Lasker c a Na een langdurig debat is het voorste 1 Rickerl c a ora de vervolging te weigeren met bijna eenparige stemmen aangenomen Vergadering van den Gemeenteraad DI NSDAG 18 Fttirniri Tegenwoordig ele heer laii Berjfeii IJ iniIuorn veïort en al i ie leeleo uit eczuni i rd de tih KranrtiburiE eii de Itoltc De notiileo der vorige vergediring worden gelezeu en geil rcateeref Do vourzitter dtelt rtiede dnt door hh e rputeerde Stalen dezer proviucie ii poej ekeurd de verkoop van groeidennau de CrabilhstriiBt eu de ngzigiog eler lirgfootinK over 1878 otl6c tle Jiiftekomeo zijn e enige rerftl iieea der gesubsidieerde ina elliegen vnu wcMudigheid over 1878 deze orden gesteld in handen van ü en W co gebrulke hij tiet gemeeate Verttlag eo daarna bg de leden te doen ronelgaan ei ae miasite vnn de comenissie over tiet Borgerlijk Armbestuur verzoekende wijziging der begrootm over 1878 ttr visie ees Tooratel van de romoiiaaie over het museuio vnn oudheden vir oekeodo n ziging der begrooting over 1878 ter viste eene missive van Dr J W froon e den Bilt bedjokeude voor zijoe beeoeffliiig cd zich verder annbeveleode olif leo rappofi vi i ü ea W op het voorstel van eet lge raadsleden 0 0 eeoe eommüsie van bysiniid te bciioL ineii zij iicltteii dit veorloepig ongeraden en Isanncer liet blijki n oiocht Oud g te xyo itlhta It en W Jneroialrciit ccn voorstel indieoeiij trr visie een voorstel van R en W tat veijziging der begrootiogvoor 1879 teu einds de daarop gebrachte post 550O totaaabouw van een otruvee brug over de Mmderbroederateegaan de Haven ml een oorJeelig saldo der rekening vau 1878 alsaa ta brragro nf fliifm Ier visie een odrea v a bet R C Kerkbestnar vaa onze lieve vriuvie Hemelvaart veneoelevDde de buitendeuren eler nieuwe kerk naar biDneo te doen ojtenslaan uorelt gesteld in handen vaa B eo W ter fine van bericht en raad eene miaatva van de comniigsie over bet museum vsa oud bedea berichtefide dat do gewezen eoneierge ook werkzaam waa als euÉtaa en expUcator tan het muaaam elat het daaroco wen achelyk 18 voor die betrekking een bcsehaard meoseh minatens eene vreemde taal kunnende spreken vrij vau drankgebruik eo die geene jonge klwleren ten zijoe laste heeft te benoeiMtl voorstellende met bedoelde commissie in overleg te trodieo en zoo mogelijk de voardracht nan bedoelde commissieop te dragen ter visie een adrea van nej C J F A Klej verzockeadc tegen 21 April eervol ontslag als holpoajerwyzeres aan de tweede armenschool ter visie Zestiea adressen als van Wed J van I eitnen geb vanAbloow W M van Zee Kiall C T IViedholf liotltrdam P Herstel ü Hoogeiidoorn X W Jaukiiegl F JansenB de Jong A van der Kleijn z 1 Knjgsiutfu P P vandor Meer C M Pnijk K van im Ring A Stam J Stroeve Amslrrdam en Joh Zijle nau erzoekcnde benoemd te wolden als concierge in Arti l egl ter visir een voorstel van ti en W om in de volgenelc vergadeiing over tu gaan tut du benoeming van eene stads vrocdvronw woidt goedgekeurd Aan de orde ia een voorstel tot wijzi ing der gemeentebegroeting dienst 1878 door toevoeging van pusten de heer Stravcr vraagt en verkrijgt inlichting daarna vrotdt het tilgcipffea go d ekeurd Rekening eu verantwoording der kamer van koophandel ea fabrieken diensl 187fi mede nlgeroecn goedgekeurd Verzoek van F li Schuiten om peoBlocii het ripport van n en W luidt dst dit voor geene inwilliging vatbaar is daarna wordt op het verzoek afwijzend beschikt Verzoek der Heeren de tries Itobbé en Kaptyn om 3 maanden uitstel voor het aanvaarden de r coiiBesaie tot aanleg eenei waterleiding alhier en om eenige wijzigingen te hrenjj i do voorwaarden voor die coucesaie e n voorstel vnur feiit W luidt om de verlangde wyzigingen op te nemen vSfiHI den afaland van terrein aan den hooge SchielAndscbeu zenM art 8j geheel te doen vervallen en dan op nieuw S maan uitstel te verleanen da heer Lugten vindt hierin bezwaar Si heer van Ilerson en de voorzitter in tegenoveigestelelen zin in stemming gebracht wordt het voorstel vau B en aangenomen mee 14 tegen 1 stem die van den heer Inglen Na machtiging om aan de genomen besluiten uitvoering te geven zonder resumptie eindigt de vergadering RantoMgereclit te Gouda Terechtzitting van Woensdag 19 Febr 1879 Kantonrechter Mr J H van MIEROP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Rolterilam VliJlOOEDEELU P van D arbeider wonende Ic Reeuwijk lot den onderlwuw eener dubbele basoulebrug en i het maken en stcUeu vou den igteron bovenbouw dier brug Ingeschreven werd voor den onderbouw door C P Vf Dessing ƒ 5678 Gebr J en W de Jong ƒ 49S0 G Luijendyk ƒ 4947 O J C Hoogendijk ƒ 4S50 V van Rooyeu Waddiuxveen ƒ 4B54 en H J Nederhorst ƒ 4443 Voor den bovenbouw door Geveke en Co Amslerd im ƒ 10630 H Cosijn Co Gouda 10145 de Jon k Co Oudewalcr ƒ 9930 D A Schreilen Leiden ƒ 9850 H Dalhuizen Kampen ƒ 8873 L J Enihovcn Co sHage ƒ 8440 Maatschappij IJ rg Prins van Oranje s Hage ƒ 7897 Alfonse Fredrix Luik ƒ 7750 en Penn en Bauduin Dordrecht ƒ 7500 Of de gunning zal phuits hebbeu zal later door ODs worden medegedeeld Het verslag over liit concert T n Dinsdagavond zijn wij genoodzaakt lot ten volgend or te bewaren De mnl Ct spreekt het bericht tegen dat H K XI Prinses Hendrik het voi langen zou hebben kent ftör gema ikl d at e fonteinen ais i ationaal huldeblijk ter gelegenheid van haar huwelijk niet ij en prins Hendrik niet znllm wolden opgericht Van zulk een verlangen is Ly iet hoofdoniilé niets bekend en hu ft H K H eerst Dinsdag kennis gekregen van hel rapport van de jury over do driü bekroonde ontwerpen In de werkplaatsen v iii den lieer C van Berkd alhier is een voorwerp vervaardigd d it di r urmiU ding waard is iil eiii brandk ist v iii ongewone 1 afmetingen De lioogie is 2 40 meter de breedte 2 m en ele diepte 1 ra naar ij vi riienien werd in Nedi Iaiid nog nimmer zulk een kolos de brandki st gerneakt De zwi arte is 4000 kilo s Doch niet alleen in grootte maar ook in bewerking nuiut dit stuk uit en bet slot b v is van geheel nieuwe vindingen moet als zeer ingenieus geruimd worden De brandkast is biistemd voor ceii kerk en der bezichtiging overwa ird Uit Oudewaler schrijft men ons Ten behoeve van de alhier beslaande bcivaarscliool zal e k Dinsdag 25 Pebr eene viiloliug worden gehouden Naar we vernemen zijn bij de comniiss e ruim 850 prijzen ingekomen en weiden o a 850 luteii a 50 ct het lot verkocht De uitreiking der prijzen zal zoo mogelijk nog op den dag der verlotii g plaats hebben in t De schoolspaarbank der openbare school te Oudewaler blijft gunstig werken In 1878 werd ingebraoht de som vaii ƒ 752 62 terwijl er ƒ 800 46 werd uitbetaald Het totaal van kapitaal en rente in de boekjes der leerlingen i enSl Dec 1878 ingeschreven bedroeg ƒ 1907 60 De administratie wordt gevoerd door den hoofdonderwijzer J Kiewiet de Jonge die de ingebrachte gelden den laatsten Zaterelag van elke maane ter Nutsspanrbank deponeert Hier staat het geld uit tegen 3 procent welke rente tweemalen sjaars in da boekjes der deelhebbers wordt bijgeschreven De viering van het 25jarig bestaan der Rederijkerskamer Borger Ie Oudewaler zal naar wij vernemen den 7u Maart e k plaats hebben in de Doelen aldaar In eene Vrijdag jl gehouden Vergadering van Stemgerechtigde Ingelanden van den Polder GrootKeulevaart gemeente Haastrecht is met algemeene Blemmen benoemd lot Secretaris Penningmeester de heer E Boere Dezer dagen is van wege Z M den Koning aan dr L R Baynen een zilveren theeservies met blad en koffiekan aangeboden als een bewijs van waardeeriug der lessen in de Nederlandsche taal en letterkunde door genoemden geleerde aan H M de Koningin gegeven Op verzoek van H M wordt dit onderricht thans weder voortgezet De Stichtsche Traraway mnatschappij van UlrechtZeisl zal in hel laatst van Maart a s in exploitatie komen De rails over de Calharynebrug worden in de volgende week gelegd Voor het concours met etraatlocomotieven hebben zich nu reeds een 80tal indostrieelen aangemeld onder welke uit Philadelphia eu Londen door tssschenkomst van hunne agenten Van officieele zijde wordt thans aan het ü D gemeld dat door de hoofdcommissie tot viering Tan de Unie van Utrecht op Zalardag 22 Februari c k te Utrecht in het Gebouw voor kunsten en wetenschappen eeno vergadering zal worden gehouden waarin o a zal worden gehandeld over de uitvoering van het plan lot feestelijke herdenking en monumentale vereeuwiging dezer voor het vaderland zoo gewichtige gebeurtenis Ofschoon de verschijning van de pest in een klein deel van het Russische rgk naar het oordeel der regeeriug nog geene aanleiding geeft tot het nemen van buitengewone maatregelen te minder oindal lie ziekte naar de jongste beriebien te 0ü deelen reeds veel verminderd schijnt uu door het Russische gnit vernement krachtige pogingen lot sluiting der kwaal genomen zijn ter vijl Duitschland en OostennjkHouganje gereed zijn om het doordringen der besmetting indien zij zich westwaarls mocht verspreiden met kracht teijea te gaan meent de ïsetieil indsehc regeeriii toch de oogen niet te mogen sluiten voor de mogelijkheid dat die ziekte in de leute op nieuw liet hoofd opsteekt en verder doordringt Ten einde in zoodanig geval gereed te ziju om met spoed zoo krachlige en ingrijpende maatregelen te kunnen nemen als door ele oiustandijfheden worden gevoideril ziju buitengewone wettelijke bepalingen noudig die de regeeriug ia staat stellen tert snel en krachlig hnnilrltu De wetten van 4 Dio 1872 en 28 M rnrt 1877 zijn elaarloe niet vuliloende Hit bij ite kamer iiigi kuiiien wels outwerp dal een tijihlijk karikter dr ugt strekt om aan de regeering ele macht te geien om zoo noodig soortgelijke inuatregelen te kunnen voorschrijven als de Duiische regeeriug thans ret ds aan ele grenzen van Rusland heeft loegepasl Art 1 luidt Bij het bi staan binnen uf buiten s lands eener besmettt lijke ziekte k in eloor ons in eloor eu vervoer van lompen gebruikle kleedingstukken oiigewassohen lijfen bcddegoeel oiibevierkie wol en haar huiden bontwerk en andere voor het overbrengen van besmetting vatbare voorwerpen verboeten worden en kunnen door ons bepalingen vastgestelel worden om treilt üiilsinetting en visitatie van personen en goeeteren het vervoer van p r3onen en fottteren en ele middelen zoo openbare als bijzondere waarmede dat vervoer gescliiedt een en ander onverminderd de bepalingen iler wet van 4 Deo 1872 De minisier van Juslilie vestigt de aandacht van beli ughibbenden op de bij de wet van 5 Juui 1878 SlaalMad No 90 voorgeschreven vernieuwing vmi ïdle op 1 Jan 1879 beslaanile hypothecaire inschrijvingen De aanvraig tot vt nie uwing moet geschieden door elen Kypolhecairen schuldeischer of door een derde namens hem De bevoegelheid lot vernieuwing staat gedurende twee jaren open en alléén voor tie in het jaar 1379 aangevraagde vernieuwingen worelt het door den schuldi ischer te beleden s ilaris van den hypotheekbewaarder met de helft verminderd Bij gebreke van tijdige vernieuwing houdt de hypothecaire inschrijving op van kracht Ie zijn K J Landzaat draaier bij de Rijnspoorwegniantschappij die in de vorige week voor het gerechiehof ie Amsterdam terecht stond beschuldigd van poging tot geweldd lelige aanranding op den Da dscheu Dijk Ie Utrechl is door dat hof vrygesproken B Igische bladen melden dat een 22 jnrig bediende van een te Gent vertoevend landbouwer uit Enkhuizen op den loop gegaan is met een waarde van ongeveer ƒ 6000 toebehoorende aan zija patroon Het geheele bedrag der giften bij den burgemesster van Amsterdam ingekomen ten behoeve der brhoeftigen in die gemeente bedraagt ƒ 30 955 98V8 welke som door tusschcnkomst van het burgeriylc armbestuur en de beiie Israëlitische armbesturen is uitgereikt geworden Staten Qeneraal Tweede Kameb Zitting van 18 Februari 1879 In deze zitting zijn de heeren van Aach vanWijck en Lieftinek beeedigd en toegelaten Onderanderen is ingekomen een ontwerp lot bet nemen Tan buitengewone maatregelen tot afwendinz vanbesmettelyke ziekten en wering barer uitbreiding en gevolgen Vrijdag ten 11 uur is aan de orde eenmotie van den heer van Kerkwijk ter zake van het waarborgkapilaal var de Munstersche spoorwegmaatschappij Het programma van de XXXVe algemeene vergadering der Geldersohe Maatschappij van Landbouw en van de door de afdeeling Nijmegen dier Maatschappij en der Nederlandsche Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde te houden tentoonslelingen harddraverijen enz te Nijmegen den 18 19 20 21 en 22 Juni 1879 is Tersohenen In de vergadering Tan het Hoofdbestuur der Maat aclappy tst nut der IsracUeteu iu Nederland Maandag te Amsterdam gehouden werd in plaats van wijlen mr A de Pinto tot voorzitter gekozen mr A Vf Jaoobsoa te Graveuhage D Iciesvereeniging Burgerplicht te Delfthaven heeft het volgende besluit genomen De kieavereeniging l irgerplioUl oTcrwegendedat het ondank ernstige pogingen uiet is mogengelukken een Bestuur samen te atellen en buileudien wegens het verminderd aantal leden het voortbestaan de Vereeuigiog niet mogelgk wdirdt geacht heeft beslo Q zich t obtbindea Men schrijft aan de Leidsche Ct Het bouwlanden ele tuinen zijn zeer nat want met den dooi istcrstoud de regen weer overvloedig gevallen Anderizou men met den veldarbeid begiitnen wurvoortoebercielselen gemaakt worden Ook op het weilandis wegens het water nog oiet red uit te richten u de boezem is hoog In de kassen van de kweekcrijeu komen de planten uiet iu bloei of de bloeieiiele uiet vooruit onderMd j Aan ele N Rolt Ct onüeenen wij hetstaand lijstje van gasprijzen Wij voegen er bevolking eler gemeenten op 1 Tnnuari 187 I Midelblburg 16000 1 j s Hertogeiibi ch 24800 16 tot Gouda 17200 14 ct i 11 ct Alkmaar 12600 12 ot I 11 o Eüllerdiun U2 600 j 10 ot t Maastricht 29500 Tilburg 26300 Breda 16400 den Haag 107 800 Delft 24900 Schiedam 22300 Zulfen 14000 Deventer 18900 Kampen 17200 Sneek 10000 Hiarlem 3 600 Arnhem 30600 8 ct S loeiden 40900 Zwolle 21800 Leeuwarden 27500 Groningen 4H00 Utrechl 07300 7 ct Naar wij Ternemen is Z Exo de Minister fan Koloniën mr Vlln Bosse ernsiig ongesteld heden morgen was de toestand reeds zeer gevaarlyk Tot geruslttelliug van landgeiiooten die betrekkingen hebben in Nalal en in de aangrenzende Transvaalsohe landstreken sehrgft de heer F Van Hogendorp in het l aitdeltölacl De Zoeloe hoe sterk ook binnen hunne landpalen zijn te voorzichtig om zich in massa daarbuiten te begeven Daarenboven zoo ze dat deden zouden ze eenig vee kunnen stelen en eenige boerenhoeven afbrandee maar meer uiet De verslagen Engelsche afdeeling is in goede orde teruggelrokicen eu de grenabewonera zijn dus tqdig gewaarschuwd In zulk geval want het is de eerste maal niet begeven deze laatsten zich in veraterkle legers of in de steden waartegen de stroopers zich wel wachten zullen hvn kgp hoe hard ook te stooten Ook aan een gelgktijeligen opstand der in Natal wonende Kaffers dt vooreerst wel niet te denken De ergsteu hunner bevinden zich toch al in Oetachwayo s rangen onder de anderen bevinden zich Tele Fingoes en Swazi s gezworen rganden der Zoeloe s en du deze neutraliaeercnde De heer Van Hogendorp w st er Toorti op dat de heer Theod M Tromp blgkens zijn boekske over Z Afrika p 2 zijne meening deelt De Nederlandsche Maataohappg ter bevordering Tan Ngverbeid heeft deiMr dagen twee belangrijke gesohenken ontvangen Van de Nederiandaohe Begeering ontving zij voor haar Koloniaal Museum een aantal grondstoffen en andere producten Tan Ned Oost en West Indië die op de wereldtentoonstelling ti Parijs z jn ingezonden geweest De Pruisische Regeering bood liaar ten geschenke voor het Musenm van Kunsinijverheid aan eenige gipsafgietsels Tan antieke Griekache beelden ens afkomslig van de opgravingen van Scltliemann te OlyiBpia Onder de voorwerpen Toor genoemd Museum op de Parijsche tentoonstelling aangekocht moeten Tooral genoemd worden twee Tazen van het aardewerk van Poulton en Co te Londen dat wetrens oorspronkelijke Tormen en bewerking de algemeene aaiuhichl geeft gelrokken In de werkplaats Tan den heer Doulton wordt de versiering van het aardewerk door verelienstelijke srtisten uit de hand bewerkt en wordt in legenstelling met de fabriek systeem van elk model sleobla één voorwerp vervaardig Tot aanrnlling ran ons bericht omtrent het gepleegde bedrog bg den invoer vau goedereu door ambtenaren van iJen spoorwegmaatschappij Orand Central Belft irordt ons nog t Tolgende gemeld t Gebeurt dikwijls dat goederen uit het buitenland Tcnonden worden T n welke de aangifte en mitsdien ook het betalen der ingaande rechten aan de spoorwegraaatsohappg wordt overgelaten die deze voorschotten Tan den geadreseeerele terug onlTangl Men heeft thans ontdekt dat in deze gevallen zoodanige goeilerea op de Igsteo voor het douanenkantoor bestemd niet werden verinebl maar dat men zich daarvan op een argüslige wgze bij aankomst wist meester te maken om ele voorgewende betaalde rechten ran den geadreaseerele ten eige bate te innen Zooals reeels is gemeld zijn de vermoedelijk sehuldigea onmidiielfjk uil den dienst van de bedoelde spoorwegmaatschappij ontslagen Af Hotl Ct Te Biervliet heeft men zich in elen h itsten lijel met ijver toegelegd op hel stelen v m kippen en hanen Dezer dagen hnd men er weeler eeu hoenderho k geledigd De eigenaar rermoedele dat de liefhebbers ze naar de markt te Gent zouden br n gen Hg reistle daarom in gezelschap van tie po licie derwaarts begaf zich alleen op de markt zug zijn hun die kreupel liep met een paar hoenders in een korf koeht dat troepje en vroeg of men iiiii meer van dat gevogelije bad Het antwoord luielile nog wel vgftig Daarop verzocht bij den verkoopcr die hoemlers te halen Deze deeel elit eu vonil bij zijne aankomst de pulicie om ie in oulvaugst t neme iSfivvao d hoenderliefhebbers beeft in M erland nog zes maanden celstraf te goed Hen hoort in den regel alleen maar spreken van de groote prijzen der Parijsche tentootistcllingsloterij er zgu echter ook kleinere De kleinste van al de bij iftze gelegenheid gewonnen prijzen zal intnsscliao wel zijn die welke is gevallen op No 723406 van de 2de serie bealanude uit eeu cart9nneii doosje waarin poudre de ri $ ter waarde Wn 10 cents De Kalmukken ran Asirschan tldns wordt io d ffuêtji Mir rerhaald wenden nimmer pogiugen aan hnune zieken te geneaeu Zoodra een hunner ziek wordt brengen eg hem naar eene der Wolgaeilanden alwaar men hem in gezelschap van reeels gestorven lotgenooteu wier rottende Igken een afscliuwcigken stank verfpreiden zonder voedsel aohterlaat In den regel sterft de ongelukkige el io indien hij niet aau sijne Jiwalen overlgtlt den hongeradood Niemand tier gestelde Busaiache autoriteiieti Iaat zich aan deze en dergelgke outeerende misbruiken gelegen liggen I De Deutielu SUtapetr GeiKuienieitfft heeft een oproeping gericht aan alle vereerders van den grooten Shakespeare om gezainenlgk mede tCïWerkeu ten einde het zware verlies dat de lelteVtuiidige wereld door het tiitbrandea der beroemde bibliotheek te Birmingham geleden beeft zooveel doenlijk te herstelleq venopht an alls sohriJTers ttitgevers en bezitters ran werken over den Dngelschen dramaturg exehiplaren dier werken kosteloos af te staan op dat de ajdu verkregen verzameling te gelegener tgd aau het dan gerestaureerde museum kiuine worden aangeboden Een goed denkbeeld voorzeker dat naar y hopen ook by ons te buide veel steun z l vindeifl In den nacht van Vrgdag op Zaterdag omtrent al i r s morgens is er een hevige brand ontstaan in de woning van Troomeè koopman in wijn en likeuren te Marchienoe Sedert eenige dagen was IVocmeé bezig zgn meubels te verhuizen zgu eoht genoote had reeds met de kintleren de nieuwe woning betrokken Trocmeé vertoefde met twee werklieden in het oude hois Het vDur gereed door de vaten alcohol en sterke dranken had reeds een verschrikkelijke uitbreiding genomen toen de twee jongelingen vakker werden Z j hadden nog slechts den tgd Trocmeé te waariohnwen eu het huis te verlaten Ongelukkig kon Erocmeé hen kngs den trap met meer volgen en was hg gedwongen zich langs de goot naar beneden te laten vallen In weinige oogeu wee boeten van ƒ 20 of gevang van vier dagen Toor ielero boete met Terbcurdverkl nring van het gebezigd jachtgeweer wegens onder de gemeente Reeuwijk jagen zonder acte en zonder schriftelijk bewijs van vergunning van den etgeniar of rechthebljenele van het jachtveld met feitelijke wederstand tegen de rijksveldwachters bij de in beslagneming van zijn geweer A H werkman wonende te Gonderak tot eene boete van ƒ 15 of gevang van vier dagen wegen iu den HoUaudschen LIsel ouder de gemeente Gouda baggeren op een afstand van slechts negen meiers van den oever zonder machtiging van Gedeputeerde Staten der provincie Zuid Holland W 11 vrachtrijder wonende Ie Gouda tot eene boete van f 1 of gevang van één dag wegens als geleider van een voor eijne slede gespannen paard rgdeo over de met sneeuw bedekte straat op de Gouwe te Gouda terwijl bij dat paard niet voorzien hati van een schelklinkeiide bel H van Z l melbouwér wonende te Polsbroek tot eene boete van drie gulden of gevang van één dag wegens iu de Peperstraat te Gouda geheel zonder toezicht laten staau v in een met een paard bespannen wagen waarvan hij de geleider was G den E arbeider wonende te Gonela tot eene boete van één gulden of gevang van ééa dag wegens zonder nocdziiak rijden over het met klinker bestrate voetpad van de Boelekadu te Gouda met een wagen beladen met luff VRIJGESPKOKEN J van R lanil bouwer wonende te Haastrecht van ele aanklacht met een Wagen bespannen met een pa ird iinarvau bij de voerman was in een draf tehebben gereden over de beweegbare brug van denKleiweg te Gouda === i I I i MARKTBERICHTEN Gouda 20 Pebroari 1879 Tot ongeveer vorige prijzen was de omzet nietgroot Pülderlanve puike 8 75 a 9 50 Mndere 825a 8 50 Rogge puike ƒ 6 75 a 7 20 Mintleie ƒ 6 a ƒ 6 50 Voer 4 75 a ƒ 5 25 Gerst puike ƒ 6 75 a ƒ 7 30 Mindere ƒ 5 75 a ƒ 6 BO Haver zware ƒ 4 25 a ƒ 4 75 lagte ƒ 3 25 a ƒ 4 De veemarkt met weinig aanvoer de handel in alle soorten traag nelte v irkens van 25 ii 28 ct varkens voor Londen van 18 a 22 ct per half kilo roagere varkeus en biggen vWg schapen traag te verkoopeii Kaas Aangevoerd 8 partijen prijzen van ƒ 22 a ƒ 28 Goeboter ƒ 1 20 a ƒ 1 60 Bargeriijke Stand Gouda GEBOREN 17 Febr Christina Snsacno ouders P üitcndaal en O Steehouwer Willemuia Johanna ouders J van Klaveren en £ J Knoers Sebastiauua Antonius ouders H de Zeeuw en en H Slauter 18 Jacoboa Johannes ouders P van Hufwegen en H 3 van Le t Johannes ouders E R Borié en h II C Wessink Barbatm Adriana ouders C J Reebceo en A van Koon Jacob ouders H van Reede en G Liepelt OlERLEDEV 17 Febr C van der Vlisl iJj 18 I M lloonhoul 2j 9 Hl T van Waas lu F de Jong 13 d A T I olet I m 1 T ir B Kabel 3 m C treevwijk wrd F Lakerveld 67 j M Vreeswijk 68 j GEUUrtD 19 Febr 11 Dckkiiiga en C C van Lierop Burgerlijke Stand vnn onderstnande gemeenten van 13 tot 19 Eebr 1879 Gonderak OEBOREV Magdairna onders T Blom ea N van Duyvendijk Gi iriieje oudi rs E Achterberg en N brJodse OKlJEltTliOUWU W Verboom 28 j en l de Jong 23 j Stolvijk OVERIEHFN J lau dgfHal 6 w l Hoakoop 41 j N Treuren S w Haastrecht OVRllLEDEN A de Frankrijker 73 j G£Hin Ui L Le mood eu A de Vos C Hoeboer en J Hogeubooin Reeuwijk 1 h ftEBOREN Wilhelmus ouders S da Rijke en M Boek rjjld IJirk ouJe rs J Blonli en M Peters Willem 9f Miirs W Ooatrum en G Verbeek 7SB ERLKDEM C Blonk 7 in g WlnitHD F Stojwyk en C vein Ueawan Waddinxveen GBBOHBVi Dievirlje ouders J litnnn en C van der Maat Anton uudeia J T Timiuerman Dgiisen E Houtntnn Neiatje ouelcrs h van der Staire en K Groenenweg Helena ouders P van hlijn en A van Drlelen OVERLlDENi J D lker 3j ABVERTEMTIÉM Heden beviel vau een Zoon L H C DOREÉ WissiNK Gouda 18 Febr 1879