Goudsche Courant, zondag 23 februari 1879

Zondag 23 Febnari IJZEREN PAKSCHUIT DIENST Si 2261 1879 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlentieblad voor Gouda en Oiiislrelten t g s® ®m VERTREK aa DJSK HA A G DINSDAGVRIJDAG LIOrLAATSEN GOUDA Gouwe DEN HAAG Spui Toonuiddags 11 ure Van af aanstaande ilAAi DAG E T E VOORJAARS OPRUIMING TOT SPOTPRIJZEIV nmgmÊm Ook eene groote partij LAPPEN worden ÜWIp tot Spotprijzen opgeruimd Heden overleed te utrecht onze gelieftle Vader en Behuwdvader de heer C van dee POST Jb in den onderdom van bijna 72 jaar C G VAN DER POST B V J VAN DtB POST Gouda 18 Febr 1879 FuAKfois ♦ De Heer en Mevrouw BEELAERrS VAN EMMICHOVEN Speuijt betuigen hun hartelijken dank voor de vele bewijzen van belangstelling bij de geboorte hunner Dochter ontvangen TE HÜÜR gevraagd tegen Mei een net Huis met Tuin den huurprijs Van f 450 niet te bovengaande Adres met franco brieven onder Letter E aan het AdvertentieBureau van A KOK Coinp Boek en Kantoorhandel alhier Het tegen 24 FEBRUARI aangekondigde KINDERBAL zal geen plaats hebben TWEE KOSTCANeEBT GEVRAAGD bij Fatsoenlijke Burgerheden tegen billjjken prgs Adres met franco brieven onder No 227 aan het Bureau dezer Courant De ondergeteekende heeft nog eenige uren beschikbaar tot het geven van PIANOOf ZüNGOiXDEHWIJS F J BOER Muiiekonderwgzer Lange Tiendeweg D 27 AAUDAPPELEVT Te KOOP 200 Mud beste ZEEUWSCHE JAMMEN Te bevragen bij W Xj PIS EUIJT ZEVENHUIZEN Zaidplat Gevraagd eene met KOST en INWONING Brieven onder Letter D aan het AdvertentieBoreau van A KOK Comp Boek en Kantoorhandel alhier VERTREK van GOV DA MAANDAG s morgens 4 ure DONDERDAG Primo i ld TE II U Uil Een zeer net ingericht en wel betimmerd B0VE HU1S met Vrijen Opgang 2 KAMERS ALCOOF KEUKEN en Dienstboden Kamer POMP GOOTÖTEEN en doorloopende PRIVAAT en verdere geniiikken Teb vra ren bij H KONINGS Bouwkuudi e Lange Tieudeweg Hoek Rozendaal alhier r Tegen JICUT Rhumatiek verkrijgbaar te Gouda Wed Bosman j Alplien L Vahossiaü Zn J Bodegraven P Veesloot tfZI NDHflDSKLttDII t Ti lioskoop J GODPKADR P LoOUAN j AANDDENINaEN llllllll II M M AllfllCHAWlS armelen W G Kxjevkes Hazenwoude 3 Gaarkeuken Montfoort J A Jacobi Noorden D W Bom Oudewater 3 Liefland Sc ioon iouen Wed Wolfï Z Waarder Bodthooen J Woerden Gebr Pfïnsino Zegaaard A Hieker Op voordeelige voorwaarden worden Depots geplaatst aanvraag aan het Hoofd Dépot by M J C HAM te UtreclU GoDDA DEtm VAS A Brinkman k ok si £A s VZIËK UIKAVE bevattende circa 700 diverse Nummers is voorhanden in den BINNEN en BUITENLANDSCHEN BOEKHANDEL van LÏÏBISKMS Laage Tieudeweg l SAMSOAI COMMISSARISSEN van dkn STRAATWEG GOU DA BODEGRAVEN zgn voornemen op Dinsdag 25 Fkbkoaei 1879 s voorm 10 uur in het Logement BLOM te Bodkoeaven in bet openbaar voor den tijd van een jaar te a Het GR VSOEWAS groeiende op de bermen aan beide Bijden van den weg in acht perceelen eo b de VISSCHSRIJEN langs genoem den weg in vijf perceelen Breeder by biljetten omschreven OFENEABE 7M00FINS op DINGSDA6 25 PEBRUARIJ 1879 voorm ten negen ure in het Lokaal aan de Nieuwsteeg E n 16 te Gouda van MEUBELEN EN HUISRAAD waiBronder verschillende Kasten BEDDEN en BEDDENGOED NIEUWE en gebruikte Manien VrouwenKLEEREN ONDER en BOVENGOED TAPUTEN KARPETTEN GOUDEN en ZILVEREN VOORWERPEN enz Alles te zien Maandag 24 February van d 12 en 2 4 uur NB Zg die nog goederen wenschen bg te brengen gelieven zich aan te melden bg den Vendumeester M tas D AN TZ 10 Turfmarkt H 51 BU dezr Courant belioort een Byvoes sel KENNISGEVING INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BUR 4EMEESTER en WETHOUDERS van Gomla Gelot op art 8 dT Wet van den 2n Juni 1876 Stotttiblad a 95 Doen te weten Dat zij verfinnning hebben verleend aan Mevrouw de Wed A Kook en hare rechtverkrijstendert tot het plaatien van een stoomwerktuig in hare Bierbrouwcrg in het perceel gelej en aan de Molenwerf gcteekend B n 22 kadaster ectie C no 1330 Gouda den 19 Febraarij 1879 Burgemeeater en Wethouder voornoemd VAN BERGEN IJZE JDO0RN De Seeret iris BROUWER BURGEMEESTEB en WETHOUDERS van Gouda doen te weten dat bg Koninklijk beainit van den 4n Februari 1879 no 5 is goedgekeurd het Raadsbesluit van den 27 December 1878 tot heffing eeuer BELASTING voor bet BEZOEKEN der OPENBARE LAGERE SCHOLEN in die Gemeente in te vorderen overeenkomstig de voorsohriften der Verordening van denzelfden datum zynde de inhoud vut de beide stukken als volgt DE RAAD DER GEMEENTE GOUDA Overwegende dat het wenschelijk is DE SCHOOLGELDEN op eenige OPENBARE LAGERE SCHOLEN te verfaoogen en lu verband met de voorgenomeo oprichting eener Tweede Burgerschool voor Jongens nader te regelen HEEFT BESMTEN Het Raadsbesluit van den 26 October 1875 in te trekken en te vervangrn door het volgende Art 1 Voor het onderwijs is voor ieder kind verschuldigd a Op de Tussohenschool tien cents per week b Op de Eerste Burgerschool voor Jongens Ha gulden vijftig cents per maand e Op de Tweede Burgerschool voor Jongens vijftig gulden per jaar i Op de Eerste Burgerschool voor Meisjes ééa gulden vijftig eens per maand t Op de Tweede Burgerschool voor Meisjes veertig gulden per jnar Wanneer meer kinderen uit n gezin mits broedtn of zusters of broeders en znsters zgade getijktydig gaan op de Eerst Burgerschool voor jongens of op de Eerste Burgerschool vaor meisjes of op beide wordt bovengenoemd schoolgeld van iéa gald n vijftig cents verminderd bij een aantal van twee kinderen tot ééa gulden vijf en twintig cents per hoofd bij een aantal van drie of meer kinderen tot ééa gulden per hoofd Wanneer twee of meer jongens iiit één gezin mits broeders z jnde geiyklijdig gaan op de Tweede Burgerschool voor jongens wordt het bovengenoemde schoolgeld van vijftig gulden verminderd tot veertig gulden per hoofd Wanneer tree of meer meisjes uit één gezin mits zusters zgnde gelijktijdig gaan op de Tweede Burgerschool voor mei jes wordt het bovengenoemde schoolgeld van veertig gulden verminderd tot dertig gulden per hoofd Art 2 Kinderen van bedeelde inwoners deyer gemeente en van hen die ofschoon niet bedeeld onvermogend zijn schoolgeld te betalen ontvangen om niet onderwijs op de Armenscholen De beoordeeling van dat onvermogen wordt aan de Plaatselijke Sclioolcommissie opgedragen Art 3 De invordering geaohiedt overeenkomstig de Verordening op de Invordering van den 27 December 1878 Art 4 Deze regeling der schoolgelden treedt in werking als volgt die sub a b ea d in art 1 vermeld op den eersten van de maahd die sub e op den eersten dag vft het kwartaal volgende op de Koninkigke goedkeuring die ub c bij de opening dier sAool Gedaan te Gouda ter OpenbOM Raadsvergadering lan den 27 December 1878 Van Beeoen IJz dookk Voorzitter Bboüweb Secretaris VERORDENING op de INVORDERING vnii ÉüHOOIXiELDEK Art 1 Hel school 2 eld zal dow de ouders of voogden van de ter schoolgaande knirleren bij vooruithetiillug warden voldaan aan den Hcmeeiitc Oiitvaiiger of die hem vtrvangt te weten Kit voor de Tussohenschool op en eersten werkdag drr wiek t dat voor de Eerslj Burgerschw voor jongens op den eersten werkdag der muDil dat voor de Tweede Burg rscho voor jongens in vier driemaaiidelijksche termgnen verschijueiide op den eersten werkdag der maaudei Januari April Juli en October f dat voor de Eerste BurgerseUDol voor meisjes op den tweeden werkdag der niiiud dat voor de Tweede RurgerschoM voor meiq es in vier driemaandelijksche termijnen Verschijnende op dcii eersten werkdag der maanden Januari A ril Juli en October Art 2 Voor leerlingen di in het midden van de week de maard of het vierïndeelja nri Ier school komen is het volle echoolsfeld verschuldigd terwijl het voor het tusschentijds verlaten der school niet wordt teruggegeien Art 3 Kinderen Voor wie hei verschuldigde schoolgeld niet is voldaan worden 0p de school niet toegelaten Art 4 Om op de T SiSHiscböol onderwijs te kunnen ontvangen moet doOr de ouders of voogden drr kinderen ten genoegen van de Plaatselijke Schoolcommissie worden bewezen dat tij aan eenen staat van miiivermogendlieid grenzen J maau te Gouda Itr Oiwubare Raadsvergadering u den 27 December 1878 Vak Bïegej IJzKhboobn Voorzitter BaoowKR Secretaris En is hiervan afkondiging geschied waar het behoort den 21 Fibruari 1879 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretiiri BROUWER Onze Financiën Na eenige weken rust is de Tweede Kamer weder bijeen gekomen om dg ingekomen etsontwerpen in behandeling te nemeir Oe meeste aandacht zal zeker wel gewijd worden iiaii de ontwerpen door den nimister van financiën ingediend om 7 00 mogelgk het venwicht tiisscnen de ontvangsten en uitgaven te herstellen een belitstiiig op de effecten en eeu op de goederen in de diiode baud flet is reeds genoegzaam bekeud dat de vette jaren vooj bg zijn ludië kan ons met b itige saldo s niet meer helpen wy zullen in het vervolg zelf de gelden moetenversohaffen om de huishouding van staat in orde te honden Van de voorstellen tot bezuiniging die men volgens hei voorloopig verslag op de begrooting van de kamerleden mocht verwachten i i weinig of niets gekomen integendeel het eiiidcyfer der goedgekeurde begrootingen ia hooger dan dat der ingediende wol is de belasting op de successie reeds tot de reclit n uitgebreid maar daarmede is liet tekort nog niet gedekt andere middelen zjjn nog noodig vooral iudiou men ook bestaande onbilIjlKe belastingen wil afschaffen of wij igen De tijd voor een algemeene inkomstenbelasting acht de regcrnng nog niet gekomen Van daar de iiirlioniii i der bovengenoemde ontwerpen die el met het oog op de billijkheid en het betrekkelijk geringe bedrag geen bezwaar zullen vinden Niemand toch zal dnrven staande honden dat het oiibiUiik is dat ook de effeclenhouders van hiin bezittingen bijdragen wanneer van alle ai dere beuttingen reeds betaald wordt terwyl de goedereu in de doode hand tot nu toe ook veel te weinig hebben bijgedragen in de algemeene la sten En het bedrag der belasting kan ook geen bezwaar zgn Ben per mille toch van de reëele waarde kan niet drukkend genoemd worden Wanneer iemand die 20 000 aan eftecten bezit daarvoor jaarlijks iO aan belatting zal betaleti is dit niet onbillijk wanneer raen nagaat wat aan grondla ten voor landerijen of aan personcele belaitiiig voor huizen moet betaald worden Meer bezwaar is de wijze dip door den minister wordt voorgesteld om het bedrag der belasting te bepalen Er wordt toch eigen aangifte verlangd aan het collegie van zetters en wie nu eenigszins bekend is hoe die collegies vooral ten platten lande zijn samengesteld en hoe veel bezwaar men daar heeft om den staat zijner bezittingen aan eenige dorpsgenooten bekend te maken zal kunnen begrijpen dat die eigen aangifte vrij wat meer bezwaar zal hebben dan bet bedrag der belasting Door die bepaling toch zjil men verplicht zijn den staa van zijn vermogen aan verscheidene personeH bloot te leggen zonder tegen misbmik gewaarborgd te zjjn Zou het niet mogel k Zjjn dit bezwaar weg tft nemen door den gntvangec der registratie de inning van deze belasting op te dragen Deze toch is door zijn betrekking reeds bekend met den toestand van vele boedels en staat bovendien tegenover de meeste belastingschuldigen op een vrijer standpunt Wat men niet aan zijn buurman wil toevertrouwen zal men zonder eenig bc faar ann een rijksambtenaar mededeelen die dikwijls in een andere gemeente gevestigd is en juist door ijjn ambt niet zelden in staat is om over de eigen aangifte een oordeel te vellen zonder dat die door een eed bekrachtigd behoeft te worden Acht men een commissie noodig dan zonden de inspecteur der registratie en de hypotheekbewaarder de aangewezen personen zijn om te beslissen of ceclsailegging al of met noodig is Zalk een commissie zou zeer zeker meer in den geest vallen dan bet collegie van zetters lïehalve de Iwjastingwettt n zal waarsehijniyk oik het wetboek van strafrecht de kamer bereiken Moot het ou ler oek daarvan plaats hebben zoo als omtrent andore ontwerpen is voorgeschreven dan zal dit jaar ons oude wetboek zeker niet buiten werking gestold worden Toch IS eenige spoed dringend noodzakelijk reeds veel te lang toch heelt het oude code penal hier kracht vnn wot aarora is het te v enscben dat liet oiulorzoek liet opmaken van b t voorloopig verslag on de discussion eenigszins anders pkals hebben dan gewoonlijk omdat anders het einde niet te berekenen is Is de meerderheid bet eens omtrent de hoofdbeginselen dan knn men het onderzoek derbgzonderheden aan oen commissie overlaten Deze kan in overleg treden met de regeering en zoo noodig verbeteringen fonnuleeren want voor een goede rechtpleging zou het hoog st gevaarlijk zijn indien de loden bjj dit ontnerp van het recht van amendement gebruik maakten Is dit wetboek eenmaal afgehandeld dan zul ook de militaire rechtspleging herzien kunnen Worden Hoevele feiten zullen evenwel nog openbaar gemaakt moeten vvoi den voor de publieke opinie die herziening