Goudsche Courant, zondag 23 februari 1879

de reelbcspi okun bamldsquaesliëu van dteu tgif Dit gaf aaiilculing dat hij naugi zocht werd de betrekking van referendaris bij hel ilepartenient van financiën op zich te nemeu Aan dit aanzoek voldeed hij en van d it oogenblik dagteekent zijne loopbaan in het slaatsbestuni In een moegelijk tijdsgewioht den 3n Juli I84 werd hem eerst tijdelijk de belrckkiug van minister van financiën opgcdiMgcn Den In November van dat j uir werd hg uls zoudmig dtfinitief btnoemd en trad hij in het cersle ministerie Thoibeckc oji wairin hij tot 19 April 1853 bleef In het b jim van 185b zag hg zich wederom met dezelfde mruis ttriéle porleftuille bel isl ook in 1866 ofaclioon locn voor kollen lijd iiin 4 Juni 1SÜ8 tot y Januari 1871 trad hij andermial als minister van iiuancien up iLrwijl tiij zuü d in 1871 72 als na 3 November 1S77 tot heden met de portcfeuilla van het deparlemeiit van koloniën t elast werd In 1872 werd hij benoemd tot minister van staat Wanneer hij geen minister was wird hij nieerenditls uls lid der Twieue Kamer afgevaardigd li lzij uit Amsterdam B Jltcidain of van elders Hij was begil ligd met de grootkruisen of ridderorden van den Nederlaniisoheu I euw en van de Eikenkroon en au vele vreemde mogendhideii die ten bewijze kunnen strekken dat zijne bekwaamheden binnen en builen s lands hoog werden gewanrdieid Dit kon ook daeruit blijken dat eloor de Ouaienrijks lie regeeriug in inoeielgke fianancicele oinatandigheden zijn raad werd ingewonnen Staten Goneraal ïweeue Kameh Zitting van 21 Februari 1819 In deze zilling was aan de orde de hervalliiig van de beraadslaging over de motie van den heer van Kerkwijk om den minister vau waterslaut te kennen te geven dat zonder medewerking der wetgevende macht het waarborgkapitaal van 4 ton aan de gefailleerde Ilotterdam Munstcrsclie spoorwegiiiaaitchappij niet mocht worden teruggeven De kamer nas echter blijkbaar ouder den indruk an het bericht van hel overlijden van den minisier van kolonicn den heer van Buase De heer van Kerkwgk knoopte dan ook a m de toelichting van zgne motie een warme hulde aan de nagedachtenis van den bekwamen staatsdienaar en burger aan den man die deduisternis waarin onze financiën verkeerden door een helder licht had vervangen De Voorzitter kon de treurmare door voorleziug van de ottioiecle kennisgeviug niet bevestigen zonder in korte trekken hel beeld van s Koniugs trouwen dienuar die on if elKokea gedurende 30 jaren in s lands belang werkzaam was voor den geest zijuer vele trouwe vrienden iu de kamer te roepen Wat nu de motie aangaat waren verschillende leden het met den voorsteller in beginsel eetis Alleen de beer Barge opperde een conslitulioneel bezwaar dat het parlement zich in regecringszaken zou iuniengen Nadat de minister de heer Tak van l uortïlict bepualdelgk had Ie kennen gegeven dat hij zonder machtiging van de wetgevende macht het waarborgkapitaal niet zou teruggeven verviel de grond der motie waarop die door den heer van Kerkwijk werd ingetrokken Met nagenoeg eenparige stemmen nam de kamer eene motie aan van den heer van der Hoeven kouddide verklaring dat de kamer acte n im van s ministers toezegging dat hij zonder medewerking der wetgevende macht de gelden niet zou teruggeven Door den heer van Houten is een voorstel ingedieudi betreffende de registratie belasting Blijkens de thans gedrukte Memorie van antwoord der Kegeering nopens het ontwerp tot aan ulliug der wet op bet middelbaar onderwijs handhaaft de Minister dat ontwerp met getuige wgzigiag Zoo is nu bepaaUl dat akte B voor het oudcrwgs in vreemde talen tual en letterkunde alleen verkregen kan worden door bezitters van akte A taal Dit ontwerp dient alleen om bij invoering van dewet op het lager onderwijs eene regelmatige werkingvan deze en van de wet op het middelbaar onderwijste verzekeren in die punten waarin zij elkander aanraken Dt Kegeering heeft het vaste voornemen ommet de herziening der wet op het middelbaar onderwijstewachten totdat de reorganisatie der gymnasia euprogyranasia afgeloopen is en maatregelen van algemeen bestuur voor de invoering der wet op lageroueierwijs tolstandgebracht zullen zijn De Begeering blijft hopen lic maatregelen met Juli ia het SlaalsUad opgenomen te ziju Donderdag den eersten gedenkdag der troonsbestijging vau paus Leo XIII werd een talrijke deputatie uit de katholieke pets in Nederland door den heer Capri apostolisch internuntius in zijn hotel te s Gravenhagc in audiëntie ontvangen Aan den gezant werd een door de redactién van drie eu dertig organen of hunne gemachtigden onderteekend adres aangeboden benevens eene som vau 50 000 lires als aanvankelijke storting wordt oiu te bepalen dut alle Nedeilamlcrs ook al dragen zij uniformen gelijke rechten hebben Want dat dit nog volstrekt niet algemeen erkend wordt is weder de er dagen gebleken toen een aoldaat gestraft werd omdat hi niet in een gesloten rijtuig kön zien en dé officier mede straf ontving omdat hiJ geen clairvoyant op post had gesteld Waarlijk het kunststuk zou zelfs voor Uiggazoiii te sterk geweest zijn al heelt deze ook de Eikenkroon gekregen voor zijn magnetische en biologische vooratelliugeu ten hove Zal hog een andere hoogst gewiclitige zaak de aandacht der vertegenwoordiging in deze zitting vorderen zooals door een blad onlangs wenschelijk werd geoordeeld Zal de vertegenwoordiging inlichtingen vragen omtrent de afwezigheid vaïtji M eersten onderdaan en onomwonden dentveusch uitspreken dat het den Kroonprins moge behagen weder terug te keeren om zicli m het land voor te bereiden voor de gewicliti e betrekking die hij waarschüulijU eens zul böklcudeu V Uoch ook zonder die zaak aan de orde te stellen wachten de Tweede Kamer nog velerlei werkxaainheden metr misschien dan zij zal afdoen omdat het zittingjaar door do verkiezingen dio in den loop van den zomer moeten plaits hebben zonder buiteugewone omstandigheden vroeger eindigt dan wanneer geen aftreding plaats heeft üie aftreding mag echter geon motief zijn om de belastingregeling nog langer uit te stellen voor het crediet van den staat is het nóodig dat het evenwicht tusscheu uitgaven en ontvangsten spoedig hersteld wordt GOUDA 23 Februari 1879 Bij kon besluit is o a benoemd bij het napen Aa infanterie tot Isten luit de 2de luit I C H 13 reuburg van het 4e reg Donderdag 27 Februari o k zul de heer W B Stenfcrt Kroeae jr predikimt te Nicuw Helvoet uls spreker optreden in eene vergadering der Afd üotda m Omtireten van hel NederUindsoh Froteatontenbond Door het Bestuur der Leidsche slooinbootnMiatachappij De Volharding is aan di ii Minister vau Waterstaat een ailri s verzonden waarin het zich beklaagt over de willekeurige handelingen van den 1 poorbragwachter te Alphen die zonder zich te bekreunen om de bestaande apoorwpgve leiuenten en ïonder eenige noo lza ik weigerachtig is op den gezetten tijd de brug te openen voor de boot van GoikIa Leiden waardoor deze dagelijks meer dan eeb uur oponthoud heeft Een geringe doch vrij brutale diefstal werd Donderdag alhier in ten winkel gepleegd Een veldwachter van Retuwgk bevond zich aldaar om eenige boodBChappeu to doen en zette zijn parapluie tegen de toonb ink Toen hij wilde vcrlrekki ii was deze echter verdwenen Al dadtlijk kreeg hij vermoeden op een in de nabgheid staande boerenvrouw hij deilde dit aan zijn ambtgenoot die buiten op hem stond te wachten mede aarop zij de vrouw oiidenraagden die echter verklii nrde uieta van de p irapluie te welen Bq onderzoek bleek evenwel dat zij die ondtr haar mantel verborgen had naar zij toen opgaf bij abuis Naar wg vernemen is door de Bigeering aan den Raad van State ingezoaden een wetsontwerp waarbij naar aanleiding van het onlangs door dtn Hoogen Baad gewezen a rest omtrent de nielgel dighcid van üon besluiten regelende de uevolkingastatistiek dat onderwerp in zijn geheel afzonderlijk is geregeld Met leedwezen deeien wij mede dat wederom een onzer staatslielen is overleden De heer mr Pieter Philip van Bosse minister van koloniën die nog voor weinige dagm de teraardcl stelling van baron van Uoevell bijwoonde is gisterenmorgen vroegtijdig aan de ziekte die hem sedert een paar dagen had aangetast bezweken De beer van Bosse was 16 December 1809 te Amsterdam geboren en had alzoo den ouderdom van ruim 69 jaren bereikt In 1830 werden zijne studiën afgebroken daar bij als vrijwilliger in dienst trad tot verdediging van den vaderlandschen grond Later volbracht hij zijne studiën in de rechtsgeleerdheid en vestigde zich als advocaat U Amsterdam Spoedig deed hij zich kennen als iemand die geheel op de hoogte was van den handel de UrieveB de tractaten eni en onderscheidde hij liok in de veidedigiug van Nederlands belangen in Na afloop der audieulie had eene vriendschappelijke bijeenkomst plaats waarin de eerste stap werd gedaan tot oprichting van een bond der katholieke pers in Nederland daar met eenparige stemmen de volgende resolutie in beginsel werd aangenomen De katholieke pers der Nederlanden vereenigl zich tot een BomI dat de periodieke orgauen omvattend het streven naat het gemecnsohappelgk doel verzekert en versterkt De vergadering liet bet bij deze verklaring niet ma ir hield zich ook onledig met de sameustcllingeeuer Commissie van voorbereiding woarvan wij de leden cerstda gs bekend zullen maken en inct de omschrijving van haar mandaat Dit bepn dt zich hoofdzakelijk tot het ontwerpen van voorsttllun welke opeen latere vergadering in behandeling genomen zullen worden C J Op de vorige algeraecne vergadering vun het Multapaliorsbond werd besloten een adres te zenden aan Z M den Koning met het veizoek het inialief te nemen lot het verkrijgen van wettelijke maatregelen lot belcugeling van het misbruik van sterken drank Aan die opdracht is in ruimen kring gevolg gegeven üit ten 70 tal plaatsen zijn en worden adhaesieT adressen verzonden Ook verschillende gemeenteraden hebben opnieuw ban aandacht aan de zaak gewijd en gepetilioiicerd of hun plaatselijke verordeningen verscherpt De Vereenigingen van burgemeesters en secretarissen in N en Z IIoUand zonden een zelfstandig gemotiveerd adres Ten slotte heeft ook de Synode der NeJ Hervormde Kerk een schrijven gericht aan de kerkeradeu om dezen op te wekken bij adres de Uooge Uegeering om dergelijke niaalrcgileii te verzoeken aan welke op wekking reed door zeer veleu is gehoor gegeven Wij vernemen dat op de Laudswerf te Amsterdam met den meeslen spoed ren viertal toomkannonneerbooten worden gereed gemaakt en binnen kort in diinst zullen worden gesteld Dezen zullen op de kusten de Uaraiilainc inaalregeleu voor binnenkomende schepen helpen toepassen Door bet college van cominiasariBsen en directeuren der Vereeniging tot sliehtiug en instandhouding vaa het Protestantsohe Weduwen en Weezcnfouds te Amsterdam worden pogingen aangewend lot sliohting van een inrichting voor neduwen en weefen Hiermede bedoelt men een groep kleine woningen ieder van b v twee vertrekken met een zolder gebouwd rondom een klein maar afgesloten pleiu terwijl zich bij de stichting eeu bewuaraohool zou bevinden uitsluitend voor de kinderen vau de bewoneresseu der bedoelde woningen Eene Nederlandsche deputatie is naar Rome op reis om den Paus hulde te breugen Zy besta a uit een lid der geestelijkheid een of twee leden vau Neerl kath adel ci n lid van het Pauselijk zoujvenleger een ond hoogleeraar een Nederl klooaterliug en een lid van den Neerl handel Wij vestigen gaarne de aandacht op een dezer dagen uitgekomen werkje getiteld Levenssohels vaa Prins Hendrik der Nederknden door F H Witkamp en Martin Kalft Na in algeraecne trekken het beeld an den beminden vorst geschetst te hebben levcrcu zij eeu vijftal hoofdstukken getiteld s Prinsen jeugd de Prins al zeeman de Prins stadhouder de Prin te sHage en Soestdijk eu de avond van s Prinsen leven Het wertje wordt besloten met een beschrijving der pleohtige uitvaart in Luxemburg der teraardebestelUng te Delft Ook de beide sohoone lijkredeuen van De Nenmarker ea Dr van Koetsveld zjjn er in opgenomen Beu zeer goed Portret en een facsimile van s Prinsen handleekeiiing verhoogen de waarde dezer bondige zaakrijke levenssoheta niet alleen in breede trekken uitgewerkt maar die ook vele bijzonderheden beval welke in fijne zachte lijnen s Prinaen edel beeld weergeven Deze volkseditie kost sleokla 60 Cent To Delfshaven is een aankomende jongen georre teerd en gevankelijk naar Rotterdam overgebracht Hy ontvreemdde een som van ongeveer tien gulden uit den zak van een voerman die hem op zijn verzoek een plaats op den bok had ingeruimd Meester van den buit sprang hg van deu wagen voorwendende een kennis te zien aankomen De bestolene vermiste kort daarna zijn geldzakje en deed aangifte bg de politie welker ijverige bemoeiingen den dief deden uitvinden Een gedeelte van den buit was begrave een ander gedeelte aan de moeder gegeven onde voorwendsel dat het eerlgk verdiend wng terwijl een kleinigheid aan suoepcrij werd besteed Het Fad verheugt zich dat de regeering zoo 1 spoedig komt met haar ontwerp van ivet tot afwen ding van t gevaar dat nog slechts uit de verte dreigt Reeds Donderdag is t ontwerp tegen de besmetlelijke ziekten behandeld in de ufdcelingen Maar de machtiging die ilc regeeriug viaagt acht het Vad van te beperkten aard Zal li v vraagt het blad indien de thans ingediende voordracht wet wordt ook lijdehjk eeu grens geheel afgesloten kunnen worden Z 0 neen is het dun niet verkieslgk ook daartoe de bvoegdhcid te verlecncn want kunnen de onisl ijidigheden niet van dien aard worden dat het noodig wordt een kordon te trekken en niets door te laten Oak de bedreigde straf acht t Fad nog te licht Met personen die uit specniatiezucht er niet voor terugdeinzen om het Ned volk aan de grootste gevaren bloot te stellen behoeft men geen medelgden Ie hebben Dat aan deu rechter een groote speelruimte wordt gelaten is te prijzen maar een maximum van drie maanden ia tegen den gewelenloozeu bedrieger niel geuoeg Maar al kunnen de détails vau het ontwerp t Fad niet in alle opzichten voldoen aan de regeering en den min van binne il zaken komt eeu woord van lof toe voor de iu dezen bewezen activiteit de volksvertegenwoordiging zal doarbg niet nilleu achterstaan Vol eDS den sohr der rcsidentic bricren in het Zeeuwtch Vngbl zou van den nieuwen minister van oorlog den Beer Poortugael geen invoering van den persoonlijken dieiisiplichi te waohlen zijn De minister dievóórzijue benoeming met zgne aanstaande ambtgeuooten uitvoerig van gedachten wisselde over de defensie quaestie en wat daarmede iu verband staat abu in algemeene trekken zijne plannen in dier voege hebben ontwikkeld dat hij phuusvervanging en nummerverwisseling zoo zou regelen dat het met rene uieuwe beperking gelgk zou staan door zulk ecu hdrnieuwiug der schutterg wet waarbij de oefeningsplicht in loco feitelgk wordt gedecretcerd hetgeen de weerbaarheid des volks krachtig zou verhoogen zinder tot den algemeeneu of persooulgkeu mililiepheht te komen Het Bestuur der Nieuwe R tterdamscbe Oaa fabrii k heeft deu ptij van het gas vau ƒ 0 12 tot ƒ 0 10 per kub meter verlaagt Twee broeders en eeu hunner vrienden waren den J 2den Mei 1877 door de Rechtbank vau gezworenen Ie Elberield veroordeeld de eene broeder lot 10 jaar tuchthuisstraf de audere en ziju vriend ieder tot 5 jaar gevangeuisstraf op grond dat zg te liaan op de openbare straat gezamenlijk iemand hadden overvallen ea beroofd De veroordeeliug wat hoofdzakelijk gegrond op de verklaringen vanden beroofde Ohristaan Frischkorn die onder eede bevestigde hoe zich alles had toegedragen Terwijl de drie beschuldigden volbielden niets van de zaak te weten deed ook de moeder der beide broeder al het mogelgke om de onschuld harer zonen aan het licht te brengen Daar dit niet gelukte verklaarde zij na de uitspraak van het vounis toch niet te zullen maten voor het haar gelukt was Door hare onvermoeide muporiugen kwamen er ook langzamerhaud dingen aan t licht die de rechters iu twijfel brachten of de veroordeeldeu niet werkelijk onschuldig waren Ten laatste bracht z j het zoover dat in November 1878 Friiohkoru werd gearresteerd By nader onderzoek is toen bewezen dat by op den avond waarop hg volgens zgne verklaring aangevallen en beroofd was geen geld bg zich had gehad en dat hg al het audere hetwelk hg had beweerd dat de aanvallers hem badden ontnomen zelf reeds eenige dagen te voren ann een iguer miunareèsen ten gesebenke had gegeven Ten slotte bleek zyu geheele verhaal ook overigens een verzinsel te zyu geweest Dientengevolge zgn de drie veroordeelden laatstleden Zaterdag ontslagen en onaohuldig verklaard en is Fritschkorn veroordeeld tot 10 jaar tuchthuisstraf en tien jaar verlies van burgerljjke eer t Zmd V t N V d D komt er op terug dat men met zorg de toekomst van t doorluchtig Huis von Oranje te gemoet ziel omdat van de leden er van alletn de Koning gehuwd is De builenlandsche pers beweert telkens dal de Prins van Oranje niel meer in Nederland wil terugkeeren Mag men ook dal punt ter sprake brengen De zaak is van te hoog gewicht om h t niet te doen t By zondcr leven van Vorsten valt niet onder het oordeel der pers Maar kan men roekeloos de oogen sluiten voor een mogelgk gevaar Heeft de houding van den Kroonprins bg t huwelgk de Konings de aandacht getrokken bevreemding wekte zyne afwezigheid bg de begtsfents van Prins Hendrik Nu vraagt t Zondbl of het niel op den weg zon liggen van de Eerste Kamer om deze aangelegenheid in comité te behandelen en eene commissie te benoemen die den Prins ZDU kunnen gaan spreken de Prins zou zeker naar die onafhankehjke mannen luisteren En dan nog de quaestie van hel regentschap Door den dood van Prins Hendrik komt ook drze zaak van zelf te berde De Koning is reeds op lecftgd Eene natie mag hot niet 0 en toeval laten aankomen In alle evcutualittiten inoet voorzien wotden Een regent kun noodig zgn DAagl de Regeering geen wet daartoe voor de vertegenwoordiging zou in de leemte moeten trachten te voorzien t Mag geen aangename zaak zgn wat het zwaarst is moet het zwaarste wegen Een man te Timmarura Igdende aan eene ongeneeslijke ziekte ging langzamerhand achteruit De geocesknudige ichue het verdere toedienen van medicamenten nutteloos Ëenigen tgd nadat deze was heengegaan knan aldaar een kwakzalver die b j kris en bij kras beweerde den zieke binnen zes weken geheel te zullen genezen Men geloofde hem en daarop gaf hg geneesmiddelen voor uit en inwendig gebruik Reeds slervende gaf de lijder te kennen dat hg terstond Utze nieuwe geneesmidilelen wilde beprueveu Dit gebeurde luiniddels vroeg de kwakzalver om geld Daar dit niet voorhanden was nam hy een zilveren roomlepel die op tafel lag en met goedkeuring van den zieke ging hg er mee heen En uur later overleed de man De vrouw deed pogingen om den kwakzalver terug te vinden Deze was echter gevlogen Wie hy was en van waar hg kwam i onbekend Hoe en waardoor de hnmmenhandcl in Wesiphalen verloopt Nog is alüjd deze handel in Wtsiphalen eu aangrenzende streken ecu zaak van bclung m iar de room is er at De sinds oude Mjden algemeen bekende en zoo getrokken hammen nil die streken worden in het buitenland veel minder gekocht dan vroeger De oorzaken daarvan worden gezocht in het feil dat le voorvaderUjke hoogpoolige inlaiidsche varkenrussen ook hier meer en meer verdrongen worden door vreemde rassen die niet zulke doorgegroeide hammen opleveren als t eigen varken en in de omstandigheid dat thans veel minder hout wordt gebrand en de hammen alzoo niet meer in zuiveren huutrook maar ook met turf en steenkolen gerookt worden en zóó deu fijnen smaak vaak verliezen Zóó scbrgft men uil Duitschland zelf Met zekerheid hebben wg vernomen dal aan verscheiden personen die aaa verkoudheid bronchi1 lis of longlering leden en iu zikere apotheken teercipsules vroegen niet uit onze fabriik afkomstige capsule zgn verkocht Wg meenen den paliënten daarom in hnrioneriug te uioelen brengen dal alle teer op verre na niet op dezelfde n yze is sameiigesield eu de uvtworking er vau dus uok niet hetzelfde kan zgn Geen verantwoordelijkheid op ons willende laden welke niet op ons rusl verklaren wg bg deze dat wg aüeen kunnen instaan voor Ie kwaliteit en bggevolg de geneeskrachtige eigenschappen van de eclite leercapsules van Guyot dio op het etiquel van de flesch v iu onze in 3 kleuren gedrukte haudteekeniiig voorzien zgn Guyot apotheker te Parga De leerkapsules van Guyot zgn verkrggbaar in de meeste Apotheken Niet zoo heel gemakketyk is thans de taak van Uw verslaggever om een overzicht van het concert te geven dal plaats hael in de zaal Nnt en Vermaak op Dinsdag 18 Februari en gegeven werd door de heeren De Goey Couwcnhuven en Lociier uil Leiden eu Landsman uit den Haag Waut hoewel wg niet blind zgn voor het goede dat wij hoorden heeft dit concert wg moeten het tot ons leedwezen bekennen ons onvoldaan gelaten Voor ik de redenen opnoem begin ik met een woord vun w iareleering in de eersie plaats voor den heer de Goiy en op hein hebben die woorden ook getue betrekking die ons door de voordracht van eeuigi zangslukken veel genoegen deed Hg heeft eene zeldzimie kracht in de hooge tonen die temeer uitkomt oindal in het middeu regisler zyne stem gewoonlgk zacht zelfs min of meer gevolleerd klinkt hg draagt niet veel gevoel voor en zgiie zaug geeft blgken van veel studie Hg zong ene aria uit de Treiichutz en liederen van Homberg Kucken Schubert en Nicoluï op aanhoudend verlangen gaf hg toe Nicolai s schoon lied Ich musz hinaui De heer Couwenhoven begeleidde mee liederen met viool en speelde een Andante en Scherio van David als solonummer Iiy loonde eene respectabele techniek te bezitten de smaakvolle voordracht misten wg helaas ook kwam het ons voor dat de heer C een slecht instrument bespeelde byzonder hard en scherp van toon Van den heer Locher kunnen wy na dit opiretlen niel veel zeggen In zgne soli liet zelfs de zuiverheid veel te weuachen over ook in hel stukje Arltquiit van Poppe gaf hij niet bel schertsend overmoedige karakter wéér dal er zoo schoon in ia uitgedrukt de voordr icht was ook niet van platheid vrg te pleiten Doch de eigenhjke reden van onze onvoldaanheid bestond in de uitvoeiing der beide trio s Ik acht het noodig vooiuit te zeggen dal ik ten stsrkste i afkeur het maken van aanmerkingen ten koalo van het goede en naur myne meeming is het noodig eerst er naar te streven alle schoonheden op Ie sporen en te waardeeren vóór men begint aanmerkiugeu te maken Uet zou mg daarom leed doen als men uit deze regelen de gevolgtrekking raaakle dat do zucht tot critiseeren my geleid had bg het stellen van dit stukje of dat ik wat ook dikwijls ten onrechte gedaan wordt vergelgkingen maakte met hetgein wg vroeger op dit gebied van binnen en builenlandsche kui stenaars iu onze stad gehoord hebben Doch ik vind dal als kunstenaars optreden en zich wagea aan hef moeielgkste wat de muziek biedt dal is het uitvoeren vau werken voor kamermuziek heefl men rechtte verwachten dat dit boven het peil van hel miildelraalige zy eu hoewel ik gaarne aanneem dat die heeren zeer goed in staat waren hunne partg te spelen vooral wal deu heer Landsman eu ook deu heer Couwenhoven aangaat is er ïüur de uitvoering van dergeUjke werken meer noodii daarte e behoeft men eenheid van opvaitiug eu eenheid van spel Die beide zaken ontbraken geheel en daar de heeren blijkbaar nog niet lang met elÉander gespeeld hebben kwam hel geacheveerde spel van den heer Linilsmnn niet tol zgn recht Een woord vau lof mogen wg dien heer niel onthouden voor d uitstekende begeleiding der solo uuminers hartelyk hopen wij hem hier eens als solist te zien optreden Wij helibeu gemeend de aanmerkingen die wijhadilen uiel te moeten terughouden omdat wy nietweten of de heeren het plan gevormd hebben eenekunstrcis iloor de kleinere plaatsen van ons land Ieoinlertiemen In dit geval zonden wy wel den raadwillen geven dat zg door langduriger zamenspeltrachten meer eenheid te verkrggen eu zeer aangenua n z il het ons dan zgn hen nog eens alhierI e zien optre den P I N q1b z o w d e N GASLICHT In het hoofdartikel nujnheer de Redaclenrl van het 2e blad der Nieuwe Holterdamteie Courant van 19 Febr II las ik met betrekking tot de g is quaestie te ll Jtierdam dal de eene fabriek te Rotlerdain 11 de andere 12 j cent per kubieke meter laat belalen en het gas olilaar ongehoord duur wordt betaald door puriiculiereu Nemen we uu in aanmerking dat iu Gouda 14 cent per kub meier wordt betaald voor gaslicht en Hat ilit niettegenstaande eeu ietwat minder verbruik dan in lioiterdaui toch geruaiehjk uw dan OHj ekoord duur kan geacht worilen te yn dan rgst bij mg deze vraag Zil de Directie der Gasfabriek ulhier niet even ala in Rotterdam ten apoedigste de gasprgzen vau méér dan ongehoord duur tot zeer veel verlagen want op minder dan zeer veel zal vooreerst wel niet te rekenen valleu om onze ingezetenen niet meer dan noodig te bezwaren en is het niet meer d iu hoog tgd dat ons gemeentebestuur ten dezen zoodra mo elgk lieipe door iu het belang der stad en hare ingezetenen eene gasfabriek van Gemeentewege te exploileeren Gouda don 21 Februari 1879 X Laatste Ber ichten Rome 21 Febr I e conservntiere pMtij heeft üii Paus een programma auiigeboOcUj netwellc de k ithuiiekeit de gelegeulitid zou verschaffen aan de poU ifke verkieziiigeii deel te uemeii Men geloofd dut de H ihse S oei zich daarmede vereenigen zal De uii kil HiideWn eu lusdcben Eusland en het Vaticiiin worden op vriciischuppclijke ijze voortgezet Kardni iid Mauuing tracht niet de diplomatieke betrckkiiigöii tusaohea het Vaticaan en Engeland te litrBlelleu daar voor t oogeublik nog bczwareu daariegtn bestuau welke motil k opgelost zoadcQ kunnen wonlen Tusaclien hot Valician en Bcïgïe is njtar raea veriekert ovrreenstemming ïcrkrogeu onfitreqt bet be houd der Helgiscbe legatie lot tevredenheid vau beide partyen Versailles 21 F br De Kamer beraiRlsUagde over de artikelen der amnestiewet Het tegen ontwerp vau Louis Blanc volgens hetwtlk de amnestie eeiie algeuieciic zju zyu werd verworpen inet 363 tegeu 105 stemmeU In deu lüop van het debat werden twee Icgitimiatische afgevaardri dou tot de orde ger epeh Ttcerde dépêche De Kamer heeft met Ü IO legen 99 stemmen het nmnestieonlwerp iPOLXTiSi Aan het Bnrau vun Politic te Honda ÜcflmKu iulicUtingen gegeven worden onilr ut een iu bewa